doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kluczyki skradzione z p³aszcza podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodowania? Czy starosta mo e rozszerzyæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku? doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 Kluczyki skradzione z p³aszcza podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodowania? Kilkumilionowe odszkodowanie dla poszkodowanej pod Grenobl. Odszkodowanie za œmieræ matki i utratê zdrowia ojca. Pó³ miliona zadoœæuczynienia za krzywdê. PROJEKTY, PYTANIA PRAWNE str. 4 str. 5 str. 5 str. 5 Zmiana wysokoœci mandatów. Czy starosta mo e rozszerzyæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku? Ponowna interwencja w sprawie zadoœæuczynienia za œmieræ osoby bliskiej. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. PRAWO CO DNIA str. 6 str. 6 str.6 str. 6 str. 7 Rekomendacja dotycz¹ca likwidacji szkód komunikacyjnych. Milionowe kary dla ubezpieczycieli. Uwaga na kuny. Kara za brak OC. Odliczenie VAT od zakupu samochodu i paliwa. PROWADZONE SPRAWY str. 8 Zadoœæuczynienie dla poszkodowanej potr¹conej przez motorowerzystê. str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Kluczyki skradzione z p³aszcza podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodowania? Najczêœciej poszkodowani skar ¹ siê na zani anie odszkodowania b¹dÿ w ogóle na odmowê wyp³aty odszkodowania. Odmowa wyp³aty odszkodowania wynika przede wszystkim z postanowieñ zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciele najczêœciej próbuj¹ w maksymalny sposób ograniczyæ sw¹ odpowiedzialnoœæ, przerzucaj¹c j¹ tym samym na poszkodowanego klienta. Czêsto sprawy koñcz¹ siê w s¹dach, które z kolei prezentuj¹ niejednolit¹ liniê orzecznicz¹. I tak jeden s¹d w danym stanie faktycznym uzna, i racjê ma ubezpieczyciel, a inny s¹d w sprawie o niemal e identycznym stanie faktycznym da wiarê poszkodowanemu. Sprowadza siê to bowiem najczêœciej do oceny czy szkoda powsta³a z winy umyœlnej lub wskutek ra ¹cego niedbalstwa poszkodowanego. I tak w przypadku pozostawienia kluczyków w p³aszczu S¹d Najwy szy w dniu r. (sygn. akt: I CSK 155/13) uzna³, e nawet je eli kierowca zostawi³ kluczyki w p³aszczu na ogólnodostêpnym wieszaku i przez to dosz³o do kradzie y, to nie wy³¹cza to automatycznie mo liwoœci przyznania na jego rzecz odszkodowania. Ta konkretna sprawa dotyczy³a kobiety, która bêd¹c w kawiarni w centrum handlowym zostawi³a p³aszcz wraz z kluczykami na wieszaku, ale w zasiêgu wzroku. Kluczyki skradziono z p³aszcza kobiety, a wraz z nimi skradziono samochód. Ubezpieczyciel odmówi³ wyp³aty odszkodowania za kradzie pojazdu, wskazuj¹c, e kobieta nie zabezpieczy³a w odpowiedni sposób kluczyków auta. S¹d I instancji oddali³ powództwo, nadmieniaj¹c, e kluczyki powinny byæ pod sta³ym nadzorem kobiety, a ta dopuœci³a siê ra ¹cego niedbalstwa. Stanowisko to podtrzyma³ S¹d Apelacyjny. Przed S¹dem Najwy szym podkreœlano, e kobieta mia³a ca³y czas p³aszcz w zasiêgu wzroku, a zostawiaj¹c kluczyki w p³aszczu nie mog³a zak³adaæ, e ktoœ je ukradnie. Poza tym z racji tego, e by³o to centrum handlowe, kobieta musia³a byæ œledzona, bowiem z³odziej musia³ wiedzieæ gdzie konkretnie stoi samochód, od którego kluczyki ukrad³. S¹d Najwy szy uzna³, e kobieta nie mog³a siê spodziewaæ, e ktoœ j¹ obserwuje i ukradnie kluczyki z p³aszcza. Zachowa³a siê zatem starannie i z tego wzglêdu roszczenie o odszkodowanie za kradzie pojazdu jest zasadne. Kilkumilionowe odszkodowanie dla poszkodowanej pod Grenobl W sprawie, w której poszkodowana w wypadku pod Grenobl dozna³a z³amania krêgos³upa, zosta³a zawarta ugoda. Ubezpieczyciel zobowi¹za³ siê do wyp³aty niemal e z³otych odszkodowania. Na etapie przeds¹dowym ubezpieczyciel przyzna³ na rzecz poszkodowanej kwotê z³otych, odmawiaj¹c zaspokojenia dalszych roszczeñ. Ostatecznie w trwaj¹cym przed S¹dem Okrêgowym postêpowaniu ubezpieczyciel uzna³ dalsze roszczenia poszkodowanej i zgodzi³ siê na dop³atê z³otych. Z danych wynika, i jest to jedno z wiêkszych odszkodowañ przyznanych jednej osobie za szkodê na osobie....nawet jeżeli kierowca zostawił kluczyki w płaszczu na ogólnodostępnym wieszaku i przez to doszło do kradzieży, to nie wyłącza to automatycznie możliwości przyznania na jego rzecz odszkodowania....kobieta nie mogła się spodziewać, że ktoś ją obserwuje i ukradnie kluczyki z płaszcza. Zachowała się zatem starannie i z tego względu roszczenie o odszkodowanie za kradzież pojazdu jest zasadne. Ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty niemalże złotych odszkodowania. str. 3

4 AKTUALNOŒCI Odszkodowanie za œmieræ matki i utratê zdrowia ojca. Wyrok S¹du Apelacyjnego w odzi z dnia r., sygn. akt: I ACa 896/13. Sprawa dotyczy³a roszczeñ ch³opca, którego matka zginê³a w wypadku komunikacyjnym, gdy on mia³ 13 miesiêcy, a ojciec w tym samym wypadku dozna³ ciê kich obra eñ cia³a i wymaga hospitalizacji do dnia dzisiejszego. Ch³opcem po wypadku zaopiekowa³ siê jego wujek. Na etapie przedproceoswym ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz ch³opca z³otych zadoœæuczynienia i odszkodowania. Ch³opiec wyst¹pi³ z roszczenia na drogê s¹dow¹, gdzie domaga³ siê kwoty zadoœæuczynienia i odszkodowania. Kwota ta by³a ju pomniejszona o przyczynienie siê jego matki do szkody bowiem w chwili wypadku nie mia³a ona zapiêtych pasów bezpieczeñstwa. S¹d I instancji zas¹dzi³ na rzecz ch³opca dalsz¹ kwotê z³otych uznaj¹c, e ch³opiec nie mo e pamiêtaæ matki, a w zwi¹zku z tym œwiadomie nie odczuwa krzywdy. Sprawa trafi³a do S¹du Apelacyjnego w odzi. S¹d ten uzna³ roszczenia ch³opca i zas¹dzi³ dalsz¹ kwotê z³otych. Na etapie przedproceoswym ubezpieczyciel wypłacił na rzecz chłopca złotych zadośćuczynienia i odszkodowania.... Sąd uznał roszczenia chłopca i zasądził dalszą kwotę złotych. Pó³ miliona zadoœæuczynienia za krzywdê. Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CSK 98/13. Sprawa dotyczy³a mê czyzny, który uleg³ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym sta³ siê osob¹ niepe³nosprawn¹, ale te straci³ onê, która by³a w ci¹ y. Ustalono, i mê czyzna dozna³ 160% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Na etapie przeds¹dowym ubezpieczyciel wyp³aci³ na jego rzecz kwotê z³otych. Mê czyzna wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹, wnosz¹c o wyp³acenie na jego rzecz zadoœæuczynienia w ³¹cznej wysokoœci z³otych. S¹d I instancji uzna³, e ³¹czna kwota z³otych bêdzie stanowi³a rekompensatê doznanej krzywdy. Mê czyzna z³o y³ apelacjê, a nastêpnie skargê kasacyjn¹. S¹d Najwy szy zas¹dzi³ dalsze z³otych. ¹cznie przyznano na jego rzecz kwotê z³otych wraz z ustawowymi odsetkami. PROJEKTY, PYTANIA PRAWNE Zmiana wysokoœci mandatów. Do Sejmu wp³yn¹³ projekt poselski dot. zmian w prawie karnym. Przede wszystkim celem zmian jest zaostrzenie odpowiedzialnoœci za jazdê w stanie nietrzeÿwoœci, w tym upublicznianie wyroków dot. takich sytuacji. Pos³owie proponuj¹, by za prowadzenie w stanie nietrzeÿwoœci pojazdu innego ni mechaniczny, np. roweru, grozi³o ograniczenie wolnoœci albo co najmniej 500 z³ grzywny. Zmianie ulec ma tak e maksymalna wysokoœæ mandatów z 500 z³otych do z³otych, a w przypadku pope³nienia kilku wykroczeñ do z³otych. Projekt zak³ada tak e kierowanie na obowi¹zkow¹ terapiê uzale nieñ alkoholowych dla osób skazanych za kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeÿwoœci. Z kolei projekt pos³ów PO zak³ada, i wysokoœæ mandatów powinna rosn¹æ wraz ze wzrostem œredniego wynagrodzenia. Przede wszystkim celem zmian jest zaostrzenie odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości, w tym upublicznianie wyroków dot. takich sytuacji. str. 4

5 AKTUALNOŒCI Czy starosta mo e rozszerzyæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku? Sprawa dotyczy kierowcy, który zosta³ skazany za jazdê w stanie nietrzeÿwoœci na karê grzywny z jednoczesnym zakazem prowadzenia pojazdów przez 3 lata, z wy³¹czeniem uprawnieñ do kierowania pojazdami kategorii C+E. Prokurator z³o y³ apelacjê, wskazuj¹c, i taki wyrok jest przede wszystkim niemo liwy do wykonania przez starostê, bowiem istnieje zakaz ubiegania siê i wydawania uprawnieñ w kategorii C+E osobie, któr¹ obowi¹zuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B. S¹d Okrêgowy, do którego apelacja trafi³a skierowa³ do S¹du Najwy szego pytanie prawne. Nie wiadomo bowiem, czy mo na wydaæ takiemu kierowcy prawo jazdy jedynie na kategoriê C+E czy mo e nale y rozszerzyæ wyrok i uznaæ, e kierowca utraci³ uprawnienia na wszystkie kategorie. S¹dy ró nie interpretuj¹ tak¹ sytuacjê. S¹d Okrêgowy zada³ zatem pytanie S¹dowi Najwy szemu czy organ administracyjny (starosta) mo e samodzielnie rozszerzaæ zakaz orzeczony przez s¹d w wyroku, a tak e czy istnieje sprzecznoœæ miêdzy kodeksem karnym i ustaw¹ o kieruj¹cych pojazdami. Sąd Okręgowy zadał zatem pytanie Sądowi Najwyższemu czy organ administracyjny (starosta) może samodzielnie rozszerzać zakaz orzeczony przez sąd w wyroku, a także czy istnieje sprzeczność między kodeksem karnym i ustawą o kierujących pojazdami. Ponowna interwencja w sprawie zadoœæuczynienia za œmieræ osoby bliskiej. Rzecznik Ubezpieczonych zwróci³ siê z kolejnym wnioskiem do S¹du Najwy szego w celu ustalenia Czy osobie najbli szej przys³uguje z tytu³u umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadoœæuczynienie pieniê ne za doznan¹ krzywdê wynikaj¹c¹ z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej wiêzi emocjonalnej ze zmar³ym, nawet gdy œmieræ nast¹pi³a przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?. Kwestia ta by³a ju wielokrotnie rozstrzygana przez S¹d Najwy szy, jednak Rzecznik wskaza³, e nadal zauwa alne jest, i s¹dy powszechne, ale te przede wszystkim ubezpieczyciele maj¹ w¹tpliwoœci co do przyznawania zadoœæuczynienia w oparciu o przepis 448 k.c. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ministerstwo Œrodowiska przedstawi³o projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z którym przy rejestracji pojazdu bêdziemy musieli wp³aciæ 500 z³otych op³aty depozytowej, która bêdzie zwrócona ostatniemu w³aœcicielowi, gdy pojazd zostanie wycofany z eksploatacji i oddany do demonta u. Ta op³ata ma zast¹piæ obowi¹zuj¹c¹ aktualnie op³atê recyklingow¹, niezgodn¹ z przepisami unijnymi. Celem takiej op³aty jest przede wszystkim troska o œrodowisko, bowiem ma to eliminowaæ przekazywanie starych pojazdów handlarzom czêœci, którzy z naruszeniem przepisów ochrony œrodowiska rozk³adaj¹ pojazdy. O ile przepisy wejd¹ w ycie w takim brzmieniu najprawdopodobniej nast¹pi to dopiero w przeci¹gu kilku lat....przy rejestracji pojazdu będziemy musieli wpłacić 500 złotych opłaty depozytowej, która będzie zwrócona ostatniemu właścicielowi, gdy pojazd zostanie wycofany z eksploatacji... str. 5

6 PRAWO CO DNIA Rekomendacja dotycz¹ca likwidacji szkód komunikacyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego zamierza sporz¹dziæ wytyczne dotycz¹ce likwidacji szkód komunikacyjnych. Wytyczne maj¹ bazowaæ m.in. na analizie praktyk rynkowych i skarg klientów. Maj¹ one wp³yn¹æ na ulepszenie procesów likwidacji szkód. KNF zamierza wdro yæ wytyczne do koñca obecnego roku. Opracowanie wytycznych wynika przede wszystkim z obserwacji, i zak³ady ubezpieczeñ stosuj¹ niezgodne z prawem praktyki podczas ubezpieczeniowego postêpowania likwidacyjnego. Milionowe kary dla ubezpieczycieli. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukara³ m.in. Allianz Polska oraz Generali ycie za stosowanie postanowieñ, które ogranicza³y odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ oraz za wprowadzanie klientów w b³¹d. Na Generali ycie na³o ono niemal e z³otych kary, ale zak³ad ubezpieczeñ ju z³o y³ odwo³anie. Allianz Polska S.A. ukarany zosta³ natomiast kar¹ przekraczaj¹c¹ z³otych. Przys³uguje mu mo liwoœæ odwo³ania. Wytyczne mają bazować m.in. na analizie praktyk rynkowych i skarg klientów. Mają one wpłynąć na ulepszenie procesów likwidacji szkód. Uwaga na kuny. Szkody wyrz¹dzane przez kuny sprowadzaj¹ siê najczêœciej do uszkodzenia przewodów, a to z kolei mo e prowadziæ do unieruchomienia pojazdu. Nie doœæ, e wizyta kuny w naszym samochodzie mo e siê wi¹zaæ z kosztown¹ napraw¹, to jeszcze konieczne jest oczyszczenie pojazdu ze specyficznego zapachu, jaki kuna pozostawia. W Niemczech szkody wyrz¹dzone przez kuny stanowi¹ jedn¹ czwart¹ najczêstszych uszkodzeñ pojazdów. W Polsce coraz czêœciej pojawiaj¹ siê informacje, w jaki sposób zabezpieczyæ pojazd przed kun¹. Jak siê okazuje adne zabezpieczenie na d³u - sz¹ metê nie zdaje egzaminu. Je eli ktoœ zamierza tak¹ szkodê zlikwidowaæ z ubezpieczenia AC, nale y najpierw sprawdziæ czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie wy³¹czaj¹ odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ za szkody wyrz¹dzone przez dzikie zwierzêta. Je eli bowiem takie postanowienie jest przewidziane w OWU, to szkodê bêdziemy musieli pokryæ z w³asnej kieszeni. Kara za brak OC. Nale y mieæ na uwadze, e kara za niewykupienie ubezpieczenia OC ppm jest uzale niona od rodzaju pojazdu. W przypadku bowiem tzw. pojazdów z kratk¹ kara ta jest wy sza i siêga z³otych, podczas gdy dla samochodów osobowych kara ta wynosi ponad z³otych. Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód z kratk¹ jest ma³ym fiatem czy mo e du ym dostawczakiem. Istotne jest, e pojazd zarejestrowany jest jako pojazd ciê arowy. W ubieg³ym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na³o y³ na w³aœcicieli samochodów prawie o 50% wiêcej kar za brak polisy ni rok wczeœniej....kara za niewykupienie ubezpieczenia OC ppm jest uzależniona od rodzaju pojazdu. W przypadku tzw. pojazdów z kratką kara ta sięga złotych, podczas gdy dla samochodów osobowych wynosi ponad złotych. str. 6

7 PRAWO CO DNIA Odliczenie VAT od zakupu samochodu i paliwa. W dniu r. rz¹d przyj¹³ projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i us³ug, zgodnie z którym od samochodów osobowych wykorzystywanych jednoczeœnie do celów s³u bowych i prywatnych bêdzie przys³ugiwaæ odliczenie 50% podatku. Ograniczenie to dotyczy nie tylko zakupu pojazdu, ale tak e zakupu paliw do napêdu, czy wydatków eksploatacyjnych. Projekt zak³ada, e pe³ne odliczenie bêdzie przys³ugiwa³o tylko w odniesieniu do wydatków zwi¹zanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wy³¹cznie do dzia³alnoœci gospodarczej. Natomiast istotne jest, e od r. istnieje mo liwoœæ odliczenia pe³nego VAT od zakupu tzw. samochodów z kratk¹, które uzyskaj¹ homologacjê samochodu ciê arowego. Z pocz¹tkiem roku wygas³a bowiem zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ograniczeñ w odliczaniu VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy oraz VAT na paliwa do takich aut. Do czasu wdro enia kolejnej zgody Komisji Europejskiej, istnieje przejœciowa mo liwoœæ pe³nego odliczenia VAT. W dniu r. rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym od samochodów osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50% podatku. str. 7

8 PROWADZONE SPRAWY Zadoœæuczynienie dla poszkodowanej potr¹conej przez motorowerzystê. W paÿdzierniku 2013 r. nieznany motorowerzysta naruszy³ zasady bezpieczeñstwa ruchu drogowego, w wyniku czego potr¹ci³ nasz¹ klientkê, która sz³a prawid³owo lew¹ stron¹ drogi w kierunku przystanku autobusowego. Na miejsce opisanego powy ej wypadku przyjecha³a Policja i karetka pogotowania ratunkowego, która zabra³a poszkodowan¹ do Szpitala. Tam, po przeprowadzeniu badañ, stwierdzono u naszej klientki z³amanie trzonu piszczeli prawej. Z uwagi na rozmiar doznanych na skutek powy szego wypadku obra eñ cia³a i rozstroju zdrowia, poszkodowana zwróci³a siê do XALTUM w celu zg³oszenia ubezpieczycielowi roszczeñ odszkodowawczych. XALTUM podjê³o siê poprowadzenia niniejszej sprawy. Aby móc wyst¹piæ z roszczeniem o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku konieczne by³o ustalenie to samoœci motorowerzysty. Z uwagi na powy sze zwróciliœmy siê o pomoc do Policji, która udzieli³a nam informacji dotycz¹cych sprawcy wypadku oraz posiadanej przez niego polisy ubezpieczeniowej. Na tej podstawie XALTUM ustali³o jaki zak³ad ubezpieczeñ ponosi gwarancyjn¹ odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ naszej klientce na skutek opisanego zdarzenia drogowego. Po skompletowaniu dokumentacji medycznej obrazuj¹cej uszkodzenia cia³a i rozstrój zdrowia naszej klientki, XALTUM wyst¹pi³o do ubezpieczyciela z roszczeniem o wyp³atê na rzecz naszej klientki zadoœæuczynienia pieniê nego za krzywdê oraz odszkodowania z tytu³u poniesionych przez ni¹ kosztów leczenia pozostaj¹cych w zwi¹zku z ww. wypadkiem komunikacyjnym. Po otrzymaniu sporz¹dzonego przez XALTUM zg³oszenia roszczeñ, w zwi¹zku ze s³usznoœci¹ naszych ¹dañ, ubezpieczyciel przyj¹³ odpowiedzialnoœæ za przedmiotow¹ szkodê i wyp³aci³ na rzecz naszej klientki kwotê z³otych tytu³em zadoœæuczynienia pieniê nego za doznan¹ krzywdê oraz odszkodowanie za poniesione przez ni¹ koszty leczenia. Ubezpieczyciel zaznaczy³ jednoczeœnie, e w ramach ugodowego zakoñczenia sprawy mo e dop³aciæ ponadto z³otych i zakoñczyæ tym samym postêpowanie likwidacyjne. Po otrzymaniu sporządzonego przez XALTUM zgłoszenia roszczeń, w związku ze słusznością naszych żądań, ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za przedmiotową szkodę i wypłacił na rzecz naszej klientki kwotę złotych tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za poniesione przez nią koszty leczenia. XALTUM złożyło odwołanie, wnosząc o wypłacenie na rzecz poszkodowanej dalszych należnych roszczeń. Z uwagi na to, e do dnia dzisiejszego poszkodowana nadal odczuwa ból uszkodzonej nogi, nie mo e na niej stawaæ, ca³y czas porusza siê przy pomocy kul ortopedycznych, a ponadto czeka j¹ d³uga rehabilitacja, przyznan¹ przez ubezpieczyciela kwotê zadoœæuczynienia pieniê nego, jak równie propozycjê dop³aty z³otych, XALTUM uzna³o za nieadekwatn¹ do rozmiaru cierpieñ fizycznych i psychicznych doznanych przez nasz¹ klientkê. XALTUM przygotowa³o odwo³anie od decyzji zak³adu ubezpieczeñ i obecnie oczekuje na stanowisko ubezpieczyciela. str. 8

9 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Marzec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Koniecznoœæ wskazania kierowcy pojazdu, który naruszy³ przepisy drogowe Kasowanie punktów karnych pod warunkiem doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Obowi¹zki informacyjne biur podró y Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy SPIS

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2015 W BIE CYM NUMERZE: Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2014 W BIE CYM NUMERZE: Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu Assistance doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2013 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpiecz siê na wyjazd w góry Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16 Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16 Nr KRS 0000180582 Jako organizacja po ytku publicznego prosimy o przekazanie na nasz¹

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia auto casco, zwane dalej OWU okreœlaj¹ zasady ubezpieczania

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Kamil Gaw³owski Przedawnienie roszczeñ placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w stosunku do ubezpieczycieli I. Wstêp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Miko aj Wild Przes anki zado uczynienia pieni nego za krzywd zwi zan z uszkodzeniem cia a lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce s dowej Warszawa 2011 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela ORZECZENIA I GLOSY Pawe³ Ksiê ak, Bartosz Kucharski Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela Teza Zak³ad ubezpieczeñ,

Bardziej szczegółowo