Stowarzyszenie Wsi Zborowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Wsi Zborowice"

Transkrypt

1 MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych dr Dariusz Dudzik ul. Bitwy Pod Studziankami 10/ Tarnów NIP: REGON: na zlecenie: Stowarzyszenie Wsi Zborowice Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic Tarnów - Zborowice 2013

2 Spis treści: Wstęp:... 3 Termin realizacji badań:... 5 Próba:... 5 Metodologia badań:... 5 Analiza i merytoryczna ocena debat:... 6 Wnioski: Pliki audiowizualne: Literatura: Spis tabel i rysunków: MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 2

3 Wstęp: W 1994 roku, Polska złożyła formalnie wniosek o przyjęcie jej w poczet państw członkowskich Unii Europejskiej. Proces integracji zakończył się 1 maja 2004 roku. W wyniku interdyscyplinarnych działań zapoczątkowano procesy, które miały na celu wyrównanie standardów życia w krajach członkowskich. UE przeznaczyła na ten cel ogromne fundusze. W omawianym okresie inwestycje finansowane były przez trzy fundusze przedakcesyjne PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) oraz SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Inną forma pozyskiwania środków na konkretne cele jest udział w programach wsparcia mających na celu zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych. Jednym z takich przedsięwzięć jest SWISS CONTRIBUTION, które wspiera finansowo inicjatywy dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Poniżej zamieszczona jest lista krajów beneficjentów, do których skierowana jest bezzwrotna pomoc: 1. Estonia 2. Łotwa 3. Litwa 4. Polska 5. Czechy 6. Słowacja 7. Słowenia 8. Węgry 9. Rumunia 10. Bułgaria 11. Malta 12. Cypr Rysunek 1: Państwa beneficjenci Funduszu Szwajcarskiego Fundusz Szwajcarski zakłada, iż co najmniej 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Łączna kwota przeznaczona na realizacje projektów w Polsce to 489 mln CHF. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 3

4 Rysunek 2: Województwa, beneficjenci funduszu Szwajcarskiego. Jednym z beneficjentów szwajcarskiej pomocy jest Stowarzyszenie Wsi Zborowice, które chce dzięki tej pomocy, rozwinąć przestrzeń publiczną wsi. Najczęściej, mówiąc o przestrzeni publicznej, mamy na myśli miejsca oraz budynki, które spełniają zadania integracyjne, kulturalne czy użytkowe. Patrząc obiektywnie na kilku, kilkunastoletnie zaniedbania w tworzeniu tych miejsc należy zwrócić uwagę, że był widoczny dysonans pomiędzy miastem i wsią. Większość specjalistów skłaniała się ku tezie, że polska wieś jest, a raczej była pod tym względem zaniedbana. Dziś stan faktyczny jest zdecydowanie inny. Miasta rozwijają się swoim tempem, dyktowanym potrzebami. Natomiast współczesna wieś jest zdecydowanie inna. Bardziej nowoczesna, kolorowa, z bogatą infrastrukturą teleinformatyczną. Przyczyny tego stanu należy szukać w zmianie mentalności samych mieszkańców. Jak wynika z rozmów zdecydowana większość chce zmienić otoczenie pozostając (mieszkając) na wsi. Służyć temu mają zrzeszenia, stowarzyszenia społeczne, chociażby takie jak wspominane Stowarzyszenie Wsi Zborowice, które mają większe szanse na realizację projektów. Stowarzyszenie Wsi Zborowice zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie analizy, mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, w kontekście poprawy infrastruktury przestrzeni publicznej finansowanej z zewnętrznych źródeł. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 4

5 Termin realizacji badań: 1. I debata, 7 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, 2. II debata, 12 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, 3. III debata, 14 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, 4. IV debata, 19 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, Próba: W czterech debatach wzięło udział 59 osób (według list obecności). Na jednej debacie było 23 osób (38,98%), na dwóch debatach było 10 osób (16,95%), na trzech debatach było 14 osób (23,73%), natomiast na wszystkich było 12 osób (20,34%). Najmłodszy uczestnik debat miał 11 lat zaś najstarsi mieli 62 lata. Metodologia badań: Niniejsze opracowanie oparto na trzech metodach badawczych: obserwacji uczestniczącej, analizie obrazu (nagrania z debat) oraz analizie treści (w tym wypadku materiałów stworzonych przez uczestników na debatach). Dobór metod badawczych pośrednio był narzucony przez Zamawiającego kwestie ogólne zostały zawarte w projekcie. Zgodnie z omawianym projektem, głównym jego celem jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji. Dlatego też Zamawiający chce poznać preferencje społeczności lokalnej, co do potrzeb. Równocześnie, w wyniku dialogu społecznego, należy dokonać hierarchizacji potrzeb danej społeczności lokalnej oraz ustala ich czas realizacji. Zgodnie z projektem określono, że odbędą się cztery debaty. Funkcja moderatora powierzona została Panu Wojciechowi Sankowi. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 5

6 Analiza i merytoryczna ocena debat: Na pierwszym spotkaniu w dniu 7 marca 2013 roku (plik: debata_1), które odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Zborowicach uczestniczyło 35 osób. Zgodnie z założeniami projektu pt.: Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic, dyskusja była moderowana przez Pana Wojciecha Sanka. Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu zebranych i gości, przystąpiono do omówienia celów spotkań. Moderator w sposób przystępny przybliżył zebranym ogólne zagadnienia związane z funduszami europejskimi. Poinformował zebranych o możliwościach finansowania inwestycji z różnych źródeł. Sprawnie przeszedł do zawężenia tematyki finansowania inicjatyw lokalnych z funduszu szwajcarskiego. Uświadamiał potrzebę pozyskiwania funduszy na realizacje inicjatyw obywatelskich, które mają na celu poprawę życia mieszkańców poprzez likwidacje nierówności społecznych. Moderator poruszył bardzo ważną kwestie w tego typu przedsięwzięciach, jaką jest komunikacja w środowisku lokalnym. Dlatego tez spośród mieszkańców zostanie wyłonionych 21 liderów. Ich celem będzie praca wśród pozostałej części społeczności lokalnej (zbieranie informacji, pomysłów, co do rozdysponowania pozyskiwanych środków). W późniejszym czasie informacje te będą stanowiły podstawę, co do ważności realizacji inwestycji. Tabela 1: Propozycje zadań dla dzieci do 6 lat Dzieci do lat 6: Państwo/Powiat Gmina Mieszkańcy chodniki+ przejście (bezpieczeństwo najmłodszych) miniżłobek budowa przedszkola parking przed przedszkolem zajęcia sportowe dla dzieci plac zabaw małych warsztaty w dziedzinie kultury - zajęcia pozaprzedszkolne, spotkania aktywizujące zajęcia integracyjne dla dzieci chorych i zdrowych monitoring i dozór stołówka z możliwością gotowania na miejscu świetlica remont przedszkola ( np.: termomodernizacja) Druga część debaty miała charakter bardziej dynamiczny, chodziło o pobudzenie uczestników do konstruktywnej dyskusji odnoszących się do ich wsi, najbliższego otoczenia, problemów regionu i kraju. Jednak największy nacisk został położony na przeszkody, które znajdują się na terenie miejscowości. W tej części można było już zauważyć kilka osób (dwie lub trzy), które w naszej ocenie mogłyby podjąć się roli lide- MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 6

7 rów. W dyskusji można było już zauważyć kierunki działania, kwestia było tylko ustalenie priorytetów. Osoby biorące udział w dyskusji bardzo wyraźnie akcentowały osiągnięcia społeczności, które są bardzo bogate, jednocześnie już na tym etapie dyskusji wskazano słaby punkt, jakim jest brak możliwości zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, a szczególnie tych najmłodszych. Oceniając pozytywnie pierwszą debatę, należy zwrócić uwagę na jej spokojny przebieg, właściwe kierunki dyskusji uczestników, rzeczowe pytania ze strony mieszkańców i wyczerpujące odpowiedzi na nie ze strony moderatora. Drugie spotkanie w dniu 12 marca 2013 roku (plik: debata_2), miało na celu zbadanie potrzeb poszczególnych grup wiekowych (zgodnie z projektem: grupa dzieci najmłodszych, dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy). Proponowane zadania zostały podzielone na trzy kategorie (tabela nr 1): zadania niezależne od społeczności (realizowane przez państwo/powiat), zadania współzależne od gminy, zadania, na które ma wpływ społeczność lokalna. Tabela 2: Propozycje zadań dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat: Państwo/Powiat Gmina Mieszkańcy ośrodek kulturalno - sportowy miejsce aktywnych spotkań spotkania z ciekawymi ludźmi ścieżki rowerowe bezpłatna hala sportowa gminna liga sportowa praca imprezy plenerowe koła zainteresowań, zespół regionalny stołówka wyciąg narciarski dyskoteka, kafejka sala kinowa, kino letnie siłownia Debata składała się z dwóch części: pierwsza samodzielna praca zespołów, trwająca około 5-10 minut, druga część trwała aż do wyczerpania tematu. Analizując wymieniane zadania, należy zwrócić uwagę na to, że realizacja ich nie jest niemożliwa. Czynniki, które wstrzymują ich realizację na terenie miejscowości, są związane przede wszystkim z finansami oraz czasem. W społeczności można zauważyć wysoką świadomość istniejących przeszkód. Na trzecim spotkaniu w dniu 14 marca 2013 roku (plik: debata_3), dyskutowano nad potrzebami następnej kategorii wiekowej: dzieci i młodzieży od 6 lat do 19 lat. Przebieg trzeciej debaty odbywał się analogicznej do drugiej. Wyniki dyskusji - propozycje zadań zostały umieszczone w tabeli nr 1 dla kategorii 6-19 lat. Należy zaznaczyć, MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 7

8 że młodzież bardzo precyzyjnie wskazywała konkretne zadania do realizacji. Z bardziej ciekawszych można wymienić kółko fotograficzne lub kursy sztuk walki. Jako intrygujący, aczkolwiek nie do końca możliwy do zrealizowania, wydaje się pomysł wybudowania basenu we wsi Zborowice. Również w tej części akcentowano wyraźny brak miejsca zabaw dla najmłodszych. Czwarte spotkanie w dniu 19 marca 2013 roku (plik: debata_4), jako ostatnie tej części projektu miało za zadanie opracować propozycje zadań dla pozostałych grup wiekowych, czyli dorosłych i seniorów. Główne zadania zostały zaprezentowane w tabeli nr 3: Tabela 3: Propozycje zadań dla kategorii dorośli i seniorzy Dorośli: Państwo/Powiat Gmina Mieszkańcy e-formalnosci koszty transformacji (wsparcie finansowe rolników, dopłaty bezpośrednie) obniżenie wieku emerytalnego opieka zdrowotna infrastruktura walka z nałogami uniwersytet III wieku Seniorzy: liga sportowa zagospodarowanie czasu wolnego (wycieczki, nordic walking, ) kursy komputerowe spotkania ze specjalistami, fachowcami działalność ośrodka wsparcia (miejsce spotkań, zajęcia, wyjazdy) klub seniora spotkania ze specjalistami (opieka zdrowotna) aktywizacja zawodowa pielgrzymki Analizowana debata składała się również z dwóch części. W pierwszej części moderator przypomniał zebranym, co działo się na poprzednim spotkaniu, co zostało ustalone. Skupiono się na potrzebach dla grupy dorosłych i seniorów zebrani w małych grupkach mieli zastanowić się nad potrzebami dla obu kategorii wiekowych. Konsekwencją pracy w zespołach, są prezentowane poniżej propozycje: uniwersytet III wieku (zajęcia artystyczne, kurs tańca i śpiewu, zajęcia komputerowe); babcie i dziadki nianie; wycieczki, pielgrzymki; spotkania z lekarzem, dietetykiem (kwestie zdrowotne, odżywiania); MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 8

9 mammobus dla kobiet (raz na rok); aerobic; warsztaty połączone z podtrzymywaniem tradycji (np.: stroiki na święta, palmy); ścieżka zdrowia (spacery); zajęcia z języków obcych, informatyki, basen; spotkania integracyjne, biesiady; klub seniora (emeryta i rencisty) wyjazdy wycieczki; opieka zdrowotna (rehabilitacja); bezpieczeństwo na drodze; obniżyć wiek emerytalny, zwiększyć emerytury i renty; liga sportowa; nauka nordic walking ; spotkania z ciekawymi ludźmi (tematy zdrowotne, wychowawcze, psycholog); wycieczki piesze, rajdy; kino, seanse filmowe; więcej pracy za lepsze zarobki; świetlica wiejska na spotkania i zabawy składkowe; organizacja wyjazdów integracyjnych i studyjnych; budowa chodników i parkingów wraz ze schodami koło kościoła; miejsce spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu na terenie OSP; równe dopłaty unijne; renty i emerytury zrównoważone z europejskimi; miejsce spotkań; zajęcia przekazywanie tradycji regionalnych młodszym pokoleniom; wyjazdy zorganizowane; zajęcia ruchowe w grupach aktywizowanie; zajęcia kulinarne; instruktorka tańca dla młodzieży; bezpłatna hala sportowa; spotkania z ciekawymi ludźmi; organizowanie imprez dla młodzieży; kawiarenka; organizowanie klubów sportowych (gminna liga sportowa); MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 9

10 ośrodek sportowy kryty, z kręgielnią i basenem, zespół regionalny wyciąg narciarski ścieżka rowerowa klub świetlica z warsztatami artystycznymi, zespół muzyczny spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, doradztwa zawodowego przedsiębiorcom, wieczorki poetyckie (czytanie wierszy, spotkania z poetami), klub, dyskoteka, kafejka internetowa rozszerzyć działalność świetlicy, utworzenie kół zainteresowań (teatralne, gry), organizacja czasu wolnego w dni wolne od zajęć szkolnych, spotkania z ciekawymi ludźmi zawody sportowe w różnych dyscyplinach, wykonanie świetlicy dla młodzieży w remizie OSP, warsztaty rozwijające talenty, umiejętności, miejsce spotkań dla młodzieży na świeżym powietrzu, oświetlenie Zawodzia, pasy koło kościoła oraz w całej wsi, wykonanie chodników, stołówka w szkole, świetlica szkolna, zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym na Orliku, wycieczki dla młodzieży wraz z przewodnikiem, świetlica spełniająca wszystkie standardy, klub sportowy, rozgrywki sportowe (międzygminne, itp.), sala kinowa (kino letnie), pizzeria (bar), pole biwakowe, siłownia w remizie, stworzenie miejsc pracy dla młodzieży, MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 10

11 kurs tańca, basen (ewentualnie wyjazdy), darmowa hala dla mieszkańców Zborowic, kurs sztuk walki (rozwijanie, gimnastyka), dyskoteki biesiadne, itp., kółko fotograficzne, kółka tematyczne, które będą rozwijały talenty młodych i będą pomagały w doborze studiów. Druga cześć debaty poświęcona została na publiczne przedstawienie propozycji poszczególnych grup roboczych oraz dyskusję. Prowadzący debatę Pan Wojciech Sanek oraz Pan Zbigniew Zabielny zwrócili uwagę, że jednym z założeń projektu jest przedstawianie rzetelnej i aktualnej informacji na temat podjętych działań. Mieszkańcy Zborowic mogą skorzystać z dwóch istniejących stron internetowych, na których można znaleźć obszerne informacje ora materiały wizualne dotyczące realizowanego projektu. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 11

12 Wnioski: Na podstawie analizy materiałów wizualnych, plansz oraz innych dokumentów opracowanych na debatach należy wnioskować, że społeczność wsi Zborowice: jest wysoce zintegrowana, ma wysoką świadomość zachowania lokalnej kultury jest otwarta w stosunku do ludności napływowej, posiada bardzo niski stopień izolacji społecznej otwarta społeczność lokalna, w swoim gronie posiada kilka autorytetów, które są w stanie wytyczać kierunki rozwoju, stawia dobro ogółu nad dobrem jednostki, stawia na lokalny rozwój infrastruktury i potencjału ludzkiego, potrafi stworzyć właściwą hierarchię potrzeb, potrafi wyznaczyć kierunki działań, potrafi prowadzić konstruktywny dialog społeczny, chętnie podejmuje wyzwania o charakterze społecznym, podejmując konkretne działania społeczne, jest w stanie konsekwentnie je realizować, widzi potrzebę podejmowania inicjatyw obywatelskich dla dobra ogółu, zamierza zdobywać sama środki na realizację inwestycji; ma wysoką świadomość istnienia stowarzyszeń i organizacji, które w jej imieniu będą występować o dofinansowanie projektów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych we wsi Zborowice, które odbyły się w miesiącu marcu, przedstawiciele społeczności lokalnej podjęli decyzje, że pozyskane środki skierują na cele związane z zagospodarowaniem czasu wolnego najmłodszych. Zgłoszono kilka bardzo interesujących pomysłów w tym względzie, ale najchętniej dyskutowanym jest temat placu zabaw. W założeniach ma on być nowoczesną i bezpieczna konstrukcją dla użytkowników. Ma również, a może przede wszystkim spełniać funkcje integracyjną całej społeczności. Przeprowadzone debaty pod względem organizacyjnym i merytorycznym należy ocenić pozytywnie. Dlatego też w przypadku podejmowanych w późniejszym czasie inicjatyw obywatelskich, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaleca się kontynuowanie debat. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 12

13 Należy też zwrócić uwagę, że mieszkańcy Zborowic w tym projekcie samoistnie wyznaczyli kierunki rozwoju miejscowości na przyszłe lata. Dlatego też zasadne jest zakończenie tego projektu proponowanym w projekcie spotkaniem o charakterze podsumowującym, które odpowie na pytanie co dalej?. Odnosząc się do tego typu inicjatyw należy stawiać je za wzór. Dzięki chęciom i zaangażowaniu grupy ludzi, możliwe jest pozyskanie środków finansowych na różnego typu przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Imponujące jest to, że społeczność wsi Zborowice jest chętna do podejmowania działań o charakterze lokalnym, wykazując się wielkim zaangażowaniem i konsekwencją w ich realizacji. W przyszłości, przy okazji realizacji tego typu inicjatyw można by było zaimplementować badania ankietowe mieszkańców wsi Zborowice, mające na celu zbadanie zadowolenia, samooceny czy korekty potrzeb. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 13

14 Pliki audiowizualne: 1. debata_1 (plik zmontowany) - 7 marca debata_2 (plik zmontowany) - 12 marca debata_3 (plik zmontowany) - 14 marca debata_4 (plik niezmontowany) - 19 marca 2013 Literatura: 1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; 2. Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; 3. Majer Andrzej, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; 4. Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; 5. Sztompka Piotr, Socjologia wizualna fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 6. Swiss Contribution: 7. Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 8. Stowarzyszenie Wsi Zborowice: 9. Portal Miasta i Gminy Ciężkowice: Spis tabel i rysunków: Rysunek 1: Państwa beneficjenci Funduszu Szwajcarskiego... 3 Rysunek 2: Województwa, beneficjenci funduszu Szwajcarskiego Tabela 1: Propozycje zadań dla dzieci do 6 lat... 6 Tabela 2: Propozycje zadań dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat... 7 Tabela 3: Propozycje zadań dla kategorii dorośli i seniorzy... 8 MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 14

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Cel i metoda badań 1.2. Charakterystyka próby badawczej 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Bobra Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy Jastków

Diagnoza potrzeb kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy Jastków Diagnoza potrzeb kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy Jastków Research Design Marta Nazaruk-Napora: Agnieszka Duda-Jastrzębska Marta Nazaruk-Napora Czerwiec 2015 str. 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OCENA WSPARCIA DLA ROZWOJU WOLONTARIATU W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH PO FIO W LATACH 2009 2011

OCENA WSPARCIA DLA ROZWOJU WOLONTARIATU W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH PO FIO W LATACH 2009 2011 OCENA WSPARCIA DLA ROZWOJU WOLONTARIATU W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH PO FIO W LATACH 2009 2011 Raport z badania Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 30 września 2012

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NASIELSK NA LATA 2013-2017

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NASIELSK NA LATA 2013-2017 DOKUMENT GŁÓWNY STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NASIELSK NA LATA 2013-2017 Nasielsk, listopad 2012 r. 1 SPIS TREŚCI Spis treści WSTĘP... 4 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Na Rzecz Młodzieży AKTYWNA MŁODZIEŻ

Rządowy Program Na Rzecz Młodzieży AKTYWNA MŁODZIEŻ Projekt z dnia 16 września 2013 r. Rządowy Program Na Rzecz Młodzieży AKTYWNA MŁODZIEŻ 1 1. OKREŚLENIE GRUPY WIEKOWEJ Rządowy Program na Rzecz Młodzieży skierowany jest do grupy osób w wieku 13 30 lat.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Raport z badań społecznych Proszę pana, tu nie ma gdzie wyjść! (z wywiadu z gimnazjalistą) Aspiracje i potrzeby kulturowe

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Badanie przeprowadzone w ramach projektu Konsultacje społeczne Twój głos w

Bardziej szczegółowo