STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi"

Transkrypt

1 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą w Łodzi ROZDZIAŁ I Nazwa i siedziba Spółdzielni. 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" i w statucie jest zwana Spółdzielnią. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Łódź Spółdzielnia składa się z wydzielonych terenowo, organizacyjnie i administracyjnie osiedli Karolew, Pojezierska, im. M. Kopernika, Dąbrowa, Pienista-Czahary w statucie zwanych osiedlami. 2. Powoływania nowych, likwidacji, podziału lub łączenia osiedli dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek: a. Zarządu lub Rady Nadzorczej, b. grupy większości członków zamieszkujących w nieruchomościach mających być przedmiotem dokonywanych zmian strukturalnych. 3. Powołanie nowych, likwidacja, podział lub łączenie osiedli nie powoduje konieczności zmian w statucie. 4 Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. ROZDZIAŁ II Cel i przedmiot działalności Spółdzielni. 5 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb jej członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom Spółdzielni samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz dbanie o utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym i estetycznym. 5a Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali Lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903). 2. Lokalem mieszkalnym jest także pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

2 3. Domem jednorodzinnym jest dom mieszkalny, także samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczona do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 4. Pomieszczeniem tymczasowym jest pomieszczenie spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2005 r. nr 17 poz. 155) Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni może być: A. budowanie lub nabywanie budynków w celu: 1. ustanowienia na rzecz członków: a. spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, b. odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu a także udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 2. wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu, B. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków Spółdzielni własności tych domów, C. zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem tej nieruchomości. D. prowadzenie działalności społecznej, ROZDZIAŁ III Sprawy członkowskie. Dział A - Zasady i tryb przyjmowania członków Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności oraz osoba prawna. Osobie prawnej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 2. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych działa jej przedstawiciel ustawowy, a za osobę prawną jej uprawniony organ lub ustanowiony pełnomocnik. 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego należało tylko do jednego z nich. Małżonkowi członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 4. Osobą bliską członka Spółdzielni jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. 5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 2

3 9 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. 2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku osoby prawnej jej nazwę i miejsce siedziby ilość zdeklarowanych udziałów, wskazanie osoby, której Spółdzielnia ma wypłacić udziały na wypadek śmierci członka Spółdzielni. Za osobę fizyczną nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. 2. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni o ile spełnia jedno z następujących wymagań: a. małżonek jest członkiem Spółdzielni, b. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, c. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom, przypadło jej wskutek śmierci małżonka, d. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych niniejszym statutem, e. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, f. nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji, g. wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, h. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, i. oczekuje (na podstawie umowy o budowę lokalu zawartej ze Spółdzielnią) na ustanowienie: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu j. przysługuje jej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu. k. w terminie 6 miesięcy od pozbawienia członkostwa w wyniku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ustały przyczyny będące podstawą tego pozbawienia, 3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań: a. oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu na podstawie umowy o budowę lokalu zawartej ze Spółdzielnią, b. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię. 4. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. 3

4 5. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby spełniającej warunki określone w ust. 2 lub Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, służy kandydatowi na członka Spółdzielni odwołanie do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i zobowiązana jest dostarczyć odwołującemu się odpis swej uchwały w tej sprawie wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej podjęcia Zarząd prowadzi rejestr członków Spółdzielni, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do członków Spółdzielni będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę; liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów; wysokości wniesionych wkładów budowlanych lub mieszkaniowych; zmiany danych w tym zakresie; datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka Spółdzielni lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr. Dział B - Wpisowe i udziały Wysokość wpisowego wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz oraz z 2004 r., nr 240, poz. 2407). W przypadku przystąpienia do Spółdzielni małżonka członka Spółdzielni lub dziecka przejmującego prawo do lokalu po członku Spółdzielni, wnoszą oni wpisowe w wysokości 12,5% minimalnego wynagrodzenia. 2. Termin wniesienia wpisowego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. 3. Skutkiem nie wniesienia w określonym w ust. 2 terminie wpisowego, jest wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. 4. Wpisowe zasila fundusz zasobowy Spółdzielni i nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa Wysokość udziału wynosi 50,00 zł. 2. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść następującą liczbę udziałów: a. 6 jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego, b jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu użytkowego, c. 6 - jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do garażu lub miejsca postojowego, udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji. 3. Dla małżonka członka Spółdzielni przystępującego do Spółdzielni zamieszkującego wspólnie z członkiem Spółdzielni, wysokość udziału wynosi: a. od lokalu mieszkalnego 1 udział, b. od garażu 1 udział, c. od miejsca postojowego 1 udział. 4. Termin wnoszenia udziałów wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. 5. Skutkiem nie wniesienia w określonym w ust. 4 terminie obowiązującej ilości udziałów jest wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. 6. Wpłacone udziały zasilają fundusz udziałowy Spółdzielni i podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w wysokości nominalnie wniesionej kwoty. 7. Zwrotu udziałów Spółdzielnia dokonuje jednocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu rozliczenia członka Spółdzielni ze Spółdzielnią. Roszczenie to staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu przez członka Spółdzielni i osoby, które prawa od członka Spółdzielni wywodzą. 4

5 Zwrotu samych udziałów - gdy członek Spółdzielni nie wniósł wkładu budowlanego lub mieszkaniowego Spółdzielnia dokonuje w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok, w którym posiadacz udziału przestał być członkiem Spółdzielni. Dział C - Prawa i obowiązki członków. 14 Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 15 Członkowie Spółdzielni mają prawo do: 1. czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności: a. udziału w Walnym Zgromadzeniu. W imieniu członków nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Zgromadzeniu bierze ich przedstawiciel ustawowy, W imieniu osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni, udział w Zgromadzeniu bierze ustanowiony w tym celu pełnomocnik, b. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy wniosków dotyczących działalności Spółdzielni, c. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiadają biernego prawa wyborczego, d. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w niniejszym statucie, e. żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia szczególnych spraw i projektów uchwał, popartego przez co najmniej 10 członków Spółdzielni i zgłoszonego nie później niż 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, f. zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, nie później niż 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, g. otrzymania na swój wniosek nieodpłatnie odpisu statutu Spółdzielni i odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów oraz odpłatnie kopii lub odpisów uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, wniosków polustracyjnych i informacji o ich realizacji, rocznych sprawozdań finansowych, oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności, a w szczególności: a. zawierania na piśmie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie, b. zawierania na piśmie umów o budowę lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie, c. zawierania na piśmie, przez członka Spółdzielni któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umów o ustanowienie prawa odrębnej własności na warunkach określonych w niniejszym statucie, d. zawierania na piśmie umów o przekształcenie posiadanego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie i tylko w okresie wyznaczonym przez przepisy ustawy z 15.XII.2000r o Spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami ) e. zawierania ze Spółdzielnią umowy najmu lokali stanowiących jej własność na warunkach określonych w tej umowie, 3. realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa, a w szczególności: a. rozporządzania swoimi roszczeniami wobec Spółdzielni o wypłatę udziałów i zwrot wkładów lub wypłatę ich równowartości w wysokościach określonych w niniejszym 5

6 statucie, ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. Członek nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały: przed ustaniem członkostwa, przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, w przypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni ( art prawa spółdzielczego), b. wskazania w deklaracji członkowskiej lub odrębnym piśmie złożonym w Spółdzielni osoby, której Spółdzielnia obowiązana jest wypłacić udziały na wypadek śmierci członka Spółdzielni, c. żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat za używanie lokalu, d. otrzymania pisemnego powiadomienia o zmianie wysokości opłat za używanie lokalu wraz z uzasadniania tych zmian, na 14 dni przed upływem terminu do ich wnoszenia, e. kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat za używanie lokalu bezpośrednio na drodze sądowej. W takim przypadku ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. f. zamiany zajmowanego lokalu na inny na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, g. korzystania ze stanowiących własność Spółdzielni obiektów, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania z zachowaniem warunków określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 4. wystąpienia ze Spółdzielni za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie pod rygorem nieważności, 5. odwoływania się od uchwał organów Spółdzielni podjętych w sprawach między Spółdzielnią a członkiem Spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, na warunkach określonych w niniejszym statucie, 6. zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich sprzeczności z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami albo godzenia w interes Spółdzielni lub mającymi na celu pokrzywdzenie członka Spółdzielni, 7. wynajmowania lub oddania w użytkowanie bez zgody Spółdzielni lokalu lub jego części, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub zmianą przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli zmiany te miałyby wpływ na wysokość opłat za używanie lokalu, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym Spółdzielni. 8. prowadzenia w zajmowanym lokalu mieszkalnym własnej, nieuciążliwej dla otoczenia zawodowej działalności zarobkowej, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni Członkowie Spółdzielni są zobowiązani do: 1. wniesienia wpisowego i wkładów oraz zdeklarowanych udziałów stosownie do warunków określonych w niniejszym statucie, 2. uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości wniesionych udziałów, 3. uczestniczenia w pokrywaniu jej strat, tak jak gdyby byli nadal członkami Spółdzielni - w razie otwarcia likwidacji Spółdzielni - w terminie 6 miesięcy, a w razie wszczęcia postępowania upadłościowego Spółdzielni - w terminie roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, 4. uczestniczenia w pokrywaniu kosztów obsługi grupy członków oczekujących poprzez wnoszenie rocznego ryczałtu wynoszącego 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za poprzedni rok, jeśli są członkami oczekującymi na ustanowienie na ich rzecz lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w Spółdzielni. Ryczałt płatny jest kwartalnie w terminach do 15-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. 5. przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu i opartych na nim regulaminów i zasad oraz uchwał organów Spółdzielni, 6

7 6. dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych a także poszanowania i zabezpieczania jej mienia, 7. zawiadamiania Spółdzielni, o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej, umowie o ustanowieniu prawa do lokalu, umowie najmu lokalu i innych dokumentach składanych w Spółdzielni w celach uwiarygodnienia swojej sytuacji prawnej i faktycznej, pod rygorem skutków prawnych, 8. uczestniczenia w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni, w wysokości przypadającej na zajmowany lokal wraz z częścią wspólną, przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych w ustalonej wysokości i w terminach zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie oraz przez wnoszenie opłat za zajmowany lokal w ustalonej wysokości, w terminie do 15-go każdego miesiąca zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie, regulacjami regulaminów, zasad i uchwał uprawnionych organów Spółdzielni, a w przypadku lokali wynajmowanych - zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu, 9. utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie technicznym, 10. udostępniania (po wcześniejszym uzgodnieniu terminów) zajmowanego lokalu w celu: a. wykonania remontu lub przebudowy obciążających Spółdzielnię. Jeżeli rodzaj remontu tego wymaga, osoby korzystające z tego lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni, w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle określony i podany do wiadomości zainteresowanych, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy. Członek Spółdzielni zajmujący lokal zamienny wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu, które nie mogą być wyższe niż za zajmowany lokal dotychczasowy, b. dokonania obligatoryjnych okresowych kontroli wynikających z przepisów prawa budowlanego, c. dokonania kontroli i okresowych odczytów urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach przy zachowaniu warunków określonych w Spółdzielni, d. zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni, e. dokonania określenia wartości rynkowej zajmowanego lokalu przez osobę do tego uprawnioną, f. usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio jej powstaniem. W tym przypadku lokal należy udostępnić niezwłocznie bez wcześniejszego uzgadniania terminów. W razie nieobecności osoby zajmującej lokal lub odmowy udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a w razie potrzeby także Straży Pożarnej. W razie wejścia do lokalu pod nieobecność osoby go zajmującej, Spółdzielnia zabezpiecza znajdujące się w lokalu rzeczy i spisuje odpowiedni protokół z wykonanych czynności, 10. opróżnienia, w terminie 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej, 11. powiadomienia Spółdzielni - w terminie jednego roku - o rozwodzie i rozstrzygnięciu, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub dowód wszczęcia takiego postępowania ( w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa), 12. uzyskania zgody Spółdzielni na dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, gdy połączone jest to ze zmianami w układzie funkcjonalno użytkowym lokalu oraz wtedy, gdy dokonanie zmian w lokalu lub budynku, łączy się ze zmianami konstrukcyjnymi, jeśli zmiany te wymagają również uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem budowlanym, 13. spłacania kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy oraz odsetek i wszystkich innych kosztów wynikających z obsługi kredytu w części przypadającej na jego mieszkanie, zgodnie z treścią umów kredytowych i ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, 7

8 14. pisemnego powiadomienia Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 30 dni, o takim wynajęciu lub oddaniu w używanie lokalu lub jego części, które ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, 15. uzyskania zgody Spółdzielni na taki najem lub oddanie w używanie lokalu lub jego części, które jest związane ze zmianą sposobu korzystania lub zmianą przeznaczenia lokalu lub jego części, 16. ponoszenia kosztów wymienionych w 87 ust. 4 niniejszego statutu w zakresie: a. ustalania wartości rynkowej lokalu, b. wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, c. kosztów sądowych założenia księgi wieczystej i wpisów do tej księgi. w przypadku dokonania przez Spółdzielnię przeniesienia własności lokalu na jego rzecz, 17. ponoszenia kosztów sporządzenia (na swój wniosek skierowany do Spółdzielni) kopii lub odpisów uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Zarządu Spółdzielni. 18. osoba prawna, z którą zawarto umowę o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego obowiązana jest powiadomić Spółdzielnię o osobach, które będą zamieszkiwać w tym lokalu, 19. wykonywania innych obowiązków określonych w Statucie. Dział D - Ustanie członkostwa. 17 Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek : 1. wystąpienia członka Spółdzielni ze Spółdzielni za wypowiedzeniem, 2. rozwiązania przez Spółdzielnię stosunku członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie, 3. podjęcia przez Spółdzielnię prawnie skutecznej uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z przyczyn określonych w 35 statutu, 4. śmierci członka Spółdzielni, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania Członek Spółdzielni może z niej wystąpić w każdym czasie za wypowiedzeniem, które powinno być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia na piśmie. 3. Zarząd i członek Spółdzielni na drodze porozumienia mogą zmienić okres wypowiedzenia określony w ust. 2. Za datę wystąpienia członka Spółdzielni ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia określonego w porozumieniu Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni. 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek Spółdzielni: a. nie dokonał wpłaty w terminie wpisowego i udziałów, b. nie dokonał wpłaty w wyznaczonym terminie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego albo zaliczki na ten wkład, c. zalega ze zobowiązaniami na rzecz Spółdzielni opisanymi w 16 ust. 4 za 3 pełne okresy płatności, d. utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni, e. utracił zdolność do wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, f. została skutecznie rozwiązana z nim umowa o budowę lokalu. 8

9 g. utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wskutek uchwały Spółdzielni, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, h. zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa, i. utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, j. w wyniku orzeczenia sądowego, k. posiadający odrębną własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomo -ścią wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa, l. posiadający odrębną własność lokalu w nieruchomości, do zarządzania której mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa, Członek Spółdzielni może być wykluczony z członkostwa w Spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek Spółdzielni : a. uporczywie narusza postanowienia niniejszego statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, narusza zasady współżycia społecznego i świadomie działa na szkodę Spółdzielni, b. uporczywie narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania, c. uporczywie uchyla się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności nie wnosi opłat związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów w tym spłat kredytu z odsetkami i kosztami jego obsługi, d. świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień, e. dokonuje zmiany sposobu użytkowania lokalu bez zgody Spółdzielni (np. z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy), f. wykorzystuje sprzecznie z interesami Spółdzielni lub interesami jej członków materiały uzyskane w trybie 15 pkt. 1 lit. g, lub takim wykorzystaniem narusza dobra osobiste Spółdzielni lub jej członków albo naraża ich na niepowetowaną szkodę Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz uchwałę o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie 35 niniejszego statutu podejmuje Rada Nadzorcza, po uprzednim obowiązkowym wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni. W tym celu, Rada Nadzorcza zawiadamia członka Spółdzielni, na 7 dni przed jej posiedzeniem, o jego miejscu i terminie na wskazany adres członka Spółdzielni na terenie Polski listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Rada Nadzorcza odstępuje od wysłuchania członka Spółdzielni, jeżeli mimo prawidłowego powiadomienia, członek na posiedzenie nie przybył i nie złożył wyjaśnień. 2. W terminie 2 tygodni od podjęcia którejkolwiek z uchwał opisanych w ust.1, Rada Nadzorcza ma obowiązek powiadomić członka Spółdzielni o swojej decyzji na piśmie wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka Spółdzielni wyczerpuje przesłanki wykreślenia lub wykluczenia lub przesłanki do podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu określone w niniejszym statucie. 9

10 3. Członek Spółdzielni wykreślony lub wykluczony oraz członek Spółdzielni, w stosunku do którego została podjęta uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ma prawo: a. odwołać się od uchwały o wykreśleniu, wykluczeniu lub od uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do Walnego Zgromadzenia, w terminie i na warunkach określonych w niniejszym statucie, b. zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu, w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia mu uchwały wraz z uzasadnieniem. 4. Członek Spółdzielni, który wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia od uchwały Rady Nadzorczej o wykreśleniu, wykluczeniu lub od uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu swojego odwołania i popierać je. 5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu, biegnie od dnia w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 6. Wykluczenie, wykreślenie lub wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu staje się skuteczne z chwilą: a. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek Spółdzielni przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały do Walnego Zgromadzenia b. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej c. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia d. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 7. Osobie wykluczonej w związku z zaleganiem z zapłatą opłat eksploatacyjnych lub ze spłatą kredytu, która nadal zajmuje dotychczasowy lokal, Spółdzielnia może na jej wniosekprzywrócić członkostwo. Warunkiem ubiegania się o przywrócenie praw członka jest: a. złożenie wniosku zawierającego prośbę o uchylenie lub zmianę dotychczasowej uchwały w sprawie wykluczenia, b. spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, c. terminowego płacenia bieżących opłat eksploatacyjnych przez co najmniej 6 miesięcy od daty spłacenia całego zadłużenia. 8. Uchwałę o przywróceniu praw członkowskich po ustaniu przyczyn wykluczenia lub wykreślenia podejmuje Rada Nadzorcza. O sposobie załatwienia sprawy Rada Nadzorcza powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały, doręczając jej stosowną uchwałę. Uchwała odmawiająca przywrócenia członkostwa powinna zawierać uzasadnienie. 9. Osoba wykluczona, której wniosek o przywrócenie członkostwa został rozpatrzony przez Radę Nadzorczą pozytywnie, zostaje wpisana do rejestru członków pod poprzednim numerem, nie musi składać deklaracji członkowskiej, wpłacać wpisowego i udziałów ani uzupełniać wkładu. 22 Zarząd skreśla z rejestru członków Spółdzielni: 1. zmarłego członka Spółdzielni ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć, a w przypadku osoby prawnej od chwili jej ustania, 2. członka Spółdzielni wobec którego stała się skuteczna uchwała Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dział E - Skutki ustania członkostwa 10

11 23 Po ustaniu członkostwa następuje : 1. wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu; 2. rozliczenie Spółdzielni z byłym członkiem Spółdzielni lub osobami uprawnionymi z tytułu udziałów na zasadach określonych 13 i wkładów na zasadach określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu. Rozdział IV Tytuły prawne do lokali. Dział A - Zasady ogólne. 24 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb Spółdzielnia może : 1. ustanawiać na rzecz członków Spółdzielni spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 2. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu a także ułamkowy udział we współwłasności w garażach wielostanowiskowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 3. wynajmować członkom Spółdzielni i innym osobom fizycznym i prawnym lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni. 25 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, Spółdzielnia może ustanawiać w budynkach pochodzących z nowych inwestycji, stanowiących jej własność lub współwłasność. W lokalach przejętych przez Spółdzielnię, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu i które są wolne w sensie prawnym ( mieszkania z odzysku), Spółdzielnia może ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu. 26 Wszelkie umowy zawarte przez członka Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia tego prawa. Dział B Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek Spółdzielni zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy wg zasad określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu oraz wnosić opłaty określone w ustawie o Spółdzielniach mieszkaniowych i w Rozdziale IX niniejszego statutu. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Umowa winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby lub do małżonków. 5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu zawarta z innym członkiem Spółdzielni przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna. 11

12 6. Do ochrony spółdzielczego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności Członek Spółdzielni - osoba fizyczna - może uzyskać tylko jeden lokal mieszkalny na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. 2. W razie nabycia prawa do więcej niż jednego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek Spółdzielni jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od daty wezwania go przez Spółdzielnię, zlikwidować stan sprzeczny z przepisami ust. 1. Po bezskutecznym upływie tego terminu, właściwa Spółdzielnia podejmie uchwałę o wygaśnięciu później uzyskanego prawa Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto zawierać: a. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal, przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie, b. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, c. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, d. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, e. określenie zasad i sposobu wnoszenia wkładu mieszkaniowego, warunków zmian w jego wysokości oraz sposobu jego rozliczenia w przypadku rozwiązania umowy, f. ustalenie praw i obowiązków stron,. g. ustalenie terminów zobowiązań stron wynikających z umowy oraz warunków zmiany tych terminów, h. zasady rozwiązania umowy i wprowadzania do niej zmian. 2. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 3. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w pkt.1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione. 4. Wypowiedzenie może nastąpić z 3 miesięcznym wypowiedzeniem na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa, w innych przypadkach wskazanych w niniejszym statucie oraz zgłoszonej przez członka Spółdzielni na piśmie rezygnacji z przydzielonego lokalu. W razie, gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków. 2. W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, Spółdzielnia - z zastrzeżeniem 34 statutu - ogłasza nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w niniejszym statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem 12

13 przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka Spółdzielni jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 3. W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu lub jej wniesioną część wg zasad określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem Spółdzielni zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 4. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w przypadku, o którym mowa w ust.1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 5. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu, osobom o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni, powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust.1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Z chwilą śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci małżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w 33, roszczenia o przyjęcie do 13

14 Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim. 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie 35, ustania członkostwa na podstawie na podstawie 17 lub nie dokonania czynności o których mowa w 33, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w 32 statutu, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2, zamieszkiwała razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich, albo z byłym członkiem Spółdzielni. 4. W przypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w 33, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu zgodnie z przepisami Rozdziału VII niniejszego statutu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego: a. jeżeli członek Spółdzielni, pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, b. jeżeli członek Spółdzielni jest w zwłoce z wnoszeniem opłat o których mowa w 110 statutu, za 6 miesięcy. 2. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wobec jednego lub obojga małżonków. 3. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni. 4. Członek Spółdzielni w stosunku do którego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu i uchwała ta uprawomocniła się, może zostać ponownie przyjęty w poczet członków Spółdzielni, 5. Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, a żadna z osób uprawnionych o których mowa w 34 ust. 2, nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania 6. Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek Spółdzielni obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku lub udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu, podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 14

15 2. W przypadku nabycia budynku lub udziałów w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi Spółdzielni lub osobom, o których mowa w 34 niniejszego statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków tej Spółdzielni. 3. Przez byłego członka Spółdzielni, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka Spółdzielni, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru, w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Dział C Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym i może być przedmiotem hipoteki. 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 3. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 4. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 5. Jeżeli przedmiotem zbycia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obciążone spłatą zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na budowę tego lokalu, to dopuszcza się, za zgodą Zarządu, do dokonania cesji tego kredytu wraz z odsetkami, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo lub bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu, z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna Jeśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas powinni oni wyznaczyć spośród siebie (w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku) pełnomocnika, w celu dokonywania czynności prawnych związanych wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. Pełnomocnictwo to winno być pełnomocnictwem zawartym w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy pełnomocnika. 2. Pełnomocnik jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ale jeśli nie jest członkiem Spółdzielni to nie przysługuje mu czynne ani bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniach. 3. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust 1 stosuje się odpowiednio W przypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeśli jest obciążone hipoteką nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. 15

16 2. Prawo nabyte w ten sposób Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa, obliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i po potrąceniu należności z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 40 W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu na zasadach określonych w Rozdziale VII niniejszego statutu. 41 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat za zajmowany lokal na rzecz Spółdzielni, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej. 42 Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domku jednorodzinnego. 3. W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków tej Spółdzielni. 4. Przez byłego członka Spółdzielni, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka Spółdzielni, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 44 Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach. Dział D Odrębna własność lokalu. 45 Odrębna własność lokalu powstaje poprzez: 1. ustanowienie przez Spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz członka Spółdzielni, posiadającego ekspektatywę odrębnej własności lokalu, 2. zawarcie przez Spółdzielnię umowy przeniesienia własności lokalu z ubiegającymi się o takie przeniesienie: a. członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, b. członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, c. osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje własnościowe prawo do tego lokalu. 16

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4,5.06.2012 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 Warszawa, dnia 25 marca 2008 roku. Niniejszy projekt zmian do statutu SM Motorowa 1 w Warszawie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustaw spółdzielczych: z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Banku Spółdzielczego w Rykach Tekst jednolity. I Postanowienia ogólne

S T A T U T Banku Spółdzielczego w Rykach Tekst jednolity. I Postanowienia ogólne S T A T U T Banku Spółdzielczego w Rykach Tekst jednolity I Postanowienia ogólne 1 1. Bank Spółdzielczy działa pod firmą Bank Spółdzielczy w Rykach, w dalszej treści Statutu zwany "Bankiem Spółdzielczym".

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno w Jaworznie

Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno w Jaworznie Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno w Jaworznie Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Jaworzno w Jaworznie powstała w 1993 roku z inicjatywy ZKZ NSZZ Solidarność KWK Jaworzno.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Z BRZUCHA KOJOTA

STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Z BRZUCHA KOJOTA STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Z BRZUCHA KOJOTA CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Socjalna Z BRZUCHA KOJOTA. 1 2 Spółdzielnia Socjalna Z BRZUCHA KOJOTA zwana dalej Spółdzielnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Liczba stron : 22 Data : 2013-7-31 Nazwa pliku : Projekt_ustawy.doc 1 Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo