REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I INNYCH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I INNYCH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 101/15 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 27 października 2015 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I INNYCH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU (tekst jednolity 27 października 2015 rok) 1

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego prowadzone są m.in. na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U roku, poz. 572 ze zm.); 2) ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.); 3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U Nr 201, poz. 1188); 4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U Nr 196, poz. 1167); 5) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U Nr 253, poz. 1520); 6) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U r.,poz. 131); 7) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562); 8) Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku; 9) przepisów prawa właściwych dla danej formy doskonalenia zawodowego. 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego, zasady rekrutacji, oraz prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form doskonalenia zawodowego prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 3. Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego powołane jest do organizacji oraz realizacji studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego. 4. Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). 5. Na inne niż wymienione w ust. 4 formy doskonalenia zawodowego przyjmowani są kandydaci legitymujący się wykształceniem ponadgimnazjalnym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 2

3 2 Użyte w Regulaminie terminy oznaczają : 1) Uczelnia Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku; 2) CSPiDZ Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego jako jednostkę ogólnouczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 3) inne formy doskonalenia zawodowego kursy dokształcające, inne kursy oraz szkolenia prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku, o których mowa w pkt. 4-10; 4) kurs dokształcający odpłatna forma kształcenia umożliwiająca podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu, aktualizację wiedzy w związku z rozwojem nauki czy techniki 5) inne kursy - odpłatna forma kształcenia mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności albo kwalifikacji zawodowych 6) szkolenie - odpłatna forma kształcenia mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności albo kompetencji ogólnych; 7) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) - rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 8) kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych - jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia; 9) kurs specjalistyczny dla pielęgniarek, położnych - jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych; 10) kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych- ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzonych przez Uczelnię. 2. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3

4 3. Do organizacji i realizacji kursów i szkoleń związanych z aktywizacją zawodową studentów uprawnione jest Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. 4. Studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami spoza Uczelni, w tym także zagranicznymi. W tym przypadku organizację oraz sposoby finansowania studiów i innych form doskonalenia zawodowego określają odrębne porozumienia. 5. Zawarcie porozumień o współpracy z podmiotami zagranicznymi wymaga zgody Senatu. Utworzenie studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia zawodowego może być poprzedzone akcją informacyjną celem zbadania zapotrzebowania rynku na daną usługę edukacyjną Zajęcia na studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli przewiduje je program kształcenia. 2. Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość w PWSZ we Włocławku określa Zarządzenie Rektora. 3. Studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego prowadzone są w języku polskim lub obcym. 1. Słuchaczowi studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nie przysługuje prawo odbywania zajęć według indywidualnej organizacji studiów. 2. W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach losowych, kierownik danych studiów podyplomowych może wyrazić zgodę, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, na eksternistyczne zaliczenie zajęć przez słuchacza. 1. Warunkiem uruchomienia lub wznowienia edycji studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego, o których mowa w niniejszym regulaminie jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych, których opłaty gwarantują pokrycie kosztów organizacji kursu dokształcającego. 2. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych, których opłaty nie gwarantują pokrycia kosztów organizacji lub z innych ważnych powodów, dana edycja 6 7

5 studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie zostanie uruchomiona, o czym Kierownik CSPiDZ informuje na piśmie Prorektora ds. Nauczania i Studentów. 7a. Wzory dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji oraz w pozostałej obsłudze administracyjnej słuchaczy oraz uczestników ustala Rektor w drodze zarządzenia. 7b. Zajęcia na studiach podyplomowych oraz w innych formach doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone przez: 1) nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku; 2) nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych uczelniach, współpracujących z Uczelnią na podstawie umowy; 3) praktyków i ekspertów z dziedziny będącej przedmiotem zajęć, współpracujących z Uczelnią na podstawie umowy. II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i umożliwiają uzyskanie słuchaczowi co najmniej 30 punktów ECTS. 2. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela trwają co najmniej trzy semestry i prowadzone są z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, określającego standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 3. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu logopedy trwają co najmniej cztery semestry i prowadzone są z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. 4. Utworzenie studiów podyplomowych następuje na podstawie uchwały Senatu Uczelni na zaakceptowany przez Rektora wniosek Kierownika CSPiDZ. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) nazwę studiów podyplomowych oraz czas ich trwania; 2) warunki rekrutacji; 3) krótką sylwetkę absolwenta;

6 4) wstępny kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie. 6. Wniosek należy złożyć do Rektora w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Senatu. 7. W przypadku organizowania studiów na zamówienie konkretnego zleceniodawcy, do wniosku załączyć należy projekt umowy, jaka zawarta będzie ze zleceniodawcą w przypadku pozytywnej decyzji Senatu i oświadczenie zamawiającego stwierdzające, że proponowany program studiów oraz zasady odpłatności zostały z nim uzgodnione. 8. W przypadku organizowania studiów podyplomowych dla grupy słuchaczy z jednego zakładu pracy, program studiów, sposób ich realizacji oraz zasady odpłatności ustalane są na odrębnych warunkach zaakceptowanych przez Rektora 9 (skreślony) Za opracowanie programów kształcenia dla studiów podyplomowych odpowiadają kierownicy zakładów, którzy współpracują w tym zakresie z prorektorami, dyrektorami instytutów i kierownikami ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych. Osobę odpowiedzialną za opracowanie danego programu kształcenia wyznacza właściwy dyrektor instytutu. 2. Nadzór nad opracowaniem programów kształcenia dla studiów podyplomowych sprawuje dyrektor instytutu merytorycznie odpowiedzialny za obszar kształcenia, w ramach którego organizowana jest dana forma doskonalenia zawodowego. 3. Dyrektor instytutu zobowiązany jest przekazać programy kształcenia, o których mowa w ust. 1, do sekretariatu CSPiDZ nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem danej formy doskonalenia zawodowego Decyzję o likwidacji studiów podyplomowych podejmuje Senat na wniosek Kierownika CSPiDZ. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Kierownik CSPiDZ dołącza: 1) uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych; 2) projekty dokumentów wypowiedzenia umów i porozumień, o których mowa w 3 ust. 4. 6

7 III. FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia podyplomowe są odpłatne. 2. Kierownik CSPiDZ sporządza kosztorys dla studiów podyplomowych wraz z wynikającą z niego wysokością opłat, określając m.in. minimalną liczbę słuchaczy lub uczestników warunkującą samofinansowanie się. 3. Kosztorys studiów podyplomowych, po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora, Kierownik CSPiDZ przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi. 4. Kosztorys, o którym mowa w ust. 3 sporządza się dla każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych. 5. Przychody z opłat muszą pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie prowadzenia studiów podyplomowych. 13 Na zakończenie danej edycji Kierownik CSPiDZ przedkłada rozliczenie końcowe, które po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora przekazuje Rektorowi do zatwierdzenia. 14 Warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w ramach studiów podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku określa umowa zawarta między Uczelnią, a słuchaczem studiów podyplomowych, której wzór wprowadza Rektor w drodze zarządzenia. IV. REKRUTACJA I SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kierownik CSPiDZ, po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały o utworzeniu studiów podyplomowych, podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na studia podyplomowe, limit miejsc, wymagane dokumenty, termin i miejsce składania dokumentów oraz wysokość opłat. 2. Rektor w drodze zarządzenia określi wzory podań na studia podyplomowe. 7

8 16 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie CSPiDZ lub Kancelarii Uczelni lub też drogą pocztową następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie wraz z danymi osobowymi; 2) 1 fotografię o wymiarach 35x45 mm ; 3) dokument poświadczający wykształcenie zgodnie z zasadami opisanymi w 1 ust. 4 (odpis lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 4) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej, jeżeli została ustalona; 5) inne dokumenty jeżeli zostały wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji. 2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia podyplomowe dokumenty zostają zwrócone O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Nauczania i Studentów, limit miejsc może zostać zwiększony. 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Kierownik CSPiDZ. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ złożone na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych przez słuchacza jest: 1) dokonanie stosownej opłaty w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 2) zawarcie umowy wymienionej w 14, 3) złożenie w sekretariacie CSPiDZ potwierdzenia wniesienia opłaty o której mowa w pkt Zasady udzielania zniżek określa stosowna uchwała Senatu Uczelni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 8

9 18 1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku: 1) niedokonania w terminie wymaganych opłat za kształcenie; 2) niepodjęcia studiów lub innej formy doskonalenia zawodowego; 3) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego lub przepisów obowiązujących na terenie Uczelni; 4) niespełnienia warunków określonych w 23 pkt 1i 2; 5) złożenia pisemnej rezygnacji. 2. Skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych dokonuje Kierownik CSPiDZ na wniosek kierownika studiów podyplomowych, o czym zainteresowany powinien być powiadomiony na piśmie. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ Osoba, która przerwała studia podyplomowe, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, o ile studia są nadal prowadzone. 2. Warunki wznowienia dla każdej osoby indywidualnie określa Kierownik CSPiDZ. 20 W przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów podyplomowych słuchacz ma prawo do zwrotu całości lub części wniesionej opłaty na zasadach określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 21 (skreślony) V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: 1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do realizacji programu studiów podyplomowych; 2) korzystania z Biblioteki PWSZ we Włocławku na zasadach określonych przez Uczelnię; 3) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Słuchaczowi studiów podyplomowych nie przysługuje prawo do: 9

10 1) legitymacji studenckiej; 2) świadczeń pomocy materialnej; 3) urlopu od zajęć. 23 Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do: 1) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych określonych w programie; 2) terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie danej formy doskonalenia; 3) złożenia w terminie pracy końcowej, o ile taka została ustalona w programie kształcenia lub zdania egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje go program; 4) niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie nazwiska, adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych; 5) terminowego wnoszenia wymaganych opłat; 6) przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni Słuchacz może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych. 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Kierownik CSPiDZ na wniosek słuchacza. VI. ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 25 Formy zajęć na studiach podyplomowych to: wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe. 26 (skreślony) 27 Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy: 1) przygotowanie opisu przedmiotu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i wytycznymi obowiązującymi na Uczelni oraz złożenie go w sekretariacie CSPiDZ; 2) zapoznanie słuchaczy na pierwszych zajęciach z określonymi efektami kształcenia oraz sposobem ich weryfikowania i dokumentowania; 10

11 3) dokonanie odpowiednich wpisów w protokołach zaliczeniowych i kartach okresowych osiągnięć oraz złożenie protokołów w sekretariacie CSPiDZ po przeprowadzeniu zaliczeń Kierownik danych studiów podyplomowych sporządza szczegółowy harmonogram określający terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych, o ile takie zaliczenia i egzaminy zostały przewidziane w programie kształcenia. 2. Przebieg studiów podyplomowych słuchacza dokumentowany jest w karcie okresowych osiągnięć i protokole zaliczenia lub egzaminu. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi uczelnianą dokumentację przebiegu studiów podyplomowych i powinien zostać złożony w sekretariacie CSPiDZ. 29 Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się podaną poniżej skalę ocen, chyba że zaliczenia dokonuje się bez oceny. 1) bardzo dobry bdb 5,0 2) dobry plus db plus 4,5 3) dobry db 4,0 4) dostateczny plus dst plus 3,5 5) dostateczny dst 3,0 6) niedostateczny ndst 2,0 7) zaliczenie bez oceny zal Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez słuchacza zakładanych efektów kształcenia określonych w programie kształcenia czego wyrazem jest uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS. 2. Studia podyplomowe mogą się kończyć pracą końcową, egzaminem końcowym lub inną formą wskazaną w programie kształcenia. 3. W przypadku wskazania pracy końcowej jako formy zaliczenia studiów podyplomowych, warunkiem ich ukończenia jest również przedłożenie tej pracy w odpowiedniej formie i terminie wskazanym przez kierownika studiów. 4. Promotor jest zobligowany do przygotowania w ramach obowiązków recenzji pracy wraz z oceną zgodnie z obowiązującym wzorem recenzji. 5. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 6. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przedstawienie przez słuchacza lub uczestnika wypełnionej karty obiegowej jeżeli jest ona wymagana, jak również wniesienie stosownej opłaty. 11

12 7. Świadectwo studiów podyplomowych winno zawierać ogólną ocenę ukończenia studiów podyplomowych, która jest ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 8. W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych Uczelnia może wydać absolwentowi duplikat, stosując odpowiednio przepisy dotyczące ukończenia studiów wyższych Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu. 3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów w świadectwach studiów podyplomowych, jeżeli konieczność taka wynika z przepisów prawa. VII. TWORZENIE I LIKWIDACJA KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH Kurs dokształcający trwa nie krócej niż 30 godzin 2. Utworzenie kursów dokształcających następuje na podstawie uchwały Senatu Uczelni na zaakceptowany przez Rektora wniosek Kierownika CSPiDZ. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) nazwę kursu dokształcającego oraz czas ich trwania; 2) warunki rekrutacji; 3) krótką sylwetkę absolwenta; 4) wstępny kosztorys kursu dokształcającego, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie. 4. Wniosek należy złożyć do Rektora w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Senatu. 5. W przypadku organizowania kursu dokształcającego na zamówienie konkretnego zleceniodawcy, do wniosku załączyć należy projekt umowy, jaka zawarta będzie ze zleceniodawcą w przypadku pozytywnej decyzji Senatu i oświadczenie zamawiającego stwierdzające, że proponowany program kursu dokształcającego oraz zasady odpłatności zostały z nim uzgodnione. 33 (skreślony) Decyzję o likwidacji kursu dokształcającego podejmuje Senat na wniosek 12

13 Kierownika CSPiDZ. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Kierownik CSPiDZ dołącza: 1) uzasadnienie likwidacji kursu dokształcającego; 2) projekty dokumentów wypowiedzenia umów i porozumień, o których mowa w 3 ust Za opracowanie programów kształcenia dla kursów dokształcających odpowiadają kierownicy zakładów, którzy współpracują w tym zakresie z prorektorami, dyrektorami instytutów i kierownikami ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych. Osobę odpowiedzialną za opracowanie danego programu kształcenia wyznacza właściwy dyrektor instytutu. 2. Nadzór nad opracowaniem programów kształcenia dla kursów dokształcających sprawuje dyrektor instytutu merytorycznie odpowiedzialny za obszar kształcenia, w ramach którego organizowana jest dana forma doskonalenia zawodowego. 3. Dyrektor instytutu zobowiązany jest przekazać programy kształcenia, o których mowa w ust. 1, do sekretariatu CSPiDZ nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem danego kursu dokształcającego. VIII. FINANSOWANIE KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH Kursy dokształcające są odpłatne. 2. Kierownik CSPiDZ sporządza kosztorys kursów dokształcających wraz z wynikającą z niego wysokością opłat, określając m.in. minimalną liczbę uczestników warunkującą samofinansowanie się. 3. Kosztorys kursów dokształcających po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora, Kierownik CSPiDZ przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi. 4. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2 sporządza się dla każdej kolejnej edycji kursów dokształcających. 5. Przychody z opłat muszą pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie prowadzenia kursów dokształcających. 37 Na zakończenie danej edycji kursów dokształcających Kierownik CSPiDZ przedkłada rozliczenie końcowe, które po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora przekazuje Rektorowi do zatwierdzenia. 13

14 38 Warunki uczestnictwa w kursie i zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w ramach kursów dokształcających prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku określa umowa zawarta między Uczelnią, a uczestnikiem kursu dokształcającego, której wzór wprowadza Rektor w drodze zarządzenia. IX. REKRUTACJA I SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW Kierownik CSPiDZ, po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały o utworzeniu kursu dokształcającego, podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na kursy dokształcające, limit miejsc, wymagane dokumenty, termin i miejsce składania dokumentów oraz wysokość opłat. 2. Rektor w drodze zarządzenia określi wzory podań na kursy dokształcające Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kury dokształcające składają w sekretariacie CSPiDZ lub Kancelarii Uczelni lub też drogą pocztową następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie wraz z danymi osobowymi; 2) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej, jeżeli takowa została ustalona; 3) inne dokumenty jeżeli zostały wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji. 2. W przypadku nie przyjęcia na kurs dokształcający, dokumenty zwraca się kandydatowi O przyjęciu na dany kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Nauczania i Studentów, limit miejsc może zostać zwiększony. 2. Przyjęcie na kurs dokształcający następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na kursy dokształcające podejmuje Kierownik CSPiDZ. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ złożone na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Warunkiem rozpoczęcia kursu dokształcającego przez uczestnika jest: 1) zawarcie umowy wymienionej w 38, 14

15 2) złożenie w sekretariacie CSPiDZ potwierdzenia wniesienia opłaty. 5. Zasady udzielania zniżek określa stosowna uchwała Senatu Uczelni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na kursach dokształcających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników danego kursu dokształcającego w przypadku: 1) niedokonania w terminie wymaganych opłat za kształcenie; 2) niepodjęcia kursu dokształcającego; 3) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego lub przepisów obowiązujących na terenie Uczelni; 4) niespełnienia warunków określonych w 47 pkt 1 i 2; 5) złożenia pisemnej rezygnacji. 2. Skreślenia z listy uczestników kursu dokształcającego dokonuje Kierownik CSPiDZ na wniosek kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, o czym zainteresowany powinien być powiadomiony na piśmie. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ Osoba, która przerwała kurs dokształcający, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, o ile kurs jest nadal prowadzony. 2. Warunki wznowienia dla każdej osoby indywidualnie określa Kierownik CSPiDZ. 44 W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy kursu dokształcającego uczestnik ma prawo do zwrotu całości lub części wniesionej opłaty na zasadach określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 45 (skreślony) 15

16 X. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH Uczestnik kursu dokształcającego ma prawo do: 1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do realizacji programu kursu dokształcającego; 2) korzystania z Biblioteki PWSZ we Włocławku na zasadach określonych przez Uczelnię; 3) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Uczestnikowi kursu dokształcającego zawodowego nie przysługuje prawo do: 1) legitymacji studenckiej; 2) świadczeń pomocy materialnej; 3) urlopu od zajęć. 47 Uczestnik kursu dokształcającego zobowiązany jest do: 1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych w programie; 2) terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie danej formy doskonalenia; 3) złożenia w terminie pracy końcowej, o ile taka została ustalona w programie kształcenia lub zdania egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje go program; 4) niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie nazwiska, adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych; 5) terminowego wnoszenia wymaganych opłat; 6) przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni Uczestnik może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu danego kursu dokształcającego. 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Kierownik CSPiDZ na wniosek uczestnika danego kursu dokształcającego. 16

17 XI. ORGANIZACJA KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH 49 Formy zajęć na kursach dokształcających to: wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe. 50 (skreślony) 51 Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy: 1) przygotowanie opisu przedmiotu, zgodnego z wytycznymi obowiązującymi na Uczelni oraz złożenie go w sekretariacie CSPiDZ; 2) zapoznanie uczestników na pierwszych zajęciach z celami, programem prowadzonego przedmiotu i formą zajęć, oraz sposobem ich zaliczenia; 3) przeprowadzenie zaliczeń według programu kształcenia i w ustalonych terminach; 4) dokonanie odpowiednich wpisów w protokołach zaliczeniowych i kartach okresowych osiągnięć oraz złożenie protokołów w sekretariacie CSPiDZ po przeprowadzeniu zaliczeń. 52 Kursy dokształcające mogą kończyć się egzaminem końcowym lub inną formą wskazaną w programie kształcenia Kierownik danego kursu dokształcającego sporządza szczegółowy harmonogram określający terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych o ile takie zaliczenia i egzaminy zostały przewidziane w programie kształcenia. 2. Przebieg kursu dokształcającego uczestnika dokumentowany jest w karcie okresowych osiągnięć i protokole zaliczenia lub egzaminu. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi uczelnianą dokumentację przebiegu kursu dokształcającego i powinien zostać złożony w sekretariacie CSPiDZ. 54 Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się podaną poniżej skalę ocen, chyba, że zaliczenia dokonuje się bez oceny. 1) bardzo dobry bdb 5,0 2) dobry plus db plus 4,5 3) dobry db 4,0 17

18 4) dostateczny plus dst plus 3,5 5) dostateczny dst 3,0 6) niedostateczny ndst 2,0 7) zaliczenie bez oceny zal Warunkiem ukończenia kursu dokształcającego jest pozytywne zdanie egzaminu końcowego lub zaliczenie w innej formie wskazanej w programie kształcenia. 2. Uczestnik kursu dokształcającego po jego zakończeniu i zaliczeniu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. 3. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego jest przedstawienie przez uczestnika wypełnionej karty obiegowej, jeżeli jest ona wymagana, jak również wniesienie stosownej opłaty. 4. W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu kursu dokształcającego Uczelnia może wydać absolwentowi duplikat, stosując odpowiednio obowiązujące przepisy Wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów w świadectwach ukończenia kursu dokształcającego, jeżeli konieczność taka wynika z przepisów prawa. XII. TWORZENIE I LIKWIDACJA INNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ Minimalny czas trwania innych kursów wynosi 30 godzin 2. Czas trwania szkolenia wynosi mniej niż 30 godzin 3. Utworzenie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 odbywa się na zaakceptowany przez Rektora wniosek Kierownika CSPiDZ. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) nazwę danej formy doskonalenia zawodowego oraz czas jej trwania; 2) warunki rekrutacji; 3) wstępny kosztorys danej formy doskonalenia zawodowego, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 wraz z kosztorysem, po zaopiniowaniu przez 18

19 Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora, Kierownik CSPiDZ nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem danej formy doskonalenia zawodowego przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi 6. W przypadku organizowania innego kursu lub szkolenia na zamówienie konkretnego zleceniodawcy, do wniosku załączyć należy projekt umowy, jaka zawarta będzie ze zleceniodawcą w przypadku pozytywnej decyzji Rektora i oświadczenie zamawiającego stwierdzające, że proponowany program danej formy doskonalenia zawodowego oraz zasady odpłatności zostały z nim uzgodnione. 58 (skreślony) Decyzję o likwidacji innego kursu lub szkolenia podejmuje Rektor na wniosek Kierownika CSPiDZ. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Kierownik CSPiDZ dołącza: 1) uzasadnienie likwidacji innego kursu lub szkolenia; 2) projekty dokumentów wypowiedzenia umów i porozumień, o których mowa w 3 ust Za opracowanie programu kształcenia innych kursów lub szkolenia odpowiadają prowadzący zajęcia, którzy współpracują w tym zakresie z Kierownikiem CSPiDZ, Prorektorami, Dyrektorami instytutów i Kierownikami zakładów. Osobę odpowiedzialną za opracowanie danego programu kształcenia wyznacza Kierownik CSPiDZ. 2. Nadzór nad opracowaniem programów kształcenia danej formy doskonalenia zawodowego sprawuje Dyrektor instytutu merytorycznie odpowiedzialny za obszar kształcenia, w ramach którego organizowana jest dana forma doskonalenia zawodowego. 3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przekazać program kształcenia, o którym mowa w ust. 1, do sekretariatu CSPiDZ nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem danej formy doskonalenia zawodowego. XIII. FINANSOWANIE INNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ Inne kursy i szkolenia są odpłatne. 2. Kierownik CSPiDZ sporządza kosztorys dla innego kursu lub szkolenia wraz z wynikającą z niego wysokością opłat, określając m.in. minimalną liczbę uczestników warunkującą samofinansowanie się.

20 3. Kosztorys innego kursu lub szkolenia, po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora, Kierownik CSPiDZ przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi. 4. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2 sporządza się dla każdej kolejnej edycji innego kursu lub szkolenia. 5. Przychody z opłat muszą pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie prowadzenia innej formy doskonalenia zawodowego. 62 Na zakończenie danej edycji innego kursu lub szkolenia Kierownik CSPiDZ przedkłada rozliczenie końcowe, które po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora przekazuje Rektorowi do zatwierdzenia. 63 Zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w ramach innych kursów i szkoleń prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku określa umowa zawarta między Uczelnią, a uczestnikiem kursów lub szkoleń kursu, której wzór wprowadza Rektor w drodze zarządzenia. XIV. REKRUTACJA I SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW INNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ 65 1.Kierownik CSPiDZ, po podjęciu przez Rektora Uczelni decyzji o utworzeniu innego kursu lub szkolenia podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na daną formę doskonalenia zawodowego, limit miejsc, wymagane dokumenty, termin i miejsce składania dokumentów oraz wysokość opłat. 2. Rektor w drodze zarządzenia określi wzory podań na inne formy doskonalenia zawodowego Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na inny kurs lub szkolenie składają w sekretariacie CSPiDZ lub Kancelarii Uczelni lub też drogą pocztową następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie wraz z danymi osobowymi; 2) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej, jeżeli została ustalona; 3) inne dokumenty jeżeli zostały wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji. 20

21 2. W przypadku nie przyjęcia na inny kurs lub szkolenia, dokumenty zwraca się kandydatowi O przyjęciu na inny kurs lub szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Nauczania i Studentów, limit miejsc może zostać zwiększony. 2. Przyjęcie na inny kurs lub szkolenie następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na inną formę doskonalenia zawodowego podejmuje Kierownik CSPiDZ. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ złożone na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Warunkiem rozpoczęcia przez uczestnika kursu lub szkolenia jest: 1) zawarcie umowy wymienionej w 63, 2)złożenie w sekretariacie CSPiDZ potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów. 5. Zasady udzielania zniżek określa stosowna uchwała Senatu Uczelni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników innych kursów lub szkolenia w przypadku: 1) niedokonania w terminie wymaganych opłat za kształcenie; 2) niepodjęcia danej formy doskonalenia zawodowego; 3) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego lub przepisów obowiązujących na terenie czelni; 4) niespełnienia warunków określonych w 73 pkt 1 i 2; 5) złożenia pisemnej rezygnacji. 2. Skreślenia z listy uczestników innego kursu lub szkolenia dokonuje Kierownik CSPiDZ na wniosek kierownika innego kursu lub szkolenia, o czym zainteresowany powinien być powiadomiony na piśmie. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ. 69 Osoba, która przerwała inny kurs lub szkolenie, nie ma możliwości ich wznowienia. 21

22 70 W przypadku rezygnacji z innych kursów lub szkoleń uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu całości lub części wniesionej opłaty. 71 (skreślony) XV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ Uczestnik innego kursu lub szkolenia ma prawo do: 1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do realizacji programu danej formy doskonalenia zawodowego; 2) korzystania z Biblioteki PWSZ we Włocławku na zasadach określonych przez Uczelnię; 3) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Uczestnikowi innego kursu lub szkolenia nie przysługuje prawo do: 1) legitymacji studenckiej; 2) świadczeń pomocy materialnej; 3) urlopu od zajęć. 73 Uczestnik innego kursu lub szkolenia zobowiązany jest do: 1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych w programie; 2) terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie danej formy doskonalenia; 3) złożenia w terminie pracy końcowej, o ile taka została ustalona w programie kształcenia lub zdania egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje go program; 4) niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie nazwiska, adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych; 5) terminowego wnoszenia wymaganych opłat; 6) przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni Uczestnik może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu innego kursu lub szkolenia. 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Kierownik CSPiDZ na wniosek uczestnika innej formy doskonalenia zawodowego. 22

23 XVI. ORGANIZACJA INNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ 75 Formy zajęć na innych kursach i szkoleniach to: wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe. 76 (skreślony) 77 Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy: 1) przygotowanie programu kursu lub szkolenia zgodnych z wytycznymi obowiązującymi na Uczelni oraz złożenie go w sekretariacie CSPiDZ; 2) zapoznanie uczestników na pierwszych zajęciach z celami, programem prowadzonego kursu lub szkolenia i formą zajęć, oraz sposobem ich zaliczenia; 3) przeprowadzenie zaliczeń według programu kształcenia i w ustalonych terminach; 4) dokonanie odpowiednich wpisów w protokołach zaliczeniowych i kartach okresowych osiągnięć oraz złożenie protokołów w sekretariacie CSPiDZ po przeprowadzeniu zaliczeń. 78 Inne kursy lub szkolenia mogą się kończyć się egzaminem końcowym lub w sposób wskazany w programie kształcenia przez prowadzącego zajęcia Prowadzący zajęcia na innym kursach i szkoleniach sporządza szczegółowy harmonogram określający terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych, o ile takie zaliczenia i egzaminy zostały przewidziane w programie kształcenia. 2. Przebieg innych kursów i szkoleń uczestnika jest dokumentowany na podstawie protokołów zaliczeń lub egzaminu. 3. Protokoły, o którym mowa w ust. 2, stanowią uczelnianą dokumentację przebiegu innych kursów i szkoleń i powinny zostać złożony w sekretariacie CSPiDZ. 80 Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się podaną poniżej skalę ocen, chyba że zaliczenia dokonuje się bez oceny. 1) bardzo dobry bdb 5,0 23

24 7) dobry plus db plus 4,5 8) dobry db 4,0 9) dostateczny plus dst plus 3,5 10) dostateczny dst 3,0 11) niedostateczny ndst 2,0 7) zaliczenie bez oceny zal Uczestnik innych kursów po jego zakończeniu i zaliczeniu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tej formy doskonalenia zawodowego. 3. W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu kursu lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Uczelnia może wydać uczestnikowi duplikat, stosując odpowiednio przepisy dotyczące ukończenia innych form doskonalenia zawodowego Wzór świadectwa ukończenia kursu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów w świadectwach ukończenia innych kursów oraz zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, jeżeli konieczność taka wynika z przepisów prawa. XVII. TWORZENIE I LIKWIDACJA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH 83 Utworzenie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych w obszarach tematycznych zgodnych z wykazem dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia następuje jednorazowo na podstawie uchwały Senatu Uczelni na wniosek kierownika CSPiDZ. 24

25 84 1. Decyzję o likwidacji szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych podejmuje Senat na wniosek Kierownika CSPiDZ. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Kierownik CSPiDZ dołącza uzasadnienie likwidacji szkolenia specjalizacyjnego lub danego kursu. XVIII. FINANSOWANIE SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH Szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych są odpłatne. 2. Kierownik CSPiDZ sporządza kosztorys szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych wraz z wynikającą z niego wysokością opłat, określając m.in. minimalną liczbę uczestników warunkującą samofinansowanie. 3. Kosztorys szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora, Kierownik CSPiDZ przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi. 4. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2 sporządza się dla każdej edycji szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych. 5. Przychody z opłat muszą pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie ich prowadzenia. 6. W uzasadnionych okolicznościach, na wniosek Kierownika CSPiDZ i zaakceptowaniu go przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów oraz Kwestora, Rektor może ustalić odrębne stawki dla indywidualnych słuchaczy lub grup słuchaczy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych. 7. Inne formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w rozdziałach od XVII- XXI mogą być finansowane ze środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej lub ze środków publicznych. 86 Na zakończenie danej edycji szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych Kierownik CSPiDZ przedkłada rozliczenie końcowe, które po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów i Kwestora przekazuje Rektorowi do zatwierdzenia. 25

26 87 Warunki uczestnictwa w kursie i zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku określa umowa zawarta między Uczelnią, a uczestnikiem szkolenia lub tego kursu, której wzór wprowadza Rektor w drodze zarządzenia. XIX. REKRUTACJA I SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW 88 Kierownik CSPiDZ, podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych, limit miejsc, wymagane dokumenty, termin i miejsce składania dokumentów oraz wysokość opłat Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych składają w sekretariacie CSPiDZ lub Kancelarii Uczelni lub też drogą pocztową właściwe dokumenty. 2. O przyjęciu na szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych decyduje wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz kolejność zgłoszeń, ponieważ rekrutacja następuje aż do wyczerpania limitu miejsc. 3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Nauczania i Studentów, limit miejsc może zostać zwiększony 4. W przypadku nie przyjęcia na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych, dokumenty zwraca się kandydatowi Decyzje w sprawie przyjęcia na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych podejmuje Kierownik CSPiDZ. 2. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ złożone na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 26

27 3. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych przez uczestnika jest: 1) zawarcie umowy wymienionej w 88, 2) złożenie w sekretariacie CSPiDZ potwierdzenia wniesienia opłaty Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników danego szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych w przypadku: 1) niedokonania w terminie wymaganych opłat za kształcenie; 2) niepodjęcia danego szkolenia lub kursu; 3) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego lub przepisów obowiązujących na terenie Uczelni; 4) niespełnienia warunków określonych w 47 pkt 1 i 2; 5) złożenia pisemnej rezygnacji. 2. Skreślenia z listy uczestników danego szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych dokonuje Kierownik CSPiDZ na wniosek kierownika danego szkolenia specjalizacyjnego lub kursu, o czym zainteresowany powinien być powiadomiony na piśmie. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika CSPiDZ. 92 W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych uczestnik ma prawo do zwrotu całości lub części wniesionej opłaty na zasadach określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 27

28 XX. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH 93 1.Uczestnik szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych ma prawo do: 1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do realizacji programu danego szkolenia lub kursu; 2) korzystania z Biblioteki PWSZ we Włocławku na zasadach określonych przez Uczelnię; 3) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Uczestnikowi szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych nie przysługuje prawo do: 1) legitymacji studenckiej; 2) świadczeń pomocy materialnej; 3) urlopu od zajęć. 94 Uczestnik szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych zobowiązany jest do: 1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych w programie; 2) terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie danej formy doskonalenia; 3) złożenia w terminie pracy końcowej, o ile taka została ustalona w programie kształcenia lub zdania egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje go program; 4) niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie nazwiska, adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych; 5) terminowego wnoszenia wymaganych opłat; 6) przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni Uczestnik może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu danego szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych. 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Kierownik CSPiDZ na wniosek uczestnika danego szkolenia lub kursu. 28

29 XXI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH 96 Formami zajęć na szkoleniach specjalizacyjnych, kursach kwalifikacyjnych i kursach specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych mogą być: wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe, konserwatoria, zajęcia stażowe Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy: 1) zapoznanie uczestników na pierwszych zajęciach z celami, efektami, treściami i formą zajęć oraz sposobem ich zaliczenia; 2) przeprowadzenie zaliczeń według programu kształcenia i w ustalonych terminach; 3) dokonanie odpowiednich wpisów w karcie kursu kwalifikacyjnego, dzienniku stażu protokole zaliczenia modułu. 2. Wypełnioną dokumentację szkolenia lub kursu składa słuchacz do Sekretariatu CSPiDZ, a nad kompleksowością procesu czuwa Kierownik studiów danej formy. 98 Szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, położnych mogą kończyć się egzaminem końcowym lub inną formą wskazaną w programie kształcenia Kierownik danego szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych sporządza szczegółowy harmonogram, określający terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych, o ile takie zaliczenia i egzaminy zostały przewidziane w programie kształcenia. 2. Przebieg szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych uczestnika dokumentowany jest w karcie okresowych osiągnięć, karcie kursu kwalifikacyjnego, dzienniku stażu i protokole zaliczenia modułu lub egzaminu. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi uczelnianą dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego dla pielęgniarek, położnych i powinien zostać złożony w sekretariacie CSPiDZ. 29

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE Załącznik do uchwały nr 35/2008-2009 Senatu UP w Lublinie REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Kursów Dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r. OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze Podstawa prawna: art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej Zał. do ZW 34/2012 Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych... 2 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały NR R/0004/ 39/10 z dnia 27 października 2010 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku

U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku P R O J E K T w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II I. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Spis treści: Podstawa prawna I. Przepisy ogólne. II. Przyjęcie na studia podyplomowe. III. Organizacja studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Nr 3 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art. 62 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/R/2012 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 września 2012 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem określa zasady: powoływania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych Inżynieria Pożarowa Budynków I. Przepisy ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych Inżynieria Pożarowa Budynków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU SPIS TREŚCI: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...3 Załącznik 1: PROGRAM STUDIUM PODYPLOMOWEGO...8 Załącznik 2: SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POD NAZWĄ SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POD NAZWĄ SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POD NAZWĄ SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Spis treści: I. Przepisy ogólne II. Organizacja Kursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/15. Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 45/15. Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. z dnia 21 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 45/15 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Postanowienia ogólne Regulamin Studiów Podyplomowych przyjęty Uchwałą nr 48//2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 1. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych przez Wszechnicę Świętokrzyską

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA KURSÓW W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA KURSÓW W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM. I. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14.01. 2014 r. REGULAMIN PROWADZENIA KURSÓW W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Przepisy ogólne 1 W Uniwersytecie Opolskim kursy prowadzą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Podstawę prawną utworzenia Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r.

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. pomiędzy Stronami: Panią/Panem.. nr albumu legitymującym się dowodem

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2014/2015 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2014/2015 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WYśSZA IM.BOGDANA JAŃSKIEGO REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SZKOŁA WYśSZA IM.BOGDANA JAŃSKIEGO REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁA WYśSZA IM.BOGDANA JAŃSKIEGO REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do uchwały nr R.000.32.15 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych zwany dalej Regulaminem, w Akademii Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 314/12 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (Regulamin obowiązujący od 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Obowiązki studenta w zakresie praktyk

Obowiązki studenta w zakresie praktyk Regulamin realizacji praktyk studenckich w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie 1. Podstawą prawną praktyk studenckich jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały nr 46/ 2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Katowice, 2015 r. Podstawa prawna...2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poziomie kształcenia drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo