WIRTUALNYCH. Łukasz Babuśka, Anna Sankowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIRTUALNYCH. Łukasz Babuśka, Anna Sankowska"

Transkrypt

1 MODELOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH Łukasz Babuśka, Anna Sankowska Wprowadzenie Organizacje wirtualne stały się ostatnimi czasy tematem wzbudzającym Ŝywe zainteresowanie zarówno ze strony naukowców jak równieŝ praktyków. Przedsiębiorstwa te są identyfikowane z nowoczesnymi firmami, których działanie zdeterminowane jest stopniem wykorzystania technologii komputerowych. Rodzi się pytanie czy aby słuszne jest nierozłączne traktowanie przedsiębiorstwa wirtualnego i technologii komputerowej. PrzecieŜ według niektórych naukowców wirtualna organizacja gospodarcza to zbiór jednostek organizacyjnych, przestrzennie rozproszonych (nawet w skali globalnej) realizujących wspólne przedsięwzięcie gospodarcze, wybieranych dynamicznie według kryterium procesowego do realizacji i na czas realizacji określonych zadań [GruH02]. Jeszcze inna definicja mówi, Ŝe organizacja wirtualna to ustrukturalizowany układ elementów o charakterze zadaniowym, zorientowany na określone cele, ale moŝliwy do zaistnienia. Jest ona rezultatem rozwoju procesowo zorientowanych organizacji sieci, stwarzających najbardziej elastyczne moŝliwości wykorzystania umiejętności dających w danej konfiguracji przewagę konkurencyjną [Pere97].W wyŝej zaprezentowanych definicjach nie ma słowa na temat technologii informacyjnej a tym bardziej informatycznej. Skąd zatem wziął się trend do definiowania organizacji

2 wirtualnej jako organizacji związanej nierozerwalnie i opartej na technologii informatycznej. Odpowiedź jest dosyć prosta komputer a za tym Internet stał się głównym medium transferu informacji juŝ pod koniec XX wieku i jego rozwój zauwaŝalny jest do dzisiaj. 92% 85% 93% 87% przedsiębiorstw a w ykorzystujące komputery przedsiębiorstw a posiadające dostęp do Internetu Rys1. Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery i posiadających dostęp do Internetu w 2004 i 2005 r. Źródło: [GUSt05] Rysunek 1 prezentuje odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery i posiadających dostęp do Internetu w 2004 i 2005 r. Stopień wykorzystania komputerów w 2005 roku wzrósł tylko o jeden punkt procentowy w stosunku do roku Sytuacja ta spowodowana jest bardzo wysokim wskaźnikiem przedsiębiorstw korzystających z komputerów. Podobnie rzecz ma się z przedsiębiorstwami posiadającymi dostęp do Internetu. Wskaźnik wykorzystania dostępu do Internetu równieŝ jest wysoki a co za tym idzie hamuje on dynamiczniejszy wzrost przedsiębiorstw z dostępem do Internetu rok do roku (wzrost o 2 %). Analizując przedsiębiorstwa nie posiadające dostępu do Internetu jak równieŝ komputera naleŝy zauwaŝyć, Ŝe muszą one posiadać inne sposoby komunikowania się z klientami. PrzecieŜ to komunikacja jest proce-

3 sem pozwalającym na egzystowanie przedsiębiorstwa. Informacja, aktualna, szybko otrzymana i adekwatna do postawionego zadania, uzyskana w trakcie realizacji procesu komunikowania pozwala organizacji na odniesienie sukcesu. Informację przedsiębiorstwa uzyskują w róŝnoraki sposób. Oprócz Internetu prym wiedzie telefon (komórkowy lub stacjonarny). Syntetyzując poszczególne fakty moŝna stwierdzić, Ŝe organizacja wirtualna moŝe być stworzona bez udziału komputera a na przykład z udziałem telefonów lub mniej dynamicznie z wykorzystaniem kontaktu bezpośredniego, telegrafu czy teŝ poczty. Wracając do definicji przedsiębiorstwa wirtualnego przedstawionej na początku opracowania mówiącej o nim jako zbiorze jednostek organizacyjnych naleŝy zaznaczyć, Ŝe to co jest najwaŝniejsze to fakt realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Przedstawiona na początku artykułu definicja organizacji wirtualnej traktuje takŝe o kryterium wyboru jednostek organizacyjnych. Wskazuje na kryterium procesowe jako najwłaściwsze w trakcie realizacji określonych zadań. Podejście procesowe to podejście, w którym następuje wykorzystanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i zarządzanie nimi [PNEN01]. KaŜde przedsiębiorstwo składa się z siatki wzajemnie powiązanych procesów, jednak niektóre z organizacji nie są tego świadome. W tym miejscu istnieje potrzeba wyjaśnienia terminu proces - najmniejszego a zarazem najwaŝniejszego ogniwa w organizacji procesowej. Istnieje wiele definicji procesu w literaturze przedmiotu. Proces moŝna zdefiniować jako logiczny łańcuch działań, który przekształca zasoby

4 (materialne i niematerialne) w produkt (Rys2.). Trzeba zaznaczyć, Ŝe tym co łączy wszystkie definicje procesu jest jego ujmowanie w kategoriach czynnościowych. Zasoby Proces Produkt Rys2. Definicja procesu Źródło: [Babu05] Bardziej ogólną definicję procesu dostarcza nam norma PN-EN ISO 9000:2000, p W jej rozumieniu proces to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Podejście procesowe charakteryzuje się [Zawi01]: Wymaganiem określenia powiązań wszystkich procesów oraz ich wzajemnego oddziaływania, przetłumaczeniem ogólnych celów organizacji na cele procesów, połoŝeniem nacisku na procesy najwaŝniejsze dla organizacji z punktu widzenia wartości dodanej. KaŜde prawidłowo przeprowadzone wdroŝenie podejścia procesowego do organizacji powinno być poprzedzone odpowiednim planem, identyfikacją, mapowaniem i w konsekwencji modelowaniem procesów. Podejście procesowe w organizacji tradycyjnej jest stosowane celem zwiększenia jej efektywności. Powstaje pytanie czy jest ono równieŝ atrakcyjne w przypadku organizacji wirtualnej. Podejście procesowe granice jednostek organizacyjnych traktuje jako przeszkodę w efektywnej realizacji procesów. A przecieŝ zacieranie granic między uczestnikami organizacji wir-

5 tualnej to podstawy fundamentalne jej koncepcji. Niemniej jednak o ile proces wdraŝania podejścia procesowego w zwykłej organizacji niesie ze sobą wiele problemów o tyle wdroŝenie podejścia procesowego do organizacji wirtualnej (bardziej złoŝonej i dynamicznej) przynosi ich wielokrotnie więcej. Uniwersalna architektura procesów w organizacji tradycyjnej została przedstawiona na rysunku 3. Modelowanie procesów w aspekcie organizacji wirtualnej zostanie omówione szerzej i zaprezentowane w następnym rozdziale. 8. Rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Zarządzanie informacjami 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi finansowymi i fizycznymi 1. Badania rynku i klientów 2. Tworzenie wizji i strategii 3. Projektowanie wyrobów i usług 11. Programowanie zarządzania środowiskiem 4. Marketing i sprzedaŝ 5. Produkcja I dostarczanie wyrobów 6. Produkcja i dostarczanie usług 7. Fakturowanie i serwis 12. Zarządzanie powiązaniami z otoczeniem 13. Zarządzanie usprawnieniami i zmianami Rys3. Uniwersalna architektura procesów Źródło: [Graj03]

6 Modelowanie procesów w organizacji wirtualnej Na pierwszy rzut oka nie widać wielkich róŝnic pomiędzy zwykłą organizacją a organizacją wirtualną (co zostało omówione we wprowadzeniu). Jednak przyglądając się dokładniej moŝna zauwaŝyć wiele bardzo waŝnych róŝnic determinujących powodzenie lub nie wdroŝenia podejścia procesowego Szczególnie interesujące są te róŝnice, które związane są z dynamizmem zachodzenia procesów. Jak powszechnie wiadomo trudniej uchwycić coś co znajduje się cały czas w ruchu. Tak sprawa ma się równieŝ z organizacją wirtualną. Zaplanowanie, zidentyfikowanie, zmapowanie oraz zamodelowanie procesów nastręcza bardzo wiele kłopotów. Plan, który został zrobiony dzisiaj i nie zawierający pewnej prognozy na najbliŝsze dni jutro będzie się nadawał jedynie do wyrzucenia. Modelowanie organizacji wirtualnej przy podejściu procesowym jest przede wszystkim zorientowane na zarządzanie egzystencją bytu ad hoc, który jest zorientowany na konkretny cel. W tym kontekście przy modelowaniu organizacji wirtualnej waŝnym pojęciem staje się cykl jej Ŝycia. Kluber [Klub98] zaproponował cykl Ŝycia organizacji wirtualnej składający się z 4 etapów: identyfikowania okazji, definiowania strategii, rozwoju struktur i mechanizmów koordynacji. Przy kaŝdym powoływaniu do Ŝycia nowej organizacji wirtualnej jej procesy muszą być definiowane i przemyślane na nowo 1. Punktem odniesienia staje się realizowany cel, w 1 Autorzy artykułu odnoszą się tu do istniejącego w literaturze pojęcia tymczasowej organizacji wirtualnej (temporary virtual organization) a nie do spotykanego równieŝ pojęcia permanentnej organizacji wirtualnej (permanent virtual organization). Dla permanentnej organizacji wirtualnej adekwatność uniwersalnej architektury procesów jest większa.

7 szczególności zaspokajana potrzeba klienta. Ta zmienność i niepowtarzalność powoływanej do Ŝycia organizacji wirtualnej stanowi nie lada wyzwanie dla jej projektantów. Przy modelowaniu wirtualnego przedsiębiorstwa (WP) 2 w ujęciu procesowym stosuje się referencyjny model 3 VERA ( Virtual Enterprise Reference Architecture) oparty na metodyce modelu GERAM 4. Jego podstawową strukturę wykorzystuje równieŝ metodyka VEM (VE Methodology). Rysunek 4 przedstawia kluczowe działania związane z projektowaniem i funkcjowaniem wirtualnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego cyklu Ŝycia 5. KaŜde z działań zostało opisane w tabeli 1. 2 Pojęcie wirtualne przedsiębiorstwo to szczególny przypadek organizacji wirtualnej, która jest nastawiona na osiąganie zysku [AfCM05]. 3 Celem modelu referencyjnego jest przekształcenie dotychczasowej wiedzy przez rozwój i uŝywanie biblioteki modeli w sposób włącz i uŝywaj ( plug- and- play ) [GERA00] 4 Więcej na temat GERAM w GERAM-IFAC/IFIP Task Force on Architecture for Enterprise Integration GERAM: Gerneralised Enterprise Reference Architecture and Methodology, ISO 15704: ( cit.gu.edu.au/`bernus) 5 Charakterystyczną cechą wirtualnego przedsiębiorstwa jest tymczasowość, firmy łączą się ze sobą w sposób nietrwały i niesformalizowany, aby wykorzystać nadarzającą się okazję, ale zazwyczaj rozdzielają się w momencie realizacji konkretnego celu [KatD01].

8 Koncepcja i wymagania WP Analiza potrzeb klienta Wybór partnera Wysoki poziom strukturalizacji zadań Konfiguracja WP Utworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa Uzyskanie gotowości Funkcjonowanie WP Planowanie i harmonogramowanie Zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem Monitornig i ocena Dekompozycja WP Gromadzenie wiedzy Zamknięcie Rys4. Kluczowe działania związane z wirtualnym przedsiębiorstwem (WP) Źródło: [TolV02] Tabela 1 Opis kluczowych działań dla wirtualnego przedsiębiorstwa Działanie Opis Analiza potrzeb W przypadku odkrycia szansy rynkowej przez klienta partnera z sieci, pierwszą czynnością jest ocena czy sieć powinna dąŝyć do zaspokojenia dostrzeŝonej potrzeby klienta. Wybór partnera Selekcja partnerów do uczestnictwa w konkretnym przedsiębiorstwie wirtualnym w wyniku oceny czy potencjalny partner posiada wystarczające umiejętności np.: wiedzę, doświadczenie dla realizacji konkretnego zadania w zadanym czasie. Wysoki poziom strukturalizacji zadań Równolegle z selekcją partnerów dla potrzeb wirtualnego przedsiębiorstwa powinna zostać

9 Utworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa opracowana struktura pracy. Zawiera ona: dekompozycje produktu ostatecznego na punkty milowe prowadzącego do jego dostarczenia oraz zakres odpowiedzialności za nie poszczególnych partnerów. Ten etap zawiera min: Utworzenie infrastruktury wirtualnego przedsiębiorstwa, np.: określenie praw dostępu, interfejsu z systemem prawnym partnerów. Zdefiniowanie zasad wirtualnego przedsiębiorstwa. Określenie organizacji wirtualnego przedsiębiorstwa, np.: ról standardowych lub ad hoc. Uzyskanie gotowości Gdy juŝ model działania zostanie ustalony nale- Ŝy go wdroŝyć wśród partnerów w sieci odpowiednio do jego załoŝeń. Planowanie i harmonogramowanie Zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem Monitornig & Ocena Gromadzenie doświadczenia Zamknięcie Gdy tylko wirtualne przedsiębiorstwo zacznie działać istotne jest bardziej szczegółowe planowanie. 6 Zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem zawiera wszystkie typy zadań kierowniczych i ich poziomów znanych z organizacji tradycyjnych, ale uwzględniających kontekst wirtualny, np.: bezpośredni i pośredni monitornig, operacyjne, taktyczne oraz strategiczne decyzje. Monitornig projektów wraz progresywnym raportowaniem jest waŝny elementem zapewnienia, iŝ projekt jest wykonywany zgodnie z budŝetem. Istotna jest ocena czy uŝywane technologie/standardy/ procedury/ zasady pracy w sieci są adekwatne do sytuacji. Wzorcowe wirtualne przedsiębiorstwo powinno tworzyć organizację najlepszą ze wszystkich, postrzeganą jako lider najwyŝszej klasy w dziedzinie stosowanej technologii do produkcji wyrobów i usług, zaspokajającą potrzeby klienta w sposób najlepszy. W momencie osiągnięcia załoŝonego celu następuje rozwiązanie wirtualnego przedsiębiorstwa. Przed rozwiązaniem partnerzy powinny jednak podsumować doświadczenie zdobyte w wyniku współpracy. RozwaŜyć kwestie: czego się nauczyli, co mogą zrobić w przyszłości itd. Gdy projekt zostanie zamknięty partnerzy wracają do profilu potencjalnego partnera z sieci i oczekują na pojawienie się nowej okazji rynkowej. 6 Szerzej na ten temat w Tolle, M., & Vesterager, J. (2002) Guidelines for Inter- Enterprise Management (IEM), Globemen Deliverable D23, 2002.

10 Źródło: [TolV02] Podejście procesowe do modelowania procesów biznesowych organizacji wirtualnej prezentuje równieŝ koncepcja VSD (Value System Designer) - Projektowania Systemu Wartości (Rys5.), będąca przekształceniem rezultatów badań socjologicznych w metody i narzędzia dla projektowania systemów wartości nowych form biznesu takich jak organizacja wirtualna. Cykl Ŝycia systemu wartości stanowi ramy działania przy projektowaniu wirtualnego przedsiębiorstwa. Konfiguracja WP Projektowa -nie WP Działalność operacyjna WP Pre-faza WP SYSTEM WARTOŚCI Rozwiąza nie Kultura Procesy Narzędzia komunikacji Logistyka Rys5. Cykl Ŝycia WP według koncepcja Systemu Wartości Źródło: [KatD01] W pre-fazie jest definiowana koncepcja biznesu, która znajduje swoje ucieleśnienie w architekturze produktu. Następnie określa się konfigurację wirtualnego przedsiębiorstwa, tak, aby kaŝdy z kooperantów wniósł do wspólnego przedsięwzięcia swoje największe umiejętności na rzecz najlepszego urzeczywistnienia wartości zapotrzebowanych przez rynek. W następnym etapie są projektowane procesy wirtualnego przedsiębiorstwa jak równieŝ ciąg towarzyszących im procedur operacyjnych. Z definicji wirtualne przedsiębiorstwo to twór tymczasowy stąd teŝ istotne jest

11 określenie zasad jego rozwiązania. Wymienione etapy są wspierane przez wiele dostępnych od ręki metod i narzędzi, np.: Metody specyfikacji produktów do zastosowania w pre-fazie, Baza danych kompetencji do identyfikowania najlepszych partnerów do WP dla fazy konfiguracji (e.g. platformy B2B w e-handlu), Narzędzia modelowania procesów w sieci dla fazy projektowania, Narzędzia pomiaru wyników systemu do uŝycia w fazie operacyjnej i przy rozwiązaniu WP. W modelu tym uznaje się, Ŝe kultura współpracy jest krytycznym czynnikiem w osiągnięciu powodzenia całej sieci. Analizując koncepcję modelu VSD moŝna dostrzec w nim połączenie dwóch koncepcji- podejścia procesowego i zarządzania wartością przedsiębiorstwa VBM (Value Based Management), która jest metodą menedŝerską mająca na celu wzrost wartości ekonomicznej zarządzanego przedsiębiorstwa. Połączenie idei procesowego podejścia i VBM polega tu na tym, Ŝe wymóg kreowania wartości ekonomicznej jest przenoszony na poszczególne wyodrębnione procesy, a tym samym ich ocenę. Wnioski Analiza organizacji wirtualnej w podejściu procesowym wydaje się być obiecującym spojrzeniem w kontekście jej adekwatności do jej specyficznych cech takich jak brak regulacji hierarchicznej, zmienne i nieprzewidywalne środowisko działania. Modelowanie procesów w organizacjach wirtualnych napotyka jednak wiele problemów, stąd teŝ opracowanie uniwersalnego modelu pasującego do większości sytuacji jest trudne,

12 stąd teŝ większość istniejących modeli ogranicza się bardziej do samego cyklu Ŝycia chwilowego, celowego bytu. W organizacji wirtualnej będącej de facto zbiorem róŝnych organizacji, kaŝdy proces przekracza wiele granic organizacji, tak więc w modelowaniu stosuje się uproszczenie pomija się granice między poszczególnymi organizacjami a organizację traktuje się jako jednolity byt. Nie jest to jednak podejście holistyczne i posiada przez to znamiona duŝego uproszczenia. Organizacja wirtualna powinna jawić się tylko jako pojedynczy twór dla finalnego klienta, ale nie dla samych jej uczestników. W tym miejscu powstaje pytanie o zasadność uŝycia podejścia procesowego w modelowaniu organizacji wirtualnej. Trzeba tu zauwaŝyć pokrywanie się koncepcji procesowej biznesu z koncepcją wirtualnej organizacji. Na przykład zorientowanie działania na spełnienie potrzeb klienta, wewnętrzną i zewnętrzną komunikację, rolę pracy w zespołach, kreatywności, szybkości i elastyczności. Podejście procesowe w organizacji wirtualnej, której podstawy teoretyczne wciąŝ są niepełne ma jeszcze jeden waŝny oddźwięk. Mając dobrze zdefiniowane procesy moŝemy budować ich system pomiaru, co umoŝliwia nam ich kontrolę w trakcie istnienia organizacji wirtualnej, budowanie systemu wczesnego ostrzegania oraz moŝliwość zweryfikowania efektywności organizacji juŝ po jej rozwiązaniu. Literatura [AfCM05] Afsarmanesh, Camrinha-Matos L.: A Framework for Management of Virtual Organization breeding enviorments, [w:] Camarinha Matos L. (red.), Collaborative Networks

13 [Babu05] [Brze02] [GERA00] [GUSt05] [Graj03] [GruH02] [KatD01] [Klub98] and Their Breeding Environements, Springer, New York Babuśka Ł.: Modelowanie procesów z wykorzystaniem zunifikowanego języka modelowania UML, Problemy jakości, 7/2005. Brzeziński M. (red.): Organizowanie i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa GERAM w GERAM-IFAC/IFIP Task Force on Architecture for Enterprise Integration GERAM: Gerneralised Enterprise Reference Architecture and Methodology, ISO 15704: ( cit.gu.edu.au/`bernus) Główny Urząd Statystyczny, Departament Analiz i Statystyki Regionalnej, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2005 r. Grajewski P., Procesowa restrukturyzacja organizacji, Przegląd organizacji 1, Warszawa Grudzewski W., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa Katzy B., Dissel M.: A toolset for Building the Virtual Enterprise, _JoInManuf_AToolsetforBuildingtheVirtualEnterpris e.pdf Kluber R., A Framework for Virtual Organizing, Proceeding of Virtual organization, Net-Workshop, Kwiecień 27-28, 1998.

14 [Pere97] [PNEN01] [TolV02] [Zawi01] Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław PN-EN ISO 9001:2001, Systemy zarządzania jakością, Wymagania. Tolle, M., & Vesterager, J.: Guidelines for Inter-Enterprise Management (IEM), Globemen Deliverable, Zawistowski T., Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości, 9/2001. Informacje o autorach Mgr inŝ. Łukasz Babuśka Mgr inŝ. Anna Sankowska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydział InŜynierii Produkcji Politechnika Warszawska ul. Narbutta Warszawa Polska Numer telefonu (fax) +48/22/

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r.

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r. Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki 6 listopada 2012 r. 2 Historia podejścia procesowego w MG Od 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki stosuje się Wspólną Metodę Oceny Projekty doskonalące

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja Spotkanie informacyjne 19.12.2006 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013.

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013. Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013 Spis treści I. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rozdział 1. Wstęp 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SPOTKANIE INFORMACYJNE Remigiusz Orzechowski 19.06.2007 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent więcej niż prosta aplikacja Cechy niefunkcjonalne systemu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Definicja wirtualnego uniwersytetu: Wirtualny > istniejący w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI.

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzani i Przedsiębiorczości IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Autor: mgr Maciej Szumlański Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Profil Absolwenta Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Katedra Rachunkowości ci UŁU Oferta dla studentów Wydziału Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Marketing Rzut oka na rachunkowość RZECZYWISTOŚĆ Transakcje

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy controllingu marketingu

Praktyczne problemy controllingu marketingu nr 10/121 2009, 5 października Praktyczne problemy controllingu marketingu Michał Guzek managing partner w firmie Hicron Consulting; Albert Smektalski niezaleŝny konsultant w zakresie zarządzania i controllingu;

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Kapitał ludzki rozpatrywany jest w następujący sposób: jako koszt transakcyjny, Jako inwestycja i potencjalne przyszłe źródło korzyści, źródło

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Czym jest foresight?

Czym jest foresight? Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Czym jest foresight? Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze 17.06.20009 Foresight: Badanie

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo