REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa i obowiązki kierownika studiów podyplomowych oraz nadzór nad studiami IV. Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych V. Warunki i tryb rekrutacji VI. Organizacja studiów VII. Wytyczne do planu studiów i programu nauczania VIII. Zaliczenia i egzaminy IX. Skreślenia z listy słuchaczy i wznowienia studiów X. Egzamin końcowy XI. Ukończenie studiów podyplomowych XII. Zasady odpłatności za studia XIII. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi studia podyplomowe na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz par. 82 pkt 2 Statutu ATH. 2. Regulamin studiów podyplomowych w ATH został opracowany na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. Nr 164, poz z późn. zm.) Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. 2. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w pkt. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez jeden wydział lub wspólnie przez kilka wydziałów (studia międzywydziałowe) w zakresie związanym z kierunkami studiów prowadzonych w ATH. 2. W przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych, należy wskazać jeden z wydziałów jako wiodący, zajmujący się całością spraw organizacyjnych. Wydział ten realizuje wszystkie zadania określone w tym regulaminie jako zadania wydziału prowadzącego studia. 3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi (również międzynarodowymi) lub podmiotami gospodarczymi na podstawie zawartego z nimi porozumienia, które powinno szczegółowo określać prawa i obowiązki stron porozumienia. Porozumienie powinno zawierać sposób finansowania i rozliczania studiów. 4. Studia podyplomowe finansowane z funduszy unijnych, jak również studia tworzone na zamówienie zleceniodawcy, mogą mieć odrębne uregulowania określone w umowie na prowadzenie tych studiów, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych. 5. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów podyplomowych powołany przez rektora na wniosek dziekana wydziału prowadzącego studia, zaopiniowany przez radę wydziału i senat. 6. Organem odwoławczym od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest dziekan wydziału prowadzącego te studia. 1

2 4 1. Osoba odbywająca studia podyplomowe zwana jest dalej słuchaczem studiów podyplomowych. 2. Informacje o prowadzonych studiach podyplomowych zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. 3. Szczegółowe zasady uruchamiania kolejnych edycji studiów podyplomowych oraz wzory obowiązujących w tym zakresie dokumentów określa zarządzenie rektora. II. ZASADY TWORZENIA, PRZEKSZTAŁCANIA I LIKWIDACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 5 1. Studia podyplomowe tworzy rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu. 2. W przypadku studiów podyplomowych organizowanych wspólnie przez kilka wydziałów, decyzję w sprawie ich powołania, przekształcenia, likwidacji podejmuje rektor na wniosek wszystkich zainteresowanych dziekanów, po zasięgnięciu opinii rad wydziałów i senatu Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć: a) uchwałę rady wydziału w sprawie opinii o utworzeniu studiów podyplomowych wraz z jej uzasadnieniem, b) warunki i tryb rekrutacji, c) nominalny czas trwania studiów oraz plan i program studiów podyplomowych obejmujący nauczane przedmioty, ze wskazaniem ich zakresu tematycznego oraz wymiaru godzinowego zajęć, a także warunki ich zaliczania, oraz wskazanie czy plan i program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, d) warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, e) imienny wykaz pracowników dydaktycznych proponowanych do realizacji programu studiów podyplomowych, ze wskazaniem miejsca ich zatrudnienia, f) kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników, warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych, zaakceptowany przez kwestora, g) wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych zaopiniowany przez radę wydziału Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody rektora. 2. Wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych przedkłada rektorowi dziekan wydziału na trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć na studiach. We wniosku należy określić terminy rekrutacji. 3. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych nie wymaga opinii rady wydziału i senatu, jeśli nie wprowadzono znaczących zmian w programie studiów podyplomowych wykazanych w 17 ust.7 i Do wniosku o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych należy dołączyć dokumenty wymienione w 6 ust.1 lit. e, f Studia podyplomowe przekształca rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu. 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w 6 ust. 1 wraz z wykazem zmian, 9 1. Studia podyplomowe nie mogą zostać uruchomione jeśli liczba słuchaczy nie gwarantuje samofinansowania się studiów, lub z innych ważnych powodów. 2

3 2. Decyzję o nieuruchamianiu studiów podyplomowych wydaje dziekan wydziału i niezwłocznie informuje o tym rektora Likwidacji studiów podyplomowych dokonuje rektor na wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez radę wydziału i senat. 2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych. 3. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne lata, dziekan powinien złożyć wniosek o ich likwidację. III. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NADZÓR NAD STUDIAMI Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w ATH jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy : a) organizacja studiów, b) nadzór nad obsługą administracyjną studiów, c) organizacja rekrutacji i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, d) kontrola jakości kształcenia na studiach, e) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć, f) sporządzanie i przedkładanie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich listy słuchaczy studiów podyplomowych, g) wystawianie zaświadczeń o odbywaniu studiów podyplomowych, h) sporządzanie kosztorysu dla każdej edycji studiów, i) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów obejmującej ewidencję uczestników, teczki osobowe, protokoły zaliczeń i egzaminów oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów, j) sporządzanie listy absolwentów z nadanymi numerami świadectw oraz sprawozdania finansowego z każdej edycji studiów podyplomowych i przedkładanie ich rektorowi. k) inne obowiązki i uprawnienia przewidziane Regulaminem studiów podyplomowych lub powierzone przez organy wymienione w Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje dziekan wydziału prowadzącego studia podyplomowe. 2. Z upoważnienia rektora, nadzór ogólny nad studiami podyplomowymi w ATH sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: a) korzystania z bazy lokalowej i sprzętowej uczelni niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego, na zasadach ustalonych przez władze uczelni, b) korzystania z biblioteki na zasadach określonych w jej regulaminie, d) konsultacji z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, c) wyrażania opinii oraz zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest: a) przestrzegać postanowień Statutu ATH i regulaminu studiów podyplomowych, b) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem studiów, 3

4 c) uzyskiwać zaliczenia i zdawać w terminie egzaminy przewidziane w planie i programie studiów, d) złożyć w terminie pracę końcową, o ile program studiów taką przewiduje, e) przestrzegać ustalonych terminów wnoszenia wymaganych opłat, f) przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w uczelni, g) niezwłocznie powiadomić kierownika studium podyplomowego o zmianach dotyczących nazwiska, adresu i innych danych osobowych wymaganych przez uczelnię. 3. Słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych. V. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych. 3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia, b) kwestionariusz osobowy, c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu, d) dwa zdjęcia, jeśli słuchacz otrzymuje indeks Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji. 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych. 4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej. 5. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia. 6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna. 7. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli: a) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe; terminy wnoszenia opłat za studia podyplomowe określa rektor; b) potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązanie do stosowania się do niego. 4

5 VI. ORGANIZACJA STUDIÓW Studia podyplomowe prowadzone są jako studia niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe). 2. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia takich zajęć określa odrębna uchwała senatu ATH. 3. Studia podyplomowe powinny odbywać się w cyklu semestralnym. 4. Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin i trwają od 1 do 4 semestrów. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut. 5. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu, prowadzone są z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 6. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych, który określa terminy odbywania zajęć dydaktycznych, terminy uzyskiwania zaliczeń, przystępowania do egzaminów, terminy zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz terminy ustalenia tematu pracy końcowej i złożenia pracy końcowej, o ile program studiów taką przewiduje. 7. Harmonogram studiów podyplomowych ustala kierownik przed rozpoczęciem każdego semestru. Zajęcia na studiach podyplomowych powinny być prowadzone zgodnie z organizacją roku akademickiego wynikająca z Regulaminu Studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego ustalonym w zarządzeniu rektora. 8. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą końcową (o ile program taką przewiduje) i egzaminem końcowym. 9. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w: a) w karcie okresowych osiągnięć słuchacza i/lub indeksie, b) protokołach zaliczeń i protokołach egzaminacyjnych, c) rejestrze słuchaczy, d) protokole egzaminu końcowego, e) rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 10. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy ATH oraz eksperci spoza uczelni. Co najmniej połowę całej kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne na danych studiach podyplomowych powinni stanowić nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ATH. VII. WYTYCZNE DO PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie planów i programów nauczania uchwalonych przez rady wydziałów z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie. 2. Plany i programy studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej obejmują minimalne wymagania programowe określone odrębnymi przepisami. 3. Plany i programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej obejmują minimalne wymagania programowe określone odrębnymi przepisami. 4. Plan studiów podyplomowych powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę studiów podyplomowych, b) wykaz przedmiotów obejmujący liczbę godzin z podziałem na formy zajęć, sposób ich zaliczenia, z podziałem na poszczególne semestry. 5. Program studiów podyplomowych powinien zawierać: a) sylwetkę absolwenta, b) ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów, c) szczegółowe opisy treści kształcenia wraz z wykazem literatury obowiązkowej i zalecanej (sylabusy), 5

6 d) określenie formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów, e) określenie formy zakończenia studiów, w tym wymagania stawiane pracy końcowej (jeśli przewiduje ją program studiów) i zakres egzaminu końcowego. 6. Zaleca się by w planie i programie studiów podyplomowych przedmiotom przypisano punkty analogiczne do punktów ECTS. Jeden punkt powinien odpowiadać godzinom (średnio 27) pracy słuchacza studiów podyplomowych, obejmujących uczestnictwo w zajęciach oraz czas pracy własnej. 7. Zmiany programu nauczania na studiach podyplomowych obejmujące ponad 25% godzin dydaktycznych zatwierdza rektor na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału i senatu. 8. Zmiany programu nauczania na studiach podyplomowych obejmujące do 25% godzin dydaktycznych zatwierdza dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału. VIII. ZALICZENIA I EGZAMINY Terminy uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, uzyskiwania zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz terminy ustalenia tematu i złożenia pracy końcowej (o ile program studiów taką przewiduje) określa harmonogram studiów podyplomowych. 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany podać słuchaczom zakres wymagań, formy i zasady oraz harmonogram zaliczeń danego przedmiotu na pierwszych zajęciach. Prowadzący określa również limity nieobecności słuchaczy na zajęciach. 3. W ramach jednego przedmiotu mogą być prowadzone różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, konwersatoria, seminaria. Zaliczenie przedmiotu polega na zaliczeniu wszystkich form zajęć z danego przedmiotu. Ocena końcowa z przedmiotu wynika z ocen poszczególnych form zajęć i egzaminu, jeśli egzamin przewidziany jest w planie studiów. Ocenę końcową z przedmiotu ustala i wpisuje do karty okresowych osiągnięć i/lub do indeksu nauczyciel akademicki prowadzący wykład. W przypadku braku wykładu z danego przedmiotu ocenę końcową ustala i wpisuje nauczyciel prowadzący ten przedmiot. 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 5,0 bardzo dobry, 4,5 dobry plus, 4,0 dobry, 3,5 dostateczny plus, 3,0 dostateczny, 2,0 niedostateczny. Ocena niedostateczny lub brak oceny w dokumentach rejestrujących przebieg studiów oznacza brak zaliczenia zajęć i przedmiotu. 5. Dopuszcza się możliwość zaliczania niektórych zajęć bez oceny na podstawie zapisu zal. Wpis ten nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu średniej ze studiów, ale jest wymagany do zaliczenia studiów. 6. Słuchacz ma prawo do trzykrotnego zaliczenia lub egzaminu w terminach określonych w harmonogramie studiów podyplomowych. 7. Na uzasadniony wniosek słuchacza o braku obiektywnej oceny, zaliczenie zajęć lub egzamin może mieć charakter komisyjny. Zaliczenie lub egzamin komisyjny przeprowadza się analogicznie do zasad określonych w Regulaminie Studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej. Skład komisji egzaminacyjnej tworzą: kierownik studiów podyplomowych jako przewodniczący, nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący słuchacza i nauczyciel akademicki reprezentujący zdawany przedmiot. 8. Słuchacz studiów podyplomowych wybiera opiekuna pracy końcowej spośród nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i ustala z nim temat pracy końcowej. Temat pracy końcowej jest zatwierdzany przez kierownika studiów podyplomowych. Termin ustalenia pracy końcowej określony jest w harmonogramie studiów. 6

7 9. Jedna praca końcowa może być realizowana wspólnie przez dwóch słuchaczy. W tym przypadku wymagane jest określenie indywidualnego wkładu każdego słuchacza w przygotowanie pracy. 10. Słuchacz składa pracę końcową w terminie określonym w harmonogramie studiów. 11. Oceny pracy końcowej dokonuje opiekun pracy. IX. SKREŚLENIA Z LISTY SŁUCHACZY I WZNOWIENIA STUDIÓW Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: a) niepodjęcia studiów podyplomowych, b) rezygnacji ze studiów podyplomowych, c) niedokonania w terminie wymaganych opłat za studia podyplomowe, d) niezłożenia w terminie pracy końcowej, jeśli przewiduje ją program studiów, e) nieprzystąpienia do egzaminu końcowego. f) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej lub innych przepisów obowiązujących w uczelni. 2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: a) nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 25 % efektywnej liczby godzin zajęć, b) nieuzyskania w terminie zaliczeń i niezdania w terminie egzaminów. 3. Skreślenia słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych dokonuje kierownik studiów podyplomowych. 4. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych słuchaczowi przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja dziekana, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna. 5. Osoba skreślona z listy słuchaczy może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia ubiegać się o przywrócenie statusu słuchacza studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia, jeżeli kolejna edycja studiów zostanie uruchomiona. 6. Warunkiem dopuszczenia osoby skreślonej z listy słuchaczy studiów podyplomowych do wznowienia tych studiów jest uregulowanie wszelkich zobowiązań względem uczelni, w tym należnych opłat. 7. Decyzję w sprawie przywrócenia statusu słuchacza studiów podyplomowych podejmuje kierownik studiów, określając jednocześnie warunki wznowienia. X. EGZAMIN KOŃCOWY Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy przewidziane w planie studiów podyplomowych oraz dokonał wymaganych opłat za studia. 2. Jeśli program studiów podyplomowych przewiduje wykonanie pracy końcowej, dodatkowym warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest złożenie w dziekanacie pozytywnie ocenionej pracy końcowej. 3. Egzamin końcowy organizuje kierownik studiów podyplomowych. 4. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu końcowego ustala kierownik studiów podyplomowych, a zatwierdza rada wydziału prowadzącego studia. O zakresie egzaminu końcowego informuje słuchaczy kierownik studiów podyplomowych. 5. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika studiów podyplomowych. Komisja składa się z trzech osób. W jej skład wchodzi przewodniczący wyznaczony przez kierownika studiów podyplomowych i dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. Jeśli program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, wówczas jednym z członków komisji jest opiekun tej pracy. 6. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów podyplomowych. 7. Przy ocenie egzaminu końcowego stosuje się skalę ocen określoną w 18 ust W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych wyznacza kolejny termin egzaminu jako pierwszy. 7

8 9. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych wyznacza drugi termin egzaminu. 10. W przypadku niezdania przez słuchacza powtórnego egzaminu końcowego, kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych. XI. UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie warunków określonych w 20 ust. 1 i 2 oraz zdanie egzaminu końcowego. 2. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu przez słuchacza egzaminu końcowego na ocenę przynajmniej dostateczną. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data pozytywnie złożonego egzaminu końcowego. 3. Ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi średnia ważona ze współczynnikiem 2/3 średniej arytmetycznej ocen zaliczeń i egzaminów oraz ze współczynnikiem 1/3 oceny egzaminu końcowego. Jeśli program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, wówczas ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi średnia ważona ze współczynnikiem ½ średniej arytmetycznej ocen zaliczeń i egzaminów oraz ze współczynnikiem ½ średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. 4. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podaje się ostateczny wynik ukończenia studiów wyrównany do oceny ostatecznej zgodnie z zasadą: Ostateczny wynik ukończenia studiów podyplomowych do 3,24 Dostateczny (3,0) 3,25 3,69 Dostateczny plus (3,5) 3,70 4,24 Dobry (4,0) 4,25 4,50 Dobry plus (4,5) powyżej 4,50 Bardzo dobry (5,0) Ocena ostateczna wpisywana w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych 5. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów i jego odpis w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez wydział prowadzący studia, jest zgodne z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 6. Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni. XII. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA Studia podyplomowe są odpłatne. 2. Terminy wnoszenia opłat oraz wysokość opłat za studia podyplomowe ustala rektor, na wniosek dziekana wydziału, na podstawie kosztorysu sporządzonego przez kierownika studiów podyplomowych, zaakceptowanego przez kwestora. 3. W indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek słuchacza, kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o przesunięciu terminu płatności, bądź wnoszeniu opłaty w ratach. 4. Niewniesienie w ustalonym terminie opłat za studia skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. 5. W przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona przez słuchacza opłata za studia zostaje zwrócona. Kwora zwrotu może być pomniejszona o 8

9 koszty manipulacyjne. Decyzję w tej sprawie wydaje kierownik studiów podyplomowych na pisemny wniosek zainteresowanego. 6. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru uiszczona przez słuchacza opłata nie podlega zwrotowi. Kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o zwrocie części opłaty, proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu studiów, tylko na uzasadniony pisemny wniosek słuchacza, jeśli rezygnacja ze studiów nastąpiła z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn losowych. 7. Uregulowanie wszystkich płatności za studia jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu końcowego i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 8. Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu pobierana jest opłata ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Interpretacji przepisów regulaminu, w razie wystąpienia wątpliwości, dokonuje prorektor właściwy ds. kształcenia. 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decydują organy Akademii Techniczno- Humanistycznej odpowiednio do ich kompetencji Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.. 2. Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczętych przed tą datą, kończą studia według zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów. 9

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze Podstawa prawna: art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej Zał. do ZW 34/2012 Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych... 2 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr /2015 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 stycznia 2015 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kursów dokształcających oraz szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UP nr 57/2006 z dnia 22.12. 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów podyplomowych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y S e n a t u W S E i Z n r 1 /09 / 2 0 1 4 z d n i a 1 w r z e ś n i a 2014 r. R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku Regulamin uchwalono na podstawie: art. 8 ust. 1 i art. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r. OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU obowiązuje od 1 października 2015 roku SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 II. TWORZENIE I LIKWIDACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r. Załącznik do Uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 12 kwietnia 2006 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r. Studia podyplomowe realizują strategię budowy

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2013 roku (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu REGULAMIN Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku

U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku P R O J E K T w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 190/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 190/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 2011 r. UCHWAŁA Nr 190/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych Na podstawie 33 ust. 1 pkt 3 oraz 85 ust. 6 statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20 z dnia 29 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/R/2012 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 września 2012 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały 26/2009/2010 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Przepisy ogólne 1 1. Akademia Wychowania Fizycznego, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych Szczecin 2012 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0000 52/12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 0000 52/12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 52/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Nr 3 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 Regulamin Organizacyjny Studiów Podyplomowych Ekologistyka zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Regulamin opracowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały NR R/0004/ 39/10 z dnia 27 października 2010 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Załącznik nr 1 do uchwały 72/IX/2015 Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Regulamin Studiów Podyplomowych i Szkoleń Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla słuchaczy studiów podyplomowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie,. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II I. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2012 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bankowa we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU Tekst jednolity według stanu na dzień 30 września 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin studiów podyplomowych określa

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2014 z dn. 29.12.2014 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rzeszów, październik 2015 Spis treści

Bardziej szczegółowo