Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kapitałowej PGNiG. Segment Energetyka i OZE PGNiG Energia S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kapitałowej PGNiG. Segment Energetyka i OZE PGNiG Energia S.A."

Transkrypt

1 Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kapitałowej PGNiG Segment Energetyka i OZE PGNiG Energia S.A.

2 Energetyka i OZE w PGNiG główne cele strategiczne Rozszerzenie zakresu działalności firmy o segment wytwarzania i obrotu energią elektryczną, produkowaną z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju Identyfikacja możliwości rozszerzenia łańcucha wartości Przeprowadzenie analiz w zakresie potencjalnych technologii, lokalizacji, partnerów biznesowych i innych Opracowanie biznes planu i planu realizacji działań i inwestycji 2

3 Poszukiwanie nowych obszarów biznesowych 2 cele operacyjne w filarze Rozwój Nowych Obszarów Biznesu 2 właścicieli ww. celów Departament Strategii oraz Departament Eksploatacji i Robót Górniczych w każdym z celów strategicznych po 3 działania konkretne miary sukcesu i terminy ich realizacji XII

4 Poszukiwanie nowych obszarów biznesowych CEL DZIAŁANIE MIARA SUKCESU WŁAŚCICIEL wewnętrzny INTERESARIUSZ zewnętrzny TERMIN Rozszerzeni e zakresu działalności firmy o segment wytwarzani a i obrotu energią elektryczną, produkowa ną z poszanowa niem zasad zrównoważ onego rozwoju 1. Identyfikacj a możliwości rozszerzenia łańcucha wartości 2. Przeprowad zenie analiz w zakresie potencjalny ch technologii, lokalizacji, partnerów biznesowyc h i innych 3. Opracowani e biznes planu i planu realizacji działań i inwestycji lista wybranych technologii, lokalizacji, partnerów biznesowych Departament Strategii Zarząd PGNiG Departament Projektów Dywersyfika cyjnych klienci partnerzy biznesowi organy administracj i publicznej pracownicy administracj i organizacje branżowe konkurencja instytucje finansowe poddostaw cy 2010 rok 4

5 Energetyka i OZE w PGNiG Charakterystyka obszaru Strategia PGNiG zakłada budowę koncernu multienergetycznego, oferującego klientom zarówno gaz, jak i energię elektryczną pochodzącą ze źródeł gazowych oraz odnawialnych źródeł energii Spółka segmentowa PGNiG Energia skupi działalność w obszarze energetyki i OZE PGNiG będzie odpowiadał za sprzedaż detaliczną produktów Wytwarzanie Obrót Detal 1-2 duże EC z kogeneracją gazową Źródła rozproszone o małej i średniej mocy Mała kogeneracja, również dla przemysłu Wykorzystanie atutu dostępu do własnych paliw Biogazownie Inne źródła gazowe Optymalne zabezpieczenie potrzeb własnych GK PGNiG Obrót energią wytwarzaną we własnych źródłach Opracowanie oferty dual fuel Budowa szerokich kompetencji traderskich (commodities) Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2007 Łącznie: 160,7 TWh Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku (wersja z dnia 5 marca 2009 roku) 5

6 Energetyka i OZE w PGNiG Źródła wartości Zagospodarowanie gazu z wydobycia krajowego Możliwość zagospodarowania gazu krajowego będzie w ciągu najbliższych kilku lat istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność sektora elektroenergetycznego dla PGNiG S.A. Warunkiem powodzenia takiej operacji jest utrzymanie przez PGNiG własności paliwa w procesie jego przetwarzania na energię elektryczną. Wykorzystanie systemów wsparcia W obecnie obowiązującym porządku prawnym produkcja energii elektrycznej w określonych źródłach wytwórczych daje możliwość uzyskania przez PGNiG wymiernych korzyści w ramach systemu wsparcia (certyfikaty). Zużycie energii na potrzeby własne Sprzedaż usług systemowych Zakup energii elektrycznej od podmiotów zewnętrznych obciążony jest kosztem certyfikatów. Produkcja przez PGNiG energii na własne potrzeby daje możliwość zmniejszenia kosztu pozyskania każdej MWh o ok. 28,7 zł. Szacunkowe oszczędności PGNiG przy zużyciu energii na poziomie 100 GWh wyniosą około 3 mln zł rocznie. Z uwagi na zmniejszający się poziom rezerw w systemie elektroenergetycznym sprzedaż usług systemowych na rzecz PSE-Operator w perspektywie najbliższych kilku lat może przynieść wymierne korzyści finansowe. Dzięki dużej elastyczności operacyjnej źródła gazowe są do tego celu szczególnie przydatne. Wykorzystanie funduszy unijnych W ramach obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej istnieje możliwość pozyskania środków na rozbudowę mocy wytwórczych (w ramach programów POIiS, POIG oraz RPO). Budowa rynku zbytu Stabilizacja wyników Budowa własnych mocy wytwórczych oznacza pewny i stabilny rynek zbytu dla gazu. Umożliwia też rozluźnienie ograniczeń związanych z klauzulą miejsca przeznaczenia poprzez reeksport energii. Dodatkowo wzrost zapotrzebowania na gaz zmniejszy skalę wzrostu kosztów paliwa po uruchomieniu importu w formie LNG. Posiadanie aktywów wytwórczych w sektorze energii elektrycznej daje możliwość aktywnego zarządzania produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i gazu ziemnego w zależności od wysokości spark spreadu (potencjalnych korzyści z przetworzenia gazu na energię elektryczną uzależnionych od aktualnego poziomu cen). 6

7 Energetyka i OZE w PGNiG Wpływ na interesariuszy Wejście PGNiG na rynek energii elektrycznej może wywrzeć duży wpływ na otoczenie spółki i jej relacje z kluczowymi interesariuszami Aspekty zmian Interesariusze Wyniki finansowe Nakłady inwestycyjne Poszerzenie oferty dla klientów Obecność na nowych rynkach Oddziaływanie na środowisko Zwiększenie zapotrzebowania na gaz Budowa nowych kompetencji Nowe uwarunkowania regulacyjne Współpraca z nowymi partnerami Wykorzystanie środków UE Akcjonariusze Pracownicy Klienci Dostawcy (gazu i sprzętu) Partnerzy i współpracownicy Konkurenci (starzy i nowi) Administracja i Regulator Społeczności lokalne Organizacje społeczne / trzeci sektor Instytucje doradcze i badawcze Operatorzy Systemów Przesyłowych 7

8 Miejsce energetyki w łańcuchu wartości GK PGNiG Segmenty działalności na rynku gazu i energii są bardzo zbliżone. Znaczące różnice występują w segmencie upstream, ponadto różnicą jest brak możliwości magazynowania energii elektrycznej. Połączenie działalności na obu rynkach daje możliwość uzyskania pewnych synergii, szczególnie w obszarach wytwarzania, obrotu hurtowego oraz sprzedaży. Definicja segmentów działalności dla sektora gazu ziemnego Poszukiwanie i wydobycie Przesył i magazynowanie Obrót hurtowy Dystrybucja Sprzedaż Poszukiwanie, zagospodarowanie oraz wydobycie gazu ziemnego. Magazynowanie i przesył gazu ziemnego (w tym w postaci LNG) Obrót hurtowy gazem ziemnym Dystrybucja gazu ziemnego Sprzedaż gazu ziemnego do klienta końcowego Definicja segmentów działalności dla sektora energii elektrycznej Wytwarzanie Przesył Obrót hurtowy Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie energii elektrycznej: nieskojarzona, kogeneracja, OZE. Przesył energii elektrycznej Obrót hurtowy energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Sprzedaż energii elektrycznej do klienta końcowego Segment upstream Segment midstream Segment downstream 8

9 Energetyka i OZE w PGNiG kontekst CSR Energetyka gazowa i OZE w PGNiG z perspektywy odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Społeczeństwo / Społeczności lokalne Rynek / gospodarka Środowisko naturalne Większe bezpieczeństwo zasilania i dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu ze źródeł położonych blisko odbiorców (mniejsze zagrożenie wystąpieniem blackout ów) Możliwość skorzystania z dogodnej i prostej oferty dual fuel Zwiększenie wykorzystania i efektywności pozyskiwania środków UE, możliwe także partnerstwo publiczno prywatne Współpraca z rolnictwem w zakresie wykorzystania upraw energetycznych (biomasa, biogazownie) Nowe inwestycje, także w regionach peryferyjnych Zwiększenie konkurencji w kluczowym dla gospodarki sektorze Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów gazu ziemnego i paliw, szczególnie z trudnych źródeł, bardziej zrównoważony energy mix Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi regulacyjne w systemie elektroenergetycznym Wzmocnienie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dzięki mniejszym, rozproszonym źródłom (tańsza alternatywa dla inwestycji w sieci) Zastosowanie wysokosprawnych, nowych technologii produkcji energii elektrycznej Znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz dwutlenku węgla w porównaniu z energetyką węglową Wsparcie rozwoju kogeneracji i generacji rozproszonej lepsze wykorzystanie paliw pierwotnych i ograniczenie strat w przesyle energii Ograniczenie emisji metanu z gospodarstw rolnych i wysypisk Ograniczenie zużycia wody dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników Ograniczenie wpływu energetyki na krajobraz i zmniejszenie powierzchni wykorzystywanej dla potrzeb wytwarzania energii 9

10 Energetyka i OZE w PGNiG wyzwania dla CSR Zyskanie zaufania klientów dla energii z PGNiG Działania na rzecz wsparcia kogeneracji Relacje z URE Zbudowanie relacji PGNiG Energia z GK PGNiG System motywacyjny dla pracowników Problematyka zatrudnienia w istniejących EC Dostępność biomasy dla potrzeb biogazowni Wraz z wejściem na rynek energii elektrycznej spółka PGNiG Energia będzie musiała zyskać reputację rzetelnego, wiarygodnego, nowoczesnego, przyjaznego środowisku i efektywnego kosztowo dostawcy prądu oraz pierwszej w Polsce oferty typu dual fuel. Warunkiem powodzenia jest właściwa komunikacja z klientami. Obecnie produkcja energii elektrycznej w kogeneracji daje możliwość uzyskania przez PGNiG wymiernych korzyści w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia (certyfikaty). Nie ma jednak pewności czy będzie on obowiązywał po 2012 r. Działania CSR powinny wspierać utrzymanie systemu, wskazując na korzyści społeczne i środowiskowe. Właściwe relacje z URE będą kluczowe dla powodzenia ekspansji PGNiG na rynek energii elektrycznej. Wykorzystanie działań CSR do promocji zaangażowania się PGNiG w czystsze i bardziej sprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła może ułatwić osiąganie porozumienia w relacjach z regulatorem. Dla PGNiG Energia w dużej mierze sukces będzie zależał od jakości jej współpracy z GK PGNiG - pracownikami i Spółkami Grupy. Działania CSR w obszarze komunikacji wewnętrznej i HR mogą pomóc zbudować powiązania i wzmocnić współpracę między energetyką i pozostałymi segmentami działalności GK PGNiG Siłą PGNiG jest ogólnopolski zasięg i liczba klientów. Wykorzystanie wiedzy pracowników PGNiG o konkretnych klientach i lokalnym potencjale wytwórczym energii elektrycznej i ciepła może stać się ważnym czynnikiem sukcesu dla nowej spółki segmentowej. Inwencja i zaangażowanie muszą być odpowiednio wynagrodzone. Przejmowanie istniejących systemów ciepłowniczych i źródeł oraz przestawianie ich na gaz wiąże się często z potrzebą znacznego ograniczenia zatrudnienia w istniejących firmach. Na gruncie działań CSR rodzi to wyzwania związane z optymalizacją zatrudnienia i właściwym wykorzystaniem zasobów ludzkich, także do nowych zadań. Budowa biogazowni i wykorzystanie biomasy wiąże się z koniecznością zbudowania i utrzymania doskonałych relacji z rolnikami i innymi dostawcami zielonego paliwa oraz przekonania ich do podjęcia produkcji w odpowiedniej skali, z zachowaniem wymaganych parametrów jakościowych i kontraktowych. 10

11 Energetyka i OZE nowy wymiar CSR w PGNiG Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? CSR energetyki? Nazwa Źródła kopalniane 2,00 Oddziały Obrotu 0,22 Inne 0,06 Razem Moc [MW] 2,3 MW Na obecne źródła wytwórcze PGNiG, składają się instalacje wykorzystywane w procesach technologicznych w kopalniach oraz niewielkie ciepłownie / elektrociepłownie Oddziałów Obrotu. PGNiG Energia prace trwają Na początku września 2009 roku Zarząd PGNiG SA przyjął wniosek w sprawie powołania spółki PGNiG Energia SA 28 września 2009 r. Rada Nadzorcza PGNiG SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powstania spółki PGNiG Energia SA. Wejście przez wytwarzanie i hurt Strategia wejścia przez segment wytwarzania zakłada, iż w pierwszej kolejności PGNiG Energia ugruntuje swoją pozycję w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, by w późniejszym okresie, z wykorzystaniem posiadanej bazy wytwórczej, dokonać ekspansji w segmencie sprzedaży detalicznej. W praktyce wejście do segmentu wytwarzania wymaga równoległego (lub wcześniejszego) rozwoju działalności w segmencie obrotu hurtowego. Nowy segment rozpoczynamy działalność Budowa nowego segmentu będzie od początku uwzględniał kontekst działań CSR i pozwoli na koncentrację na kluczowych elementach, takich jak: Dbałość o środowisko naturalne Bezpieczeństwo dostaw energii Relacje wewnątrz GK PGNiG Współpraca z decydentami Wzmocnienie społeczności lokalnych Modernizacja obszarów wiejskich Co ważne, cele CSR osiągniemy budując konkurencyjny, funkcjonujący w otoczeniu rynkowym i dochodowy nowy segment działalności. 11

12 Dziękuję za uwagę 12

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym POWIŚLAŃSKA REGIONALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym Poradnik dla gmin Opracowanie Poradnika zostało

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2013 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo