AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne R l o a a T G T E G E na a ryn y ku k ga g z a u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne R l o a a T G T E G E na a ryn y ku k ga g z a u"

Transkrypt

1 Forum Obrotu 2012 Mirosław Filip Dyrektor Departamentu Nowych Rynków Giżycko, r.

2 AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny Nowa IRiESP fundament giełdowego rynku gazu Niekonwencjonalne szanse dla rynku gazu

3 Trzeci pakiet energetyczny zawiera podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii i gazu w UE. TRZECI PAKIET ENERGETYCZNY Dyrektywy dotyczące energii elektrycznej i gazu wchodzące w zakres trzeciego pakietu energetycznego miały zostać transponowane przez państwa członkowskie do 3 marca 2011 r. energii i gazu w UE. członkowskie do 3 marca 2011 r. W lutym 2011 r. szefowie państw i rządów UE zadeklarowali potrzebę utworzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r. Do tego celu niezbędna jest terminowa i pełna transpozycja przez państwo członkowskie przepisów zawartych w trzecim pakiecie energetycznym.

4 STANOWISKO KE WOBEC CEN REGULOWANYCH Komisja europejska dopuszcza stosowanie regulowanych cen referencyjnych na rynkach wewnętrznych państw członkowskich Trybunał Sprawiedliwości doprecyzował kryteria zgodności cen regulowanych z przepisami dotyczącymi wewnętrznego rynku energii. Zdaniem KE, zasady regulacji cen gazu w Polsce tych kryteriów nie spełniają

5 Wszystkie przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość swobodnego świadczenia usług na terenie całej UE oraz ustalania własnych cen. Ceny regulowane zakłócają funkcjonowanie rynku i nie dopuszczają wolnej konkurencji i integracji rynkowej. Począwszy od 1 lipca 2007 r. państwa członkowskie gwarantują odbiorcom swobodę zakupu energii elektrycznej i gazu od wybranego dostawcy. W wyroku w sprawie Federutility (sprawa C-265/08) Trybunał Sprawiedliwości doprecyzował kryteria zgodności cen regulowanych z przepisami dotyczącymi wewnętrznego rynku energii: środek musi zostać przyjęty w ogólnym interesie gospodarczym, być zgodny z zasadą proporcjonalności, być jasno określony, przejrzysty, pozbawiony cech dyskryminacji i weryfikowalny oraz zapewniać unijnym przedsiębiorcom energetycznym równy dostęp do odbiorców krajowych.

6 FEDERUTILITY (SPRAWA C-265/08) Przepisy dotyczące wewnętrznego rynku energii stanowią, że począwszy od 1 lipca 2007 r. państwa członkowskie gwarantują odbiorcom swobodę zakupu energii elektrycznej i gazu od wybranego dostawcy. Artykuł 3 ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/55 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego nie stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który zezwala na kształtowanie poziomu cen dostawy gazu ziemnego do odbiorców końcowych poprzez określanie cen referencyjnych, po dniu 1 lipca 2007 r., pod warunkiem że interwencja ta: ogranicza prawo do swobodnego ustalania cen dostawy gazu ziemnego po dniu 1 lipca 2007 r. jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wskazanego celu leżącego w ogólnym interesie gospodarczym; w konsekwencji, przepis taki może obowiązywać tylko w ograniczonym okresie; oraz jest jasno określona, przejrzysta, pozbawiona cech dyskryminacji, weryfikowalna oraz zapewnia unijnym przedsiębiorcom gazowniczym równy dostęp do odbiorców krajowych.

7 AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny Nowa IRiESP fundament giełdowego rynku gazu Niekonwencjonalne szanse dla rynku gazu

8 SZCZEGÓLNA ROLA GIEŁDY TOWAROWEJ NA RYNKU GAZU W WARUNKACH OBOWIĄZYWANIA TARYFY Najpierw konkurencja potem zwolnienie z taryfy Art. 49. Ustawy prawo energetyczne: Prezes URE może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji, albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków uzasadniających zwolnienie. Zgodnie z art. 32 obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne, obrót gazem prowadzony na giełdzie nie wymaga Koncesji, a w konsekwencji również zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfy.

9 ZASADNICZA ROLA GIEŁDY TOWAROWEJ NA RYNKU GAZU W WARUNKACH BRAKU TARYFY Wyznaczenie referencyjnej ceny gazu i energii na lokalnym rynku hurtowym, ustalonej w warunkach pełnej konkurencji; Cena ta stanowi punkt odniesienia dla pozostałych transakcji zawieranych na rynku gazu i energii!!!

10 AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny Nowa IRiESP fundament giełdowego rynku gazu Niekonwencjonalne szanse dla rynku gazu

11 RYNEK GAZU W POLSCE - STAN OBECNY mld m3 Konsumpcja gazu w Polsce mld m3 Pojemność magazynów mld m3 Import w 2010 GAZ System - sieć przesyłowa konsumentów gazu ziemnego Najbardziej optymistyczne szacunki zasobów gazu łupkowego Planowana rozbudowa sieci przesyłowej do roku 2014 w tym m.in. Świnoujście Szczecin, Szczecin- Gdańsk, Szczecin Lwówek,

12 GAZOWE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNE OBECNE I PLANOWANE 5 mld 7,5 mld m3/rok Jamal rewers wirtualny 2,3 mld m3/rok 1,5 mld m3/rok 0,5 mld 1,5 do 3,0 mld m3/rok

13 ŁAŃCUCH WARTOŚCI GAZU W POLSCE Wydobycie /import PGNiG Przesył OGP GAZ-SYSTEM Magazynowanie Sprzedaż hurtowa PGNiG Operator Systemu Magazynowania (oddział PGNiG) Sprzedaz detaliczna PGNiG Dystrybucja PGNiG W każdym ogniwie gazowego łańcucha wartości (poza przesyłem) PGNiG posiada dominującą pozycję z ponad 98% udziałem w rynku

14 AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny Nowa IRiESP fundament giełdowego rynku gazu Niekonwencjonalne szanse dla rynku gazu

15 NOWA IRIESP KLUCZEM DO HANDLU GAZEM Punkt wirtualny Punkt w systemie przesyłowym gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w którym następuje obrót paliwem gazowym (w praktyce dotyczyć będzie SP i SD). Umowa o przesyłowa Umowa o świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego zawarta pomiędzy OSP i Użytkownikiem Systemu, w tym MUP. Przydział zdolności Zleceniodawca Usługi Przesyłowej (ZUP) Nominacja Część umowy przesyłowej określająca zdolność, do której uprawniony jest ZUP w określonym punkcie wejścia lub punkcie wyjścia. Osoba jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi przesyłania lub bilansowania na podstawie zawartej z OSP umowy przesyłowej i przydziału zdolności(pz) Oświadczenie ZUP przekazane do OSP dotyczące ilości paliwa gazowego, która będzie dostarczona przez ZUP w określonym czasie do systemu przesyłowego w punktach wejścia i odebrana w punktach wyjścia.

16 PUNKT WIRTUALNY - DOWOLNY PUNKT POBORU/WTŁOCZENIA Fizyczny model Punktu Wirtualnego Pojęcie Punkt Wirtualny traktuje sieć przesyłową/dystrybucyjną jako pojedynczy zbiornik gazu z dowolnie kształtowaną ilością i konfiguracją zaworów poborowych/wejściowych o takich właściwościach, że pobory gazu (wtłoczenia) z dwóch dowolnych punktów są nierozróżnialne.

17 Oddzielenie działalności handlowej (podlegającej prawom wolnego rynku) od działalności przesyłowej i dystrybucyjnej (opartych o taryfy zatwierdzane przez Regulatora) NOWA IRIESP GŁÓWNE ASPEKTY FUNKCJONALNE HANDEL GAZEM A PRZESYŁ GAZU Umożliwia zmianę dostawcy gazu bez ryzyka utraty dostępu do sieci!!!

18 NOWA IRIESP - GŁÓWNE ASPEKTY FUNKCJONALNE ZASADA ENTRY-EXIT Zasada odrębnych przydziałów zdolności na fizyczne punkty wejścia i fizyczne punkty wyjścia Dopuszczenie uczestnika rynku do sieci wystarcza dostęp do jednego fizycznego punkt wejścia lub wyjścia ZUP może być niezbilansowany fizycznie ZUP musi być zbilansowany handlowo Powstaje możliwość zawierania dowolnej ilości anonimowych transakcji na giełdzie i poza nią

19 HANDEL W PUNKCIE WIRTUALNYM ZASADA Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie lub w punkcie wirtualnym jest ważna, skuteczna pomiędzy stronami, które ją zawarły i podlega realizacji. W przypadku braku możliwości fizycznej realizacji umowy: OSP realizuje umowy z wykorzystaniem narzędzi służących do bilansowania, podmiot, który doprowadzi do sytuacji niezbilansowania uiszcza opłaty z tytułu niezbilansowania.

20 PUNK WIRTUALNY / PUNKT FIZYCZNY LOKALIZACJA PODMIOTÓW Importer sprzedaż do odbiorcy końcowego w PW Wystarczy że importer posiada możliwość fizycznego wprowadzenia gazu do systemu oraz zdolność bilansowania. Nie interesuje go punkt fizycznego odbioru. Odbiorca końcowy kupno od Importera w PW Wystarczy że odbiorca końcowy posiada możliwość fizycznego odbioru gazu z sieci oraz zdolność bilansowania. Nie go interesuje go którędy wprowadzono gaz do sieci. Trader kupno sprzedaż w PW Trader nie musi posiadać dostępu do fizycznych punktów wejścia i wyjścia z sieci. Wystarczy zdolność bilansowania handlowego na punkcie wirtualnym Tradera nie interesuje skąd przypłynął kupowany gaz i dokąd popłynie po sprzedaży.

21 NIEZBĘDNE MINIMUM DLA RYNKU GIEŁDOWEGO Infrastruktura formalna Nowa Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (po przyjęciu przez URE i wejściu w życie) Nowy Regulamin TGE (po przyjęciu przez KNF) Umowa TGE z OGP-Gaz System (analogiczna do umowy TGE z PSE Operator) Zapewnienie podaży gazu na tworzony rynek Obligo giełdowe Program PUG PGNiG w roli animatora rynku (umowa z TGE) Niezależni importerzy Rynek wtórny- sprzedaż nadwyżek, uzupełnienie niedoborów, bilansowanie

22 RYNKI GAZU Rynek spot Rynek Dnia Następnego instrumenty dobowe z dostawą w dniu następnym typu Base (dostawa przez 24h Transakcje zawierane w systemie notowań ciągłych. Rynek terminowy z fizyczną dostawą Instrumenty terminowe typu Base (24 h) z dostawą w okresie: miesiąca, kwartału i roku.

23 RYNEK GAZU NA TGE Notowania na rynku spot będą prowadzone od poniedziałku do niedzieli. Notowania na rynku terminowym będą prowadzone w każdy dzień roboczy. Informacje o zawartych transakcjach będą dostarczane przez TGE do OGP - Gaz System każdego dnia. Informacja będzie zawierała saldo transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym z dostawą gazu w dniu następnym.

24 HANDEL GAZEM NA TGE - KOMPENDIUM TGE nie ogranicza ilości i wielkości zleceń składanych przez ZUP (jeżeli tylko saldo transakcji nie przekracza kwot określonych depozytem). TGE składa do OSP, w imieniu ZUP, nominacje na dzień następny, będące saldem operacji przeprowadzonych w danym dniu przez danego ZUP. Płatność za wolumen nominowany na następny dzień realizowana jest w dniu bieżącym (IRGiT). Kwota zakupów (salda transakcji kupna i sprzedaży) na rynku SPOT ograniczona jest do wysokości złożonego depozytu. Fizyczną dostawę gazu zapewnia OSP lub OSP razem z OSD. Bilansowanie handlowe dla całej sieci OSP/OSD prowadzi OGP System S.A. Gaz-

25 KTO MOŻE HANDLOWAĆ GAZEM NA TGE Każdy ZUP - w rozumieniu IRIESP, który spełnił dodatkowo wymagania stawiane przez IRGiT i podpisał umowę z domem maklerskim. Dopóki nie zostanie zmienione/znowelizowane Prawo Energetyczne, transakcje giełdowe na rynku gazu możliwe są tylko za pośrednictwem domów maklerskich. Dotyczy to wszystkich, nawet PGNiG S.A.!!!

26 Propozycja uwzględnienia wyników konsultacji do dyskusji Uruchomienie hurtowego rynku gazu może zostać przeprowadzone w dwóch etapach: I etap: Uruchomienie giełdy gazu w II półroczu 2012 r., PGNiG jako animator rynku będzie oferował gaz ziemny w wolumenie odpowiadającym oczekiwaniom uczestników rynku. II etap: Wprowadzenie PUG w drodze nowelizacji ustawy Prawo energetyczne obligo giełdowe nałożone na podmioty o istotnym udziale w rynku gazu.

27 AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny Nowa IRiESP fundament giełdowego rynku gazu Niekonwencjonalne szanse dla rynku gazu

28 NIE MA WIATRU BEZ GAZU INFORMACJA PAP DOTYCZĄCA KOMUNIKATU MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ Dla zapewnienia zaopatrzenia w energię, należy równocześnie rozbudowywać system gazowy - magazyny gazu, zdolności przesyłowe oraz elektrownie na gaz. MAE przypomina, że elektrownie gazowe, ze względu na dużą elastyczność i szybkość rozruchu, są najwłaściwszym źródłem do współpracy z energetyką wiatrową i zastąpienia brakującej z powodu słabego wiatru mocy. Dotychczas magazyny napełniano przy wyższej temperaturze, opróżniano głównie zimą. Nieprzewidywalność wiatru pociąga za sobą konieczność szybkiego czerpania gazu z magazynów i to wielokrotnie w ciągu roku - podkreśliła MAE. Elastyczność całego systemu powiększa import LNG oraz udział w rynku spot transakcji takim surowcem. Agencja zauważa również, że zwiększenie udziału wiatru zmniejsza przewidywalność popytu na gaz, co z kolei oznacza konieczność wzrostu elastyczności dostaw gazu, zarówno chwilowych, jak i długoterminowych.

29 PEWNE CECHY ELEKTROWNI GAZOWEJ Relatywnie niski koszt inwestycji. Łatwe w transporcie i nie wymagające składowania paliwo. Łatwość rozruchu / zdolność osiągnięcia pełnej mocy i synchronizacji z systemem w ciągu kilku minut.

30 Założenia: SPRAWNOŚĆ EKONOMICZNA PRODUKCJI EE Z TURBINY GAZOWEJ Sprawność wytwarzania EE 50% Cena 1 MWh energii pierwotnej z gazu 130 zł (1MWh ok. 100 m3 gazu) Średnia cena 1 MWhEE na TGE -200 zł Uproszczony Rachunek Ekonomiczny Strata ( ) 30 zł

31 WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA WYMAGANIA Najważniejszym wskaźnikiem pozwalającym na zakwalifikowanie wytworzonej energii elektrycznej, jako pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji, jest średnioroczna sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną oraz ciepło użytkowe. Wartość tej sprawności powinna znajdować się na poziomie co najmniej: 75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, Mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, 80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna. Kryterium uznania wytwarzania w wysokosprawnej kogeneracji jest: Uzyskanie oszczędności energii pierwotnej co najmniej 10% Uzyskanie oszczędności energii w jednostkach o mocy zainstalowanej < 1 MWe

32 MNIEJ NIŻ 8000 GODZIN W ROKU Cena za 1 MWh w godzinach szczytu potrafi wielokrotnie przekroczyć cenę z pasma Cena gazu na zachodnich giełdach na rynku SPOT potrafi być drastycznie niższa od cen w kontraktach długoterminowych (w 2011 RWE poniosła z tego powodu stratę na poziomie 1 mld EURO). Istnieją elektrownia gazowe (UK) uruchamiane tylko wtedy, gdy produkcja się opłaca (cena ee/ceny gazu jest właściwa).

33 NIE MA WIATRU BEZ GAZU - KONKLUZJA Warunkiem koniecznym dla sprawnego działania mocy rezerwowych i komercyjnych mocy szczytowych w postaci elektrowni gazowych jest możliwość zakupu i sprzedaży gazu w dowolnym momencie i wolumenie, zależnie od kaprysów pogody lub sytuacji narynku. Możliwości takie daje tylko płynny giełdowy rynek SPOT gazu ziemnego..

34 Projekt Rynek Energii Gazu TGE S.A. Na stronie w w w. r y n e k g a z u. t g e. p l znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje i dane kontaktowe. Osoba odpowiedzialna za Projekt : Mirosław Filip, Dyrektor Departamentu Nowych Rynków r r tel. +48 (22)

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014 Lipiec 2014 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu.... 4 1. Słowo wstępne...... 5 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 Wysogotowo, 14 sierpnia 2012 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY UWOLNIENIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE KIERUNKI DZIAŁAŃ W LATACH 2012 2014

PERSPEKTYWY UWOLNIENIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE KIERUNKI DZIAŁAŃ W LATACH 2012 2014 Perspektywy uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce kierunki działań... 71 Ewa Latoszek, Mateusz Speczik PERSPEKTYWY UWOLNIENIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE KIERUNKI DZIAŁAŃ W LATACH 2012 2014 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH Akceptuję.... SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Struktura

Bardziej szczegółowo