Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,"

Transkrypt

1 Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (dalej WSA w Bielsku-Białej) sprawuje Rektor WSA. Zasady realizacji oraz rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Wyższej Szkoły Administracji, w dziale Współpraca Zagraniczna. II. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW 1. Wyjazdy studentów na studia realizowane są przez uczelnie posiadające ważną Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Z wszystkimi instytucjami, z którymi realizowana jest wymiana studentów na studia lub praktyki, muszą być podpisane umowy dwustronne (Bilateral Agreements). 2. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej zobowiązuje się do kwalifikowania kandydatów na wyjazdy w programie Erasmus+ w oparciu o ogłoszone społeczności akademickiej zasady rekrutacji przestrzegając przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów. 3. Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, realizować wielokrotne wyjazdy w ramach Programu Erasmus+. Łączna długość wszystkich pobytów w ramach jednego cyklu studiów nie może przekroczyć 12 miesięcy. 4. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej na studiach nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Pobyt studenta na praktykach może trwać od 2 do 12 miesięcy. Możliwe są także wyjazdy absolwentów na praktyki. Rekrutacja prowadzona jest na ostatnim roku studiów, a zakończenie wyjazdu musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. 5. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Student jest zobowiązany do ponoszenia innych opłaty, które w uczelni przyjmującej obciążają studenta tam studiującego. ( np. ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) Opłaty te pobierane są w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych. 6. Stypendia na studia i praktyki przyznawane w programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). 7. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem są dostępne na stronie internetowej 8. WSA w Bielsku-Białej uznaje okres studiów lub praktyk spędzonych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w WSA lub obowiązkowych praktyk studenckich w ramach studiów w WSA (wyjazd na studia nie może wydłużać ogólnego czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement - LA) lub programu praktyk (Training Agreement TA), potwierdzonego dostarczonym w odpowiednim czasie Wykazem zaliczeń (Transcript of Records) lub potwierdzeniem odbycia praktyki. Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement lub Training Agreement. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. 9. Student jest również zobligowany do zmiany Learning Agreement lub Training Agreement w przypadku przedłużenia pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej lub zagranicznej instytucji przyjmującej na praktyki. Dostarczenie zmian do LA lub TA jest warunkiem ewentualnej wypłaty stypendium na przedłużony okres pobytu. 1

2 10. Wszystkie zmiany wprowadzane do LA lub TA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. WSA w Bielsku-Białej dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem studenta, a WSA w Bielsku-Białej i student musi uzgodnić na piśmie termin i sposób ich uzupełnienia. 11. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). 12. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records). 13. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej instytucji oraz potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. 14. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje Dziekan właściwego dla studenta wydziału po konsultacji z uczelnią lub instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje Dziekan właściwego dla studenta wydziału. W przypadku niespełnienie określonych warunków przez studenta Dziekan wnioskuje do Rektora o podjęcie decyzji o konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii siła wyższa konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus. 15. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w TA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres praktyki zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem praktyki w uczelni macierzystej. 16. Student wyjeżdżający na studia za granicę w ramach programu Erasmus+, może wnioskować o zwolnienie z opłaty części czesnego na czas wyjazdu. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studenta wyjeżdżającego w programie Erasmus+ z opłaty czesnego podejmuje Kanclerz i informuje o tym studenta. 17. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student ma zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do WSA w Bielsku-Białej. 18. Z każdym studentem, zakwalifikowanym na wyjazd na studia lub praktyki w programie Erasmus+, zostanie sporządzona pisemna umowa. Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla uczelni, drugi dla studenta. Na podstawie umowy wypłacane jest studentowi stypendium. 19. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus+ otrzyma Kartę Studenta Erasmusa. 20. Przy wyjazdach na praktykę uczelnia macierzysta, instytucja przyjmująca i student zakwalifikowany na praktykę powinny zapoznać się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa, standardowym dokumentem określającym zadania i obowiązki każdej ze stron w odniesieniu do organizacji praktyki studenckiej. 21. Praktyka nie może być realizowana w:instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej. Warunkiem realizacji praktyki jest zagwarantowanie jej międzynarodowego charakteru. 22. Przekazanie stypendium studentowi wyjeżdżającemu na studia lub praktyki może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno zostać wypłacone w formie przelewu bankowego na indywidualny rachunek studenta wskazany w umowie. 23. Student wyjeżdżający na studia lub praktyki jest informowany przez WSA w Bielsku-Białej o obowiązku uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. 24. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem i uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ gwarantuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne; Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. 2

3 Na wniosek zainteresowanego pracownik Działu Współpracy z Zagranicą wystawia zaświadczenie o wyjeździe na studia zagraniczne, na podstawie którego NFZ wydaje studentowi Europejską Kartę Zdrowia. 25. Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany dostarczyć do Koordynatora ds. Programu Erasmus następujące dokumenty: Wykaz uzyskanych zaliczeń (Transcript of Records) lub potwierdzenie odbycia praktyki, Zaświadczenie potwierdzające okres pobytu na studiach lub praktykach, Wypełnioną Ankietę Stypendysty Erasmus w formie on-line, dostępną przez narzędzie MobilityTool. 26. Student zagraniczny zainteresowany odbyciem studiów w WSA zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora ds. Programu Erasmus: wypełniony formularz zgłoszeniowy: Erasmus Student Application Form dostępny na stronie internetowej WSA; Learning Agreement zatwierdzonym przez swoją uczelnię macierzystą; Zaświadczenie o statusie studenta z uczelni macierzystej. 27. Aplikacja studenta z zagranicy jest wysyłana do Dziekana odpowiedniego wydziału do zatwierdzenia. 28. Na podstawie formularza zgłoszeniowego Koordynator ds. Programu Erasmus przygotowuje List akceptujący dla studenta zagranicznego oraz Skierowanie na studia na stosownym Wydziale. Dokumenty aplikacyjne wraz ze skierowaniem są przekazywane do Dziekanatu, który rejestruje studenta w wykazie studentów WSA i wydaje legitymację studencką. 29. Student zagraniczny uczestniczący w wymianie Erasmus zwolniony jest z opłat za studia. 30. Potwierdzeniem zaliczenia programu studiów jest Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), przygotowany w 2 egzemplarzach przez koordynatora wydziałowego na podstawie karty zaliczeń i podpisany przez Dziekana Wydziału. Jeden egzemplarz Wykazu zaliczeń jest dołączony do dokumentów studenta w Dziekanacie drugi przekazany jest do Koordynatora ds. Erasmus. Dział Współpracy z Zagranicą przesyła dokument do uczelni macierzystej studenta. II a Podstawowe kryteria formalne: Kwalifikacja studentów do udziału w programie Erasmus+ odbywa się raz w roku akademickim. O udział w programie mogą ubiegać się studenci WSA w Bielsku-Białej, którzy spełniają następujące warunki: Mają obywatelstwo polskie lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium RP; Są (w momencie wyjazdu) studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; Mają zaliczony semestr studiów, poprzedzający wyjazd; Nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć; Nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSA w Bielsku-Białej; Posiadają średnią ocen nie niższą niż 3,5 i dobrą znajomość języka obcego kraju docelowego studiów lub praktyk (lub języka właściwego uczelni goszczącej). II b Wnioski o stypendium: Student zainteresowany otrzymaniem stypendium powinien złożyć do Koordynatora ds. Programu Erasmus następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy na studia lub praktyki ze strony internetowej wraz z ewentualnymi załącznikami; 3

4 Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta; Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (np. certyfikat, zaświadczenie od lektora WSA przeprowadzającego rozmowę). Terminy aplikowania: 1. Terminy przyjmowania zgłoszeń ustala Koordynator ds. Programu Erasmus i po zatwierdzeniu ich przez Rektora Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej publikuje je na stronie internetowej WSA. 2. Terminarz rekrutacji do programu Erasmus+ w danym roku akademickim zostaje podany co najmniej na 3 tygodnie przed upływem terminu składania dokumentów przez opublikowanie na stronie internetowej uczelni oraz na tablicach ogłoszeniowych. 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń i zakwalifikowanych osób w rekrutacji będzie niższa niż ilość miejsc zakontraktowanych w ramach Umowy Finansowej lub nie będzie wyczerpywać środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy studentów na studia, na początku kolejnego roku akademickiego zostanie ogłoszona uzupełniająca rekrutacja. 4. Terminy rekrutacji uzupełniającej określa Koordynator ds. Programu Erasmus i po zatwierdzeniu ich przez Rektora WSA publikuje na stronie internetowej WSA. Postępowanie kwalifikacyjne: 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazdy na studia i praktyki przeprowadza Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Programu Erasmus (dalej: UKK), nadzorowana przez Rektora WSA, w skład której wchodzą: a. Dziekan Wydziału Administracji, Dziekan Wydziału Fizjoterapii, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych w WSA w Bielsku-Białej. b. Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus, c. Przewodniczący Samorządu Studenckiego lub osoba przez niego delegowana. 2. UKK przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na studia i praktyki według kryteriów i punktacji określonych w Załączniku nr 18 i na ich podstawie sporządza listę rankingową kandydatów do wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne. Decyzje UKK zapadają większością głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności zakwalifikowania decyduje średnia ocen uzyskanych za dotychczasowy okres studiów. 3. Lista rankingowa, po zatwierdzeniu przez Rektora WSA w Bielsku-Białej, jest publikowana na stronie internetowej WSA w Bielsku-Białej oraz na tablicach ogłoszeniowych w ciągu 14 dni od terminu złożenia dokumentów. 4. Studentowi przysługuje odwołanie do Rektora WSA w Bielsku-Białej od decyzji UKK w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. Aplikacja w instytucjach partnerskich: 1. Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.: Dokument aplikacyjny, Porozumienie o programie zajęć - Learning Agreement w przypadku wyjazdu na studia lub Porozumienie o praktykach Training Agreement w przypadku wyjazdu na praktykę, inne wymagane dokumenty. 2. Porozumienie o programie zajęć lub porozumienie o praktykach musi zostać przygotowane w porozumieniu Dziekanem Wydziału i przez niego zatwierdzone. LA jest podstawą do odbywania studiów w zagranicznej uczelni, a TA jest podstawą odbycia praktyki w zagranicznej instytucji przyjmującej. 4

5 3. Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni goszczącej i jeśli to możliwe dołączyć wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania do dokumentów aplikacyjnych. 4. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy dostarczyć do Koordynatora ds. Programu Erasmus w okresie umożliwiającym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej. Termin wysłania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej lub zagranicznej instytucji partnerskiej oferującej praktyki, dlatego wcześniej należy zapoznać się z warunkami przyjęcia w ramach programu Erasmus+ (termin jest najczęściej publikowany na stronie internetowej partnera). Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię goszczącą student otrzymuję umowę na wyjazd Erasmus+. 5. Studenci, którzy zakwalifikowani zostali na wyjazd na studia i lub praktyki w ramach programu, ale nie zaliczyli semestru poprzedzającego wyjazd lub uzyskali warunkowe zaliczenie semestru tracą prawo do realizacji wyjazdu w ramach Programu. III MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW 1. Osoba zwana dalej pracownikiem (Beneficjentem) ubiegająca się o wyjazd w programie Erasmus musi świadczyć pracę na rzecz uczelni wysyłającej. Podstawą świadczenia pracy powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 2. Celem wyjazdu pracownika (Beneficjenta) w programie Erasmus może być: a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) - wyjazd typu STA. b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej - wyjazd typu STT. 3. Do kategorii STA zalicza się przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. 4. Podstawą kwalifikacji pracownika (Beneficjenta) na wyjazd w programie Erasmus jest ocena Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme) - wyjazd typu STA lub Indywidualnego programu szkolenia/indywidualnego planu pracy (Individual Work Programme) - wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. Indywidualny program nauczania określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program szkolenia/indywidualny plan pracy określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika (Beneficjenta). Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników uczelnia może preferencyjnie traktować pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.- 5. Ponadto, oczywistym kryterium, branym pod uwagę przy wyjazd typu STA jest znajomość języka obcego, w którym nauczyciel będzie prowadził zajęcia za granicą, a także doświadczenie dydaktyczne. W przypadku wyjazdów typu STT jest znajomość języka obcego i doświadczenie zawodowe. 6. W przypadku, gdy liczba chętnych na wyjazd za granicę typu STA będzie większa od liczby dostępnych miejsc, oceny Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme), jak również doświadczenia dydaktycznego dokona Komisja ds. Nauki. Dodatkowo, preferencyjne traktowane będą osoby, ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy oraz pracownicy, dla których udział w Programie Erasmus+ stanowi ważny element rozwoju kariery naukowej. 7. Kiedy liczba chętnych na wyjazd za granicę typu STT będzie większa od liczby dostępnych miejsc, oceny Indywidualnego programu szkolenia/indywidualnego planu pracy (Individual Work Programme) dokonuje bezpośredni przełożony pracownika (osoby wyjeżdżającej). Dodatkowo preferencyjnie traktowane będą osoby, ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy oraz pracownicy, dla których udział w Programie Erasmus+ stanowi ważny element rozwoju kariery zawodowej. 5

6 8. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Minimalna długość pobytu wynosi 2 dni. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STA to 2 miesiące. 9. Pobyt pracownika (osoby) na wyjeździe typu szkoleniowego (STT) powinien trwać od 2 dni do 2 miesięcy. 10. Z każdym pracownikiem (każdą osobą) zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 11. Przekazanie stypendium pracownikowi (Beneficjentowi) może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w formie określonej w zawartej umowie. 12. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika (osoby) bez otrzymania stypendium z budżetu programu Erasmus (wyjazd bez stypendium lub wyjazd ze stypendium zerowym). 13. Pracownik (Beneficjent) zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/ instytucji. W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno zawierać informacje o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej. W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno zawierać informacje o charakterze odbytego szkolenia. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej. 14. Dopuszcza się, aby instytucją przyjmującą, w której realizowane jest szkolenie, była uczelnia. 15. Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik (Beneficjent) powinien sporządzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię macierzystą, zawierające co najmniej informacje określone we wzorze ankiety dostępnym na stronie Pracownik (Beneficjent) powinien być poinformowany przez uczelnię macierzysta o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. 17. Pracownik (Beneficjent) powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. 18. Przyjęcie przez jednostkę uczelni pracownika z zagranicy przyjeżdżającego do WSA w celu realizacji zajęć dydaktycznych lub szkolenia jest zgłaszane do Koordynatora ds. Programu Erasmus za pomocą formularza Wniosek o przyjęcie gościa. Realizacja wizyty odbywa się w oparciu o Program (Indywidualny Program Nauczania ) lub inny wymagany przez stronę wysyłającą dokument) zatwierdzony przez Dziekana Wydziału jednostki przyjmującej. Potwierdzenie zrealizowania zajęć dydaktycznych oraz terminy pobytu wystawia Koordynator ds. Programu Erasmus (po uzyskaniu informacji z Wydziału lub innej jednostki uczelni na ten temat) lub Dziekan/Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni. Kopia dokumentu potwierdzająca zrealizowanie wizyty zostaje dołączona do dokumentacji znajdującej się u Koordynatora ds. Programu Erasmus. IV W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami przyjmuje się wytyczne wynikające z ogólnych zasad realizacji programu Erasmus+ oraz umowy pomiędzy WSA a Narodową Agencją Programu Erasmus na dany rok. V Niniejsze zasady obowiązują począwszy od roku akademickiego 2014/2015. VI Częścią niniejszych zasad są następujące załączniki: Załącznik nr 1 Umowa na wyjazd na studia (SMS), 6

7 Załącznik nr 2 Umowa na wyjazd na praktykę (SMP), Załącznik nr 3 Umowa na wyjazdy dydaktyczne (STA), Załącznik nr 4 Umowa na wyjazdy szkoleniowe (STT), Załącznik nr 5 Learning Agreement For Studies, Załącznik nr 6 Learning Agreement For Traineeships, Załącznik nr 7 Indywidualny Program Nauczania, Załącznik nr 8 Indywidualny Plan Pracy, Załącznik nr 9 Sprawozdanie z wyjazdu dydaktycznego (STA), Załącznik nr 10 Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego (STT), Załącznik nr 11 Transcript of Records, Załącznik nr 12 Formularz Zgłoszeniowy dla Pracowników, Załącznik nr 1 do Zarządzenia 154/09/2014 Załącznik nr 13 Formularz Zgłoszeniowy dla Studentów (Wyjazdy na praktykę - SMS), Załącznik nr 14 Formularz Zgłoszeniowy dla Studentów (Wyjazdy na studia - SMP), Załącznik nr 15 Zaświadczenie o statusie studenta, Załącznik nr 16 Zaświadczenie o stopniu znajomości j. obcego, Załącznik nr 17 Zaświadczenie do NFZ, Załącznik nr 18 Dane rachunku bankowego, Załącznik nr 19 Kryteria kwalifikacji studentów, Załącznik nr 20 Erasmus Student Application Form dla studentów przyjeżdżających, Załącznik nr 21 Potwierdzenie pobytu dla przyjeżdżających, Załącznik nr 22 Zaświadczenie dla przyjeżdżających (przyjazdy w celach szkoleniowych), Załącznik nr 23 Zaświadczenie dla przyjeżdżających (przyjazdy w celach dydaktycznych). 7

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

Stawki stypendium zostały ustalone przez Rektora WSA zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej Programu Erasmus.

Stawki stypendium zostały ustalone przez Rektora WSA zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej Programu Erasmus. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W RAMACH PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Wysokość

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 Zielona Góra, 30.03.2009 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdu 1. Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Egz. pojedynczy REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady realizacji Programu Erasmus+ określają

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) I NA PRAKTYKĘ (SMP)

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) I NA PRAKTYKĘ (SMP) Wyciąg z Przewodnika administracyjno-finansowego dla beneficjentów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Do studentów UKW odnoszą się TYLKO zapisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP)

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP) WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH USTALA NASTĘPUJĄCE ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W KATEGORIACH : SMS, SMP, STA, STT ORAZ ZASAD REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej INSTYTUT POLITOLOGII WNHIS UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej Projekt typu KA103/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1 Skład

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Akademii im. Jakuba z Paradyża na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 do krajów programu Rozdział I. Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zgodny z Zarządzeniem nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN WYJAZDÓW I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 Warunki konieczne kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu Erasmus+: 1. status

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa.

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa. ZASADY wymiany studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu ERASMUS PLUS na rok akademicki 2016/17 i lata kolejne 1 1. Niniejsze zasady określają procedury rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Regulamin wyjazdów studentów Uczelni na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Pula miesięcy do wykorzystania 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Miesiące spędzone na wymianie w ramach programu LLP Erasmus również zaliczają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU 1 Zasady ogólne 1. Program Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus. Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki

Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus. Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki in Nauk kspołecznych ł w Kielcach Właściwa archiwizacja dokumentów wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 1/5 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura opisuje proces naboru i rozliczania studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem: INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DO UCZELNI PARTNERSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 ZASIĘG WSPÓŁPRACY współpraca UKW z 70 uczelniami wyższymi w 19 krajach UE

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

1. Zasady odnoszą się do Programu Erasmus+, wymiana z krajami programu na rok akademicki 2016/17.

1. Zasady odnoszą się do Programu Erasmus+, wymiana z krajami programu na rok akademicki 2016/17. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ z krajami programu (KA103) 2016/2017 (czas trwania projektu 1.06.2016-30.09.2017) 1. Zasady odnoszą

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci Zasady realizacji wyjazdów na praktyki 1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci i absolwenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas.

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. 1 Skróty i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie CC Collegium Civitas; NA Narodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr Nr 109/2011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo