Podstawowym źródłem finansowania banku są depozyty, niemniej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowym źródłem finansowania banku są depozyty, niemniej,"

Transkrypt

1 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Podstawowym źródłem finansowania banku są depozyty, niemniej, dodatkowe fundusze!"# z pożyczek i kredytów mogą być dla banku konieczne, aby finansować istniejące aktywa lub ich wzrost. Dla celów niniejszego rozdziału, termin pożyczki/ kredyty otrzymane (zaciągnięte) odnosi się do wszystkich zobowiązań z wyłączeniem depozytów, zobowiązań z tytułu przyjętych lokat międzybankowych, zobowiązań z tytułu niezapadłych kosztów danego okresu oraz długoterminowych pożyczek $""%&!%). podporządkowanych (omówionych szczegółowo w rozdziale pt. Banki zaciągają zwykle pożyczki w innych bankach, w Narodowym Banku Polskim, a także, pod pewnymi opisanymi w niniejszym rozdziale warunkami, w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Kredyty i pożyczki otrzymywane przez bank różnią się od depozytów tym, że bank kontroluje wielkość i charakter kredytów i pożyczek, które zaciąga. Trudno jest bankowi nie przyjąć depozytu. Natomiast bank może postanowić, że nie będzie pożyczał dodatkowych środków od innych podmiotów. Banki zazwyczaj zaciągają pożyczki na podstawie specjalnych umów (a nie standardowych umów rachunku bankowego). Wykorzystywanie przez bank możliwości zaciągania kredytów i pożyczek nie musi być uważane za rzecz negatywną, o ile bank właściwie planuje i zarządza tą działalnością. Przykładowo, pozyskiwanie środków tą drogą może być odpowiednim sposobem uzupełniania funduszy banku w przypadku zmian sezonowych w postaci wzrostu portfela kredytowego, spadku depozytów lub zakupów środków trwałych i nieruchomości. Jednak zaciąganie pożyczek należy uznać za nieprawidłowe, jeśli jest to proces nie planowany lub wynika z niedoboru środków płynnych bądź słabego zarządzania aktywami i pasywami. Jedną z podstawowych czynności banku jest przyjmowanie depozytów. Bank, który nie rozbudowuje bazy depozytów stabilnych, może być zmuszony do finansowania aktywów lub ich wzrostu zaciągniętymi pożyczkami/kredytami. Zarząd powinien być świadomy, że pożyczki pozyskane mogą być bardziej chwiejnym i droższym źródłem środków niż depozyty (uznaje się, że po terminie wymagalności nie będą one przedłużane). Dlatego też wysoki poziom kredytów i pożyczek zaciągniętych może wskazywać na istnienie problemów lub słabości w banku - może być oznaką np. niedostatecznej płynności, braku zaufania ze strony deponentów, słabych systemów informacji dla kierownictwa (informacji zarządczej), lub niedostatecznego systemu planowania. Jeśli np. klienci utracili zaufanie do danego banku i wycofują swoje depozyty, bank może wówczas być zmuszony korzystać z droższych źródeł finansowania. Poza tym, ze względu na wysokie zazwyczaj koszty zaciągania kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy netto, a w rezultacie i wynik finansowy banku zaciągającego kredyty/ pożyczki, będą niższe niż w podobnym banku korzystającym ze stałych depozytów jako źródła finansowania (przy założeniu, że wszystkie pozostałe warunki dla obu banków są takie same). Bank zaciągający kredyty i pożyczki będzie posiadał również niższą płynność niż porównywalny bank, który ich nie zaciąga, gdyż w przypadku kryzysu większe jest prawdopodobieństwo wypływu środków otrzymanych od kredytodawców niż stałych deponentów. Zatem, ze względu na ryzyko wiążące się z zaciąganiem kredytów/ pożyczek ważne jest, aby inspektorzy dokonali analizy i oceny ich rodzajów i przeznaczenia, a także wielkości i istniejących trendów. 1

2 Z wyjątkiem pomocy udzielanej przez NBP w celu wsparcia płynności banków, banki powinny na ogół zaciągać krótkoterminowe pożyczki jedynie na sfinansowanie krótkoterminowych aktywów. Takie pożyczki nie powinny być wykorzystywane do sfinansowania ogólnego wzrostu akcji kredytowej, czy też przeznaczone na inne cele długofalowe. Banki hipoteczne mogą zaciągać kredyty i pożyczki tylko w celu refinansowania podstawowych czynności określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Rozdział niniejszy omawia nie tylko te formy kredytów/ pożyczek obecnie używanych przez polskie banki, lecz także i te, które mogą funkcjonować w przyszłości jako dodatkowe źródła finansowania. Jeśli bank poddawany inspekcji regularnie zaciąga kredyty/ pożyczki - a zwłaszcza, jeśli prowadzi rozległą działalność tego typu - należy dokonać całościowej analizy tej działalności od czasu poprzedniej inspekcji, wiążąc tę analizę z innymi aspektami operacji banku, które rzutują bezpośrednio lub pośrednio na zaciąganie kredytów/ pożyczek. Należy ustalić główne źródła, z których bank zaciąga kredyty/ pożyczki, skalę kwot pozyskiwanych, czas trwania zaciągniętych kredytów/ pożyczek oraz podawane przez kierownictwo banku przyczyny korzystania z tego źródła finansowania. Należy także zweryfikować faktyczne wykorzystanie uzyskanych środków. Do przykładów ostrożnościowego wykorzystania przez bank zaciągniętych kredytów i pożyczek należą: Przeznaczenie środków na zaspokojenie przejściowego lub sezonowego zapotrzebowania klientów na kredyt bądź gotówkę - o ile kredyt lub pożyczka zaciągnięta jest na krótki okres, a bank szybko odzyska odpowiednie relacje pomiędzy kwotą głównych aktywów przychodowych i środków pieniężnych, a normalną wielkością bazy depozytów. Przeznaczenie środków na pokrycie dużych, nieprzewidzianych wypłat z rachunków - np. wycofywanie wkładów na dużą skalę może mieć miejsce w okresach poważnych trudności gospodarczych. Inspektorzy powinni odróżnić owe duże, nieprzewidziane wypłaty z rachunków od dającego się przewidzieć zminiejszenia się bazy depozytów w wyniku np. terminu płatności podatkowych, wypłaty wynagrodzeń, zakończenia sezonu w miejscowości letniskowej, lub wycofywania wkładów po odpowiednio wcześniejszych zapowiedziach podjęcia środków z rachunku. Bank powinien posiadać dostateczne zasoby gotówki i & & &! # & aktywów wysoko płynnych, aby pokryć takie zapotrzebowania - nie powinien uciekać się do zaciągania kredytów. Wykorzystanie środków w charakterze narzędzia zarządzania pasywami, jako że banki prowadzące intensywne operacje na rynku pieniężnym mogą uzupełniać środki poprzez zaciąganie na nim kredytów lub pożyczek w stałym cyklu krótkolub długoterminowym. (Patrz rozdział pt. & # & % ). Jednakże, skuteczne wykorzystywanie środków do tego celu jest możliwe głównie w przypadku banków działających w wielkich ośrodkach finansowych lub dużych banków regionalnych. 2

3 Zaciąganie kredytów i pożyczek nie jest zwykle działaniem ostrożnościowym, gdy środki mają być przeznaczone na: kredyty niesezonowe, pokrycie znacznego, niesezonowego niedoboru depozytów, który bank winien był przewidzieć, sfinansowanie długoterminowych aktywów - za pomocą krótkoterminowych pożyczek. Problem nadmiernego zaciągania pożyczek i kredytów wynikać może z dużej różnicy pomiędzy poziomem aktywów a poziomem depozytów. Jeśli konieczność zaciągnięcia przez bank kredytów/ pożyczek wiąże się z silnie rozbudowaną akcją kredytową wynikającą ze ściśle sezonowego popytu na kredyt, który zrodził potrzebę korzystania z pożyczek - działanie banku może być usprawiedliwione. Jednakże nieuzasadnione zaciąganie kredytów przez bank jest często konsekwencją nie przemyślanej polityki rozwoju portfela kredytowego, nie mającej związku z sezonowym popytem na kredyt lub obejmującej kredyty pochodzące spoza obszarów geograficznych czy branż normalnie obsługiwanych i dobrze rozpoznanych przez bank. Nieprzemyślana polityka rozwoju portfela często łączy się z nadmiernie pobłażliwą polityką kredytowania - z łagodzeniem lub odstąpieniem od istotnych wymogów udzielania kredytów. Bank może prowadzić przesadną, nieuzasadnioną akcję kredytową także i bez pozyskiwania kredytów/ pożyczek. Niemniej, gdy działalność kredytowa finansowana jest środkami z otrzymanych kredytów/ pożyczek - należy uznać za nieuzasadnione zarówno zaciąganie kredytów/ pożyczek, jak i nadmierne rozmiary portfela kredytów udzielonych. W okresach trudności gospodarczych, zdarza się, iż banki zarządzane w sposób solidny są zmuszone do zaciągnięcia kredytów/ pożyczek, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec deponentów i kredytobiorców. Nie można wymagać od nich, aby potrafiły przewidzieć wszelkie wynikające z trudności ogólnogospodarczych żądania wypłaty środków. Takie przypadki należy traktować jako nieprzewidziane wypłaty, a zaciągane przez bank kredyty lub pożyczki należy uznać za uzasadnione - chyba, że inne okoliczności przeczą takiej ocenie. Efektywna analiza kredytów i pożyczek zaciągniętych przez bank winna uwzględniać czynniki następujące: główne źródła otrzymanych kredytów/ pożyczek, zmiany w wielkości kredytów/ pożyczek na przestrzeni czasu, częstotliwość zaciągania kredytów/ pożyczek, czas trwania zobowiązań z tytułu kredytów/ pożyczek, uzasadnienie zarządu dla korzystania z kredytów/ pożyczek. 3

4 Inspektorzy nadzoru powinni również analizować zmiany w pożyczkach zaciągniętych przez bank pod kątem oznak wskazujących na pogorszenie się możliwości spłaty zaciągniętych kredytów/ pożyczek, czy też ogólnej zdolności kredytowej banku. Do takich znaków ostrzegawczych należy zaliczyć m.in.: Żądanie przez instytucję, która udzieliła linii kredytowej, przedłożenia zabezpieczenia dla linii uprzednio nie zabezpieczonej, lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Płacenie stawek oprocentowania wyższych niż rynkowe. Korzystanie ze środków udostępnionych przez nieznanych lub nietypowych kredytodawców, częste zmiany kredytodawców. Wszystkie transakcje związane z zaciąganiem kredytów/ pożyczek winny być należycie wykazane w księdze głównej, w sprawozdawczości dla NBP i dla właścicieli banku. Jeśli inspektorzy stwierdzą, że bank prowadzi niewłaściwą politykę odnośnie zaciąganych kredytów/ pożyczek, powinni zalecić kierownictwu zmianę tej polityki, a odpowiednie uwagi zamieścić w protokole z inspekcji. może udzielić bankowi kredytu redyskontowego lub refinansowego. Kredyt refinansowy udzielany jest dla uzupełnienia zasobów pieniężnych banków lub realizacji programu postępowania naprawczego. Kredyt refinansowy może być udzielony w następujących formach: do określonej kwoty w rachunku kredytu, kredytu lombardowego (pod zastaw papierów wartościowych), w innej formie. Rozpatrując wykorzystanie kredytu refinansowego przez dany bank, inspektorzy nadzoru muszą uwzględnić przeznaczenie tego kredytu. Powinni ocenić czy bank - kredytobiorca zaciągając kredyt odnosi korzyści wynikające z różnicy stóp procentowych, czy nie prowadzi nadmiernej akcji kredytowej, rozbudowując portfel z pobudek spekulacyjnych, czy nie wykorzystuje środków NBP zamiast rozwijać fundusze własne i bazę depozytów stabilnych. Banki powinny korzystać z kredytów udzielanych przez NBP jedynie w razie konieczności, bowiem NBP występuje jako kredytodawca ostatniej instancji. Banki nie powinny traktować operacji refinansowych lub zaciągania kredytów innego typu jako substytutu depozytów. (Patrz rozdział pt. &&.) Operacje refinansowe powinny być zazwyczaj wykorzystywane w następujących przypadkach: nieoczekiwany wzrost zapotrzebowania na kredyty lub spadek wielkości depozytów. finansowanie kredytów udzielanych na realizację zadań wynikających z polityki gospodarczej Państwa; 4

5 Kredyt redyskontowy uzyskany jest przez złożenie do redyskonta weksli - krótkoterminowych, zbywalnych instrumentów dłużnych, które bank uprzednio przyjął do dyskonta, tzn. nabył w zamian za gotówkę po potrąceniu odsetek z tytułu dyskonta zgodnie z aktualną stopą procentową. Weksle są następnie podane przez bank do redyskonta w innym banku lub NBP. Możliwość udzielania bankom przez NBP kredytu redyskontowego określa Art. 44 Ustawy o Narodowym Banku Polskim. Zasady przyjmowania weksli przez NBP do redyskonta są określone Uchwałą 2/98 Zarządu NBP z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta oraz zasad i trybu ich redyskonta. Warunki udzielania bankom kredytu refinansowego przez NBP określa art. 42 Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa upoważnia NBP do udzielania bankom kredytu refinansowego w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Kredyt refinansowy udzielany jest także w związku z realizacją programu postępowania naprawczego banku, zgodnie z art. 42 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim. Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty kredytu, z wyłączeniem kredytu związanego z realizacją programu naprawczego. Art. 122 Ustawy Prawo bankowe stanowi m.in. o tym, że bank zrzeszający może upoważnić bank zrzeszony do zaciągania kredytu refinansowego w imieniu banków zrzeszonych. Kredyt refinansowy lombardowy stanowi kredyt lub linię kredytową udzieloną bankowi przez NBP pod zastaw bonów skarbowych lub innych papierów wartościowych, których wykaz ogłaszany jest w obwieszczeniach NBP. Zasady refinansowania banków kredytem lombardowym określa Uchwała nr 12/2000 Zarządu NBP z dnia 17 marca 2000 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez. Oprócz udzielania kredytów NBP prowadzi także aukcyjny zakup papierów wartościowych od banków, z obowiązkiem ich odkupu przez banki. Takie operacje są wykonywane na okres 28 dni, istnieje jednak możliwość, że NBP w przypadkach uzasadnionych warunkami rynkowymi, będzie wykonywał je także na inne okresy niż 28 dni. Takie operacje z udzielonym przez banki przyrzeczeniem odkupu (operacje repo) służą wzmocnieniu krótkoterminowej pozycji płynności banków. Spółdzielcze banki zrzeszone mają możliwość korzystania z pomocy finansowej banków regionalnych. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw reguluje zasady udzielania pożyczek pieniężnych pomiędzy tymi podmiotami. Bank krajowy prowadząc działalność na rzecz zrzeszonych w nim banków regionalnych może zaciągnąć kredyt refinansowy w Narodowym Banku Polskim na rzecz banków zrzeszonych. Banki regionalne udostępniają zrzeszonym bankom spółdzielczym środki finansowe, potrzebne dla zapewnienia płynności tych banków. 5

6 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Bank może wystąpić do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o udzielenie pożyczki, która ma być przeznaczona na usunięcie stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności lub na zakup udziałów lub akcji banków. Aby BFG udzielił bankowi pożyczki, bank musi spełniać m.in. następujące warunki: uznanie przez Zarząd BFG wyników badania sprawozdania finansowego banku lub w przypadku przejmowania innego banku - obu banków, przedstawienie przez bank pozytywnej opinii KNB o programie naprawczym lub zasadności przejęcia, suma pożyczki, o jaką występuje bank nie może przewyższać łącznej kwoty gwarancji BFG 1 w tym banku, wykorzystywanie funduszy własnych do pokrycia strat banku lub banku przejmowanego. Podobnie, jak w przypadku innych obszarów działalności banku, tak również w odniesieniu do kredytów/ pożyczek zaciągniętych istnieją pewne wskaźniki ilościowe, które mogą służyć jako instrument pozwalający ocenić inspektorom sytuację w banku w zakresie zarządzania aktywami i pasywami oraz zapotrzebowania na środki płynne. Przykłady takich wskaźników przedstawione są w Załączniku do niniejszego rozdziału. Wielkość poszczególnych wskaźników należy poddać analizie porównawczej poprzez odniesienie ich do sytuacji banku w latach poprzednich oraz do sytuacji w bankach o podobnej sumie bilansowej i podobnym charakterze działalności. Należy pamiętać o tym, że jakość analizy jest uwarunkowana jakością informacji wejściowych. Zatem, przy analizie wskaźników należy również uwzględniać wyżej wspomniane czynniki jakościowe. Wskaźniki wymagają stosowania subiektywnej oceny, nie przedstawiają też pełnego obrazu kondycji banku. Jednakże, są pewnym ujednoliconym mechanizmem przeprowadzania porównań, które dostarczają wskazówki co do istniejącej sytuacji i naświetlają objawy tej sytuacji; w ten sposób wskaźniki powinny ukierunkować dalsze badania inspektorów. Inspektorzy powinni przygotować zestawienie umożliwiające porównywanie wskaźników i zmian w strukturze rodzajowej zaciągniętych kredytów/ pożyczek oraz zbadać częstotliwość ich zaciągania, średni czas trwania kredytów/ pożyczek danego rodzaju, ich oprocentowanie w stosunku do stawek rynkowych i wymagany poziom zabezpieczenia. Powinni również zbadać czy zaciągnięte kredyty i pożyczki, wraz z lokatami terminowymi i wyemitowanymi przez bank hipoteczny hipotecznymi listami zastawnymi spełniają limit ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. 1 Gwarancja BFG w rozumieniu art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 6

7 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Podobnie jak koncentracja kredytów udzielonych stanowi ryzyko dla banku, wysoki stopień koncentracji pasywów - tzn. uzależnienia banku od jednego źródła finansowania - może stanowić zagrożenie dla płynności. Przy analizie kredytów i pożyczek otrzymanych & przez bank, celowe jest badanie dużych uzależnień od kredytów/ pożyczek zaciągniętych - np. pozycje, które wynoszą 5% lub więcej zobowiązań banku ogółem. Takie pozycje obejmują środki pozyskane od pojedynczego kredytodawcy lub grupy powiązanych ze sobą kredytodawców. Szczegółowe uwagi na temat nadmiernych uzależnień znajdują się w rozdziale pt. &. Banki mają obowiązek odprowadzania określonej części depozytów na rachunek rezerw obowiązkowych w NBP. Podstawę naliczenia kwoty wymaganej rezerwy obowiązkowej stanowi średnia arytmetyczna stanów środków na koniec każdego dnia miesiąca. Dlatego też, każdego innego dnia bank może znajdować się powyżej lub poniżej wielkości rezerwy wyliczonej na koniec miesiąca. Ponieważ banki nie otrzymują odsetek od rezerw obowiązkowych, dlatego też dążą one do maksymalnego ograniczania wielkości tych rezerw, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie środków. Dążenie do efektywnego rozkładu rezerw w systemie bankowym powoduje powstanie rynku funduszy rezerwowych. W rezultacie banki, w których występuje zapotrzebowanie na rezerwy mogą je pożyczać od innych banków i odwrotnie - te, w których występują nadmierne rezerwy, mogą je odstępować innym bankom. Banki pożyczają sobie wzajemnie środki na okres 1 dnia (depozyty O/N, T/N, S/N), na okres tygodnia, a także na dłuższe okresy. Transakcje obrotu rezerwami mogą być inicjowane zarówno przez bank oferujący, jak i przez kredytobiorcę. Rozwój rynku funduszy rezerwowych spowoduje powstanie instytucji dealera tego rynku, działającego jako pośrednik pomiędzy oferentem i nabywcą w zamian za ustaloną prowizję. Banki oferujące środki (kredytodawcy) znajdują partnerów transakcji poprzez bezpośrednie kontakty z bankami, bądź też korzystają z pośrednictwa dealera. Fundusze rezerwowe udostępnione jednemu bankowi przez drugi są zazwyczaj odstępowane bez zabezpieczenia, na okres 1 dnia, ze spłatą następnego dnia roboczego. Stawka oprocentowania zwykle zależy zarówno od ogólnie obowiązujących stawek na rynku pieniężnym, jak i od podaży tych funduszy i popytu na nie. Oprócz korzystania z aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi prowadzonego przez NBP, banki mogą także zawierać umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu z innymi podmiotami. Wówczas - zamiast bezpośrednio zaciągać kredyt lub pożyczkę - bank 7

8 sprzedaje aktywa innemu bankowi lub innemu podmiotowi, z jednoczesnym zobowiązaniem się do odkupu tych aktywów w określonym terminie lub po spełnieniu określonych warunków. W celu pozyskania przejściowego zasobu środków pieniężnych, można w ramach takich umów odsprzedawać papiery wartościowe, a także udzielone kredyty. Ponieważ umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu są zabezpieczone papierami wartościowymi lub kredytami, dlatego też oprocentowanie tej formy zaciąganego kredytu jest niższe, aniżeli w przypadku zaciągania kredytów nie zabezpieczonych, poprzez zakup funduszy rezerwowych. Przy sprzedaży papierów wartościowych, warunki umowy odkupu zazwyczaj precyzują, że w określonym terminie sprzedawca dokona odkupu tych samych papierów po ustalonej cenie lub z doliczeniem ustalonej marży. Z umowami odkupu wiążą się pewne rodzaje ryzyka, które kierownictwo banku powinno sobie uświadomić. Jeśli wartość sprzedanych papierów wartościowych przewyższa cenę umowną, pojawia się ryzyko straty dla banku w sytuacji, gdy strona kupująca nie jest w stanie wywiązać się z umowy i papierów nie zwraca. Ponadto, w razie nieodzyskania papierów, grozi bankowi konieczność spisania w straty znacznej sumy, odpowiadającej różnicy pomiędzy zaksięgowaną wartością papierów wartościowych, a ceną uzyskaną przy sprzedaży w ramach umowy odkupu. Zatem, banki powinny unikać przedkładania nadmiernych zabezpieczeń przy pozyskiwaniu funduszy w ten sposób; powinny także uzyskiwać dostateczne informacje finansowe dotyczące instytucji, z którymi zawierają umowy odkupu oraz analizować kondycję finansową tych instytucji. Ponieważ umowa odkupu pod wieloma względami odpowiada krótkoterminowej pożyczce o rynkowej stawce oprocentowania, banki zawierające takie umowy powinny uważnie badać narażenie na ryzyko stopy procentowej w różnych terminach płatności, powinny opracować cele swojej polityki w świetle całościowej struktury aktywów i pasywów, powinny także wprowadzić procedury umożliwiające kontrolę niedopasowań terminów płatności aktywów i pasywów. Zakres pozyskiwania funduszy za pomocą umów odkupu należy poddać analizie pod kątem wymagań płynności, a bank powinien przygotować plany awaryjne, przewidujące korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania w razie konieczności wypełnienia całej serii zobowiązań z tytułu umów odkupu. Inną formą pozyskiwania przez bank środków jest emisja bankowych papierów wartościowych. Należą do nich m.in. obligacje. Emitowane przez banki obligacje z reguły nie podlegają wykupowi przed terminem i stanowią przez okres do wykupu stabilne źródło finansowania aktywów. Jednak jeśli wyemitowane przez bank obligacje stanowią znaczny odsetek pasywów banku, to bank naraża się na ryzyko związane z zastąpieniem ich innym źródłem finansowania w momencie wykupu. W przeszłości zaistniały także sytuacje, w których banki mające trudności finansowe emitowały papiery wartościowe, a wykup całej emisji był dokonywany przez NBP. Ten rodzaj pomocy oferowanej przez bank centralny jest zbliżony do kredytu refinansowego. 8

9 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Badanie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez bank stanowi niezbędny element analizy płynności banku. Z tego względu, inspektorzy muszą: Zbadać przeznaczenie środków pozyskanych z kredytów/ pożyczek. Zbadać rozwój i strukturę zaciąganych kredytów/ pożyczek, oceniając: - dynamikę wzrostu kredytów/ pożyczek według poszczególnych rodzajów, - stwierdzone trendy i odchylenia od norm, - źródła kredytów/ pożyczek, - skalę kwot pozyskiwanych, częstotliwość zaciągania kredytów/ pożyczek, czas ich trwania. Określić zasadność zaciągania kredytów/ pożyczek. Ocenić politykę, zasady postępowania i procedury banku oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej w zakresie zaciągania kredytów/ pożyczek. Ustalić czy istnieją niedociągnięcia w zakresie badań rewizyjnych. Ustalić czy bank przestrzega stosownych przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych, a także własnych regulaminów i procedur wewnętrznych. 9

10 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE 1. Ocenić strukturę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz określić ich zasadność. 2. Ustalić adekwatność zasad polityki, postępowania i procedur banku w zakresie zaciągniętych kredytów/ pożyczek. 3. Upewnić się, że kierownictwo i pracownicy banku przestrzegają ustalonych zasad polityki i procedur banku. 4. Ustalić prawidłowość i zakres badań audytu wewnętrznego dotyczących zaciągniętych kredytów/ pożyczek. 5. Ustalić czy bank przestrzega postanowień przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych. 6. Zbadać rzetelność sprawozdań przekazywanych do NBP. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wskazać bankowi, wynikający z ustawy o rachunkowości, obowiązek rzetelnego i terminowego składania sprawozdań. 7. W przypadku stwierdzenia niedociągnięć w zasadach polityki, procedurach, regulaminach, praktyce lub systemie kontroli wewnętrznej banku, bądź naruszeń przepisów prawa lub regulacji ostrożnościowych, czy też wewnętrznych regulacji banku - uzyskać od kierownictwa banku zobowiązanie podjęcia odpowiednich środków naprawczych. 10

11 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE 1. Zaznajomić się z uwagami dotyczącymi systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do kredytów/ pożyczek otrzymanych, zawartymi w dokumentach z poprzedniej inspekcji. Odnotować uwagi krytyczne, które mogą wpłynąć na zakres i sposób badania tych kredytów/ pożyczek, jak również uwagi dotyczące wiarygodności akt i rejestrów bankowych. W trakcie wykonywania niżej przedstawionych czynności - ustalić czy zaszły zmiany. Udokumentować je i ocenić. 2. Omówić zakres audytu od czasu poprzedniej inspekcji z inspektorami odpowiedzialnymi za badanie audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Ustalić czy audyt wykazał istnienie nieprawidłowości oraz ustalić, czy takie nieprawidłowości zostały usunięte. Jeśli nie - ustalić dlaczego oraz ocenić wpływ tego stanu rzeczy na badanie kredytów/ pożyczek otrzymanych i ewidencję tych pozycji. 3. Jeśli audyt ujawnił znaczne słabości w systemie kontroli wewnętrznej lub w innych dziedzinach, ustalić czy nie należy wpierw przeprowadzić czynności rewizyjnych (patrz: Wytyczne dla rewizji); 4. Zbadać przestrzeganie przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych oraz zasad polityki i wewnętrznych regulacji banku. 5. Uzyskać wykaz kont związanych z zaciągniętymi kredytami/ pożyczkami krajowymi i zagranicznymi. 6. Sporządzić lub uzyskać wykaz kredytów/ pożyczek otrzymanych, a następnie: a. zweryfikować salda oraz uzgodnić z rejestrami poszczególnych komórek organizacyjnych banku i księgą główną. b. ustalić zasadność pozycji przejściowych. 7. Sprawdzić czy podczas badań ujawniono przypadki sprzedaży papierów wartościowych bądź kredytów z przyrzeczeniem odkupu, które stanowiłyby przypadki zaciągania pożyczki. 8. Na podstawie wyników powyższych badań - ustalić czy wszystkie zaciągnięte kredyty/ pożyczki zostały należycie wykazane w księgach rachunkowych banku. 9. Zbadać przestrzeganie przez bank stosownych przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów, przygotować odpowiednie omówienie tych naruszeń do protokołu z inspekcji. W szczególności należy: 11

12 a. upewnić się, iż kredyt refinansowy uzyskany z NBP (zgodnie z art. 42, 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim) jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, b. jeśli bank zaciągnął kredyt w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, to ocenić jego wykorzystanie w kontekście programu postępowania naprawczego, c. ustalić czy sytuacja finansowa banku nie zagraża terminowej spłacie kredytu refinansowego, d. w przypadku banków spółdzielczych upewnić się, iż kredyt refinansowy uzyskany od banku regionalnego, w którym są zrzeszone jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, e. ustalić, czy bank hipoteczny przestrzega limitu z art. 15 ust.2 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, stanowiącego że wysokość zobowiązań z tytułu przyjmowanych lokat terminowych, zaciąganych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji nie może przekroczyć łącznie dwukrotności funduszy własnych banku hipotecznego. 10. Jeśli zaciągając kredyty/ pożyczki bank zawiera pisemne umowy z kredytodawcą: a. dokonać przeglądu warunków obecnych i uprzednich umów pod kątem oznak wskazujących na obniżenie zdolności kredytowej banku w ocenie jego partnerów. Zaznaczyć: istotne zmiany w warunkach umów w ostatnim okresie. przypadki zwiększania przedłożonych zabezpieczeń, aby umożliwić zaciąganie kredytów/ pożyczek. ogólne skracanie terminów wymagalności. płacenie stawek oprocentowania wyższych niż rynkowe. częste zmiany kredytodawców. b. jeśli przegląd umów wskazuje, iż następuje obniżenie zewnętrznej oceny zdolności kredytowej banku - ustalić przyczyny. Takie obniżenie zdolności kredytowej banku w ocenie jego pożyczkodawców wpływa na przyszłą możliwość pozyskiwania przez bank pożyczek 11. Przygotować wykaz wszystkich kredytów i pożyczek otrzymanych przez bank według rodzajów, w przedziałach miesięcznych od czasu poprzedniej inspekcji. Obliczyć dla kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz udzielonych w tym okresie: najwyższe kwoty, najniższe, średnie kwoty wykorzystane, częstotliwość zaciągania/ udzielania kredytów i pożyczek (np. porównać kwoty udzielonych i zaciągniętych depozytów oraz pożyczek międzybankowych, kwoty funduszy rezerwowych nabytych i odstąpionych). Ocenić trendy i przyczyny zmian w poziomie otrzymanych kredytów i pożyczek. 12

13 12. Ustalić przeznaczenie środków z każdego rodzaju zaciągniętych kredytów/ pożyczek oraz określić czy kondycja finansowa banku i inne istotne okoliczności uzasadniają ich zaciągnięcie przez bank. 13. Dokonać przeglądu wartości rynkowej przedłożonych zabezpieczeń oraz rozwiązań dotyczących przechowywania zabezpieczeń w ramach umów z przyrzeczeniem odkupu, aby upewnić się, iż nie przedłożono nadmiernych zabezpieczeń. 14. Sporządzić zestawienie nadmiernych uzależnień od pojedynczego kredytodawcy lub grupy powiązanych ze sobą kredytodawców przewyższających 5% zobowiązań ogółem. 15. Przejrzeć dane o nadmiernych uzależnieniach uzyskane lub sporządzone przez inspektorów, a następnie ustalić: a. czy uzależnienia te są uzasadnione, b. czy kierownictwo banku jest świadome istnienia tych uzależnień i należycie monitoruje ryzyko. 16. Omówić nadmierne uzależnienia z przedstawicielami banku, a w szczególności ustalić: a. stopień uzależnienia banku od tych kredytów/ pożyczek, b. ewentualne przypadki specjalnej współpracy banku z danymi klientami, które ograniczają ogólne ryzyko płynności wynikające z nadmiernych uzależnień, c. prawdopodobieństwo odnowienia tych kredytów/ pożyczek, d. sposób w jaki bank zamierza zastąpić te źródła finansowania, w razie wypływu środków pochodzących z nadmiernych uzależnień. Ocenić łączne zagrożenie dla pozycji płynności banku wynikające z nadmiernych uzależnień od kredytów/ pożyczek otrzymanych. 17. Podsumować wyniki poprzednich czynności inspekcyjnych i omówić je z inspektorami odpowiedzialnymi za badanie płynności. Przekazać inspektorom odpowiedzialnym za badanie płynności następujące informacje: a. podsumowanie i ocenę polityki, zasad postępowania i procedur banku w zakresie zaciągania kredytów/ pożyczek. Ocena ta winna uwzględnić: czy bank opracowuje cele swojej polityki w świetle całościowej struktury aktywów i pasywów oraz zapotrzebowania na środki płynne, czy bank bada narażenie na ryzyko płynności i stopy procentowej ze względu na zaciągnięte pożyczki / kredyty dla różnych terminów płatności, czy bank posiada plany awaryjne, przewidujące korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania w razie utraty istniejących źródeł. b. ocenę przestrzegania przez bank ustalonych zasad polityki i procedur. 13

14 c. zestawienie terminów wymagalności i terminów przeszacowania zaciągniętych przez bank kredytów/ pożyczek. d. wykaz linii kredytowych uzyskanych od innych banków. Wskazać łączną kwotę środków dotychczas niewykorzystanych. 18. Omówić wyniki inspekcji w zakresie kredytów i pożyczek otrzymanych z odpowiednimi przedstawicielami kierownictwa banku. 19. Przygotować wymagane strony i zestawienia protokołu z inspekcji zgodnie z przyjętą metodologią, obejmujące następujące zagadnienia: a. analizę i wnioski dotyczące kredytów i pożyczek zaciągniętych przez bank; b. wyszczególnienie praktyk nie spełniających zasad ostrożnościowych w zakresie zaciągania kredytów/ pożyczek; c. ocenę adekwatności pisemnych 2 zasad polityki banku dotyczących zaciągania kredytów/ pożyczek; d. wykaz ewentualnych przypadków nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów, procedur lub zasad postępowania; e. wykaz nadmiernych uzależnień, z określeniem poziomu ryzyka związanego z nimi oraz adekwatności kontroli tego ryzyka; f. wykaz istotnych niedociągnięć w systemie kontroli wewnętrznej i działań naprawczych zalecanych lub zamierzonych; g. wyszczególnienie nie rozwiązanych problemów wynikających lub wiążących się z badaniami rewizyjnymi w zakresie kredytów/ pożyczek otrzymanych, z podaniem przyczyn, dla których problemy te nie zostały jeszcze usunięte, a także zamierzonych działań naprawczych; h. wykaz ewentualnych przypadków naruszania przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych. i. wyszczególnienie stwierdzonych nieścisłości w sprawozdaniach przekazanych do NBP; j. omówienie planów kierownictwa banku dotyczących usunięcia stwierdzonych podczas inspekcji naruszeń przepisów prawa, regulacji ostrożnościowych, niedociągnięć i słabości. 20. Określić czy stwierdzone zjawiska negatywne mogą wymagać podjęcia dalszych środków nadzorczych oraz sporządzić notatkę dla inspektorów odpowiedzialnych za badanie płynności. 2 Inspektorzy powinni mieć świadomość, że w banku mogą funkcjonować zasady polityki powszechnie znane właściwym pracownikom, mimo że nie zostały opracowane w formie pisemnej (lub nie są formalnie zatwierdzone przez właściwy organ). Sytuacja taka wymaga krytyki ze strony inspektorów nadzoru, tym niemniej jest ona o wiele mniej niebezpieczna dla banku niż zupełny brak strategii kierownictwa co do zaciągania przez bank pożyczek / kredytów. 14

15 21. Uporządkować dokumentację roboczą sporządzoną lub uaktualnioną podczas inspekcji. Przygotować notatkę dotyczącą możliwości usprawnienia procesu planowania i przeprowadzenia przyszłych inspekcji. 15

16 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Ważne jest, by udokumentować funkcjonujący w banku system kontroli wewnętrznej w odniesieniu do zaciągniętych kredytów/ pożyczek. Bank powinien posiadać opracowane i wdrożone zasady polityki i procedury obejmujące tę działalność, które będąc wytycznymi dla pracowników, jednocześnie stanowią o zakresie ich odpowiedzialności. Inspektorzy powinni zbadać czy system kontroli wewnętrznej obejmuje wymienione niżej zagadnienia, które powinny być potraktowane jako minimalny zakres kryteriów ustalania oceny. Każdy bank ma inną strukturę organizacyjną, system przepływu informacji oraz sposób przetwarzania i zapisywania danych. Inspektorzy muszą ocenić na ile stosowane rozwiązania skutecznie zapobiegają powstawaniu błędów lub nadużyć. Badając system kontroli wewnętrznej w danym banku, inspektorzy powinni dążyć do możliwie pełnego opisu tego systemu, koncentrując się jednak na jego słabościach; wtedy gdy jest to niezbędne należy załączyć szczegółowe opisy, kopie druków używanych przez bank lub inne załączniki, które dokumentują istotne niedociągnięcia, wymagające podjęcia działań naprawczych przez kierownictwo banku. 1. Czy zarząd lub rada nadzorcza zatwierdziła pisemne zasady polityki banku w zakresie zaciągania kredytów/ pożyczek? Czy te zasady: a. nakreślają cele, jakimi kieruje się bank przy zaciąganiu kredytów/ pożyczek? b. opisują filozofię banku odnośnie ryzyka wiążącego się z zaciąganiem kredytów/ pożyczek - uwzględniając takie zagadnienia, jak dźwignia finansowa (wskaźnik dług/ kapitał), rozwój banku, płynność, zysk? c. zapewniają dywersyfikację ryzyka poprzez rozłożenie terminów wymagalności? d. nie traktują zaciągania kredytów i pożyczek jedynie w aspekcie kosztów? e. ustalają limity dla zaciąganych kredytów/ pożyczek dotyczące łącznego zadłużenia lub dopuszczalnej kwoty poszczególnych rodzajów kredytów/ pożyczek lub łącznego kosztu odsetek? f. określają uprawnienia dla poszczególnych przedstawicieli banku odnośnie zawierania umów z kredytodawcami? g. ustanawiają system wymaganej sprawozdawczości, pozwalającej na monitorowanie działalności banku w zakresie terminów wymagalności i wysokości zaciąganych kredytów/ pożyczek? h. wprowadzają wymóg zatwierdzenia transakcji? i. wymagają dokonywania przeglądu i korekt ustalonej polityki przynajmniej raz do roku? 2. Czy każdy rodzaj zaciągniętego kredytu/ pożyczki wyodrębniony jest na oddzielnych kontach analitycznych, z zachowaniem należytej identyfikacji wierzycieli? 3. Czy przygotowanie, uzupełnienie i księgowanie pozycji w rejestrach kredytów/ pożyczek zaciągniętych wykonują i/lub odpowiednio sprawdzają osoby, które równocześnie: 16

17 a. nie mają dostępu do operacji kasowych? b. nie wystawiają czeków bankowych lub weksli? c. nie sporządzają dokumentów wymaganych przy dokonywaniu spłaty zaciągniętych długów? 4. Czy rejestry kredytów/ pożyczek otrzymanych są uzgadniane z kontami księgi głównej w odstępach czasu odpowiadających wielkości i częstotliwości zaciągania kredytów/ pożyczek. 5. Czy naliczanie odsetek do zapłacenia z tytułu poszczególnych kredytów/ pożyczek sprawdzają osoby nie wykonujące operacji kasowych? 6. Czy całościowej weryfikacji łącznej kwoty odsetek zapłaconych dokonują osoby nie wykonujące operacji kasowych? 7. Czy kopie uchwał organów banku dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek przechowywane są w aktach do wglądu osób kontrolujących? 8. Czy rada nadzorcza banku otrzymuje informacje dotyczące działalności w zakresie zaciągania kredytów/ pożyczek, łącznie z danymi odnośnie kwoty obecnych zobowiązań z tego tytułu, stawek oprocentowania, odsetek dotychczas zapłaconych oraz kierunku przewidzianej działalności w przyszłości? 9. Czy zagadnienia rozpatrzone powyżej dają wystarczającą podstawę, aby określić czy system kontroli wewnętrznej w odniesieniu do kredytów i pożyczek otrzymanych jest odpowiedni? a. jeśli takiej podstawy nie dają, wskazać jakie dodatkowe informacje lub zagadnienia muszą być rozpatrzone, aby prawidłowo ocenić istniejący system kontroli, b. opisać czynniki łagodzące lub dodatkowe środki kontrolne, które istnieją w banku a mogłyby ograniczyć ryzyko, które wynika z odpowiedzi przeczących na powyższe pytania. 10. Na podstawie przeprowadzonych badań, określić czy poziom kontroli wewnętrznej jest: Odpowiedni Nieodpowiedni 17

18 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Na podstawie oceny systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności badań audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, inspektorzy, jeżeli istnieje taka potrzeba, mogą uzupełnić procedury inspekcji dodatkowymi czynnościami wybranymi spośród niżej przedstawionych, które mają na celu zweryfikowanie zgodności ksiąg rachunkowych banku ze stanem rzeczywistym. 1. Stosując odpowiednie techniki próbkowania, dokonać wyboru pozycji do zbadania, a następnie zanalizować dotyczącą ich dokumentację, w tym warunki zaciąganych kredytów/ pożyczek, salda kont oraz inne istotne szczegóły. Skontaktować się z kredytodawcami, prosząc o potwierdzenie danych. Zbadać wszystkie odpowiedzi i wyjaśnić zgłoszone niezgodności danych. Włączyć odpowiedzi do dokumentacji roboczej inspekcji, udokumentować czynności podjęte w przypadku braku potwierdzeń lub stwierdzonych niezgodności. 2. Dokonać w odpowiednim zakresie przeglądu transakcji zabezpieczonych, badając stosowność przedłożonych zabezpieczeń w świetle wymagań kredytodawców oraz upewnić się, iż przedłożone jako zabezpieczenia aktywa banku są wyraźnie określone co do tożsamości. 3. Zbadać rzetelność dokumentacji źródłowej (dowodów księgowych) oraz odnaleźć i uzgodnić odpowiednie zapisy (łącznie z księgowaniem wpływów z zaciągniętych kredytów/ pożyczek) w rejestrach kredytów zaciągniętych i kontach księgi głównej. 4. Sprawdzić rzetelność naliczania odsetek do zapłacenia oraz odnaleźć zapisy księgujące te odsetki na odpowiednich kontach. 5. Zbadać dokonane operacje pod kątem zgodności z ustalonymi warunkami umów kredytowych. 6. Przejrzeć protokoły posiedzeń władz banku, aby upewnić się, że zatwierdzono wszystkie zaciągnięte kredyty/ pożyczki wymagające takiego zatwierdzenia. 18

19 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 140, poz. 939 z późn. zm.) art. 122 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.nr 140, poz.938 z późn.zm.) art. 42 art. 44 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. nr 9 z 2000 r., poz tekst jednolity) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. nr 140, poz.940 z późn.zm.) art. 3 art. 8 art. 15 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 369 z późn. zm.) art. 15 art. 22 Uchwała nr 2/98 Zarządu NBP z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta oraz zasad i trybu ich redyskonta (Dz.Urz. NBP nr 3, poz.5 z późn.zm.) Uchwała nr 12/2000 Zarządu NBP z dnia 17 marca 2000 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski (Dz.Urz. NBP nr 5, poz.8) Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej, z czerwca 1996 (pismo Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z dnia , sygn. NB/ZPN/643/96). Rekomendacja H z dnia 1 grudnia 1999 r. dotycząca kontroli wewnętrznej w banku. 19

20 POŻYCZKI I KREDYTY OTRZYMANE Poniżej przedstawione zostały wskaźniki stosowane do analizy kredytów i pożyczek otrzymanych. Uwaga: Posługiwanie się wartościami średnimi we wskaźnikach daje inspektorom jaśniejszy obraz bilansu banku, aniżeli stosowanie łącznych kwot na koniec danego okresu sprawozdawczego lub na dzień inspekcji, które mogą być zniekształcone na skutek dokonanych korekt lub przejściowych wahań nietypowych. Dane na koniec okresu sprawozdawczego w przypadku pozycji krótkoterminowych o zmiennym charakterze pokazują zwykle wielkości przypadkowe, które nie odzwierciedlają jak faktycznie kształtuje się poziom danej pozycji. Wybór sposobu liczenia wartości średnich - czy w ujęciu dziennym, miesięcznym, kwartalnym czy też rocznym - jest zależny od konkretnej sytuacji, w tym od oceny przez inspektorów działalności banku i dostępności informacji. (1) kredyty/ pożyczki w bieżącym okresie kredyty i/lub pożyczki tego samego okresu roku poprz kredyty/ pożyczki tego samego okresu roku poprzedniego Wskaźnik ten mierzy jaki był wzrost / spadek kredytów/ pożyczek zaciągniętych, czyli zmianę kwoty kredytów/ pożyczek z jednego okresu na drugi; w przypadku tego wskaźnika można & & stosować & wartości! średnie za dane lata. Taką analizę należy przeprowadzić zarówno dla zaciągniętych kredytów/ pożyczek ogółem, jak i dla każdego ich rodzaju, aby ujawnić trendy w metodach pozyskiwania środków. Znaczne zmiany należy zbadać celem ustalenia czy sytuacja nie wymyka się spod kontroli banku, czy pozostaje w zgodzie z ustaloną polityką i procedurami banku oraz przyjętą strategią. Zmiany należy również analizować w odniesieniu do terminów zapadalności aktywów. Patrz rozdział pt.. (2) wartość średnia zaciągniętych kredytów i/lub pożyczek krótkoterminowych wartość średnia aktywów ogółem Kredyty/ pożyczki krótkoterminowe można zdefiniować jako kredyty/ pożyczki z terminem wymagalności do 1 roku. Wskaźnik ten obrazuje stopień finansowania aktywów otrzymanymi kredytami/ pożyczkami krótkoterminowymi. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy ten wskaźnik, tym mniej stabilne są źródła finansowania, a zatem - tym mniejsza jest kwota, którą bank może zaangażować w aktywa o dłuższych terminach zapadalności. (3) wartość średnia zaciągniętych kredytów i/lub pożyczek długoterminowych wartość średnia aktywów ogółem Wskaźnik ten obrazuje stopień finansowania aktywów otrzymanymi kredytami/ pożyczkami długoterminowymi, bardziej stabilnymi. Kredyty/ pożyczki długoterminowe 20

21 można zdefiniować jako kredyty/ pożyczki z terminem wymagalności dłuższym niż 3 lata. Inspektorzy mogą postanowić rozszerzyć analizę wskaźników o podobne wskaźniki dotyczące kredytów i pożyczek krótko- i średnioterminowych. Kredyty i pożyczki średnioterminowe, o terminach wymagalności w przedziale od 1 roku do 3 lat, są bardziej stabilne niż krótkoterminowe, lecz mogą być bardziej chwiejne od długoterminowych. (4) zysk netto roczna wielkość zobowiązań z tytułu długu Wskaźnik ten pokazuje pokrycie zyskiem netto banku rocznych zobowiązań z tytułu długu, obejmujących zarówno odsetki od zaciągniętych kredytów/ pożyczek, jak i przypadające na dany okres raty spłaty kapitału. (5) kredyty i/lub pożyczki w bieżącym okresie fundusze własne banku hipotecznego (6) kredyty i/lub pożyczki w bieżącym okresie + lokaty terminowe + wyemitowane obligacje fundusze własne banku hipotecznego 21

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej Załącznik do Uchwały Nr 1/062016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia 13.05.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 16.12.2016r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WISZNICACH Wisznice, 2016 Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016r. Polityka w zakresie informacji ujawnianych w Śląskim Banku Spółdzielczym Silesia w Katowicach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Pasłęk, styczeń 2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Płynność Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA PŁYNNOŚCI... 4 1.1. STRUKTURA I STABILNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA... 4 1.2. BAZA DEPOZYTOWA...

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia 22.07.2016r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Werbkowice, 2016 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 121/2015 Zarząd Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 18 grudnia 2015 r. Polityka Zatwierdzona Uchwałą Nr 42/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r.

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1.

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Większość podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zgodnie z jej art. 45 ust. 3 ma obowiązek sporządzenia również

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo