STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi"

Transkrypt

1 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi ROZDZIAŁ I Nazwa i siedziba Spółdzielni. 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" i w statucie jest zwana Spółdzielnią. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Łódź Spółdzielnia składa się z wydzielonych terenowo, organizacyjnie i administracyjnie osiedli Karolew, Pojezierska, im. M. Kopernika, Dąbrowa, Pienista-Czahary w statucie zwanych osiedlami. 2. Powoływania nowych, likwidacji, podziału lub łączenia osiedli dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek: a. Zarządu lub Rady Nadzorczej, b. grupy większości członków zamieszkujących w nieruchomościach mających być przedmiotem dokonywanych zmian strukturalnych. 3. Powołanie nowych, likwidacja, podział lub łączenie osiedli nie powoduje konieczności zmian w statucie. 4 Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. ROZDZIAŁ II Cel i przedmiot działalności Spółdzielni. 5 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb jej członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom Spółdzielni samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz dbanie o utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym i estetycznym. 5a Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali Lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903). 2. Lokalem mieszkalnym jest także pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

2 3. Domem jednorodzinnym jest dom mieszkalny, także samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczona do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 4. Pomieszczeniem tymczasowym jest pomieszczenie spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2005 r. nr 17 poz. 155) Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni może być: A. budowanie lub nabywanie budynków w celu: 1. ustanowienia na rzecz członków: a. spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, b. odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu a także udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 2. wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu, B. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków Spółdzielni własności tych domów, C. zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem tej nieruchomości. D. prowadzenie działalności społecznej, ROZDZIAŁ III Sprawy członkowskie. Dział A - Zasady i tryb przyjmowania członków Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności oraz osoba prawna. Osobie prawnej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 2. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych działa jej przedstawiciel ustawowy, a za osobę prawną jej uprawniony organ lub ustanowiony pełnomocnik. 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego należało tylko do jednego z nich. Małżonkowi członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 4. Osobą bliską członka Spółdzielni jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. 5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 2

3 9 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. 2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku osoby prawnej jej nazwę i miejsce siedziby ilość zdeklarowanych udziałów, wskazanie osoby, której Spółdzielnia ma wypłacić udziały na wypadek śmierci członka Spółdzielni. Za osobę fizyczną nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. 2. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni o ile spełnia jedno z następujących wymagań: a. małżonek jest członkiem Spółdzielni, b. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, c. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom, przypadło jej wskutek śmierci małżonka, d. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych niniejszym statutem, e. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, f. nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji, g. wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, h. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, i. oczekuje (na podstawie umowy o budowę lokalu zawartej ze Spółdzielnią) na ustanowienie: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu j. przysługuje jej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu. k. w terminie 6 miesięcy od pozbawienia członkostwa w wyniku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ustały przyczyny będące podstawą tego pozbawienia, 3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań: a. oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu na podstawie umowy o budowę lokalu zawartej ze Spółdzielnią, b. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię. 4. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. 3

4 5. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby spełniającej warunki określone w ust. 2 lub Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, służy kandydatowi na członka Spółdzielni odwołanie do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i zobowiązana jest dostarczyć odwołującemu się odpis swej uchwały w tej sprawie wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej podjęcia Zarząd prowadzi rejestr członków Spółdzielni, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do członków Spółdzielni będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę; liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów; wysokości wniesionych wkładów budowlanych lub mieszkaniowych; zmiany danych w tym zakresie; datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka Spółdzielni lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr. Dział B - Wpisowe i udziały Wysokość wpisowego wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz oraz z 2004 r., nr 240, poz. 2407). W przypadku przystąpienia do Spółdzielni małżonka członka Spółdzielni lub dziecka przejmującego prawo do lokalu po członku Spółdzielni, wnoszą oni wpisowe w wysokości 12,5% minimalnego wynagrodzenia. 2. Termin wniesienia wpisowego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. 3. Skutkiem nie wniesienia w określonym w ust. 2 terminie wpisowego, jest wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. 4. Wpisowe zasila fundusz zasobowy Spółdzielni i nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa Wysokość udziału wynosi 50,00 zł. 2. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść następującą liczbę udziałów: a. 6 jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego, b jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu użytkowego, c. 6 - jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do garażu lub miejsca postojowego, udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji. 3. Dla małżonka członka Spółdzielni przystępującego do Spółdzielni zamieszkującego wspólnie z członkiem Spółdzielni, wysokość udziału wynosi: a. od lokalu mieszkalnego 1 udział, b. od garażu 1 udział, c. od miejsca postojowego 1 udział. 4. Termin wnoszenia udziałów wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. 5. Skutkiem nie wniesienia w określonym w ust. 4 terminie obowiązującej ilości udziałów jest wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. 6. Wpłacone udziały zasilają fundusz udziałowy Spółdzielni i podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w wysokości nominalnie wniesionej kwoty. 7. Zwrotu udziałów Spółdzielnia dokonuje jednocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu rozliczenia członka Spółdzielni ze Spółdzielnią. Roszczenie to staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu przez członka Spółdzielni i osoby, które prawa od członka Spółdzielni wywodzą. 4

5 Zwrotu samych udziałów - gdy członek Spółdzielni nie wniósł wkładu budowlanego lub mieszkaniowego Spółdzielnia dokonuje w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok, w którym posiadacz udziału przestał być członkiem Spółdzielni. Dział C - Prawa i obowiązki członków. 14 Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 15 Członkowie Spółdzielni mają prawo do: 1. czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności: a. udziału w Walnym Zgromadzeniu. W imieniu członków nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Zgromadzeniu bierze ich przedstawiciel ustawowy, W imieniu osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni, udział w Zgromadzeniu bierze ustanowiony w tym celu pełnomocnik, b. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy wniosków dotyczących działalności Spółdzielni, c. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiadają biernego prawa wyborczego, d. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w niniejszym statucie, e. żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia szczególnych spraw i projektów uchwał, popartego przez co najmniej 10 członków Spółdzielni i zgłoszonego nie później niż 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, f. zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, nie później niż 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, g. otrzymania na swój wniosek nieodpłatnie odpisu statutu Spółdzielni i odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów oraz odpłatnie kopii lub odpisów uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, wniosków polustracyjnych i informacji o ich realizacji, rocznych sprawozdań finansowych, oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności, a w szczególności: a. zawierania na piśmie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie, b. zawierania na piśmie umów o budowę lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie, c. zawierania na piśmie, przez członka Spółdzielni któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umów o ustanowienie prawa odrębnej własności na warunkach określonych w niniejszym statucie, d. zawierania na piśmie umów o przekształcenie posiadanego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie i tylko w okresie wyznaczonym przez przepisy ustawy z 15.XII.2000r o Spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami ) e. zawierania ze Spółdzielnią umowy najmu lokali stanowiących jej własność na warunkach określonych w tej umowie, 3. realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa, a w szczególności: a. rozporządzania swoimi roszczeniami wobec Spółdzielni o wypłatę udziałów i zwrot wkładów lub wypłatę ich równowartości w wysokościach określonych w niniejszym 5

6 statucie, ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. Członek nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały: przed ustaniem członkostwa, przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, w przypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni ( art prawa spółdzielczego), b. wskazania w deklaracji członkowskiej lub odrębnym piśmie złożonym w Spółdzielni osoby, której Spółdzielnia obowiązana jest wypłacić udziały na wypadek śmierci członka Spółdzielni, c. żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat za używanie lokalu, d. otrzymania pisemnego powiadomienia o zmianie wysokości opłat za używanie lokalu wraz z uzasadniania tych zmian, na 14 dni przed upływem terminu do ich wnoszenia, e. kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat za używanie lokalu bezpośrednio na drodze sądowej. W takim przypadku ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. f. zamiany zajmowanego lokalu na inny na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, g. korzystania ze stanowiących własność Spółdzielni obiektów, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania z zachowaniem warunków określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 4. wystąpienia ze Spółdzielni za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie pod rygorem nieważności, 5. odwoływania się od uchwał organów Spółdzielni podjętych w sprawach między Spółdzielnią a członkiem Spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, na warunkach określonych w niniejszym statucie, 6. zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich sprzeczności z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami albo godzenia w interes Spółdzielni lub mającymi na celu pokrzywdzenie członka Spółdzielni, 7. wynajmowania lub oddania w użytkowanie bez zgody Spółdzielni lokalu lub jego części, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub zmianą przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli zmiany te miałyby wpływ na wysokość opłat za używanie lokalu, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym Spółdzielni. 8. prowadzenia w zajmowanym lokalu mieszkalnym własnej, nieuciążliwej dla otoczenia zawodowej działalności zarobkowej, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni Członkowie Spółdzielni są zobowiązani do: 1. wniesienia wpisowego i wkładów oraz zdeklarowanych udziałów stosownie do warunków określonych w niniejszym statucie, 2. uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości wniesionych udziałów, 3. uczestniczenia w pokrywaniu jej strat, tak jak gdyby byli nadal członkami Spółdzielni - w razie otwarcia likwidacji Spółdzielni - w terminie 6 miesięcy, a w razie wszczęcia postępowania upadłościowego Spółdzielni - w terminie roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, 4. uczestniczenia w pokrywaniu kosztów obsługi grupy członków oczekujących poprzez wnoszenie rocznego ryczałtu wynoszącego 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za poprzedni rok, jeśli są członkami oczekującymi na ustanowienie na ich rzecz lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w Spółdzielni. Ryczałt płatny jest kwartalnie w terminach do 15-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. 5. przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu i opartych na nim regulaminów i zasad oraz uchwał organów Spółdzielni, 6

7 6. dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych a także poszanowania i zabezpieczania jej mienia, 7. zawiadamiania Spółdzielni, o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej, umowie o ustanowieniu prawa do lokalu, umowie najmu lokalu i innych dokumentach składanych w Spółdzielni w celach uwiarygodnienia swojej sytuacji prawnej i faktycznej, pod rygorem skutków prawnych, 8. uczestniczenia w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni, w wysokości przypadającej na zajmowany lokal wraz z częścią wspólną, przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych w ustalonej wysokości i w terminach zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie oraz przez wnoszenie opłat za zajmowany lokal w ustalonej wysokości, w terminie do 15-go każdego miesiąca zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie, regulacjami regulaminów, zasad i uchwał uprawnionych organów Spółdzielni, a w przypadku lokali wynajmowanych - zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu, 9. utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie technicznym, 10. udostępniania (po wcześniejszym uzgodnieniu terminów) zajmowanego lokalu w celu: a. wykonania remontu lub przebudowy obciążających Spółdzielnię. Jeżeli rodzaj remontu tego wymaga, osoby korzystające z tego lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni, w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle określony i podany do wiadomości zainteresowanych, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy. Członek Spółdzielni zajmujący lokal zamienny wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu, które nie mogą być wyższe niż za zajmowany lokal dotychczasowy, b. dokonania obligatoryjnych okresowych kontroli wynikających z przepisów prawa budowlanego, c. dokonania kontroli i okresowych odczytów urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach przy zachowaniu warunków określonych w Spółdzielni, d. zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni, e. dokonania określenia wartości rynkowej zajmowanego lokalu przez osobę do tego uprawnioną, f. usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio jej powstaniem. W tym przypadku lokal należy udostępnić niezwłocznie bez wcześniejszego uzgadniania terminów. W razie nieobecności osoby zajmującej lokal lub odmowy udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a w razie potrzeby także Straży Pożarnej. W razie wejścia do lokalu pod nieobecność osoby go zajmującej, Spółdzielnia zabezpiecza znajdujące się w lokalu rzeczy i spisuje odpowiedni protokół z wykonanych czynności, 10. opróżnienia, w terminie 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej, 11. powiadomienia Spółdzielni - w terminie jednego roku - o rozwodzie i rozstrzygnięciu, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub dowód wszczęcia takiego postępowania ( w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa), 12. uzyskania zgody Spółdzielni na dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, gdy połączone jest to ze zmianami w układzie funkcjonalno użytkowym lokalu oraz wtedy, gdy dokonanie zmian w lokalu lub budynku, łączy się ze zmianami konstrukcyjnymi, jeśli zmiany te wymagają również uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem budowlanym, 13. spłacania kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy oraz odsetek i wszystkich innych kosztów wynikających z obsługi kredytu w części przypadającej na jego mieszkanie, zgodnie z treścią umów kredytowych i ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, 7

8 14. pisemnego powiadomienia Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 30 dni, o takim wynajęciu lub oddaniu w używanie lokalu lub jego części, które ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, 15. uzyskania zgody Spółdzielni na taki najem lub oddanie w używanie lokalu lub jego części, które jest związane ze zmianą sposobu korzystania lub zmianą przeznaczenia lokalu lub jego części, 16. ponoszenia kosztów wymienionych w 87 ust. 4 niniejszego statutu w zakresie: a. ustalania wartości rynkowej lokalu, b. wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, c. kosztów sądowych założenia księgi wieczystej i wpisów do tej księgi. w przypadku dokonania przez Spółdzielnię przeniesienia własności lokalu na jego rzecz, 17. ponoszenia kosztów sporządzenia (na swój wniosek skierowany do Spółdzielni) kopii lub odpisów uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Zarządu Spółdzielni. 18. osoba prawna, z którą zawarto umowę o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego obowiązana jest powiadomić Spółdzielnię o osobach, które będą zamieszkiwać w tym lokalu, 19. wykonywania innych obowiązków określonych w Statucie. Dział D - Ustanie członkostwa. 17 Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek : 1. wystąpienia członka Spółdzielni ze Spółdzielni za wypowiedzeniem, 2. rozwiązania przez Spółdzielnię stosunku członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie, 3. podjęcia przez Spółdzielnię prawnie skutecznej uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z przyczyn określonych w 35 statutu, 4. śmierci członka Spółdzielni, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania Członek Spółdzielni może z niej wystąpić w każdym czasie za wypowiedzeniem, które powinno być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia na piśmie. 3. Zarząd i członek Spółdzielni na drodze porozumienia mogą zmienić okres wypowiedzenia określony w ust. 2. Za datę wystąpienia członka Spółdzielni ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia określonego w porozumieniu Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni. 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek Spółdzielni: a. nie dokonał wpłaty w terminie wpisowego i udziałów, b. nie dokonał wpłaty w wyznaczonym terminie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego albo zaliczki na ten wkład, c. zalega ze zobowiązaniami na rzecz Spółdzielni opisanymi w 16 ust. 4 za 3 pełne okresy płatności, d. utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni, e. utracił zdolność do wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, f. została skutecznie rozwiązana z nim umowa o budowę lokalu. 8

9 g. utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wskutek uchwały Spółdzielni, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, h. zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa, i. utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, j. w wyniku orzeczenia sądowego, k. posiadający odrębną własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomo -ścią wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa, l. posiadający odrębną własność lokalu w nieruchomości, do zarządzania której mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa, Członek Spółdzielni może być wykluczony z członkostwa w Spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek Spółdzielni : a. uporczywie narusza postanowienia niniejszego statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, narusza zasady współżycia społecznego i świadomie działa na szkodę Spółdzielni, b. uporczywie narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania, c. uporczywie uchyla się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności nie wnosi opłat związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów w tym spłat kredytu z odsetkami i kosztami jego obsługi, d. świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień, e. dokonuje zmiany sposobu użytkowania lokalu bez zgody Spółdzielni (np. z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy), f. wykorzystuje sprzecznie z interesami Spółdzielni lub interesami jej członków materiały uzyskane w trybie 15 pkt. 1 lit. g, lub takim wykorzystaniem narusza dobra osobiste Spółdzielni lub jej członków albo naraża ich na niepowetowaną szkodę Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz uchwałę o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie 35 niniejszego statutu podejmuje Rada Nadzorcza, po uprzednim obowiązkowym wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni. W tym celu, Rada Nadzorcza zawiadamia członka Spółdzielni, na 7 dni przed jej posiedzeniem, o jego miejscu i terminie na wskazany adres członka Spółdzielni na terenie Polski listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Rada Nadzorcza odstępuje od wysłuchania członka Spółdzielni, jeżeli mimo prawidłowego powiadomienia, członek na posiedzenie nie przybył i nie złożył wyjaśnień. 2. W terminie 2 tygodni od podjęcia którejkolwiek z uchwał opisanych w ust.1, Rada Nadzorcza ma obowiązek powiadomić członka Spółdzielni o swojej decyzji na piśmie wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka Spółdzielni wyczerpuje przesłanki wykreślenia lub wykluczenia lub przesłanki do podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu określone w niniejszym statucie. 9

10 3. Członek Spółdzielni wykreślony lub wykluczony oraz członek Spółdzielni, w stosunku do którego została podjęta uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ma prawo: a. odwołać się od uchwały o wykreśleniu, wykluczeniu lub od uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do Walnego Zgromadzenia, w terminie i na warunkach określonych w niniejszym statucie, b. zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu, w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia mu uchwały wraz z uzasadnieniem. 4. Członek Spółdzielni, który wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia od uchwały Rady Nadzorczej o wykreśleniu, wykluczeniu lub od uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu swojego odwołania i popierać je. 5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu, biegnie od dnia w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 6. Wykluczenie, wykreślenie lub wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu staje się skuteczne z chwilą: a. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek Spółdzielni przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały do Walnego Zgromadzenia b. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej c. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia d. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 7. Osobie wykluczonej w związku z zaleganiem z zapłatą opłat eksploatacyjnych lub ze spłatą kredytu, która nadal zajmuje dotychczasowy lokal, Spółdzielnia może na jej wniosekprzywrócić członkostwo. Warunkiem ubiegania się o przywrócenie praw członka jest: a. złożenie wniosku zawierającego prośbę o uchylenie lub zmianę dotychczasowej uchwały w sprawie wykluczenia, b. spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, c. terminowego płacenia bieżących opłat eksploatacyjnych przez co najmniej 6 miesięcy od daty spłacenia całego zadłużenia. 8. Uchwałę o przywróceniu praw członkowskich po ustaniu przyczyn wykluczenia lub wykreślenia podejmuje Rada Nadzorcza. O sposobie załatwienia sprawy Rada Nadzorcza powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały, doręczając jej stosowną uchwałę. Uchwała odmawiająca przywrócenia członkostwa powinna zawierać uzasadnienie. 9. Osoba wykluczona, której wniosek o przywrócenie członkostwa został rozpatrzony przez Radę Nadzorczą pozytywnie, zostaje wpisana do rejestru członków pod poprzednim numerem, nie musi składać deklaracji członkowskiej, wpłacać wpisowego i udziałów ani uzupełniać wkładu. 22 Zarząd skreśla z rejestru członków Spółdzielni: 1. zmarłego członka Spółdzielni ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć, a w przypadku osoby prawnej od chwili jej ustania, 2. członka Spółdzielni wobec którego stała się skuteczna uchwała Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dział E - Skutki ustania członkostwa 10

11 23 Po ustaniu członkostwa następuje : 1. wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu; 2. rozliczenie Spółdzielni z byłym członkiem Spółdzielni lub osobami uprawnionymi z tytułu udziałów na zasadach określonych 13 i wkładów na zasadach określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu. Rozdział IV Tytuły prawne do lokali. Dział A - Zasady ogólne. 24 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb Spółdzielnia może : 1. ustanawiać na rzecz członków Spółdzielni spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 2. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu a także ułamkowy udział we współwłasności w garażach wielostanowiskowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 3. wynajmować członkom Spółdzielni i innym osobom fizycznym i prawnym lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni. 25 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, Spółdzielnia może ustanawiać w budynkach pochodzących z nowych inwestycji, stanowiących jej własność lub współwłasność. W lokalach przejętych przez Spółdzielnię, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu i które są wolne w sensie prawnym ( mieszkania z odzysku), Spółdzielnia może ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu. 26 Wszelkie umowy zawarte przez członka Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia tego prawa. Dział B Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek Spółdzielni zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy wg zasad określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu oraz wnosić opłaty określone w ustawie o Spółdzielniach mieszkaniowych i w Rozdziale IX niniejszego statutu. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Umowa winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby lub do małżonków. 5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu zawarta z innym członkiem Spółdzielni przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna. 11

12 6. Do ochrony spółdzielczego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności Członek Spółdzielni - osoba fizyczna - może uzyskać tylko jeden lokal mieszkalny na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. 2. W razie nabycia prawa do więcej niż jednego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek Spółdzielni jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od daty wezwania go przez Spółdzielnię, zlikwidować stan sprzeczny z przepisami ust. 1. Po bezskutecznym upływie tego terminu, właściwa Spółdzielnia podejmie uchwałę o wygaśnięciu później uzyskanego prawa Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto zawierać: a. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal, przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie, b. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, c. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, d. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, e. określenie zasad i sposobu wnoszenia wkładu mieszkaniowego, warunków zmian w jego wysokości oraz sposobu jego rozliczenia w przypadku rozwiązania umowy, f. ustalenie praw i obowiązków stron,. g. ustalenie terminów zobowiązań stron wynikających z umowy oraz warunków zmiany tych terminów, h. zasady rozwiązania umowy i wprowadzania do niej zmian. 2. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 3. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w pkt.1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione. 4. Wypowiedzenie może nastąpić z 3 miesięcznym wypowiedzeniem na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa, w innych przypadkach wskazanych w niniejszym statucie oraz zgłoszonej przez członka Spółdzielni na piśmie rezygnacji z przydzielonego lokalu. W razie, gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków. 2. W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, Spółdzielnia - z zastrzeżeniem 34 statutu - ogłasza nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w niniejszym statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem 12

13 przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka Spółdzielni jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 3. W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu lub jej wniesioną część wg zasad określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem Spółdzielni zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 4. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w przypadku, o którym mowa w ust.1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 5. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu, osobom o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni, powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust.1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Z chwilą śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci małżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w 33, roszczenia o przyjęcie do 13

14 Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim. 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie 35, ustania członkostwa na podstawie na podstawie 17 lub nie dokonania czynności o których mowa w 33, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w 32 statutu, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2, zamieszkiwała razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich, albo z byłym członkiem Spółdzielni. 4. W przypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w 33, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu zgodnie z przepisami Rozdziału VII niniejszego statutu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego: a. jeżeli członek Spółdzielni, pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, b. jeżeli członek Spółdzielni jest w zwłoce z wnoszeniem opłat o których mowa w 110 statutu, za 6 miesięcy. 2. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wobec jednego lub obojga małżonków. 3. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni. 4. Członek Spółdzielni w stosunku do którego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu i uchwała ta uprawomocniła się, może zostać ponownie przyjęty w poczet członków Spółdzielni, 5. Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, a żadna z osób uprawnionych o których mowa w 34 ust. 2, nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania 6. Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek Spółdzielni obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku lub udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu, podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 14

15 2. W przypadku nabycia budynku lub udziałów w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi Spółdzielni lub osobom, o których mowa w 34 niniejszego statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków tej Spółdzielni. 3. Przez byłego członka Spółdzielni, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka Spółdzielni, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru, w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Dział C Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym i może być przedmiotem hipoteki. 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 3. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 4. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 5. Jeżeli przedmiotem zbycia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obciążone spłatą zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na budowę tego lokalu, to dopuszcza się, za zgodą Zarządu, do dokonania cesji tego kredytu wraz z odsetkami, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo lub bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu, z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna Jeśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas powinni oni wyznaczyć spośród siebie (w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku) pełnomocnika, w celu dokonywania czynności prawnych związanych wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. Pełnomocnictwo to winno być pełnomocnictwem zawartym w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy pełnomocnika. 2. Pełnomocnik jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ale jeśli nie jest członkiem Spółdzielni to nie przysługuje mu czynne ani bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniach. 3. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust 1 stosuje się odpowiednio W przypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeśli jest obciążone hipoteką nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. 15

16 2. Prawo nabyte w ten sposób Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa, obliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i po potrąceniu należności z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 40 W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu na zasadach określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu. 41 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat za zajmowany lokal na rzecz Spółdzielni, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej. 42 Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domku jednorodzinnego. 3. W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków tej Spółdzielni. 4. Przez byłego członka Spółdzielni, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka Spółdzielni, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 44 Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach. Dział D Odrębna własność lokalu. 45 Odrębna własność lokalu powstaje poprzez: 1. ustanowienie przez Spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz członka Spółdzielni, posiadającego ekspektatywę odrębnej własności lokalu, 2. zawarcie przez Spółdzielnię umowy przeniesienia własności lokalu z ubiegającymi się o takie przeniesienie: a. członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, b. członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, c. osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje własnościowe prawo do tego lokalu. 16

17 3. przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu w sytuacji opisanej w 30 ust.2 niniejszego statutu, 4. Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której takie prawo przysługuje. 5. Warunki ustanowienia odrębnej własności lokalu z nowej inwestycji określają statutu Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu a ponadto powinna zawierać następujące unormowania: a. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal, przez wniesienie wkładu budowlanego oraz uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni określonych w umowie, b. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokali, c. określenie zasad ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, d. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, e. określenie zasad i sposobu wnoszenia wkładu budowlanego oraz warunków zmian w jego wysokości a także sposobu jego rozliczenia w przypadku rozwiązania umowy, f. ustalenie praw i obowiązków stron, g. ustalenie terminów zobowiązań stron wynikających z umowy oraz warunków zmiany tych terminów, h. zasady rozwiązania umowy i wprowadzania do niej zmian. 2. Członek Spółdzielni, o którym mowa w ust.1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w niniejszym statucie i w umowie o której mowa w ust.1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na finansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 3. Przepisy ust. 1 pkt. b, c i ust. 2 nie dotyczą członków Spółdzielni, którzy zawierają umowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości wspólne lub części wspólne Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w 46 niniejszego Statutu powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ekspektatywą odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu, obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków Spółdzielni nabywcy lub spadkobiercy, z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków Spółdzielni, zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków Spółdzielni. 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 17

18 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w 46, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłyby poważnie utrudnione. 3. Wypowiedzenie powinno nastąpić z 3 miesięcznym wypowiedzeniem na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią inaczej Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka Spółdzielni odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielni, Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami Spółdzielni, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nimi udziałami w nieruchomościach. W takim przypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokalu, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni nie będącego jej członkiem właściciela lokalu, podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 52 Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka Spółdzielni nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia pozwalającej na zbycie nieruchomości. 53 Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. 54 Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący albo uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. 18

19 55 Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami Spółdzielni. Do rozliczeń miedzy właścicielami, o których mowa wyżej a Spółdzielnią stosuje się odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności Większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana wg wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio art. 30 ust 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali. 2. Uchwała, o której mowa w ust.1, nie narusza przysługujących członkom Spółdzielni spółdzielczych praw do lokalu W zakresie nieuregulowanym w ustawie o Spółdzielniach mieszkaniowych i niniejszym statucie, do prawa odrębnej własności lokali stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali z zastrzeżeniem ust. 2 i Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele nie byli członkami Spółdzielni 3. Nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali w zakresie zarządu nieruchomością wspólną i o wspólnocie mieszkaniowej z zastrzeżeniem art. 18 ust.1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a tej ustawy, które stosuje się odpowiednio. Dział E spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, garażu i miejsca postojowego. 58 Spółdzielnia buduje lokale użytkowe, garaże i miejsca postojowe lub przejmuje wybudowane na swój majątek Spółdzielnia może lokale użytkowe, garaże i miejsca postojowe wynajmować lub ustanawiać dla nich prawo odrębnej własności. 2. Do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu i miejsca postojowego, garażu wolnostojącego stosuje się odpowiednio przepisy Działu C niniejszego Rozdziału,, 3. Do prawa odrębnej własności lokalu użytkowego i garażu oraz do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy Działu D niniejszego Rozdziału. 60 Przepisy 58 i 59 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego. Dział F Najem lokali. 61 Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, znajdujące się w budynkach stanowiących jej własność lub współwłasność. 19

20 62 Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu wybudowane z przeznaczeniem na wynajem, jak również lokale mieszkalne, w których ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności nie jest możliwe, w szczególności ze względu na jego cechy techniczno użytkowe lub brak popytu. 63 Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, zarówno członkom Spółdzielni jak i osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami Spółdzielni Najemców lokali mieszkalnych wybiera się w następującej kolejności: a. spośród oczekujących członków Spółdzielni, b. spośród pozostałych członków Spółdzielni i dzieci członków Spółdzielni, c. osób nie będących członkami Spółdzielni. 2. Najemcą lokalu mieszkalnego może być osoba, której członkostwo ustało, a która nadal zajmuje lokal bez tytułu prawnego. W takich wypadkach umowę najmu zawiera się na czas określony. 3. Najemców lokali mieszkalnych wyłania się w drodze przetargu Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień najemców członków Spółdzielni, a także najemców pracowni wykorzystywanej dla twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu, wynikających z art. 39 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Z najemcami lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, Spółdzielnia zawiera pisemne umowy najmu, w których określa między innymi prawa i obowiązki stron, wysokość czynszu i innych opłat oraz sposób ich regulowania, zasady używania lokalu, warunki zmiany i rozwiązania umowy, a także zasady rozliczania kosztów budowy lub poniesionych nakładów. 3. Czynsz najmu dla lokali mieszkalnych i użytkowych jest wolny. 4. Do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Spółdzielni mają zastosowanie przepisy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z zm.) Rozdział V Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia ma do dyspozycji: a. lokale mieszkalne w budynkach budowanych przez Spółdzielnię w ramach prowadzonych przez nią nowych inwestycji, b. lokale mieszkalne w budynkach nabytych przez Spółdzielnię na własność lub na współwłasność, c. lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, odzyskane przez nią i wolne w sensie prawnym. 2. W lokalach opisanych w ust 1. Spółdzielnia może ustanowić prawo odrębnej własności lokalu lub zawrzeć umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu z zastrzeżeniem przepisów 62 statutu. 20

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4.

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17 1. [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne 52 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku.

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku. REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku. Podstawa prawna, 1. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych z siedzibą w Łodzi STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi ROZDZIAŁ I Nazwa i siedziba Spółdzielni. 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" i w statucie jest zwana

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 36 III. PRAWO DO LOKALU A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 38 ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego A. Powstanie prawa 44 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU PRZEPISY PRAWNE 1) Ustawa Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI,BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI PROGRAM MIESZKANIE + W BUDOWNICTWIE Joanna Koch Kubas Prezes Zarządu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Jednolity tekst Pruszków, dnia 27.05.2014 r. SPIS TREŚCI Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 4 A. Członkostwo w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 2005.07.22 zm. Dz.U.05.122.1024 2006.03.02 zm. Dz.U.05.167.1398

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany: 2004-03-02 Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 Dz.U.2004.63.591 2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 art. 1 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 145 2006-04-29 Dz.U.2005.72.643

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

o spółdzielniach mieszkaniowych

o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.07.07 Dz.U. Nr 122, poz. 1024 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) kolorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 2

Dział I Postanowienia ogólne... 2 Spis treści: Dział I Postanowienia ogólne... 2 Dział II Członkowie Spółdzielni. Ich prawa i obowiązki Rozdział I Członkowie Spółdzielni... 3 Rozdział II Prawa i obowiązki członków Spółdzielni... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa ( 7-10) 2. Ustanie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi (tekst jednolity) S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi P r o j e k t S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. Rada Nadzorcza działając na podstawie 33 ust. 1 pkt. 23, oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 3 II. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1

Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1 Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1 II Członkowie Spółdzielni Dział I Powstanie członkostwa. 3 Dział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST (Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2013 roku). I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH

STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH Niniejszy statut został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29.10.2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... str. 4 II. Członkowie...

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie Podstawa prawna: a) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 40-282 KATOWICE STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach TEKST JEDNOLITY przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ul. Majkowskiego 2 84-100 Puck tel./fax. (0-58) 774-34-10 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku Puck, maj 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dziennik Ustaw z 2003 nr 119 poz. 1116 wersja obowiązująca od 2010-11-04 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177; Dz.U. z 2004 r., Nr 63, poz.

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U.

brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1116) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1116) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TARAS PÓŁNOC W GRYFINIE STATUT 2010 SM "TARAS PÓŁNOC" strona 1 ZAŁĄCZNIK do Uchwały Zarządu nr 1/2011 z dnia 25.01.2011 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE Tekst jednolity STATUT 2010 SM "TARAS

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni.

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni. Z A S A D Y postępowania w sprawach członkostwa oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach 44-102 GLIWICE ul. Opolska 7 Podjęty Uchwałą nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 13.12.2007 z mocą obowiązującą od daty

Bardziej szczegółowo

V. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW a) Wkłady mieszkaniowe. b) Wkłady budowlane. c) Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu.

V. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW a) Wkłady mieszkaniowe. b) Wkłady budowlane. c) Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu. Spis Treści. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. CZŁONKOWIE a) Członkostwo w Spółdzielni b) Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni c) Prawa i obowiązki członków d) Ustanie członkostwa e) Wpisowe

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U Nr 4, poz. 27)

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U Nr 4, poz. 27) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) z późn.zm. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2009-12-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) Zmiany aktu: 2009-12-31

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

S T A T U TEKST UJEDNOLICONY

S T A T U TEKST UJEDNOLICONY S T A T U T TEKST UJEDNOLICONY PROJEKT FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 85-791 Bydgoszcz, ul. Gen. Fr. Kleeberga 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 II. CZŁONKOWIE. 2 III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...2 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki...4 A. Członkostwo w Spółdzielni...4 B. Prawa i obowiązki członków...5 C. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze...9 D. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Romet" S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Romet  S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Statut spółdzielni S T A T U T zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Tekst uchwalony na ZPCz. 21.12.2007r oraz na ZPCz 17.06.2008r 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółdzielnia nosi nazwę : Zakładowa Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 59 ust. 1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik uchwala:

Na podstawie 59 ust. 1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik uchwala: REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, ZAMIANY MIESZKAŃ I PRZEKSZTAŁCANIA TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 59

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD w Szczecinie Szczecin 2013 2 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Spółdzielnia nosi nazwę zwana jest Spółdzielnią. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo