J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE"

Transkrypt

1 J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE Przykład (program zamieniaj cy temperatur podan w skali Fahrenheita na temperatur w skali Celsjusza) Jak ma działa program? 1. U ytkownik podaje temperatur w skali Fahrenheita. 2. Program oblicza temperatur w skali Celsjusza według wzoru: c = (5/9)(f-32). 3. Program wy wietla obliczon temperatur w skali Celsjusza. W programie b d wyst powały dwie warto ci (temperatura w skali Fahrenheita i temperatura w skali Celsjusza) zatem musimy wprowadzi dwie zmienne. 1 #include <stdio.h> int main() { float tempf; /* temp. w skali Fahrenheita */ 2 float tempc; /* temp. w skali Celsjusza */ printf( Podaj temperature w skali Fahrenheita: ); scanf( %f,&tempf); tempc=5*(tempf-32)/9; printf( Temperatura w skali Celsjusza to %f\n,tempc); } return (0); 1 - Doł czenie pliku nagłówkowego stdio.h zawieraj cego opis funkcji printf i scanf. 2 - Deklaracja dwóch zmiennych: tempf i tempc b d cych liczbami rzeczywistymi (typ float). 3 - Wy wietlenie napisu: Podaj temperature... bez znaku \n na ko cu. 4 - Wczytanie temperatury w skali Fahrenheita: tempf &tempf - nazwa zmiennej, - adres zmiennej (funkcja scanf wymaga podania adresu zmiennej, a nie jej nazwy), %f - okre la typ wczytywanej zmiennej (%f - typ float). 5 - Obliczenie warto ci wyra enia arytmetycznego. 6 - Wy wietlenie wyniku, ła cucha znaków Temperatura w skali... i warto ci zmiennej tempc. W miejscu, w którym ma by wy wietlona warto zmiennej podajemy specyfikator formatu - %f, b dzie on zast piony podczas wy wietlania warto ci zmiennej, której nazw podajemy po cudzysłowie ko cz cym ła cuch znaków i po przecinku. Strona 1 z 10

2 Zmienne Zmienne słu do reprezentacji (przechowywania) warto ci danych. Zbiór warto ci jakie mog przyjmowa zmienne nazywa si typem (np. liczby całkowite, rzeczywiste). Zmienne przechowywane s w pami ci komputera wi c ka da z nich poza nazw ma adres (komputer nie posługuje si nazwami tylko adresami zmiennych). Przed wykorzystaniem zmiennej w programie trzeba j wcze niej zadeklarowa czyli poda jej nazw i typ. Zmienne najcz ciej deklaruje si na pocz tku funkcji, w której wyst puj (s to tzw. zmienne lokalne). Deklaracje zmiennych int a; rednik nazwa zmiennej nazwa typu int a; float b,c; float d; /* zmienna d */ float e; /* zmienna e */ Deklaracja zmiennej składa si z typu zmiennej i jej nazwy. Na ko cu deklaracji stawia si rednik. Gdy jest kilka zmiennych tego samego typu, to mo na je deklarowa po przecinku (np. float b,c;). Umieszczenie deklaracji ka dej zmiennej w oddzielnej linii jest wygodne, gdy przy ka dej deklaracji dodajemy komentarz: /* tekst komentarza */. Podstawowe typy zmiennych Nazwa typu Zakres warto ci danych Rozmiar (bajty) Uwagi char małe liczby całkowite, znaki ASCII int * ** 2 * / 4 ** liczby całkowite float -3, , liczby rzeczywiste, 7 cyfr znacz cych double -1, , liczby rzeczywiste, 15 cyfr znacz cych void - - oznacza brak warto ci Dodatkowo istniej cztery słowa kluczowe modyfikuj ce powy sze typy. Dla liczb całkowitych: signed, unsigned - okre la czy zmienna ma by ze znakiem czy bez, short, long - dla typu int oznacza krótk lub długa liczb całkowit. Dla liczb rzeczywistych: long - dla typu double pozwala zwi kszy precyzj (liczb miejsc po przecinku). Strona 2 z 10

3 Wszystkie typy zmiennych Nazwa typu Zakres warto ci danych Rozmiar (bajty) Uwagi signed char = char liczby całkowite unsigned char liczby całkowite signed int = int * liczby całkowite unsigned = unsigned int * liczby całkowite short = signed short int liczby całkowite short unsigned = unsigned short int liczby całkowite long = signed long int liczby całkowite long unsigned = unsigned long int liczby całkowite float -3, , cyfr znacz cych double -1, , cyfr znacz cych long double 3, , * 19 cyfr znacz cych Powy sze zakresy i rozmiary podane s dla kompilatora Borland C Zale nie od kompilatora mog wyst pi ró nice w rozmiarze zmiennych typu int i long double: Kompilator int long double Borland C Dev-C Microsoft Visual C Borland C++ Builder Rozmiar poszczególnych typów mo na sprawdzi wykorzystuj c operator sizeof: sizeof(nazwa_typu) zwraca liczb bajtów zajmowanych przez pojedyncz zmienn podanego typu. Zamiast nazwy typu mo na poda nazw zmiennej i wtedy operator ten zwróci liczb bajtów zajmowanych przez zmienn. Nazwy zmiennych Nazwa zmiennej mo e składa si z liter i cyfr (A-Z, a-z, 0-9). Pierwszym znakiem nazwy musi by litera. Znak podkre lenia traktowany jest jak litera. Nie zaleca si rozpoczynania nazwy zmiennej od znaku podkre lenia, gdy takie nazwy cz sto wyst puj w programach bibliotecznych. W nazwach zmiennych nie stosuje si znaków spacji. Przyj ło si, e nazwy zmiennych pisze si małymi literami, a nazwy stałych - du ymi. Strona 3 z 10

4 Nazwa zmiennej powinna by zwi zana z jej zawarto ci. Długo nazwy nie jest ograniczona, ale rozró nialne jest 31 pierwszych znaków. Jako nazw zmiennych nie mo na stosowa słów kluczowych j zyka C (32 słowa): auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while Stałe liczbowe Typ liczby zale ny jest od formy zapisu i warto ci liczby. Liczby całkowite stała całkowita typu int - stała całkowita typu int - stała całkowita typu int (4 bajty) lub long - stała typu unsigned long int (bo przekracza typ long) u lub U dodane na ko cu liczby zmienia typ na unsigned (int lub long), l lub L dodane na ko cu liczby zmienia typ na long (int lub unsigned int), 5U 5L 10ul - stała całkowita typu unsigned int - stała całkowita typu long - stała całkowita typu unsigned long liczby w systemie ósemkowym zaczynaj si od 0 (zera), liczby w systemie szesnastkowym zaczynaj si od 0x lub 0X 011 0x11-11 w systemie ósemkowym to 9 w systemie dziesi tnym - 11 w systemie szesnastkowym to 17 w systemie dziesi tnym Liczby rzeczywiste stała rzeczywista typu double 1.312e2 - stała rzeczywista typu double (1, ) E-1 - stała rzeczywista typu double (-2, ) l lub L dodane na ko cu liczby zmienia typ na long double, f lub F dodane na ko cu liczby zmienia typ na float, 2.5L f - stała rzeczywista typu long double - stała rzeczywista typu double - stała rzeczywista typu float Strona 4 z 10

5 Operatory arytmetyczne jednoargumentowe: + (plus) - (minus) dwuargumentowe: * / % jako znak liczby (zazwyczaj jest pomijany) - jako znak liczby - mno enie - dzielenie (dla liczb całkowitych obcina cz ułamkow ) - dzielenie modulo (reszta z dzielenia, stosowane tylko dla typów całkowitych) - dodawanie - odejmowanie Operator przypisania Operator przypisania = (znak równo ci) stosowany jest do nadania warto ci zmiennej. Wyra enie: a = 10; powinno by interpretowane jako: we warto numeryczn 10 i umie j w pami ci w miejscu skojarzonym ze zmienn a. Operatora przypisania nie nale y kojarzy ze znakiem równo ci. Zapis: a = a + 10; matematycznie nie jest poprawny. W programie w j zyku C nale y interpretowa go jako: we warto znajduj c si w pami ci w miejscu skojarzonym ze zmienn a, dodaj do tej warto ci liczb 10 i otrzymany wynik umie z powrotem w pami ci w miejscu skojarzonym ze zmienn a. W j zyku C prawidłowy jest tak e poni szy zapis: a = b = c = d + 10; oznacza on: we warto zmiennej d dodaj do niej 10, otrzyman warto przypisz zmiennej c, nast pnie zmiennej b przypisz warto zmiennej c, a zmiennej a przypisz warto zmiennej b. Priorytet operatorów arytmetycznych Priorytet operatorów okre la kolejno wykonywania działa. Zastosowanie nawiasów zmienia priorytet operatorów. Wszystkie poni sze operatory s lewostronnie ł czne. Oznacza to, e je li obok siebie wyst puj dwa operatory o takim samym priorytecie, to jako pierwsze działanie wykonywane jest to znajduj ce si po lewej stronie, np.: z = a * b * c; - jako pierwsze zostanie wykonane mno enie a * b. Najwy szy + - (jednoargumentowe) Najni szy * / % + - (dwuargumentowe) UWAGA: Je li nie jeste my pewni kolejno ci wykonywania działa zawsze u ywajmy dodatkowych nawiasów. Strona 5 z 10

6 Wyra enia arytmetyczne Ka de wyra enie arytmetyczne ma warto i typ. Przykład: Rozpatrzmy obliczanie warto ci wyra enia arytmetycznego w przykładzie z poprzedniego wykładu. tempc = 5 * (tempf - 32) / 9; tempc - zmienna typu float, tempf - zmienna typu float, 5 - liczba typu int, 32 - liczba typu int, 9 - liczba typu int, Czy wszystko b dzie w porz dku skoro mamy zmienne typu float i stałe liczbowe typu int? TAK, gdy podczas obliczania warto ci tego wyra enia nast puje konwersja typów. Je li podczas obliczania warto ci wyra enia: x operator y wyst puje niezgodno typów, to nast puje automatyczna ich konwersja. Jest ona niezauwa alna dla programisty, ale trzeba mie wiadomo, e wyst puje. Konwersja typów przebiega w nast puj cy sposób: 1. Typy char, short, signed char, unsigned char zamieniane s na int. 2. Je li po powy szej konwersji dalej wyst puje niezgodno typów, to typ ni szy zamienia si na typ wy szy zgodnie z hierarchi typów: int < unsigned < long < unsigned long < float < double < long double Kolejno wykonywania operacji w powy szym przykładzie: tempc = 5 * (tempf - 32) / 9; A = tempf - 32 B = 5 * A C = B / 9 tempc = C Rozpatrzmy poni szy zapis: tempc = (5 / 9) * (tempf - 32); A1 = (5 / 9) A2 = (tempf - 32) B = A1 * A2 tempc = B typ wyniku: int (!!!!) W powy szym przykładzie nie mo na okre li kolejno ci obliczenia wyra e A1 i A2 - jest ona zale na od zastosowanego kompilatora. Dzielenie: 5 / 9 jest wykonywane na liczbach całkowitych, zatem i wynik jest całkowity (w tym przypadku b dzie to 0). Taki zapis wyra enia arytmetycznego jest niepoprawny, gdy w wyniku zawsze otrzymamy tempc = 0. Wyra enie to mo na zapisa w inny sposób: tempc = (5.0 / 9) * (tempf - 32); lub tempc = (5 / 9.0) * (tempf - 32); Strona 6 z 10

7 W ten sposób liczba zapisana z kropk i zerem b dzie traktowana jako stała liczbowa typu double i wynik wyra enia b dzie prawidłowy. Rzutowanie Jeszcze inna mo liwo prawidłowego zapisu wyra enia polega na wykorzystaniu tzw. rzutowania czyli zmiany typu wyra enia: (typ) wyra enie np. tempc = ((float) 5 / 9) * (tempf - 32); - stała liczbowa 5 b dzie traktowana jako typ float. Przykład (przelicznik walut) #include <stdio.h> #define USD #define EUR int main() { float pln,usd,eur; } printf("podaj kwote w PLN: "); scanf("%f",&pln); usd=pln/usd; eur=pln/eur; printf("%.2f PLN to %.2f USD\n",pln,usd); printf("%.2f PLN to %.2f EUR\n",pln,eur); return 0; #define - dyrektywa preprocesora okre laj ca wyra enie stałe. Jest to wyra enie, w którym wyst puj wył cznie stałe (USD - nazwa wyra enia, warto wyra enia). Wyra enia stałe s obliczane na etapie kompilacji programu, a nie podczas jego wykonania. Wsz dzie w programie, gdzie wyst puj stała USD, podczas kompilacji zostanie wstawiona liczba Wyra enia stałe pisze si zazwyczaj du ymi literami. UWAGA: wszystkie dyrektywy preprocesora rozpoczynaj si od znaku #, który musi by umieszczony w pierwszej kolumnie (nie mog wyst powa przed nim adne spacje ani inne znaki). Strona 7 z 10

8 Funkcja printf printf( tekst opcjonalny + specyfikator,argumenty); Funkcja printf wyprowadza tekst. Gdy w tek cie wyst puje specyfikator (specyfikator formatu) zaczynaj cy si od %, to nast puje przekształcenie - w miejsce specyfikatora wstawiana jest warto argumentu. Specyfikator formatu okre la typ oraz sposób wy wietlania zmiennej na ekranie. Liczba specyfikatorów formatu musi by zgodna z liczb argumentów. Je li typ argumentu zostanie bł dnie okre lony to na ekranie wy wietlona zostanie nieprawidłowa warto. specyfikator = %[znacznik][szeroko [znacznik] ][.precyzja][modyfikator]typ przed liczb stawiany jest znak (plus lub minus), - - wyrównanie wy wietlanych znaków do lewej strony, [szeroko ] - okre la minimaln liczb wyprowadzanych znaków, je li znaków jest mniej to pole jest z lewej strony uzupełniane spacjami, je li wi cej - podana szeroko jest ignorowana, [.precyzja] typ [modyfikator] - liczba znaków po kropce dziesi tnej, - okre la rodzaj i typ argumentu: d, i - liczba całkowita ze znakiem, dziesi tna, u - liczba całkowita bez znaku, dziesi tna, x, X - liczba całkowita bez znaku, szesnastkowa, o - liczba całkowita bez znaku, ósemkowa, f - liczba rzeczywista w postaci [-]ddd.ddd, e, E - liczba rzeczywista w formacie naukowym (z u yciem e lub E), g - liczba rzeczywista (format f lub e), s - ci g znaków, c - pojedynczy znak. - słu y do zmodyfikowania podstawowego typu podawanego przez znak typu: l L - stosowany tylko do liczb całkowitych do wy wietlania warto ci typu long (mo e sta przed d, i, o, u, x, X, o, np. %ld, %li), - stosowany do wy wietlania warto ci rzeczywistych long double. Przykłady: (Uwaga: Symbolem oznaczone s spacje) int i=15, j=-30; float x= ; double y=1.456e-2; char text[10]="napis"; printf("%d %d %f %e",i,j,x,y); printf("%f %e",x,x); printf("%f %e",y,y); Strona 8 z e e e-002 printf("%5d %+5d %-5d",i,i,i); printf("%.2f %1.5f",x,x); printf("x = %1.3f, y = 1.3f",x,y); x = , y = 1.3f printf( %10.3f,x); printf("tekst: %s",text); Tekst: Napis printf("\\ \' \" \? %%\n"); \ ' "? %

9 Funkcja scanf scanf( specyfikator,argumenty); Funkcja scanf wczytuje znaki ze standardowego wej cia (klawiatura), interpretuje je zgodnie z zadanym specyfikatorem (specyfikatorem formatu) i przypisuje wyniki argumentom w odpowiedniej kolejno ci. specyfikator = %[szeroko ][modyfikator]typ [szeroko ] - okre la ile znaków zostanie przeczytanych, typ [modyfikator] - okre la rodzaj i typ argumentu: d - liczba całkowita dziesi tna, typ int, D - liczba całkowita dziesi tna, typ long, o - liczba całkowita ósemkowa, typ int, O - liczba całkowita ósemkowa, typ long, x - liczba całkowita szesnastkowa, typ int, X - liczba całkowita szesnastkowa, typ long, i - liczba całkowita dziesi tna, ósemkowa lub szesnastkowa, typ int, I - liczba całkowita dziesi tna, ósemkowa lub szesnastkowa, typ long, u - liczba całkowita dziesi tna bez znaku, typ unsigned, U - liczba całkowita dziesi tna bez znaku, typ unsigned long, f, e, E - liczba rzeczywista, typ float, g, G - liczba rzeczywista, typ float, s - ci g znaków, c - pojedynczy znak, typ char. - słu y do zmodyfikowania podstawowego typu podawanego przez znak typu: l L h - zmienia wszystkie typy całkowitoliczbowe na ich długie wersje; zastosowany do znaków typu f, e, E, g, G spowoduje interpretacj zawarto ci pól wej ciowych jako liczb typ double, - zastosowany do znaków typu f, e, E, g, G spowoduje interpretacj zawarto ci pól wej ciowych jako liczb typ long double, - typy całkowitoliczbowe b d traktowane jako short. Argumenty funkcji scanf s adresami obszarów w pami ci, dlatego te musz by poprzedzone znakiem & (nie dotyczy ci gu znaków). Przykłady: int a,b,c; float x,z; double y; char text[10]; scanf( %d %d %d,&a,&b,&c); Strona 9 z <enter> lub <enter> lub 15<enter> 20<enter> -30<enter>

10 scanf( %d %f %lf,&a,&x,&y); scanf( %f %e %le,&x,&z,&y); scanf( %s,text); <enter> e e5<enter> napis<enter> Funkcje matematyczne (moduł <math.h>) Funkcja Prototyp Opis abs() int abs(int x); x - warto bezwzgl dna (liczby całkowitej) acos() double acos(double x); arcus cosinus, zwraca k t w radianach asin() double asin(double x); arcus sinus, zwraca k t w radianach atan() double atan(double x); arcus tangens, zwraca k t w radianach ceil() double ceil(double x); zaokr glenie argumentu w gór cos() double cos(double x); cosinus k ta podanego w radianach cosh() double cosh(double x); cosinus hiperboliczny k ta podanego w radianach exp() double exp(double x); e x - udost pnia liczb e do pot gi x fabs() double fabs(double x); x - warto bezwzgl dna (liczby rzeczywistej) floor() double floor(double x); zaokr glenie argumentu w dół log() double log(double x); ln x - oblicza logarytm naturalny argumentu x log10() double log10(double x); log x - oblicza logarytm dziesi tny argumentu x pow() double pow(double x, double y); x y - oblicza x do pot gi y sin() double sin(double x); sinus k ta podanego w radianach sinh() double sinh(double x); sinus hiperboliczny k ta podanego w radianach sqrt() double sqrt(double x); x - pierwiastek kwadratowy argumentu x tan() double tan(double x); tangens kata podanego w radianach tanh() double tanh(double x); tangens hiperboliczny kata podanego w radianach Stałe w module <math.h>: M_E M_PI M_SQRT Strona 10 z 10

ZMIENNE P R O G R A M O W A N I E C + +

ZMIENNE P R O G R A M O W A N I E C + + ZMIENNE P R O G R A M O W A N I E C + + Głównym zadaniem programów przedstawianych na poprzednich zajęciach było wyświetlanie tekstu. Napiszemy teraz prosty program wykorzystujący podczas działania także

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Ćwiczenie 1 1.1. Pierwszy program w C Podstawy programowania w języku C Program w języku C, składa się ze zmiennych, stałych oraz funkcji. Zmienne i stałe służą do przechowywania danych, na których program

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

METODYKI I TECHNIKI PROGRAMOWANIA 1 FOLIE NR 1

METODYKI I TECHNIKI PROGRAMOWANIA 1 FOLIE NR 1 METODYKI I TECHNIKI PROGRAMOWANIA 1 FOLIE NR 1 TEMAT: Obsługa pakietu - rodowiska do tworzenia, analizy i uruchomienia programów w j zyku C/C++: Dev-C++. Ogólna struktura programu w j zyku C, stałe i zmienne,

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 2

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 2 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 2 TEMAT: Obsługa pakietu - środowiska do tworzenia, analizy i uruchomienia programów w języku C/C++: Dev-C++. Ogólna struktura programu w języku C, stałe i zmienne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3,

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3, WYKŁAD 1. PODSTAWY 1_1. Typy zmiennych Proste typy zmiennych języka C++ Nazwa typu (nazwa skrócona) Rozmiar (bajtów) unsigned char 1 signed char (char) unsigned short int (unsigned) signed short int (int)

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

wykład III uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - zarządzanie pamięcią, struktury,

wykład III uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - zarządzanie pamięcią, struktury, , Programowanie, uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski , 1 2 3 4 , Wczytywanie liczb , Wczytywanie liczb 1 #include 2 #include < s t d l i b. h> 3 4 int main ( ) { 5 int rozmiar, numer

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Operatory

ROZDZIAŁ 2. Operatory Bibliografia [1] Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [2] Jerzy Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [3] Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa, 1997, [4]

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania. Omówienie języków C, C++ i Java

Języki i metody programowania. Omówienie języków C, C++ i Java Języki i metody programowania Omówienie języków C, C++ i Java Język C Język programowania ogólnego przeznaczenia Historia: M. Richards - BCPL - lata 60-te ubiegłego stulecia K. Thompson - B dla UNIX (DEC

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 1

Wstęp do programowania 1 Wstęp do programowania 1 Struktury Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 12 Struktura dla dat - przykład #include struct Date { int y; short m; short

Bardziej szczegółowo

Program w C. wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :28:

Program w C. wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :28: Program w C wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2015-05-02 18:28:29 +0200 Tak wygląda program w języku C 1 / Hello World in C, Ansi s t y l e / 2 #include < s t d i o. h> 3 i n t main ( void

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998.

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. Literatura Język C 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. 2. Andrzej Zalewski, Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++, Nakom, Poznań

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe

wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe 1 Wprowadzenie 1.1 rodowisko programistyczne NetBeans https://netbeans.org/ 1.2 Dokumentacja j zyka Java https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Język C - podstawowe informacje

Język C - podstawowe informacje Język C - podstawowe informacje Michał Rad AGH Laboratorium Maszyn Elektrycznych 2014-12-05 Outline Program w języku C Funkcje Składnia Instrukcje sterujace Na koniec... Po kolei napisać program (zwykły

Bardziej szczegółowo

Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory

Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-02-19 Typ znakowy Typ znakowy Typ wyliczeniowy # include

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Podstawy języka c. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 1: Podstawy języka c. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 1: Podstawy języka c dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 12 października 2017 1. Wprowadzenie Instrukcja zawiera informacje o podstawowych konstrukcjach w języku c. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Funkcje. czyli jak programować proceduralne. Programowanie Proceduralne 1

Funkcje. czyli jak programować proceduralne. Programowanie Proceduralne 1 Funkcje czyli jak programować proceduralne. Programowanie Proceduralne 1 Struktura programu w C # include / Dyrektywy p r e p r o c e s o r a / #define PI 3.1415 float g =. 5 ; / Zmienne

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

#include void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Wykład 1

Wykład 1 Wstęp do programowania 1 Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Wprowadzenie Cel wykładów z programowania proceduralnego Wykład jest poświęcony językowi C i jego

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Język ANSI C. Pierwsze starcie. Programowanie Proceduralne 1

Język ANSI C. Pierwsze starcie. Programowanie Proceduralne 1 Język ANSI C Pierwsze starcie. Programowanie Proceduralne 1 Znowu trochę historii 1972 Dennis Ritchie (Bell Labs.,New Jersey), projekt języka C na bazie języka B 1973 UNIX, jądro w C, pierwszy przenośny

Bardziej szczegółowo

Języki programowania - podstawy

Języki programowania - podstawy Języki programowania - podstawy Andrzej Dudek Wydział Techniczno Informatyczny W Jeleniej Górze Dudek A. Informatyka przemysłowa tendencje i wyzwania 26.10.2015 1 /24 Algorytm określony sposób rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++ Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 6 Krótki kurs C++ Historia Lata 70-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard

Bardziej szczegółowo

Elementarne wiadomości o języku C

Elementarne wiadomości o języku C Elementarne wiadomości o języku C 1. Wprowadzenie Oprac.: Zbigniew Rudnicki Pierwszą wersję języka C opracował Dennis Ritchie w roku 1972 (wykorzystując niektóre rozwiazania z opracowanych w latach1967-1970

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie I C / C++ laboratorium 02 Składnia pętli, typy zmiennych, operatory

Programowanie I C / C++ laboratorium 02 Składnia pętli, typy zmiennych, operatory Programowanie I C / C++ laboratorium 02 Składnia pętli, typy zmiennych, operatory Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-02-19 Pętla while Pętla while Pętla

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

wykład I uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Wstęp do języka C wykład I dr Jarosław Mederski Spis Ogólne informacje

wykład I uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Wstęp do języka C wykład I dr Jarosław Mederski Spis Ogólne informacje Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 5 6 7 Charakter wykładu ˆ zakłada znajomość idei programowania strukturalnego (np. w Pascalu) oraz podstaw używania środowiska UNIX (wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Menu główne programu: Projekt: Dodaj do projektu - dodanie istniejącego pliku do projektu,

Menu główne programu: Projekt: Dodaj do projektu - dodanie istniejącego pliku do projektu, INFORMATYKA 1 FOLIE NR 1 TEMAT: Obsługa pakietu - środowiska do tworzenia, analizy i uruchomienia programów w języku C/C++: Dev-C++. Ogólna struktura programu w języku C, stałe i zmienne, typy danych,

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami Konwersja typów Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami (aczkolwiek nie jest to wymagane). Jeśli

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Elementy pliku źródłowego w języku C

Elementy pliku źródłowego w języku C Elementy pliku źródłowego w języku C Plik źródłowy ogólnie składa się z: dyrektyw preprocesora, deklaracji, instrukcji, komentarzy. W programie występują deklarowane przez użytkownika nazwy, które mają

Bardziej szczegółowo

int tab[5]; tab[1]; ciągły obszar pamięci, w którym umieszczone są elementy tego samego typu macierz [ ] - dwuargumentowy operator indeksowania

int tab[5]; tab[1]; ciągły obszar pamięci, w którym umieszczone są elementy tego samego typu macierz [ ] - dwuargumentowy operator indeksowania Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 10 2/20 Informatyka 1 Tablica elementów ciągły obszar pamięci, w którym umieszczone są elementy tego samego typu Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja typów w C++

Klasyfikacja typów w C++ Klasyfikacja typów w C++ Typy języka C++ można na przykład podzielić na: typy fundamentalne (podstawowe, proste), typy złożone (pochodne). Te same typy ze względu na autora ich definicji dzielimy na: typy

Bardziej szczegółowo

wykład II uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - funkcje, tablice i wskaźniki wykład II dr Jarosław Mederski Spis

wykład II uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - funkcje, tablice i wskaźniki wykład II dr Jarosław Mederski Spis i cz. 2 Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 i cz. 2 2 i cz. 2 3 Funkcje i cz. 2 typ nazwa ( lista-parametrów ) { deklaracje instrukcje } i cz. 2 typ nazwa ( lista-parametrów ) { deklaracje

Bardziej szczegółowo

Funkcja (podprogram) void

Funkcja (podprogram) void Funkcje Co to jest funkcja? Budowa funkcji Deklaracja, definicja i wywołanie funkcji Przykłady funkcji definiowanych przez programistę Przekazywanie argumentów do funkcji Tablica jako argument funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykład II Tablice (wstęp) Przykłady algorytmów Wstęp do języka C/C++

Wykład II Tablice (wstęp) Przykłady algorytmów Wstęp do języka C/C++ Podstawy programowania Wykład II Tablice (wstęp) Przykłady algorytmów Wstęp do języka C/C++ 1 dr Artur Bartoszewski - Podstawy programowania, sem. 1- WYKŁAD Część I Wstęp do struktur danych: Tablice 2

Bardziej szczegółowo

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja Pętle W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. Instrukcja for ma następującą postać: for (w1;w2;w3) instrukcja w1, w2, w3 są wyrażeniami Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Grzegorz Cygan Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Mikrosterownik Inne nazwy: Microcontroler (z języka angielskiego) Ta nazwa jest powszechnie używana w Polsce. Mikrokomputer jednoukładowy

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład I I Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Na laboratorium można zdobyć 100 punktów. Do zaliczenia niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE w C prolog

PROGRAMOWANIE w C prolog PROGRAMOWANIE w C prolog dr inż. Jarosław Stańczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Genetyki 1 / jaroslaw.stanczyk@up.wroc.pl programowanie w c 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (ZAP - zima 2014) Wyrażenia c.d. Pętle typu while.

ZASADY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (ZAP - zima 2014) Wyrażenia c.d. Pętle typu while. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (ZAP - zima 2014) Język programowania: Środowisko programistyczne: C/C++ Qt Creator Wykład 2: Wyrażenia c.d. Pętle

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Przy Matlabie istnieje duże społeczność wymieniająca się plikami, programami i poradami http://www.mathworks.com/matlabcentral/

Przy Matlabie istnieje duże społeczność wymieniająca się plikami, programami i poradami http://www.mathworks.com/matlabcentral/ Pomimo rozwoju programów klikologicznych w ekonometrii, istnieje wiele osób, które wciąż cenią sobie programy typu Matlab, czy Gauss. W programach klikologicznych typu EViews użytkownik ma małą kontrolę

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 - KONSPEKT. Program wykładu:

WYKŁAD 1 - KONSPEKT. Program wykładu: mgr inż. Jarosław Forenc e-mail: jarekf@pb.bialystok.pl tel. (0-85) 746-93-97 WWW: http://we.pb.bialystok.pl/~jforenc konsultacje: zaliczenie: Program wykładu: WYKŁAD 1 - KONSPEKT 1. Ogólna struktura programu

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów PODSTAWY PROGRAMOWANIA 3-4 WYKŁAD 22-10-2015 ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów Dodanie pliku i konfiguracji startowej (każdy uruchamiany program powinien mieć własna konfigurację startową)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja!

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Krzysztof Grudzień kgrudzi@kis.p.lodz.pl! Zbigniew Chaniecki zch@kis.p.lodz.pl 1 program zajęć - wykład Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

TABLICE W JĘZYKU C/C++ typ_elementu nazwa_tablicy [wymiar_1][wymiar_2]... [wymiar_n] ;

TABLICE W JĘZYKU C/C++ typ_elementu nazwa_tablicy [wymiar_1][wymiar_2]... [wymiar_n] ; Ogólna postać definicji tablicy: TABLICE W JĘZYKU C/C++ typ_elementu nazwa_tablicy [wymiar_1][wymiar_2]... [wymiar_n] ; np. int tablica [ 10 ]; // 10-cio elementowa tablica liczb całkowitych char tekst

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

for (i=1; i<=10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja;

for (i=1; i<=10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja; Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 8 2/30 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr

Bardziej szczegółowo

Typy danych i formatowanie

Typy danych i formatowanie Typy danych i formatowanie Elwira Wachowicz elwira@ifd.uni.wroc.pl 28 marca 2013 Elwira Wachowicz (elwira@ifd.uni.wroc.pl) Typy danych i formatowanie 28 marca 2013 1 / 16 Sªowa kluczowe typów danych Pierwotne

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński WYKŁAD 8 Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady Programy: c3_1.c..., c3_6.c Tomasz Zieliński METODY REKURENCYJNE (1) - program c3_1 ======================================================================================================

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Wstęp do programowania Programowanie komputerów jest podstawową dziedziną informatyki i obejmuje: projekt programu - konstrukcja algorytmu, zapis programu w dowolnym języku programowania, testowanie

Bardziej szczegółowo

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop

Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Wstęp 11 Część I PASCAL - wprowadzenie do programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo