Dlaczego Projekt Integracji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego Projekt Integracji?"

Transkrypt

1

2 Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost wartości Spółki to jeden z najważniejszych celów, któremu będzie służył Projekt Integracji. Ponieważ skala i zakres działań integracyjnych dotyczy różniących się podmiotów gospodarczych, realizowany proces będzie odbywał się w oparciu o wypracowane standardy i będzie wdrażany w sposób możliwie czytelny dla wszystkich. Dlaczego Projekt Integracji? Bo daje efekt synergii i skali Bo to najlepsze rozwiązanie biznesowe Bo zwiększa konkurencyjność Przemyślana integracja Strategia Grupy Kapitałowej ENEA zakłada rozwój obszaru wytwarzania energii w oparciu o źródła konwencjonalne, odnawialne i kogeneracyjne. Obecnie wytwarzanie energii i ciepła w GK ENEA jest prowadzone w siedmiu spółkach zależnych. Są to: Elektrownia w Kozienicach, Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Elektrociepłownia Białystok S.A., Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, Windfarm Polska Sp. z o.o., Dobitt Energia Sp. z o.o. Liderem całego segmentu wytwarzania i liderem integracji spółek wytwarzania w ENEA S.A. jest kozienicka elektrownia, która po zmianie nazwy na, jako największy i najbardziej doświadczony wytwórca energii w Grupie będzie zarządzać produkcją energii elektrycznej i ciepła w GK ENEA. Elektrownie Wodne EC Białystok Windfarm ENEA S.A. Elektrownia Kozienice Dobitt

3 Pierwszy krok. Powstanie W ramach Projektu Integracji Obszaru Wytwarzania, 25 maja 2012 r., Elektrownia Kozienice S.A. zmieniła nazwę na i tym samy stała się centrum kompetencji energetycznej w Grupie Kapitałowej ENEA w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W efekcie tej zmiany znacząco wzrosła rola i znaczenie Elektrowni w Kozienicach, jako lidera całego projektu. W związku z realizowaną strategią Grupy, wszystkie inwestycje Grupy ENEA dotyczące zakupów i przejęć podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło, a także pozyskiwane przez nią gotowe instalacje i projekty oraz budowane własne źródła energii, będą włączane do i będą przez nią zarządzane. Powstanie pozwoli Grupie osiągnąć efektywny model organizacji a także zwiększyć wartość całej Grupy. W nowej strukturze i po nowemu W pierwszym etapie nastąpi zbudowanie struktury holdingowej jednostek zajmujących się wytwarzaniem energii w GK ENEA. ENEA Wytwarzanie S.A. przejmie majątek wszystkich spółek zajmujących się wytwarzaniem energii i ciepła, będzie też skupiać kompetencje zarządcze i operacyjne w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła całej Grupy Kapitałowej. W drugim etapie nastąpi integracja spółek wytwarzających energię i ciepło. EC Białystok S.A., Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Dobitt Energia Sp. z o.o. zostaną włączone w struktury kapitałowe spółki jako jej oddziały. Spółki PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, Sp. z o.o. oraz Windfarm Polska Sp. z o.o. zostaną w pełnej podległości operacyjnej, jako spółki zależne Planuje się, że I etap integracji związany z utworzeniem struktury holdingowej, zostanie zakończony do końca sierpnia 2012 r., a II etap, w którym powstanie struktura zintegrowana, zostanie zrealizowany do końca marca 2013 r.. Etap 1 (Cel: stuktura holdingowa) ENEA S.A. ENEA Wytwarzanie Elektrownie Wodne EC Białystok Windfarm Dobitt Etap 2 (Cel: stuktura zintegrowana) ENEA S.A. ENEA Wytwarzanie O. Elektrownie Wodne Oddział EC Białystok Oddział Dobitt Windfarm

4 Korzyści wynikające z nowego modelu obszaru wytwarzania GK ENEA Silna Grupa Kapitałowa to korzyści dla wszystkich. Państwo i gospodarka zyskają bezpieczeństwo energetyczne, klienci-pewność dostaw, akcjonariusze-profity z akcji i dywidend a pracownicy stabilizację zawodową i perspektywę wielu atrakcyjnych dróg zawodowego rozwoju. Integracja spółek wytwarzających energię i ciepło ułatwi ich zarządzanie dzięki wspólnej strategii, jednolitej linii biznesowej, optymalnemu wykorzystaniu zasobów i kompetencji w zakresie inwestowania, a także efektów synergii i skali. Wśród innych korzyści warto wymienić: Centralizację zarządzania obszarem wytwarzania w jednym ośrodku, posiadającym możliwości i doświadczenie w tym zakresie; Oszczędność kosztów związaną z rozbudowywaniem nowych struktur Centrum Korporacyjnego ENEA S.A.; Przyspieszenie procesu podejmowania decyzji; Efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym; Optymalne zarządzanie finansami; Optymalne wykorzystanie zasobów; Ograniczenie liczby rozliczeń wewnętrznych; Poprawę efektywności działania i redukcję kosztów. To bardzo dobre rozwiązanie, które gwarantuje spółce mocną pozycję w Grupie Kapitałowej ENEA, na rynku energii a także stanowi podstawę jej stabilnego rozwoju w przyszłości. Spółki Bardy Windfarm Polska Piła Elektrownie Wodne Oborniki Samociążek Kozienice Białystok EC Białystok Gorzesław Dobitt Energia

5 ENEA Wytwarzanie gwarancją rozwoju Największym wytwórcą energii elektrycznej w GK ENEA jest Elektrownia w Kozienicach, która weszła w jej skład w 2007 r. To największa krajowa elektrownia zawodowa opalana węglem kamiennym. Posiada 10 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2908 MWe. Praca Elektrowni charakteryzuje się niskim wskaźnikiem emisyjności dwutlenku węgla. W 2010 r. wskaźnik ten wynosił 880 kg/mwh, a w 2011 r. 866 kg/mwh oraz jednym z najniższych wskaźników zużycia węgla na MWh wytworzonej energii elektrycznej, który w 2011 r. wynosił 0,404 Mg/MWh. Elektrownia osiągnęła w 2011 r. ogólną sprawność wytwarzania brutto 38,7%. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Oddział Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Spółka Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Samociążku zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i usługami w zakresie eksploatacji elektrowni wodnych, jak również rozwojem działalności w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez realizację projektów parków wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. W ramach jej struktury funkcjonuje 21 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 60,43 MWe, farma wiatrowa składająca się z trzech nowoczesnych turbin wiatrowych Enercon 82 o mocy całkowitej 6 MWe oraz elektrownia biogazowa o mocy 2,13 MWe. Oddział Elektrociepłownia Białystok S.A. Jej głównym zadaniem jest produkcja energii cieplnej, której nośnikiem jest gorąca woda. W skojarzeniu produkuje równolegle energię elektryczną i parę technologiczną o ciśnieniu 1 MPa i temperaturze 220 C dla potrzeb szpitali i zakładów przemysłowych. Elektrociepłownia Białystok S.A. jest zatem producentem ciepła komunalnego. Głównym jego odbiorcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Energia elektryczna sprzedawana jest na rynku hurtowym w ramach kontraktów bilateralnych. Elektrociepłownia Białystok S.A. Elektrociepłowania produkuje energię elektryczną i ciepło za pomocą trzech bloków ciepłowniczych o łącznej mocy 505,2 MWt oraz osiągalnej mocy elektrycznej 165,7 MWe. Dodatkowo w układzie technologicznym jako szczytowe źródło ciepła, pracuje kocioł wodny o mocy cieplnej 81,5 MWt. Produkcja Elektrociepłowni pokrywa w 75% roczne zapotrzebowanie aglomeracji miejskiej Białegostoku w ciepło.

6 Oddział Dobitt Energia Sp. z o.o. Spółka realizuje projekt budowy elektrowni biogazowej o mocy 1,6 MWe w miejscowości Gorzesław na Dolnym Śląsku. Od maja 2011 r. jest w strukturach GK ENEA. Instalacja biogazowa składać się będzie z dwóch zbiorników fermentacyjnych, jednego na poferment i silosu na kiszonkę oraz budynku maszynowni. Obecnie trwają prace końcowe związane z budową instalacji biogazowej. Dobitt Energia Sp. z o.o. Sp. z o.o. Spółka zależna Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług ciepłowniczych w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej przy wykorzystaniu bloków ciepłowniczych o łącznej mocy zainstalowanej 164,1 MWt. Obecnie Spółka planuje budowę instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym o mocy elektrycznej 10 MWe oraz mocy cieplnej 9 MWt. Spółka zależna Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja i dostarczanie ciepła dla jego odbiorców. Energia cieplna produkowana jest w należących do Spółki siedmiu kotłowniach o łącznej mocy zainstalowanej 35,8 MWt. Sp. z o.o. Spółka zależna Windfarm Polska Sp. z o.o. Windfarm Polska Sp. z o.o. Spółka jest właścicielem Farmy Wiatrowej Bardy zlokalizowanej na terenie o wysokiej wietrzności. Jej łączna moc zainstalowana to 50 MWe (25 turbin Vestas x 2MWe). Od kwietnia 2012 r. Spółka znajduje się w strukturach GK ENEA. Obecnie trwają prace nad projektem rozbudowy parku wiatrowego o dodatkowe 10 MWe. Planowany termin uzyskania pozwolenia na rozbudowę to IV kw 2013 r. Enea Wytwarzanie S.A. Świerże Górne, Kozienice tel. (48) ; fax (48)