Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A."

Transkrypt

1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. analiza fundamentalna, wskaźnikowa i techniczna Kamil Maśka - Analiza Fundamentalna, Analiza Wskaźnikowa Mateusz Toborek Analiza Techniczna Koło Naukowe Inwestycji Makler

2 Kopiowanie i rozpowszechnianie tego opracowania bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione. Niniejsze opracowanie powstało wyłącznie w celach edukacyjnych i nie ma charakteru rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów. Pomimo, iż niniejsze opracowanie zostało przygotowane z należytą starannością, bazując na informacjach ogólno dostępnych najczęściej pochodzących z Prospektów Emisyjnych, Raportów Okresowych, jak i innych źródeł autorzy nie są w stanie zagwarantować wiarygodności oraz zgodności tych informacji ze stanem rzeczywistym. Autorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji w skutek jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Koło Naukowe Inwestycji Makler

3 Podstawowe informacje: Symbol PGN na GPW, wchodzi w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG-Paliwa, Respect Index. Przedmiot działalności: Grupa Kapitałowa PGNiG posiada pozycję lidera rynku gazu ziemnego w Polsce i jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w kraju. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGNiG. Utworzenie Grupy Kapitałowej pozwoliło na kontrolowanie całości działań od poszukiwania złóż poprzez wydobycie, magazynowanie paliw gazowych, po obrót i dystrybucję. W Polsce PGNiG jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw. Historia firm tworzących PGNiG sięga XIX wieku, to jest początków światowego i polskiego przemysłu naftowego. Pod nazwą PGNiG przedsiębiorstwo działa od 1982 roku. W 1996 roku przedsiębiorstwo państwowe PGNiG zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej jest jednym z kluczowych czynników zajmowania przez spółkę konkurencyjnej pozycji na liberalizowanym rynku gazu w kraju. Obrót i dystrybucja gazu ziemnego stanowią integralny obszar działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej PGNiG. W 2007 roku zakończono proces rozdzielenia działalności handlowej od technicznej dystrybucji gazu - w efekcie obrót został w całości przejęty przez PGNiG, natomiast za dystrybucję paliw gazowych odpowiedzialnych jest sześć regionalnych spółek gazownictwa. W 2008 roku rozpoczęto dwa, bardzo istotne projekty inwestycyjne: zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w rejonie Lubiatów - Międzychód - Grotów (projekt LMG) oraz rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu ziemnego w Wierzchowicach. Grupa kapitałowa PGNiG zajmuje się: wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą, świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych Akcjonariat:

4 PGNiG a sytuacja makro: Zauważalnymi trendami jest rosnąca inflacja, rosnący deficyt budżetowy, zmniejszający się wzrost PKB, zmniejszający się przyrost naturalny (jak i populacja) oraz wzrost stóp procentowych (bardziej restrykcyjna polityka fiskalna). Importowany gaz jak i cena sprzedaży produkowanej ropy naftowej są denominowane w USD, z tego tytułu istnieje wysokie ryzyko zmienności kursu waluty a tym samym ponoszonych kosztów jego zakupu. Niestabilna sytuacja złotego jest spowodowana rosnącym długiem publicznym, odkładaniem niezbędnych reform restrukturyzacji długu publicznego oraz przyszłymi wyborami parlamentarnymi. Znaczna część przychodów PGNiG oparta jest na dystrybucji gazu, którego cena sprzedaży jest ustalana poprzez Urząd Regulacji Energetycznych w postaci taryf. Cena gazu jest pochodną ceny ropy naftowej, dlatego dynamicznie rosnąca cena ropy, która jest zauważalna od ponad dwóch lat powoduje znaczący wzrost kosztu zakupu gazu z zagranicy. Zmniejszająca się różnica pomiędzy taryfą a ceną zakupu gazu, jest powodem mniejszej rentowności na obrocie gazem w ostatnim okresie jak i będzie kontynuowane w przyszłych. PGNiG z tego powodu złożyła wniosek do URE o zmianie decyzji ws. wysokości taryfy. Na wykresie widać nieproporcjonalną dynamikę wysokości taryfy gazowej oraz ceny ropy naftowej. W chwili wydania niniejszego opracowania decyzja ws. zmiany taryfy nie nastąpiła jeszcze.

5 PGNiG na tle branży i konkurencji: Do PGNiG należy blisko 100% wydobywanego gazu ziemnego w Polsce Jest właścicielem wszystkich magazynów gazu Pozycja monopolisty Dystrybucja i obrót (wykres kołowy poniżej) Analiza SWOT: SILNE STRONY: Pozycja monopolisty na rynku wydobycia dystrybucji gazu Konkurencja cenowa jest trudna, ze względu na dopasowanie kosztu taryf do PGNiG, które jednocześnie powoduje zaniżenie stawek gazu wobec ich rynkowego konsensusu, będącego jednocześnie barierą dla konkurencji PGNiG niezdolnej do zaoferowania cen narzuconych przez taryfy URE Bezpośrednie długoterminowe kontrakty na dostarczanie gazu do dużych przedsiębiorstw stanowiących 60% odbiorców Ugruntowana, wieloletnia pozycja na rynku, znana marka Podziemne magazyny na gaz o pojemności mogącej zaspokoić konsumpcję przez 45dni Pionowa integracja grupy kapitałowej Intensywne prace badawcze w Norwegii, Egipcie, Libii z udokumentowanymi nowymi złożami SŁABOŚCI: Niedostateczna dywersyfikacja dostaw gazu (uzależnienie w 89% od Gazprom, 9% Niemcy) Mała zasobność w gaz własnych centrów wydobycia na terenie Polski

6 SZANSE: Ponad 50% powierzchni Polski nie ma dostępu do gazociągów Zainteresowanie gazem łupkowym powoduje wzrost zysku z tytułu usług poszukiwawczych Mroźne i długie zimy wpływają na większe zużycie gazu, dlatego w zimie na przełomie 2010/2011 PGNiG odnotowało rekordowy wolumen sprzedaży gazu wynoszący 4,4 mld m 3 będącym wynikiem o 10% większym niż rok wcześniej Prognoza wzrostu zapotrzebowania na gaz (wykres poniżej - niebieska krzywa) ZAGROŻENIA: W długoterminowej perpektywie jest przywidywany wzrost rentowności wydobycia ropy naftowej oraz spadek rentowności na obrocie i wydobyciu gazu, z czego większy wpływ na zysk netto spółki ma obrót gazem Z uwagi na monopolistyczną pozycję PGNiG, bezpośrednim zagrożeniem dla spółki jest liberalizacja rynku gazu - będąca jednocześnie szansą dla zyskującej na znaczeniu grupy kapitałowej CP Energia S.A., która oprócz innych 29 niezależnych dystrybutorów gazu konkuruje o rynek zbytu (CP Energia S.A. skupia się na dostarczaniu ciekłego gazu LNG, nie jest jednak realną konkurencją dla PGNiG ze względu na wyższe ceny oferowanego gazu - dodaje autor)

7 Analiza wskaźnikowa i efektywności: C/Z: 9 Im niższa wartość tym lepiej, w połowie ubiegłego roku nastąpił spadek tej wartości do 7,1 a następnie zauważamy zwiększanie się tej wartości aż do aktualnego poziomu. C/WK: 0,95 Cena do wartości księgowej wskazuje na niedowartościowanie spółki, przed sezonem zimowym przewiduję wzrost tego wskaźnika z racji większej wartości zapasów gazu w magazynach podziemnych. ROA: 9,6% Zwrot z aktywów. ROE: 13,1% Zwrot z kapitału własnego z perspektywy długoterminowej jest na optymalnym poziomie. EV/S: 1,8 Wartość przedsiębiorstwa / Sprzedaży --- Im mniej tym lepiej, świadczy o dużej wartości sprzedaży. EV/EBIT: 13,6 Wartość przedsiębiorstwa / Zysku operacyjnego --- Im mniej tym lepiej. EV/EBITDA: 6,2 Wartość przedsiębiorstwa / Zysku operacyjnego + amortyzacja --- Im mniej tym lepiej. Wskaźnik zyskowności sprzedaży: 13,80% Zysk przed opodatkowaniem / Przychód ze sprzedaży --- w porównaniu do stanu sprzed roku (wzrost 80% z 7,67%), sygnalizuje lepsze zarządzanie kosztami (6% rabat od Gazprom Export, efekt skali) zwiększenie wolumenu sprzedaży. Analiza wypłacalności: Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,31 Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem --- oznacza że na 1zł aktywów zadłużenie wynosi ~0,31zł, wartość jest bezpieczną. Wskaźnik regulacji zadłużenia krótkoterminowego: 0,85 Zadłużenie krótkoterminowe / Aktywa obrotowe Wskaźnik zadłużenia długoterminowego: 0,21 Zadłużenie długoterminowe / Kapitał własny

8 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: 0,46 Kapitał obcy / Kapitał własny Podsumowanie analizy fundamentalnej i wskaźnikowej: SWOT: pozycja stabilna z perspektywami do powolnego wzrostu wartości wskutek odkrywania i eksploatacji nowych złóż w ramach dywersyfikacji dostaw gazu, głównym zagrożeniem dla wzrostów cen akcji byłoby nieproporcjonalne lub w ogóle nie dokonane podwyższenie taryfy gazowej przez URE, bardziej dynamiczny wzrost byłby przywidywany w przypadku podjęcia przez PGNiG inwestycji w gaz łupkowy (perspektywa średnioterminowa co najmniej) bądź poszerzenia działalności zgodnie z proklamowaną strategią o włączenie się w sektor obrotu energią rozbudowę infrastruktury przesyłowej o na pozostałe 50% powierzchni Polski. Istnieje również umiarkowane ryzyko z tytułu nieciągłości dostaw gazu ze wschodu, które jest w znacznej części wyeliminowane poprzez magazyny podziemne, będące jednocześnie buforem wobec krótkoterminowych (do 1miesiąca konkretniej) niekorzystnych wahań cenowych. Anomalia pogodowe w okresie zimowym w postaci większej ilości dni okresu grzewczego skutkować będą zwiększonymi zyskami w kwartale IV i I. Analiza wskaźnikowa i efektywności: Wskaźniki efektywności a zwłaszcza ROE, ROA, mają bardzo dobre wartości, z punktu widzenia długiego terminu nie następuje rozwodnienie kapitału. Prognozowałbym niewielkie odchylenia od aktualnego stanu wymienionych wskaźników, wskaźnik wartości księgowej będzie wzrastał w długim terminie doprowadzając do zbliżania się wyceny rynkowej do rzeczywistego stanu aktywów, wskaźnik zyskowności ze sprzedaży będzie wzrastał wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży dzięki efektowi skali jak i przewidywanych wzrostów cen ropy, poda warunkiem proporcjonalnego wzrostu taryf gazowych. Analiza zadłużenia: Spółka nie ma problemów z nadmiernym zadłużeniem, które i tak jest zwiększone w obecnym okresie z racji przeprowadzania strategii rozwoju zapoczątkowanej w 2008 roku. Aktywa obrotowe zaspokajają zadłużenie krótkoterminowe. Ryzyko bankructwa w długim terminie jest minimalne, przy braku wystąpienia sytuacji ekstremalnych.

9 Analiza techniczna: Wg. Wskaźnika Wstęga Bollingera: Zakup akcji a ew. data sprzedaży okolicach 7.04 nie uchroniłaby zainwestowanych krótkoterminowo funduszy przed zaskakująco wysokim wskaźnikiem inflacji w Marcu. Przypuszczalnie sygnał z dnia jest dość ryzykowny, za obawą o rozpoczęcie trendu spadkowego stoi interpretacja widocznej głowy i ramion przedstawiona poniżej:

10 Na wykresie spółki w ujęciu dziennym widoczny dostrzegalny jest ok. 10 miesięczny trend wzrostowy przebiegający w groszowym kanale. OD początku roku 2011 doskonałą strategią było koczowanie na zwyżki i dołki tego kanału, Jednorazowy zysk z operacji wynosił średnio 5,75%, co można było powtórzyć ze średnią odstępów 3 tygodniowych. Podsumowanie analizy technicznej: Stosujące metodę klasyczną, dochodzę do następujących przypuszczeń : W krótkim okresie (tydzień) spodziewam się spadku, również dłuższy termin może być niekorzystny, gdyż sezon na PGNiG jest w okolicach końca października, kiedy zostaną zapowiedziane pierwsze mrozy i spadnie pierwszy śnieg. Zyski po sezonie ciepłowniczym są podliczane do końca kwietnia, więc nie oczekuję po wzrostów z powodu rzekomego końca sezonu na tą spółkę. Źródła: gpw.pl stooq.pl, pb.pl informacje o spółce oraz spółek z indeksu branżowego Paliwa pgnig.pl prospekt emisyjny, raporty okresowe cpenergia.pl wnp.pl, PAP/Bloomberg

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. 1. Profil spółki

REDAN S.A. 1. Profil spółki REDAN S.A. 1. Profil spółki Grupa Kapitałowa Redan powstała w 1995 r. i jest jedną z wiodących polskich firm zajmujących się projektowaniem oraz dystrybucją odzieży. W Grupie funkcjonują dwa niezależne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TORFARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 26/34 www.torfarm.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Kazimierz Herba. Na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Pierwsza połowa 2014 roku, a sytuacja w branży. Analiza Spółki J.W. Construction Holding S.A. przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 Wysogotowo, 14 sierpnia 2012 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2015 roku Spis Treści Podsumowanie I półrocza 2015 roku... 5 1. Istotne

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta została przeprowadzona na bazie skonsolidowanych i jednostkowych

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo