REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa i obowiązki kierownika studiów podyplomowych oraz nadzór nad studiami IV. Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych V. Warunki i tryb rekrutacji VI. Organizacja studiów VII. Wytyczne do planu studiów i programu nauczania VIII. Zaliczenia i egzaminy IX. Skreślenia z listy słuchaczy i wznowienia studiów X. Egzamin końcowy XI. Ukończenie studiów podyplomowych XII. Zasady odpłatności za studia XIII. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi studia podyplomowe na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz par. 82 pkt 2 Statutu ATH. 2. Regulamin studiów podyplomowych w ATH został opracowany na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. Nr 164, poz z późn. zm.) Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. 2. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w pkt. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez jeden wydział lub wspólnie przez kilka wydziałów (studia międzywydziałowe) w zakresie związanym z kierunkami studiów prowadzonych w ATH. 2. W przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych, należy wskazać jeden z wydziałów jako wiodący, zajmujący się całością spraw organizacyjnych. Wydział ten realizuje wszystkie zadania określone w tym regulaminie jako zadania wydziału prowadzącego studia. 3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi (również międzynarodowymi) lub podmiotami gospodarczymi na podstawie zawartego z nimi porozumienia, które powinno szczegółowo określać prawa i obowiązki stron porozumienia. Porozumienie powinno zawierać sposób finansowania i rozliczania studiów. 4. Studia podyplomowe finansowane z funduszy unijnych, jak również studia tworzone na zamówienie zleceniodawcy, mogą mieć odrębne uregulowania określone w umowie na prowadzenie tych studiów, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych. 5. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów podyplomowych powołany przez rektora na wniosek dziekana wydziału prowadzącego studia, zaopiniowany przez radę wydziału i senat. 6. Organem odwoławczym od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest dziekan wydziału prowadzącego te studia. 1

2 4 1. Osoba odbywająca studia podyplomowe zwana jest dalej słuchaczem studiów podyplomowych. 2. Informacje o prowadzonych studiach podyplomowych zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. 3. Szczegółowe zasady uruchamiania kolejnych edycji studiów podyplomowych oraz wzory obowiązujących w tym zakresie dokumentów określa zarządzenie rektora. II. ZASADY TWORZENIA, PRZEKSZTAŁCANIA I LIKWIDACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 5 1. Studia podyplomowe tworzy rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu. 2. W przypadku studiów podyplomowych organizowanych wspólnie przez kilka wydziałów, decyzję w sprawie ich powołania, przekształcenia, likwidacji podejmuje rektor na wniosek wszystkich zainteresowanych dziekanów, po zasięgnięciu opinii rad wydziałów i senatu Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć: a) uchwałę rady wydziału w sprawie opinii o utworzeniu studiów podyplomowych wraz z jej uzasadnieniem, b) warunki i tryb rekrutacji, c) nominalny czas trwania studiów oraz plan i program studiów podyplomowych obejmujący nauczane przedmioty, ze wskazaniem ich zakresu tematycznego oraz wymiaru godzinowego zajęć, a także warunki ich zaliczania, oraz wskazanie czy plan i program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, d) warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, e) imienny wykaz pracowników dydaktycznych proponowanych do realizacji programu studiów podyplomowych, ze wskazaniem miejsca ich zatrudnienia, f) kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników, warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych, zaakceptowany przez kwestora, g) wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych zaopiniowany przez radę wydziału Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody rektora. 2. Wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych przedkłada rektorowi dziekan wydziału na trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć na studiach. We wniosku należy określić terminy rekrutacji. 3. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych nie wymaga opinii rady wydziału i senatu, jeśli nie wprowadzono znaczących zmian w programie studiów podyplomowych wykazanych w 17 ust.7 i Do wniosku o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych należy dołączyć dokumenty wymienione w 6 ust.1 lit. e, f Studia podyplomowe przekształca rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu. 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w 6 ust. 1 wraz z wykazem zmian, 9 1. Studia podyplomowe nie mogą zostać uruchomione jeśli liczba słuchaczy nie gwarantuje samofinansowania się studiów, lub z innych ważnych powodów. 2

3 2. Decyzję o nieuruchamianiu studiów podyplomowych wydaje dziekan wydziału i niezwłocznie informuje o tym rektora Likwidacji studiów podyplomowych dokonuje rektor na wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez radę wydziału i senat. 2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych. 3. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne lata, dziekan powinien złożyć wniosek o ich likwidację. III. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NADZÓR NAD STUDIAMI Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w ATH jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy : a) organizacja studiów, b) nadzór nad obsługą administracyjną studiów, c) organizacja rekrutacji i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, d) kontrola jakości kształcenia na studiach, e) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć, f) sporządzanie i przedkładanie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich listy słuchaczy studiów podyplomowych, g) wystawianie zaświadczeń o odbywaniu studiów podyplomowych, h) sporządzanie kosztorysu dla każdej edycji studiów, i) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów obejmującej ewidencję uczestników, teczki osobowe, protokoły zaliczeń i egzaminów oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów, j) sporządzanie listy absolwentów z nadanymi numerami świadectw oraz sprawozdania finansowego z każdej edycji studiów podyplomowych i przedkładanie ich rektorowi. k) inne obowiązki i uprawnienia przewidziane Regulaminem studiów podyplomowych lub powierzone przez organy wymienione w Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje dziekan wydziału prowadzącego studia podyplomowe. 2. Z upoważnienia rektora, nadzór ogólny nad studiami podyplomowymi w ATH sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: a) korzystania z bazy lokalowej i sprzętowej uczelni niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego, na zasadach ustalonych przez władze uczelni, b) korzystania z biblioteki na zasadach określonych w jej regulaminie, d) konsultacji z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, c) wyrażania opinii oraz zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest: a) przestrzegać postanowień Statutu ATH i regulaminu studiów podyplomowych, b) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem studiów, 3

4 c) uzyskiwać zaliczenia i zdawać w terminie egzaminy przewidziane w planie i programie studiów, d) złożyć w terminie pracę końcową, o ile program studiów taką przewiduje, e) przestrzegać ustalonych terminów wnoszenia wymaganych opłat, f) przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w uczelni, g) niezwłocznie powiadomić kierownika studium podyplomowego o zmianach dotyczących nazwiska, adresu i innych danych osobowych wymaganych przez uczelnię. 3. Słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych. V. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych. 3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia, b) kwestionariusz osobowy, c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu, d) dwa zdjęcia, jeśli słuchacz otrzymuje indeks Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji. 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych. 4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej. 5. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia. 6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna. 7. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli: a) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe; terminy wnoszenia opłat za studia podyplomowe określa rektor; b) potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązanie do stosowania się do niego. 4

5 VI. ORGANIZACJA STUDIÓW Studia podyplomowe prowadzone są jako studia niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe). 2. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia takich zajęć określa odrębna uchwała senatu ATH. 3. Studia podyplomowe powinny odbywać się w cyklu semestralnym. 4. Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin i trwają od 1 do 4 semestrów. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut. 5. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu, prowadzone są z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 6. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych, który określa terminy odbywania zajęć dydaktycznych, terminy uzyskiwania zaliczeń, przystępowania do egzaminów, terminy zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz terminy ustalenia tematu pracy końcowej i złożenia pracy końcowej, o ile program studiów taką przewiduje. 7. Harmonogram studiów podyplomowych ustala kierownik przed rozpoczęciem każdego semestru. Zajęcia na studiach podyplomowych powinny być prowadzone zgodnie z organizacją roku akademickiego wynikająca z Regulaminu Studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego ustalonym w zarządzeniu rektora. 8. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą końcową (o ile program taką przewiduje) i egzaminem końcowym. 9. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w: a) w karcie okresowych osiągnięć słuchacza i/lub indeksie, b) protokołach zaliczeń i protokołach egzaminacyjnych, c) rejestrze słuchaczy, d) protokole egzaminu końcowego, e) rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 10. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy ATH oraz eksperci spoza uczelni. Co najmniej połowę całej kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne na danych studiach podyplomowych powinni stanowić nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ATH. VII. WYTYCZNE DO PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie planów i programów nauczania uchwalonych przez rady wydziałów z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie. 2. Plany i programy studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej obejmują minimalne wymagania programowe określone odrębnymi przepisami. 3. Plany i programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej obejmują minimalne wymagania programowe określone odrębnymi przepisami. 4. Plan studiów podyplomowych powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę studiów podyplomowych, b) wykaz przedmiotów obejmujący liczbę godzin z podziałem na formy zajęć, sposób ich zaliczenia, z podziałem na poszczególne semestry. 5. Program studiów podyplomowych powinien zawierać: a) sylwetkę absolwenta, b) ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów, c) szczegółowe opisy treści kształcenia wraz z wykazem literatury obowiązkowej i zalecanej (sylabusy), 5

6 d) określenie formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów, e) określenie formy zakończenia studiów, w tym wymagania stawiane pracy końcowej (jeśli przewiduje ją program studiów) i zakres egzaminu końcowego. 6. Zaleca się by w planie i programie studiów podyplomowych przedmiotom przypisano punkty analogiczne do punktów ECTS. Jeden punkt powinien odpowiadać godzinom (średnio 27) pracy słuchacza studiów podyplomowych, obejmujących uczestnictwo w zajęciach oraz czas pracy własnej. 7. Zmiany programu nauczania na studiach podyplomowych obejmujące ponad 25% godzin dydaktycznych zatwierdza rektor na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału i senatu. 8. Zmiany programu nauczania na studiach podyplomowych obejmujące do 25% godzin dydaktycznych zatwierdza dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału. VIII. ZALICZENIA I EGZAMINY Terminy uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, uzyskiwania zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz terminy ustalenia tematu i złożenia pracy końcowej (o ile program studiów taką przewiduje) określa harmonogram studiów podyplomowych. 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany podać słuchaczom zakres wymagań, formy i zasady oraz harmonogram zaliczeń danego przedmiotu na pierwszych zajęciach. Prowadzący określa również limity nieobecności słuchaczy na zajęciach. 3. W ramach jednego przedmiotu mogą być prowadzone różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, konwersatoria, seminaria. Zaliczenie przedmiotu polega na zaliczeniu wszystkich form zajęć z danego przedmiotu. Ocena końcowa z przedmiotu wynika z ocen poszczególnych form zajęć i egzaminu, jeśli egzamin przewidziany jest w planie studiów. Ocenę końcową z przedmiotu ustala i wpisuje do karty okresowych osiągnięć i/lub do indeksu nauczyciel akademicki prowadzący wykład. W przypadku braku wykładu z danego przedmiotu ocenę końcową ustala i wpisuje nauczyciel prowadzący ten przedmiot. 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 5,0 bardzo dobry, 4,5 dobry plus, 4,0 dobry, 3,5 dostateczny plus, 3,0 dostateczny, 2,0 niedostateczny. Ocena niedostateczny lub brak oceny w dokumentach rejestrujących przebieg studiów oznacza brak zaliczenia zajęć i przedmiotu. 5. Dopuszcza się możliwość zaliczania niektórych zajęć bez oceny na podstawie zapisu zal. Wpis ten nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu średniej ze studiów, ale jest wymagany do zaliczenia studiów. 6. Słuchacz ma prawo do trzykrotnego zaliczenia lub egzaminu w terminach określonych w harmonogramie studiów podyplomowych. 7. Na uzasadniony wniosek słuchacza o braku obiektywnej oceny, zaliczenie zajęć lub egzamin może mieć charakter komisyjny. Zaliczenie lub egzamin komisyjny przeprowadza się analogicznie do zasad określonych w Regulaminie Studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej. Skład komisji egzaminacyjnej tworzą: kierownik studiów podyplomowych jako przewodniczący, nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący słuchacza i nauczyciel akademicki reprezentujący zdawany przedmiot. 8. Słuchacz studiów podyplomowych wybiera opiekuna pracy końcowej spośród nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i ustala z nim temat pracy końcowej. Temat pracy końcowej jest zatwierdzany przez kierownika studiów podyplomowych. Termin ustalenia pracy końcowej określony jest w harmonogramie studiów. 6

7 9. Jedna praca końcowa może być realizowana wspólnie przez dwóch słuchaczy. W tym przypadku wymagane jest określenie indywidualnego wkładu każdego słuchacza w przygotowanie pracy. 10. Słuchacz składa pracę końcową w terminie określonym w harmonogramie studiów. 11. Oceny pracy końcowej dokonuje opiekun pracy. IX. SKREŚLENIA Z LISTY SŁUCHACZY I WZNOWIENIA STUDIÓW Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: a) niepodjęcia studiów podyplomowych, b) rezygnacji ze studiów podyplomowych, c) niedokonania w terminie wymaganych opłat za studia podyplomowe, d) niezłożenia w terminie pracy końcowej, jeśli przewiduje ją program studiów, e) nieprzystąpienia do egzaminu końcowego. f) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej lub innych przepisów obowiązujących w uczelni. 2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: a) nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 25 % efektywnej liczby godzin zajęć, b) nieuzyskania w terminie zaliczeń i niezdania w terminie egzaminów. 3. Skreślenia słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych dokonuje kierownik studiów podyplomowych. 4. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych słuchaczowi przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja dziekana, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna. 5. Osoba skreślona z listy słuchaczy może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia ubiegać się o przywrócenie statusu słuchacza studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia, jeżeli kolejna edycja studiów zostanie uruchomiona. 6. Warunkiem dopuszczenia osoby skreślonej z listy słuchaczy studiów podyplomowych do wznowienia tych studiów jest uregulowanie wszelkich zobowiązań względem uczelni, w tym należnych opłat. 7. Decyzję w sprawie przywrócenia statusu słuchacza studiów podyplomowych podejmuje kierownik studiów, określając jednocześnie warunki wznowienia. X. EGZAMIN KOŃCOWY Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy przewidziane w planie studiów podyplomowych oraz dokonał wymaganych opłat za studia. 2. Jeśli program studiów podyplomowych przewiduje wykonanie pracy końcowej, dodatkowym warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest złożenie w dziekanacie pozytywnie ocenionej pracy końcowej. 3. Egzamin końcowy organizuje kierownik studiów podyplomowych. 4. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu końcowego ustala kierownik studiów podyplomowych, a zatwierdza rada wydziału prowadzącego studia. O zakresie egzaminu końcowego informuje słuchaczy kierownik studiów podyplomowych. 5. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika studiów podyplomowych. Komisja składa się z trzech osób. W jej skład wchodzi przewodniczący wyznaczony przez kierownika studiów podyplomowych i dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. Jeśli program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, wówczas jednym z członków komisji jest opiekun tej pracy. 6. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów podyplomowych. 7. Przy ocenie egzaminu końcowego stosuje się skalę ocen określoną w 18 ust W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych wyznacza kolejny termin egzaminu jako pierwszy. 7

8 9. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych wyznacza drugi termin egzaminu. 10. W przypadku niezdania przez słuchacza powtórnego egzaminu końcowego, kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych. XI. UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie warunków określonych w 20 ust. 1 i 2 oraz zdanie egzaminu końcowego. 2. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu przez słuchacza egzaminu końcowego na ocenę przynajmniej dostateczną. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data pozytywnie złożonego egzaminu końcowego. 3. Ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi średnia ważona ze współczynnikiem 2/3 średniej arytmetycznej ocen zaliczeń i egzaminów oraz ze współczynnikiem 1/3 oceny egzaminu końcowego. Jeśli program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, wówczas ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi średnia ważona ze współczynnikiem ½ średniej arytmetycznej ocen zaliczeń i egzaminów oraz ze współczynnikiem ½ średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. 4. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podaje się ostateczny wynik ukończenia studiów wyrównany do oceny ostatecznej zgodnie z zasadą: Ostateczny wynik ukończenia studiów podyplomowych do 3,24 Dostateczny (3,0) 3,25 3,69 Dostateczny plus (3,5) 3,70 4,24 Dobry (4,0) 4,25 4,50 Dobry plus (4,5) powyżej 4,50 Bardzo dobry (5,0) Ocena ostateczna wpisywana w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych 5. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów i jego odpis w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez wydział prowadzący studia, jest zgodne z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 6. Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni. XII. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA Studia podyplomowe są odpłatne. 2. Terminy wnoszenia opłat oraz wysokość opłat za studia podyplomowe ustala rektor, na wniosek dziekana wydziału, na podstawie kosztorysu sporządzonego przez kierownika studiów podyplomowych, zaakceptowanego przez kwestora. 3. W indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek słuchacza, kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o przesunięciu terminu płatności, bądź wnoszeniu opłaty w ratach. 4. Niewniesienie w ustalonym terminie opłat za studia skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. 5. W przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona przez słuchacza opłata za studia zostaje zwrócona. Kwora zwrotu może być pomniejszona o 8

9 koszty manipulacyjne. Decyzję w tej sprawie wydaje kierownik studiów podyplomowych na pisemny wniosek zainteresowanego. 6. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru uiszczona przez słuchacza opłata nie podlega zwrotowi. Kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o zwrocie części opłaty, proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu studiów, tylko na uzasadniony pisemny wniosek słuchacza, jeśli rezygnacja ze studiów nastąpiła z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn losowych. 7. Uregulowanie wszystkich płatności za studia jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu końcowego i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 8. Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu pobierana jest opłata ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Interpretacji przepisów regulaminu, w razie wystąpienia wątpliwości, dokonuje prorektor właściwy ds. kształcenia. 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decydują organy Akademii Techniczno- Humanistycznej odpowiednio do ich kompetencji Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.. 2. Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczętych przed tą datą, kończą studia według zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów. 9

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo