STATUT. Szkoły Podstawowej ABIS - Szkoła dla dziecka. przy Wyższej Szkole Informatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Szkoły Podstawowej ABIS - Szkoła dla dziecka. przy Wyższej Szkole Informatyki"

Transkrypt

1 STATUT Szkoły Podstawowej ABIS - Szkoła dla dziecka przy Wyższej Szkole Informatyki STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ ABIS Szkoła dla dziecka PRZY WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624) 1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE art Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa ABIS - Szkoła dla dziecka przy Wyższej Szkole Informatyki, w dalszych postanowieniach Statutu zwana Szkołą. 2. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, założona i prowadzona przez osobę prawną ABIS sp. z. o. o. z siedzibą w Łodzi w imieniu której działają : Prezes Stanisław Bednarek Wice Prezes Aniela Bednarek 3. Podstawą prawną działalności Szkoły jest wpis do ewidencji prowadzonej przez Wydział Edukacji UMŁ. art. 2 Szkoła zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z 7 IX 1991 r. za podstawę wychowania przyjmuje uniwersalne zasady etyki zawarte w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, Konstytucji RP, Podstawie programowej Kształcenia Ogólnego Szkoły Podstawowej oraz Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Szkoła realizuje klasę zerową i sześcioletni cykl kształcenia, którego ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w gimnazjum. art Praca Szkoły jest zgodna z wymaganiami określonymi w art. 7 ust 3 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz kierunkami reformy systemu edukacji. 2. Praca dydaktyczno wychowawcza Szkoły może się opierać na programach autorskich zgodnych z celami i zadaniami Szkoły oraz podstawach programowych. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 2

3 art Ideą Szkoły jest dobro dziecka. 2. Szkoła poprzez swoje działania: a. spełnia funkcje kształcące, wychowawcze, opiekuńcze i kulturotwórcze tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów w drodze zindywidualizowanego procesu pedagogicznego; b. wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach współczesnego świata i kraj, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, nauce, technice i pracy, dając podstawę do interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości; c. kształci umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym oraz w świadomym kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia. 3. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu: a) Kształtowanie twórczych i aktywnych postaw oraz przygotowanie dzieci do życia zgodnego z samym sobą, innymi i przyrodą; b) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka przez: I. prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; II. rozwijanie poznawczych możliwości uczniów; III. rozwijanie motywacji poznawczej, przygotowującej do systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego; IV. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej; V. umacnianie wiary we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów; VI. rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego; VII. kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, o sprawność fizyczną; VIII. stworzenie warunków dla poznawania przeszłości i teraźniejszości kraj; IX. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etycznej i narodowej; X. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej; 3

4 XI. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym środowisku XII. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych bezpiecznym oraz zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną; XIII. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci; 4. Szkoła jako ośrodek życia intelektualnego i społecznego zapewnia, by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza: a. umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia; b. wyróżniał się wartościami cechami woli i charakteru; c. opanował niezbędne umiejętności takie jak: planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku; d. doceniał znaczenie nauki i postępu technicznego dla rozwoju cywilizacji: e. posiadał nawyki sumiennej i rzetelnej pracy; f. rozumiał i cenił wartość własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się przejawom patologii społecznej. 5. Współpraca z innymi szkołami krajowymi i zagranicznymi w ramach integracji europejskiej. art W zakresie wychowania Szkoła tworzy spójny system dający możliwości kształtowania wszystkich sfer osobowości ucznia: a) zapewnia uczniom rozwój intelektualny, moralno emocjonalny i fizyczny w zgodzie z możliwościami psychofizycznymi, przy poszanowaniu ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; b) rozwija umiejętności społeczne uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń w funkcjonowaniu współpracy i współdziałaniu zarówno w grupie rówieśniczej jak i z dorosłymi. art Obowiązujące zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze i zgodnie z planem nauczania szkoły publicznej danego typu. 4

5 2. Działalność edukacyjną szkoły określa szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. 3. Szkoła prowadzi rozszerzony program nauczania języków obcych. 4. W celu realizacji rozszerzonego programu nauczania języków obcych w Szkole są tworzone klasy z dodatkowymi zajęciami języka angielskiego. art. 7 Szkoła używa pieczęci nagłówkowej z nazwą i adresem szkoły. art. 8 Nauka w szkole jest odpłatna. ROZDZIAŁ III SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY art. 9 1.Szkoła realizuje cele kształcenia i wychowania w drodze wykonywania zadań określonych w podstawach programowych, programie szkoły w szczególności poprzez: a. kształtowanie twórczych i aktywnych postaw oraz rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia; b. wprowadzanie w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych, na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie; c. wprowadzenie w świat kultury i sztuki poprzez aktywny udział w wystawach, przedstawieniach teatralnych i lekcjach muzealnych; d. wyrabianie nawyków dbałości o rozwój intelektualny i fizyczny, zdrowie, higienę psychofizyczną oraz racjonalny wypoczynek; e. wprowadzenie ucznia w kontakty społeczne, w tym personalizację życia w grupie rówieśniczej i szerszej społeczności; f. współpracę z rodzicami i innymi instytucjami wychowawczymi; g. stworzenie warunków do współpracy całego zespołu nauczycieli edukujących daną grupę uczniów; h. wdrożenie wewnątrz szkolnego systemu oceniania pracy i postępów uczniów, 5

6 promującego do rozwoju osobowości; 2. Szkoła w miarę potrzeb udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z poradniami specjalistycznymi. 3. Szkoła zapewnia warunki nauczania z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. ROZDZIAŁ IV SZCZGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW art.10 W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych: Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 3) Motywowanie ucznia do pracy 4) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach; 5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej; 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nim uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 2) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych przez 6

7 szkołę; 3) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających : 4) Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku i warunki ich poprawiania; 4. Nauczyciele na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym informują uczniów oraz rodziców (poprzez wychowawców na zebraniu rodziców) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 8. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradnii psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego: 1) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej prze lekarza; 2) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony Ocena w edukacji elementarnej stanowi opis osiągnięć dziecka, jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, specyfiki jego rozwoju w określonym przedziale czasowym oraz wskazań do dalszej pracy, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Tak pojęta ocena spełnia zatem następujące funkcje: a) Diagnostyczną określa, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych 7

8 przez nauczyciela; b) Informacyjną przekazuje informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy; c) Korekcyjną odpowiada na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić, d) Motywacją zachęcać powinna do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodawać wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu; e) Rozwojową odnosi się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentruje się na dziecku, ale przy tym aktywizuje nauczyciela mobilizując go do zmian i dalszego rozwoju; 2. Ocena będzie dotyczyć: a) aktywnego udziału w zajęciach; b) stopnia zaangażowania i włożonego wysiłku; c) umiejętnego stawiania pytań, formułowania problemów; d) doboru indywidualnych form i metod w rozwiązywaniu problemów; e) formułowania wniosków; f) stopnia opanowania materiału, zgodnego z opisem oczekiwań efektów pracy ucznia zawartego w programie nauczania; g) zachowania ucznia; W edukacji elementarnej stosować się będzie oceny opisowe, w formie oceny bieżącej, oceny okresowej oraz oceny rocznej. W ocenie bieżącej stosowany będzie arkusz obserwacji dziecka sześcioletniego, w których gromadzone będą spostrzeżenia i obserwacje o uczniu. Na ich podstawie nauczyciel przekaże rodzicom i dzieciom, ustnie lub na piśmie informacje o postępach dydaktyczno wychowawczych. Okresowa ocena opisowa (w formie rozmowy dziecko rodzic nauczyciel) będzie wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Nauczyciel wykorzysta przy jej formułowaniu informacje zawarte w ocenie bieżącej. Ocena okresowa zawierać będzie również zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i w rozwoju społeczno emocjonalnym. Skierowana będzie bezpośrednio do rodziców i dziecka. Roczna ocena opisowa będzie sporządzona w formie listu do ucznia i jego rodziców. Będą w niej podkreślone szczególne zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze wskazówek zawartych w ocenie okresowej. Będzie miała charakter diagnostyczno informacyjny, aby najlepiej 8

9 wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju. 3. W klasach I III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową : a) bieżące rejestrowanie zaobserwowanych u dziecka umiejętności oraz wysiłku z jakim je zdobywa odbywa się w dzienniku zajęć ; b) semestralną ocenę opisową sporządza się w Karcie szkolnych osiągnięć ucznia (ujednoliconym dokumencie dla klas 0 III), w dwóch egzemplarzach : dla rodziców (prawnych opiekunów) i do dokumentacji wychowawcy klasowego. 4. Zasady oceniania w klasach I III w SP ABiS przy WSinf w Łodzi przeprowadza się według następujących kryteriów:. a) Częstotliwość oceniania Oceny ucznia dokonuje się: na bieżąco w dzienniku na podstawie aktywności ucznia oraz na podstawie obserwacji zachowania ucznia, w bieżącej ocenie aktywności uczniów przyjęte zostały określone oznaczenia: + Uczeń opanował wprowadzony materiał Uczeń nie opanował sprawdzanego zakresu materiału Uczeń częściowo opanował materiał. Pewna partia materiału wymaga jeszcze utrwalenia I. - forma opisowa recenzja pracy dokonana w sprawdzianach lub większych pracach sprawdzających daną partię materiału; II. III. ocena słowna pochwała dokonywana na tle klasy w celu pozytywnego wzmocnienia dokonań ucznia; nauczyciele I etapu edukacji indywidualnie, dla swojej klasy opracowują różnorodne systemy motywowania i oceniania bieżącego rozwoju uczniów i przyrostu umiejętności. b) Formy kontaktu z rodzicami Podczas comiesięcznych spotkań z rodzicami nauczyciele przedstawiają karty miesięcznej pracy dziecka- opracowanej indywidualnie dla każdego ucznia. Karta przygotowywana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rodzic, drugi podpisany przez nauczyciela i ucznia archiwizowany jest w teczce osiągnięć ucznia. 9

10 c) Ocena śródroczna I. - przygotowywana jest w formie tabeli, opisu określającego umiejętności i osiągnięcia ucznia. II. forma oceny jest przygotowywana indywidualnie przez każdego nauczyciela kształcenia zintegrowanego oraz przez nauczycieli języków obcych III. dodatkowo nauczyciele organizują indywidualne spotkania z rodzicem i uczniem w celu omówienia przygotowanej oceny; d) Ocena końcoworoczna I. - przygotowywana jest w formie opisu; II. przygotowywana zostaje również tabela przedstawiająca zdobyte przez ucznia umiejętności w bieżącym roku szkolnym; III. ocenę opisową otrzymują rodzice podczas zebrania w czerwcu; 5. W klasach IV VI uczniowie otrzymują oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne końcowo roczne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg następującej skali: celujący - 6 bardzo dobry 5 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny - 1 1) Dopuszcza się możliwości stosowania oceny za aktywność w formie + z zapisem z osobnej rubryce. 2) Ocenę z zachowania śródroczną i końcowo roczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 10

11 1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, oraz c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym lub regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, oraz b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieb przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, oraz b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w dalszej nauce, oraz b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń: 11

12 a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 4. Zasady oceniania uczniów klas IV VI w Szkole Podstawowej ABiS w Łodzi tryb odwoławczy 1. Obowiązują następujące kryteria oceniania prac klasowych i sprawdzianów. Celujący - dodatkowe zadanie Bardzo dobry - 90% - 100% Dobry - 76% - 89% Dostateczny - 51% - 75% Dopuszczający - 40% - 50% 2. Wystawianie ocen jest zgodne ze statutem szkoły. 3. Wszyscy uczniowie oceniani są w/g tych samych zasad. 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) znajomość przedmiotowych systemów oceniania i kryteriów ocen z zachowania potwierdzają podpisem na listach sporządzonych przez nauczycieli przedmiotów i wychowawcę. 5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń klasy IV-VI ma obowiązek posiadania wypełnionego dzienniczka i podawania go podczas otrzymania oceny nauczycielowi. 6. Oceny za aktywność i prace dodatkowe zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania. 7. Nie ocenia się uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych po dłuższej (2 tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 8. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas uzupełnia zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) wraz ze wskazanymi przez nauczyciela pracami domowymi w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień. 9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 12

13 10. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od terminu otrzymanej pracy. 11. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie podlegają poprawie, a nauczyciel nie ma obowiązku ich wcześniejszego zapowiadania. 12. Prace pisemne powinny być przechowywane przez cały rok szkolny przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. 13. W przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem, termin poprawy zostanie przesunięty o tydzień. 14. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zgodnie z przyjętymi kryteriami. (Każdy nauczyciel opracowuje własne kryteria oceniania i przechowuje je w dokumentacji swojej pracy). 15. Podczas wystawiania oceny semestralnej i końcowo rocznej wchodzi analiza ocen w proporcji: 60% - sprawdziany, testy, konkursy 30% - odpowiedzi ustne, prace domowe, inne mniejsze formy pracy 10% - aktywność ucznia Poszczególne oceny w skali procentowej określa przedmiotowy system oceniania z poszczególnych przedmiotów. 16. Informacje na temat zachowania ucznia gromadzi wychowawca klasy. Każdy nauczyciel obowiązany jest na bieżąco, ustnie lub pisemnie informować wychowawcę nt. zachowania uczniów. 17. Informacje na temat zachowania ucznia należy przekazywać uczniowi na bieżąco. 18. Na ocenę z przedmiotu nie ma wpływu zachowanie ucznia. 19. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach zachowania. 20. Ocenę śródroczną i roczną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz oceniania zgodnie z wytycznymi WSO i przechowuje je w dokumentacji swojej szkoły) 21. Odwołanie od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania mogą składać rodzice (prawni opiekunowie), w terminie 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych, do wychowawcy klasy. Odwołanie w formie 13

14 pisemnej musi zawierać informację o oczekiwanej ocenie oraz szczegółowe uzasadnienie. 22. Wychowawca klasy rejestruje dokument w sekretariacie i informuje nauczyciela danych zajęć edukacyjnych oraz dyrektora szkoły o odwołaniu. 23. Nauczyciel analizuje uzasadnienie w odwołaniu i ponownie ustala w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ocenę. 24. Ustalona ocena nie może być niższa od wcześniej proponowanej lub inna od oczekiwanej. 25. Jeżeli zainteresowane strony nie dochodzą do porozumienia, wychowawca klasy informuje odwołującą się stronę o możliwości zmiany oceny przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły. 26. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 27. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1) funkcjonowanie w środowisku szkolnym, 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 3. Ocenę z zachowania wystawia ostatecznie wychowawca po zasięgu opinii nauczycieli i klasy na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 4. Ocena, o której mowa w 2 ust.5 ustalana jest na podstawie trzech ocen cząstkowych za kulturę osobistą i postawę moralną, aktywność i postawę społeczną oraz stosunek do obowiązków ucznia. 5. Kryteria ocen z zachowania: 14

15 OCENA KULTURA AKTYWNOŚĆ STOSUNEK DO OSOBISTA SPOŁECZNA OBOWIĄZKÓW UCZNIA - Zawsze wyróżnia się - Aktywnie działa w - Ma nienaganną taktem, kulturą słowa i organizacjach frekwencję (wszystkie zachowania. szkolnych. godziny - Zawsze nosi - Chętnie bierze udział usprawiedliwione). odpowiednie obuwie, dba w życiu klasy. - Sumienne wywiązuje o estetykę i schludność - Wychodzi z inicjatywą, się z zadań Wzorowe ubioru oraz swoich organizuje i wykonuje powierzonych przez przyborów szkolnych. prace na rzecz klasy, nauczycieli i organizacje - Na uroczystości szkolne szkoły, środowiska. uczniowskie. przychodzi w stroju - Dba o wygląd klasy. - Wytrwale dąży do galowym. - Uczestniczy w różnych osiągania jak - Reaguje na zło. formach rozwijania najwyższych wyników. - Pozytywnie wpływa na swoich uzdolnień i - Zawsze wzorowo postawy swoich kolegów i zainteresowań. wypełnia powierzone koleżanek. - Godnie reprezentuje mu obowiązki. - Jest tolerancyjny. szkołę jako jej - Zawsze jest szanuje godność osobistą przedstawiciel. przygotowany do zajęć. - Wzorowo zachowuje się - Zawsze wzorowo - Pilnie uważa na na lekcjach, podczas wykonuje powierzone lekcjach. przerw i poza szkołą. mu obowiązki. - Nie ma celowych - w stosunku do ucznia spóźnień na lekcje. nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje. 15

16 OCENA KULTURA AKTYWNOŚĆ STOSUNEK DO OSOBISTA SPOŁECZNA OBOWIĄZKÓW UCZNIA - Nie używa wulgarnych - Umie współżyć w - Osiąga wyniki słów, stosuje zwroty zespole. nauczania wysokie w grzecznościowe. - Jest uczynny, w razie stosunku do swoich - Jest miły i uprzejmy we potrzeby pomaga możliwości. wszystkich kontaktach innym. - Zawsze jest interpersonalnych. - Bardzo dobrze przygotowany do lekcji. - Zachowanie na lekcjach, wykonuje powierzone - Wykonuje polecenia podczas przerw i poza mu obowiązki. (np. nauczyciela, podejmuje szkołą nie budzi dyżury i inne się wykonania zastrzeżeń. zobowiązania) dodatkowych zadań na Bardzo dobre - nosi obuwie zmienne i - Szanuje mienie prośbę nauczyciela. ma stosowny uczniowski własne, innych osób i - Angażuje się (jeżeli ma wygląd zewnętrzny. społeczne, możliwości i - dba o estetykę swojego - Nie wykazuje i predyspozycje) do wyglądu i higienę przeciwstawia się udziału w konkursach, osobistą. przemocy i agresji. zawodach, imprezach, - Angażuje się w życie uroczystościach klasy. klasowych, szkolnych i - dba o wygląd klasy i pozaszkolnych lub najbliższego otoczenia. czynnie uczestniczy w - Dba o bezpieczeństwo ich organizowaniu. i zdrowie własne i - Pilnie uważa na innych. lekcjach. - Nie ulega namowom, - Nie ma godzin naciskom, potrafi bronić nieusprawiedliwionych. własnego zdania, nie - Nie ma żadnych daje się sprowokować. celowych spóźnień. - Po zwróceniu uwagi - Może mieć jedną natychmiast eliminuje uwagę negatywną w uchybienia w swoim dzienniku i zastosowane zachowaniu. środki zasadnicze - Nie ulega nałogom. przyniosły pozytywne rezultaty. 16

17 OCENA KULTURA AKTYWNOŚĆ STOSUNEK DO OSOBISTA SPOŁECZNA OBOWIĄZKÓW UCZNIA - Kultura słowa i - Wypełnia dobrze - Osiąga wyniki zachowania nie budzą powierzone mu przez nauczania adekwatne w zastrzeżeń. nauczyciela zadania i stosunku do swoich - Przestrzega ogólnych funkcje w klasie. możliwości. norm społecznych, nie - Respektuje zasady - Zawsze jest Dobre narusza godności i współżycia społecznego przygotowany do lekcji nietykalności innych. i ogólnie przyjęte normy zgodnie ze swoimi - Szanuje tradycje szkoły. - etyczne wobec siebie i możliwościami, ma Nosi obuwie i strój innych. potrzebne materiały i zgodny z regulaminem. - Wywiązuje się z przybory szkolne. powierzonych mu - Podejmuje się obowiązków. wykonania - Nie przejawia agresji dodatkowych zadań na słownej ani fizycznej. polecenie nauczyciela. - Szanuje mienie - uważa na lekcjach. własne, innych osób i - wywiązuje się ze społeczne. swoich obowiązków - Włącza się w życie szkolnych szkoły na miarę swoich - Nie ma godzin możliwości. nieusprawiedliwionych. - Systematycznie i - Może mieć trzy uwagi odpowiednio negatywne w dzienniku. motywowany rozwija - Może pięciokrotnie swoje zainteresowania i spóźnić się na lekcje uzdolnienia. - Sprawia niewielkie - Sporadycznie bierze - Osiąga wyniki poniżej kłopoty wychowawcze. udział w życiu klasy, ale swoich możliwości. - Zdarza mu się tylko na polecenie - Motywowany nie niestosowne zachowanie nauczyciela. podejmuje wobec kolegów oraz - Jest biernym dodatkowych działań. Poprawne dorosłych, ale uczestnikiem życia - Zdarza mu się nie odpowiednio reaguje na szkolnego. przygotowywać do uwagi i podejmuje - Wykonuje powierzone lekcji (brak pracy skuteczne próby poprawy. mu obowiązki i zadania, domowej, podręcznika - Czasami nie ma ale poza wyznaczonym itp.). odpowiedniego obuwia i mu wcześniej - Posiada pięć uwag stroju galowego. terminem. negatywnych w 17

18 - Uchybienia w - Nie uczestniczy w dzienniku. zachowaniu ucznia nie życiu szkoły. - Zdarzają mu się wynikają za złej woli i - Zdarza mu się spóźnienia i godziny stosowane środki niedbale wypełniać nieusprawiedliwione zaradcze z czasem polecenia nauczycieli. (nie więcej niż 15) przynoszą drobne rezultaty. - Nie ulega nałogom. OCENA KULTURA AKTYWNOŚĆ STOSUNEK DO OSOBISTA SPOŁECZNA OBOWIĄZKÓW UCZNIA - Często łamie zasady - Odmawia udziału w - Uczy się wyraźnie norm społecznych. życiu klasy i szkoły poniżej swoich - Nie reaguje na uwagi i nawet na polecenie możliwości. nie podejmuje prób nauczyciela. - Nie pracuje na poprawy. - Lekceważy potrzeby lekcjach, często jest do Nieodpowiednie - Narusza godność oraz innych. nich nie przygotowany nietykalność osobistą - Nie wywiązuje się z (nie odrabia prac innych osób. przydzielonych zadań. domowych, nie przynosi - Używa wulgarnych słów. - W życiu klasy pełni podręczników, zeszytów - często nie zmienia rolę destrukcyjną. itp.) obuwia. - Zdarza mu się zakłócić - Zdarza się mu nie - nie nisi stosownego przebieg lekcji lub wykonywać poleceń stroju szkolnego. uroczystości szkolnych nauczyciela. - Ulega nałogom (rozmowa, śmiech, - Zaniedbuje obowiązki (papierosy, alkohol, komentarze, gesty itp.) (dyżury i inne narkotyki). - Nie szanuje mienia zobowiązania) - Wszedł w konflikt z własnego, kolegów, - Wagaruje (powyżej 15 prawem. społecznego. godzin - Stosuje przemoc nieusprawiedliwionych), słowną i fizyczną wobec spóźnia się. innych. - Przychodzi na lekcje nieprzygotowany, lekceważy polecenia nauczyciela, utrudnia prowadzenie zajęć. 18

19 b. Ostateczna decyzja o ocenie z zachowania należy do wychowawcy. Samorząd klasy, może na uzasadniony wniosek ucznia odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły. Odwołanie musi trafić do dyrektora co najmniej trzy dni przed radą klasyfikacyjną. c. Dyrektor z wychowawcą analizuje ponownie zasadność wystawianej oceny. W wyniku konsultacji dyrektora z wychowawcą ostateczną ocenę wystawia wychowawca. Tak wystawiona ocena nie podlega odwołaniu Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali określonej w Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. 3. Klasyfikowanie śródroczne, począwszy od klasy czwartej, przeprowadza się na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych z czego przynajmniej jednej ze sprawdzianu pisemnego i przynajmniej jednej z odpowiedzi ustnej w/g. skali określonej w 2 ust. b. Powyższe nie dotyczy przedmiotów wymienionych w 1 ust Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 5. Klasyfikowanie końcowo roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania, w/g. skali określonej w O przewidywanym dla ucznia semestralnym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 7. Dwa tygodnie przed śródrocznym i końcowo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowo roczna może zostać zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 19

20 7. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), lecz nie może odbyć się on później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym). 6. Dla przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: 1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminujący, 3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Muszą one być zgodne z obowiązującymi kryteriami wymagań z danego przedmiotu. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin, egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Dio protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 10. Od ustalonej w ten sposób oceny odwołanie nie przysługuje. 20

21 8. 1. Uczeń ma prawo do zadawania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego, lub rodziców (prawnych opiekunów), zdaniem zaniżona. 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny okresowe ( roczne) z obowiązkowych przedmiotów nauczania. 3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może być to termin późniejszy niż przedostatni dzień przed konferencją klasyfikacyjną. 4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: 1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 2) Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminujący, 3) Nauczyciel; tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 5. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów : plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki, wychowanie fizyczne,z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 6. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. 7. Komisja, o której mowa w ust. 4, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: 1. Podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzamin, 2. Postawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu. 8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół umieszcza się w dokumentacji szkoły. 21

22 9. 1. Uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki (informatyki), wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocen ustalona przez komisje. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych Uczeń klasy I III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 22

23 osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie 2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu 1 ust. 9, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowo roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem 6 ust Szczegółowy opis kryteriów zawarte jest w wewnątrzszkolnym systemie oceniania stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem 6 ust. 8; W klasie szóstej Prywatnej Szkole Podstawowej ABiS w Łodzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, zwana dalej Komisją Okręgową, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami. 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem ust Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 1) Sprawdzian trwa 60 min., z zastrzeżeniem pkt.2. 2) Dla uczniów, o których mowa w ust. 6, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 min. 4. Na każdym zestawie do przeprowadzenia sprawdzianu, zawierającym zestaw zadań i kartę odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez Komisję Okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów. 5. W celu zorganizowania sprawdzianu w szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym zespołu może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole. 1) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 2) Do zadań przewodniczącego, szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy szczególności: 23

24 a) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; b) ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów w przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach; c) sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie, w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, przewodniczący zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym komisje okręgową; d) sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole, o którym mowa w ust.15; e) poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem sprawdzianu; f) nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu; g) przedłużenie czasu trwania sprawdzianu dla uczniów o których mowa w ust. 6; h) sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu należy przekazać ten wykaz, dyrektorowi komisji okręgowej; i) zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; j) nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostał ej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 6. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. 7. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 24

25 8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem z ust W szczególności przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się zwolniony. 10. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego, o którym mowa w ust. 5 pkt.2a. 1) W sali w której, jest przeprowadzany sprawdzian, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny, delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 2) W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w pkt.1, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania. 11. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 1)W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowani się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 2)W sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, nie można korzystać z żadnych środków łączności. 12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust. 15. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 13. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 pkt. 25

26 1) Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołany przez dyrektora Komisji Okręgowej. 2) Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów, o którym mowa w pkt. 1 jest ostateczny 14. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. 1) Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, a w przypadku, o których mowa w ust. 7 do dnia 31 sierpnia danego roku. 2) Zaświadczenie o którym mowa w pkt.1, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 15. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. 1) Protokół podpisują członkowie zespołu 2) Protokół przekazuje się niezwłocznie Komisji Okręgowej. 16. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu przechowuję się według zasad określonych odrębnymi przepisami. V. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ art Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. 2. Działalność innowacyjna i eksperymentalna może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jego część (oddziała grupy, ciąg klas lub grup). 3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych zajęć innowacyjnych i eksperymentalnych. 4. Innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący szkołę. 5. Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. 6. Innowacje dotyczące programów nauczania mogą polegać na: 26

27 a) modyfikacji zachowującej cele kształcenia oraz wiedzę i umiejętności ucznia określone w programach dopuszczonych do użytku szkolnego przez MENiS, bądź poszerzeniu tych programów. b) realizowaniu własnego, autorskiego programu nauczania przedmiotu obowiązkowego ujętego w przepisach o ramowych planach nauczania. 7. Innowacje polegające na wprowadzeniu do planu nauczania szkoły dodatkowych przedmiotów nie ujętych w przepisach o ramowych planach nauczania mogą być prowadzone: a) przy wprowadzeniu języków obcych i wspomagania programu pracy wychowawczej szkoły, b) przy wprowadzaniu wewnętrznego systemu oceniania uczniów, w których określony jest zakres wymagań obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 8. Innowacje nie mogą naruszać podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych oraz ramowych planów nauczania. VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW art Organizację zajęć dodatkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrekcję szkoły. 2. W szkole mogą odbywać się zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne finansowane spoza środków budżetowych szkoły. VII. FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM art W szkole obowiązują określone zasady, których przestrzeganie w czasie realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci, a w szczególności: 1) nauczyciel powinien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć od chwili ich rozpoczęcia do ich zakończenia 2) w razie konieczności zwolnienia ucznia z przyczyn zdrowotnych można go odesłać do domu 27

28 tylko pod opieką osoby dorosłej, gdzie musi zostać oddany pod opiekę osoby upoważnionej przez rodziców bądź opiekunów prawnych 3) na wszelkich zajęciach organizowanych poza szkołą, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel 4) szczegółowe zasady bhp obowiązujące na wycieczkach turystyczno krajoznawczych określają przepisy MENiS. 2. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciele zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów. 3. Z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńską lub kieruje do poradni psychologiczno pedagogicznej. 4. Z uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, szkoła organizuje doraźną pomoc w miarę swoich możliwości. 5. Wychowawca nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy poradni, w tym celu ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, który na wniosek nauczyciela podejmuje stosowne działania zgodne z przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej. VIII. ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI art Nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) ściśle ze sobą współdziałają w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Współpraca polega w szczególności na: a) zapoznaniu rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno wychowawczymi szkoła na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym; b) zapoznaniu rodziców (prawnych opiekunów) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; c) informowaniu rodziców (prawnych opiekunów) przyszłych pierwszoklasistów w czerwcu każdego roku o możliwościach edukacyjnych szkoły i formie sprawowania opieki nad dziećmi; d) ustalaniu formy i terminu kontaktowania się rodziców (prywatnych opiekunów) z nauczycielami celem uzyskania pełnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce i ewentualnych trudności w nauce dzieci; e) udzielanie pomocy i porad w sprawach wychowania; 28

29 f) organizowania prelekcji i spotkań ze specjalistami w ramach pedagogizacji rodziców; g) zasięganiu opinii w sprawach wychowawczych, a zwłaszcza przy opracowywaniu programu wychowawczego szkoły; h) informowaniu o przedsięwzięciach kulturalnych, turystycznych i sportowych; i) rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wyrażania opinii na temat pracy szkoły i przekazywania jej dyrektorowi, a w dalszej kolejności organowi prowadzącemu. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach informacyjnych jak również zgłaszania się na prośbę nauczyciela w wyznaczonym terminie. ROZDZIAŁ III IX ORGANY SZKOŁY art Organem prowadzącym Szkołę jest ABiS sp z o. o. z siedzibą w Łodzi art Prowadzący szkołę: a. jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, b. podejmuje decyzje o zatrudnieniu i zwolnienia dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. podejmuje decyzje kadrowe dotyczące wszystkich pracowników szkoły, po konsultacji z dyrektorem szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, d. sprawuje nadzór nad decyzjami w zakresie działalności finansowej, podejmowanymi przez dyrektora szkoły, e. wytycza główne kierunki działania szkoły i sprawuje nadzór nad ich realizacją. f. jest organem odwoławczym dla wszystkich pracowników szkoły. 2. Do wyłącznych kompetencji Prowadzącego szkołę należy: a) tworzenie i likwidacja Szkoły, b) nadawanie statutu szkole, c) uchylanie uchwał i decyzji organów Szkoły w przypadku ich niezgodności z przepisami 29

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pruszkowie /Załącznik do Statutu Szkoły/ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane Wewnątrzszkolny System Oceniania /WSO/ Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy Nauczanie zintegrowane I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO uwzględnia predyspozycje uczniów i wymagania dostosowuje do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM Ocenianie Przedmiotowe z plastyki jest zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. OGÓLNE KRYTERIA OCENY Podczas wystawiania ocen

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) Przedmiot oceny z wychowania fizycznego: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO) W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określają warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. WZO mają na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy Podstawa prawna: Procedura stanowi załącznik do WSO Gimnazjum nr1 Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty: Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w zdobywaniu wiedzy i motywowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej ABIS - Szkoła dla dziecka. przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności

STATUT. Szkoły Podstawowej ABIS - Szkoła dla dziecka. przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności STATUT Szkoły Podstawowej ABIS - Szkoła dla dziecka przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ ABIS Szkoła dla dziecka PRZY WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI Opracowany

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie opracowała wewnątrzszkolny system oceniania, który opiera się na następujących ustaleniach: Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 100 97% ocena celująca

Bardziej szczegółowo