DOZNANIA ESTETYCZNE KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU OFERTY MARKETINGOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOZNANIA ESTETYCZNE KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU OFERTY MARKETINGOWEJ"

Transkrypt

1 DOZNANIA ESTETYCZNE KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU OFERTY MARKETINGOWEJ KRYSTYNA MAZUREK-ŁOPACIŃSKA, MAGDALENA SOBOCIŃSKA Streszczenie Jedn z tendencji rozwoju konsumpcji jest jej estetyzacja. Zwi zana jest ona z dematerializacj rozumian m.in. w kontek cie rosn cego znaczenia dla konsumenta elementów niematerialnych oferty rynkowej. W artykule zostało ukazane znaczenie dozna estetycznych wynikaj cych z konsumpcji z punktu widzenia prowadzenia działa marketingowych słu cych kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowa konsumentów. Słowa kluczowe: doznania estetyczne, zachowania konsumentów, konsumpcja, dematerializacja konsumpcji, design, marka, oferta marketingowa 1. Wprowadzenie Proces kształtowania oferty marketingowej uwarunkowany jest wielowymiarowo. Coraz cz - ciej menad erowie zarz dzaj c poszczególnymi markami, uwzgl dniaj w swoich decyzjach marketingowych kontekst do wiadcze i dozna estetycznych konsumentów. Aby osi gn sukces trzeba umiej tnie poł czy dwa wymiary dobrego projektu tj. jego funkcj i form, poszukuj c przej cia od inteligentnych dozna do dozna z wyobra ni. Wymaga to czerpania inspiracji z ró nych ródeł, dost pnych w otoczeniu człowieka (sytuacje codzienne, historia, ba nie, przyroda) w celu tworzenia nowych mo liwo ci zwi kszenia atrakcyjno ci oferty w oczach klienta. Główne kryteria i zasady takich działa przedstawiono w tabeli 1. Inteligentne doznania Rozum. Ł czenie wszystkich mo liwych i postrzeganych zale no ci, jakie wi klienta z firm lub z jej mark Produkty. Wykorzystanie wiedzy i technologii w rozwoju odpowiednich, wyró niaj cych si i rentownych produktów Wzornictwo. Uwzgl dnienie zarówno funkcji, jak i formy praktycznego działania i estetycznego wra- enia oraz wygl du Tabela 1. Kryteria i reguły tworzenia dozna Doznania z wyobra ni Emocje. Przeprojektowanie i zmiana nazwy ukierunkowane na zwi kszenie dozna klienta Usługi. Doskonalenie wiadczenia usług, aby stały si bardziej intuicyjne i empatyczne Teatr. Kreowanie dozna poprzez pobudzanie interakcji z klientem ródło: Fisk P., Geniusz marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s W ród przesłanek przywi zywania coraz wi kszego znaczenia do dozna estetycznych konsumentów, które maj wywoływa oferowane przez firm dobra i usługi nale y wymieni dostrzeganie wpływu poszczególnych elementów oferty, a w tym designu na jako ycia i mo liwo

2 168 Krystyna Mazurek-Łopaci ska, Magdalena Soboci ska Doznania estetyczne konsumentów w kształtowaniu oferty marketingowej odwoływania si w działaniach marketingowych przedsi biorstw do potrzeb wy szych. W procesie kreacji oferty marketingowej nie mo na pomin tendencji rozwoju konsumpcji, które wyra aj si m.in. jej estetyzacj oraz dematerializacj. W kontek cie rozwoju społecze stwa konsumpcyjnego nale y zwróci uwag na to, e za pomoc produktu, jego marki i designu konsument komunikuje otoczeniu swoj pozycj i status. Celem artykułu jest ukazanie roli do wiadcze konsumentów i dozna estetycznych wynikaj cych z konsumpcji w zarz dzaniu ofert marketingow przedsi biorstwa. Przedstawiono w nim istot dematerializacji jako jednej z tendencji rozwoju konsumpcji, a tak e wskazano na potrzeb uwzgl dniania dozna estetycznych konsumentów na poszczególnych etapach procesu zarz dzania warto ci dla klientów. Szczególn uwag po wi cono zagadnieniom zwi zanym z zarz dzaniem designem w kontek cie wpływu na osi ganie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa. 2. Dematerializacja oraz estetyzacja konsumpcji i wynikaj ce z nich implikacje dla marketingu Dematerializacja oznacza wzrost znaczenia dla konsumenta warto ci niematerialnych, w tym m.in. wiedzy, prze y i dozna estetycznych, rekreacji. Jej wyrazem jest spadek udziału spo ycia dóbr materialnych i jednoczesne zwi kszenie konsumpcji dóbr niematerialnych. Dematerializacj konsumpcji definiuje si tak e w kontek cie przedmiotów konsumpcji, którym nadawane s symboliczne, niematerialne znaczenia. Wi e si to z wyodr bnieniem postmodernistycznego modelu konsumpcji, w którym konsument staje si nieustannym turyst, kolekcjonerem do wiadcze, wra e i dozna 1. Do cech postmodernistycznego modelu konsumpcji zalicza si m.in. wielo przekona, ró norodno stylów ycia, rosn c dywersyfikacj popytu, ale tak e negowanie norm. Warto ci modernizmu: rozum, post p, nauka, uniwersalizm, praca, oszcz dno s zast powane warto ciami postmodernizmu, do których zalicza si mi dzy innymi pluralizm, hedonizm, ró nicowanie, indywidualizm, wielokulturowo i globalizacj 2. Z postmodernistycznym modelem konsumpcji wi e si sentymentalizacja rynku dotycz ca konsumentów, którzy w dobie ponowoczesno ci yj c chwil, cz sto kieruj si nastrojem 3. Dematerializacja produktów stanowi swego rodzaju ich antropomorfizacj, gdy przedmiotom konsumpcji nadawane s symboliczne znaczenia, a niekiedy nawet przypisywane s cechy ludzkie. O warto ci produktów przes dzaj w tym przypadku w wi kszym stopniu cechy symboliczne oraz korzy ci w wymiarze społecznym, które osi ga konsument ni cechy funkcjonalne 4. Produkty oprócz utylitarnych funkcji s narz dziem społecznej komunikacji. Spełniaj one funkcje symboliczne, które słu do realizacji intraindywidualnych i interpersonalnych celów nabywcy. D enie do indywidualizacji w konsumpcji wyra a si w preferowaniu przez konsumentów oryginalnych, niepowtarzalnych produktów. Przywi zywanie przez konsumentów du ego znaczenia nie tylko do funkcjonalnych, ale tak e wizualnych cech produktów wpływa na wzrost znaczenia współczesnego wzornictwa, którego twórcy niejednokrotnie czerpi inspiracje ze sztuki. 1 MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy pró niaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002, s Mazurek-Łopaci ska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 49 oraz Storey J., Cultural Theory and Popular Culture an Introduction, Pearson/Prentice Hall, London 2006, s Lambkin M., Foxall G., Van Raaij F., Heilbrunn B. (red.), Zachowanie konsumenta Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 142.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, W ród postmodernistycznych implikacji dla działa marketingowych przedsi biorstw nale y wskaza na fragmentaryzacj i indywidualizacj ofert rynkowych oraz ró nicowanie produktów, prowadzenie działa w sposób niekonwencjonalny, niekiedy oparty na prowokacjach marketingowych, tworzenie centrów handlowych, w których wykreowany wiat ma sprawi, e konsumenci poczuj niezwykł atmosfer oraz oderw si od codzienno ci. Innym przykładem działa marketingowych b d cych odpowiedzi na postmodernizm w sferze konsumpcji i prowadz cych do zacierania ró nic mi dzy kultur wysok i nisk jest zakładanie przez firmy muzeów. Swoje muzea maj takie firmy jak: Coca-Cola, Nike, Guiness. Mo na tak e mówi o prowadzeniu działa marketingowych w warunkach efemeryzacji konsumpcji, która odzwierciedla dynamik zmian społeczno-gospodarczych, a tak e płynno i zmienno oraz po danie nowo ci, które s charakterystyczne dla społecze stwa postmodernistycznego 5. Dematerializacji i estetyzacji konsumpcji oraz rozwojowi hedonistycznej konsumpcji towarzyszy wyra anie przez przedsi biorstwa swojej to samo ci przez wdra anie strategii sensorycznych opieraj cych si na wywoływaniu wra e zmysłowych i dozna estetycznych. Skuteczno marketingu kreuj cego doznania zale y od umiej tno ci dotarcia do przestrzeni yciowych konsumentów, w których odgrywaj oni ró ne role. Doznania i do wiadczenia staj si dla jednostki rodkami tworzenia i umacniania to samo ci. Poszukiwanie nowych sposobów konkurowania oraz przywi zywanie coraz wi kszej uwagi do budowania wi zi klientów z mark sprawia, e firmy d do zaspokajania potrzeb emocjonalnych i sensorycznych. Nale y podkre li, e wiedza o postrzeganiu zmysłowym i sposobach zaspokajania potrzeb estetycznych znajduje zastosowanie w działaniach marketingowych przedsi biorstw, w ród których w szczególno ci wskaza nale y na projektowanie produktów oraz punktów styczno ci konsumenta z mark, jak i na komunikowanie cech marki. Powstaje nowy paradygmat marketingu oparty na zało eniu, e klienci oczekuj czego szczególnego tj. dozna, które w sposób istotny rozszerzaj ofert, tworz c nowe do wiadczenia. W tym kontek cie nale y odwoła si do kategorii estetyki marketingowej, która definiowana jest przez pryzmat tego, jak ró ne doznania zmysłowe mog wpływa na powstaj cy w umysłach klientów wizerunek marki. Wi e si to z przyjmowaniem w procesie kreowania oferty marketingowej perspektywy holistycznej i stymulowaniem pi ciu ludzkich zmysłów do do wiadczania marki. W konsekwencji oferowanie konsumentom holistycznych do wiadcze powinno przeło y si na wzrost ich lojalno ci i wi ksz trwało relacji klientów z firm, a tak e mniejsz wra liwo na działania prowadzone przez konkurentów 6. Jedn z marek, która oferuje do wiadczenie rozumiane jako prze ycie jest Almi Decor. W ród u ywanych do opisu działalno ci firmy słów nale y wymieni m.in.: pomysł, inspiracja, pi kno, sztukateria, ornamentyka. Almi Decor oddziałuje na odbiorc na poziomie wzroku, zapachu, słuchu, dotyku, wiata marze, a cechy funkcjonalne chocia s istotne, to wyst puj na dalszym planie 7. Przykłady działa marketingowych innych firm słu ce kreowaniu marek przez odwoływanie si do poszczególnych zmysłów przedstawiono w tabeli 2. 5 Mróz B., Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku [w:] Zawadzka A.M., Górnik- Durose M. (red.), ycie w konsumpcji, konsumpcja w yciu. Psychologiczne cie ki współzale no ci, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010, s Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011, s Pogorzelski J., (R)ewolucja marki. Jak tworzy marki i zarz dza nimi w XXI wieku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010, s

4 170 Krystyna Mazurek-Łopaci ska, Magdalena Soboci ska Doznania estetyczne konsumentów w kształtowaniu oferty marketingowej Tabela 2. Przykłady działa marketingowych opieraj cych si na tworzeniu dozna i do wiadcze klientów Typy do wiadcze zmysłowych Marka jako do- wiadczenie wzrokowe Marka jako do- wiadczenie zapachowe Marka jako do- wiadczenie d wi kowe Marka jako do- wiadczenie smakowe Marka jako do- wiadczenie dotykowe Przykłady działa marketingowych słu cych kreowaniu marki jako do wiadczenia zmysłowego Nawi zuj c do estetyzmu, dla którego charakterystyczne s czyste, proste linie, proste materiały oraz ł czenie abstrakcyjnych form etnicznych Ph. Starck zaprojektował wyciskark do cytryn, która stała si jednym z najlepiej sprzedaj cych si produktów Alessi. Wa nym elementem produktu, jakim jest woda mineralna Ty Nant, jest butelka, której kształt imituje efekt lej cej si wody. W tym przypadku projektanci odwołali si do stylu organicznego, który mo na scharakteryzowa przez łagodne płynne linie, wzornictwo holistyczne, odnosz ce si do otaczaj cego rodowiska. Citroën stosuje sensoryczn strategi zapachow, której istota wyra a si w tym, e nabywcy Citroëna C4 mog wybra jeden spo ród dziewi ciu ró nych zapachów zaprojektowanych dla kabiny samochodu, tworz cych przyjemn atmosfer i sprzyjaj cych bezpiecznej je dzie. Opracowane z udziałem ekspertów z firmy kosmetycznej zapachy s zharmonizowane z to samo ci marki. W tym przypadku zapach jest integraln cz ci produktu, która pełni równie wa n rol jak inne elementy wn trza samochodu. Sklep Verizon Wireless posłu ył si zapachami podczas promocji telefonu komórkowego firmy LG Electronics. W sklepie rozpylono zapach czekolady, który nawi zywał do nazwy telefonu Chocolate. U ycie zapachu i stworzenie zwi zanego z nim do wiadczenia zmysłowego stanowiło uzupełnienie dla wykorzystywanych bod ców wizualnych i d wi kowych. Kawiarnie Starbucks wdra aj program Posłuchajcie jak brzmi Starbucks, którego celem jest dostarczenie klientom zapadaj cych w pami wra e d wi kowych. W zwi zku z tym w kawiarniach wdra aj cych ten program wyodr bniono miejsca, w których klienci mog wygodnie usi i posłucha muzyki. Muzyczne kawiarnie zapraszaj równie artystów piewaj cych na ywo. W rezultacie klienci zostaj w kawiarni dłu ej i zamawiaj wi cej kawy. Nale ca do włoskiej marki Giorgio Armani sie Emporio Armani otworzyła w swoich sklepach kafejki, aby wykreowa wokół marki styl ycia i zaoferowa co wi cej ni tylko mo liwo robienia zakupów. Innymi firmami, które post puj w podobny sposób s Donna Karen, czy Macy s. Sensoryczn strategi smakow stosuje Hotel Chocolat, b d cy swego rodzaju domem miło ników czekolady, w którym zarówno przestrze usługowa, jak i opakowania wyrobów czekoladowych pełni cych funkcj ozdobnych bibelotów oraz obsługa cz stuj ca klientów wybranymi czekoladami tworz specyficzn atmosfer. W firmie Volvo opracowuj c nowy prototyp samochodu du wag przywi zuje si do sensorycznej strategii dotykowej, poniewa postrzega si samochód jako m.in. ródło przyjemnych dozna dotykowych. Wykorzystuje si w tym celu np. odpowiednio dobrane materiały i powierzchnie oraz kształty, które wywołuj do- wiadczenia dotykowe. ródło: Opracowano na podstawie: Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011 oraz Bhaskaran L., Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, ABE Marketing, Warszawa 2006.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Doznania estetyczne a proces zarz dzania warto ci dla klienta Prowadzenie działa marketingowych i wyró nianie produktu na tle oferty konkurentów wymaga ju nie tylko znajomo ci potrzeb i oczekiwa konsumentów, ale uwzgl dniania w procesie zarz dzania warto ci dla klienta kategorii do wiadcze i dozna wynikaj cych z konsumpcji. Wywoływanie dozna estetycznych wymaga stosowania kreatywnych rozwi za zarówno na etapach definiowania i kształtowania warto ci, jak i jej dystrybuowania i komunikowania. Na etapie definiowania i kształtowania warto ci firmy przywi zuj du e znaczenie do designu oraz kreowania marki. Budowanie unikalno ci marki przez odwoływanie si do zmysłów konsumentów wymaga uwzgl dnienia sposobu oddziaływania na konsumenta m.in. takich elementów jak: logo oraz przekazywany przez mark obraz, stosowana przez firm kolorystyka pozwalaj ca na kojarzenie marki z okre lonymi kolorami, charakterystyczny dla danej marki kształt, wykorzystywana nazwa oraz d wi ki pozwalaj ce konsumentowi identyfikowa mark. Istotne jest tak e zintegrowanie etapu polegaj cego na definiowaniu i kształtowaniu warto ci z procesem jej oferowania i komunikowania. Kreowanie dozna estetycznych konsumentów wi e si bowiem ze stosowaniem nowoczesnych oraz niekonwencjonalnych form komunikacji z klientem, które anga uj go emocjonalnie i w konsekwencji ułatwiaj stworzenie wi zi mi dzy konsumentem a mark. Do zastosowania s w tym przypadku np. działania ambientowe, których istota polega na wykorzystywaniu zaskakuj cej odbiorc konstrukcji przekazu marketingowego. Zwi zane z rozwojem postmodernistycznego modelu konsumpcji zmiany w zachowaniach konsumentów wpływaj tak e na kreowanie reklam. Odwołanie do wra e i dozna konsumentów, a nie do korzy ci funkcjonalnych, które ma zapewni nabywanie i korzystanie z produktów, znajduje si niejednokrotnie w ró nych przekazach z zakresu komunikacji marketingowej, a w tym w szczególno ci w sloganach reklamowych 8. Na podstawie analiz zrealizowanych przez firm Expert-Monitor, która rejestruje od 1998 roku slogany reklamowe, nale y zauwa y, e w ród najcz ciej wyst puj cych słów w sloganach reklamowych na rynku polskim s wła nie takie rzeczowniki jak smak, wiat, ycie, pi kno, mo liwo ci, marzenie, rado, przyjemno oraz takie czasowniki jak mie, czu, poczu, móc, odkrywa, chcie, y, cieszy si 9. Estetyzacja konsumpcji wpływa tak e na ostatni etap procesu zarz dzania warto ci dla klienta, którym jest oferowanie warto ci. W tym przypadku stosowanie przez przedsi biorstwa strategii sensorycznych oraz odwoływanie si do wra e i do wiadcze konsumentów wi e si z przywi zywaniem du ego znaczenia do stylu, a tak e formy architektonicznej budynków pełni cych funkcj miejsc sprzeda y. Kształtowanie dozna estetycznych konsumentów wymaga dbało ci o wszystkie punkty styczno ci konsumenta z mark. Do zastosowania s narz dzia z zakresu merchandisingu, nowatorskie, niekonwencjonalne sposoby aran acji przestrzeni handlowych i wystaw sklepowych, które kreuj specyficzn atmosfer w miejscu sprzeda y. Odwoływanie si na etapie oferowania nabywcom warto ci do hedonistycznej konsumpcji, która zwi zana jest z przyjmowaniem przez konsumentów orientacji na przyjemno oraz orientacji na tu i teraz polega tak e na konkurowaniu przez stwarzanie nabywcy superobfito ci wyboru, czy teatralizacji ekspozycji han- 8 Soboci ska M., Dematerializacja konsumpcji i jej wpływ na rozwój marketingu [w:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa 2010, s Por. Spychalska M., Hołota M., Słownik sloganów reklamowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s

6 172 Krystyna Mazurek-Łopaci ska, Magdalena Soboci ska Doznania estetyczne konsumentów w kształtowaniu oferty marketingowej dlowych. Przykłady działa marketingowych słu cych kreowaniu dozna estetycznych konsumentów, które odpowiadaj poszczególnym etapom procesu zarz dzania warto ci dla klienta ukazano na rysunku 1. Estetyzacja i dematerializacja konsumpcji jako uwarunkowania procesu zarz dzania warto ci dla klienta Definiowanie i kształtowanie warto ci Komunikowanie warto ci Oferowanie warto ci inspirowanie si megatrendami i przemianami stylów ycia w poszukiwaniu pomysłu na unikatowy design kreowanie produktu, a w tym jego kolorystyki, kształtu, opakowania, wyró niaj cego si estetyk i jako ci wykonania stosowanie wyrafinowanego wzornictwa kreowanie marek tworz cych emocjonalne wi zi z klientami rozwijanie symbolicznych funkcji produktów semiotyczne ujmowanie produktów anga owanie projektantów w cały proces tworzenia produktu wykorzystywanie potencjału kreatywnego i estetycznego odbiorców przez anga owanie ich w proces definiowania i wykorzystywanie niekonwencjonalnych i anga uj cych emocjonalnie odbiorców form komunikowania si z klientami anga owanie projektantów, ale równie konsumentów do tworzenia materiałów reklamowych nawi zywanie w komunikatach reklamowych do wra e, dozna wynikaj cych z konsumpcji stosowanie sloganów typu: Poruszaj ce dzieło sztuki Opel, Zaprojektowany, by cieszy Peugeot, Prosto z raju Renault, Z miło ci do pi kna Apart podporz dkowanie stylu i formy architektonicznej budynków pełni cych funkcj miejsc sprzeda y wywoływaniu dozna estetycznych wykorzystywanie nowych sposobów aran acji przestrzeni handlowych, wystaw sklepowych, narz dzi z zakresu merchandisingu w celu kreowania dozna estetycznych teatralizacja ekspozycji handlowych stwarzanie superobfito ci wyboru wywoływanie dozna estetycznych przez oddziaływanie na konsumenta w miejscu sprzeda y kolorystyk, wiatłem, muzyk Działania marketingowe ukierunkowane na wywoływanie u konsumentów dozna estetycznych Rysunek 1. Etapy procesu zarz dzania warto ci dla klienta i odpowiadaj ce im przykłady działa marketingowych słu cych kreowaniu dozna estetycznych konsumentów ródło: Opracowanie własne.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Rola designu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa Znaczenie designu w budowaniu warto ci firmy nale y postrzega w kontek cie głównego celu zarz dzania wzornictwem. Zdaniem R. Gregera, członka zarz du i współwła ciciela firmy GP designpartners, istot zarz dzania wzornictwem jest uchwycenie to samo ci marki, czy filozofii firmy, a nast pnie jej zwizualizowanie oraz zakomunikowanie za po rednictwem produktu w taki sposób, aby podstawowe warto ci marki stały si czytelne dla konsumentów 10. W ród przesłanek rosn cego znaczenia designu w procesie zarz dzania warto ci dla firmy i klienta nale y wskaza na: zmiany w konsumpcji wyra aj ce si m.in. jej dematerializacj i estetyzacj, ekologizacj oraz d eniem konsumentów do poprawy jako ci ycia, traktowanie designu jako obszaru konkurowania i instrumentu kształtowania zachowa konsumentów, rosn c konkurencj i wynikaj ce z tego trudno ci z wyró nieniem produktu, przywi zywanie coraz wi kszego znaczenia do brandingu, dostrze enie zwi zku mi dzy innowacyjno ci a designem, rozwój przemysłów kreatywnych i kreatywnej gospodarki, rozwój technologii, inteligentnych materiałów umo liwiaj cych innowacyjne ich zastosowanie w kreowaniu oferty rynkowej. W tym kontek cie nale y podkre li, e zarz dzanie designem wi e si z potrzeb wyja nienia tego w jaki sposób jednostkowe impresje rozumiane jako wra enia konsumentów składaj si na cało ciow percepcj produktu. Dlatego te sensoryczny, a w tym wizualny wymiar działalno- ci firmy powinien by tak zaprojektowany, aby stosowane przez przedsi biorstwo rodzaje ekspresji powodowały po dane impresje u odbiorców. Klienci odbieraj ró nego typu bod ce i przetwarzaj dostarczane przez firm informacje oraz interpretuj je na własny u ytek. W efekcie wra enia klientów wpływaj na przyjmowane przez nich postawy wobec marki i firmy 11. Design i zwi zane z nim doznania estetyczne konsumentów odgrywaj szczególnie istotn rol w przypadku marek dóbr luksusowych, które wyró niaj si przede wszystkim oferowan klientom warto ci dodan. Jednak niezale nie od bran y, w której funkcjonuje przedsi biorstwo i typu oferowanych produktów proces zarz dzania designem wymaga stosowania podej cia holistycznego, które wi e si z wykorzystywaniem wiedzy z ró nych dziedzin w poszukiwaniu innowacyjnych rozwi za. Uwzgl dniaj c rol designu w rozwoju przedsi biorstwa i jego oferty marketingowej nale y postrzega zarz dzanie designem w kontek cie efektywnego wykorzystania przez firm wzornictwa w celu realizacji jej głównych celów. W procesie zarz dzania wzornictwem powinny by uwzgl dniane zarówno cele przedsi biorstwa, jak i potrzeby konsumenta oraz tendencje w rozwoju konsumpcji uwarunkowane czynnikami społeczno-kulturowymi, rozwojem nowych technologii oraz potrzeb wdra ania koncepcji zrównowa onego rozwoju. W obszarze designu obserwowane s przemiany, które wyra aj si w tym, e wzornictwo nie jest postrzegane tylko w kontek cie stylu i estetyki, ale tak e jako narz dzie słu ce doskonaleniu dóbr, usług i obsługi klienta. Przyj- 10 Best K., Design Management. Zarz dzanie strategi, procesem projektowym i wdra aniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu. Strategiczne zarz dzanie markami, to samo ci i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 94, 232.

8 174 Krystyna Mazurek-Łopaci ska, Magdalena Soboci ska Doznania estetyczne konsumentów w kształtowaniu oferty marketingowej mowanie okre lonych rozwi za w obszarze designu wpływa w zwi zku z tym na relacje firmy z jej klientami i interesariuszami. Rynkowa warto designu zale y od tego, w jakim stopniu pokrywaj si cele firmy z oczekiwaniami konsumentów. Przykładami firm, w których design odgrywa znacz c rol i ma du e znaczenie w ró nego typu procesach decyzyjnych s Apple, Philips, Dyson, Sony. Firmy te umieszczaj konsumenta w centrum procesu projektowego. Du uwag przywi zuj do rozpoznawania niezaspokojonych dot d potrzeb konsumentów i analizowania zachowa u ytkowników produktów. Badania oczekiwa odbiorców stanowi podstaw do opracowywania innowacyjnych produktów oraz s wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotycz cych wyboru sposobu pozycjonowania marki oraz komunikowania jej to samo ci 12. Decydenci w ró nego typu przedsi biorstwach opieraj swoje decyzje z jednej strony na wynikach bada ilo ciowych, a z drugiej strony poszukuj c odpowiedzi na pytania typu dlaczego konsumenci preferuj te, a nie inne produkty, czy marki?, wykorzystuj badania jako ciowe. Zainteresowanie badaniami jako ciowymi wi e si z tym, e ułatwiaj one rozpoznawanie nieu- wiadamianych przez konsumenta motywów, postaw oraz innych uwarunkowa ich zachowa. Badania jako ciowe podlegaj ewolucji, która wyra a si w tym, e ł czy si wiele podej badawczych. Badacze nie s ju tylko zbieraczami opinii, deklaracji konsumentów wypowiedzianych podczas zogniskowanych wywiadów grupowych. W celu lepszego zrozumienia zachowa konsumentów badacze rynku obserwuj trendy kulturowe, które wpływaj na zachowania konsumentów 13. Do zastosowania jest tak e program semiotyczny b d cy jednym z uszczegółowionych kierunków bada marketingowych w ramach interpretacyjnego nurtu metodologicznego. W podej- ciu interpretacyjnym, przyjmuj cym perspektyw emic zakłada si, e badania nigdy nie s zako czone, a zdobyte informacje i wiedza maj tymczasowy i ograniczony do kontekstu czasowosytuacyjnego charakter 14. Semiotyczny program badawczy znajduje zastosowanie w szczególno ci do analiz symbolicznej konsumpcji i symbolicznych aspektów zachowa rynkowych. Jest jednym z podej stosowanych w jako ciowych badaniach marketingowych słu cych identyfikacji poziomów znacze poj, sposobu kategoryzacji produktów, jak równie rozpoznawaniu motywacji i postaw konsumentów. Ukazuj c rol designu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa nale y podkre li, e Polacy coraz cz ciej s skłonni zapłaci wi cej za produkt, który ich zdaniem wyró nia si dobrym designem. wiadcz o tym m.in. wyniki badania dotycz cego percepcji designu i zachowa zakupowych Polaków, zgodnie z którymi prawie 90% badanych polskich konsumentów jest skłonna zapłaci wi cej za produkt, który jest dobrze zaprojektowany, przy czym co trzeci respondent jest gotowy zapłaci nawet ponad 10% wi cej za produkt wyró niaj cy si dobrym designem Best K., Design Management. Zarz dzanie strategi, procesem projektowym i wdra aniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 12,16,40, Wójcik M., Jako ciowe badania elementów składowych marki [w:] Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2007, s Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s Bombol M., Design produktów jako determinanta zachowa polskich konsumentów, [w:] Kall J., Sojkin B. (red.), Zarz dzanie produktem. Kreowanie marki, Zeszyty Naukowe nr 154, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2010, s. 180.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Konkurowanie designem i przez odwoływanie si do dozna estetycznych konsumentów niejednokrotnie wymaga tworzenia interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Do zastosowania jest tak e koncepcja marketingu relacji, zgodnie z któr przedsi biorstwa tworz wi zi z podmiotami otoczenia, a w tym m.in. ze szkołami wy szymi. Przykładem ilustruj cym znaczenie współpracy firmy z otoczeniem w rozwoju kreatywno ci oraz produktów, w których istotn rol odgrywa wzornictwo jest Akcelerator Designu. Jest to projekt realizowany przez przedsi biorstwa, szkoły wy sze oraz Urz d Miejski Wrocławia. Partnerami s : firma Autodesk, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urz du Miejskiego Wrocławia, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Akademia Sztuk Pi knych we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Istot tego projektu jest promowanie dobrego wzornictwa oraz efektywnych sposobów tworzenia produktów. Realizacja projektu ma przyczyni si do stworzenia platformy ł cz cej projektowanie wzornicze z zarz dzaniem innowacjami i zarz dzaniem produktem oraz stymuluj cej wymian informacji, wiedzy i do wiadcze pomi dzy przedsi biorstwami a projektantami, architektami, in ynierami b d cymi absolwentami wrocławskich uczelni 16. Celem projektu jest tak e wykształcenie specjalistów gotowych do kierowania rozwojem nowego produktu oraz wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnej upowszechniaj cej lokalne inicjatywy designerskie poprzez rewitalizacj budynków poprzemysłowych. 5. Podsumowanie Definiuj c dematerializacj konsumpcji w kontek cie postmodernistycznego modelu konsumpcji oraz antropomorfizacji produktów, trzeba w szczególno ci zwróci uwag, e w procesie konkurowania ro nie znaczenie marki, designu, nowych, niestandardowych form komunikacji marketingowej, a tak e ekspozycji produktów w miejscach sprzeda y. Jednocze nie ukazuj c rol dozna estetycznych konsumentów w działaniach przedsi biorstw nale y zwróci uwag na to, e przemysły kreatywne, do których zalicza si m.in. design wn trz i produktów, rynek mody, architektur maj tak e coraz wi ksze znaczenie w wymiarze makroekonomicznym. Wyra a si to w rosn cym znaczeniu sektora przemysłów kreatywnych w tworzeniu PKB oraz kształtowaniu wzrostu gospodarczego, jak równie w przyczynianiu si do pozytywnych zmian na rynku pracy. Jest to szczególnie istotne w kontek cie rozwoju kreatywnej gospodarki i przemysłów kreatywnych, które oddziałuj na rozwój miast oraz aglomeracji m.in. przez kształtowanie jako ci ycia, przez generowanie wzrostu zatrudnienia tak e w przemysłach zale nych, jak równie indukowanie procesów innowacyjnych i zmian jako ciowych 17. Ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb konsumentów zarz dzanie designem wymaga rozpoznawania tendencji rozwoju konsumpcji, na które maj wpływ zmiany społeczno-kulturowe i demograficzne. Wyra aj si one ró norodno ci warto ci uznawanych za wa ne przez konsumentów oraz nowymi stylami ycia. Zarz dzanie marketingowe wzornictwem z jednej strony powinno przeło y si na wzrost warto ci firmy i przyczyni si do stworzenia silnej marki, a z drugiej strony przedsi biorstwo zapewniaj c doznania estetyczne powi zane z przyj tymi rozwi zaniami funkcjonalnymi w obszarze produktu mo e wpływa na wzrost satysfakcji i lojalno ci klientów. W tym kontek cie nale y Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] Gwó d A. (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 52.

10 176 Krystyna Mazurek-Łopaci ska, Magdalena Soboci ska Doznania estetyczne konsumentów w kształtowaniu oferty marketingowej podkre li, e proces projektowania i jego efekty powinny by spójne z warto ciami zawartymi w misji przedsi biorstwa. Bibliografia [1] Best K., Design Management. Zarz dzanie strategi, procesem projektowym i wdra aniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 12,16,40,100. [2] Bhaskaran L., Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, ABE Marketing, Warszawa [3] Bombol M., Design produktów jako determinanta zachowa polskich konsumentów, [w:] Kall J., Sojkin B. (red.), Zarz dzanie produktem. Kreowanie marki, Zeszyty Naukowe nr 154, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2010, s [4] Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2007, s [5] Fisk P., Geniusz marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 216 [6] [7] Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011, s. 42. [8] Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] Gwó d A. (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 52. [9] Lambkin M., Foxall G., Van Raaij F., Heilbrunn B. (red.), Zachowanie konsumenta Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s [10] MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy pró niaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002, s. 36. [11] Mazurek-Łopaci ska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 49 [12] Mróz B., Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku [w:] Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red.), ycie w konsumpcji, konsumpcja w yciu. Psychologiczne cie ki współzale no ci, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010, s [13] Pogorzelski J., (R)ewolucja marki. Jak tworzy marki i zarz dza nimi w XXI wieku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010, s [14] Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s. 21. [15] Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu. Strategiczne zarz dzanie markami, to samo ci i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 94. [16] Soboci ska M., Dematerializacja konsumpcji i jej wpływ na rozwój marketingu [w:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa 2010, s [17] Spychalska M., Hołota M., Słownik sloganów reklamowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s [18] Storey J., Cultural Theory and Popular Culture an Introduction, Pearson/Prentice Hall, London 2006, s. 144.

11 177 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, 2011 [19] Wójcik M., Jako ciowe badania elementów składowych marki [w:] Maison D., Noga- Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2007, s CONSUMERS' AESTHETIC EXPERIENCE IN SHAPING OF THE MARKETING OFFERS Summary Aesthetics is one of the tendencies in consumption development. It's related to dematerialization understood in the context of the growing importance of nonmaterial market offer. In this paper, the importance of aesthetic experience resulting from the consumption from the perspective of marketing activities aimed at creating positive attitudes and behaviours of consumers has been presented. Keywords: aesthetic experience, consumer behaviour, consumption, dematerialization of consumption, design, brand, marketing offer Krystyna Mazurek-Łopaci ska Magdalena Soboci ska Katedra Bada Marketingowych Instytut Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Sylabus 2 Tytu kursu: Semestr: Autor kursu: Opis kursu: Tematyka poszczególnych zaj : BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 5 (magisterskie studia niestacjonarne - wieczorowe) Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się:

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się: Co to jest autyzm? Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się licznymi nieprawidłowościami w rozwoju, uwidaczniającymi się przed ukończeniem trzeciego roku życia w co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 23-24 listopada 2011. Rabka

Szkolenie 23-24 listopada 2011. Rabka Szkolenie 23-24 listopada 2011 Rabka ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Moduł: Polityki horyzontalne 1. Dyskryminacja w partnerstwie Jak powstaje dyskryminacja? STEREOTYP Sztywne, uproszczone przekonania na temat danej

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej Agnieszka Kowalska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2011 Recenzja prof. zw. Aldon Zalewski Redaktor prowadzący Adam P. Balcerzak

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.6 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (2)

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.6 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.6 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: rynek, rynek przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się:

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się: 1 Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. ~ P. Rosegger Zarządzanie czasem i priorytetami > > Nauka ergonomicznego wykorzystania czasu > > Planowanie pracy w odniesieniu do ustalonych celów > >

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Pieni dze na inwestycje jak to jest teraz pouk adane? Anna Py SPR PSTR G PUSTELNIA

Pieni dze na inwestycje jak to jest teraz pouk adane? Anna Py SPR PSTR G PUSTELNIA Pieni dze na inwestycje jak to jest teraz pouk adane? Anna Py SPR PSTR G PUSTELNIA DZIA ANIA POZAINWESTYCYJNE 1. Innowacje 2. Doradztwo 3. Akwakultura wiadcz ca us ugi rodowiskowe 4. Kapita u ludzki 5.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Społeczna odpowiedzialność to etyczne prowadzenie biznesu, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia firmy, uczciwość w stosunku do interesariuszy.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSOLANEGO

PODSTAWY DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSOLANEGO PODSTAWY DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSOLANEGO dr Magdalena Barańska magdabar@amu.edu.pl Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo