REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej. Program przeznaczony jest dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. 2. Celem Programu jest wspieranie edukacji i szkoleń oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych w Europie. 3. Program składa się z czterech komponentów: a. SMS wyjazdy studentów na studia do zagranicznej uczelni przyjmującej, b. SMP wyjazdy studentów oraz absolwentów na praktykę do zagranicznej instytucji przyjmującej, c. STA wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni przyjmującej, d. STT wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych do zagranicznej instytucji przyjmującej. 4. Szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów Programu są dostępne na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zwanej dalej FRSE: oraz 5. Liczba dostępnych miejsc w ramach poszczególnych komponentów Programu oraz wysokość środków finansowych i zasady ich redystrybucji corocznie określane są w umowie dwustronnej pomiędzy Akademią Ignatianum w Krakowie (zwanej dalej AIK) a FRSE. 6. Przedmiotowy regulamin dotyczy jedynie wyjazdów w ramach komponentów STA oraz STT. CZĘŚĆ II Postanowienia ogólne 2 1. W Programie mogą wziąć udział pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni (zwani dalej Pracownikami) AIK. 2. Wyjazdy w ramach komponentu STA muszą być poprzedzone podpisaniem umów bilateralnych (dwustronnych) pomiędzy AIK a zagraniczną uczelnią przyjmującą. 3. Wyjazdy w ramach komponentu STT mogą być realizowane tylko w zagranicznych instytucjach przyjmujących, które przystąpiły do Programu. 4. Wyjazdy w ramach komponentu STA oraz STT obejmują jeden, ten sam rok akademicki i mogą być rozpoczęte 1 października i muszą być zakończone 30 września danego roku akademickiego. 5. Stypendium przyznawane w ramach Programu lub środków z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (zwany dalej PO WER) stanowi formę dofinansowania i nie pokrywa całkowitych kosztów wyjazdu, jedynie pokrywa różnicę pomiędzy kosztami utrzymania w Polsce, a krajem pobytu pracownika. CZĘŚĆ III Ogólne zasady uczestnictwa w Programie 1. Program oferuje pracownikom AIK następujące możliwości udziału: a. STA wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do zagranicznych uczelni przyjmujących ( Teaching Staff Mobility ), b. STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych do zagranicznych instytucji przyjmujących: udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod pracy ( Training Staff Mobility ). 3 1

2 2. Pracownicy wyjeżdżający w ramach STA zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni przyjmującej. 3. Pracownicy wyjeżdżający w ramach STT zobowiązani są do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w AIK. 4 Warunki ubiegania się o wyjazd STA lub STT 1. W Programie mogą wziąć udział pracownicy AIK, których podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. 2. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia pracowników młodszych stażem traktowane są priorytetowo. 3. Pierwszeństwo w wyjazdach STA lub STT mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 4. Pierwszeństwo w wyjazdach w celach szkoleniowych mają pracownicy administracyjni AIK. 5 Długość wyjazdu STA lub STT 1. Minimalny okres wyjazdu pracownika w ramach STA wynosi 2 dni, a maksymalny 5 dni w ramach tego samego roku akademickiego. 2. Minimalny okres wyjazdu pracownika w ramach STT wynosi 2 dni, a maksymalny 5 dni w ramach tego samego roku akademickiego. 3. Wyjazdy pracowników mogą zostać rozpoczęte 1 października i muszą zostać zakończone, nie później niż do dnia 30 września danego roku akademickiego. 6 Zasady kwalifikacji pracowników do wyjazdów STA lub STT 1. Zakwalifikowanie pracowników do wyjazdu w ramach Programu odbywa się na drodze rekrutacji prowadzonej przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (zwane dalej BWM). Termin rekrutacji ogłaszany jest na stronie internetowej BWM. 2. Rekrutacja pracowników odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, nie później niż do dnia 30 września danego roku akademickiego. W przypadku wystarczającej ilości środków finansowych oraz do wyczerpania liczby dostępnych miejsc przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 3. Podstawą kwalifikacji pracowników do wyjazdu jest złożenie, w wyznaczonym terminie: Kwestionariusza zgłoszeniowego pracownika na wyjazd zagraniczny. 4. O zakwalifikowaniu pracowników do udziału w Programie decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (zwana dalej KKE) na posiedzeniu. 5. W skład KKE wchodzą: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+. 6. KKE podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu pracowników do udziału w Programie w oparciu o informacje zawarte w Kwestionariuszu zgłoszeniowym pracownika na wyjazd zagraniczny oraz na podstawie 4 ust W nawiązaniu do ust.6, KKE tworzy listę główną nominowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową. 8. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ informuje pracowników drogą mailową o wynikach rekrutacji oraz w przypadku wyjazdu STA, pierwszą wskazaną przez pracownika w Kwestionariuszu zgłoszeniowym pracownika na wyjazd zagraniczny zagraniczną uczelnię przyjmującą. 9. Dla każdego pracownika biorącego udział w rekrutacji sporządzona zostaje decyzja. 10. Z przebiegu posiedzenia KKE zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków KKE. 11. Od decyzji KKE przysługuje, za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, odwołanie do Rektora AIK w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 12. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia powyższych zasad kwalifikacji pracowników do wyjazdu. 13. Ostateczną decyzję w przypadku odwołania podejmuje Rektor AIK. 2

3 7 Zmiana terminu lub miejsca wyjazdu STA lub STT 1. W wyjątkowych sytuacjach pracownik zakwalifikowany do udziału w Programie może zmienić termin wyjazdu lub miejsce wyjazdu, który pierwotnie deklarował w Kwestionariuszu zgłoszeniowym pracownika na wyjazd zagraniczny. 2. Aby ubiegać się o zmianę terminu wyjazdu lub miejsca wyjazdu należy złożyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ nowy Kwestionariusz zgłoszeniowy pracownika na wyjazd zagraniczny zawierający nowy termin wyjazdu lub nowe miejsce planowanego wyjazdu. 8 Zasady przyznawania i wypłacania stypendium 1. Miesięczna stawka stypendium Programu określana jest na podstawie sztywnych stawek przyporządkowanych dla poszczególnych grup krajów. 2. Środki finansowe przyznane AIK przez FRSE na wyjazdy STA lub STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników zakwalifikowanych do wyjazdu do zagranicznej uczelni/instytucji przyjmującej. 3. Kraje biorące udział w Programie dzielone są na trzy grupy w zależności od kosztów utrzymania. 4. Informacje co roku aktualizowane są przez Komisję Europejską i znajdują się na stronie oraz dostępne są na stronie internetowej BWM. 5. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości stawek stypendium będą uwzględniane następujące zasady: a. wysokość stypendium wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów dla pracowników wszystkich wydziałów AIK będą takie same, b. stawki stypendium nie podlegają zmianom w trakcie trwania roku akademickiego, c. wysokość stypendium określana jest z dokładnością co do jednego dnia, d. wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża pracownik oraz długości wyjazdu według poniższej tabeli: Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w EURO przy wyjazdach trwających do 14 dni GRUPA I: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 GRUPA II: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy GRUPA III: Hiszpania, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja GRUPA IV: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia Stypendium wypłacane jest w walucie EURO. 7. Po podpisaniu przez pracownika umowy dwustronnej pracownik - AIK, wypłata stypendium Programu następuje w formie przelewu, na wskazany przez pracownika rachunek bankowy w jednej racie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu. 8. W wyjątkowych sytuacjach Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ może dokonywać przesunięć środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy STA na poczet wyjazdów STT i odwrotnie. 9. W wyjątkowych sytuacjach Rektor AIK, na pisemny wniosek Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, może podjąć decyzję o przesunięciu nie więcej niż 50% środków finansowych z komponentu OM (Mobility Organization) na poczet wyjazdów STA oraz wyjazdów STT. 10. Płatności na rzecz pracowników wynikające z umowy dwustronnej pomiędzy AIK a FRSE będą realizowane najpóźniej w terminie ostatniego dnia obowiązywania umowy. 11. Wszelkie opóźnienia w płatnościach na rzecz pracowników mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku wyczerpania środków finansowych lub sytuacji wynikających z opóźnień w przelewie transzy z FRSE na rachunek bankowy AIK. 3

4 9 Dodatkowe stypendium 1. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się (na pisemny wniosek) o dodatkowe stypendium z budżetu PO WER. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności określa FRSE. Formularze dostępne są na stronie 2. Dodatkowe stypendium, o którym mowa w ust.1 wypłacane jest w walucie PLN z budżetu PO WER. 3. Dodatkowe stypendium, o którym mowa w ust.1 ma charakter uzupełniający, przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na zagranicznej uczelni przyjmującej koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania. 10 Obowiązki pracownika przed wyjazdem STA lub STT 1. Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu ma obowiązek wypełnić, podpisać i przedstawić do podpisu Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ : a. w przypadku wyjazdu STA - Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement zwany dalej Indywidualny Program Nauczania przed wyjazdem do zagranicznej uczelni przyjmującej, b. w przypadku wyjazdu STT - Staff Mobility for Training Mobility Agreement zwany dalej Indywidualny Program Szkolenia przed wyjazdem do zagranicznej instytucji przyjmującej. 2. W celu sfinalizowania wyjazdu, pracownik zobowiązany jest do: a. uregulowania spraw związanych z zastępstwem w AIK na czas planowanego wyjazdu, b. wypełnienia wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego i złożenie go w Dziale Kadr AIK, c. uregulowania spraw związanych z ubezpieczeniem wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zwanej dalej kartą EKUZ, d. zorganizowania sobie zakwaterowania na czas pobytu w zagranicznej uczelni przyjmującej lub zagranicznej instytucji przyjmującej, 3. podpisania umowy dwustronnej pracownik AIK, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. 4. Przed wyjazdem pracownik ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ następujące dokumenty: a. wypełnione i podpisane Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium, b. kserokopię wypełnionego wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego, c. kserokopię karty EKUZ. 11 Obowiązki pracownika po zakończeniu wyjazdu STA lub STT 1. Po realizacji wyjazdu STA pracownik ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+, bez zbędnej zwłoki, następujące dokumenty: a. Indywidualny Program Nauczania podpisany przez wszystkie trzy strony: pracownika, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, zagraniczną uczelnię przyjmującą, b. Confirmation for Staff Mobility for Teaching Mobility - zaświadczenie z zagranicznej uczelni przyjmującej potwierdzające rzeczywisty okres pobytu pracownika w zagranicznej uczelni przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia. 2. Obowiązkiem pracownika wyjeżdżającego w ramach STA jest również wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa, co jest konieczne do rozliczenia wyjazdu. 3. Po realizacji wyjazdu STT pracownik ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+, bez zbędnej zwłoki, następujące dokumenty: a. Indywidualny Program szkolenia podpisany przez wszystkie trzy strony: pracownika, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, zagraniczną instytucję przyjmującą, b. Confirmation for Staff Mobility for Training Mobility - zaświadczenie z zagranicznej instytucji przyjmującej potwierdzające rzeczywisty okres pobytu pracownika w zagranicznej instytucji przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia. 4. Obowiązkiem pracownika wyjeżdżającego w ramach STT jest również wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa, co jest konieczne do rozliczenia wyjazdu. 4

5 12 Zwrot stypendium 1. W przypadku nie wypełnienia przez pracownika obowiązków wynikających z 11 w terminie do dnia 30 września danego roku akademickiego, AIK ma prawo ubiegać się o zwrot całości wypłaconego pracownikowi stypendium. 2. Zasady zwrotu stypendium dotyczą zarówno stypendium wypłacanego z Programu jak i stypendium wypłacanego z PO WER. 3. Jeżeli zachodzi sytuacja, o której mowa w ust.1 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ wzywa pracownika do zwrotu stypendium określając wysokość zwrotu, termin zwrotu oraz podając numer rachunku bankowego AIK, na który należy dokonać zwrotu. 4. Pracownik ma obowiązek dokonania zwrotu stypendium w terminie 7 dni od otrzymaniu wezwania do zwrotu. CZĘŚĆ IV Postanowienia końcowe 13 Wszystkie sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez Rektora AIK. Nadzór nad postanowieniami niniejszego Regulaminu sprawuje Rektor AIK. 14 Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Programu sprawuje właściwy Prorektor AIK Regulamin wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ zatwierdzony został Zarządzeniem nr 1/2015/2016 Rektora Akademii AIK z dnia 1 października 2015 roku. 17 Regulamin wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i obowiązuje do odwołania. Wykaz skrótów stosowanych w Regulaminie: AIK Akademia Ignatianum w Krakowie BWM Biuro Współpracy Międzynarodowej EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji KKE Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ OM Mobility Organization PO WER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój SMP Student Mobility of Placement (wyjazdy studentów oraz absolwentów na praktykę) SMS Student Mobility for Studies (wyjazdy studentów na studia) STA Staff Mobility for Teaching Assignments (wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) STT Staff Mobility for Training (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych) Przedmiotowy Regulamin powstał w oparciu o źródła: Umowa finansowa dla: Projektu Erasmus+, nr umowy: PL01-KA Erasmus+ Przewodnik po programie, ważny od 1 stycznia 2014, z późniejszymi zmianami 5

10

10 努 力 打 造 中 外 合 作 大 学 的 成 功 范 例 作 为 整 体 引 进 外 国 优 质 教 育 资 源 创 办 高 水 平 中 外 合 作 大 学 的 先 行 者, 宁 波 诺 丁 汉 大 学 ---- 宁 波 诺 丁 汉 大 学 独 特 办 学 模 式 再 探 非 从 刘 开 延 常 办 东 有 之 在 远 时 视 见 起 察 地, 宁 与 就 波 中 得 诺 方 到 丁 开 中 汉

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

( 二 ) 協 助 職 訓 中 心 辦 理 學 員 資 格 初 審, 與 學 員 簽 約 協 助 學 員 申 請 補 助 費 或 轉 撥 失 業 者 訓 練 生 活 津 貼 ( 三 ) 彙 整 學 員 名 冊 送 職 訓 中 心 核 定 ( 四 ) 提 供 教 學 資 源 延 聘 師 資 招 生 宣

( 二 ) 協 助 職 訓 中 心 辦 理 學 員 資 格 初 審, 與 學 員 簽 約 協 助 學 員 申 請 補 助 費 或 轉 撥 失 業 者 訓 練 生 活 津 貼 ( 三 ) 彙 整 學 員 名 冊 送 職 訓 中 心 核 定 ( 四 ) 提 供 教 學 資 源 延 聘 師 資 招 生 宣 充 電 起 飛 計 畫 Multi-beneficiary Vocational Training Program 中 華 民 國 100 年 4 月 15 日 勞 職 訓 字 第 1000508066 號 令 頒 壹 總 則 一 行 政 院 勞 工 委 員 會 為 因 應 貿 易 自 由 化, 加 強 輔 導 各 產 業 從 業 人 員 參 訓, 提 升 工 作 知 識 技 能 與 就 業 能 力,

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

十 五 教 育 學 院 --------------------------------------------------------------------------17 十 六 通 識 教 育 中 心 ---------------------------------------------

十 五 教 育 學 院 --------------------------------------------------------------------------17 十 六 通 識 教 育 中 心 --------------------------------------------- 國 立 暨 南 國 際 大 學 第 429 次 行 政 會 議 紀 錄 時 間 :104 年 3 月 18 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 行 政 會 議 室 出 席 : 江 大 樹 教 務 長 吳 明 烈 學 務 長 劉 一 中 總 務 長 ( 陳 谷 汎 組 長 代 ) 楊 德 芳 研 發 長 洪 政 欣 國 際 長 孫 同 文 主 任 秘 書 蔡 怡 君 館 長

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

2 013 12 118 119 2015 2008 2009 1 2012 120 121 Sir Sir 2014 11 122 123 K 124 125 2013 126 127 ! 128 129 2013 6 2014 KK Sir KK Sir KK Sir Anna Anna 130 131 Sir 2009 10 1 2010 132 133 2014 122015 1 Gigi

Bardziej szczegółowo

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 ( ) 3 1 2001 171-172 2 3 ( 1998) 34 3 ( ) 1. 1989 4 1991 1995 5 1999 1997 7 2000 6 2 21 4 2000 38 5 95 28

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

北 京 师 范 大 学 庆 祝 抗 日 战 争 胜 利 70 周 年 暨 纪 念 12.9 运 动 80 周 年 歌 咏 比 赛 掠 影 党 委 书 记 刘 川 生 指 挥 唱 校 歌 党 委 书 记 刘 川 生 分 别 为 获 得 一 等 奖 和 获 得 精 神 风 貌 奖 单 位 颁 奖 党 委

北 京 师 范 大 学 庆 祝 抗 日 战 争 胜 利 70 周 年 暨 纪 念 12.9 运 动 80 周 年 歌 咏 比 赛 掠 影 党 委 书 记 刘 川 生 指 挥 唱 校 歌 党 委 书 记 刘 川 生 分 别 为 获 得 一 等 奖 和 获 得 精 神 风 貌 奖 单 位 颁 奖 党 委 弘 扬 师 德 积 极 投 身 教 师 志 愿 服 务 北 京 师 范 大 学 庆 祝 抗 日 战 争 胜 利 70 周 年 暨 纪 念 12.9 运 动 80 周 年 歌 咏 比 赛 成 功 举 办 烛 光 行 动 教 师 志 愿 服 务 签 约 仪 式 在 北 京 师 范 大 学 举 行 北 京 师 范 大 学 举 办 第 二 届 青 年 管 理 干 部 岗 位 技 能 竞 赛 北 京 师 范

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc SL P Technical specification for hydrologic data acquisition system 1 2 3 4 5 6 / / 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10m >10m 0.3 0.3cm 1 1cm 0.1% 2 2cm 0.2% 3 3cm 0.3% 17 MTBF 8000h 18 19 20 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

200910全文.doc

200910全文.doc 1 2 9 15-18 60 1 2 2 1 2 88 60 30 30 10 1 60 1949 1977 3 1978 60 60 2006 2007 2006-2010 2006 2008 2007 4 5 2008 3 2 6 1982 12 27 1987 1989 1993 8 14 18 1993 10 1 15 1 2-3 3-4 4-5 5-7 6-8 7-10 8-11 9-12

Bardziej szczegółowo

SAPNO8-2

SAPNO8-2 32 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 33 34 SAPINFO NO.8 - Web IDES mysap.com SAPINFO NO.8 35 36 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 37 38 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 39 40 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 41 42 SAPINFO NO.8 SAPINFO

Bardziej szczegółowo

Chapter Column C 1095 1187 1603 1625 1567 1625 1600 1649 1625 1649 1683 1760 1727 1760 Uncle Sam 1759 1794 1758 1794 922 18

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4C5CCE5D4AABCFEC9F3BCC6B1A8B8E6C1BDC4EAD2BBC6DA313530342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4C5CCE5D4AABCFEC9F3BCC6B1A8B8E6C1BDC4EAD2BBC6DA313530342E646F63> 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-4 月 财 务 报 表 审 计 报 告 天 衡 审 字 (2015) 01519 号 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 磁 体 元 件 技 术 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 资 产 注 释 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12

Bardziej szczegółowo

韩 寒 : 不 是, 是 来 宣 传 我 的 新 歌 的 吴 宗 宪 : 啊? 真 的, 你 还 会 唱 歌 杨 丞 琳 : 要 不 要 现 场 唱 一 下 吴 宗 宪 : 对 对 对, 现 场 唱 一 下 MUSIC!( 自 己 唱 起 来 ) 半 夜 睡 不 着 觉 杨 丞 琳 : 不 是 叫

韩 寒 : 不 是, 是 来 宣 传 我 的 新 歌 的 吴 宗 宪 : 啊? 真 的, 你 还 会 唱 歌 杨 丞 琳 : 要 不 要 现 场 唱 一 下 吴 宗 宪 : 对 对 对, 现 场 唱 一 下 MUSIC!( 自 己 唱 起 来 ) 半 夜 睡 不 着 觉 杨 丞 琳 : 不 是 叫 爆 笑 网 文 : 我 猜 : 当 韩 寒 郭 敬 明 李 宇 春 胡 戈 遇 上 吴 宗 宪 原 文 来 自 : 大 唐 搞 笑 网 http://fun.datang.net/joke/article/02abe26d3dfa48458cc67077cc56c9a5.htm 吴 宗 宪 : 欢 迎 收 看 我 猜 我 猜 我 猜 猜 猜! 呦! 掌 声 鼓 励! 现 场 观 众 鼓 掌, 气 氛

Bardziej szczegółowo

吉林省科技发展计划项目申报书24284

吉林省科技发展计划项目申报书24284 计 划 类 别 : 项 目 类 别 : 支 持 领 域 : 支 持 重 点 : 管 理 处 室 : 科 技 攻 关 计 划 重 点 科 技 攻 关 项 目 工 业 高 新 技 术 领 域 新 一 代 信 息 技 术 及 应 用 高 新 处 项 目 名 称 : 申 报 主 持 单 位 ( 盖 章 ): 项 目 负 责 人 : 通 讯 地 址 : 视 觉 大 数 据 应 用 中 的 前 端 特 征 识

Bardziej szczegółowo

内部资料·注意保存

内部资料·注意保存 内 部 资 料 注 意 保 存 本 期 要 目 我 省 夏 粮 生 产 实 现 十 连 增 省 财 政 安 排 农 业 产 业 化 经 营 资 金 江 苏 省 农 产 品 批 发 市 场 综 合 信 息 平 台 建 设 项 目 通 过 验 收 上 半 年 泰 州 市 农 产 品 价 格 分 析 及 走 势 预 测 灌 南 县 四 措 施 力 推 农 业 开 发 江 苏 省 农 村 经 济 产 业 指

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D20B1B1BEA9B4F3D1A7C8CBC1A6D7CAD4B4B7A2D5B9B1A8B8E6A3A A3A92E646F63>

<4D F736F F D20B1B1BEA9B4F3D1A7C8CBC1A6D7CAD4B4B7A2D5B9B1A8B8E6A3A A3A92E646F63> 2010 人 力 资 源 发 展 报 告 ( 校 本 部 ) 北 京 大 学 人 事 部 2011 年 1 月 目 录 1. 前 言... 1 2. 总 量 与 结 构... 2 2.1 人 员 总 量 变 化... 2 2.2 教 师 队 伍 (faculty)... 2 2.3 教 师 队 伍 学 历 结 构... 4 2.4 教 师 队 伍 学 缘 结 构... 4 2.5 劳 动 合 同 制

Bardziej szczegółowo

Checklist for Business Application- Fashion Model

Checklist for Business Application- Fashion Model Name: 姓 名 : Imię i nazwisko: Passport Number: 护 照 号 : Numer paszportu: Checklist for Visiting relatives or friends 国 别 探 亲 访 友 签 证 材 料 审 核 表 Wykaz dokumentów wiza Krajowa Odwiedziny Purpose of Visit: 访

Bardziej szczegółowo

第十一届中国留荷同学会常务理事参选申请表

第十一届中国留荷同学会常务理事参选申请表 中 国 留 荷 学 生 学 者 联 合 会 第 十 五 届 常 务 理 事 参 选 申 请 表 姓 名 张 学 文 性 别 男 出 生 年 月 1986.08 来 荷 时 间 2014.08.09 ( 预 计 ) 离 荷 时 间 2018.09.01 所 在 单 位 目 前 身 份 个 人 简 历 参 选 主 张 全 荷 学 联 格 罗 宁 根 分 会 本 科 硕 士 博 士 博 士 后 2007.09-2011.06

Bardziej szczegółowo

春 华 秋 实 CHUNHUAQIUSHI 鲜 花 固 然 美 丽, 但 往 往 一 季 的 繁 华 过 后 便 悄 悄 淡 出 人 们 的 视 线 所 以, 我 们 更 愿 意 做 一 棵 树, 春 华 秋 实, 生 生 不 息! 耐 得 住 冬 的 寂 寞, 经 得 起 春 的 锤 炼, 看 得

春 华 秋 实 CHUNHUAQIUSHI 鲜 花 固 然 美 丽, 但 往 往 一 季 的 繁 华 过 后 便 悄 悄 淡 出 人 们 的 视 线 所 以, 我 们 更 愿 意 做 一 棵 树, 春 华 秋 实, 生 生 不 息! 耐 得 住 冬 的 寂 寞, 经 得 起 春 的 锤 炼, 看 得 春 华 秋 实 CHUNHUAQIUSHI 鲜 花 固 然 美 丽, 但 往 往 一 季 的 繁 华 过 后 便 悄 悄 淡 出 人 们 的 视 线 所 以, 我 们 更 愿 意 做 一 棵 树, 春 华 秋 实, 生 生 不 息! 耐 得 住 冬 的 寂 寞, 经 得 起 春 的 锤 炼, 看 得 清 夏 的 繁 华, 才 能 迎 来 硕 果 累 累 的 秋 日 CONTENTS 目 录 第 一

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D203931D3C3BABDBFD5B7A2D5B9B5DACAAEB6FEB8F6CEE5C4EAB9E6BBAE30343131A3ADD6D5B0E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203931D3C3BABDBFD5B7A2D5B9B5DACAAEB6FEB8F6CEE5C4EAB9E6BBAE30343131A3ADD6D5B0E52E646F63> 中 国 民 用 航 空 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 中 国 民 用 航 空 局 二 〇 一 一 年 四 月 目 录 第 一 章 十 一 五 发 展 回 顾...1 第 二 章 十 二 五 面 临 形 势...4 第 三 章 指 导 原 则 和 发 展 目 标...7 第 一 节 指 导 思 想...7 第 二 节 基 本 原 则...8 第 三 节 主 要 目 标...8 第 四 章 提

Bardziej szczegółowo

Careers Guidance 2016 Web.pdf

Careers Guidance 2016 Web.pdf Mainland China 235 Australia Tuition Fee () Course Tuition fee per year (A$) Living Cost University 236 Foundation Studies (VET) Vocational Education and Training (VET) 237 Canada Universities The College

Bardziej szczegółowo

穨CY03518.PDF

穨CY03518.PDF 487518 487 * * CY03518- 488 487518 489 * (preservice education) ( ) ( ) * 490 (mentoring triad student teaching triad Slick1997)( ) ( ) 491 ( 87a) ( 87b) ( 87c) ( ) 492 ( ) 85 493 (mentoring triad) (mentor)

Bardziej szczegółowo

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線 本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02)23976980 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02)77365739 裝 訂 線 發文日期 : 中華民國 107 年 3 月 12 日發文字號 : 臺教文 ( 三 ) 字第 1070036127

Bardziej szczegółowo

中央音乐学院 研究生手册.indd

中央音乐学院 研究生手册.indd The Manual of the Administration & Program For the Graduate Studies contents 目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 1 研 究 生 手 册 The Manual of the Administration & Program For the Graduate Studies 第 五 部 分

Bardziej szczegółowo

4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. / / 3 4 [1] (p.26) [2] (p.171) 3 1998 4 13 4

4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. / / 3 4 [1] (p.26) [2] (p.171) 3 1998 4 13 4 2012 13 No.13,2012 History Teaching 650 Sum No.650 510631 [ ] [ ]G63 [ ]B [ ]0457-6241 2012 13-0003-11 [1] pp.25~26 1 2.4 30 62 30 102 28 =30 2 2012-05-07 3 4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. /

Bardziej szczegółowo

Link to the Pioneer Spirit 1

Link to the Pioneer Spirit 1 Academic Programs Link to the Pioneer Spirit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Art & Design B Business & Management 10 11 CComputer Science DDigital Game & Amusement 12 13 E Engineering for Embedded Systems For International

Bardziej szczegółowo

1

1 1 信 用 评 级 报 告 声 明 除 因 本 次 评 级 事 项 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 ( 联 合 评 级 ) 与 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 构 成 委 托 关 系 外, 联 合 评 级 评 级 人 员 与 不 存 在 任 何 影 响 评 级 行 为 独 立 客 观 公 正 的 关 联 关 系 联 合 评 级 与 评 级 人 员 履 行 了 尽 职 调 查

Bardziej szczegółowo

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後 偏 鄉 學 校 執 行 補 救 教 學 困 境 之 探 究 : 以 嘉 義 縣 大 鄉 國 小 為 例 宣 崇 慧 嘉 義 大 學 幼 兒 教 育 學 系 副 教 授 摘 要 補 救 教 學 的 主 要 目 的, 在 於 透 過 有 效 教 學 策 略, 將 每 一 位 學 生 的 數 學 及 語 文 兩 項 基 本 能 力, 推 向 指 標 水 準 然 而, 許 多 偏 鄉 學 校 多 面 臨 教

Bardziej szczegółowo

Career and life planning experience sharing: Experience sharing on supporting the unmotivated youth 建立事業及生涯規劃實踐分享:幫助欠缺動機的青少年

Career and life planning experience sharing: Experience sharing on supporting the unmotivated youth 建立事業及生涯規劃實踐分享:幫助欠缺動機的青少年 透 過 全 方 位 輔 導 提 升 中 學 生 的 成 績 和 事 業 成 長 青 松 侯 寶 垣 中 學 2013.06.28 梁 健 文 副 校 長 蔡 子 良 副 校 長 方 嘉 琪 主 任 韋 海 妍 小 姐 (YMCA) 全 方 位 輔 導 全 方 位 輔 導 (Whole School Approach): 全 校 的 教 職 員 須 要 建 立 團 隊 的 共 同 信 念 目 標 和

Bardziej szczegółowo

HR HR

HR HR HR Training HR Dept 2005-2-6 HR HR + =150 23% 2% 29% 46% 19% 81% 30-39 41% 50 3% 40-49 5% 20-29 51% 20-29 30-39 40-49 50 HR 2 26 25 18 BSC 1 2004 % % 20.0% 401 8.0% 160 10.0% 200 2.0% 40 1.5% 30 0.5%

Bardziej szczegółowo

1《篮球实训》教学大纲

1《篮球实训》教学大纲 实 训 教 学 指 导 书 体 育 教 育 专 业 球 类 分 册 体 育 系 二 七 年 三 月 目 录 篮 球 实 训 教 学 大 纲...1 实 训 一 攻 守 移 动...3 实 训 二 传 接 球...4 实 训 三 投 篮...5 实 训 四 运 球...6 实 训 五 持 球 突 破...8 实 训 六 抢 篮 板 球...9 实 训 七 防 守 对 手...10 实 训 八 攻 守

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

2014 年 鉴 上 海 市 欧 美 同 学 会 上 海 市 留 学 人 员 联 合 会 上 海 对 外 经 贸 大 学 分 会 基 本 情 况 (64) 第 四 部 分 大 事 记 (Significant Events) 学 校 十 大 新 闻 (67) 大 事 记 (69) 第 五 部 分 依

2014 年 鉴 上 海 市 欧 美 同 学 会 上 海 市 留 学 人 员 联 合 会 上 海 对 外 经 贸 大 学 分 会 基 本 情 况 (64) 第 四 部 分 大 事 记 (Significant Events) 学 校 十 大 新 闻 (67) 大 事 记 (69) 第 五 部 分 依 目 录 目 录 (Contents) 第 一 部 分 学 校 概 况 (A Profile of SUIBE) 学 校 发 展 概 况 (03) 现 任 党 政 领 导 (08) 学 校 机 构 设 置 图 (10) 第 二 部 分 学 校 机 构 与 干 部 配 备 (Organizational Structure and Functionaries) 党 政 群 机 构 及 负 责 人 (13)

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F> 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 參 訪 ) 臺 北 市 政 府 教 育 局 100 學 年 度 國 中 國 語 文 領 域 輔 導 小 組 上 海 市 教 育 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 政 府 教 育 局 姓 名 職 稱 : 丁 亞 雯 局 長 等 20 位 派 赴 國 家 : 大 陸 上 海 市 出 國 期 間 :100.12.11-100.12.15

Bardziej szczegółowo

KOSPI /15

KOSPI /15 006 08 08 5 sunfh@pasc.com.cn 5 5 1 1 4 5 6 7 4~5 1 006--010 10.09% 15.% 006--010 9.55% 6.89% 00--010 61.% 6.15% 4 006--010 4.50% 6.11% 5 006--010 1.07% 5.56% 6 006--010 0.46% 5.46% 7 00--010 45.90% 4.84%

Bardziej szczegółowo

走 进 三 军 仪 仗 队 教 工 钟 秉 林 校 长 在 运 动 会 开 幕 式 上 的 致 辞 教 工 入 场 式 运 光 辉 历 程 动 处 处 严 谨 会 仪 仗 雄 姿 校 工 会 向 仪 仗 队 赠 送 条 幅 庄 严 仪 式 奋 勇 当 先 体 能 测 试 今 日 仪 仗 指 挥 官,

走 进 三 军 仪 仗 队 教 工 钟 秉 林 校 长 在 运 动 会 开 幕 式 上 的 致 辞 教 工 入 场 式 运 光 辉 历 程 动 处 处 严 谨 会 仪 仗 雄 姿 校 工 会 向 仪 仗 队 赠 送 条 幅 庄 严 仪 式 奋 勇 当 先 体 能 测 试 今 日 仪 仗 指 挥 官, 牢 牢 把 握 科 学 发 展 观 的 第 一 要 义 解 放 思 想 是 党 的 思 想 路 线 的 本 质 要 求 第 一 届 全 国 青 年 教 师 师 德 汇 报 演 讲 大 会 在 我 校 举 行 校 工 会 组 织 参 观 中 国 人 民 解 放 军 三 军 仪 仗 大 队 雅 鲁 藏 布 江 摄 影 : 新 华 走 进 三 军 仪 仗 队 教 工 钟 秉 林 校 长 在 运 动 会 开

Bardziej szczegółowo

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察)

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察) 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 考 察 ) 103 年 度 課 程 與 教 學 領 先 標 竿 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 立 育 成 高 級 中 學 姓 名 職 稱 : 周 寤 竹 校 長 等 15 名 赴 派 國 家 : 大 陸 地 區 上 海 市 出 國 期 間 :103 年 6 月 10 至 6 月 14 日 報 告 日 期 :103

Bardziej szczegółowo

2009 75 263 12 2009 2011 1 31 76 2009 89% 1997 2009 89% 2009 12 LED (1) 65 (i) 2 A 2006 1 28 2010 1 31 2011 1 31 (2) 15 (ii) (3) 1014.9 (ii) 20% 10% 2006 7 1 2009 6 30 2006 7 1 2009 6 30 (i) (ii) 2009

Bardziej szczegółowo

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就 常 松 男,1973 年 生, 管 理 科 学 与 工 程 博 士, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 数 量 工 程 部 经 理 有 效 市 场 与 专 业 投 资 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 常 松 在 沃 顿 学 习 的 过 程 中, 深 刻 体 会 到 整 个 金 融 学 的 大 厦 建 立 在 以 均 衡 和 无 套 利 为 基 石 的 有 效 市 场 理 论 基

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7CFC4CDF5C1EAF6CCBDF0CDADC5A3CAAFC2EDBACDC1C9B4FAD0CBC6BDB9ABD6F7C4B9D4E1BFBC2E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7CFC4CDF5C1EAF6CCBDF0CDADC5A3CAAFC2EDBACDC1C9B4FAD0CBC6BDB9ABD6F7C4B9D4E1BFBC2E646F6378> 西 夏 学 第 5 辑 2010 年 9 月 Xixia Studies, Sep. 2010, Vol. 5 西 夏 王 陵 鎏 金 铜 牛 石 马 和 辽 代 兴 平 公 主 墓 葬 考 黄 震 云 摘 要 :1971 年, 西 夏 王 陵 101 号 墓 出 土 鎏 金 铜 牛 和 石 马 论 文 通 过 和 汉 代 唐 代 墓 葬 中 铜 牛 铁 牛 的 比 较 发 现,101 号 墓 出

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Bardziej szczegółowo

第二章客房卫生与质量控制.doc

第二章客房卫生与质量控制.doc 第 二 单 元 客 房 卫 生 与 质 量 控 制 学 习 目 标 : p 能 力 目 标 1. 熟 悉 掌 握 客 房 中 西 式 包 床 的 程 序 方 法 和 动 作 要 领, 能 在 规 定 时 间 按 标 准 完 成 一 张 中 式 或 西 式 床 2. 能 够 按 程 序 和 标 准 独 立 完 成 走 客 房 的 清 扫 ; 3. 能 够 掌 握 进 房 规 范, 做 到 自 然 熟

Bardziej szczegółowo

g. 保 险 单 ( 医 疗 保 险 保 额 至 少 为 30,000 欧 元, 可 以 通 过 中 山 楼 出 访 管 理 科 办 理, 学 校 和 美 亚 保 险 公 司 签 订 协 议, 提 供 的 保 险 方 案 性 价 比 不 错 注 意 保 险 有 效 期 要 覆 盖 整 个 交 换 时

g. 保 险 单 ( 医 疗 保 险 保 额 至 少 为 30,000 欧 元, 可 以 通 过 中 山 楼 出 访 管 理 科 办 理, 学 校 和 美 亚 保 险 公 司 签 订 协 议, 提 供 的 保 险 方 案 性 价 比 不 错 注 意 保 险 有 效 期 要 覆 盖 整 个 交 换 时 交 换 院 校 :Kozminski University 所 在 国 家 :Warsaw, Poland 交 换 报 告 交 换 时 间 :2014.2~2014.6 交 换 学 生 : 陈 雪 盈 (11 级 本 科 金 融 专 业 ) 刘 梦 叶 (11 级 本 科 财 政 专 业 ) 联 系 方 式 : 陈 雪 盈 ( QQ:312788247) 刘 梦 叶 (QQ: 470892567)

Bardziej szczegółowo

(2016年:第2期——正文)

(2016年:第2期——正文) - 1 - (2016 年 : 简 讯 第 2 期 正 文 ) 国 务 院 关 于 钢 铁 行 业 化 解 过 剩 产 能 实 现 脱 困 发 展 的 意 见 国 发 2016 6 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 钢 铁 产 业 是 国 民 经 济 的 重 要 基 础 原 材 料 产 业, 投 资 拉 动 作 用 大 吸 纳 就

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 老年健檢常見異常簡介.ppt

Microsoft PowerPoint - 老年健檢常見異常簡介.ppt 老 年 健 康 檢 查 常 見 異 常 之 簡 介 老 年 醫 學 部 陸 鳳 屏 醫 師 2008.8.23 今 日 內 容 視 聽 力 異 常 肥 胖 三 高 : 高 血 壓 高 血 糖 高 血 脂 尿 酸 與 痛 風 其 他 健 檢 常 見 異 常 視 聽 力 異 常 為 何 要 篩 檢 視 力 及 聽 力? 視 聽 力 異 常 在 老 年 人 相 當 常 見, 但 不 是 正 常 老 化 過

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 附章.doc

Microsoft Word - 附章.doc 民 事 訴 訟 法 入 門 講 義 附 章 法 的 運 用 思 維 之 培 養 附 章 學 習 民 事 訴 訟 之 際, 應 留 意 處 甚 多, 本 附 章 只 提 出 幾 點 以 供 參 考, 雖 其 中 有 民 事 訴 訟 之 特 有 者, 然 多 數 可 與 全 部 法 律 共 通 壹 真 正 之 記 憶 術 重 要 的 是 理 解, 不 是 記 憶, 記 憶 的 出 發 點, 在 於 理

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 附章.doc

Microsoft Word - 附章.doc 民 事 訴 訟 法 入 門 講 義 附 章 法 的 運 用 思 維 之 培 養 附 章 學 習 民 事 訴 訟 之 際, 應 留 意 處 甚 多, 本 附 章 只 提 出 幾 點 以 供 參 考, 雖 其 中 有 民 事 訴 訟 之 特 有 者, 然 多 數 可 與 全 部 法 律 共 通 壹 真 正 之 記 憶 術 重 要 的 是 理 解, 不 是 記 憶, 記 憶 的 出 發 點, 在 於 理

Bardziej szczegółowo

2013 Sir 1994 something!

2013 Sir 1994 something! 2013 Sir 1994 something! 066 067 2011 Vincent Mok 068 069 Vincent Vincent 2013 5 070 071 2015 072 073 ADA Ada 2014 2015 2 1996 2005 SamyMay Lam Iris... Sir 074 075 Hea 076 077 078 079 Samy 080 081 1 993

Bardziej szczegółowo

F4ChoiceOfSubjects2008

F4ChoiceOfSubjects2008 F4ChoiceOfSubjects(1415).doc 日 期 : 二 零 一 五 年 三 月 十 四 日 ( 星 期 六 ) 時 間 :2:30 5:00p.m. 地 點 : 學 校 副 堂 華 英 中 學 2014 2015 年 度 三 三 四 高 中 選 科 講 座 程 序 時 間 內 容 負 責 人 2:15 2:30 家 長 及 學 生 登 記 入 座 2:30 2:35 致 歡 迎 詞

Bardziej szczegółowo

特 教 園 丁 之 臨 床 教 學, 對 於 提 升 社 會 技 巧 能 力 注 意 力, 皆 有 顯 著 效 果 中 華 民 國 兒 童 瑜 珈 協 會 會 長 葉 娟 娟 提 到, 在 國 外 如 歐 美 地 區, 兒 童 瑜 珈 已 風 行 數 十 年, 英 法 澳 洲 的 許 多 學 校,

特 教 園 丁 之 臨 床 教 學, 對 於 提 升 社 會 技 巧 能 力 注 意 力, 皆 有 顯 著 效 果 中 華 民 國 兒 童 瑜 珈 協 會 會 長 葉 娟 娟 提 到, 在 國 外 如 歐 美 地 區, 兒 童 瑜 珈 已 風 行 數 十 年, 英 法 澳 洲 的 許 多 學 校, 實 務 分 享 特 教 園 丁, 民 101 年 12 月,28 卷 2 期,47 56 頁 瑜 珈 在 自 足 式 特 教 班 健 康 與 體 育 領 域 教 學 之 應 用 林 靖 淇 彰 化 市 大 竹 國 民 小 學 特 教 班 教 師 壹 前 言 近 年 來, 因 應 新 特 殊 教 育 課 程 綱 要 的 推 廣 與 試 行, 特 殊 教 育 朝 向 以 普 通 教 育 課 程 七 大

Bardziej szczegółowo

表 目 錄 目 錄 序 言 組 織 年 度 大 事 記 優 質 教 輔 卓 越 研 究 國 際 連 結 健 康 校 園 校 務 治 理 附 錄 6 8 32 60 76 98 116 142 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8 表 9 表 10 表 11 表 12 表 1

表 目 錄 目 錄 序 言 組 織 年 度 大 事 記 優 質 教 輔 卓 越 研 究 國 際 連 結 健 康 校 園 校 務 治 理 附 錄 6 8 32 60 76 98 116 142 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8 表 9 表 10 表 11 表 12 表 1 2009 雙 2010 年 報 National Chengchi University Biennial Report 國 立 政 治 大 學 表 目 錄 目 錄 序 言 組 織 年 度 大 事 記 優 質 教 輔 卓 越 研 究 國 際 連 結 健 康 校 園 校 務 治 理 附 錄 6 8 32 60 76 98 116 142 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8

Bardziej szczegółowo

序號1-建立全國職業衛生教育訓練資源中心計畫〈南部地區職業衛生教育訓練資源中心〉

序號1-建立全國職業衛生教育訓練資源中心計畫〈南部地區職業衛生教育訓練資源中心〉 職 業 災 害 預 防 及 職 業 災 害 勞 工 重 建 實 施 計 畫 期 末 報 告 修 正 版 單 位 名 稱 : 國 立 成 功 大 學 計 畫 名 稱 :96 年 建 立 全 國 職 業 衛 生 教 育 訓 練 資 源 中 心 計 畫 ( 南 部 地 區 職 業 衛 生 教 育 訓 練 資 源 中 心 ) 計 畫 類 別 : 職 業 災 害 之 研 究 計 畫 主 持 人 : 蔡 朋 枝

Bardziej szczegółowo

国外医药法规及各省市自治区中医药立法.doc

国外医药法规及各省市自治区中医药立法.doc ... 1... 1... 15 GMP... 27... 40... 40... 51... 59... 69... 74... 82... 89... 89... 99... 99... 108... 108...116...116 I ... 126... 126... 134... 134 140... 140... 150... 150... 159... 159... 169... 169...

Bardziej szczegółowo

广 东 应 用 技 术 大 学 研 究 JGDBU 2015-12-25 第 22 卷 第 3 期 1 建 设 中 国 应 用 技 术 大 学 面 临 的 理 论 与 实 践 问 题 中 图 分 类 号 :G642 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 : 粤 O-L0150283(2015)03-06 基 金 项 目 : 广 东 省 教 育 科 学 十 二 五 规 划 项 目 (2013JK308);

Bardziej szczegółowo

1959 4 3 46 47 5 19808 1981 8 1987 1978 5 1981 48 49 1982 1983 1985 1986 1982 1984 1985 1986 1988 2 50 51 1988 2 5 2 10 19 1991 1992 BMG BIM 18 1999 sigma music 5 2003 2 52 53 2005 20 30 2008 PK PK Randy

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031A1A2C8ABB9FAD6B0D2B5BDCCD3FDB9A4D7F7BBE1D2E9D4DABEA9D5D9BFAA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031A1A2C8ABB9FAD6B0D2B5BDCCD3FDB9A4D7F7BBE1D2E9D4DABEA9D5D9BFAA2E646F63> 目 录 职 教 动 态 现 代 职 业 教 育 体 系 建 设 规 划 (2014 2020 年 ) 1 全 国 职 业 教 育 工 作 会 议 在 京 召 开 18 习 近 平 : 加 快 发 展 职 业 教 育 让 每 个 人 都 有 人 生 出 彩 机 会 20 全 国 高 职 研 究 会 第 八 届 三 次 常 务 理 事 会 暨 现 代 职 业 教 育 报 告 论 坛 在 蓉 召 开 22

Bardziej szczegółowo

10 1921 11 1922 15 1926 16 1927 40 20 30 1941 4 6 32 1943 30 14 33 1944 32 1943 312 200 41 4 15 30 2 5 44 6 7 16 30 14 19 27 10 10 3 12 6 4 7 1949 4 2 1950 6 3 2 2 2 1951 1 23 15 12231 120 1952 4 30 1956

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2 3 2008 2007 2006 1,623,065,388.47 1,470,315,449.15 10.39% 958,596,188.69 1,042,042,456.50-58,831,635.18 37,630,192.32-256.34% 31,142,613.34 32,413,896.94-62,587,384.58 27,926,019.29-324.12% 30,052,617.42

Bardziej szczegółowo

案例正文:(幼圆、小三、加粗)(全文段前与段后0

案例正文:(幼圆、小三、加粗)(全文段前与段后0 案 例 正 文 : 1 中 国 农 业 银 行 FMIS 系 统 开 发 摘 要 : 本 案 例 描 述 一 家 大 型 商 业 银 行 自 主 开 发 战 略 性 管 理 信 息 系 统 的 过 程 该 系 统 不 仅 规 模 大, 而 且 业 务 类 型 复 杂, 项 目 启 动 时 的 系 统 目 标 具 有 高 度 不 确 定 性 项 目 独 特 之 处 是 业 务 专 家 在 项 目 中

Bardziej szczegółowo

投影片 1

投影片 1 IEET 校 際 暨 學 程 聯 絡 人 座 談 會 吳 佳 儒 IEET 認 證 專 員 2016 年 3 月 18 日 大 綱 IEET 認 證 簡 介 認 證 優 勢 - 國 際 接 軌 認 證 精 神 105 認 證 規 範 重 點 說 明 及 佐 證 要 求 認 證 程 序 與 實 地 訪 評 相 關 重 要 資 源 2 大 綱 IEET 認 證 簡 介 3 IEET 為 獨 立 非 官

Bardziej szczegółowo

我头晕 (wǒ tóuyūn.) 告知别人你头晕 Kręci mi się w głowie. 我没有胃口 (wǒ méiyǒu wèikǒu.) Nie mam apetytu. 告知别人你没有食欲 我夜晚无法入睡 (wǒ yè wǎn wúfǎ Nie rùshuì.) mogę spać. 告

我头晕 (wǒ tóuyūn.) 告知别人你头晕 Kręci mi się w głowie. 我没有胃口 (wǒ méiyǒu wèikǒu.) Nie mam apetytu. 告知别人你没有食欲 我夜晚无法入睡 (wǒ yè wǎn wúfǎ Nie rùshuì.) mogę spać. 告 健康 - 紧急情况汉语 我需要去医院 (wǒ xūyào qù 要求去医院 yīyuàn.) Muszę iść do szpitala. 我感觉不舒服 (wǒ gǎnjué bú shūfú.) Źle się czuję. 我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng Proszę kànnatychmiast yīshēng!) 要求紧急医疗服务 wezwać 救命!(jiùmìng!)

Bardziej szczegółowo

訓 練 的 教 導 者 為 各 店 的 店 經 理, 對 店 經 理 而 言 是 一 項 不 小 的 負 擔 因 此, 如 何 透 過 新 工 具 的 引 進 與 導 入, 使 店 經 理 的 負 擔 減 輕, 而 能 將 時 間 投 注 在 店 舖 經 營 上, 亦 為 另 一 項 改 善 的 重

訓 練 的 教 導 者 為 各 店 的 店 經 理, 對 店 經 理 而 言 是 一 項 不 小 的 負 擔 因 此, 如 何 透 過 新 工 具 的 引 進 與 導 入, 使 店 經 理 的 負 擔 減 輕, 而 能 將 時 間 投 注 在 店 舖 經 營 上, 亦 為 另 一 項 改 善 的 重 報 告 人 : 來 來 超 商 股 份 有 限 公 司 周 部 經 理 玉 芝 OK 超 商 數 位 學 習 應 用 實 務 經 驗 分 享 -OK e 學 堂, 讓 學 習 好 OK! 壹 前 言 OK 超 商 屬 於 零 售 服 務 業, 截 至 100 年 10 月 有 近 860 個 營 業 據 點 分 布 於 台 灣 各 地 配 合 產 業 特 性, 每 月 都 會 有 不 同 的 促 銷

Bardziej szczegółowo

0906

0906 大 專 校 院 自 閉 症 學 生 的 認 識 與 輔 導 彰 化 師 大 特 教 系 林 千 惠 1 考 考 您 : 下 面 哪 些 是 屬 於 自 閉 症 學 生 的 行 為 特 質? 2 再 考 考 您 : 下 面 哪 些 是 屬 於 自 閉 症 學 生 學 習 適 應 的 問 題? 3 再 請 您 猜 猜 看 : 下 面 三 位 名 人 與 自 閉 症 有 什 麼 關 係? 邀 請 您 9/2(

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A6DBB1FEA8BEAA76A448ADFBA475A740A4E2A5552DC2E5C0F8BEF7BA632E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A6DBB1FEA8BEAA76A448ADFBA475A740A4E2A5552DC2E5C0F8BEF7BA632E646F63> 自 殺 防 治 人 員 工 作 手 冊 - 醫 療 機 構 ( 初 版 ) 指 導 單 位 : 行 政 院 衛 生 署 編 著 單 位 : 全 國 自 殺 防 治 中 心 中 華 民 國 100 年 4 月 目 錄 頁 碼 前 言 2 目 的 2 壹 自 殺 問 題 的 嚴 重 性 及 影 響 自 殺 風 險 之 相 關 因 素 2 貳 以 醫 院 為 基 礎 之 自 殺 防 治 6 一 醫 院 內

Bardziej szczegółowo

On Macro-Planning for China s English Education from Elementary to Tertiary Levels in the Era of Globalization MEI Deming ZHAO Meijuan Abstract This p

On Macro-Planning for China s English Education from Elementary to Tertiary Levels in the Era of Globalization MEI Deming ZHAO Meijuan Abstract This p On Macro-Planning for China s English Education from Elementary to Tertiary Levels in the Era of Globalization MEI Deming ZHAO Meijuan Abstract This paper explores the mechanism of macro-planning for China

Bardziej szczegółowo

前言

前言 111 Sam Sam ( ) Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam 112 Sam Sam Sam baby Sam Sam 113 Sam Sam Kai Kai Sam Kai Sam Sam 114 Sam Sam Sam Sam 4 4 Sam Kai Danny Sam 115 Sam Sam Sam 116 800 Sam Sam 3 Thank you Sam Sam

Bardziej szczegółowo

舊約讀經班之一: 摩西五經 第六課,出埃及記1-10章

舊約讀經班之一: 摩西五經 第六課,出埃及記1-10章 舊 約 讀 經 班 2013 年 12 月 1 日, 王 文 堂 牧 師 CBCWLA Bible Reading Class 讀 經 班 的 金 句 聖 經 都 是 神 所 默 示 的, 於 教 訓 督 責 使 人 歸 正 教 導 人 學 義 都 是 有 益 的, 叫 屬 神 的 人 得 以 完 全, 預 備 行 各 樣 的 善 事 ( 提 後 3:16-17) All Scripture is

Bardziej szczegółowo

有的高贵 天然 他不滥情 他也像李 斯卡拉蒂 特别欣赏 遵守古典意境 斯特一样写华彩 但从细节上来看 他 但又有陌生感 可能是限制了延音踏 们完全不同 他跟普遍意义上的浪漫 板 乐句听起来没有那种过于熟练的流 不同 跟世俗心目中的浪漫完全不同 畅 带有陌生的古典意境 我觉得这个 在肖邦的作品里面 我

有的高贵 天然 他不滥情 他也像李 斯卡拉蒂 特别欣赏 遵守古典意境 斯特一样写华彩 但从细节上来看 他 但又有陌生感 可能是限制了延音踏 们完全不同 他跟普遍意义上的浪漫 板 乐句听起来没有那种过于熟练的流 不同 跟世俗心目中的浪漫完全不同 畅 带有陌生的古典意境 我觉得这个 在肖邦的作品里面 我 张昊辰访谈 音乐本身才是最重要的 An interview with Zhang Haochen 文字_田艺苗 我也不知道算不算是最成功的一 天才捡起来 斯卡拉蒂和贝多芬的 热 场 我在国内的独奏会不多 这几年主 情 是一年没有弹过了 伊斯拉美 5月24日的音乐会 是你获得范 克莱 要在北京和上海举办过 我感觉弹独 三个月之前的科蒂斯毕业音乐会上弹 本国际大赛之后第一次回国演奏 我们 奏会比弹协奏曲在某些方面更难一

Bardziej szczegółowo

252 大 學 通 識 教 育 的 理 念 與 實 踐 施 行 要 點 第 7 點 之 規 定 : 使 學 生 在 自 由 選 修 中 可 獲 得 較 佳 的 通 識 教 育, 公 布 大 學 通 識 教 育 選 修 科 目 實 施 要 點, 要 求 各 大 學 院 校 在 文 學 與 藝 術 歷

252 大 學 通 識 教 育 的 理 念 與 實 踐 施 行 要 點 第 7 點 之 規 定 : 使 學 生 在 自 由 選 修 中 可 獲 得 較 佳 的 通 識 教 育, 公 布 大 學 通 識 教 育 選 修 科 目 實 施 要 點, 要 求 各 大 學 院 校 在 文 學 與 藝 術 歷 附 錄 ( 一 ) 美 國 大 學 通 識 教 育 考 察 報 告 黃 俊 傑 萬 其 超 張 光 正 朱 建 民 王 福 林 我 國 各 大 學 全 面 推 動 通 識 教 育 始 於 民 國 74 學 年 度 (1984-85),10 餘 年 來 通 識 教 育 的 重 要 性, 已 經 逐 漸 為 各 大 學 院 校 教 師 及 行 政 主 管 所 肯 定, 為 了 較 為 具 體 地 瞭 解

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 2011

Microsoft PowerPoint - 2011 科 锐 国 际, 领 先 的 整 体 招 聘 解 决 方 案 提 供 商 2011 职 场 女 性 工 作 生 活 状 态 调 查 报 告 科 锐 国 际 人 力 资 有 限 公 司 出 品 欢 迎 您 阅 读 科 锐 国 际 2011 年 职 场 女 性 工 作 生 活 状 态 调 查 报 告 调 研 背 景 本 调 查 报 告 通 过 对 北 京 上 海 广 州 三 地 主 要 CBD 商 圈

Bardziej szczegółowo

目 錄.doc

目    錄.doc I 1 6 10 15 22 30 35 37 40 43 44 45 47 49 52 56 一 $1,272,803,000 $90,000,000 $1,270,258,000 $270,000,000 二 3.2 3.76 28.5% 92 10 26 三 Roadmap 四 五 六 92 6 10 94 七 9 八 ( ) 592 $827,716,760 283 $587,428,599

Bardziej szczegółowo

中图分类号[化工].doc

中图分类号[化工].doc TQ [TQ-9] TQ0 TQ01 TQ011 TQ012 TQ013 TQ013.1 TQ013.2 TQ014 TQ015 TQ015.1 TQ015.2 TQ015.3 TQ015.9 TQ016 TQ016.1 TQ016.5 TQ016.5+1 TQ016.5+2 TQ016.5+3 TQ016.5+4 TQ016.5+5 TQ016.8 TQ018 TQ019 TQ02 TQ021 TQ021.1

Bardziej szczegółowo

5 2012 2. 基 础 教 育 过 度 20 10 ~ 12 2011 60 720 65% 9 1 3 2 5 4 2005 3 6

5 2012 2. 基 础 教 育 过 度 20 10 ~ 12 2011 60 720 65% 9 1 3 2 5 4 2005 3 6 2 0 1 2 9 Sept. 2 0 1 2 4 1 5 Journal of Shanghai Normal University Philosophy & Social Sciences Edition Vol. 41 No. 5 G521 A 1004-8634 2012 05-0005- 16 200234 中 国 教 育 存 在 学 前 教 育 过 早 基 础 教 育 过 度 高 等 教

Bardziej szczegółowo

菸 害 防 治 預 防 改 善 措 施 (1) 第 一 階 段 - 裝 設 自 動 語 音 警 告 感 應 設 施 地 點 A 棟 二 側 樓 梯 未 裝 機 (11/1~11/30) 裝 機 時 (12/1~12/31) 6A 7A 8A 9A 10A 總 數 82 652 125 1153 39

菸 害 防 治 預 防 改 善 措 施 (1) 第 一 階 段 - 裝 設 自 動 語 音 警 告 感 應 設 施 地 點 A 棟 二 側 樓 梯 未 裝 機 (11/1~11/30) 裝 機 時 (12/1~12/31) 6A 7A 8A 9A 10A 總 數 82 652 125 1153 39 機 構 名 稱 : 戴 德 森 醫 療 財 團 法 人 嘉 義 基 督 教 醫 院 4.1.1 Working conditions comply with national/regional directives and indicators [Evidence: e.g. national and international (EU) regulations are recognized]. 工

Bardziej szczegółowo

穨古代韓國的巫與日官2.PDF

穨古代韓國的巫與日官2.PDF 1 2 3 4 1 1 1997 187-218 221-293 28 1998 477-454 1999 139-207 2 3 4 5 2 16 92000 85-112 202000 197-233 3 1976 4 31967 155-184 5 131990 23-49 1996 605-629 6 7 8 Trois Freres Irkut Malta Malta 9 1973 1982

Bardziej szczegółowo

  Contents

  Contents 北 京 语 言 大 学 汉 语 速 成 学 院 COLLEGE OF INTENSIVE CHINESE STUDIES BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY 学 生 手 册 STUDENT S HANDBOOK 目 录 一 汉 语 速 成 学 院 简 介 1 二 入 学 申 请 3 1 留 学 生 招 生 办 公 室 2 申 请 入 学 程 序 3 申 请

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 2 21 189 220 189 1 2 1 (1 2 2. ( 1 ) (2) 1978 1975 ) 1 930 19 43 1949 19 80 1930 1914 93 4 1 (3) 1900 1980 19 82 5 4 19 84 6 28 1946 7 1947 6 1 9 44 4 1933 937 1 7 1938 1939 1940 2 10 1 1 94 2 12 3 11

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - duty-en

Microsoft Word - duty-en Bilingual Glossary for Personnel Titles * 加 粗 字 表 修 改 處 * 粉 條 列 表 刪 除 此 職 稱 * New/revised positions marked in Bold * Deleted positions marked in red 更 新 / Updated: 2016.08.26 校 長 學 術 副 校 長 行 政 副 校 長 財

Bardziej szczegółowo

香 港 浸 會 大 學 以 下 任 何 一 門 選 修 科 成 績 達 第 3 級 : 生 物 / 化 學 / 物 理 / 能 源 及 環 境 --- 1 科 科 學 ( 組 合 科 學 或 ) 或 任 何 一 個 選 修 科 達 第 3 級 ( 只 適 用 於 數 學 科 成 績 達 第 3 級

香 港 浸 會 大 學 以 下 任 何 一 門 選 修 科 成 績 達 第 3 級 : 生 物 / 化 學 / 物 理 / 能 源 及 環 境 --- 1 科 科 學 ( 組 合 科 學 或 ) 或 任 何 一 個 選 修 科 達 第 3 級 ( 只 適 用 於 數 學 科 成 績 達 第 3 級 334 學 制 大 學 收 生 條 件 聯 合 公 佈 (2012 年 2 月 更 新 ) 各 院 校 的 一 般 入 學 要 求 院 校 英 國 語 文 核 心 科 目 中 國 語 文 數 學 通 識 教 育 選 修 科 目 香 港 城 市 大 學 一 科 達 第 3 級 香 港 浸 會 大 學 一 科 達 第 2 級 嶺 南 大 學 一 科 達 第 2 級 香 港 中 文 大 學 香 港 教 育

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF A Research customs law system of China mainland and A combination with the comment of the such system of Taiwan. 1 1 1 2 3 9 9 14 20 47 59 61 61 71 73 74 77 77 94 108 120 124 127 132 137 141 143 143 144

Bardziej szczegółowo

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite 1 3 10 17 19 20 22 23 24 2018 9 5 2018 8 9 Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands 25 22 2207 25 22 2207 SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor,

Bardziej szczegółowo

(M.Krilova ) : : 1939 : :

(M.Krilova ) : : 1939 : : JOURNALOFTIANJINCONSERVATORYOF MUSIC (SOUNDSOFNATURE) :1981 7 16 7 24 1981 9 4 1996 7 12 7 24 : : ( ) 1932 : 1 1938 : 1933 1939 2 1 1919 3 1 :2012-04-09 :J609.2 :A :1008-2530(2012)02-0005-12 : (1940-)

Bardziej szczegółowo

2014制度汇编

2014制度汇编 兰 州 大 学 萃 英 学 院 CUIYING HONORS COLLEGE LANZHOU UNIVERSITY 制 度 汇 编 ZHIDUHUIBIAN 二 一 四 年 十 月 CUIYING HONORS COLLEGE LANZHOU UNIVERSITY 我 有 世 界 世 界 有 我 With the world For the world 基 础 学 科 拔 尖 学 生 培 养 试 验

Bardziej szczegółowo

投影片 1

投影片 1 56 100% 100% 64 60% 76 34% 2300 2/3 1800 / 1,070,400 ha 587,242 ha 458,158 ha 746,470 ha 326,589 ha 29mm 29mm 10cm 18~40 50 25 1. 1. 40 40 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 30 30 2. 2. 3. 3. 3 4. 4. 200 200

Bardziej szczegółowo

The Crisis and Turning Point of China’s Environment...

The Crisis and Turning Point of China’s Environment... 中 国 环 境 的 危 机 与 转 机 (2008) 杨 东 平 主 编 目 录 总 报 告 中 国 的 绿 色 长 征 : 在 危 机 与 转 机 中 前 行 水 危 机 2007, 中 国 城 市 的 水 危 机 气 候 变 化 气 候 变 化 对 中 国 的 影 响 及 公 众 参 与 城 市 环 境 绿 色 奥 运 与 北 京 城 市 环 境 改 善 政 策 与 公 众 参 与 中 国 环

Bardziej szczegółowo

目 录

目  录 2014 年 山 西 师 范 大 学 现 代 文 理 学 院 就 业 质 量 年 报 山 西 师 范 大 学 数 据 报 告 撰 写 组 编 Shanxi Normal University Student Career Center 山 西 师 范 大 学 数 据 报 告 撰 写 组 项 目 负 责 人 : 赵 春 平 分 析 与 撰 写 : 高 兵 张 大 为 审 稿 : 曹 景 川 校 对 :

Bardziej szczegółowo