Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie wykonane Poprawnie / procent"

Transkrypt

1 Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom II 2 (10%) 2 (8%) 4 (9%) Poziom III 1 (5%) 0 (%) 1 (2%) Poziom IV 0 (0%) 0 (%) 0 (%) Poziom V 0 (0%) 0 (%) 0 (%) B Edukacja matematyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 21 (100%) 24(100%) 45 (100%) Poziom II 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Poziom III 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Poziom IV 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Poziom V 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Nr zad. Uczeń: Zadanie wykonane Poprawnie / procent Zadanie wykonane częściowo / procent Zadanie nie wykonane /procent I A I B I A I B I A I B 1 Klasyfikuje przedmioty według wskazanego kryterium , ,2 2 Przelicza litery w podanych wyrazach 95 95,8 5 4, Wskazuje podpis rysunku 86 91, ,3 4 Rozpoznaje wskazane samogłoski Rozpoznaje wskazane spółgłoski 95 95, ,2 6 Zapisuje liczbę przeliczonych obiektów Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części polonistycznej możemy wywnioskować, że uczniowie poradzili sobie z zadaniami w bardzo dobrym stopniu. Nieliczni mieli problemy z wskazywaniem odpowiednich podpisów rysunku (czytanie), rozpoznawaniem wskazanych samogłosek i spółgłosek i klasyfikowaniem przedmiotów według wskazanego kryterium. Wnioski: W dalszej pracy należy poświęcić więcej uwagi wyrobieniu tzw. słuchu fonetycznego (umiejętność wyodrębniania sylab oraz głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu) oraz sprawności w dokonywaniu przez nich analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej. Należy utrwalać: - przeliczanie liter w podanych wyrazach - klasyfikowanie przedmiotów wg wskazanego kryterium - wskazywanie podpisu do rysunku - rozpoznawanie wskazanych spółgłosek -Ćwiczenia słuchu fonematycznego jaką głoskę słyszysz? Poprawne wymawianie głosek i grup spółgłoskowych w wyrazach przeznaczonych do analizy Czytanie globalne rozpoznawanie całościowe wyrazów. Globalne czytanie wyrazów związanych z realizowaną tematyką.

2 KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (86%) 22(92%) 40 ( 89%) Poziom II 2 (9%) 2 (8%) 4 (9%) Poziom III 1 (5%) 0 (%) 1 (2%) Poziom IV 0 (0%) 0 (%) 0 (0%) Poziom V 0 (0%) 0(%) 0 (0%) Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie II A i B A. Część polonistyczna Poziom I 5 (33%) 2 (12,5%) 7 (23%) Poziom II 2 (13%) 4 (25%) 6 (19%) Poziom III 5 (33%) 6 (37,5%) 11 (35,5%) Poziom IV 3 (21%) 2 (12,5%) 5 (16%) Poziom V 0 (0%) 2 (12,5%) 2 (6,5%) Dobrze (100% wykonania zadania) II A II B II A II B II A II B - podkreśla właściwe zdanie - rozpoznaje na rysunku poznane rodzaje liści rozumie przeczytany tekst - zaznacza poprawne odpowiedzi rozpoznaje rodzaje zdań i odpowiadające im znaki interpunkcyjne podkreśla w tekście wskazane wyrazy - porządkuje wyrazy według alfabetu - pisze wyrazy poprawnie pod względem ort układa i zapisuje zdania na zadany temat -zapisuje zdania bezbłędnie Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części polonistycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na - zrozumieniu przeczytanego tekstu i zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi; -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność podkreślania właściwego zdania, rozpoznawania na rysunku poznanych rodzajów liści; układania i zapisywania zdań na zadany temat oraz umiejętność bezbłędnego zapisywania zdania, rozpoznawaniu rodzajów zdań i rozpoznawaniu odpowiadających im znaków interpunkcyjnych, podkreślaniem w tekście wskazanych wyrazów - najsłabiej wypadła umiejętność - porządkowania wyrazów według alfabetu oraz pisania wyrazów poprawnie pod względem ortograficznym W dalszej pracy należy więc nadal ćwiczyć umiejętności: -porządkowania wyrazów według alfabetu oraz pisania wyrazów poprawnie pod względem ortograficznym ( np. wyszukiwanie wyrazów na daną literę w słowniku ortograficznym, układanie rozsypanek wyrazowych z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne, kolorowanie trudności w pisanym wyrazie, tworzenie słowniczków obrazkowych, pisownia wielką literą nazw państw, miast, narodowości; pisanie wyrazów z ó wymiennym na o, a lub e - wykonanie domina ortograficznego) -umiejętność podkreślania właściwego zdania, rozpoznawania na rysunku poznanych rodzajów liści; układania i zapisywania zdań na zadany temat oraz umiejętność bezbłędnego zapisywania zdania (układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, opisywanie wybranych przedmiotów, pisanie zdań z pamięci, samodzielne układanie zdań do ilustracji, wyszukiwania zdania będącego odpowiedzią na pytanie, liczenie zdań w tekście, tworzenie słowniczków wyrazowych, układanie rymów do podanych wyrazów, budzenie zainteresowań czytelniczych) - czytanie ze zrozumieniem (np. samodzielne czytanie książek konkurs pięknego czytania, konkurs opowiadania, układanie pytań lub odpowiedzi do czytanki) -rozpoznawanie rodzajów zdań i odpowiadających im znaków interpunkcyjnych ( np. poprzez zabawy typu połącz znak ze zdaniem, wypowiadanie zdań z odpowiednią modulacją głosu)

3 -zaznaczanie poprawnych odpowiedzi spośród podanych (np. poprzez samodzielne uzupełnianie poleceń, układanie różnych odpowiedzi na pytanie i wyszukiwanie wśród nich odpowiedzi błędnych) B. Część społeczno-przyrodnicza Poziom I 7 (47%) 2 (13%) 9 (29%) Poziom II 3 (20%) 5 (31%) 8 (26%) Poziom III 4 (27%) 4 (25%) 8 ( 26%) Poziom IV 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) Poziom V 1 (6%) 4 (25%) 5 (16%) Dobrze (100% wykonania zadania) II A II B II A II B II A II B - odszukuje różnice między rysunkami - wskazuje nazwę właściwego zmysłu łączy podane wyrażenia z nazwami zmysłów - pisze brakujące nazwy zmysłów rozpoznaje i łączy z właściwą nazwą liście i owoce poznanych drzew 40 12, ,5 - rozpoznaje i nazywa wskazane kwiaty - wskazuje części kwiatu rozpoznaje na podstawie opisu charakterystyczne miejsca w Polsce Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części społeczno-przyrodniczej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na odszukiwaniu różnic między rysunkami i wskazywaniem nazwy właściwego zmysłu -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność - łączenia podanego wyrażenia z nazwami zmysłów; pisaniem brakujących nazw zmysłów oraz; rozpoznawaniem i nazywaniem wskazanych kwiatów i ich części. Najsłabiej wypadła umiejętność rozpoznawania i łączenia z właściwą nazwą liści i owoców poznanych drzew, rozpoznawanie na podstawie opisu charakterystycznych miejsc w Polsce. W dalszej pracy należy więc nadal ćwiczyć umiejętności: -rozpoznawania poznanych rodzajów liści ( np. poprzez założenie zielnika, odbijanie liści poprzez kalkowanie, gry Zgadnij jaki to liść... itp.) - rozpoznawania i łączenia z właściwą nazwą liścia i owoców poznanych drzew; rozpoznawania i nazywania wskazanych kwiatów - wskazywania części kwiatu ( np. gry i zabawy typu puzzle, dobieranie obrazków w pary, wycieczka do kwiaciarni, warzywniaka) - rozpoznawania na podstawie opisu charakterystycznych miejsc w Polsce ( oglądanie albumów, prezentacji multimedialnych) - łączenia podanego wyrażenia z nazwami zmysłów; określanie nazw zmysłów (smakowanie owoców i warzyw, wąchanie zapachów, dotykanie różnych produktów spożywczych; jakie znaczenie mają kolor i głos w świecie przyrody ) A. Część matematyczna Poziom I 5 (33%) 1 (6%) 6 (19%) Poziom II 3 (20%) 3 (19%) 6 (19%) Poziom III 3 (20%) 7 (44%) 10 ( 33%) Poziom IV 3 (20%) 3 (19%) 6 (19%) Poziom V 1 (7%) 2 (12%) 3 (10%)

4 Dobrze (100% wykonania zadania) II A II B II A II B II A II B - dodaje i odejmuje liczby w zakresie wykonuje łatwe obliczenia pieniężne w zakresie , ,3 13 6,2 - dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego 60 37, ,5 - rozwiązuje łatwe równanie z niewiadomą w postaci okienka - dobiera pytanie i formułę do treści zadania - zapisuje odpowiedź do zadania - układa zadanie do ilustracji - zapisuje pytanie do zadania - rozwiązuje zadanie - zapisuje odpowiedzi do zadania 33 37, , Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części matematycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na rozwiązywaniu działań na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10 -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; wykonywania łatwych obliczeń pieniężnych w zakresie 10; -najsłabiej wypadła umiejętność polegająca na układaniu zadań do ilustracji; zapisywania pytań do zadania; rozwiązywania zadania tekstowego; zapisywania odpowiedzi do zadania; rozwiązywaniu łatwych równań z niewiadomą w postaci okienka; zadań w których uczeń dobiera pytanie i formułę do treści zadania oraz zapisuje odpowiedź do zadania. W dalszej pracy należy więc nadal ćwiczyć umiejętności: - polegające na rozwiązywaniu łatwych równań z niewiadomą w postaci okienka; zadań w których uczeń dobiera pytanie i formułę do treści zadania oraz zapisuje odpowiedź do zadania (np. dobieranie pytania i formuły do treści zadania zapisywanie odpowiedzi do zadania, układanie treści do ilustracji, układanie treści z rozsypanek zdaniowych) -dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; wykonywania łatwych obliczeń pieniężnych w zakresie 10; układania zadań do ilustracji; zapisywania pytań do zadania; rozwiązywania zadania tekstowego; zapisywania odpowiedzi do zadania (np. podczas zabawy zakupy w sklepie z wykorzystaniem zabawkowych pieniędzy przeliczanie pieniędzy, obliczanie sum i różnic, wydawanie reszty, ćwiczenia z tabelą dodawania i odejmowania w zakresie 20) Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasach II - punktacja łączna za cały sprawdzian: Poziom I 7 (47%) 1 (6%) 8 (26%) Poziom II 1 (6%) 5 (31%) 6 (19%) Poziom III 6 (41%) 6 (38%) 12 (39%) Poziom IV 1 (6%) 3 (19%) 4 (13%) Poziom V 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie III A i B B. Część polonistyczna Poziom I 4 (21%) 5 (25%) 9 (23%) Poziom II 4 (21%) 5 (25%) 9 (23%) Poziom III 6 (32%) 6 (30%) 12 (31%) Poziom IV 5 (26%) 2 (10%) 7 (18%) Poziom V 0 (0%) 2 (10%) 2 (5%)

5 Dobrze (100% wykonania zadania) III A III B III A III B III A III B - rozumie przeczytany tekst - zaznacza właściwe odpowiedzi rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki liczy litery i sylaby w wyrazach, - rozpoznaje w wyrazach samogłoski, - zna rodzaje zdań, bezbłędnie zapisuje zdanie złożone z pięciu wyrazów - bezbłędnie pisze nazwy obrazków z wyrazami : ś, ń, dź, dż, ci, zi, dzi układa i zapisuje zdania na zadany temat -zapisuje zdania bezbłędnie - pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi, - rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części polonistycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na- rozumieniu przeczytanego tekstu i zaznaczaniu właściwych odpowiedzi -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność - bezbłędnego pisania nazw obrazków z wyrazami : ś, ń, dź, dż, ci, zi, dzi - najsłabiej wypadła umiejętność- liczenia liter i sylab w wyrazach, rozpoznawania w wyrazach samogłosek, rodzajów zdań, bezbłędnego zapisywania zdań złożonych z pięciu wyrazów, rozpoznawania w tekście rzeczowników, czasowników i przymiotników Należy nadal ćwiczyć umiejętności: - czytanie ze zrozumieniem ( np. samodzielne czytanie książek konkursy pięknego czytania, opowiadania, układania pytań do odpowiedzi - zaznaczanie poprawnych odpowiedzi spośród podanych (np. poprzez samodzielne uzupełnianie poleceń, układanie różnych odpowiedzi na pytanie i wyszukiwanie wśród nich odpowiedzi błędnych) - rozpoznawanie części mowy ( np. poprzez zabawy wykorzystując nazwy poznanych części mowy, wyszukiwania w tekście rzeczowników czasowników i przymiotników ) - wyszukiwanie wyrazów na daną literę w słowniku ortograficznym, układanie rozsypanek wyrazowych ) - układanie i zapisywanie zdań na podany temat (układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, pisanie zdań z pamięci, samodzielne układanie zdań do ilustracji) - układanie opisu na podstawie podanych pytań, zadawanie pytań do opisu B. Część społeczno-przyrodnicza Poziom I 3 (16%) 2 (10%) 5 (13%) Poziom II 4 (21%) 7 (35%) 11 (28%) Poziom III 6 (31%) 7(35%) 13( 34%) Poziom IV 3 (16%) 3(15%) 6 (15%) Poziom V 3 (16%) 1(5%) 4 (10%) Dobrze 100% wykonania zadania III A III B III A III B III A III B - czyta informacje z rysunku schematycznego - rozróżnia kierunki i znaki na mapie rozpoznaje poznane rośliny - przyporządkowuje rośliny do odpowiednich warstw lasu, rozumuje pojęcia: las liściasty, las iglasty, las mieszany - rozumie pojęcia: zwierzęta roślinożerne, wszystkożerne, -przyporządkowuje zwierzęta do odpowiednich grup - rozpoznaje poznane surowce naturalne - wymienia nazwy produkt otrzymywanych z poznanych surowców -zna nazwy krajów sąsiadów Polski - odczytuje informacje z mapy Polski - rozpoznaje kierunki na mapie

6 Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części społeczno-przyrodniczej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na - rozumieniu pojęcia: zwierzęta roślinożerne, wszystkożerne, oraz przyporządkowaniu zwierząt do odpowiednich grup -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność czytania informacji z rysunku schematycznego, rozróżniania kierunków i znaków na mapie, rozpoznawania poznanych roślin, przyporządkowywania roślin do odpowiednich warstw lasu, rozumienie pojęć: las liściasty, las iglasty, las mieszany Najsłabiej wypadła umiejętność rozpoznawania poznanych surowców naturalnych, wymieniania nazw produktów otrzymywanych z poznanych surowców, znajomości nazw krajów sąsiadów Polski, odczytywania informacji z mapy Polski, rozpoznawania kierunków na mapie Należy nadal ćwiczyć umiejętności: - umiejętność posługiwania się mapą oraz utrwalenie kierunki świata poprzez (praca z mapą, kompasem wycieczki) -rozpoznawanie poznanych rodzajów warstw lasów ( np. poprzez wycieczki do lasu, gry Zgadnij jaka to warstwa... itp.) - rozpoznawanie i łączenie z właściwą nazwą poznane zwierzęta ; ( np. oglądanie albumów, prezentacji multimedialnych ) - rozpoznawanie na podstawie opisu charakterystycznych surowców naturalnych ( zdjęcia, wycieczki ) C. Część matematyczna Poziom I 2 (11%) 1 (5%) 3 (8%) Poziom II 4 (21%) 5(25%) 9 (23%) Poziom III 6 (31%) 6(30%) 12 (31 %) Poziom IV 3 (16%) 3(15%) 6 (15%) Poziom V 4 (21%) 5(25%) 9 (23%) Dobrze (100% Częściowo wykonania zadania) dobrze % Źle % III A III B III A III B III A III B - wykonuje łatwe obliczenia pieniężne w zakresie rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej suma, różnica, dziesiątki, jedności- dodaje i odejmuje w zakresie dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowy bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakr rozwiązuje zadania z treścią na odejmowanie w zakresie 70 - zapisuje odpowiedź do zadania rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 70 -zapisuje odpowiedzi do zadań - wnioskuje na podstawie z rysunku Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części matematycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 70 -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność - wykonywania łatwych obliczeń pieniężnych w zakresie 70, rozumieniu pojęć: o tyle więcej, o tyle mniej, suma, różnica, dziesiątki, jedności; dodawania i odejmowania w zakresie 70, rozwiązywaniu zadania z treścią na odejmowanie w zakresie 70 i zapisywaniu odpowiedzi do zadania -najsłabiej wypadła umiejętność polegająca na rozwiązywaniu zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 70, zapisywaniu odpowiedzi do zadań i wnioskowaniu na podstawie z rysunku

7 Należy nadal ćwiczyć umiejętności: -dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 70 bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu dziesiątkowego (np. podczas zakupów w sklepie z wykorzystaniem zabawkowych pieniędzy) -rozwiązywanie zadań z treścią np. dobieraniem pytania i formuły do treści zadania zapisywanie odpowiedzi do zadania, układanie treści do ilustracji, układanie treści z rozsypanek zdaniowych) ZALECENIA Dużym problemem dla dzieci jest rozwiązywanie bardziej złożonych zadań z treścią oraz zadań na porównywanie różnicowe. Większa liczba danych powoduje, że nie wiedzą co z nimi zrobić, wykazują brak logicznego myślenia. Dlatego należy ćwiczyć samodzielne rozwiązywanie zadań z treścią podczas sytuacji codziennych, odwoływać się do doświadczeń dzieci, stwarzać sytuacje problemowe nie koniecznie tylko podczas realizacji treści matematycznych. Pracować różnymi metodami aktywizującymi i manipulacyjnymi. Podczaszych działań należy używać pojęć suma, różnica, jedności, dziesiątki i zachęcać dzieci do używania tych pojęć ze zrozumieniem. Ponieważ dzieci mają problem z rozpoznawaniem części mowy w tekście, należy więcej ćwiczeń poświęcić nazywaniu poszczególnych części mowy, wyróżnianiu ich w tekście oraz porządkowaniu wyrazów zaliczając dany wyraz do odpowiedniej części mowy. Należy to również ćwiczyć przy okazji różnych czynności i zajęć nie związanych z edukacją polonistyczną. Np. na wf-ie dzieci mogą bawić się nazywając czynności, rzeczy oraz ich cechy. W treściach przyrodniczych należy ciągle utrwalać nazwy państw graniczących z Polską. Przez cały rok przeplatają się w podstawie programowej treści dotyczące państw Unii Europejskiej, przy tej okazji należy przypominać państwa ościenne oraz wprowadzić gry dydaktyczne utrwalające nazwy państw sąsiednich. Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasach III - punktacja łączna za cały sprawdzian: Poziom I 3 (16%) 4 (20%) 7 (18%) Poziom II 3 (16%) 3(15%) 6 (15%) Poziom III 5 (26%) 8(40%) 13 (33%) Poziom IV 8(42%) 4(20%) 12 (31%) Poziom V 0 (0%) 1(5%) 1(3%)

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B Opracowała mgr Anna Śladowska Termin Temat Zadania (treści) Wrzesień słuchu fonematycznego. -podział wyrazów na sylaby -liczenie sylab -tworzenie sylab otwartych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców.

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców. PROGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI W RAMACH PROJEKTU Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Program. zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO

Program. zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO Program zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest.

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest. Sprawdzian na rozpoczęcie klasy drugiej ODKR YWAM SEBE Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej. mię i nazwisko i swiat 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane WSTĘP Program został napisany w celu realizacji projektu: Kurs na Jaraczewo wyrównywanie szans uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III PAŹDZIERNIK

PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III PAŹDZIERNIK BLOK TEMATYCZNY Blok V Uczymy się oszczędzać TEMAT DNIA 1. Budżet domowy 2. Do czego potrzebne są pieniądze? 3. Co można oszczędzać? 4. Lekcja przedsiębiorczości 5. Wycieczka do banku lub spotkanie z księgowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III Opracowała BoŜena Ciechomska CELE OGÓLNE I. Czytanie głośne poprawne, płynne i wyraziste. II. Czytanie głośne zbiorowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie drugiej

Wymagania na poszczególne oceny w klasie drugiej Wymagania na poszczególne oceny w klasie drugiej Edukacja polonistyczna Wspaniale A Ocenę tę otrzymuje uczeń, który posiada: -wiadomości i umiejętności znacznie wykraczający poza program klasy drugiej,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - WSPANIALE - UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE ( obowiązują tutaj również wszystkie podstawowe wymagania wymienione przy ocenie 5 ) Zawsze uważnie

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I 6 punktów otrzymuje uczeń, który: EDUKACJA POLONISTYCZNA czyta nowy tekst poprawnie, płynnie, intonuje głosem zdania pytające, wykrzyknikowe, samodzielnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną.

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I a wych. Grażyna Opoczka Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Program nauczania zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Imię i nazwisko. klasa II data. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania w grupie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN na rozpoczęcie klasy 2

SPRAWDZIAN na rozpoczęcie klasy 2 SPRAWDZIAN na rozpoczęcie klasy 2 Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej Imię:... Nazwisko:... Polecenia czyta i objaśnia nauczyciel. Potrzebne przybory: długopis, linijka, ołówek, gumka. 1. Dopisz małe

Bardziej szczegółowo

Tropiciele Plan wynikowy Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3

Tropiciele Plan wynikowy Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 Blok V Uczymy się oszczędzać 1. Budżet domowy 2. Do czego potrzebne są pieniądze? 3. Co można oszczędzać? 4. Lekcja przedsiębiorczości 5. Wycieczka do banku lub spotkanie z księgowym (dzień do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Szkoła a Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty

Bardziej szczegółowo

Tropiciele Plan wynikowy Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3

Tropiciele Plan wynikowy Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 Blok V Uczymy się oszczędzać 1. Budżet domowy 2. Do czego potrzebne są pieniądze? 3. Co można oszczędzać? 4. Lekcja przedsiębiorczości 5. Wycieczka do banku lub spotkanie z księgowym (dzień do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

1. Poznajemy regulamin i przepisy BHP podczas korzystania z komputera

1. Poznajemy regulamin i przepisy BHP podczas korzystania z komputera MIESIĄCE TEMATY 1. Poznajemy regulamin i przepisy BHP podczas korzystania z komputera - poznajemy zasady bezpiecznego użytkowania komputera - wiemy, jak należy postępować, aby zachować bezpieczeństwo swoje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. Ocena śródroczna sporządzana jest po zakończeniu semestru na specjalnie przygotowanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY VI I.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej.

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej. Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej. EDUKACJA POLONISTYCZNA NIEZADAWALAJĄCO (1): MÓWIENIE I SŁUCHANIE Uczeń niechętnie wypowiada się prostymi zdaniami lub wyrazami, ale tylko zapytany przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. TYDZIEŃ I "JESIEŃ DAJE NAM OWOCE" - W sadzie - Jabłka, gruszki, śliwki... - Kosz z owocami - owocowe smakołyki - Wiemy dużo o owocach - Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ. Lipiec 2009

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ. Lipiec 2009 PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ Lipiec 2009 Zapraszamy na omówienie wyników testu 17 września 2009

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Las zimą. Opiekujemy się zwierzętami. tygodniowy Temat dnia Planujemy wyprawę do lasu. Smakołyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESIENNE OBSERWACJE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian na rozpoczęcie klasy trzeciej Sprawdź, co pamiętasz z klasy drugiej. Zakupy Potrzebne przybory:

Sprawdzian na rozpoczęcie klasy trzeciej Sprawdź, co pamiętasz z klasy drugiej. Zakupy Potrzebne przybory: Sprawdzian na rozpoczęcie klasy trzeciej ODKR YWAM SIEBIE Sprawdź, co pamiętasz z klasy drugiej. Imię i nazwisko i swiat 1. Przeczytaj opowiadanie. Zakupy Marta i Marcin są bliźniętami. Mówią, że razem

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela.

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. Kryteria oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym klasa III ocena edukacje polonistyczna doskonale samorzutnie, w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Nasze Razem w szkole Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 PAŹDZIERNIK

Nasze Razem w szkole Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 PAŹDZIERNIK I. Wędrówki jesieni Tematy: W jesiennym sadzie, Owocowa kompozycja, Przyszła jesień do ogrodu Porównuje treść tekstu z ilustracją. Swobodnie wypowiada się na określone tematy. Słucha wypowiedzi innych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne ucznia klasy II rok szkolny 2015/16 Edukacja polonistyczna Okres I zwiększył tempo pisania, zna i stosuje poznane zasady ortograficzne zna alfabet, umie uporządkować wyrazy alfabetycznie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. KLASA I kształcenie zintegrowane PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE

RAPORT. KLASA I kształcenie zintegrowane PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT KLASA I kształcenie zintegrowane WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Październik 28. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek. w przedszkolu. w klasie I. przygotowuje się do nauki czytania, pisania i matematyki. uczy się czytania, pisania i matematyki

Sześciolatek. w przedszkolu. w klasie I. przygotowuje się do nauki czytania, pisania i matematyki. uczy się czytania, pisania i matematyki Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA KLASA IIIA IIIB IIIC SP wych.: Marta Korczak, Agata Rekiel, Henryk Skórski

W y m a g a n i a EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA KLASA IIIA IIIB IIIC SP wych.: Marta Korczak, Agata Rekiel, Henryk Skórski W y m a g a n i a EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA KLASA IIIA IIIB IIIC SP wych.: Marta Korczak, Agata Rekiel, Henryk Skórski Jednostka tematyczna WITAMY W TRZECIEJ KLASIE. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat ŻYWIOŁY I KOLORY. ŚWIĘTA RODZINNE. tygodniowy Temat dnia Dzień Dziecka. Światowy Dzień Dziecka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010

PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010 PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010 1 KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASY I III STANDARD CZYTANIE Czynność wymagająca poprawy Umiejętność czytania

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH PO KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autor: Grażyna Wójcicka Konsultacje: Weronika Janiszewska, Joanna Zagórska, Maria Zaorska, Tomasz Zaorski imię i nazwisko 1 Zapisz

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w klasach 0 - III Szkoły Podstawowej

Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w klasach 0 - III Szkoły Podstawowej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w klasach 0 - III Szkoły Podstawowej Założenia... 4 Nabyte umiejętności... 5 Klasa

Bardziej szczegółowo

KONKURSY I ICH ZAKRES TEMATYCZNY

KONKURSY I ICH ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSY I ICH ZAKRES TEMATYCZNY OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH ŚWIETLIK Zakres tematyczny konkurs obejmuje zagadnienia z przyrody objęte programem nauczania w klasach 1-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY WZÓR Obszar II: UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM DATA BADANIA

PRZYKŁADOWY WZÓR Obszar II: UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM DATA BADANIA PRZYKŁADOWY WZÓR Obszar II: UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Dział Techniki szkolne Treści kształcenia Litery drukowane i pisane Lp. ZADANIA DO OCENY (oczekiwane osiągnięcia ucznia) 1. Rozpoznaje i nazywa małe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 Analiza wyników badań umiejętności językowych i umiejętności matematycznych uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wiosna budzi zapachami i kolorami

Wiosna budzi zapachami i kolorami Nauczanie zintegrowane konspekty Wiosna budzi zapachami i kolorami Dorota Chomiuk, Elżbieta Mazur Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I integracyjnej Data: 30.03.2004 r. Prowadząca: mgr Dorota Chomiuk.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wokół choinki W świątecznym nastroju tygodniowy Temat dnia Wyprawa na świąteczne zakupy. Wyprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10. im.

RAPORT Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10. im. RAPORT Z WYNIKÓW Z WEWNĄTRZSZKOLNEGO TESTU KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna Temat zajęć: Na wiejskim podwórku. Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna,zajęcia komputerowe Cel/cele zajęć: - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur.

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur. KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE 6 (wspaniale) - Zawsze poprawnie dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Dokonuje syntezy i analizy wzrokowej wyrazów. Czyta wyrazy, zdania, krótkie teksty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Spis treści: 1. Wstęp. 2. Słowniczek pojęć. 3. Cele oceniania. 4. Obszary podlegające ocenie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wizyta w Afryce. Żaneta opowiada o Afryce. Zagadnienia z podstawy

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wizyta w Afryce. Żaneta opowiada o Afryce. Zagadnienia z podstawy SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Wizyta w Afryce. Żaneta opowiada o Afryce.

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CZYTANIA I PISANIA DLA UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM

DOSKONALENIE CZYTANIA I PISANIA DLA UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM DOSKONALENIE CZYTANIA I PISANIA DLA UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM ZESTAW ĆWICZEŃ W CZYTANIU I PISANIU Ćwiczenia usprawniające technikę czytania i rozumienie tekstu: Labirynty odczytywanie haseł z liter

Bardziej szczegółowo

Tropiciele Plan wynikowy Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3

Tropiciele Plan wynikowy Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 Blok I Znowu w szkole 1. Witamy w trzeciej klasie 2. Żegnamy wakacje 3. Legendy na mapach 4. Jestem już trzecioklasistą 5. Wrzesień 1939 Słucha wypowiedzi innych Formułuje swobodne wypowiedzi na podany

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 5-latki Temat: Na wiejskim podwórku koń, krowa, koza. Cele operacyjne: Dziecko: nazywa zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Cele operacyjne Pomoce dydaktyczne Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Nasze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo