Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce"

Transkrypt

1 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

2 Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a następnie sprzedawana klientom indywidualnym, firmom i instytucjom. Tak jak każdy inny towar musi być ona oczywiście przetransportowana (fizycznie dostarczona) od wytwórcy do klienta finalnego. Wymaga to istnienia różnych elementów Wymaga to istnienia różnych elementów technicznych oraz organizacyjnych rynku energii.

3 Elementy techniczne rynku energii elektrycznej (syst. elektroenergetyczny)

4 Uczestnicy rynku energii elektrycznej (1/4) 1. Wytwórcy energii Elektrownie systemowe (zawodowe) 19 dużych elektrowni węglowych produkujących ok. 75% energii zużywanej w kraju (głównie na południu kraju, np. El. Bełchatów) Elektrociepłownie komunalne ponad 50 obiektów produkujących energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem (głównie w większych aglomeracjach miejskich, np. EC Gdańsk 2) Elektrociepłownie i elektrownie przemysłowe ponad 160 małych i średnich wytwórców energii (głównie w obrębie większych zakładów przemysłowych, np. EC LOTOS) Odnawialne Źródła Energii (OZE) duża liczba małych wytwórców energii w elektrowniach wodnych, wiatrowych, biomasowych i słonecznych

5

6 Elektrownie a elektrociepłownie

7 Uczestnicy rynku energii elektrycznej (2/4) 1. Firmy zajmujące się handlem energią (spółki obrotu) Kupują energię od wytwórców i sprzedają ją klientom finalnym. Ceny i warunki transakcji są indywidualnie ustalane pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię lub wynikają z zasad jej zakupu (zakup na giełdzie energii lub za pośrednictwem internetowych platform obrotu energią). Szczególną ą grupę stanowią ą firmy zajmujące ją się ę handlem energią ą powstałe w konsekwencji rozdziału w połowie 2007 r. działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych. Firmy te sprzedają energię klientom stanowiącym gospodarstwa domowe zlokalizowanym na terenie funkcjonowania byłych Zakładów Energetycznych, w wyniku podziału których powstały. Sprzedają one energię po cenach określonych w taryfach zatwierdzonych przez Urząd ą Regulacji Energetyki (np. ENERGA Obrót)

8

9 Uczestnicy rynku energii elektrycznej (3/4) 1. Firmy zajmujące j się transportem t energii (przesyłem ł i dystrybucją) W drodze z elektrowni do klientów finalnych energia elektryczna transportowana jest dwoma rodzajami sieci elektroenergetycznych: sieciami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kv należącymi do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, którymi energia transportowana jest bezpośrednio z elektrowni do tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ) sieciami dystrybucyjnymi o napięciu od 230 V do 110 kv należącymi do dystrybutorów energii, którymi energia transportowana jest z GPZ-ów bezpośrednio do klientów finalnych. Straty przesyłu energii są odwrotnie proporcjonalne do napięcia, na jakim jest ona przesyłana, energię przesyła się więc liniami o możliwie najwyższym napięciu! Sieci dystrybucyjne zarządzane są przez podmioty określane jako Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Na Górnym Śląsku i w Warszawie są to odpowiednio Vattanfall Distribution Poland i RWE Stoen Operator. Pozostałe OSD wchodzą ą w skład czterech funkcjonujących ją w Polsce grup energetycznych: y Polskiej Grupy Energetycznej, Taurona, Enei i Energi.

10

11 Uczestnicy rynku energii elektrycznej (4/4) 1. Klienci (odbiorcy energii) Gospodarstwa domowe, do których należą wszyscy klienci kupujący energię na cele komunalno-bytowe. Wszyscy klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura, hotele, centra handlowe, instytucje itp.

12 Formy handlu energią W chwili obecnej polski rynek energii podzielony jest na trzy zasadnicze segmenty: rynek kontraktowy, rynek giełdowy, rynek bilansujący. Rynek kontraktowy Handel energią na rynku kontraktowym odbywa się na podstawie kontraktów dwustronnych (umów) zawieranych pomiędzy wytwórcami energii, a firmami i handlującymi energią oraz Klientami finalnymi.

13 Rynek giełdowy Rynek giełdowy obejmuje handel na giełdzie energii (Towarowej Giełdzie Energii S.A.). Handel energią na TGE odbywa się głównie na tzw. Rynku Dnia Następnego (RDN). Notowania na RDN odbywają się codziennie w dwóch sesjach: o godz. 8:30 i 10:30. RDN prowadzony jest na dzień przed dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii. Składa się on z 24 godzinowych linii notowań (okresów rozliczeniowych), w których Członkowie Giełdy mogą kupować i sprzedawać energię elektryczną. Uczestnicy RDN wysyłają zlecenia kupna lub sprzedaży dla poszczególnych godzin. Ze zleceń sprzedaży tworzona jest krzywa podaży, a ze zleceń zakupu tworzona jest krzywa popytu. Ceny transakcyjne na giełdzie wyznaczane są jako ceny równowagi pomiędzy zgłaszanymi niezależnie przez Członków ł Giełdy zleceniami i sprzedaży i kupna energii elektrycznej.

14 TGE,

15 Rynek bilansujący Rynek Bilansujący jest specyficznym obszarem rynku energii, na którym następuje bilansowanie różnic pomiędzy transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

16 Operatorzy rynku energii Wszelkie działania, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie rynku energii podzielić można na dwie grupy: działania związane z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, działania związane z handlem energią. Dił Działania i te realizowane są przez dwie grupy podmiotów zwanych odpowiednio: operatorami systemu elektroenergetycznego t operatorami rynku

17 Operatorzy systemu elektroenergetycznego W części związanej z transportem energii, system elektroenergetyczny składa się z sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych. "Administratora" sieci przesyłowej nazywa się Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), natomiast "administratorów" sieci dystrybucyjnych nazywa się Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Zakres obowiązków operatorów jest ściśle określony, a ich działalność prowadzona jest na podstawie koncesji udzielanych im przez Prezesa URE. Do podstawowych obowiązków OSP (PSE-Operator) należy: zarządzanie bieżącym funkcjonowaniem, konserwacja, przeprowadzanie remontów oraz rozwój sieci przesyłowej (sieci o napięciu 220 i 400 kv), zarządzaniem opisanym w poprzednim temacie rynkiem bilansującym, zarządzanie wymianą energii pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i krajów sąsiednich. Analogicznie, do podstawowych obowiązków Operatorów Systemów Dystrybucyjnych należy zarządzanie bieżącym funkcjonowaniem, konserwacja, przeprowadzanie remontów oraz rozwój sieci dystrybucyjnych (sieci do 110 kv)

18

19 Operatorzy rynku Wszelkie czynności ś umożliwiające i bieżący ż handel energią realizowane są przez operatorów rynku: Operatorów Handlowych (OH) oraz Operatorów Handlowo- Technicznych (OHT). Zarówno sprawne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, jak i rozliczanie energii sprzedanej i kupionej przez poszczególnych uczestników rynku (w tym również transakcji na rynku bilansującym) możliwe jest dzięki posiadaniu przez operatorów systemu elektroenergetycznego informacji dotyczących wcześniej przewidywanego i faktycznego zużycia energii przez klientów końcowych ń oraz jej j produkcji przez wytwórców. ó Przekazywanie tych informacji jest funkcją OH lub OHT.

20 Zasada TPA Zasada TPA, czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci i oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii elektrycznej kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Osobno kupuje się energię i usługę jej dostarczenia! W połowie 2007 r. miało miejsce rozdzielenie działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych. Od tej chwili każdy klient na rynku energii kupuje energię i usługę jej dostarczenia od dwóch różnych firm. O ile klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii, o tyle usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest on zlokalizowany. l Ceny dostawy energii określone są w taryfach jej dostawców, które są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. W chwili obecnej istnieją dwie formy zakupu energii elektrycznej: zakup od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient zakup od dowolnie wybranego sprzedawcy

21 Działanie zasady TPA Zakup energii od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient: Ceny energii określone są ą w taryfach sprzedawców, które podobnie jak taryfy y dostawców energii są zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Klienci będący gospodarstwami domowymi rozliczani są jedynie za zużytą energię, a pozostali klienci dodatkowo za ustalony poziom mocy elektrycznej, przekroczenie którego wiąże się z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat. Zakup energii od dowolnie wybranego sprzedawcy: Energia może być w tym przypadku kupowana od dowolnego sprzedawcy, czyli bezpośrednio od wytwórcy, od spółki obrotu, lub na giełdzie energii. Ceny i warunki zakupu energii są indywidualnie ustalone pomiędzy klientem, a sprzedawcą lub lbwynikają z zasad jej zakupu. Decydując się na zakup energii poza lokalnym sprzedawcą, Klienci kupują ją zwykle od spółek obrotu energią.

22 Zagadnienie do dyskusji Zobrazować przykład działania zasady TPA na przykładzie taryf dowolnych polskich spółek elektroenergetycznych

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej?

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Sławomir Horbaczewski Janusz Nowak Krzysztof Sobieraj Bank Energetyki SA Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Pomimo postępów w reformowaniu polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5

RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5 RE Rynek Bilansujacy Wykład 5 Działalność handlowa i operatorska na rynku bilansującym i detalicznym Rynek detaliczny Rynek bilansujący Działalność handlowa Odbiorcy taryfowi, TPA Spółki obrotu Wytwórcy

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Jeden dzień bez energii elektrycznej...

Jeden dzień bez energii elektrycznej... Jeden dzień bez energii elektrycznej... Autor: Anna Gabrysiak ( Wokół Energetyki kwiecień 2005) Czy wyobrażali sobie Państwo, co działoby się w naszym kraju i Państwa domu, gdyby przez jeden dzień nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo