doradzamy pomagamy informujemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kluczyki skradzione z p³aszcza podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodowania? Czy starosta mo e rozszerzyæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku? doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 Kluczyki skradzione z p³aszcza podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodowania? Kilkumilionowe odszkodowanie dla poszkodowanej pod Grenobl. Odszkodowanie za œmieræ matki i utratê zdrowia ojca. Pó³ miliona zadoœæuczynienia za krzywdê. PROJEKTY, PYTANIA PRAWNE str. 4 str. 5 str. 5 str. 5 Zmiana wysokoœci mandatów. Czy starosta mo e rozszerzyæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku? Ponowna interwencja w sprawie zadoœæuczynienia za œmieræ osoby bliskiej. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. PRAWO CO DNIA str. 6 str. 6 str.6 str. 6 str. 7 Rekomendacja dotycz¹ca likwidacji szkód komunikacyjnych. Milionowe kary dla ubezpieczycieli. Uwaga na kuny. Kara za brak OC. Odliczenie VAT od zakupu samochodu i paliwa. PROWADZONE SPRAWY str. 8 Zadoœæuczynienie dla poszkodowanej potr¹conej przez motorowerzystê. str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Kluczyki skradzione z p³aszcza podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodowania? Najczêœciej poszkodowani skar ¹ siê na zani anie odszkodowania b¹dÿ w ogóle na odmowê wyp³aty odszkodowania. Odmowa wyp³aty odszkodowania wynika przede wszystkim z postanowieñ zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciele najczêœciej próbuj¹ w maksymalny sposób ograniczyæ sw¹ odpowiedzialnoœæ, przerzucaj¹c j¹ tym samym na poszkodowanego klienta. Czêsto sprawy koñcz¹ siê w s¹dach, które z kolei prezentuj¹ niejednolit¹ liniê orzecznicz¹. I tak jeden s¹d w danym stanie faktycznym uzna, i racjê ma ubezpieczyciel, a inny s¹d w sprawie o niemal e identycznym stanie faktycznym da wiarê poszkodowanemu. Sprowadza siê to bowiem najczêœciej do oceny czy szkoda powsta³a z winy umyœlnej lub wskutek ra ¹cego niedbalstwa poszkodowanego. I tak w przypadku pozostawienia kluczyków w p³aszczu S¹d Najwy szy w dniu r. (sygn. akt: I CSK 155/13) uzna³, e nawet je eli kierowca zostawi³ kluczyki w p³aszczu na ogólnodostêpnym wieszaku i przez to dosz³o do kradzie y, to nie wy³¹cza to automatycznie mo liwoœci przyznania na jego rzecz odszkodowania. Ta konkretna sprawa dotyczy³a kobiety, która bêd¹c w kawiarni w centrum handlowym zostawi³a p³aszcz wraz z kluczykami na wieszaku, ale w zasiêgu wzroku. Kluczyki skradziono z p³aszcza kobiety, a wraz z nimi skradziono samochód. Ubezpieczyciel odmówi³ wyp³aty odszkodowania za kradzie pojazdu, wskazuj¹c, e kobieta nie zabezpieczy³a w odpowiedni sposób kluczyków auta. S¹d I instancji oddali³ powództwo, nadmieniaj¹c, e kluczyki powinny byæ pod sta³ym nadzorem kobiety, a ta dopuœci³a siê ra ¹cego niedbalstwa. Stanowisko to podtrzyma³ S¹d Apelacyjny. Przed S¹dem Najwy szym podkreœlano, e kobieta mia³a ca³y czas p³aszcz w zasiêgu wzroku, a zostawiaj¹c kluczyki w p³aszczu nie mog³a zak³adaæ, e ktoœ je ukradnie. Poza tym z racji tego, e by³o to centrum handlowe, kobieta musia³a byæ œledzona, bowiem z³odziej musia³ wiedzieæ gdzie konkretnie stoi samochód, od którego kluczyki ukrad³. S¹d Najwy szy uzna³, e kobieta nie mog³a siê spodziewaæ, e ktoœ j¹ obserwuje i ukradnie kluczyki z p³aszcza. Zachowa³a siê zatem starannie i z tego wzglêdu roszczenie o odszkodowanie za kradzie pojazdu jest zasadne. Kilkumilionowe odszkodowanie dla poszkodowanej pod Grenobl W sprawie, w której poszkodowana w wypadku pod Grenobl dozna³a z³amania krêgos³upa, zosta³a zawarta ugoda. Ubezpieczyciel zobowi¹za³ siê do wyp³aty niemal e z³otych odszkodowania. Na etapie przeds¹dowym ubezpieczyciel przyzna³ na rzecz poszkodowanej kwotê z³otych, odmawiaj¹c zaspokojenia dalszych roszczeñ. Ostatecznie w trwaj¹cym przed S¹dem Okrêgowym postêpowaniu ubezpieczyciel uzna³ dalsze roszczenia poszkodowanej i zgodzi³ siê na dop³atê z³otych. Z danych wynika, i jest to jedno z wiêkszych odszkodowañ przyznanych jednej osobie za szkodê na osobie....nawet jeżeli kierowca zostawił kluczyki w płaszczu na ogólnodostępnym wieszaku i przez to doszło do kradzieży, to nie wyłącza to automatycznie możliwości przyznania na jego rzecz odszkodowania....kobieta nie mogła się spodziewać, że ktoś ją obserwuje i ukradnie kluczyki z płaszcza. Zachowała się zatem starannie i z tego względu roszczenie o odszkodowanie za kradzież pojazdu jest zasadne. Ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty niemalże złotych odszkodowania. str. 3

4 AKTUALNOŒCI Odszkodowanie za œmieræ matki i utratê zdrowia ojca. Wyrok S¹du Apelacyjnego w odzi z dnia r., sygn. akt: I ACa 896/13. Sprawa dotyczy³a roszczeñ ch³opca, którego matka zginê³a w wypadku komunikacyjnym, gdy on mia³ 13 miesiêcy, a ojciec w tym samym wypadku dozna³ ciê kich obra eñ cia³a i wymaga hospitalizacji do dnia dzisiejszego. Ch³opcem po wypadku zaopiekowa³ siê jego wujek. Na etapie przedproceoswym ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz ch³opca z³otych zadoœæuczynienia i odszkodowania. Ch³opiec wyst¹pi³ z roszczenia na drogê s¹dow¹, gdzie domaga³ siê kwoty zadoœæuczynienia i odszkodowania. Kwota ta by³a ju pomniejszona o przyczynienie siê jego matki do szkody bowiem w chwili wypadku nie mia³a ona zapiêtych pasów bezpieczeñstwa. S¹d I instancji zas¹dzi³ na rzecz ch³opca dalsz¹ kwotê z³otych uznaj¹c, e ch³opiec nie mo e pamiêtaæ matki, a w zwi¹zku z tym œwiadomie nie odczuwa krzywdy. Sprawa trafi³a do S¹du Apelacyjnego w odzi. S¹d ten uzna³ roszczenia ch³opca i zas¹dzi³ dalsz¹ kwotê z³otych. Na etapie przedproceoswym ubezpieczyciel wypłacił na rzecz chłopca złotych zadośćuczynienia i odszkodowania.... Sąd uznał roszczenia chłopca i zasądził dalszą kwotę złotych. Pó³ miliona zadoœæuczynienia za krzywdê. Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CSK 98/13. Sprawa dotyczy³a mê czyzny, który uleg³ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym sta³ siê osob¹ niepe³nosprawn¹, ale te straci³ onê, która by³a w ci¹ y. Ustalono, i mê czyzna dozna³ 160% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Na etapie przeds¹dowym ubezpieczyciel wyp³aci³ na jego rzecz kwotê z³otych. Mê czyzna wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹, wnosz¹c o wyp³acenie na jego rzecz zadoœæuczynienia w ³¹cznej wysokoœci z³otych. S¹d I instancji uzna³, e ³¹czna kwota z³otych bêdzie stanowi³a rekompensatê doznanej krzywdy. Mê czyzna z³o y³ apelacjê, a nastêpnie skargê kasacyjn¹. S¹d Najwy szy zas¹dzi³ dalsze z³otych. ¹cznie przyznano na jego rzecz kwotê z³otych wraz z ustawowymi odsetkami. PROJEKTY, PYTANIA PRAWNE Zmiana wysokoœci mandatów. Do Sejmu wp³yn¹³ projekt poselski dot. zmian w prawie karnym. Przede wszystkim celem zmian jest zaostrzenie odpowiedzialnoœci za jazdê w stanie nietrzeÿwoœci, w tym upublicznianie wyroków dot. takich sytuacji. Pos³owie proponuj¹, by za prowadzenie w stanie nietrzeÿwoœci pojazdu innego ni mechaniczny, np. roweru, grozi³o ograniczenie wolnoœci albo co najmniej 500 z³ grzywny. Zmianie ulec ma tak e maksymalna wysokoœæ mandatów z 500 z³otych do z³otych, a w przypadku pope³nienia kilku wykroczeñ do z³otych. Projekt zak³ada tak e kierowanie na obowi¹zkow¹ terapiê uzale nieñ alkoholowych dla osób skazanych za kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeÿwoœci. Z kolei projekt pos³ów PO zak³ada, i wysokoœæ mandatów powinna rosn¹æ wraz ze wzrostem œredniego wynagrodzenia. Przede wszystkim celem zmian jest zaostrzenie odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości, w tym upublicznianie wyroków dot. takich sytuacji. str. 4

5 AKTUALNOŒCI Czy starosta mo e rozszerzyæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku? Sprawa dotyczy kierowcy, który zosta³ skazany za jazdê w stanie nietrzeÿwoœci na karê grzywny z jednoczesnym zakazem prowadzenia pojazdów przez 3 lata, z wy³¹czeniem uprawnieñ do kierowania pojazdami kategorii C+E. Prokurator z³o y³ apelacjê, wskazuj¹c, i taki wyrok jest przede wszystkim niemo liwy do wykonania przez starostê, bowiem istnieje zakaz ubiegania siê i wydawania uprawnieñ w kategorii C+E osobie, któr¹ obowi¹zuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B. S¹d Okrêgowy, do którego apelacja trafi³a skierowa³ do S¹du Najwy szego pytanie prawne. Nie wiadomo bowiem, czy mo na wydaæ takiemu kierowcy prawo jazdy jedynie na kategoriê C+E czy mo e nale y rozszerzyæ wyrok i uznaæ, e kierowca utraci³ uprawnienia na wszystkie kategorie. S¹dy ró nie interpretuj¹ tak¹ sytuacjê. S¹d Okrêgowy zada³ zatem pytanie S¹dowi Najwy szemu czy organ administracyjny (starosta) mo e samodzielnie rozszerzaæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku, a tak e czy istnieje sprzecznoœæ miêdzy kodeksem karnym i ustaw¹ o kieruj¹cych pojazdami. Sąd Okręgowy zadał zatem pytanie Sądowi Najwyższemu czy organ administracyjny (starosta) może samodzielnie rozszerzać zakaz orzeczony przez sąd w wyroku, a także czy istnieje sprzeczność między kodeksem karnym i ustawą o kierujących pojazdami. Ponowna interwencja w sprawie zadoœæuczynienia za œmieræ osoby bliskiej. Rzecznik Ubezpieczonych zwróci³ siê z kolejnym wnioskiem do S¹du Najwy szego w celu ustalenia Czy osobie najbli szej przys³uguje z tytu³u umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadoœæuczynienie pieniê ne za doznan¹ krzywdê wynikaj¹c¹ z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej wiêzi emocjonalnej ze zmar³ym, nawet gdy œmieræ nast¹pi³a przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?. Kwestia ta by³a ju wielokrotnie rozstrzygana przez S¹d Najwy szy, jednak Rzecznik wskaza³, e nadal zauwa alne jest, i s¹dy powszechne, ale te przede wszystkim ubezpieczyciele maj¹ w¹tpliwoœci co do przyznawania zadoœæuczynienia w oparciu o przepis 448 k.c. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ministerstwo Œrodowiska przedstawi³o projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z którym przy rejestracji pojazdu bêdziemy musieli wp³aciæ 500 z³otych op³aty depozytowej, która bêdzie zwrócona ostatniemu w³aœcicielowi, gdy pojazd zostanie wycofany z eksploatacji i oddany do demonta u. Ta op³ata ma zast¹piæ obowi¹zuj¹c¹ aktualnie op³atê recyklingow¹, niezgodn¹ z przepisami unijnymi. Celem takiej op³aty jest przede wszystkim troska o œrodowisko, bowiem ma to eliminowaæ przekazywanie starych pojazdów handlarzom czêœci, którzy z naruszeniem przepisów ochrony œrodowiska rozk³adaj¹ pojazdy. O ile przepisy wejd¹ w ycie w takim brzmieniu najprawdopodobniej nast¹pi to dopiero w przeci¹gu kilku lat....przy rejestracji pojazdu będziemy musieli wpłacić 500 złotych opłaty depozytowej, która będzie zwrócona ostatniemu właścicielowi, gdy pojazd zostanie wycofany z eksploatacji... str. 5

6 PRAWO CO DNIA Rekomendacja dotycz¹ca likwidacji szkód komunikacyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego zamierza sporz¹dziæ wytyczne dotycz¹ce likwidacji szkód komunikacyjnych. Wytyczne maj¹ bazowaæ m.in. na analizie praktyk rynkowych i skarg klientów. Maj¹ one wp³yn¹æ na ulepszenie procesów likwidacji szkód. KNF zamierza wdro yæ wytyczne do koñca obecnego roku. Opracowanie wytycznych wynika przede wszystkim z obserwacji, i zak³ady ubezpieczeñ stosuj¹ niezgodne z prawem praktyki podczas ubezpieczeniowego postêpowania likwidacyjnego. Milionowe kary dla ubezpieczycieli. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukara³ m.in. Allianz Polska oraz Generali ycie za stosowanie postanowieñ, które ogranicza³y odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ oraz za wprowadzanie klientów w b³¹d. Na Generali ycie na³o ono niemal e z³otych kary, ale zak³ad ubezpieczeñ ju z³o y³ odwo³anie. Allianz Polska S.A. ukarany zosta³ natomiast kar¹ przekraczaj¹c¹ z³otych. Przys³uguje mu mo liwoœæ odwo³ania. Wytyczne mają bazować m.in. na analizie praktyk rynkowych i skarg klientów. Mają one wpłynąć na ulepszenie procesów likwidacji szkód. Uwaga na kuny. Szkody wyrz¹dzane przez kuny sprowadzaj¹ siê najczêœciej do uszkodzenia przewodów, a to z kolei mo e prowadziæ do unieruchomienia pojazdu. Nie doœæ, e wizyta kuny w naszym samochodzie mo e siê wi¹zaæ z kosztown¹ napraw¹, to jeszcze konieczne jest oczyszczenie pojazdu ze specyficznego zapachu, jaki kuna pozostawia. W Niemczech szkody wyrz¹dzone przez kuny stanowi¹ jedn¹ czwart¹ najczêstszych uszkodzeñ pojazdów. W Polsce coraz czêœciej pojawiaj¹ siê informacje, w jaki sposób zabezpieczyæ pojazd przed kun¹. Jak siê okazuje adne zabezpieczenie na d³u - sz¹ metê nie zdaje egzaminu. Je eli ktoœ zamierza tak¹ szkodê zlikwidowaæ z ubezpieczenia AC, nale y najpierw sprawdziæ czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie wy³¹czaj¹ odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ za szkody wyrz¹dzone przez dzikie zwierzêta. Je eli bowiem takie postanowienie jest przewidziane w OWU, to szkodê bêdziemy musieli pokryæ z w³asnej kieszeni. Kara za brak OC. Nale y mieæ na uwadze, e kara za niewykupienie ubezpieczenia OC ppm jest uzale niona od rodzaju pojazdu. W przypadku bowiem tzw. pojazdów z kratk¹ kara ta jest wy sza i siêga z³otych, podczas gdy dla samochodów osobowych kara ta wynosi ponad z³otych. Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód z kratk¹ jest ma³ym fiatem czy mo e du ym dostawczakiem. Istotne jest, e pojazd zarejestrowany jest jako pojazd ciê arowy. W ubieg³ym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na³o y³ na w³aœcicieli samochodów prawie o 50% wiêcej kar za brak polisy ni rok wczeœniej....kara za niewykupienie ubezpieczenia OC ppm jest uzależniona od rodzaju pojazdu. W przypadku tzw. pojazdów z kratką kara ta sięga złotych, podczas gdy dla samochodów osobowych wynosi ponad złotych. str. 6

7 PRAWO CO DNIA Odliczenie VAT od zakupu samochodu i paliwa. W dniu r. rz¹d przyj¹³ projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i us³ug, zgodnie z którym od samochodów osobowych wykorzystywanych jednoczeœnie do celów s³u bowych i prywatnych bêdzie przys³ugiwaæ odliczenie 50% podatku. Ograniczenie to dotyczy nie tylko zakupu pojazdu, ale tak e zakupu paliw do napêdu, czy wydatków eksploatacyjnych. Projekt zak³ada, e pe³ne odliczenie bêdzie przys³ugiwa³o tylko w odniesieniu do wydatków zwi¹zanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wy³¹cznie do dzia³alnoœci gospodarczej. Natomiast istotne jest, e od r. istnieje mo liwoœæ odliczenia pe³nego VAT od zakupu tzw. samochodów z kratk¹, które uzyskaj¹ homologacjê samochodu ciê arowego. Z pocz¹tkiem roku wygas³a bowiem zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ograniczeñ w odliczaniu VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy oraz VAT na paliwa do takich aut. Do czasu wdro enia kolejnej zgody Komisji Europejskiej, istnieje przejœciowa mo liwoœæ pe³nego odliczenia VAT. W dniu r. rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym od samochodów osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50% podatku. str. 7

8 PROWADZONE SPRAWY Zadoœæuczynienie dla poszkodowanej potr¹conej przez motorowerzystê. W paÿdzierniku 2013 r. nieznany motorowerzysta naruszy³ zasady bezpieczeñstwa ruchu drogowego, w wyniku czego potr¹ci³ nasz¹ klientkê, która sz³a prawid³owo lew¹ stron¹ drogi w kierunku przystanku autobusowego. Na miejsce opisanego powy ej wypadku przyjecha³a Policja i karetka pogotowania ratunkowego, która zabra³a poszkodowan¹ do Szpitala. Tam, po przeprowadzeniu badañ, stwierdzono u naszej klientki z³amanie trzonu piszczeli prawej. Z uwagi na rozmiar doznanych na skutek powy szego wypadku obra eñ cia³a i rozstroju zdrowia, poszkodowana zwróci³a siê do XALTUM w celu zg³oszenia ubezpieczycielowi roszczeñ odszkodowawczych. XALTUM podjê³o siê poprowadzenia niniejszej sprawy. Aby móc wyst¹piæ z roszczeniem o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku konieczne by³o ustalenie to samoœci motorowerzysty. Z uwagi na powy sze zwróciliœmy siê o pomoc do Policji, która udzieli³a nam informacji dotycz¹cych sprawcy wypadku oraz posiadanej przez niego polisy ubezpieczeniowej. Na tej podstawie XALTUM ustali³o jaki zak³ad ubezpieczeñ ponosi gwarancyjn¹ odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ naszej klientce na skutek opisanego zdarzenia drogowego. Po skompletowaniu dokumentacji medycznej obrazuj¹cej uszkodzenia cia³a i rozstrój zdrowia naszej klientki, XALTUM wyst¹pi³o do ubezpieczyciela z roszczeniem o wyp³atê na rzecz naszej klientki zadoœæuczynienia pieniê nego za krzywdê oraz odszkodowania z tytu³u poniesionych przez ni¹ kosztów leczenia pozostaj¹cych w zwi¹zku z ww. wypadkiem komunikacyjnym. Po otrzymaniu sporz¹dzonego przez XALTUM zg³oszenia roszczeñ, w zwi¹zku ze s³usznoœci¹ naszych ¹dañ, ubezpieczyciel przyj¹³ odpowiedzialnoœæ za przedmiotow¹ szkodê i wyp³aci³ na rzecz naszej klientki kwotê z³otych tytu³em zadoœæuczynienia pieniê nego za doznan¹ krzywdê oraz odszkodowanie za poniesione przez ni¹ koszty leczenia. Ubezpieczyciel zaznaczy³ jednoczeœnie, e w ramach ugodowego zakoñczenia sprawy mo e dop³aciæ ponadto z³otych i zakoñczyæ tym samym postêpowanie likwidacyjne. Po otrzymaniu sporządzonego przez XALTUM zgłoszenia roszczeń, w związku ze słusznością naszych żądań, ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za przedmiotową szkodę i wypłacił na rzecz naszej klientki kwotę złotych tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za poniesione przez nią koszty leczenia. XALTUM złożyło odwołanie, wnosząc o wypłacenie na rzecz poszkodowanej dalszych należnych roszczeń. Z uwagi na to, e do dnia dzisiejszego poszkodowana nadal odczuwa ból uszkodzonej nogi, nie mo e na niej stawaæ, ca³y czas porusza siê przy pomocy kul ortopedycznych, a ponadto czeka j¹ d³uga rehabilitacja, przyznan¹ przez ubezpieczyciela kwotê zadoœæuczynienia pieniê nego, jak równie propozycjê dop³aty z³otych, XALTUM uzna³o za nieadekwatn¹ do rozmiaru cierpieñ fizycznych i psychicznych doznanych przez nasz¹ klientkê. XALTUM przygotowa³o odwo³anie od decyzji zak³adu ubezpieczeñ i obecnie oczekuje na stanowisko ubezpieczyciela. str. 8

9 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie tak e za zlecenie transportu Jesieñ czasem wypadków doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2015 W BIE CYM NUMERZE: Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2014 W BIE CYM NUMERZE: Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu Assistance doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-452/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak arbitrzy: Artur Maruszczak Zbigniew Marcin Nycz

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 24 maja 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 24 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 740/10 POSTANOWIENIE z dnia 24 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2010 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 181/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-717/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Malesza Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Rafał Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 7 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Anetta Byczkowska. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 7 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Anetta Byczkowska. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1612/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 czerwca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz Arbitrzy: Anetta Byczkowska Agnieszka Katarzyna Staszek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r.

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r. 1.Bieżące problemy związane z nowymi przepisami VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. Wśród najważniejszych bieżących problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów ustawy VAT obowiązujących od

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo