Wiedza o gospodarce test przykładowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza o gospodarce test przykładowy"

Transkrypt

1 Wiedza o gospodarce test przykładowy Uwaga: wszystkie zadania zawierają postawienie problemu / pytania i cztery warianty odpowiedzi, wśród których tylko jeden jest właściwy prawidłowe odpowiedzi podane są na końcu testu. 1. Negocjacje w Bayonne w wyniku, których powstało pojęcie sum bajońskich dotyczyły: a) długów ziemian w tzw. Prusach Południowych, które po upadku Prus zostały przejęte przez Napoleona i odsprzedane rządowi Księstwa Warszawskiego, b) odszkodowań wypłacanych przez Francję dla rodzin polskich oficerów okresu Księstwa Warszawskiego poległych w wyniku wojen napoleońskich, c) poŝyczki udzielonej w XVI wieku przez królową Polski Bonę magistratowi miasta Bayonne, d) poŝyczki, którą Napoleon Bonaparte udzielił w 1807 nowopowstałemu Księstwu Warszawskiemu. 2. W którym roku został podpisany i ratyfikowany I Traktat Handlowy między Polską a ZSRR, który regulował wzajemne kontakty handlowe w okresie międzywojennym: a) 1939, b) 1949, c) 1924, d) Reforma skarbowa i walutowa Władysława Grabskiego rozpoczęta w 1924 roku obok zahamowania hiperinflacji zakładała między innymi: a) wprowadzenie jako waluty narodowej złotego, opartego o parytet franka szwajcarskiego, b) denominację marki polskiej, c) oparcie marki polskiej o parytet dolara amerykańskiego, d) wprowadzenie jako waluty narodowej złotego, opartego o parytet dolara amerykańskiego. 4. Polityka gospodarcza wicepremiera i ministra Skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach koncentrowała się na: a) budowie portu w Gdyni, b) realizacji projektu Centralnego Okręgu Przemysłowego, c) integracji Ziem Odzyskanych z resztą kraju, d) rozbudowie górnictwa węglowego na Górnym Śląsku. 5. Dyskusja cupowska z roku 1948 była konfrontacją koncepcji planowania i modelu gospodarczego: a) pomiędzy ekonomistami i działaczami gospodarczymi z PPS i PPR, b) która zapoczątkowała tzw. bitwę o handel, c) w wyniku, której rozpoczął się trzyletni plan odbudowy gospodarczej, d) toczoną pomiędzy obozami natolińskim i puławskim w ramach PZPR. 6. Wprowadzone w roku 1960 w Polsce bony towarowe to substytut pieniądza uprawniający do zakupów: a) towarów z tzw. eksportu wewnętrznego, b) reglamentowanych towarów spoŝywczych takich jak cukier, wódka, czekolada, papierosy, c) reglamentowanych towarów przemysłowych takich jak obuwie, lodówki, dywany, d) reglamentowanych samochodów takich jak np. Fiat 126 p. 7. Termin protoindustrializacja oznacza: a) początki rozwoju przemysłu oparte na wykorzystaniu chałupnictwa i pracy nakładczej, b) pierwsze formy gospodarowania u Słowian Zachodnich, c) przejście w procesie produkcyjnym od manufaktury do małej fabryki, d) pierwsze metody wytopu Ŝelaza stosowane w staroŝytności. 1

2 8. Nazwą NEP (Nowa Polityka Ekonomiczna) określano politykę gospodarczą realizowaną: a) w Rosji Radzieckiej w pierwszej połowie lat 20-tych, która przyczyniła się do odbudowy i stabilizacji gospodarczej po okresie wojny domowej, b) w Rosji Radzieckiej w drugiej połowie lat 20-tych, która przyczyniła się do odbudowy i stabilizacji gospodarczej po okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie, c) w Chinach w latach 60-tych po załamaniu się Wielkiego Skoku, d) w ZSRR przez M. Gorbaczowa w latach 80-tych, która miała na celu zreformowanie systemu gospodarki centralnie planowanej. 9. Korporacjonizm to: a) ruch studencki lat 20-tych i 30-tych zapoczątkowany na Uniwersytecie im. Stefana Batorego we Lwowie, b) koncepcja, według której podstawą państwa są zrzeszenia zawodowe pracodawców i pracobiorców, c) koncepcja uzasadniająca monopol określonego typu wykształcenia jako prawo do wykonywania określonych zawodów, np. prawnika, notariusza etc, d) współczesna koncepcja globalnej integracji firm z jednej branŝy. 10. Terminem system z Bretton Woods określa się: a) oparcie rozliczeń międzynarodowych na prymacie dolara, dzięki jego wymienialności na złoto, b) dostawę sprzętu wojskowego, uzbrojenia oraz Ŝywności krajom Koalicji antyfaszystowskiej, na podstawie Ustawy Kongresu USA z roku 1941, c) program polityki gospodarczej USA wprowadzony po Wielkim Kryzysie, d) program pomocy gospodarczej USA dla Europy po drugiej wojnie światowej. 11. Ochrona celna jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego występuje w: a) strategii otwartego rynku, b) strategii industrializacji, c) strategii liberalnej, d) strategii automatyzacji mechanizmu rynkowego. 12. Polityka przekształceń strukturalnych w formie zapobiegawczej polega na: a) stymulowaniu rozwoju nowych dziedzin gospodarki, b) hamowaniu upadku tzw. działalności schyłkowych, c) usuwaniu ograniczeń krępujących sprawne funkcjonowanie rynku, d) wyrównywaniu tempa rozwoju poszczególnych gałęzi 13. Polityka budŝetowa NIE pełni funkcji: a) alokacyjnej, b) redystrybucyjnej, c) stabilizacyjnej, d) emisyjnej. 14. Aktywna polityka budŝetowa NIE polega na: a) działaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury, b) manipulowaniu stawkami podatkowymi, c) określaniu sposobu podziału transferów z budŝetu państwa, d) zmienianiu poziomu wydatków na roboty i inwestycje publiczne. 15. Ortodoksyjne programy polityki dostosowawczej wobec krajów zadłuŝonych zalecają: a) dewaluację waluty krajowej, b) wzrost podaŝy kredytu dla gospodarki, c) wzrost wydatków publicznych, d) podniesienie ceł importowych. 2

3 16. ZałóŜmy, Ŝe dochód konsumentów obniŝył się o 10 %. Jak obniŝy się popyt na nowe samochody osobowe, jeśli jego elastyczność dochodowa wynosi 1,5? a) o 15 %, b) o 1,5 %, c) o 10 %, d) 1,5 raza. 17. Jak określić naleŝy popyt na towar X, jeśli w efekcie wzrostu ceny zwiększyły się utargi całkowite jego producentów? a) popyt jest elastyczny, b) popyt jest nieelastyczny, c) popyt ma elastyczność równą jedności, d) popyt ma elastyczność ujemną. 18. Jak naleŝy określić towar, na który popyt obniŝa się wraz ze wzrostem dochodu konsumentów? a) dobro normalne, b) dobro Giffena, c) dobro niŝszego rzędu, d) dobro pierwszej potrzeby. 19. ZałóŜmy, Ŝe obniŝenie ceny o 5 % zwiększa wielkość popytu o 2 %. Elastyczność cenowa wynosi więc: a) plus 2,5, b) plus 0,4, c) minus 2,5, d) minus 0, Depozyt bankowy o wysokości 1000 zł przyniósł roczny przychód w wysokości 80 zł. Ile wynosiła realna stopa procentowa, jeśli stopa inflacji była równa 3 %? a) 3 %, b) 5 %, c) 8 %, d) 11 %. 21. Przedsiębiorstwo monopolistyczne ustala wielkość produkcji, zaś cena kaŝdego z wytwarzanych przez nie towarów wynika z funkcji: a) utargu krańcowego, b) kosztu krańcowego, c) kosztu przeciętnego, d) popytu rynkowego. Wykorzystaj poniŝszą tabelę do rozwiązania zadań 22 24: Wielkość produkcji (szt.) Koszty całkowite (tys. zł)

4 22. Koszty stałe produkcji przedstawionej w tabelce wynoszą (tys.zł): a) 15, b) 20, c) 22, d) Ile wynosi przeciętny koszt zmienny przy produkcji równej pięciu jednostkom? a) 15, b) 20, c) 22, d) Ile wynosi przeciętny koszt całkowity przy produkcji równej pięciu jednostkom? a) 15, b) 20, c) 22, d) Gdy w miarę wzrostu rozmiarów produkcji obniŝają się długookresowe koszty przeciętne, to tzw. korzyści skali: a) rosną, b) maleją, c) są niezmienne, d) są zerowe. 26. W teorii przewagi absolutnej A. Smitha dotyczącej handlu zagranicznego NIE występuje poniŝsze załoŝenie: a) czynnikiem produkcji jest praca, b) istnieje pełna mobilność pracy tylko w granicach kaŝdego kraju, c) eksport jest większy niŝ import, d) brak barier handlowych. 27. Teorię przewag komparatywnych D. Ricardo dotyczącą międzynarodowej wymiany handlowej ilustruje następujący przykład liczbowy: Kraj Miedź Wino Polska 8 ton/1 dzień 4 beczki/1 dzień Niemcy 9 ton/1 dzień 18 beczek/1 dzień Jak naleŝy ocenić korzyści płynące z handlu zagranicznego między Polską i Niemcami, jeśli relacje wymienne między tymi 2 krajami ukształtują się następująco: 1 tona miedzi = 1,25 beczki wina? a) oba kraje odnoszą jednakowe korzyści z wymiany handlowej, b) Polska odnosi większe korzyści z wzajemnego handlu w porównaniu z Niemcami, c) większe korzyści z wzajemnego handlu odnoszą Niemcy niŝ Polska, d) Ŝaden z rozpatrywanych krajów nie odnosi korzyści z handlu zagranicznego. 28. Jeśli ceny towarów eksportowanych przez określony kraj wzrosną w danym okresie, to przy braku zmian pozostałych warunków handlu zagranicznego towarowe terms of trade tego kraju: a) poprawią się, b) nie zmienią się, c) pogorszą się, d) ulegną deprecjacji. 4

5 29. Według koncepcji opóźnienia naśladowczego M. Posnera, główną przyczyną międzynarodowej wymiany handlowej jest: a) odstęp czasu między momentem rozpoczęcia produkcji określonego nowego dobra w krajach utrzymujących ze sobą stosunki handlowe, b) opóźnienie cyklu koniunkturalnego w danym kraju w stosunku do jego partnerów handlowych, c) wystąpienie opóźnionych efektów wprowadzenia barier handlowych, d) wystąpienie opóźnień w zakresie migracji zagranicznych pracowników. 30. W sytuacji braku barier w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych przepływ czynników produkcji między krajami A i B będzie trwać aŝ do momentu, kiedy w obu tych krajach: a) stopa oprocentowania kredytów zagranicznych osiągnie jednakową wysokość, b) nastąpi wyrównanie się krańcowej wydajności czynników wytwórczych, c) tempo wzrostu dochodu narodowego brutto per capita będzie takie samo, d) skala wahań ich kursów walutowych będzie jednakowa. 31. Ani Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), ani Światowa Organizacja Handlu (WTO) NIE uznały nigdy następującej zasady (klauzuli) handlu międzynarodowego: a) zasady niedyskryminacji, b) klauzuli największego uprzywilejowania, c) zasady wyrównywania strat z tytułu niekorzystnych terms of trade, d) klauzuli narodowej. 32. Jeśli polskie przedsiębiorstwo nabywa dolary amerykańskie, licząc na przyszłą aprecjację amerykańskiej waluty i związane z tym zyski finansowe, to taka transakcja walutowa ma charakter: a) hedgingowy, b) depozytowy, c) spekulacyjny, d) kompensacyjny. 33. Analiza indeksu hamburgera Bic Mac (Bic Mac Index) pozwala na stwierdzenie, czy w porównaniu z innymi krajami - w danym kraju: a) konsumenci dysponują wystarczającymi dochodami, aby móc odŝywiać się racjonalnie pod względem ilości dostarczanych kalorii, b) świadczenie transgranicznych usług gastronomicznych jest odpowiednio zliberalizowane, c) waluta narodowa jest niedowartościowana lub przewartościowana w stosunku do parytetu jej siły nabywczej, d) zagraniczne usługi gastronomiczne są w zadowalającym stopniu wystandaryzowane. 34. Na konferencji w Bretton Woods w roku 1944 powołano do Ŝycia następującą organizację międzyrządową: a) Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), b) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, c) Międzynarodowy Bank Rozliczeń Walutowych, d) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 35. Polska została ponownie przyjęta do grona pełnoprawnych państw członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego: a) w roku 1986, b) w roku 2004, c) w roku 1989, d) w roku

6 36. WskaŜ, które z poniŝszych twierdzeń, dotyczących kolejności lub charakterystyki głównych etapów regionalnej integracji ekonomicznej, jest błędne: a) powołanie do Ŝycia unii celnej następuje przed utworzeniem strefy wolnego handlu, b) wspólny rynek jest tym etapem integracji, który poprzedza unię ekonomiczną i walutową, c) w krajach naleŝących do strefy wolnego handlu nie istnieje wspólna zewnętrzna taryfa celna, d) unia polityczna jest najwyŝszym etapem integracji regionalnej. 37. W hierarchii waŝności aktów prawnych Unii Europejskiej pierwszą pozycję zajmują: a) dyrektywy, b) decyzje, c) rozporządzenia, d) traktaty. 38. Rzeczpospolita Polska stała się pełnoprawnym państwem członkowskim Unii Europejskiej w dniu: a) 1 sierpnia 2002 roku, b) 1 maja 2004 roku, c) stycznia 2004 roku, d) 1 maja 2005 roku. 39. Jednolity rynek wewnętrzny funkcjonuje w Unii Europejskiej od roku: a) 1958, b) 1993, c) 1999, d) Utworzenie unii celnej wywołuje efekt kreacji handlu, który polega na pojawieniu się zwiększonych: a) strumieni handlu pomiędzy krajami członkowskimi unii, b) strumieni handlu między krajami członkowskimi a krajami trzecimi (tj. krajami nie będącymi członkami unii), c) fikcyjnych ( papierowych ) obrotów handlowych pomiędzy krajami członkowskimi, d) strumieni handlu między krajami trzecimi (tj. spoza unii celnej). Wykorzystaj poniŝszą tabelę do rozwiązania zadań Produkt krajowy brutto (mld jednostek waluty krajowej, ceny bieŝące) Wskaźnik cen (deflator PKB) Liczba ludności w mln Realny PKB w roku 2005 w cenach stałych z roku 2000 wynosił: a) 312,5 mld, b) 283,2 mld, c) 241,4 mld, d) 205,1 mld. 42. W przedstawionym okresie realny PKB : a) wzrósł o ok. 40 %, b) wzrósł o ok. 2,3 %, c) obniŝył się o ok. 3,4 %, d) obniŝył się o ok. 5,7 %. 6

7 43. Jak zmienił się w przedstawionym okresie realny PKB per capita? a) wzrósł o ok. 40 %, b) wzrósł o ok. 2,3 %, c) obniŝył się o ok. 3,4 %, d) obniŝył się o ok. 5,7 %. 44. Oblicz realny PKB w roku 2003 w cenach stałych z roku 2005: a) ok. 300 mld, b) ok. 280 mld, c) ok. 330 mld, d) za mało danych, nie moŝna obliczyć. 45. Przykładem podatku bezpośredniego jest: a) podatek VAT, b) akcyza, c) cło importowe, d) podatek dochodowy. 46. Termin bezrobocie keynesowskie to inaczej: a) bezrobocie wynikające z niedostatku popytu, b) bezrobocie strukturalne, c) bezrobocie frykcyjne, d) bezrobocie naturalne. PoniŜszy rysunek przedstawia krótkookresowy keynesowski model IS-LM dla gospodarki zamkniętej o stabilnych cenach. Wykorzystaj ten model przy rozwiązywaniu zadań i IS LM i E E Y E Y 47. Zgodnie z modelem restrykcyjna polityka fiskalna ma następujący skutek: a) obniŝenie produkcji i wzrost stopy procentowej, b) obniŝenie produkcji i stopy procentowej, c) obniŝenie podaŝy pieniądza i stopy procentowej, d) obniŝenie podaŝy pieniądza i wzrost stopy procentowej. 7

8 48. Zgodnie z modelem ekspansywna polityka pienięŝna ma następujący skutek: a) obniŝenie stopy procentowej i wzrost produkcji, b) obniŝenie stopy procentowej i produkcji, c) obniŝenie podaŝy pieniądza i wzrost stopy procentowej, d) obniŝenie podaŝy pieniądza i stopy procentowej. 49. Według modelu zwiększenie wydatków państwa na zakup dóbr i usług spowoduje przesunięcie równoległe: a) funkcji LM w lewo, b) funkcji IS w lewo, c) funkcji LM w prawo, d) funkcji IS w prawo. 50. Według modelu obniŝenie produkcji i wzrost stopy procentowej to skutek : a) restrykcji fiskalnej, b) ekspansji fiskalnej, c) restrykcji pienięŝnej, d) ekspansji pienięŝnej. 51. Ekokonwersja to: a) umorzenie długu w zamian za przeznaczenie jego równowartości na realizację inwestycji proekologicznych o znaczeniu ponadkrajowym, b) uregulowane w porozumieniach międzynarodowych zasady składowania odpadów w morzach, c) globalna polityka ochrony środowiska opracowana na konferencji w Sztokholmie w 1972 r, d) polityka mająca na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej. 52. Agenda 21 to: a) program działań przyjęty na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku, b) program ONZ mający na celu pomoc Ŝywnościową dla najuboŝszych krajów afrykańskich, c) przyjęty przez UNDP wskaźnik rozwoju społecznego (HDI), który stanowi kompleksową miarę jakości Ŝycia, d) uregulowania WTO dotyczące międzynarodowego handlu surowcami rolniczymi. 53. Neomaltuzjańska faza transformacji demograficznej charakteryzuje się: a) bardzo niską stopą urodzeń i równie niską stopą zgonów, b) wysoką stopą zgonów i urodzeń, c) obniŝeniem stopy zgonów i utrzymaniem wysokiej stopy urodzeń, d) obniŝeniem stopy urodzeń i utrzymaniem wysokiej stopy zgonów. 54. Termin dezindustrializacja oznacza proces: a) duŝego wzrostu wydajności pracy w przemysłach wysokiej techniki przy równoczesnym spadku zatrudnienia w tradycyjnych gałęziach przemysłu, b) spadku udziału krajów Europy środkowo wschodniej i dawnego ZSRR w światowej produkcji przemysłowej, c) zniszczenia przemysłu wskutek działań wojennych po drugiej wojnie światowej, d) eliminacji małych i średnich przedsiębiorstw wskutek rozwoju wielkich korporacji transnarodowych. 55. Gdzie powstała pierwsza technopolia? a) w Silicon Valley w Stanach Zjednoczonych, b) w Fontainebleau w Okręgu Paryskim, c) w Silicon Glen koło Edynburga w Szkocji, 8

9 d) w Western Corridor pomiędzy Londynem a Bristolem. 56. NajwyŜsze wydobycie węgla kamiennego w Polsce (ponad 200 mln. ton) miało miejsce w roku: a) 1975, b) 1969, c) 1989, d) Największą pod względem powierzchni puszczą leŝącą w granicach Polski jest: a) puszcza karpacka, b) puszcza białowieska, c) puszcza kurpiowska, d) puszcza augustowska. 58. Środowisko antropogeniczne oznacza: a) środowisko przyrodnicze, które ma właściwości samoregulacji i samoorganizacji, b) środowisko, gdzie elementy przyrodnicze zostały zaplanowane przez człowieka, c) środowisko, w którym ze względu na warunki klimatyczne nie jest moŝliwe osadnictwo ludzkie, d) środowisko zamieszkiwane przez humanoidy. 59. NajwyŜszy poziom zatrudnienia w sektorze I (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo) występuje w Polsce na początku XXI wieku w województwie: a) lubelskim, b) pomorskim, c) opolskim, d) lubuskim. 60. Zapewnienie prostej zastępowalności pokoleń wymaga współczynnika dzietności ogólnej na poziomie: a) 2,1, b) 3,0, c) 1,7, d) 1, WskaŜ to państwo spośród 4 niŝej wymienionych, które ma największą liczbę ludności: a) Macedonia, b) Łotwa, c) Chorwacja, d) Estonia. 62. Co oznacza termin DUMPING? a) stosowanie barier ilościowych w imporcie, b) sprzedaŝ w eksporcie po cenie niŝszej niŝ na rynku krajowym, c) system transportu morskiego, d) wprowadzenie cła antyimportowego. 63. LESEFERYZM to: a) doktryna przeciwników wolnego rynku, b) strategia przeciwdziałania światowym załamaniom koniunktury, c) ideologia leŝąca u podstaw tzw. państwa dobrobytu, d) pogląd zwolenników swobody gospodarczej bez ingerencji państwa. 9

10 64. Jednostką walutową stosowaną w Norwegii jest: a) korona, b) marka, c) euro, d) funt. 65. Największy producent ziemniaków na świecie to: a) Stany Zjednoczone, b) Federacja Rosyjska, c) Chiny, d) Indie. 66. W procesie kierowania wprowadza się róŝne instrumenty, które składają się na kontrolę: a) prewencyjną, bieŝącą, po fakcie, b) strategiczną, taktyczną i operacyjną, c) administracyjną i karną, d) pionową (odgórną),poziomą (partnerską) i macierzową. 67. Teoria Maslowa wykorzystuje m.in. pojęcia: a) dwubiegunowości natury ludzi, b) czynników higienicznych i motywacyjnych, c) osiągnięć, władzy i przynaleŝności, d) potrzeb fizjologicznych i potrzeby uznania. 68. Akronim SWOT w naukach o zarządzaniu powszechnie jest identyfikowany jako: a) wykorzystanie zestawu cech: Siła, Wytrwałość, Odwaga i Tolerancja w ocenie liderów, b) połączenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych w analizie strategicznej, c) proces nadmiernie szczegółowego rozdrobnienia procedur planistycznych, d) metodę analizy wykorzystującą procesową identyfikację nośników kosztów. 69. Spełnienie wymogów norm ISO 9000 Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji: a) oznacza uzyskanie licencji do działania w skali międzynarodowej, b) moŝe być elementem strategii firm w zakresie zarządzania jakością, c) uprawnia do brania udziału w przetargach organizowanych przez Komisję Europejską, d) od roku 1945 moŝliwe jest po wniesieniu opłaty o równowartości 9000 Euro. 70. Na cykl Ŝycia zespołu składają się fazy: a) definicji poszczególnych zadań i zakresów odpowiedzialności oraz planowania i oceny realizacji, b) rekrutacyjna, rotacyjna, awansowania oraz rozwiązania zespołu, c) formowania, burzenia się, normalizacji, efektywności, przygotowań do rozwiązania się, d) składające się na system trzech S : selekcja, struktura, strategia. 10

11 Odpowiedzi 1. a) 2. a) 3. a) 4. b) 5. a) 6. a) 7. a) 8. a) 9. b) 10. a) 11. b) 12. b) 13. d) 14. a) 15. a) 16. a) 17. b) 18. c) 19. d) 20. b) 21. d) 22. a) 23. d) 24. c) 25. a) 26. c) 27. b) 28. a) 29. a) 30. b) 31. c) 32. c) 33. c) 34. b) 35. a) 36. a) 37. d) 38. b) 39. b) 40. a) 41. c) 42. c) 43. b) 44. d) 45. d) 46. a) 47. b) 48. a) 49. d) 50. c) 51. a) 52. a) 53. a) 54. a) 55. a) 56. a) 57. a) 58. b) 59. a) 60. a) 61. c) 62. b) 63. d) 64. a) 65. c) 66. a) 67. d) 68. b) 69. b) 70. c) Literatura 1. Stephan P. Robins, Dawid A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa ElŜbieta Czarny, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Michael Burda, Charles Wyplosz, Makroekonomia, Podręcznik europejski, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Stanisław Ładyka, Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (red.): Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, tom 1, rozdziały 1-5, 9, 10, A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wydanie III zmienione, PWE Warszawa 2006, rozdziały 1 9, 11 14, 17, B. Winiaski, Polityka gospodarcza, PWN I. Fierla (red), Geografia gospodarcza Polski, PWE I. Fierla (red), Geografia gospodarcza świata, PWE J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, PWN Rocznik statystyczny 11

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego Adam Budnikowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 1. Wprowadzenie 1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 1.2. Pojęcie i zakres msg. I I.Teoria handlu międzynarodowego 2. Klasyczne teorie handlu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Domiter EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH

Małgorzata Domiter EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH Małgorzata Domiter EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część IV. MAKROEKONOMIA

Spis treści. Część IV. MAKROEKONOMIA Spis treści Część IV. MAKROEKONOMIA Rozdział 19. Wprowadzenie do makroekonomii 19.1. Podstawowe problemy makroekonomiczne 19.2. Fakty 19.3. Ramy analizy: krótki przegląd 19.4. Rachunek dochodu narodowego

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Przedmowa do wydania polskiego..................... XIII Przedmowa.................................. XV Rozdział 1. Wprowadzenie.........................

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii Spis treści Od autora Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii 1. Czym zajmuje się ekonomia 1.1. Definicja ekonomii i jej interpretacja 1.2. Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych 1.3. Mikro- i makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2016 Bilans płatniczy Czynniki wpływające na inflację 2 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Podstawowe zależności ekonomiczne 3 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Struktura

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Wykład XII Unia Gospodarczo-Walutowa

Wykład XII Unia Gospodarczo-Walutowa Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład XII Unia Gospodarczo-Walutowa Optymalny obszar walutowy Kiedy do euro? Danemu krajowi opłaca się przyjąć wspólną walutę wtedy, kiedy korzyści z tym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania rynków międzynarodowych 1. 1. Wprowadzenie 1. 2. Rodzaje rynków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Teoria optymalnych

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Skuteczność polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin Pieniądz i jego funkcje Pieniądz powszechny ekwiwalent towarów i usług. Kategoria ekonomiczna, w której możemy wyrazić wartość wszelkich towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny:

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny: ZADANIA DO ĆWICZEŃ Y produkt krajowy brutto, C konsumpcja, I inwestycje, Y d dochody osobiste do dyspozycji, G wydatki rządowe na zakup towarów i usług, T podatki, Tr płatności transferowe, S oszczędności,

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej OŜywienie i recesja w gospodarce prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 3 kwietnia 2012 r. Program wykładu: Co to jest

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Teoria popytu Teoria popytu Wielkość popytu zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Ożywienie i recesja w gospodarce Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 17 listopada 2016r. Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

12 Filarów konkurencyjności wg WEF (2007)

12 Filarów konkurencyjności wg WEF (2007) 12 Filarów konkurencyjności wg WEF (2007) Podstawowe czynniki 1.Instytucje, 2.Infrastruktura, 3.Stabilność makroekonomiczna, 4.Zdrowie i edukacja podstawowa Czynniki zwiększające efektywność 5. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 23 Pieniądz i współczesny system bankowy Funkcje pieniądza Środek wymiany. Pozostałe funkcje pieniądza

Rozdział 23 Pieniądz i współczesny system bankowy Funkcje pieniądza Środek wymiany. Pozostałe funkcje pieniądza Część 4 Makroekonomia Rozdział 20 Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego 20. 1. Problemy makroekonomiczne Inflacja Bezrobocie Produkcja i wzrost Polityka makroekonomiczna 20. 2. Fakty

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed polską gospodarką Bartosz Majewski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 8 czerwca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo