Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ"

Transkrypt

1 Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Dział I. Literatura i język z różnych perspektyw Uczeń: -zna pojęcia: epoka literacka, prąd artystyczny; -podaje przykłady epok literackich; -podaje przykłady prądów artystycznych; -zna podział na rodzaje i gatunki literackie; -rozpoznaje rodzaj literacki wskazanego utworu; -zna i omawia niezbędne warunki, aby zaistniała komunikacja językowa; -wymienia podstawowe funkcje tekstów -wymienia epoki w dziejach kultury; -zna podstawowe czynniki kształtujące epokę; -wyjaśnia, czym jest prąd artystyczny i okres w kulturze; -wymienia przykłady utworów reprezentujących róże gatunki literackie; -poprawnie posługuje się słownictwem (np. liryka, epika, proza, wiersz); -tworzy teksty, świadomie dążąc do realizacji ich określonej funkcji; -zna i omawia czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące epokę; -zna kryteria klasyfikowania dzieła do określonego prądu; -rozumie istotę konwencji artystycznej; -poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami; -zna pojęcie synkretyzm, kojarzy je z podziałem na rodzaje i gatunki literackie; -omawia wyróżniki rodzajowe i gatunkowe; -świadomie stosuje w tworzonych przez siebie tekstach właściwe dla określonej funkcji środki językowe; -zna funkcję fatyczną, metajęzykową, kreatywną i magiczną tekstów językowych -wyjaśnia złożoność podziałów między epokami; -wyjaśnia istotę konwencji artystycznej; -sprawnie posługuje się językiem historycznoliterackim; -wyjaśnia zjawisko synkretyzmu na podstawie wskazanych utworów; -bada zastosowaną w utworze formę wypowiedzi; -rozpoznaje różne gatunki literackie, poprawnie je nazywając; -zna różne funkcje języka; -podaje stosowne przykłady tekstów reprezentujących określone funkcje; Dział II. Biblia.

2 -zna podział Biblii na Stary i Nowy Testament; -wymienia najważniejsze księgi biblijne, opowiada ich treść; -zna materiały, na których utrwalono najstarsze zapisy ksiąg biblijnych; -zna Księgę Genesis jako rozpoczynającą Biblię i opisującą powstanie świata; - omawia zawarty w Księdze obraz świata i miejsce człowieka w dziele stworzenia; -określa temat fragmentów Pieśni nad Pieśniami; -omawia postawy bohaterów Pieśni; -zna treść Księgi Hioba; -zna i poprawnie stosuje w swoich wypowiedziach związek frazeologiczny hiobowa wieść; -zna psalm jako gatunek biblijnej liryki religijnej; -podejmuje próbę rozpoznania zawartego w psalmach obrazu Boga i człowieka; -zna przypowieść jako biblijną formę literacką; -rekonstruuje treść przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i o talentach; -rozumie znaczenie związków frazeologicznych syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin; -zna tekst biblijny Apokalipsa św. Jana; -zna sens słowa apokalipsa; -opisuje obraz Memlinga Sąd Ostateczny; -wymienia znane związki frazeologiczne o rodowodzie biblijnym i podaje ich współczesne znaczenie; -tworzy proste wypowiedzi z użyciem podanych przykładów frazeologizmów; -podaje przykłady ksiąg mądrościowych, historycznych i prorockich; -zna języki, w jakich powstawała Biblia; -analizuje przeczytany tekst; -poprawnie posługuje się nazwami: testament, biblia, sacrum,profanum; -podaje przykłady dzieł plastycznych, nawiązujących do Księgi Rodzaju; -poprawnie używa słownictwa: kosmogonia, monoteizm, politeizm; -charakteryzuje bohaterów; -przedstawia zawarty we fragmentach księgi obraz miłości; -rozumie, czym jest archetyp; -podejmuje próbę wyjaśnienia postawy Hioba jako archetypu; -opisuje obraz życia zawarty w opowieści o Hiobie; -analizuje utwór liryczny nawiązujący do postawy Hioba, wyjaśnia jego dosłowny sens; -rozpoznaje i wyjaśnia funkcję zawartych w psalmach typowych środków stylistycznych; -analizuje psalmy jako teksty religijne i literackie; -posługuje się terminem psałterz; -charakteryzuje postawy bohaterów oraz omawia obraz świata zawarty w przypowieściach; -zna pojęcie topos; -odnajduje we fragmentach księgi symbole; -opisuje zawarte w tekście obrazy poetyckie; -wymienia nawiązania do Księgi Apokalipsy w różnych dziedzinach sztuki; -wymienia znane związki frazeologiczne o rodowodzie biblijnym i podaje ich współczesne znaczenie; -tworzy wypowiedzi z użyciem podanych przykładów frazeologizmów; -omawia sposób powstawania ksiąg biblijnych i kwestię autorstwa; -gromadzi i wypowiada argumenty o kulturotwórczej roli Biblii; -charakteryzuje język Księgi Rodzaju ; -analizuje etapy stwarzania świata; -wyjaśnia miejsce człowieka w dziele stworzenia;

3 -rozumie i omawia symboliczne znaczenie Pieśni nad Pieśniami oraz wskazuje zawarte w tekście środki językowe; -definiuje archetyp i wyjaśnia uniwersalny sens Księgi Hioba jako opowieści o ludzkim cierpieniu; -analizuje język tekstu, wyjaśnia funkcję zastosowanych środków językowych; -omawia genezę psalmów ; -zna autorów tłumaczeń i parafraz psalmów; -zna pojęcie wersetu biblijnego; -bada styl i kompozycje psalmów; -wymienia przykłady utworów mających sens paraboliczny, wyjaśnia ich metaforyczny sens; -interpretuje przypowieści jako teksty paraboliczne; -omawia genezę Księgi Apokalipsy; -interpretuje symbole zawarte w księdze; -wyjaśnia Apokalipsę jako topos; -zna rodowód i znaczenie biblijnych frazeologizmów; -interpretuje sentencje i przysłowia wywodzące się z Biblii; -wyjaśnia istotę ksiąg historycznych, mądrościowych i prorockich, zwracając uwagę na zróżnicowanie ich treści; -rozpoznaje kreatywną funkcję języka w dziele stworzenia; -analizuje i interpretuje dzieła plastyczne wyobrażające motywy z Księgi Rodzaju; -analizuje funkcjonalnie język tekstu Pieśni nad Pieśniami; -analizuje i interpretuje utwór liryczny nawiązujący do Księgi Hioba, poprawnie stosuje terminy z zakresu wiedzy teoretycznoliterackiej; -wyjaśnia znaczenie psalmów jako tekstów kultury; -funkcjonalnie analizuje styl wybranych psalmów; -analizuje dzieła plastyczne odnoszące się do przypowieści; -analizuje środki plastyczne ; -analizuje i wyjaśnia alegoryczny charakter obrazu Memlinga; -sprawnie posługuje się terminologią teoretycznoliteracką podczas analizy i interpretacji tekstu; -sprawnie posługuje się frazeologizmami rzadko używanym; Dział III. Antyk. -zna najbardziej popularne mity greckie( Mit o Prometeuszu, o stworzeniu świata, Dedalu i Ikarze, Syzyfie); -rozumie i poprawnie używa terminu mit, mitologia; -rozpoznaje postacie mityczne; -opowiada (streszcza) podane mity; -zna Homera jako autora Iliady i Odysei. -opowiada na podstawie tekstu mit o wojnie trojańskiej; -wymienia bohaterów opowieści Homera, zna ich dzieje; -opisuje grecki teatr, aktorów, przedstawienie; -zna treść dramatu Sofoklesa pt. Król Edyp ; -zna przedstawicieli literatury antycznej; -wie,czym zajmuje się filozofia; -formułuje pytania natury filozoficznej; -wymienia najsłynniejszych filozofów antyku; -podaje przykłady słownictwa i związków frazeologicznych o rodowodzie antycznym;

4 -wymienia przykładowe nazwy z różnych dziedzin wywodzące się z antyku; -omawia postacie mityczne jako archetypy ludzkich postaw; -analizuje dzieła sztuki odwołujące się do mitów; -charakteryzuje greckich bogów, odwołując się do ich antropomorficznych wyobrażeń; -zna znaczenie słów: politeizm, kosmogonia; -wymienia przedstawicieli liryki greckiej; -określa temat wskazanych fragmentów utworów; -charakteryzuje bohaterów eposu; -czyta i analizuje wskazane fragmenty utworów; -nazywa podstawowe cechy eposu homeryckiego; -wymienia gatunki dramatyczne; -tworzy słownik pojęć związanych z antycznym teatrem; -zna najsłynniejszych greckich dramaturgów; -analizuje dzieje bohaterów utworu Król Edyp, uwzględniając tragiczny wymiar ich losu; -rozumie istotę sytuacji tragicznej; -zna Sokratesa, Arystotelesa, Senekę, Epikura jako filozofów antyku; -nazywa systemy filozoficzne antyku; -wie, czym jest aforyzm; -zna Sokratesa, Arystotelesa, Senekę, Epikura jako filozofów antyku; -nazywa systemy filozoficzne antyku; -wie, czy jest aforyzm; -wymienia przykłady postaci mitycznych stanowiących archetypiczny wzorzec zachowań; -używa w poprawnym kontekście znaczeniowym słów: mitoman, mitomania, mitologizacja; -zna pierwotne znaczenie słów: chaos i kosmos; -analizuje mitologiczną historię powstania świata; -klasyfikuje mity ze względu na ich funkcję i temat; -wskazuje przykłady współczesnych mitów, wyjaśnia ich kulturowe znaczenie; -zna i poprawnie używa pojęcia: liryka tyrtejska, anakreontyk, -interpretuje fragmenty utworów; -rozpoznaje gatunki liryczne o rodowodzie antycznym; -definiuje inwokację; -rozpoznaje i nazywa zabiegi służące kreacji bohaterów w Iliadzie ; -charakteryzuje bohaterów eposu, odnajdując w ich postawach odwieczne ludzkie zalety i słabości; -analizuje wskazane fragmenty, wyjaśniając sens idealizacji, realizmu i fantastyki; -odnajduje w Odysei topos wędrówki; -omawia zjawiska związane z dziejami teatru; -zna i wyjaśnia katharsis; -analizuje i interpretuje fragmenty dramatu Król Edyp ; -wymienia i omawia dziedziny filozofii; -interpretuje sentencje antycznych filozofów; -charakteryzuje poglądy epikurejczyków i stoików; -rozpoznaje mity współczesnej kultury, analizuje je, wskazuje ich źródła;

5 -wyjaśnia sens metaforycznych wyrażeń zawartych w micie prometejskim; -interpretuje malarskie wyobrażenia Prometeusza; -posługuje się pojęciem mimesis w wypowiedziach o literaturze i sztuce antycznej; -charakteryzuje istotę twórczości Safony, Tyrtajosa, Symonidesa, Anakreonta; -charakteryzuje styl Homera; -analizuje uniwersalne prawdy egzystencjalne wynikające z utworu Król Edyp ; -charakteryzuje tragedię antyczną; -definiuje ironię tragiczną i winę tragiczną; -świadomie używa wyrazów i związków frazeologicznych; Dział IV: Średniowiecze. -wymienia najbardziej istotne zjawiska charakterystyczne dla średniowiecza; -omawia znaczące cechy cywilizacji średniowiecznej Europy; -zna styl romański i gotycki,; -podaje najbardziej znane zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej; -wymienia cechy idealnego rycerza; -opowiada dzieje Rolanda i Tristana; -podaje przykłady nawiązań do modelu rycerza w późniejszych epokach; -wymienia literackie przykłady władców, charakteryzuje zawarte w nich obrazy władców; -opowiada historię Aleksego; -rozumie pojęcie: asceza; -opowiada o dziejach świętego Franciszka; -rekonstruuje treść opowieści o nawróceniu wilka z Gubbio; -zna Bogurodzicę jako tekst średniowieczny; -zna temat utworu; -omawia znaczenie utworu dawniej i dziś; -nazywa podmiot i odbiorców w utworze Posłuchajcie, bracia miła ; -omawia postawę bohaterki utworu; -opowiada treść fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią; -wymienia istotne zjawiska tworzące kulturę epoki (np. uniwersalizm, anonimowość, dwujęzyczność itd.); -określa ramy czasowe epoki; -zna św. Augustyna i Tomasza z Akwinu jako filozofów średniowiecza; -zna i wyjaśnia teocentryzm; -wymienia i omawia wzorce osobowe epoki; -zna epos i romans rycerski jako gatunki literackie średniowiecza; -charakteryzuje wybranego bohatera literatury rycerskiej; -zna historiografię jako dział piśmiennictwa; -omawia model władcy jako ideał parenetyczny; -omawia hagiografię jako dział piśmiennictwa; -charakteryzuje postawę św. Aleksego; -omawia treść pieśni Bogurodzica ; -przedstawia zawarty w niej wizerunek Maryi;

6 -analizuje zjawiska kulturotwórcze; -osadza kulturę epoki na tle wydarzeń historycznych; -omawia poglądy filozofów, posługując się odpowiednią terminologią (np. dualizm, scholastyka i inne); -omawia symbol i alegorię, przywołując odpowiednie przykłady; -wymienia cechy stylów : gotyckiego i romańskiego; -analizuje wybrane dzieło, wskazując cechy stylu; -porównuje sylwetki Rolanda i Tristana; -wyjaśnia idealizację w eposie rycerski; -wyjaśnia tragizm Tristana i Izoldy; -wyjaśnia potrzebę kreacji modelu władcy w średniowieczu; -wyjaśnia światopogląd świętego Franciszka; -charakteryzuje postawę franciszkańską; -porównuje modele świętości Franciszka i Aleksego; -analizuje język tekstu Bogurodzica ; -poprawnie posługuje się terminem archaizm; -wymienia zawarte w utworze archaizmy; -porównuje wizerunek Maryi w Bogurodzicy i Posłuchajcie bracia miła; -zna motyw danse macabre i jego kontekst kulturowy; -posługuje się właściwą terminologią (np. alegoryczność,teocentryzm...); -wyjaśnia wartość kultury średniowiecza; -analizuje miniatury średniowieczne pod kątem wyobrażonego na nich świata, pozycji Boga i człowieka w nim; -dowodzi, że Legenda o św. Aleksym to zabytek języka polskiego; -rozważa wartość postawy franciszkańskiej ze współczesnego punktu widzenia; -bada kompozycję utworu; -analizuje funkcjonalnie styl tekstu; -zna motyw deesis; -porównuje język tekstu ze współczesną polszczyzną; -interpretuje tekst średniowieczny Posłuchajcie, bracia miła, uwzględniając kluczowe wyrażenia i motywy; *Zagadnienia na każdą wyższą ocenę niż dopuszczająca zawierają również pozycje wymagane na wszystkie oceny niższe, np. na ocenę bdb należy znać zagadnienia na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą.

7 Zagadnienia na egzamin poprawkowy ustny 1.Kosmogonia biblijna, czyli opis stworzenia świata wg Biblii. 2.Trudna mądrość Księgi Hioba. 3. Poetyckość biblijnych psalmów. 4.Symbolika miłosnej Pieśni nad Pieśniami. 5. Prosta nauka przypowieści biblijnych. 6.Tajemnicza księga- Apokalipsa św. Jana. 7.Znaczenie mitologii w dziejach kultury europejskiej. 8.Kosmogonia mityczna. 9. Tragiczna koncepcja ludzkiego losu w Królu Edypie Sofoklesa. 10. Teatr i dramat starożytnej Grecji. 11.Zasady życia i twórczości wg Horacego. 12.Średniowieczna kultura rycerska w oparciu o utwory: Pieśń o Rolandzie i Dzieje Tristana i Izoldy. 13.Średniowieczny wzorzec władcy w oparciu o teksty : Kronika polska Galla Anonima, Pieśń o Rolandzie, Życie Karola Wielkiego Einharda. 14. Średniowieczne koncepcje świętości- Legenda o świętym Aleksym, Kwiatki św. Franciszka. 15.Obraz Matki Boskiej w średniowiecznej liryce maryjnej- Bogurodzica, Posłuchajcie, bracia miła. 16.Literatura wobec spraw ostatecznych- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśń o Rolandzie. *Egzamin poprawkowy będzie się składał z części pisemnej( w formie testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi) i części ustnej ( polecenia lub pytania skierowane do ucznia). Na egzaminie będą oceniane: meritum wypowiedzi, kompozycja, poprawność językowa, bogactwo językowe. Stosuje się skalę ocen od 1 do 5 wg kryteriów oceniania zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania ( na stronie szkoły).

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych

Kryteria wymagań edukacyjnych Kryteria wymagań edukacyjnych Dla klasy I technikum Numer programu JP.P-ZSP.T-11/12 Lektury Pojęcia, wartości, ideały, filozofia Kształcenie językowe Poziom konieczny Uczeń: -zna treść podstawowych tekstów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (semestr 1.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (semestr 1. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (semestr 1.) Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (I semestr). Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści Bożena Lemańczyk Pestka Wynikowy plan nauczania uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski i treści programu nauczania nr DKOS 4015 143 / 02 klasa I technikum (3 godziny tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (I semestr). Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klasy I realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klasy I realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klasy I realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nauczyciele DOROTA BORZESZKOWSKA-BURIAK, BARBARA KOZAK, KORNELIA SZTENGIERT-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI Formy aktywności i częstotliwość ich sprawdzania: Lp. Forma aktywności Skrót Częstotliwość (min. w semestrze) 1. odpowiedź ustna o 1 2. czytanie ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Znak w tradycji, kulturze języku

Znak w tradycji, kulturze języku Bloki tematyczne Znak w tradycji, kulturze języku Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka polskiego dla klasy pierwszej XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego W Warszawie

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ Ć W I C Z E N I A W O C E N I A N I U

RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ Ć W I C Z E N I A W O C E N I A N I U RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ Ć W I C Z E N I A W O C E N I A N I U JAK USTALAĆ KRYTERIA OCENIANIA? Zaczynamy od wymagań podstawowych, które wyznaczają granicę pomiędzy pozytywnymi, a negatywnymi wynikami; od nich

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

umiejętności Uczeń: -posługuje się poznanymi pojęciami; -porządkuje wiedzę; -opisuje i wyjaśnia zjawiska historycznoliter ackie;

umiejętności Uczeń: -posługuje się poznanymi pojęciami; -porządkuje wiedzę; -opisuje i wyjaśnia zjawiska historycznoliter ackie; Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu Oprac. Anna Juruś I Cele edukacyjne przedmiotu II III IV V kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Opracowali nauczyciele poloniści: mgr A. Mrugalska-Adamczyk mgr I. Tylska I Cele edukacyjne przedmiotu kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Starożytność. Grecja i Rzym. - Homer, Iliada (fragmenty) - wybór mitów greckich

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWEM WYRAŻONE BIBLIA. Wstęp. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku. Biblia, czyli księgi

Spis treści SŁOWEM WYRAŻONE BIBLIA. Wstęp. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku. Biblia, czyli księgi Wstęp SŁOWEM WYRAŻONE Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku Literatura z perspektywy historycznoliterackiej... 11 Literatura z perspektywy rodzajów i gatunków literackich... 13 Leopold Staff,

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU - język polski - kl. I G KSZTAŁCENIE LITERACKIE STAROŻYTNOŚĆ

NaCoBeZU - język polski - kl. I G KSZTAŁCENIE LITERACKIE STAROŻYTNOŚĆ NaCoBeZU - język polski - kl. I G KSZTAŁCENIE LITERACKIE STAROŻYTNOŚĆ 1. Określam ramy czasowe starożytności. 2. Potrafię wymienić myślicieli starożytnych (Sokrates, Platon, Arystoteles). 3. Wymieniam

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (I semestr). Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania

Bardziej szczegółowo

2. Warunkiem ustalenia określonej oceny jest spełnienie przez ucznia wymagań określonych dla stopni niższych.

2. Warunkiem ustalenia określonej oceny jest spełnienie przez ucznia wymagań określonych dla stopni niższych. 23 KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2 Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE (opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową MEN oraz program nauczania i podręcznik Wydawnictwa Polskiego w Wołominie Wiedza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Tematy przeznaczone dla poziomu rozszerzonego oznaczone

Bardziej szczegółowo

Przeszłość to dziś. Literatura język kultura

Przeszłość to dziś. Literatura język kultura Teresa Kosyra-Cieślak Przeszłość to dziś. Literatura język kultura Plan realizacji materiału języka polskiego w I klasie liceum i technikum Semestr I 1 Plan realizacji programu języka polskiego w I semestrze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze Klasa I Skala ocen celujący bardzo dobry Wymagania przedmiotowo-programowe - wykazuje zaangażowanie w realizację projektów związanych

Bardziej szczegółowo

Język polski Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Ewa Dunaj Bogna Zagórska

Język polski Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Ewa Dunaj Bogna Zagórska Język polski Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Ewa Dunaj Bogna Zagórska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

-- prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem

-- prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2 Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE (opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową MEN oraz program nauczania i podręcznik Wydawnictwa Polskiego w Wołominie Wiedza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne (wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową).

I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne (wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową). Wymagania edukacyjne język polski I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne (wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń niespełniający kryteriów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ( język polski )

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ( język polski ) WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ( język polski ) ŚLADAMI CYWILIZACJI - DOM Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Sędziszów Młp. 5 września 2008 r. Kryteria ocen z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie Opracowali nauczyciele poloniści: Katarzyna Konczewska Agnieszka Grajek I

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją Charakterystyka trzech rodzajów literackich Cechy charakterystyczne epiki wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją chłodny dystans;

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

Język polski Zakres podstawowy. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia Kl. I b Rok szkolny 2015/2016

Język polski Zakres podstawowy. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia Kl. I b Rok szkolny 2015/2016 Język polski Zakres podstawowy Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia Kl. I b Rok szkolny 2015/2016 Język polski Kl. I b 30 tygodni x 5 godz. = 150 godz. (minimum) Seria,,Odkrywamy świat na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 1 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III (j.polski) Rok szkolny 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III (j.polski) Rok szkolny 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III (j.polski) Rok szkolny 2013/2014 U ŹRÓDEŁ KONFLIKT I PRZEBACZENIE Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 1 Zespół nauczycieli języka polskiego w oparciu o wytyczne podstawy programowej oraz założenia programu nauczania Świat w słowach i obrazach II Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 1 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

CZĘŚĆ A Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne JĘZYK POLSKI - Klasa I, II, III, IV TECHNIKUM mgr Anna Stachowicz, mgr Aneta Górska, mgr Ewa Kuler CZĘŚĆ A Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne 1. Uczeń oceniany jest za różne formy

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania ogólne w zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich i innych dzieł sztuki

3. Wymagania ogólne w zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich i innych dzieł sztuki Wymagania na poszczególne oceny 1. odział wymagań Wymagania programowe zostały podzielone na podstawowe (odpowiadające wymaganiom koniecznym i podstawowym) oraz ponadpodstawowe (wymagania rozszerzające

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa druga poziom rozszerzony XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Monika Banaś Język Polski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do programu Ponad słowami klasa 1 część 1

Monika Banaś Język Polski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do programu Ponad słowami klasa 1 część 1 Monika Banaś Język Polski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do programu Ponad słowami klasa 1 część 1 Numer i temat lekcji 2. Fundamenty kultury europejskiej 3. i 4. Poglądy filozoficzne starożytnych

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura TEMATY 2013/2014 LITERATURA 1. Postaci kobiecej tożsamości. Na podstawie wybranych utworów literackich omów zagadnienie kształtowania się kobiecej tożsamości wybranych pisarek. 2. Interpretując wybrane

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

4.Rzeczywistość z perspektywy znaku. 1 I.1.1. II. 3.2.

4.Rzeczywistość z perspektywy znaku. 1 I.1.1. II. 3.2. Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Moduł Dział Temat

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV (z uwzględnieniem Podstawy Programowej, standardów wymagań i wewnątrzszkolnego systemu oceniania). I. W ocenie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny za: 1. Pisemne prace klasowe 2 razy w semestrze, trwające 90 lub 45 minut; 2. Pisemne i ustne zadania domowe; 3. Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj szczającychcych na zajęcia realizowane w projekcie To Lubię...... w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój j Zasobów w Ludzkich 2004-2006 2006

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania - język polski Technikum Autorzy dokumentu: B.Brzęk, A. Kapłon, J. Nazarko, S. Świetlik

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania - język polski Technikum Autorzy dokumentu: B.Brzęk, A. Kapłon, J. Nazarko, S. Świetlik Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania - język polski Technikum Autorzy dokumentu: B.Brzęk, A. Kapłon, J. Nazarko, S. Świetlik str. 1 Tematyka i problematyka lekcji Lektury i inne teksty kultury (teksty

Bardziej szczegółowo