Nowy segment biznesowy GK PGNiG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy segment biznesowy GK PGNiG"

Transkrypt

1 Nowy segment biznesowy GK PGNiG Krzysztof Gajewski Koordynator Projektów - Departamentu Wytwarzania Ryn, września 2010 r.

2 Stan obecny elektroenergetyka gazowa W 2008 roku 7,6 % całkowitej sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców przemysłowych w PGNiG SA stanowiła sprzedaż gazu do elektrowni i elektrociepłowni. W tym samym roku w UE27 sprzedaż dla energetyki wyniosła 26% całkowitej sprzedaży, a gaz stanowił 23% w zużyciu energii finalnej. Przykłady bloków gazowo parowych zasilanych gazem ziemnym Struktura sprzedaży gazu ziemnego w 2008 roku do odbiorców przemysłowych Źródło: Nowy Przemysł - URE 2

3 Wybrane zalety energetyki gazowej Bardzo duża elastyczność jeśli chodzi o wybór skali przedsięwzięć Względnie krótki czas budowy źródeł Wysoka sprawność, szczególnie w przypadku zastosowania wspieranej systemem żółtych certyfikatów kogeneracji Mniejsze niż w przypadku elektrowni węglowych emisje zanieczyszczeń Krótki cykl technologiczny uruchamiania i odstawiania źródeł gazowych (elastyczność ruchowa) Możliwość budowy wielu małych jednostek, dostosowanych dokładnie do potrzeb odbiorców, nie wymagających dużych nakładów inwestycyjnych oraz omijających kosztowne problemy dotyczące przyłączeń i rozbudowy sieci Możliwość zdalnego sterowania rozproszonych, małych źródeł gazowych (wirtualna elektrownia) Poprawa jakości energii i zabezpieczenia jej dostaw przy zapewnieniu współpracy źródeł wiatrowych i gazowych Możliwość lepszego wykorzystania odległych od systemu gazociągów źródeł gazu

4 Energetyka gazowa elementem zrównoważonego rozwoju sprzyjającego podniesieniu efektywności energetycznej Energetyka gazowa i OZE w PGNiG z perspektywy odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Społeczeństwo / Społeczności lokalne Rynek / gospodarka Środowisko naturalne Większe bezpieczeństwo zasilania i dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu ze źródeł położonych blisko odbiorców (mniejsze zagrożenie wystąpieniem blackout ów) Możliwość skorzystania z dogodnej i prostej oferty dual fuel Zwiększenie wykorzystania i efektywności pozyskiwania środków UE, możliwe także partnerstwo publiczno prywatne Współpraca z rolnictwem w zakresie wykorzystania upraw energetycznych (biomasa, biogazownie) Nowe inwestycje, także w regionach peryferyjnych Zwiększenie konkurencji w kluczowym dla gospodarki sektorze Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów gazu ziemnego i paliw, szczególnie z trudnych źródeł, bardziej zrównoważony energy mix Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi regulacyjne w systemie elektroenergetycznym Wzmocnienie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dzięki mniejszym, rozproszonym źródłom (tańsza alternatywa dla inwestycji w sieci) Zastosowanie wysokosprawnych, nowych technologii produkcji energii elektrycznej Znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz dwutlenku węgla w porównaniu z energetyką węglową Wsparcie rozwoju kogeneracji i generacji rozproszonej lepsze wykorzystanie paliw pierwotnych i ograniczenie strat w przesyle energii Ograniczenie emisji metanu z gospodarstw rolnych i wysypisk Ograniczenie zużycia wody dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników Ograniczenie wpływu energetyki na krajobraz i zmniejszenie powierzchni wykorzystywanej dla potrzeb wytwarzania energii

5 Zalety gazu - większa sprawność i mniejsze emisje Gazowe układy wytwarzania energii lub energii i ciepła charakteryzują się wyższą sprawnością i niższą emisyjnością. Źródła gazowe charakteryzują się wysoką sprawnością wytwarzania energii elektrycznej sięgającą 60% (elektrownie węglowe 47%) przy odpowiednich relacjach cen gazu i węgla może stanowić o przewadze konkurencyjnej źródeł gazowych. Źródła gazowe pracujące w skojarzeniu spełniające kryteria dot. wskaźnika skojarzenia mogą otrzymywać żółte certyfikaty. Legenda: NGCC Natural Gas Combined Cycle (Technologia Bloku Gazowo- Parowego) IGCC Integrated Gasification Combined Cycle (Technologia BGP ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa lub pozostałości rafineryjnych) kg CO2 / MWh Zależność emisji dwutlenku węgla od rodzaju paliwa i technologii spalania 810 węgiel brunatny układy konwencjonalne 741 węgiel kamienny olej opałowy gaz NGCC IGCC Przyszłe ceny emisji CO2 będą stanowiły o przewadze konkurencyjnej konkretnych paliw. źródło: Raport 2030 Polski Komitet Energii Elektrycznej

6 Czynniki wspierające zaangażowanie PGNiG SA w energetykę gazową Realna możliwość znacznego zwiększenia popytu na gaz Poprawa konkurencyjności gazu dzięki prognozowanemu wzrostowi popytu na energię elektryczną przy zwiększających się obciążeniach związanych z ochroną środowiska ( Pakiet klimatyczny, IPPC, etc.) Potrzeba rozbudowy mocy wytwórczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki rozproszonej Możliwość wydłużenia łańcucha wartości i sprzedaży przez PGNiG energii elektrycznej jako produktu wytwarzanego z gazu Okazja do lepszego wykorzystania własnych źródeł gazu, w tym również złóż pozasystemowych Potrzeby regulacyjne operatora KSE zwiększające zapotrzebowanie na źródła gazowe o pożądanej charakterystyce Możliwość łatwiejszego zagospodarowania dużych ilości gazu z projektów dywersyfikacyjnych Wsparcie kogeneracji gazowej systemem źółtych certyfikatów Możliwość tańszego pozyskania energii elektrycznej na własne potrzeby z wykorzystaniem własnego surowca

7 Energetyka i OZE w PGNiG Charakterystyka obszaru Strategia PGNiG zakłada budowę koncernu multienergetycznego, oferującego klientom zarówno gaz, jak i energię elektryczną pochodzącą ze źródeł gazowych oraz odnawialnych źródeł energii Nowy segment i skupi działalność w obszarze energetyki i OZE PGNiG będzie odpowiadał za sprzedaż detaliczną produktów Wytwarzanie Obrót Detal 1-2 większe EC z kogeneracją gazową Źródła rozproszone o małej i średniej mocy Mała kogeneracja, również dla przemysłu Wykorzystanie atutu dostępu do własnych paliw Biogazownie Inne źródła gazowe Optymalne zabezpieczenie potrzeb własnych GK PGNiG Obrót energią wytwarzaną we własnych źródłach Opracowanie oferty dual fuel Budowa szerokich kompetencji traderskich (commodities)

8 PGNiG Energia S.A. obszary działalności - wytwarzanie Obszary zainteresowań Źródła rozproszone - silniki gazowe, turbiny małej i średniej mocy w tym m.in. wykorzystanie własnych źródeł gazu Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby i z wykorzystaniem własnej infrastruktury (PMG Wierzchowice, kopalnia LMG, Terminal LNG, etc.) Duże projekty energetyczne BGP na terenie Elektrowni Stalowa Wola S.A., oraz inne Projekty związane z kogeneracją przemysłową Oferta usług systemowych dla operatorów Wsparcie obszarów z niedoborami mocy pokrycie szczytowego zapotrzebowania Wsparcie energetyki wiatrowej rezerwowanie mocy Celem strategicznym PGNiG S.A. realizowanym przez spółkę PGNiG Energia jest posiadanie w roku 2015 przynajmniej 300 MW własnych mocy wytwórczych, co wymaga realizacji kilku lub kilkunastu projektów inwestycyjnych o różnej wielkości, w tym przynajmniej jednego dużego projektu. W ramach realizacji celu strategicznego: duże projekty (powyżej 100MW) będą finansowane przez PGNiG S.A., a prowadzone i organizowane przez PGNiG Energia S.A. małe iśrednie projekty będą realizowane bezpośrednio przez PGNiG Energia S.A.

9 PGNiG Energia S.A. obszary działalności - obrót Najważniejsze cele PGNiG Energia w obszarze obrotu: - podjęcie działalności na hurtowym rynku energii, - optymalizacja zakupów energii dla PGNiG S.A. a docelowo także dla Grupy Kapitałowej PGNiG Docelowo zakres działalności PGNiG Energia S.A. na rynku hurtowym energii elektrycznej obejmować będzie w szczególności: sprzedaż oraz zakup energii na rynku polskim; sprzedaż oraz zakup energii na rynkach europejskich; uczestnictwo w polskich giełdach energii, tj. Towarowa Giełda Energii, Platforma Obrotu Energią Elektryczną; uczestnictwa w europejskich giełdach energii, tj. EEx, NordPool udział w aukcjach międzysystemowych. Chcemy osiągnąć silną, stabilną pozycję na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej oraz wypracowanie i utrzymanie statusu godnego zaufania, odpowiedzialnego partnera w relacjach z naszymi klientami.

10 PGNiG Energia S.A. obszary działalności - OZE GK PGNiG w najbliższej przyszłości zamierza zrealizować 1-2 pilotażowe projekty w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych. Wśród projektów OZE największy nacisk zostanie położony na inwestycje w zakresie biogazowni rolniczych, ponieważ źródła te charakteryzują się następującymi zaletami z perspektywy GK PGNiG: Produkcja biogazu w biogazowniach rolniczych w UE-27 w latach , GWh Możliwość pozyskania paliwa gazowego wymiennego z gazem ziemnym, Wysoka rentowność działania (przy założeniu wdrożenia korzystnych zapisów regulacyjnych), Wysoka efektywność produkcji energii oraz paliw gazowych, Alternatywny sposób gazyfikacji obszarów, gdzie rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej jest bardzo kosztowna, Ułatwiona współpraca z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (wspólne planowanie lokalizacji współpraca w zakresie uzyskiwania warunków przyłączenia). Źródło: EurObserv ER 2008, Instytut Energetyki Odnawialnej

11 Preferowany model biznesowy Projektów Inwestycyjnych realizowanych w PGNiG Energia SA Krzysztof Gajewski Koordynator Projektów Departament Wytwarzania Prezentacja na spotkanie klastra Razem Cieplej z PGNiG Energia SA (Ryn, września 2010 r.)

12 Model Biznesowy Model biznesowy określa powiązania oraz relacje pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji m.in. w zakresie: Struktury własnościowej Inwestycji (lub Projektu Inwestycyjnego) Przepływu usług i produktów oraz rozliczeń finansowych pomiędzy inwestorem a partnerami w Inwestycji. 12

13 Przepływ usług, produktów i środków finansowych Jednostka Podmiot dostarczający wytwórcza paliwo gazowe (GK PGNiG) Ciepło Odbiorcy PGNiG Energia SA Właściciel/Udziałowiec SPV Jednostka wytwórcza Sieć komunalna Podstawowy odbiorca KSE 13

14 Struktura własnościowa Struktura własnościowa determinuje możliwość swobodnego podejmowania decyzji oraz implikuje sposób zarządzania Projektem Inwestycyjnym w trakcie jego trwania oraz po jego zrealizowaniu. PGNiG Energia S.A. jest zainteresowana 5 podstawowymi modelami biznesowymi: 14

15 Model I najbardziej preferowany Środki trwałe Źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji PGNiG Energia SA Właściciel Lokalizacja Grunt wykupiony Grunt dzierżawiony 15

16 Model I - preferowany Właściciel środków trwałych w realizowanej inwestycji: PGNiG Energia SA. Struktura własności terenu na którym ulokowana jest inwestycja: grunt wykupiony lub grunt dzierżawiony. 16

17 Model II preferowany Środki trwałe Źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji SPV Właściciel Lokalizacja PGNiG Energia % Udziałów/Akcji Grunt wykupiony Grunt dzierżawiony 17

18 Model II - preferowany Właściciel środków trwałych w realizowanej inwestycji: Spółka zależna (SPV) w której wszystkie 100% udziałów/akcji posiada PGNiG Energia SA. Struktura własności terenu na którym ulokowana jest inwestycja: grunt wykupiony lub grunt dzierżawiony. 18

19 Model III akceptowalny Środki trwałe Źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji SPV Właściciel Lokalizacja Partner/Partnerzy Poniżej 50% Udziałów/Akcji PGNiG Energia Powyżej 50% Udziałów/Akcji Grunt wykupiony Grunt dzierżawiony 19

20 Model III - akceptowalny Właściciel środków trwałych w realizowanej inwestycji: spółka zależna (SPV) w której większość udziałów/akcji posiada PGNiG Energia SA, Struktura własności terenu na którym ulokowana jest inwestycja: grunt wykupiony lub grunt dzierżawiony. 20

21 Model IV dopuszczalny Środki trwałe Źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji SPV Właściciel Lokalizacja Partner/Partnerzy % Udziałów/Akcji PGNiG Energia % Udziałów/Akcji Grunt wykupiony Grunt dzierżawiony 21

22 Model IV dopuszczalny Właściciel środków trwałych w realizowanej inwestycji: spółka zależna (SPV) w której połowę udziałów/akcji posiada PGNiG Energia SA. Struktura własności terenu na którym ulokowana jest inwestycja: grunt wykupiony lub grunt dzierżawiony. 22

23 Model V akceptowalny warunkowo Środki trwałe Źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji SPV Właściciel Lokalizacja Partner/Partnerzy Powyżej 50% Udziałów/Akcji PGNiG Energia Poniżej 50% Udziałów/Akcji Grunt wykupiony Grunt dzierżawiony 23

24 Model V akceptowalny warunkowo Właściciel środków trwałych w realizowanej inwestycji: spółka zależna (SPV) w której PGNiG Energia SA posiada mniej niż połowę udziałów/akcji, Struktura własności terenu na którym ulokowana jest inwestycja: grunt wykupiony lub grunt dzierżawiony. 24

25 Przepływ produktów, usług i środków finansowych Przepływy wzajemnych usług i dostaw produktów są zdeterminowane zawieranymi umowami w tym m.in. na: Dostawy energii elektrycznej, Dostawy ciepła, Odbiór ścieków i odpadów komunalnych, Służebność infrastruktury, Podział wpływów finansowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. 25

26 Przepływ produktów i usług Podmiot dostarczający paliwo gazowe (GK PGNiG) GAZ Jednostka wytwórcza energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji Energia Elektryczna Chłód Ciepło KSE Podstawowy odbiorca Sieć miejska Ścieki i odpady komunalne Służebności: Dostęp do infrastruktury Świadectwa Pochodzenia energii Umowy na wyłączność Uprawnienia do emisji CO2 26

27 PGNiG ENERGIA SA ul. Marcina Kasprzaka Warszawa tel faks:

28 Dziękuję za uwagę. Krzysztof Gajewski Koordynator Projektów - Departament Wytwarzania PGNiG Energia SA Ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa Świdnica, 20 maja 2010 r.

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku Rynek energetyczny w Polsce Podsumowanie 2010 roku Zawartość 03 Produkcja energii w Polsce 13 Ceny nośników energii 16 Wyniki finansowe sektora energetycznego 17 Przekształcenia kapitałowe 21 Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4

Spis treści: Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 1.1. Opis zmian w strukturze Grupy... 4 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 4 2. Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 PARTNERZY STRATEGICZNI: 1 Jaka będzie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo