Projektowanie baz danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie baz danych"

Transkrypt

1 Projektowanie baz danych Baza danych jest zbiorem informacji związanych ze sobą tematycznie, może zawierać: tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra, moduły i skróty do stron dostępu do danych. Podstawową funkcją każdej aplikacji bazodanowej jest przechowywanie pewnych informacji o wybranych przedmiotach. Projektowanie bazy danych wymaga umiejętności spojrzenia na informację jako na zbiór danych opisujących poszczególne przedmioty oraz związki (relacje ) zachodzące pomiędzy różnymi obiektami 1. Używając programu Microsoft Access można zarządzać wszystkimi swoimi informacjami z pojedynczego pliku bazy danych. W obrębie tego pliku dane można podzielić na osobne kontenery nazywane tabelami; oglądać, dodawać i aktualizować dane przy użyciu formularzy w trybie online; znajdować i pobierać żądane dane przy użyciu kwerend; oraz analizować lub drukować dane w określonym układzie przy użyciu raportów. W programie Microsoft Access są dwie metody tworzenia bazy danych. Można utworzyć pustą bazę danych, a następnie dodać do niej tabele, formularze, raporty i inne obiekty - jest to najbardziej elastyczna metoda, lecz wymagająca oddzielnego zdefiniowania każdego elementu bazy danych. Alternatywnie można użyć Kreatora baz danych do utworzenia w jednej operacji wymaganych tabel, formularzy i raportów dla wybranego rodzaju bazy danych - jest to najłatwiejsza metoda rozpoczęcia tworzenia bazy danych. Bez względu na wybraną metodę, po utworzeniu bazy danych można ją później modyfikować i powiększać w dowolnym czasie. Aby w sposób efektywny przechowywać dane, należy utworzyć jedną tabelę dla każdego typu informacji, które mają być śledzone. Zbierając dane z wielu tabel w kwerendzie, formularzu, raporcie lub na stronie dostępu do danych, należy również zdefiniować relacje między tabelami. Aby znaleźć lub pobrać tylko te dane, które spełniają określone warunki, lub dane z wielu tabel, należy utworzyć kwerendę. Kwerenda może również aktualizować lub usuwać wiele rekordów na raz i przeprowadzać predefiniowane lub niestandardowe obliczenia na danych. Chcąc oglądać, wprowadzać lub zmieniać dane bezpośrednio w tabeli, należy utworzyć formularz. Po otwarciu formularza, program Microsoft Access pobiera dane z jednej lub kilku tabel i wyświetla je na ekranie w układzie wybranym przez użytkownika w Kreatorze formularzy lub utworzonym samodzielnie. Do analizy danych lub zaprezentowania ich w określony sposób na wydruku służy raport. Można na przykład wydrukować jeden raport, który grupuje dane i wylicza podsumowania, i drugi, z innymi danymi, sformatowanymi w sposób odpowiedni dla etykiet wysyłkowych. Przed rozpoczęciem używania programu Microsoft Access do budowania tabel, formularzy i innych obiektów, które złożą się na bazę danych, należy koniecznie poświęcić nieco czasu na zaprojektowanie bazy danych. Zarówno w bazie danych w Microsoft Access, jak i w projekcje Microsoft Access, dobry projekt jest podstawą utworzenia bazy danych, która pozwoli na szybkie, dokładne i skuteczne wykonywanie zamierzonych celów. 1 D Mendrala, M Szeliga Access Gliwice 2003, s. 8 1

2 Etapy projektowania bazy danych 1. Określenie celu, któremu ma służyć baza danych. 2. Określenie tabel, które są potrzebne w bazie danych. 3. Określenie pól, które są potrzebne w tabelach. 4. Przypisanie polom jednoznacznych wartości w każdym rekordzie. 5. Określenie relacji między tabelami. 6. Udoskonalenie projektu. 7. Wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych. 8. Zastosowanie narzędzi analizy programu Microsoft Access. Ad:1 Określenie celu, któremu ma służyć baza danych Pierwszym krokiem w projektowaniu bazy danych jest określenie celu, któremu ma służyć baza i sposobu jej używania. Trzeba wiedzieć, jakich informacji ma dostarczyć baza danych. Na tej podstawie można określić, jakie zagadnienia będą analizowane w bazie danych (tabele) i jakie informacje mają określać każde zagadnienie (pola w tabelach). Należy porozmawiać z przyszłymi użytkownikami bazy danych. Zorganizować burzę mózgów dotyczącą pytań, na które baza danych miałaby odpowiadać. Naszkicować wzory raportów, które powinna wytwarzać. Zgromadzić formularze do wpisywania danych, które są używane obecnie. Zapoznać się z działaniem dobrze zaprojektowanych baz danych, podobnych do tej, która ma być utworzona. Ad:2 Określenie tabel, które są potrzebne w bazie danych Określenie tabel może być najtrudniejszym etapem procesu projektowania bazy danych. Powodem tego jest fakt, że wyniki, których ma dostarczyć baza danych - raporty gotowe do wydrukowania, formularze przeznaczone do wykorzystania, pytania, na które trzeba odpowiedzieć - nie zawsze zawierają bezpośrednie wskazówki o strukturze tworzących je tabel. Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu. Używanie osobnej tabeli dla każdego tematu oznacza, że dane przechowywane są tylko raz, co sprawia, że baza danych jest bardziej wydajna i zmniejsza ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych. Dane w tabelach są zorganizowane w kolumny (nazywane polami) i wiersze (nazywane rekordami). Projektując tabele należy podzielić posiadane informacje pamiętając o przedstawionych poniżej podstawowych zasadach projektowania. Tabela nie powinna zawierać powtarzających się informacji, a informacje nie powinny powtarzać się w różnych tabelach. Jeżeli informacje są przechowywane tylko w jednej tabeli, można je zaktualizować zmieniając dane tylko w jednym miejscu. Tak jest łatwiej, a ponadto unika się wystąpienia niezgodności danych zapisanych w różnych miejscach. Na przykład, dobrze jest zapisać numer telefonu i adres klienta tylko raz, w jednej tabeli. Chociaż istnieją pewne ograniczenia, z danymi w podrzędnym arkuszu danych można w wielu przypadkach pracować w taki sam sposób, jak z danymi w głównym arkuszu danych. W widoku "Projekt" tabeli można utworzyć całą tabelę od początku albo dodać, usunąć lub dostosować pola w istniejącej tabeli. 2

3 Ad:3 Określenie pól, które są potrzebne w tabelach Każda tabela zawiera informacje na temat jednego zagadnienia, a każde pole w tabeli zawiera jedną daną dotyczącą tego zagadnienia, któremu poświęcona jest tabela. Na przykład, tabela poświęcona klientom może zawierać pola z nazwą firmy, adresem, miastem, krajem i numerem telefonu. Zabierając się do projektowania pól w tabelach dobrze jest pamiętać o następujących wskazówkach. Należy powiązać każde pole bezpośrednio z zagadnieniem, którego dotyczy tabela. Nie należy wprowadzać danych pośrednich lub obliczonych (danych, które są wynikiem wyrażenia). Należy uwzględnić wszystkie potrzebne informacje. Informacje należy przechowywać w możliwie najmniejszych jednostkach logicznych (na przykład Imię oraz Nazwisko, a nie Dane personalne). Wspólne pole łączy dwie tabele, dzięki czemu w programie Microsoft Access można zestawić razem dane z takich dwóch tabel, aby je obejrzeć, poddać edycji lub wydrukować. W widoku "Arkusz danych" tabeli można dodawać, edytować i oglądać dane lub w inny sposób pracować z danymi tabeli. Można również wyświetlać rekordy z tabel, które są powiązane z bieżącą tabelą, przez wyświetlanie podrzędnych arkuszy danych w głównym arkuszu danych. Ad: 4 Przypisanie polom jednoznacznych wartości w każdym rekordzie Aby program Microsoft Access mógł powiązać informacje przechowywane w różnych tabelach - na przykład, aby powiązać klienta ze wszystkimi jego zamówieniami - każda tabela w bazie danych musi zawierać pole lub zbiór pól, które jednoznacznie określają każdy rekord. Takie pole lub zbiór pól nazywany jest kluczem podstawowym. Ad:5 Określenie relacji między tabelami Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba wprowadzić do programu Microsoft Access informacje na temat sposobu poprawnego łączenia powiązanych danych w logiczną całość. W tym celu definiuje się relacje między tabelami w bazie danych Microsoft Access. Ad:6 Udoskonalenie projektu Po zaprojektowaniu tabel, pól i łączących ich relacji przychodzi czas na sprawdzenie projektu i wykrycie ewentualnych usterek. Łatwiej poprawić bazę danych teraz niż po wypełnieniu tabel danymi. Wykorzystujemy program Microsoft Access do utworzenia tabel, określamy łączące je relacje i wprowadzamy do tabel dostatecznie dużo przykładowych danych, aby można było sprawdzić projekt. Aby przetestować relacje w bazie danych, sprawdzamy, czy można utworzyć kwerendy w celu uzyskania odpowiedzi na stawiane pytania. Tworzymy w zarysie formularze, raporty i sprawdzamy, czy przedstawiają te dane, których oczekujemy. Szukamy niepotrzebnych powtórzeń danych i usuwamy je. 3

4 Ad:7 Wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych Kiedy okaże się, że struktura tabel spełnia opisane powyżej zasady, można wprowadzić wszystkie dane do tabel i utworzyć dowolne kwerendy, formularze, raporty, strony dostępu do danych, makra i moduły. Ad:8 Zastosowanie narzędzi analizy programu Microsoft Access Program Microsoft Access jest wyposażony w dwa narzędzia, które pomagają udoskonalić projekt bazy danych Microsoft Access. Kreator analizy tabel potrafi sprawdzić projekt przeglądając jednorazowo jedną tabelę, zaproponować nową strukturę tabeli i jeśli to jest potrzebne podzielić tabelę na kilka tabel połączonych relacjami. Analizator wydajności potrafi przeprowadzić analizę całej bazy danych, sformułować zalecenia i propozycje dotyczące wprowadzenia ulepszeń. Analizator wydajności może też wprowadzić te zalecenia i propozycje. Faza projektowania kończy się wdrożeniem projektu w środowisku konkretnego systemu zarządzania bazami danych. Projektowanie i wdrożenie projektu jest ze sobą ściśle związane, możemy przyjąć, że projektując bazę danych, będziemy jednocześnie tworzyć obiekty bazy danych, takie jak tablice i kwerendy oraz, że obiekty te zostaną ze sobą prawidłowo powiązane. Następnym etapem jest umożliwienie użytkownikom korzystania z bazy danych. Użytkownik musi mieć możliwość dodawania informacji do bazy, ich modyfikowania i usuwania 2. 2 D Mendrala, M Szeliga Access Gliwice 2003, s. 9 4

5 Cel pracy Podstawowym zadaniem projektu, jest pomoc nauczycielowi w ewidencjonowaniu i zarządzaniu informacjami dotyczącymi poszczególnych uczniów i klas, przez dodanie do funkcjonalności standardowego dziennika szkolnego, możliwości szybkiego, elektronicznego przetwarzania i analizy danych. I. Pytania stawiane bazie Ze względu na charakter, zadawane bazie pytania można podzielić na kategorie dotyczące: indywidualnego ucznia: uzyskiwanych ocen z określonego przedmiotu, raportowania nieobecności, spóźnień, komunikacji z opiekunami itp. statystyczne, dotyczące indywidualnego ucznia średnia ocena, średnia ocena z określonego przedmiotu, porównanie ze średnią klasy. poszukiwanie danych spełniających określone kryteria, np.: uczniów zagrożonych, uczniów których rodzice nie stawili się na zebranie/dni otwarte i innych. statystyka klasy średnia ogólna klasy i średnia ogólna ucznia. Informacje o odbytych lekcjach klas na podstawie daty. II. Funkcje bazy danych Podstawową funkcją bazy będzie dostarczenie informacji na temat: wyników nauczania uczniów stanu zdrowia uczniów frekwencji uczniów liczebności klas odbytych lekcjach Utworzona aplikacja umożliwia wprowadzanie danych oraz aktualizację i usuwanie już zapisanych w niej danych o: uczniach - ich stanie zdrowia, osiągnięciach, zachowaniu, nieobecnościach opiekunach uczniów stan prawny opiekuna, jego adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej przedmiotach nauczycielach opisach ocen 5

6 Kolejną funkcją bazy będzie możliwość wyświetlania informacji statystycznych, podsumowań i zestawień. Projektowana baza danych umożliwi: przeglądanie zgromadzonych w niej danych, porządkowanie informacji według określonych kryteriów, dodawanie nowych danych, uzupełnianie, modyfikowanie i usuwanie danych, grupowanie danych oraz dokonywanie obliczeń. III. Encje i ich atrybuty Zadaniem encji Dziennik jest odwzorowanie funkcji dziennika lekcyjnego w zakresie ewidencji prowadzonych zajęć lekcyjnych w poszczególnych klasach szkolnych. Atrybuty encji odpowiadają za ewidencjonowanie danych o odbytych lekcjach - określają przedmiot, nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz termin zajęć oraz przypisują im indywidualny indeks (IdDziennika). Encja Klasa grupuje nazwy występujących klas, przypisując każdej z nich indywidualny indeks oraz sumaryczną średnią ocenę. Informacje dotyczące kontaktów z opiekunami ucznia zgrupowano w encji Kontakty. 6

7 Jako atrybuty występują tutaj: unikalny indeks, numer telefonu, adres poczty internetowej oraz opis kontaktu z opiekunem. Zadaniem encji Lekcja2 jest grupowanie informacji o obecnościach, uzyskiwanych podczas zajęć lekcyjnych ocenach (w tym ocenach opisowych) oraz ewentualnych uwagach dotyczących aktywności bądź zachowania. Encja Nauczyciel zawiera dane o nazwisku oraz imionach nauczycieli z przypisanym każdemu indywidualnym indeksem. Za grupowanie danych o adresie opiekunów ucznia odpowiada encja Opiekun. Atrybuty encji określają stopień pokrewieństwa opiekuna z uczniem, jego pełny adres oraz unikalny identyfikator. Przewiduje się możliwość występowania kilku opiekunów tego samego ucznia sprawujących równoczesną opiekę. Opisową ocenę osiągnięć ucznia, wraz z indywidualnym identyfikatorem, zamieszczono w encji OpisyOcen. 7

8 Nazwy przedmiotów wraz z indywidualnym identyfikatorem przechowuje encja Przedmioty. Za grupowanie informacji dotyczących ucznia odpowiada encja Uczeń. Poza unikalnym identyfikatorem (IdUcznia) atrybuty encji określają płeć ucznia, jego imię, nazwisko, datę urodzenia, klasę, czy powtarza, uwagi dotyczące zdrowia i opiekuna. Encja ta pozwala również na zapis danych graficznych obrazujących wygląd ucznia. Szczegółowe uwagi na temat zdrowia, w szczególności dotyczące ograniczeń z nim związanych wraz z indywidualnym identyfikatorem przechowywane są przez encje Zdrowie. Zadaniem encji Zwolnienia jest ewidencja usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach. 8

9 IV. Model logiczny bazy danych Typy związków w bazie: - w klasie jest wielu uczniów, - uczeń może być wiele razy chory, - stan zdrowia ucznia jest jednoznacznie określony (wpis w tablicy zdrowie), - uczeń może mieć wielu opiekunów (rodzic, opiekun prawny, faktycznie sprawujący doraźną opiekę członek rodziny), - nauczyciel może prowadzić wiele lekcji z różnych przedmiotów V. Opis funkcjonalny Kwerendy wybierające: DaneUcznia wybiera informacje na temat uczniów Dzieci_Rodzice podaje pokrewieństwo pomiędzy opiekunami, a uczniami Klasa Kwerenda pokazuje nazwy klas oraz uzyskane średnie oceny Kw_Dziennik przedstawia dane dotyczące lekcji Kw_Dziennik_UczniowieKlasy pokazuje uczniów należących do poszczególnych klas oraz ich obecności, oceny i adnotacje dodatkowe (np.: uwagi dotyczące zachowania) Kw_Klasa-Uczniowie służy do pokazywania listy uczniów poszczególnych klas Kw_Lekcja przedstawia zawartość tablicy lekcja Kw_Lekcja-klasa pokazuje nazwę występujących klas Kw_LiczbaUczniówKlas podaje liczbę uczniów klas KW_NazwiskaU wyświetla listę uczniów łącząc nazwisko z imieniem w jednym polu Kw_Nieobecni przedstawia informacje o frekwencji uczniów 9

10 Kw_NowaLekcja kwerenda lekcja grupuje informacje dla formularza dziennik KW_SredniaOcenaUcznia oblicza średnią ocenę z wszystkich przedmiotów dla wskazanego ucznia Kw_Uczeń_Nieobecności służy do zliczania nieobecnych godzin Kw_Uwagi gromadzi dane dla formularza adnotacji Kw_Zwolnienia przedstawia listę dostarczonych zwolnień Oceny2 pokazuje listę uczniów z wystawionymi ocenami, grupując ją względem klas i nazwisk uczniów Opiekun_Dziecka podaje listę nazw opiekunów ŚredniaOcenaKlasy kwerenda z parametrem obliczająca średnia ocenę wskazanej klasy Uczeń Kwerenda_Zdrowie podaje informacje dotyczące zdrowia uczniów Uczeń Oceny cząstkowe podaje szczegółową listę ocen uczniów ze wszystkich przedmiotów Kwerenda krzyżowa Kw_oceny zliczająca średnie oceny jakie uczeń uzyskał ze wszystkich przedmiotów VI. Formularze Baza zaprasza do współpracy dwoma występującymi po sobie formularzami startowymi, przy czym drugi formularz automatycznie zamyka poprzedzający go. Do wejścia do bazy danych lub jej zamknięcia służą niestandardowe przyciski: Zapraszam i Zamknij. Główne okno funkcyjne bazy pozwala na wybór jednej z wielu dostępnych funkcji: formularz podający informacje na temat ucznia dane kontaktowe opiekunów uczniów wykazy list uczniów uczęszczających do poszczególnych klas informacje o nieobecnościach uczniów oraz usprawiedliwieniach nieobecnych godzin uwagach o osiągnięciach lub zachowaniu ucznia funkcje dziennika lekcyjnego pomocnicze funkcje edycyjne oraz raporty 10

11 Jednym z głównych formularzy jest Edytor danych ucznia, grupujący podstawowe informacje, takie jak: data urodzenia, imię i nazwisko, uwagi na temat zdrowia, czy powtarza klasę pozwala również na zachowanie obrazu przedstawiającego ucznia. Jednym z celów formularza jest pełna prezentacja informacji dotyczącej ucznia jego opiekunom. Celowi temu służą wywoływane przyciskami umieszczonymi w dolnej części, formularze dodatkowe. 11

12 Edytor opiekunów wywoływany graficznym przyciskiem przedstawiającym rodziców z dzieckiem pozwala ewidencjonować dane adresowe oraz kontaktowe jednego lub wielu sprawujących opiekę osób. Pozwala także zróżnicować kontakty w zależności od miejsca przebywania opiekuna (praca, dom). Do prezentacji opiekunom osiągnięć uczniów służy formularz podający średnie oceny z kolejnych przedmiotów oraz prezentujący na wykresie ogólną średnią ocenę ucznia tle klasy. 12

13 Formularz Adnotacje i uwagi grupuje zarówno informacje o zachowaniu ucznia na zajęciach jak i dodatkowe dane o specjalnych osiągnięciach, predyspozycjach i innych zdarzeniach z życia szkolnego ucznia. Kolejną ważną informacją dotyczącą ucznia jest frekwencja na zajęciach, prezentowana w formularzu Frekwencja ucznia. Dla większej wygody w zarządzaniu kontaktami z opiekunami uczniów przygotowano także indywidualny formularz pozwalający na edycję danych kontaktowych. 13

14 Formularz Listy uczniów pozwala na zapoznanie się z listą uczniów z poszczególnych klas. Funkcjonalność dziennika lekcyjnego zapewniają formularze: Dziennik nowa lekcja wraz z powiązanym z nim formularzem listy uczniów klas oraz Dziennik. Po wprowadzeniu informacji dotyczących klasy, przedmiotu, nazwiska prowadzącego lekcję wykładowcy oraz terminu zajęć i zaakceptowaniu ich klawiszem Nowa lekcja, automatycznie zostaną wypełnione rekordy odpowiadające aktywności uczniów wybranej klasy. 14

15 Wstępnie zaznaczane są obecności wszystkim uczniom osobom nieobecnym należy ręcznie zmienić stan odpowiedniego pola. Formularz służy również do zapisywania ocen i uwag odnośnie poszczególnych uczniów. Formularz ciągły Nieobecności pokazuje listę wszystkich opuszczonych przez uczniów zajęć, grupując je zgodnie z nazwiskiem ucznia oraz klasą. 15

16 Usprawiedliwione nieobecności pokazywane są przez formularz Zwolnienia uczniów. Formularz Adnotacje i uwagi pokazuje listę informacji grupowaną zgodnie z klasą do której uczęszcza uczeń oraz jego nazwiskiem. Każda adnotacja opatrywana jest dokładną informacją o dacie zdarzenia wraz z nazwą lekcji na której miało ono miejsce. 16

17 Dziennik służy do wyszukiwania informacji o przeprowadzonych zajęciach. Dane mogą być filtrowane według: nazwy klasy, nazwiska nauczyciela, nazwy przedmiotu oraz daty. Po zdefiniowaniu kryteriów filtrowania, we wbudowanym podformularzu aktualizowana jest lista uczniów. 17

18 Okno wyboru Formularzy pomocniczych dostępne z głównego formularza bazy - grupuje formularze edycyjne pozwalające na modyfikacje i dopisywanie: nazwisk nauczycieli, nazw przedmiotów, adnotacji dotyczących zdrowia i opisów ocen. Opracowała: mgr Ewa Wiśniewska 18

19 19

Spis treści: Magdalena Pędzisz Joanna Mirosław ETI 7.2

Spis treści: Magdalena Pędzisz Joanna Mirosław ETI 7.2 Magdalena Pędzisz Joanna Mirosław ETI 7.2 Spis treści: Cel projektu Funkcje bazy danych Tabele i ich atrybuty Model logiczny bazy danych Formularze Kwerendy wybierające Kwerenda krzyŝowa 1 Cel projektu

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel). Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access. Specjalistyczne programy statystyczne na przykładzie pakietu SAS

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ PROJEKTOWANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ 1. Ogólne informacje o projektowaniu bazy danych Przystępując do projektowania bazy danych należy określić jej cel oraz zadania, jakie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH Baza danych (data base) - uporządkowany zbiór danych o określonej strukturze, przechowywany na nośniku informacji w komputerze. System bazy danych można zdefiniować jako bazę danych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3 rzedmiot : Systemy baz Rok szkolny : 2015/2016 Klasa : INF godz. x 0 = 90 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 5120 rowadzący : Jacek Herbut, Henryk Kuczmierczyk Henryk Kuczmierczyk Numer Dział Temat

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów.

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 7, Korespondencja seryjna (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Autor: dr Mariusz Giero Narzędzie korespondencji seryjnej warto użyć, gdy naszym zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Bazy danych OpenOffice Base.

Laboratorium nr 5. Bazy danych OpenOffice Base. Laboratorium nr 5. Bazy danych OpenOffice Base. Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Tabele... 3 Ćwiczenie 2: Tabele projekt tabeli... 4 Ćwiczenie 3: Tworzenie relacji... 5 Ćwiczenie 4: Formularze...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH. Informatyka. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Prowadzący: inż. Marek Genge

BAZA DANYCH. Informatyka. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Prowadzący: inż. Marek Genge BAZA DANYCH Informatyka ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Prowadzący: inż. Marek Genge Treść zadania: Dyrektor szkoły dysponuje plikami Uczniowie, Klasy i Przedmioty. Oto opisy wierszy w poszczególnych plikach:

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Arkusz ZSZ

Instrukcja Arkusz ZSZ Krok 1 logujemy się na konto i wybieramy opcję Moduły Arkusze Krok 2 klikamy Dodaj oddział Krok 3 wybieramy Odpowiednio rozporządzenie MEN klasy: 1,2(tegoroczna) z 2013roku - klasa 3(tegoroczna) z 2010roku

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna zajęcia nr 9 Bazy danych cz.1 Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja semestr I, rok akademicki 2007/2008 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie projektu bazy danych z kreatorem odnośników - Filmoteka. Projekt tabel dla bazy Filmoteka

Tworzenie projektu bazy danych z kreatorem odnośników - Filmoteka. Projekt tabel dla bazy Filmoteka Tworzenie projektu bazy danych z kreatorem odnośników - Filmoteka Projekt tabel dla bazy Filmoteka Kolejność tworzenia tabel w bazie nie jest dowolna jako pierwsze należy utworzyć tabele słownikowe, potem

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access Bazy danych Obecnie dane najczęściej gromadzi się, przechowuje i przetwarza za pomocą komputera. Dane w postaci cyfrowej mogą być umieszczone w kilku tabelach, w których dane pozostają w ścisłym związku

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Gromadzenie danych za pomocą komputera 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wyjaśnić pojęcie bazy danych, tabeli bazy danych, rekordu i pola; wymienić i omówić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET +

Uczniowie Optivum NET + Uczniowie Optivum NET + Zmiany w wersji 14.03.0000 Zmiany ogólne Zmieniono interfejs strony głównej przed logowaniem. Dodano Archiwum w obszarze Komunikaty- użytkownik ma wykaz ostatnich 50 wydruków, które

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia celów, do jakich baza danych ma być przeznaczona;

Scenariusz lekcji. uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia celów, do jakich baza danych ma być przeznaczona; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Projektowanie baz danych w systemie Access. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak korzystać z tabel frekwencji dostępnych w widokach Lekcja oraz Dziennik oddziału? W systemie UONET+ frekwencję uczniów na lekcjach rejestruje się w module Dziennik w widoku Lekcja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access MAKRA I PRZYCISKI Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

2. Tabele w bazach danych

2. Tabele w bazach danych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Tabele w bazach danych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposób wstawiania tabeli do bazy danych, wie, w jaki sposób rozplanować położenie pól i tabel w tworzonej bazie, zna pojęcia

Bardziej szczegółowo

Program MS Access może być używany także w połączeniu z innymi technologiami informatycznymi. Poniżej przedstawione zostało kilka z nich:

Program MS Access może być używany także w połączeniu z innymi technologiami informatycznymi. Poniżej przedstawione zostało kilka z nich: MS Access wprowadzenie. Program MS Access jest systemem zarządzania bazami danych (SZBD) zawartym w popularnym pakiecie Microsoft Office. Pozwala na tworzenie baz danych działających w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo