Wiedza o gospodarce test przykładowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza o gospodarce test przykładowy"

Transkrypt

1 Wiedza o gospodarce test przykładowy Uwaga: wszystkie zadania zawierają postawienie problemu / pytania i cztery warianty odpowiedzi, wśród których tylko jeden jest właściwy prawidłowe odpowiedzi podane są na końcu testu. 1. Negocjacje w Bayonne w wyniku, których powstało pojęcie sum bajońskich dotyczyły: a) długów ziemian w tzw. Prusach Południowych, które po upadku Prus zostały przejęte przez Napoleona i odsprzedane rządowi Księstwa Warszawskiego, b) odszkodowań wypłacanych przez Francję dla rodzin polskich oficerów okresu Księstwa Warszawskiego poległych w wyniku wojen napoleońskich, c) poŝyczki udzielonej w XVI wieku przez królową Polski Bonę magistratowi miasta Bayonne, d) poŝyczki, którą Napoleon Bonaparte udzielił w 1807 nowopowstałemu Księstwu Warszawskiemu. 2. W którym roku został podpisany i ratyfikowany I Traktat Handlowy między Polską a ZSRR, który regulował wzajemne kontakty handlowe w okresie międzywojennym: a) 1939, b) 1949, c) 1924, d) Reforma skarbowa i walutowa Władysława Grabskiego rozpoczęta w 1924 roku obok zahamowania hiperinflacji zakładała między innymi: a) wprowadzenie jako waluty narodowej złotego, opartego o parytet franka szwajcarskiego, b) denominację marki polskiej, c) oparcie marki polskiej o parytet dolara amerykańskiego, d) wprowadzenie jako waluty narodowej złotego, opartego o parytet dolara amerykańskiego. 4. Polityka gospodarcza wicepremiera i ministra Skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach koncentrowała się na: a) budowie portu w Gdyni, b) realizacji projektu Centralnego Okręgu Przemysłowego, c) integracji Ziem Odzyskanych z resztą kraju, d) rozbudowie górnictwa węglowego na Górnym Śląsku. 5. Dyskusja cupowska z roku 1948 była konfrontacją koncepcji planowania i modelu gospodarczego: a) pomiędzy ekonomistami i działaczami gospodarczymi z PPS i PPR, b) która zapoczątkowała tzw. bitwę o handel, c) w wyniku, której rozpoczął się trzyletni plan odbudowy gospodarczej, d) toczoną pomiędzy obozami natolińskim i puławskim w ramach PZPR. 6. Wprowadzone w roku 1960 w Polsce bony towarowe to substytut pieniądza uprawniający do zakupów: a) towarów z tzw. eksportu wewnętrznego, b) reglamentowanych towarów spoŝywczych takich jak cukier, wódka, czekolada, papierosy, c) reglamentowanych towarów przemysłowych takich jak obuwie, lodówki, dywany, d) reglamentowanych samochodów takich jak np. Fiat 126 p. 7. Termin protoindustrializacja oznacza: a) początki rozwoju przemysłu oparte na wykorzystaniu chałupnictwa i pracy nakładczej, b) pierwsze formy gospodarowania u Słowian Zachodnich, c) przejście w procesie produkcyjnym od manufaktury do małej fabryki, d) pierwsze metody wytopu Ŝelaza stosowane w staroŝytności. 1

2 8. Nazwą NEP (Nowa Polityka Ekonomiczna) określano politykę gospodarczą realizowaną: a) w Rosji Radzieckiej w pierwszej połowie lat 20-tych, która przyczyniła się do odbudowy i stabilizacji gospodarczej po okresie wojny domowej, b) w Rosji Radzieckiej w drugiej połowie lat 20-tych, która przyczyniła się do odbudowy i stabilizacji gospodarczej po okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie, c) w Chinach w latach 60-tych po załamaniu się Wielkiego Skoku, d) w ZSRR przez M. Gorbaczowa w latach 80-tych, która miała na celu zreformowanie systemu gospodarki centralnie planowanej. 9. Korporacjonizm to: a) ruch studencki lat 20-tych i 30-tych zapoczątkowany na Uniwersytecie im. Stefana Batorego we Lwowie, b) koncepcja, według której podstawą państwa są zrzeszenia zawodowe pracodawców i pracobiorców, c) koncepcja uzasadniająca monopol określonego typu wykształcenia jako prawo do wykonywania określonych zawodów, np. prawnika, notariusza etc, d) współczesna koncepcja globalnej integracji firm z jednej branŝy. 10. Terminem system z Bretton Woods określa się: a) oparcie rozliczeń międzynarodowych na prymacie dolara, dzięki jego wymienialności na złoto, b) dostawę sprzętu wojskowego, uzbrojenia oraz Ŝywności krajom Koalicji antyfaszystowskiej, na podstawie Ustawy Kongresu USA z roku 1941, c) program polityki gospodarczej USA wprowadzony po Wielkim Kryzysie, d) program pomocy gospodarczej USA dla Europy po drugiej wojnie światowej. 11. Ochrona celna jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego występuje w: a) strategii otwartego rynku, b) strategii industrializacji, c) strategii liberalnej, d) strategii automatyzacji mechanizmu rynkowego. 12. Polityka przekształceń strukturalnych w formie zapobiegawczej polega na: a) stymulowaniu rozwoju nowych dziedzin gospodarki, b) hamowaniu upadku tzw. działalności schyłkowych, c) usuwaniu ograniczeń krępujących sprawne funkcjonowanie rynku, d) wyrównywaniu tempa rozwoju poszczególnych gałęzi 13. Polityka budŝetowa NIE pełni funkcji: a) alokacyjnej, b) redystrybucyjnej, c) stabilizacyjnej, d) emisyjnej. 14. Aktywna polityka budŝetowa NIE polega na: a) działaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury, b) manipulowaniu stawkami podatkowymi, c) określaniu sposobu podziału transferów z budŝetu państwa, d) zmienianiu poziomu wydatków na roboty i inwestycje publiczne. 15. Ortodoksyjne programy polityki dostosowawczej wobec krajów zadłuŝonych zalecają: a) dewaluację waluty krajowej, b) wzrost podaŝy kredytu dla gospodarki, c) wzrost wydatków publicznych, d) podniesienie ceł importowych. 2

3 16. ZałóŜmy, Ŝe dochód konsumentów obniŝył się o 10 %. Jak obniŝy się popyt na nowe samochody osobowe, jeśli jego elastyczność dochodowa wynosi 1,5? a) o 15 %, b) o 1,5 %, c) o 10 %, d) 1,5 raza. 17. Jak określić naleŝy popyt na towar X, jeśli w efekcie wzrostu ceny zwiększyły się utargi całkowite jego producentów? a) popyt jest elastyczny, b) popyt jest nieelastyczny, c) popyt ma elastyczność równą jedności, d) popyt ma elastyczność ujemną. 18. Jak naleŝy określić towar, na który popyt obniŝa się wraz ze wzrostem dochodu konsumentów? a) dobro normalne, b) dobro Giffena, c) dobro niŝszego rzędu, d) dobro pierwszej potrzeby. 19. ZałóŜmy, Ŝe obniŝenie ceny o 5 % zwiększa wielkość popytu o 2 %. Elastyczność cenowa wynosi więc: a) plus 2,5, b) plus 0,4, c) minus 2,5, d) minus 0, Depozyt bankowy o wysokości 1000 zł przyniósł roczny przychód w wysokości 80 zł. Ile wynosiła realna stopa procentowa, jeśli stopa inflacji była równa 3 %? a) 3 %, b) 5 %, c) 8 %, d) 11 %. 21. Przedsiębiorstwo monopolistyczne ustala wielkość produkcji, zaś cena kaŝdego z wytwarzanych przez nie towarów wynika z funkcji: a) utargu krańcowego, b) kosztu krańcowego, c) kosztu przeciętnego, d) popytu rynkowego. Wykorzystaj poniŝszą tabelę do rozwiązania zadań 22 24: Wielkość produkcji (szt.) Koszty całkowite (tys. zł)

4 22. Koszty stałe produkcji przedstawionej w tabelce wynoszą (tys.zł): a) 15, b) 20, c) 22, d) Ile wynosi przeciętny koszt zmienny przy produkcji równej pięciu jednostkom? a) 15, b) 20, c) 22, d) Ile wynosi przeciętny koszt całkowity przy produkcji równej pięciu jednostkom? a) 15, b) 20, c) 22, d) Gdy w miarę wzrostu rozmiarów produkcji obniŝają się długookresowe koszty przeciętne, to tzw. korzyści skali: a) rosną, b) maleją, c) są niezmienne, d) są zerowe. 26. W teorii przewagi absolutnej A. Smitha dotyczącej handlu zagranicznego NIE występuje poniŝsze załoŝenie: a) czynnikiem produkcji jest praca, b) istnieje pełna mobilność pracy tylko w granicach kaŝdego kraju, c) eksport jest większy niŝ import, d) brak barier handlowych. 27. Teorię przewag komparatywnych D. Ricardo dotyczącą międzynarodowej wymiany handlowej ilustruje następujący przykład liczbowy: Kraj Miedź Wino Polska 8 ton/1 dzień 4 beczki/1 dzień Niemcy 9 ton/1 dzień 18 beczek/1 dzień Jak naleŝy ocenić korzyści płynące z handlu zagranicznego między Polską i Niemcami, jeśli relacje wymienne między tymi 2 krajami ukształtują się następująco: 1 tona miedzi = 1,25 beczki wina? a) oba kraje odnoszą jednakowe korzyści z wymiany handlowej, b) Polska odnosi większe korzyści z wzajemnego handlu w porównaniu z Niemcami, c) większe korzyści z wzajemnego handlu odnoszą Niemcy niŝ Polska, d) Ŝaden z rozpatrywanych krajów nie odnosi korzyści z handlu zagranicznego. 28. Jeśli ceny towarów eksportowanych przez określony kraj wzrosną w danym okresie, to przy braku zmian pozostałych warunków handlu zagranicznego towarowe terms of trade tego kraju: a) poprawią się, b) nie zmienią się, c) pogorszą się, d) ulegną deprecjacji. 4

5 29. Według koncepcji opóźnienia naśladowczego M. Posnera, główną przyczyną międzynarodowej wymiany handlowej jest: a) odstęp czasu między momentem rozpoczęcia produkcji określonego nowego dobra w krajach utrzymujących ze sobą stosunki handlowe, b) opóźnienie cyklu koniunkturalnego w danym kraju w stosunku do jego partnerów handlowych, c) wystąpienie opóźnionych efektów wprowadzenia barier handlowych, d) wystąpienie opóźnień w zakresie migracji zagranicznych pracowników. 30. W sytuacji braku barier w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych przepływ czynników produkcji między krajami A i B będzie trwać aŝ do momentu, kiedy w obu tych krajach: a) stopa oprocentowania kredytów zagranicznych osiągnie jednakową wysokość, b) nastąpi wyrównanie się krańcowej wydajności czynników wytwórczych, c) tempo wzrostu dochodu narodowego brutto per capita będzie takie samo, d) skala wahań ich kursów walutowych będzie jednakowa. 31. Ani Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), ani Światowa Organizacja Handlu (WTO) NIE uznały nigdy następującej zasady (klauzuli) handlu międzynarodowego: a) zasady niedyskryminacji, b) klauzuli największego uprzywilejowania, c) zasady wyrównywania strat z tytułu niekorzystnych terms of trade, d) klauzuli narodowej. 32. Jeśli polskie przedsiębiorstwo nabywa dolary amerykańskie, licząc na przyszłą aprecjację amerykańskiej waluty i związane z tym zyski finansowe, to taka transakcja walutowa ma charakter: a) hedgingowy, b) depozytowy, c) spekulacyjny, d) kompensacyjny. 33. Analiza indeksu hamburgera Bic Mac (Bic Mac Index) pozwala na stwierdzenie, czy w porównaniu z innymi krajami - w danym kraju: a) konsumenci dysponują wystarczającymi dochodami, aby móc odŝywiać się racjonalnie pod względem ilości dostarczanych kalorii, b) świadczenie transgranicznych usług gastronomicznych jest odpowiednio zliberalizowane, c) waluta narodowa jest niedowartościowana lub przewartościowana w stosunku do parytetu jej siły nabywczej, d) zagraniczne usługi gastronomiczne są w zadowalającym stopniu wystandaryzowane. 34. Na konferencji w Bretton Woods w roku 1944 powołano do Ŝycia następującą organizację międzyrządową: a) Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), b) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, c) Międzynarodowy Bank Rozliczeń Walutowych, d) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 35. Polska została ponownie przyjęta do grona pełnoprawnych państw członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego: a) w roku 1986, b) w roku 2004, c) w roku 1989, d) w roku

6 36. WskaŜ, które z poniŝszych twierdzeń, dotyczących kolejności lub charakterystyki głównych etapów regionalnej integracji ekonomicznej, jest błędne: a) powołanie do Ŝycia unii celnej następuje przed utworzeniem strefy wolnego handlu, b) wspólny rynek jest tym etapem integracji, który poprzedza unię ekonomiczną i walutową, c) w krajach naleŝących do strefy wolnego handlu nie istnieje wspólna zewnętrzna taryfa celna, d) unia polityczna jest najwyŝszym etapem integracji regionalnej. 37. W hierarchii waŝności aktów prawnych Unii Europejskiej pierwszą pozycję zajmują: a) dyrektywy, b) decyzje, c) rozporządzenia, d) traktaty. 38. Rzeczpospolita Polska stała się pełnoprawnym państwem członkowskim Unii Europejskiej w dniu: a) 1 sierpnia 2002 roku, b) 1 maja 2004 roku, c) stycznia 2004 roku, d) 1 maja 2005 roku. 39. Jednolity rynek wewnętrzny funkcjonuje w Unii Europejskiej od roku: a) 1958, b) 1993, c) 1999, d) Utworzenie unii celnej wywołuje efekt kreacji handlu, który polega na pojawieniu się zwiększonych: a) strumieni handlu pomiędzy krajami członkowskimi unii, b) strumieni handlu między krajami członkowskimi a krajami trzecimi (tj. krajami nie będącymi członkami unii), c) fikcyjnych ( papierowych ) obrotów handlowych pomiędzy krajami członkowskimi, d) strumieni handlu między krajami trzecimi (tj. spoza unii celnej). Wykorzystaj poniŝszą tabelę do rozwiązania zadań Produkt krajowy brutto (mld jednostek waluty krajowej, ceny bieŝące) Wskaźnik cen (deflator PKB) Liczba ludności w mln Realny PKB w roku 2005 w cenach stałych z roku 2000 wynosił: a) 312,5 mld, b) 283,2 mld, c) 241,4 mld, d) 205,1 mld. 42. W przedstawionym okresie realny PKB : a) wzrósł o ok. 40 %, b) wzrósł o ok. 2,3 %, c) obniŝył się o ok. 3,4 %, d) obniŝył się o ok. 5,7 %. 6

7 43. Jak zmienił się w przedstawionym okresie realny PKB per capita? a) wzrósł o ok. 40 %, b) wzrósł o ok. 2,3 %, c) obniŝył się o ok. 3,4 %, d) obniŝył się o ok. 5,7 %. 44. Oblicz realny PKB w roku 2003 w cenach stałych z roku 2005: a) ok. 300 mld, b) ok. 280 mld, c) ok. 330 mld, d) za mało danych, nie moŝna obliczyć. 45. Przykładem podatku bezpośredniego jest: a) podatek VAT, b) akcyza, c) cło importowe, d) podatek dochodowy. 46. Termin bezrobocie keynesowskie to inaczej: a) bezrobocie wynikające z niedostatku popytu, b) bezrobocie strukturalne, c) bezrobocie frykcyjne, d) bezrobocie naturalne. PoniŜszy rysunek przedstawia krótkookresowy keynesowski model IS-LM dla gospodarki zamkniętej o stabilnych cenach. Wykorzystaj ten model przy rozwiązywaniu zadań i IS LM i E E Y E Y 47. Zgodnie z modelem restrykcyjna polityka fiskalna ma następujący skutek: a) obniŝenie produkcji i wzrost stopy procentowej, b) obniŝenie produkcji i stopy procentowej, c) obniŝenie podaŝy pieniądza i stopy procentowej, d) obniŝenie podaŝy pieniądza i wzrost stopy procentowej. 7

8 48. Zgodnie z modelem ekspansywna polityka pienięŝna ma następujący skutek: a) obniŝenie stopy procentowej i wzrost produkcji, b) obniŝenie stopy procentowej i produkcji, c) obniŝenie podaŝy pieniądza i wzrost stopy procentowej, d) obniŝenie podaŝy pieniądza i stopy procentowej. 49. Według modelu zwiększenie wydatków państwa na zakup dóbr i usług spowoduje przesunięcie równoległe: a) funkcji LM w lewo, b) funkcji IS w lewo, c) funkcji LM w prawo, d) funkcji IS w prawo. 50. Według modelu obniŝenie produkcji i wzrost stopy procentowej to skutek : a) restrykcji fiskalnej, b) ekspansji fiskalnej, c) restrykcji pienięŝnej, d) ekspansji pienięŝnej. 51. Ekokonwersja to: a) umorzenie długu w zamian za przeznaczenie jego równowartości na realizację inwestycji proekologicznych o znaczeniu ponadkrajowym, b) uregulowane w porozumieniach międzynarodowych zasady składowania odpadów w morzach, c) globalna polityka ochrony środowiska opracowana na konferencji w Sztokholmie w 1972 r, d) polityka mająca na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej. 52. Agenda 21 to: a) program działań przyjęty na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku, b) program ONZ mający na celu pomoc Ŝywnościową dla najuboŝszych krajów afrykańskich, c) przyjęty przez UNDP wskaźnik rozwoju społecznego (HDI), który stanowi kompleksową miarę jakości Ŝycia, d) uregulowania WTO dotyczące międzynarodowego handlu surowcami rolniczymi. 53. Neomaltuzjańska faza transformacji demograficznej charakteryzuje się: a) bardzo niską stopą urodzeń i równie niską stopą zgonów, b) wysoką stopą zgonów i urodzeń, c) obniŝeniem stopy zgonów i utrzymaniem wysokiej stopy urodzeń, d) obniŝeniem stopy urodzeń i utrzymaniem wysokiej stopy zgonów. 54. Termin dezindustrializacja oznacza proces: a) duŝego wzrostu wydajności pracy w przemysłach wysokiej techniki przy równoczesnym spadku zatrudnienia w tradycyjnych gałęziach przemysłu, b) spadku udziału krajów Europy środkowo wschodniej i dawnego ZSRR w światowej produkcji przemysłowej, c) zniszczenia przemysłu wskutek działań wojennych po drugiej wojnie światowej, d) eliminacji małych i średnich przedsiębiorstw wskutek rozwoju wielkich korporacji transnarodowych. 55. Gdzie powstała pierwsza technopolia? a) w Silicon Valley w Stanach Zjednoczonych, b) w Fontainebleau w Okręgu Paryskim, c) w Silicon Glen koło Edynburga w Szkocji, 8

9 d) w Western Corridor pomiędzy Londynem a Bristolem. 56. NajwyŜsze wydobycie węgla kamiennego w Polsce (ponad 200 mln. ton) miało miejsce w roku: a) 1975, b) 1969, c) 1989, d) Największą pod względem powierzchni puszczą leŝącą w granicach Polski jest: a) puszcza karpacka, b) puszcza białowieska, c) puszcza kurpiowska, d) puszcza augustowska. 58. Środowisko antropogeniczne oznacza: a) środowisko przyrodnicze, które ma właściwości samoregulacji i samoorganizacji, b) środowisko, gdzie elementy przyrodnicze zostały zaplanowane przez człowieka, c) środowisko, w którym ze względu na warunki klimatyczne nie jest moŝliwe osadnictwo ludzkie, d) środowisko zamieszkiwane przez humanoidy. 59. NajwyŜszy poziom zatrudnienia w sektorze I (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo) występuje w Polsce na początku XXI wieku w województwie: a) lubelskim, b) pomorskim, c) opolskim, d) lubuskim. 60. Zapewnienie prostej zastępowalności pokoleń wymaga współczynnika dzietności ogólnej na poziomie: a) 2,1, b) 3,0, c) 1,7, d) 1, WskaŜ to państwo spośród 4 niŝej wymienionych, które ma największą liczbę ludności: a) Macedonia, b) Łotwa, c) Chorwacja, d) Estonia. 62. Co oznacza termin DUMPING? a) stosowanie barier ilościowych w imporcie, b) sprzedaŝ w eksporcie po cenie niŝszej niŝ na rynku krajowym, c) system transportu morskiego, d) wprowadzenie cła antyimportowego. 63. LESEFERYZM to: a) doktryna przeciwników wolnego rynku, b) strategia przeciwdziałania światowym załamaniom koniunktury, c) ideologia leŝąca u podstaw tzw. państwa dobrobytu, d) pogląd zwolenników swobody gospodarczej bez ingerencji państwa. 9

10 64. Jednostką walutową stosowaną w Norwegii jest: a) korona, b) marka, c) euro, d) funt. 65. Największy producent ziemniaków na świecie to: a) Stany Zjednoczone, b) Federacja Rosyjska, c) Chiny, d) Indie. 66. W procesie kierowania wprowadza się róŝne instrumenty, które składają się na kontrolę: a) prewencyjną, bieŝącą, po fakcie, b) strategiczną, taktyczną i operacyjną, c) administracyjną i karną, d) pionową (odgórną),poziomą (partnerską) i macierzową. 67. Teoria Maslowa wykorzystuje m.in. pojęcia: a) dwubiegunowości natury ludzi, b) czynników higienicznych i motywacyjnych, c) osiągnięć, władzy i przynaleŝności, d) potrzeb fizjologicznych i potrzeby uznania. 68. Akronim SWOT w naukach o zarządzaniu powszechnie jest identyfikowany jako: a) wykorzystanie zestawu cech: Siła, Wytrwałość, Odwaga i Tolerancja w ocenie liderów, b) połączenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych w analizie strategicznej, c) proces nadmiernie szczegółowego rozdrobnienia procedur planistycznych, d) metodę analizy wykorzystującą procesową identyfikację nośników kosztów. 69. Spełnienie wymogów norm ISO 9000 Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji: a) oznacza uzyskanie licencji do działania w skali międzynarodowej, b) moŝe być elementem strategii firm w zakresie zarządzania jakością, c) uprawnia do brania udziału w przetargach organizowanych przez Komisję Europejską, d) od roku 1945 moŝliwe jest po wniesieniu opłaty o równowartości 9000 Euro. 70. Na cykl Ŝycia zespołu składają się fazy: a) definicji poszczególnych zadań i zakresów odpowiedzialności oraz planowania i oceny realizacji, b) rekrutacyjna, rotacyjna, awansowania oraz rozwiązania zespołu, c) formowania, burzenia się, normalizacji, efektywności, przygotowań do rozwiązania się, d) składające się na system trzech S : selekcja, struktura, strategia. 10

11 Odpowiedzi 1. a) 2. a) 3. a) 4. b) 5. a) 6. a) 7. a) 8. a) 9. b) 10. a) 11. b) 12. b) 13. d) 14. a) 15. a) 16. a) 17. b) 18. c) 19. d) 20. b) 21. d) 22. a) 23. d) 24. c) 25. a) 26. c) 27. b) 28. a) 29. a) 30. b) 31. c) 32. c) 33. c) 34. b) 35. a) 36. a) 37. d) 38. b) 39. b) 40. a) 41. c) 42. c) 43. b) 44. d) 45. d) 46. a) 47. b) 48. a) 49. d) 50. c) 51. a) 52. a) 53. a) 54. a) 55. a) 56. a) 57. a) 58. b) 59. a) 60. a) 61. c) 62. b) 63. d) 64. a) 65. c) 66. a) 67. d) 68. b) 69. b) 70. c) Literatura 1. Stephan P. Robins, Dawid A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa ElŜbieta Czarny, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Michael Burda, Charles Wyplosz, Makroekonomia, Podręcznik europejski, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Stanisław Ładyka, Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (red.): Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, tom 1, rozdziały 1-5, 9, 10, A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wydanie III zmienione, PWE Warszawa 2006, rozdziały 1 9, 11 14, 17, B. Winiaski, Polityka gospodarcza, PWN I. Fierla (red), Geografia gospodarcza Polski, PWE I. Fierla (red), Geografia gospodarcza świata, PWE J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, PWN Rocznik statystyczny 11

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI)

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Katarzyna Żukrowska STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Stan umów między poszczególnymi rynkami narodowymi czy grupami państw bardziej lub mniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Warszawa, wrzesień 2008 Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Autorzy: Mirosław Kachniewski

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego Zeszyt 50 małgorzata misiak Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego Stabilisation policy in a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Leszek Miller / 3 Wstęp: rok 2012 / 5 Priorytety socjaldemokratycznej polityki gospodarczej / 9 wzrost

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo