4.Rzeczywistość z perspektywy znaku. 1 I.1.1. II. 3.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.Rzeczywistość z perspektywy znaku. 1 I.1.1. II. 3.2."

Transkrypt

1 Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Moduł Dział Temat 1-2. Lekcja organizacyjna Zapoznanie z PSO,,programem nauczania i podstawą programową 3Literatura z perspektywy historycznoliterackiej. O gatunkach i rodzajach literackich Licz. Podstawa programowa godz Zakres treści 2 -zapoznanie z podręcznikiem, treścią programową oraz podstawą, -zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania 1 I 3. 1 II 4. 1 III2. 1. II III dostrzeganie następstwa epok literackich; -znajomość pojęć: prąd artystyczny, epoka literacka; -konwencja artystyczna; -świadomość umowności podziałów wewnątrz epok; -wiedza o czynnikach kształtujących epokę; -klasyfikowanie utworów ze względu na rodzaje i gatunki literackie; -znajomość tworzywa dzieła literackiego; 4.Rzeczywistość z perspektywy znaku. 5. Język narzędziem kreowania świata. 1 I.1.1. II I I rozumienie istoty języka jako narzędzia komunikacji; -dostrzeganie wieloznaczności słowa język; -rozpoznawanie języka jako systemu znaków; -znajomość bezpośrednich i pośrednich aktów mowy; -czytanie tekstów nieliterackich; -znajomość aktu komunikacji językowej; -rozpoznawanie funkcji tekstów; -rozumienie języka jako narzędzia kreowania świata; 6. Znana i nieznana. Miejsce ksiąg 1 I wiedza o Biblii jako źródle kultury europejskiej; 1

2 biblijnych w kulturze europejskiej. -znajomość kompozycji Biblii, rodowodu, treści i sensu najważniejszych ksiąg biblijnych; -pierwszych zapisów ksiąg biblijnych; 7.Diagnoza wstępna 8.Kosmogonia biblijna, czyli opis stworzenia świata. 1. II Trudna mądrość Księgi Hioba. 1 I.1.1. I.1.4..II Poetyckość biblijnych psalmów. 1, II Prosta nauka biblijnych przypowieści. 12.Symboliczny sens Księgi Apokalipsy. 1. II Biblia we współczesnym języku. 1 I.2.2. I.3.1. I Ćwiczenia sprawdzające wiedzę o Biblii. Sprawdzian wiadomości 2 I.2.1. I.2.2. I.2.3. I znaczenie słów: kosmogonia, genezis, monoteizm, politeizm; -treść Księgi Rodzaju; -rozpoznawanie obrazu Boga, świata i człowieka we fragmentach Księgi Rodzaju; -rozumienie Księgi Hioba jako tekstu mądrościowego -rozpoznawanie obrazu ludzkiego życia w Księdze Hioba; -znajomość dziejów bohatera księgi; -rozpoznawanie gatunku psalm; -analiza i interpretacja psalmów ; -znaczenia psalmów w dziejach kultury; -istota przypowieści (paraboliczność); -dydaktyczny charakter przypowieści; -analiza obrazów przedstawiających sceny z przypowieści; -znajomość Księgi Apokalipsy św. Jana; -rozpoznawanie symboli we fragmentach tekstu; -posługiwanie pojęciem apokalipsa w znaczeniu pierwotnym i współczesnym; -znajomość i poprawne posługiwanie się przysłowiami i frazeologizmami o rodowodzie biblijnym; -porządkowanie wiedzy; -ćwiczenia syntetyzujące wiedzę i usprawniające język; 16. Motywy biblijne we 1. -analiza i interpretacja utworów nawiązujących do ksiąg biblijnych; 2

3 współczesnej poezji. 17.Znaczenie mitologii greckiej w kulturze europejskiej.. II I.1.1. I.1.5. I.2.3. III Kosmogonia mityczna. 1. II I 19. Na Olimpie i na Ziemi. 1 II Uniwersalna wymowa mitu o Prometeuszu. 1. III Apollo i Dionizos Teatr i dramat antycznej Grecji. 1 I.1.1. I.1.2. I wskazywanie funkcji nawiązań; -rozpoznawanie mitu jako formy opisu i poznawania świata; -czytanie ze zrozumieniem tekstu Daviesa Europa; -poprawne posługiwanie się pojęciami: mit, mitologia, mitologizacja, mitomania, mitoman itd.; -znajomość greckiego mitu o powstaniu świata; -porównanie różnych mitów kosmogonicznych; -wiedza o mitach greckich i rzymskich; -dostrzeganie konieczności znajomości mitów do pełnego uczestnictwa w kulturze; -analiza i interpretacja dzieł sztuki nawiązujących do mitów; -rozumienie prometeizmu jako uniwersalnej postawy; -analiz dzieł wyobrażających Prometeusza; -rozpoznanie obrazu człowieka w micie o Prometeuszu; -kulturowe znaczenie postaci mitycznych: Apollo, Muzy, Dionizos, Marsjasz; -porównanie różnych wersji mitu o Apollonie i Marsjaszu; -wiedza o dziejach teatru w antycznej Grecji; -lektura eseju A. Banacha Tragedia grecka. Człowiek wyidealizowany; Tragiczna koncepcja ludzkiego losu w tragedii greckiej na podstawie Króla Edypa i Antygony Sofoklesa znajomość mitu o Labdakidach; -lektura Króla Edypa i/lub Antygony; -wiedza o tragedii antycznej (budowa, cechy stylu, temat, bohaterowie); -rozpoznawanie koncepcji ludzkiego losu w micie i dramacie; -pojęcia: konflikt tragiczny, ironia tragiczna, tragizm; 3

4 Uniwersalizm tragedii antycznej Koncepcje ludzkiego życia według filozofów antycznych. Horacjańska filozofia życia. 29. Z antyku wzięte, czyli o rodowodzie niektórych słów i związków wyrazowych we współczesnej polszczyźnie. 1 I.2.3. III.1.5. III I Praca klasowa z poprawą 2 +1 I. III.1.7. Dział IV. O systemie leksykalnym współczesnej polszczyzny. 33. Sposoby bogacenia słownictwa. 1 I.3.1. I rozpoznawanie filozofii jako dziedziny wiedzy; -znajomość głównych działów filozofii; -wiedza o sylwetkach filozofów i systemach filozoficznych antyku; -wpływ kultury antycznej na język; -poprawne posługiwanie się słownictwem i frazeologią o rodowodzie antycznym; -rozpoznawanie nazewnictwa nawiązującego do antyku; -sprawdzian wiedzy i umiejętności; -wiedza o sposobach poszerzania zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny; -poprawne posługiwanie się neologizmami i zapożyczeniami; 34. Bogactwo i różnorodność systemu leksykalnego. 1 I rozpoznawanie i określanie funkcji stylistycznej synonimów, antonimów, homonimów i polisemów; 35 Kultura średniowiecznej Europy. 1 I.1.1. I czytanie tekstu wprowadzającego; -odnajdywanie istotnych informacji; -zbieranie informacji o genezie nazwy epoki, ramach czasowych i zjawiskach towarzyszących formowaniu się kultury średniowiecznej; 36. Teocentryczna filozofia średniowiecza. 1 III O sztuce średniowiecza. 1. -posługiwanie się terminem teocentryzm; -znajomość św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu jako filozofów średniowiecza oraz ich poglądów na miejsce człowieka w świecie i relacje między Bogiem a istotą ludzką; -rozpoznawanie zabytków sztuki średniowiecza; -wskazywanie cech stylów romańskiego i gotyckiego; -lektura eseju Z. Herberta o sztuce średniowiecza (Kamień z katedry); 38. Oblicza średniowiecznej 1 -wskazywanie celów literatury średniowiecza; 4

5 literatury. -charakteryzowanie postaw bohaterów parenetycznych epoki; -dostrzeganie różnorodności literatury epoki (od powagi w tekstach hagiograficznych do śmiechu w literaturze karnawałowej); 39Ewolucja modelu rycerza w kulturze europejskiej. 1 II Średniowieczny wzorzec władcy Średniowieczny wzorzec ascety na podstawie Legendy o św. Aleksym. 42 Świętego Franciszka wiara radosna. 43. Bogurodzica jako arcydzieło literatury i zabytek języka polskiego. 44.Obraz matki w Posłuchajcie bracia miła. 45 Literatura średniowiecza wobec spraw ostatecznych Zrozumieć średniowiecze. Synteza wiedzy o epoce II II III I. -rozpoznawanie ideału rycerskiego średniowiecza; -dostrzeganie ewoluowania modelu w kulturze średniowiecznej i późniejszych epokach; -znajomość przykładów tekstów ukazujących model rycerza; -znajomość historiografii jako działu piśmiennictwa; -wskazywanie przykładów tekstów historiograficznych epoki średniowiecza; -określanie cech idealnego władcy na podstawie utworów; -rozpoznawanie cech ascety; -charakterystyka postawy św. Aleksego w kontekście ideałów epoki; -dostrzeganie uniwersalności postawy franciszkańskiej; -definiowanie franciszkanizmu na podstawie fragmentów Kwiatków św. Franciszka; -interpretacja wiersza ks. Jana Twardowskiego w kontekście wiedzy o postawie św. Franciszka z Asyżu; -analiza Bogurodzicy jako arcydzieła literackiego w kontekście kultury średniowiecza; -wskazywanie pieśni jako utworu znaczącego w kulturze polskiego narodu; -rozpoznawanie Bogurodzicy jako zabytku językowego; -rozpoznawanie obrazu maryjnego; -porównywanie różnych przedstawień Matki Bożej; -funkcjonalna analiza języka tekstu; -lektura tekstu Włodarskiego W średniowiecznym kręgu śmierci; -analiza Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią; -rozpoznawanie istoty motywu danse macabre; -porównywanie różnych dzieł zawierających ten sam motyw; -syntetyzowanie wiedzy, uzupełnianie braków; -tworzenie samodzielnego tekstu pisanego; 5

6 49 Poszerzanie zasobu języka poprzez zapożyczenia w czasie średniowiecza. 50. Kultura języka a normy językowe 1 51 Jak ocenić poprawność, czyli o kryteriach poprawności językowej 1 II2.3. -wskazywanie języków wpływających na polszczyznę w dobie średniowiecza; -znajomość czynników decydujących o przyswajaniu zapożyczeń; 1 I.3.7. I rozumienie zakresu kultury języka; -rozróżnianie błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej; - -znajomość i posługiwanie się kryteriami poprawności językowej; 52.Skąd renesans? 1 53.Wybitni ludzie renesansu i ich dzieła 1 I.1.1. I.1.2 I.1.3 I.1.4. I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.3.4. II. 2.2 I. I III.1.4. I.1.1. I.1.3 I.2.1 I.2.2. I.2.3. I. I III geneza epoki, jej nazwa, cechy charakterystyczne, hasła i polityczno społeczne wyznaczniki - pojęcia: humanizm, reformacja,antropocentryzm. - -przedstawiciele epoki w różnych dziedzinach: sztuki, nauki i filozofii, literatury - dorobek wybranych przedstawicieli kultury renesansowej, - ideał człowieka renesansu - dzieła wybranych artystów 54.Radosne życie poczciwego ziemianina 1 I.1.3 I.1.5. I pojęcie arkadii i afirmacji - życie szlachcica ziemianina w harmonii z naturą i jej prawami, 6

7 - model życia zawarty w utworze, - termin: literatura parenetyczna*, - relacje między narratorem a odbiorcą, - styl Mikołaja - i renesansu na życie doczesne wykorzystując poznane utwory*, wizerunek świata i życia człowieka zaprezentowany w utworze literackim i dziele malarskim II.2.1.* * * Praca klasowa- czytanie ze zrozumieniem 7

8 57.Jan Kochanowski poeta doctus Filozoficzne i treści w pieśniach Kochanowskiego 3. I. III biografia Kochanowskiego - analiza i interpretacja pieśni - podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; -podmiot liryczny pieśni Kochanowskiego, - wpływ starożytnych filozofii na twórczość Jana Kochanowskiego*, - hymn, sielankę, pieśń, - stosuje poprawnie terminy: styl klasyczny*, horacjanizm*, - styl klasyczny i horacjanizm*, nawiązania literackie II.2.1.* II.2.3*.* * * 60. Patriotyczna i obywatelska troska Mistrza z Czarnolasu 1 I.3.4. I utwory Jana Kochanowskiego o tematyce patriotycznej,, - polskie społeczeństwo, idealny władca i patriota na podstawie wskazanych pieśni, - skutki braku postawy patriotycznej, - funkcje językowe realizowane w utworach, - figury retoryczne w pieśniach Jana Kochanowskiego, ich funkcję, - wiersz sylabiczny wśród innych systemów wersyfikacyjnych, pojęcia: retoryka, figury retoryczne, wiersz sylabiczny 8

9 61.Prorocze wizje księdza Skargi 1 I.1.4.* II.2.1.* * I.1.1. I.1.5. I I.1.4.* II.2.1.* II.2.3* * * - obraz Jana Matejki Kazanie Skargi* - cel kazania O miłości ku ojczyźnie, - poglądy Piotra Skargi dotyczące zjawisk zagrażających bezpieczeństwu państwa, - choroby zagrażające ojczyźnie, - objaśnia topos ojczyzny okrętu, - sposoby uzasadniania przez pisarza konieczności miłości ku ojczyźnie, - zastosowane figury retoryczne - pojęcia: stylizacja, stylizacja biblijna* kazanie, stylizację biblijną w Kazaniach sejmowych oraz we fragmentach innych utworów 62.Poetycka parafraza biblijnych psalmów Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego człowiek i jego miejsce w świecie - budowa psalmów, - tłumaczenia psalmów, - termin: parafraza, - nawiązania do psalmów i parafraz Jana Kochanowskiego w wierszu współczesnego poety, 9

10 I. III Żaden ociec podobno barziej nie miłował9 2 I.1.1* II.2.1.* II.2.2* II.2.3*.* * * I I. III.1.6. I.1.1* II.2.1.* II.2.3* * * * Uczeń: - analizuje omawiane treny, - charakteryzuje podmiot liryczny i bohaterkę Trenów, - nazywa stany emocjonalne pogrążonego w bólu ojca, - określa skutki wpływu doświadczeń na filozofię życiową, - przedstawia na przykładach zanegowane w Trenach przez autora wartości i postawy światopoglądowe, - ocenia zaprezentowaną w Trenach postawę wobec cierpienia, - określa skutki kryzysu światopoglądowego, - objaśnia funkcjonowanie w Trenie X toposu ubi sunt, - rozumie ewolucję światopoglądu poety, - rozpoznaje dominujące w poszczególnych trenach środki stylistyczne i określa ich funkcję, - formułuje argumenty uzasadniające powrót poety do renesansowych wartości w Trenie XIX, - porównuje kompozycję trenu antycznego z kompozycją cyklu Jana Kochanowskiego, wskazuje podobieństwa układu*, - stosuje poprawnie pojęcia: tren, topos ubi sunt, 10

11 65.Człowiek reżyser czy marionetka? 1 I analizuje Epitafium Hannie Kochanowskiej, - analizuje kompozycję działa malarskiego oraz jego kolorystykę,* - określa, w jaki sposób wyrażone zostały przez malarza emocje postaci,* - porównuje sposób wyrażania emocji w tekście literackim i dziele malarskim, kierując się wskazówkami i poleceniami pomocniczymi podejmuje próbę samodzielnej analizy porównawczej tekstu renesansowego i dwudziestowiecznego Uczeń: - stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; - w interpretacji tekstu wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany; - poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury; - odczytuje rozmaite sensy dzieła; 66.Szekspir genialny znawca duszy ludzkiej 67-68Tron we krwi czyli Makbet Szekspira 69. Dramat elżbietański 4 I.1.1. I.1.2 I.1.3 I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.3.4. I.3.8. Uczeń: - analizuje dramat Szekspira, - charakteryzuje bohaterów, - określa motywy ich postępowania, - rozpoznaje i nazywa wartości cenione przez bohaterów, - ocenia postępowanie bohaterów, ich wybory, - analizuje wizję świata i człowieka wyłaniającą się z utworu, - objaśnia Szekspirowską koncepcję natury ludzkiej, 11

12 I. III.1.6. I.1.1* II.2.1.* * * - rozumie i opisuje rolę Lady Makbet, - rozpoznaje charakter perswazyjny wskazanych scen, - wskazuje w tekście środki perswazji, - objaśnia funkcję świata nadprzyrodzonego w utworze, - przedstawia na przykładach cechy dramatu szekspirowskiego, - porównuje dramat szekspirowski z dramatem antycznym (szczególnie kreację bohaterów, ich wpływ na własne życie), -czyta ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy dotyczący teatru elżbietańskiego, - uzasadnia uniwersalizm i ponadczasowość dramatu, - określa funkcję nawiązań do twórczości Szekspira w literaturze polskiej, -ocenia współczesne koncepcje inscenizacji Makbeta - analizuje film, wykorzystując wskazówki zawarte w podręczniku*, - porównuje film i dramat Szekspira* 70-73Praca klasowa z poprawą Renesans- synteza wiadomości o epoce 3 75.Barok epoka oryginalna 1 I. I.1.1. I.1.2 -syntetyzowanie wiedzy, uzupełnianie braków; -tworzenie samodzielnego tekstu pisanego; barokowa koncepcja świata i człowieka; skutki kontrreformacji; 12

13 76.Sztuka baroku Vanitas vanitatum et omnia vanitas 2 I.1.3 I.1.4. I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.3.4. II. 2.2 I. I III.1.4. III.1.7. II.2.1.* * I.2.1 I.2.2. I.2.3. I. I III.1.4. III.1.6. II.2.1. znaczenie kryzysu religijnego, soboru w Trydencie i działalności jezuitów dla zmian w światopoglądzie epoki; działalność Towarzystwa Jezusowego; przyczyny ukształtowania się odmiennych postaw ludzi baroku wobec życia; skutki kontrreformacji; stosunek baroku i renesansu do człowieka i świata; dzieła barokowe, malarstwo, rzeźba i architekturę barokowa; wpływ światopoglądu epoki na sztukę baroku; wpływ odkryć naukowych na sposób przedstawiania człowieka i świata w sztuce baroku; sztuka barokowa- porównanie ze sztuką renesansu i średniowiecza Uczeń: analizuje wybrane sonety Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego; charakteryzuje podmiot i adresata omawianych sonetów; określa relacje między podmiotem i adresatem w omawianych sonetach; charakteryzuje obraz człowieka i świata wyłaniający się z sonetów; formułuje argumenty uzasadniające, że analizowany utwór jest sonetem; rozumie barokową koncepcję życia; analizuje i interpretuje wiersze Daniela Naborowskiego i Józefa Baki; analizuje dzieła malarskie 13

14 Barokowe ogrody miłości Fenomen sarmatyzmu 2 II.2.1. I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.5. II.2.1. Uczeń: analizuje i interpretuje wybrane wiersze; charakteryzuje podmiot liryczny i adresata; określa relacje między nimi; nazywa uczucia ujawniane w wierszach; charakteryzuje obraz kobiet i miłości wyłaniający się z wierszy barokowych; ocenia podstawowy cel poezji marinistycznej: zadziwienie czytelnika; czyta ze zrozumieniem tekst badacza literatury dotyczący barokowego konceptu; wskazuje cechy sonetu w utworze; analizuje barokowy obraz przedstawiający kobiety; opisuje kanony piękna w różnych epokach; charakteryzuje barok dworski; rozpoznaje utwory należące do baroku dworskiego; analizuje kompozycję wierszy barokowych; określa funkcję barokowych środków stylistycznych w utworze; analizuje współczesny wiersz nawiązujący do baroku zjawisko sarmatyzmu; zjawiska charakterystyczne dla kultury polskiej szlachty żyjącej w XVII wieku; charakterystyka szlachcica Sarmaty strój szlachecki oraz szlachecka ceremonia pogrzebowa; portret trumienny; etymologia słów: Sarmata, sarmatyzm, sarmacki; 14

15 83.Pisane na użytek własny 1 III.1.7. II.2.1. problematyka utworu Paska; charakterystyka szlachcica Sarmaty; tekst współczesny dotyczący barokowych pamiętników; cechy charakterystyczne stylu J. Ch. Paska; 84.Kontynuacje, nawiązania9 ( lub sprawdzian wiadomości) 1 II.2.1. Znajomość utworów późniejszych epok nawiązujących do tradycji sarmackich; analiza listów Jana III Sobieskiego; nawiązanie do sarmackiej kultury szlacheckiej we współczesnych tekstach kultury, portret Sarmaty przedstawiony w dziełach epok późniejszych, cechy negatywne i pozytywne szlachcica Sarmaty; porównanie sposóbu przedstawiania Sarmaty w różnych tekstach 85.Nadejście oświecenia 1 I.1.1. I.1.2 I.1.3 geneza epoki; inicjatywy kulturalne doby oświecenia w Polsce; 15

16 86.Dzieło filozofów oświecenia Jedna epoka trzy style 2 89.Ignacy Krasicki książę 1 I.1.4. I.1.5. I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.3.4. II. 2.2 I. I III.1.4. III.1.7. I.2.1.* I.2.3.* I.1.1. I.1.3. I. I.2.1.* I.2.3.* III.1.7.* I.2.1 I.2.2. I.2.3. I. I III.1.4. III.1.6. III.1.7. I.1.1. I.1.3 oświecenie na zachodzie Europy obrazy przedstawiające ważne wydarzenia doby oświecenia; cechy rozwoju życia kulturalnego w oświeceniowej Polsce; wpływ idei oświecenia na kształtowanie się systemu wartości i światopogląd współczesnego człowieka Uczeń: rozumie myśl: Cogito ergo sum; analizuje fragmenty tekstów filozoficznych; charakteryzuje poglądy myślicieli oświecenia rozpoznaje poglądy poszczególnych filozofów oświecenia; charakteryzuje koncepcję człowieka według Locke a; opisuje koncepcję świata oraz człowieka i jego życia według Rousseau; opisuje, na czym polega istota oświecenia według Kanta; analizuje i interpretuje wiersz Zbigniewa Herbarta, analizuje fragmenty powiastki filozoficznej Denisa Diderot cechy charakterystyczne klasycyzmu, sentymentalizmu i rokoko; style oświeceniowej sztuki: klasycyzm, bohater poezji sentymentalnej; francuski i angielski styl ogrodowy; wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; twórczość Ignacego Krasickiego poglądy poety; 16

17 poetów I.2.1. I.2.3. I.2.4. I. jego związek z obozem królewskim; znaczenie twórczości Ignacego Krasickiego W kręgu bajek Satyra prawdę mówi Sprawdzian wiadomości 2 96.O miłości ojczyzny 1... różnice pomiędzy pojęciami: bajka i baśń; bajkę jako gatunek literacki; bajka narracyjna i epigramatyczną; analiza i interpretacja bajek; morał zawarty w bajkach; alegoryczne znaczenia poznanych bajek; dydaktyczny charakter bajek; obraz świata i ludzi zawarty w bajkach; bajkach Satyra jako gatunek literacki; różnice między satyrą monologową a dialogową; analiza i interpretacja satyry Ignacego Krasickiego; i topos ojczyzny-okrętu z satyry Świat zepsuty; dydaktyczny charakter satyr; zjawisko cudzoziemszczyzny, pozytywne wzorce osobowe zawarte w satyrach; rola satyry w oświeceniu; utwór Jana Pietrzaka: Wolny obywatel; analiza i interpretacja; Pieśni legionów polskich we Włoszech porównanie Pieśni legionów polskich we Włoszech ze słowami Mazurka Dąbrowskiego; 17

18 budowę poznanych utworów rola Mazurka Dąbrowskiego w historii Polski; stosunek poetów do utraty niepodległości; działalność Szkoły Rycerskiej; 97 Scena teatralna* Z językiem za pan brat 1 I.3.1. I.3.7. zapożyczenia w tekście, przykłady zapożyczeń z różnych języków rodzaje zapożyczeń i ich konsekwencje odróżnianie uzasadnionego użycia zapożyczenia od nieuzasadnionego kryteria poprawności językowej; świadomość własnej kompetencji językowej Uwaga! W zależności od profilu klasy, możliwości intelektualnych uczniów, ewentualne dodatkowe godziny, poloniści przeznaczają na utrwalenie materiału, filmy i wycieczki dydaktyczne. Dopuszcza się też możliwość zmiany kolejności omawiania lektur oraz pominięcie niektórych partii materiału ze względów losowych ( nie dotyczy podstawy programowej). 18

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Język polski Zakres podstawowy. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia Kl. I b Rok szkolny 2015/2016

Język polski Zakres podstawowy. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia Kl. I b Rok szkolny 2015/2016 Język polski Zakres podstawowy Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia Kl. I b Rok szkolny 2015/2016 Język polski Kl. I b 30 tygodni x 5 godz. = 150 godz. (minimum) Seria,,Odkrywamy świat na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Tematy przeznaczone dla poziomu rozszerzonego oznaczone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych

Kryteria wymagań edukacyjnych Kryteria wymagań edukacyjnych Dla klasy I technikum Numer programu JP.P-ZSP.T-11/12 Lektury Pojęcia, wartości, ideały, filozofia Kształcenie językowe Poziom konieczny Uczeń: -zna treść podstawowych tekstów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

umiejętności Uczeń: -posługuje się poznanymi pojęciami; -porządkuje wiedzę; -opisuje i wyjaśnia zjawiska historycznoliter ackie;

umiejętności Uczeń: -posługuje się poznanymi pojęciami; -porządkuje wiedzę; -opisuje i wyjaśnia zjawiska historycznoliter ackie; Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Dział I. Literatura i język z różnych perspektyw Uczeń: -zna pojęcia: epoka literacka, prąd artystyczny; -podaje przykłady epok literackich; -podaje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 2

Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 2 Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 1 Numer i temat lekcji Zagadnienia Liczba godzin 69. i 70. U progu czasów nowożytnych nazwa i ramy czasowe epoki, przemiany społeczne

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

J Ę Z Y K P O L S K I W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E P O Z I O M P O D S T A W O W Y r o k s z k o l n y /

J Ę Z Y K P O L S K I W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E P O Z I O M P O D S T A W O W Y r o k s z k o l n y / J Ę Z Y K P O L S K I W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E P O Z I O M P O D S T A W O W Y r o k s z k o l n y 2 0 1 8 / 2 0 1 9 W I A D O M O Ś C I O E P O C E Określa ramy czasowe i genezę nazwy Wymienia

Bardziej szczegółowo

Język polski Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Ewa Dunaj Bogna Zagórska

Język polski Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Ewa Dunaj Bogna Zagórska Język polski Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Ewa Dunaj Bogna Zagórska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2002/2003 OPIS WYMAGAŃ

PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2002/2003 OPIS WYMAGAŃ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 427 27 20 fax (012) 427 28 45 e-mail: oke@oke.krakow.pl http://www.oke.krakow.pl PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Bohater z książką w ręku. Omów wpływ lektur na życie postaci literackich na podstawie analizy wybranych przykładów.

LITERATURA. Bohater z książką w ręku. Omów wpływ lektur na życie postaci literackich na podstawie analizy wybranych przykładów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego stara formuła w roku szkolnym 2018/2019. LITERATURA 1 Nr Temat Uwagi Artysta jako bohater

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2018/2019 / stara matura/

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2018/2019 / stara matura/ Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2018/2019 / stara matura/ Nr Literatura 1. Literackie obrazy miłości. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska w powstaniach.

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Znak w tradycji, kulturze języku

Znak w tradycji, kulturze języku Bloki tematyczne Znak w tradycji, kulturze języku Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka polskiego dla klasy pierwszej XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego W Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa 1gT ROK SZKOLNY 2017/2018 nauczyciel: mgr Agata Sekuła, mgr Urszula Dara

Wymagania edukacyjne język polski klasa 1gT ROK SZKOLNY 2017/2018 nauczyciel: mgr Agata Sekuła, mgr Urszula Dara Wymagania edukacyjne język polski klasa 1gT ROK SZKOLNY 2017/2018 nauczyciel: mgr Agata Sekuła, mgr Urszula Dara Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura TEMATY 2013/2014 LITERATURA 1. Postaci kobiecej tożsamości. Na podstawie wybranych utworów literackich omów zagadnienie kształtowania się kobiecej tożsamości wybranych pisarek. 2. Interpretując wybrane

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści Bożena Lemańczyk Pestka Wynikowy plan nauczania uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski i treści programu nauczania nr DKOS 4015 143 / 02 klasa I technikum (3 godziny tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2012/2013. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2012/2013. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2012/2013 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK y prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK 1. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 2. Stylizacja gwarowa. Przedstaw jej

Bardziej szczegółowo

Trening przed klasówką. Liceum/technikum. Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości

Trening przed klasówką. Liceum/technikum. Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości Trening przed klasówką Liceum/technikum Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości Katedra Notre Dame znajduje się w Paryżu. Jej budowa trwała od 1163 roku do połowy XIV wieku. Jest to przykład

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE klasa 1b liceum r.sz. 2017/2018 Kryteria zostały podzielone na trzy zakresy, odpowiadające celom kształcenia ujętym w Podstawie programowej: i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie zostały opracowane na podstawie: Statutu Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Starożytność. Grecja i Rzym. - Homer, Iliada (fragmenty) - wybór mitów greckich

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin ustny z języka polskiego I semestr /rok szkolny

Pytania na egzamin ustny z języka polskiego I semestr /rok szkolny Pytania na egzamin ustny z języka polskiego I semestr /rok szkolny 2017-2018 1. Dlaczego trzeba znać kulturę starożytną? 2. Podaj czas trwania starożytności i najważniejsze utwory, które powstały w tej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu Oprac. Anna Juruś I Cele edukacyjne przedmiotu II III IV V kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin dojrzałości rok szkolny 2008/2009 LITERATURA

Propozycje tematów na ustny egzamin dojrzałości rok szkolny 2008/2009 LITERATURA Propozycje tematów na ustny egzamin dojrzałości rok szkolny 2008/2009 LITERATURA 1. Biografia i jej wpływ na kształtowanie twórczości artysty. Omów na wybranych przykładach. 2. Bohater wplątany w historię

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, Częstochowa Jaworzno ul. Jasnogórska 17 Celina Brychcy-Giełażyn

Częstochowa, Częstochowa Jaworzno ul. Jasnogórska 17 Celina Brychcy-Giełażyn 1 Częstochowa, 11.03.2013 Zespół Szkół Muzycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 42-200 Częstochowa Jaworzno ul. Jasnogórska 17 Celina Brychcy-Giełażyn PROPOZYCJE TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Opracowali nauczyciele poloniści: mgr A. Mrugalska-Adamczyk mgr I. Tylska I Cele edukacyjne przedmiotu kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III H

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III H WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III H Zakres podstawowy i rozszerzony Uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Literatura 1. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK GRUPY ETNICZNEJ W ZAKRESIE WIEDZY O JĘZYKU

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK GRUPY ETNICZNEJ W ZAKRESIE WIEDZY O JĘZYKU I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE Zdający wie, zna i rozumie: * STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK GRUPY ETNICZNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/18. przystępują do egzaminu maturalnego POZIOM PODSTAWOWY

Informacje dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/18. przystępują do egzaminu maturalnego POZIOM PODSTAWOWY Informacje dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/18 przystępują do egzaminu maturalnego POZIOM PODSTAWOWY Uwagi dotyczące pierwszej części egzaminu maturalnego, czyli testu. Pytania do testu obejmują

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE I. LITERATURA Numer Temat tematu 1 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie 16 18: bdb 13 15: db 9 12 : dst 6 8: dop... Imię i nazwisko, semestr 1. Uzupełnij tabelkę EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego 2013/2014

Wykaz tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego 2013/2014 Wykaz tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego 2013/2014 I. Literatura 1. Jednostka wobec zbiorowości. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach literackich. 2. Rola i znaczenie folkloru

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ Koordynator ścieżki ks. mgr Maciej Korczyński Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki filozoficznej

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo