Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o róŝnym przeznaczeniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o róŝnym przeznaczeniu"

Transkrypt

1 Jerzy Ebing, Andrzej Kysiak Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o róŝnym przeznaczeniu Poradnik specjalisty ds. nieruchomości Budownictwo

2 OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ NYM PRZEZNACZENIU Tabela 2. Porównanie zasad uwzgl dniania wysokoêci pomieszczeƒ przy obliczaniu ich powierzchni według PN-70/B i PN-ISO 9836:1997 * Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, zm. w 2003 r., nr 33, poz. 270). Jednocześnie z rozporządzeniem MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dniem 29 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać równieŝ ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377) regulująca m.in. tryb i nowe zasady zawierania umów deweloperskich pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem. Zgodnie z tą ustawą, umowa deweloperska ma zawierać wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Oczywistym jest, Ŝe kwestia pomiaru powierzchni została uregulowana rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462). Oznacza to, Ŝe wg. PN-ISO 9836:1997 naleŝy przeprowadzać obliczenia powierzchni uŝytkowej dla budynków nowobudowanych oraz budynków i lokali oddanych juŝ do uŝytkowania (w przypadku ich nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uŝytkowania), jeŝeli zasady te były w nich stosowane przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia. Natomiast przy obliczaniu powierzchni uŝytkowej lokalu mieszkalnego uwzględniana będzie jedynie powierzchnia mieszkalna wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku, co wyłącza powierzchnię tarasów, balkonów i loggii. Jedynie w przypadku ich zabudowy trwałymi ścianami powierzchnia ta uwzględ

3 OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ NYM PRZEZNACZENIU niana będzie przy obliczeniu powierzchni uŝytkowej lokalu. W związku z tym zaszła konieczność doprecyzowania w rozporządzeniu MTBiGM z 25 kwietnia 2012 r. pojęcia lokal mieszkalny ( 11 ust. 2 pkt 2 lit a), które nie zostało zdefiniowane w powołanej Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997. W 11 ust. 2 pkt 2 lit b wprowadzono zaś ujednoliconą zasadę przyjmowania do obliczeń powierzchni pomieszczeń: w 100%., jeśli wysokość pomieszczeń jest równa lub większa od 2,20 m, w 50%, jeśli jest równa lub większa od 1,40 m i mniejsza niŝ 2,20 m, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się ją całkowicie. Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów według normy PN-ISO 9836:1997 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W zamyśle autorskim, publikacja ta moŝe stanowić narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdraŝaniu zasad normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich uŝytkowników, a takŝe przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umoŝliwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury

4 2. OGÓLNE ZASADY POMIARU POWIERZCHNI I KUBATURY 2.1. ZASADY POMIARU POWIERZCHNI Pola powierzchni poziomych i pionowych okreœla siê zgodnie z wymiarami rzeczywistymi. P³aszczyzny nachylone wymiaruje siê na ich rzucie na p³aszczyznê poziom¹ (do obliczeñ strat ciep³a zawsze nale y jednak przyjmowaæ rzeczywiste pole powierzchni) Pole powierzchni podaje siê w m 2 z dok³adnoœci¹ do dwóch miejsc po przecinku. Powy sze zapisy normy nale y tak interpretowaæ: 1) Powierzchniê wewnêtrzn¹ budynku lub jego czêœci mierzy siê na poziomie pod³ogi kondygnacji (z dok³adnoœci¹ do 0,01m²) w œwietle wykoñczonych powierzchni pionowych przegród zamykaj¹cych pomieszczenie od zewn¹trz i od wewn¹trz, bez odliczania od tej powierzchni listew przyœciennych i cokolików. Zasadê tê stosuje siê równie w przypadku, gdy górna przegroda zamykaj¹ca nie jest równoleg³a do p³aszczyzny pod³ogi (o rzeczywistej powierzchni u ytkowej w sprawach spornej interpretacji decyduje wielkoœæ powierzchni pod³ogi). Rysunek 1. Zasady mierzenia powierzchni pomieszczeñ z nierównoleg³¹ przegrod¹ zamykaj¹c¹ lub nieprostopad³¹ do p³aszczyzny pod³ogi: a) przyk³ad pomieszczenia na poddaszu bez œcianki kolankowej, b) przyk³ad pomieszczenia na poddaszu ze œciank¹ kolankow¹. - -

5 Powierzchnie pomieszczeñ ze stropem nachylonym, ³amanym albo ³ukowym nale y podzieliæ na: 1) czêœæ o wysokoœci 1,9 m lub mniejszej, która powinna byæ zaliczona, do powierzchni pomocniczej (Pd = b c); mo e byæ wykorzystana na cele pomocnicze, co do których inne przepisy rozporz¹dzenia nie wymagaj¹ zachowania wiêkszej wysokoœci ni 1,9m, 2) czêœæ o wysokoœci wiêkszej ni 1,9 m, która mo e byæ wykorzystana na pomieszczenia przeznaczone na sta³y lub czasowy pobyt ludzi, je eli œrednia wysokoœæ pomieszczenia odpowiada wymaganiom 72 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury, jak te na pomieszczenia nieprzystosowane do przebywaniat w nich ludzi, je eli inne przepisy tego rozporz¹dzenia nie wymagaj¹ zachowania wiêkszej wysokoœci. Stosownie do przeznaczenia, odpowiedni¹ czêœæ pomieszczenia zalicza siê do powierzchni podstawowej (Pp) lub pomocniczej (Pd). Oznaczenia: h max - najwiêksza wysokoœæ pomieszczenia, h œr - œrednia wysokoœæ pomieszczenia odpowiadaj¹ca przepisom 72 ust. 1, h k - wysokoœæ œcianki kolankowej <1,9 m, Pd - powierzchnia pomocnicza, Pp - powierzchnia podstawowa, Pu - powierzchnia u ytkowa. 2) Nie dolicza siê do powierzchni przekroju poziomego przegród zewnêtrznych i wewnêtrznych takich elementów, jak pilastry i pó³kolumny, ani nie odlicza siê od niej otworów drzwiowych, balkonowych, nisz i wnêk wykonanych w gruboœci tych przegród (rys. 2). Rysunek 2. Zasada mierzenia powierzchni poziomych w budynku Pomiar wykonuje siê na poziomie pod³ogi ka dej kondygnacji, przy czym wymiary wewnêtrzne pomieszczeñ mierzy siê w œwietle wykoñczonych przegród starych ograniczaj¹cych pomieszczenia, a wymiary zewnêtrzne z uwzglêdnieniem tynków lub ok³adzin elewacyjnych. - -

6 Wymiary pomieszczenia (a, b) mierzy siê w œwietle wykoñczonych przegród pionowych, a jego powierzchniê oblicza bez dodawania wnêk i bez potr¹cania powierzchni otworów w tych przegrodach oraz potr¹cania przekroju poziomego œcian dzia³owych przystosowanych do demonta u, przestawienia lub likwidacji. Do powierzchni konstrukcji (Pk), czyli pola przekroju poziomego œcian lub innych konstrukcji noœnych oraz sta³ych œcian dzia³owych (Ss) i kominowych (Km), nie wlicza siê pola przekroju lizen (Lz), pilastrów (PI) i pó³kolumn oraz œcian dzia³owych niestarych (Sr) przystosowanych do demonta u i przestawiania lub likwidacji. Z powierzchni konstrukcji (Pk) nie potr¹ca siê wnêk (Wn), otworów drzwiowych i okiennych (tak e balkonowych lub tarasowych) oraz innych przejœæ w œcianach noœnych, a tak e w sta³ych œcianach dzia³owych. 3) Wlicza siê w stanie wykoñczonym do powierzchni konstrukcji na danej kondygnacji: œciany noœne, filary, s³upy i kolumny, kominy, obudowane piony instalacyjne i zsypowe oraz sta³e œcianki dzia³owe, nieprzystosowane do demonta u. 4) Nie odlicza siê powierzchni przekroju poziomego œcianek dzia³owych niesta³ych, przystosowanych do demonta u, likwidacji lub zmiany po³o enia. 5) Powierzchniê zewnêtrznych niezamkniêtych ca³kowicie, ale przekrytych elementów budynku (np. loggii) mierzy siê w obrysie pod³ogi, natomiast pole przekroju poziomego ich konstrukcji noœnych, podobnie jak œcian bocznych, s³upów i kolumn, wlicza siê do powierzchni konstrukcji, zaœ powierzchniê zewnêtrznych niezamkniêtych ca³kowicie i nieprzekrytych elementów np. balkonów mierzy siê w obrysie skrajnym p³yty, bez potr¹cania powierzchni przekroju poziomego balustrad, niezale nie od sposobu ich zamocowania. - -

7 Uwzglêdniaj¹c ustalenia normy, z logiczn¹ korekt¹ zasad obmiaru elementów zewnêtrznych w³¹cznie, nale y przyjmowaæ w praktyce, e: 1) Powierzchnia netto budynku (Pn) stanowi sumê powierzchni netto wszystkich kondygnacji (Pn k ) podziemnych i nadziemnych, czyli Pn = ZPn k. 2) Powierzchniê kondygnacji netto (Pn k ) stanowi ró nica miêdzy sum¹ powierzchni ca³kowitej zamkniêtej ze wszystkich stron (Pc zk ) oraz obejmuj¹cej elementy zewnêtrzne niezamkniête ca³kowicie, lecz przekryte (Pc nk ), a powierzchni¹ konstrukcji (Pk k ) przegród pionowych zewnêtrznych i wewnêtrznych (rys. 7)., 3) Do powierzchni netto nie wlicza siê powierzchni poddasza (strychu) nieu ytkowego (Ps n ) oraz u ytkowej powierzchni antresoli (Pa) otwartych od strony pomieszczenia wy szego (rys. 5b)., 4) Powierzchniê netto kondygnacji (Pn k ) dzieli siê (rys. 7) na: a) powierzchniê netto zamkniêt¹ ze wszystkich stron (Pn zk ), b) powierzchniê netto niezamkniêt¹ ca³kowicie, ograniczon¹ niepe³nymi przegrodami i przekryt¹ (Pn nk ), np. bramy, ganki, kru ganki, loggie, loggiobalkony przystawiane, werandy, c) powierzchniê netto niezamkniêt¹ ca³kowicie, ograniczon¹ niepe³nymi przegrodami i nieprzyekryt¹ (Pn ok ), np. balkony i tarasy, czyli Pn k = Pn zk + Pn nk + Pn ok. 5) Powierzchniê netto czêœci kondygnacji zamkniêtej ze wszystkich stron (Pn zk ) przedstawia siê w podziale na: a) powierzchniê pomieszczeñ o wysokoœci odpowiadaj¹cej danej kondygnacji, czyli z wy³¹czeniem powierzchni wymienionych poni ej w podpunkcie lit. b) oraz c), b) powierzchniê pomieszczeñ o wysokoœci wiêkszej od wysokoœci danej kondygnacji, na której znajduje siê ich pod³oga, c) powierzchniê czêœci pomieszczeñ o wysokoœci mniejszej ni 1,90 m w œwietle wykoñczonych pod³óg i sufitów

8 Rysunek 7. Powierzchnia netto kondygnacji budynku Do powierzchni netto kondygnacji (Pn k ) zalicza siê oddzielnie: 1. powierzchniê u ytkow¹ kondygnacji, zamkniêt¹ ze wszystkich stron(pu zk ), powierzchniê ruchu (Pr k ) - zakreskowane ukoœnie, a tak e us³ugow¹ (Pg k ), je eli na danej kondygnacji znajduj¹ siê pomieszczenia techniczne lub gospodarcze, stanowi¹ce ³¹cznie zamkniêt¹ powierzchniê netto kondygnacji, czyli PN ZK = Pu zk + Pr k + Pg k, 2. powierzchniê elementów zewnêtrznych niezamkniêtych ze wszystkich stron, lecz nakrytych (Pn nk ), np. loggie (Lg) - zakreskowan¹ poziomo, 3. powierzchniê elementów zewnêtrznych niezamkniêtych ze wszystkich stron i nienakrytych (Pn ok ), np. balkony (Bl) - zakreskowan¹ pionowo. Powierzchnia netto nie obejmuje powierzchni konstrukcji (Pk k ), czyli powierzchni przekroju poziomego przegród pionowych zewnêtrznych i wewnêtrznych. - -

9 Rysunek 16. Zasady mierzenia wysokoœci pomieszczeñ nale ¹cych do powierzchni ruchu Do obliczenia kubatury pomieszczeñ ruchu (Vr) przyjmuje siê ich wysokoœci mierzone w œwietle wykoñczonych pod³óg i sufitów. W przypadku, gdy pomieszczenia te maj¹ skoœne przekrycia, nale y przyjmowaæ wysokoœci odpowiednie do ich figury geometrycznej. ¹czna kubatura klatki schodowej (Vr ks ) stanowi sumê kubatury odpowiedniej czêœci powierzchni ruchu na ka dej kondygnacji (Vr ksk ), ale mo na j¹ obliczyæ w prostszy sposób jako jedno pomieszczenie o wysokoœci uœrednionej (h k1 +h k2 ) 0,5. Szyb dÿwigowy wraz z podszybiem nale y traktowaæ zawsze jako jedno pomieszczenie, poniewa do powierzchni ruchu zalicza siê go tylko jeden raz na poziomie pierwszego przystanku dÿwigowego (patrz komentarz do pkt normy). - -

10 3.2. DOM WIELORODZINNY Powierzchnia podstawowa - Pp Powierzchnia pomocnicza - Pd Powierzchnia us ugowa - Pg a) mieszkanie: pokoje, salon, gabinet b) budynek: - suma Pp mieszka - suma Pp innych lokali u ytkowych hol, przedpokój, kuchnia, spi arka, garderoba, szafy wbudowane, WC, azienka - suma Pd mieszka - suma Pd innych lokali u ytkowych w obr bie mieszkania nie ma pomieszcze us ugowych pralnie domowe, suszarnie bielizny, wózkarnie, rowerkownie, komórki lokatorskie, pomieszczenia magazynowe lokali u ytkowych, kot ownia lub w ze cieplny, wentylatornia, komory zsypowe oraz wykazane oddzielnie gara e wbudowane - 4 -

11 3.8. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Powierzchnia podstawowa - Pp Powierzchnia pomocnicza - Pd Powierzchnia us ugowa - Pg sale ekspozycji i obs ugi klienta, sale konferencyjne, pokoje biurowe przedsionek, hol, recepcja, archiwum, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne kot ownia, rozdzielnia ciep a, wentylatornia, klimatyzatornia oraz wykazany oddzielnie gara wbudowany - 4 -

12 3.9. BUDYNEK U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ Powierzchnia podstawowa - Pp Powierzchnia pomocnicza - Pd Powierzchnia us ugowa - Pg pomieszczenia do zbiorowego uczestnictwa i ekspozycji przedsionek, hol, szatnia, pokoje biurowe kierownictwa, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne kot ownia, rozdzielnia ciep a lub w ze cieplny, wentylatornia, klimatyzatornia, akumulatorownia, magazyn oraz wykazany oddzielnie gara wbudowany - -

13 3.10. POWIERZCHNIE DZIA EK BUDOWLANYCH Warunki Techniczne w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie ustalone 12 kwietnia 2002 r.(dz.u. Nr 75, poz. 690) oraz Norma PN-ISO 9836:1997 nie okreœlaj¹ jednoznacznie sposobu obliczania dzia³ek budowlanych, dlatego te ogólne zasady normy mog¹ mieæ zastosowanie. Podstawowa zasada obmiaru powierzchni poziomych g³osi, e oblicza siê je zgodnie z rzeczywistymi wymiarami, natomiast pola p³aszczyzn nachylonych wyznacza siê na podstawie wymiarów rzutu poziomego. Pole powierzchni podaje siê w metrach kwadratowych z dok³adnoœci¹ do 2 miejsc po przecinku np. 1500,15 m² Jedynym wyj¹tkiem, co do sposobu obmiaru powierzchni dzia³ki (dotycz¹cego bilansu zagospodarowania dzia³ki), jest obmiar powierzchni terenu biologicznie czynnej. Nale y przez to rozumieæ grunt rodzimy oraz wodê powierzchniow¹ na terenie dzia³ki budowlanej, a tak e 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni 10 m 2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê. - -

OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ NYM PRZEZNACZENIU

OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ NYM PRZEZNACZENIU Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa VERLAG DASHÖFER Autor: Jerzy Ebing OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ NYM PRZEZNACZENIU Wed³ug PN-ISO 9836:1997 Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

RZECZOZNAWCA, - zasady ustalania powierzchni

RZECZOZNAWCA, - zasady ustalania powierzchni RZECZOZNAWCA, - zasady ustalania powierzchni Aleksandra Radziejowska Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. JAK BUDYNKU LUB MIESZKANIA? poz. 84 z. zm (tekst

Bardziej szczegółowo

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Jerzy Ebing Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Poradnik specjalisty ds. nieruchomości Budownictwo ŒCIANY W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Copyright 2003 ISBN 83-88285-27-0 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Poni ej wymieniono niektóre ustawy

Poni ej wymieniono niektóre ustawy POWIERZCHNIE BUDYNKÓW I LOKALI Okreœlenie powierzchni budynku czy lokalu uzale nione jest od obszaru prawnego, w którym powierzchnia ma byæ wykorzystywana, nie ma jednej ogólnie obowi¹zuj¹cej zasady obliczania

Bardziej szczegółowo

Iwona Pokorska, Andrzej Kysiak

Iwona Pokorska, Andrzej Kysiak Budownictwo 18 Iwona Pokorska, Andrzej Kysiak INTERPRETACJA SPORNEGO ZAGADNIENIA OBLIC- ZANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie budynków Podział, określenia i zasady obmiaru

Powierzchnie budynków Podział, określenia i zasady obmiaru Zakres referatu został ograniczony do analizy porównawczej obmiaru powierzchni użytkowej, jako wskaźnika występującego najczęściej w szeroko rozumianej przestrzeni budowlanej, komercyjnej czy prawnej.

Bardziej szczegółowo

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Jerzy Ebing Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Poradnik specjalisty ds. nieruchomości Budownictwo ŒCIANY W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Copyright 2003 ISBN 83-88285-27-0 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie i kubatury budynku

Powierzchnie i kubatury budynku Powierzchnie i kubatury budynku Zmierz to, co się da zmierzyć i spraw, by to, czego się nie da zmierzyć, dało się zmierzyć Galileo Galilei (Galileusz) OPB_2017.indb 1 28.03.2017 23:55 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA

DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA C U D Z I Ł O A R C H I T E K T U R A I B U D O W N I C T W O ul. Świętokrzyska 46, 26-400 Przysucha DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA budynku przy ul. Waryńskiego 17 w Szczecinie ZAM AWIAJĄCY : POLSKA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski. Warunki techniczne. dla budynków i ich usytuowania. przepisy z komentarzem i 180 rysunkami

Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski. Warunki techniczne. dla budynków i ich usytuowania. przepisy z komentarzem i 180 rysunkami Władysław orzeniewski Rafał orzeniewski 2 0 1 7 Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania P O R A D N I przepisy z komentarzem i 180 rysunkami wydanie 11. rozszerzone Warszawa 2017 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY OPIS TECHNICZNY KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY 1 INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiot opracowania to projekt koncepcji urbanistyki i architektury dla rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

PARTER BUDYNEK B (w budowie)

PARTER BUDYNEK B (w budowie) BIURA PARTER BUDYNEK B (w budowie) PARTER, powierzchnie biurowe lokal powierzchnia wynajem CAŁOŚĆ B.0 455,22 m² 45 PLN B.0.1 134,61 m² 49 PLN sprzedaż B.0.2 84,55 m² 49 PLN 7500 PLN B.0.3 104,84 m² 49

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE Inwestor: URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K nr 12 do umowy o budowę lokalu

Z A Ł Ą C Z N I K nr 12 do umowy o budowę lokalu WYCIĄG *) z uchwały nr 35/2010 Rady Nadzorczej SM Na Skraju z dnia 14 czerwca 2010 r. sprawie : Zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, to:

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, to: Różne oblicza powierzchni użytkowej VAT Firmy budowlane i remontowe mogą płacić niższy podatek, jeśli ich usługi dotyczą budownictwa mieszkaniowego, do którego zaliczają się lokale lub domy o określonym

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POLSKIE NORMY ORAZ AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO OBMIARU I OBLICZANIA POWIERZCHNI I KUBATUR BUDYNKÓW. Akty prawne: 1 PN-70/B-02365

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE OPRACOWANIE www.2metry.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL... W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY :... WYKONAWCA: www.2metry.pl BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Bociana 3 w Krakowie

Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Bociana 3 w Krakowie Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Bociana 3 w Krakowie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 25.06.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.3.2014 Data 2014-06-23 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie części dachu wynajętego operatorowi sieci komórkowej i budowli

Bardziej szczegółowo

Budynki i ich usytuowanie warunki techniczne

Budynki i ich usytuowanie warunki techniczne Budynki i ich usytuowanie warunki techniczne Komentarz do rozporządzenia wraz z aktualną listą norm Stan prawny marzec 2011 Budownictwo Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Pojęcie powierzchni użytkowej w polskim prawodawstwie

Pojęcie powierzchni użytkowej w polskim prawodawstwie Pojęcie powierzchni użytkowej w polskim prawodawstwie Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Bardziej szczegółowo

PAKIET A. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie SIWZ znak sprawy 10/13 PAKIET A załącznik nr 10.

PAKIET A. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie SIWZ znak sprawy 10/13 PAKIET A załącznik nr 10. PAKIET A Załącznik nr 10 Sprzątanie przyziemia, klatek schodowych, korytarzy, magazynów, terenu przed wejściem do obiektu. Dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Realizacja zadania zgodna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania zadania inwestycyjnego, zasad wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne..1 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU socjalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Sybiraków NAZWA ROJEKTU Budynek socjalny LICZBA LOKALI LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 180/2016 Wójta Gminy Wińsko z dnia 06 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE nr 180/2016 Wójta Gminy Wińsko z dnia 06 kwietnia 2016 roku Strona 1 z 5 ZARZĄDZENIE nr 180/2016 Wójta Gminy Wińsko z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wińsko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY

KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY Stan prawny na dzieñ 1 czerwca 2007 r. Poznaj Swoje Prawa WYDANIE IX WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Termin realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

FORMULARZ OFERTY. Termin realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Przedmiot przetargu nieograniczonego Zamawiający Wykonawca Miesięczne wynagrodzenie za cały zakres usług zgodnie ze specyfikacją (za m-c) w zł: netto (cyfrowo) * zastosowana

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe. Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A.

PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe. Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A. PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A. Program Szkolenia 1. Podstawowe wiadomości o budynkach. 2. Strefy poŝarowe. 3. Wymagania ewakuacyjne. 4. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r.

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek najmu pomieszczeń w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Miasta Zabrze,

Bardziej szczegółowo

ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA

ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA DUCOWALL 20V Opis Ducowall 20V to ci¹g³a œciana lamelowa o drobnych lamelach w kszta³cie litery V. Mo e byæ zamontowana na istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Doc. dr inż. Kajetan Woźniak SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo Semestr VII www.wseiz.pl SEMINARIUM DYPLOMOWE RYGORY

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ A PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Prace wykonywane codziennie: 1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 2437m². z tego - 589

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA WYSOKOŚCI WKŁADÓW BUDOWLANYCH ORAZ KOSZTÓW MODERNIZACJI BUDYNKU W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA WYSOKOŚCI WKŁADÓW BUDOWLANYCH ORAZ KOSZTÓW MODERNIZACJI BUDYNKU W SM ARS REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA WYSOKOŚCI WKŁADÓW BUDOWLANYCH ORAZ KOSZTÓW MODERNIZACJI BUDYNKU W SM ARS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz. Gdyńskie Centrum Innowacji. tel. +48 58 698 21 23. fax +48 58 698 21 30. Jednostka Budżetowa. www.ppnt.gdynia.

Załącznik nr 1a do siwz. Gdyńskie Centrum Innowacji. tel. +48 58 698 21 23. fax +48 58 698 21 30. Jednostka Budżetowa. www.ppnt.gdynia. Załącznik nr 1a do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Część I sprzątanie budynku biurowego, budynku administracyjnego i hali łukowej wraz z serwisem dziennym toalet. 1 Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacyjnej

PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacyjnej S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel. 502-444-493 www.san-proj.pl NIP 794-166-54-74 PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDYNKÓW SPOŁECZNO - USŁUGOWYCH

ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDYNKÓW SPOŁECZNO - USŁUGOWYCH PROJEKT KURSOWY TEMAT NR 1 BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY FUNKCJA WIODĄCA USŁUG HANDEL OPIS: Zaprojektować budynek handlowo-mieszkalny z różnorodnymi przestrzeniami do wynajmowania. Część handlowa umieszczona

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT STAŁEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW WEDŁUG DWÓCH OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM POLSKICH

ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW WEDŁUG DWÓCH OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM POLSKICH ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW WEDŁUG DWÓCH OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM POLSKICH THE RULES FOR CALCULATING THE USABLE AREA BY TWO CURRENT POLISH STANDARDS mgr inż. Damian Zbroś Centrum

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja / Zmiana - stan przed zmianą / Zmiana - stan po zmianie 1) ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209.

Pierwsza rejestracja / Zmiana - stan przed zmianą / Zmiana - stan po zmianie 1) ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209. ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209 Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków Starosta Wejherowski ul. 3-go aja 4 84-200 Wejherowo Zgłaszający 1 :... nazwisko i imiona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 1). ZN-1 2. Nr dokumentu DANE O NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y R EMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU Z A M IENNY W YKAZ WYPOSAśENIA I URZĄDZEŃ D O Z A K U P U I M O N T Aś U P R Z E Z W Y K O N A W CĘ R O B Ó T B U D O W L A N Y C H I D O

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO-US UGOWE

BIURO PROJEKTOWO-US UGOWE BIURO PROJEKTOWO-US UGOWE mgr in. Zbigniew Uszko ul. Kwiatowa 7, 58-379 Czarny Bór NIP: 886-185-92-54, Regon: 021193209 tel.:74 8450027, kom.: 602750827 OPINIA TECHNICZNA Uporz¹dkowanie wentylacji nawiewno

Bardziej szczegółowo

Budynki i ich usytuowanie warunki techniczne

Budynki i ich usytuowanie warunki techniczne Budynki i ich usytuowanie warunki techniczne Komentarz do rozporządzenia wraz z aktualną listą norm Stan prawny marzec 2011 Budownictwo Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

ZASADY ELASTYCZNEJ ARAN ACJI PRZESTRZENI W BUDYNKACH

ZASADY ELASTYCZNEJ ARAN ACJI PRZESTRZENI W BUDYNKACH Stowarzyszenie In ynierów Bezpiecze stwa Po arowego PANEL DYSKUSYJNY In ynieria Bezpiecze stwa Po arowego Problemy, Metody, Rozwi zania ARAN ACJA PRZESTRZENI W BUDYNKACH W ASPEKCIE BEZPIECZE STWA PO AROWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Kolor niebieski przepisy wprowadzone zmianą z dnia 12 marca 2009 r. wchodzą w życie w dniu 14 czerwca 2009r. Kolor czerwony przepisy które tracą moc na podstawie zmiany z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U.02.75.690

Bardziej szczegółowo

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO "BOROWIEC".

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO BOROWIEC. Zn. spr.: IR-3500/1/BSRKK/2013 Rej. w RZP 370/4/2014 Zał. nr 1 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANĄ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo