może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z"

Transkrypt

1 Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR ( r.), wraz z odpowiedziami: 1) Czy jest jakaś lista wskaźników produktu i rezultatu do wyboru czy wnioskodawca musi je sam wymyśleć? Jak każdy element projektu opis produktów i rezultatów leży w gestii wnioskodawcy. 2) Czy doradcy, którzy są wpisani na listę działają osobiście czy też w imieniu firmy doradczej (jeśli w takiej pracują)? Jaka jest dopuszczalna forma rozliczenia pracy doradcy (faktura? umowa cywilno-prawna?) Część doradców wpisanych do bazy PARP działa w imieniu własnym, część w imieniu firmy, w której są zatrudnieni. Koszt doradztwa można rozliczyć i na podstawie rachunku (wystawionego na podstawie umowy cywilno-prawnej), i na podstawie faktury. 3) Czy zapytania ofertowe należy wysyłać do tylu doradców, żeby uzyskać 3 ważne oferty? Czy też w przypadku udowodnienia, że wysłaliśmy np. 5 zapytań i otrzymaliśmy tylko 2 odpowiedzi, z których wybraliśmy jedną wystarczy? Zgodnie z wytycznymi dla kwalifikowalności kosztu powyżej 3500 zł konieczne jest otrzymanie 3 ważnych ofert. 4) Czy audyt w obszarze środowiska np. w zakresie emisji CO2- oznacza, że nasz ekspert CSR dostanie 15 punktów? Jeśli doradca może wykazać doświadczenie w przeprowadzeniu audytu społecznego, to tak. 5) Jeżeli wybieramy doradcę na etapie przygotowania wniosku musimy zachować zasadę konkurencyjności, więc zebrać oferty od co najmniej trzech doradców. Czy wymagana jest jakaś konkretna procedura wyboru tych wykonawców (np. zawartość zapytania ofertowego, sposób upublicznienia zapytania oraz zebrania ofert)? Procedura wyboru doradcy zleży od Wnioskodawcy może być to wysłanie zapytania ofertowego, może być to ogłoszenie. Wnioskodawca powinien dokonać wyboru spośród co najmniej 3 ważnych ofert. 6) Jeżeli firma już posiada strategię CSR opracowaną w oparciu o ISO 26000, a projekt będzie polegał na wdrożeniu zapisów strategii (w części lub w całości) to czy rezultatem projektu będzie również wdrożenie ISO 26000? Wybór działań merytorycznych realizowanych w ramach projektu zależy od Wnioskodawcy. Mogą Państwo wskazać, że realizują Państwo działania zgodnie z ISO Jednakże ISO nie ma formy certyfikacji. Wnioskodawca powinien określić we wniosku rezultaty mierzalne oraz wskazać sposób ich weryfikacji. 7) Nie posiadamy strategii CSR. W ramach projektu planujemy jej opracowanie. Projekt będzie dotyczył tylko 1 obszaru (środowisko naturalne). Czy strategia przygotowywana w ramach projektu (właśnie rozważamy czy będziemy ją tworzyć samodzielnie czy z doradcą) musi odnosić się do wszystkich trzech obszarów? Czy 1

2 może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z prowadzonej działalności, jednak uzasadnione jest by były jak najbardziej kompleksowe. Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie stworzyć strategii to może skorzystać z usług doradczych - jeśli doradca wpisany będzie do bazy doradców CSR to taki koszt będzie podlegał refundacji. 8) Czy transmisja jest nagrywana przez Państwa i będzie możliwa do odtworzenia w czasie późniejszym? Transmisja jest rejestrowana i będzie dostępna do obejrzenia na stronie projektu. 9) Czy fundacje również mogą brać udział w konkursie CSR? Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą i posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie CSR. 10) Czy wiadomo coś na temat kwoty na II nabór? Czy będzie podobnie, czy jest szansa na więcej środków? Kwota planowana na oba nabory jest równa. W przypadku niewykorzystania środków przez dane województwo w I naborze alokacja dla danego województwa zostanie zwiększona o oszczędności z I naboru. 11) Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikiem produktu i rezultatu? Czy trzeba je jakoś różnicować wpisując do tabeli i 3.5.2? Czy mogę prosić o przykład? Produkty projektu to to, co zostanie zrealizowane, co wynika bezpośrednio z podjętych działań, na przykład: liczba wdrożonych systemów zarządzania, liczba uzyskanych certyfikatów, liczba godzin doradztwa, liczba wdrożonych strategii CSR itp. Rezultaty projektu to efekty zrealizowanych działań, na przykład: zmniejszenie ilości odpadów o x kg, zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji o x kwh, wzrost kompetencji w zakresie zarządzania środowiskowego x% pracowników, wzrost sprzedaży o x%, nawiązanie współpracy z x kontrahentami itp. Wszystkie wskaźniki zarówno produktu i rezultatu opisujemy w pkt i ujmujemy w tabeli ze wskaźnikami w punkcie wniosku. 12) Ile minimalnie punktów trzeba zdobyć aby projekt w ogóle był brany pod uwagę? Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 200. Wsparcie finansowe mogą otrzymać projekty, które uzyskały min. 60% maksymalnej liczby punktów. 13) Co się dzieje w przypadku gdy wnioskodawca zakwalifikuje projekt do 1 obszaru i w ramach tego obszaru będzie zaplanowanych większość działań i wydatków, natomiast efekty działań w 1 zaznaczonym obszarze przełożą się na oddziaływanie projektu we wszystkich 3 obszarach? Czy błędne w ocenie ekspertów oceniających wniosek zakwalifikowanie projektu do 1 lub kilku obszarów może spowodować odrzucenie projektu? Wnioskodawca wskazuje we wniosku obszar, w który wpisuje się projekt. Wskazuje cele, uzasadnia wybór działań. Wybór powinien być zgodny z zaplanowanymi działaniami. Uznanie przez eksperta, że projekt wpisuje się w więcej niż jeden wskazany obszar nie będzie skutkować oceną negatywną. W uzasadnionych sytuacjach Wnioskodawca może zostać poproszony o zmianę zgodnie z zapisami rozdz Wytycznych. Błędne zaznaczenie obszaru może mieć znaczenie przy konstruowaniu budżetu, w szczególności planowaniu wydatków inwestycyjnych, dlatego Wnioskodawca powinien dołożyć starań, aby właściwie określić obszary tematyczne i nie przekroczyć limitów na wydatki inwestycyjne zgodnie z zapisami rozdz ) Mam pytanie dotyczące punktu 9 wytycznych. Jest w nich informacją o konieczności wyboru z pośród trzech ważnych ofert. Co jeśli wyśle się wiele zapytań ofertowych a otrzyma się np. tylko jedną ofertę. Czy wtedy spełni się warunki odpowiedniego wyboru dostawcy. Nie jesteśmy przecież w stanie zmusić inne firmy do wysłania ofert. 2

3 Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wyboru spośród co najmniej 3 ważnych ofert. Wnioskodawca powinien dokonać wyboru w sposób przejrzysty i konkurencyjny. 15) Co oznaczają działania komunikacyjne? Czy jest to promocja projektu? Są to działania, które mają na celu poinformowanie otoczenia o realizowanych działaniach z zakresu csr. Mogą to być działania informacyjno-promocyjne. Wybór tych działań powinien być adekwatny do planowanych działań i charakteru projektu. 16) Czy jest gdzieś informacją z jakiego regionu jest dany doradca na liście? Chcielibyśmy spotkać się z kimś z woj. wielkopolskiego. W bazie doradców nie ma podanej informacji nt. regionu, w którym doradcy świadczą usługi. Znaczna liczba doradców świadczy usługi nie tylko na terenie jednego województwa. W bazie dostępne są adresy doradców. Mogą Państwo bezpośrednio od doradcy otrzymać odpowiedź na jakim obszarze świadczy usługi. 17) Czy można zakończyć realizację projektu w czasie krótszym niż zakładany? Np. jeśli okres realizacji proj. we wniosku będzie określony na 12 miesięcy, a wnioskodawca zakończy wdrażanie działań po 8-9 miesiącach. Z czym ew. wiąże się takie przedwczesne zakończenie projektu? Wnioskodawca określa daty realizacji projektu. Istnieje jednak możliwość, że przedsiębiorca zrealizuje działania w krótszym terminie. Wnioskodawca co kwartał składa wniosek o płatność i raport rzeczowy informując o postępie w realizacji działań. Należy pamiętać jednak, że wszelkie zmiany w realizacji projektu będą wymagały zgody PARP. Zapisy dotyczące zasad wprowadzania zmian określone zostały we wzorze umowy dostępnym na stronie projektu. 18) Jesteśmy firmą doradczą, realizujemy doradztwo w zakresie zarządzania. Jednym z obszarów w jakim świadczymy usługi jest optymalizacja procesów. Obecnie pracujemy nad standardem nowej usługi doradczej, która w ramach optymalizacji procesów będzie uwzględniała również aspekty środowiskowe (Lean Green Office, Lean Green Service) Czy w ramach projektu możemy finansować prace zespołu badawczego, który opracuje dla nas specjalny algorytm służący do pomiaru skuteczności i efektów wdrożenia LGO/LGS? Czy możemy zaliczyć ten wydatek do kategorii badania analizy? Czy też powinniśmy traktować ten wydatek jako doradztwo? Wszelkie działania przedsiębiorstwa, które mają na celu zmniejszenie wpływu prowadzenia działalności na środowisko mogą być przedmiotem projektu. Jeżeli będą korzystać Państwo z doradztwa w celu zmiany procesu świadczonej usługi, to taki koszt wpisuje się w kategorię usług doradczych (grupa A). Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie badań lub analiz będzie to koszt z grupy C. 19) Jaka kwota środków w ramach programu przeznaczona jest na woj. małopolskie? ,43 PLN 20) Czy wdrożenie certyfikatu ISO może być kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu? Tak np. w ramach grupy D (pkt. 7.2 wytycznych) 21) Kiedy będzie ogłoszona baza doradców rekomendowanych przez PARP? Baza jest dostępna od 13 marca na stronie 22) Jaka kwota środków w ramach tego programu przeznaczona jest na woj. wielkopolskie? ,43 PLN 23) Kim będą eksperci oceniający wnioski pod kątem merytorycznym? Czy będą to pracownicy PARP, czy może praktycy wdrażający na co dzień CSR w firmach (doradcy? akademicy?). Oceny merytorycznej będą dokonywać eksperci zewnętrzni, nie pracownicy PARP. 3

4 24) Czy doradcy CSR są powołani do tego projektu? Czy będą na stronie PARP również po zakończeniu projektu? Czy PARP będzie wspierał aktywność przedsiębiorców w obszarze CSR w trybie ciągłym? Baza doradców będzie dostępna na stronie internetowej PARP przez cały czas istnienia tej strony. 25) Czy nie ma żadnych przeciwskazań w wyborze eksperta, który spełni kryteria cenowe jakościowe, ale jednocześnie jest zatrudniony/związany z Wnioskodawcą (firma rodzinna)? Kwestię tę reguluje rozdz. 9 wytycznych - wnioskodawca nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotu powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo, rozumianego w szczególności jako pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy. 26) Czy przygotowana przez Państwa prezentacja na spotkaniu informacyjnym będzie dostępna na stronie PARP-u? Prezentacja zawiera wyłącznie informacje podane w wytycznych dla wnioskodawców. 27) W ramach projektu chcemy wdrożyć rozwiązania proekologiczne do naszego biura oraz opracować produkt ekologiczny (usługę doradczą) na bazie własnych doświadczeń i wdrożeń eko zawierający min. audyty eko, system pomysłów pracowniczych. Chcielibyśmy w ramach projektu zakupić usługę przygotowania narzędzia badawczego do pomiarów wyników wdrożenia elementów eko u nas, które później również będzie elementem produktu. Czy może to zostać objęte wsparciem? Tak np. w ramach doradztwa. 28) Czy dotacja może być przeznaczona na wdrożenie strategii i prace adaptacyjne pomieszczeń, w których świadczone są usługi florystyczne (w pomieszczeniu odbywa się obsługa klienta, wykonanie projektu dla zamówienia od klienta, wykonanie zamówienia, ekspozycja kompozycji florystycznych, prezentacja multimedialna dla klientów obsługiwanych przez Internet). Czy na prace adaptacyjne do wniosku ma być wykonany kosztorys podpisany przez osobę uprawnioną czy wystarczy własne oszacowanie kosztów na podstawie cen rynkowych dostępnych w Internecie? Dotacja może być przeznaczona na wydatki należące do katalogu kosztów kwalifikowalnych, podanego w pkt. 7.2 wytycznych. Wybór sposobu szacowania kosztów w budżecie należy do wnioskodawcy. 29) W warunkach konkursu jednym z kryteriów kwalifikujących do aplikowania o dotacje jest info, że 'złożył jeden wniosek o dofinansowanie csr. Czy to oznacza, że w historii swojej działalności, czy w tym projekcie? Jest to dosyć nieprecyzyjnie określone. Oczywiście chodzi o wniosek złożony w danym konkursie - zgodnie z definicją "wniosku o udzielenie wsparcia" na s. 4 wytycznych. 30) Czy musimy wybrać doradcę tylko z listy podanej na stronie PARP? Tak, jeśli koszt doradztwa ma być kwalifikowalny. Jeśli doradca, z którym chcą Państwo współpracować, nie jest wpisany do bazy doradców CSR, może w każdej chwili przesłać wniosek o wpisanie do bazy - nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. 31) Czy na etapie składania wniosku należy wskazać doradcę realizującego dane usługi czy można dokonać wyboru już na etapie realizacji wniosku? Oba rozwiązania są możliwe, natomiast proszę zwrócić uwagę, że za wskazanie doradcy we wniosku i opisanie jego kompetencji można uzyskać punkty na ocenie merytorycznej - kryterium 8b. 32) Jak policzyć wysokość dotacji gdy w ramach usługi doradczej jest opracowanie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach i zakup środków trwałych i adaptacja pomieszczenia na cele wykonywania usług dla ludności. Łącznie koszty 4

5 kwalifikowalne wynoszą 270 tys. netto. (VAT niekwalifikowalny). Przykład obliczenia wielkości wsparcia (dotacja ) dla takich kosztów. Polecamy przykładowe kalkulacje budżetów przedstawione w dokumencie dostępnym na stronie 33) Czy spółdzielnia socjalna (wpisana do rejestru przedsiębiorców) może składać wniosek o dotację (zakres: usługa doradcza= opracowanie i wdrożenie strategii CSR w obszarze ochrona środowiska i relacje z personelem, oraz zakup środków trwałych. Jeżeli tak, to jak obliczyć wysokość dotacji, ponieważ strategia dotyczy dwóch obszarów i zakupu środków trwałych. Planowane wydatki to: strategia CSR w dwóch obszarach 30 tys zł(netto), zakup środków trwałych 180 tys.(netto). Spółdzielnia socjalna wpisana do rejestru przedsiębiorców może ubiegać się o dotację. Całkowita wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. Jeśli projekt wpisuje się w 2 obszary CSR kwalifikowalne są wydatki inwestycyjne do wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Polecam przykładowe kalkulacje budżetów przedstawione w dokumencie dostępnym na stronie 34) Czy ekspert zgłoszony do bazy PARP musi być zatrudniony na umowę o pracę w firmie która wystawi fakturę za świadczenie przez niego doradztwa w ramach projektu, czy może współpracować z firmą w której jest zatrudniony np. na umowę zlecenia? Forma zatrudnienia doradcy nie ma znaczenia w kontekście kwalifikowalności wydatku. Istotne jest wyświadczenie usługi osobiście przez doradcę. 35) Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie zakup usług szkoleniowych (przeznaczonych dla pracowników) poświęconych zwalczaniu mobbingu, dyskryminacji czy z zakresu gender Koszty usług szkoleniowych nie należą do katalogu kosztów kwalifikowalnych, określonego w pkt. 7.2 wytycznych. 36) Czy w ramach projektu można dokonać np. oświetlenia w budynku Wnioskodawcy na energooszczędne, które będzie przyjazne dla środowiska? Tak. 37) Czy w ramach działań CSR można zrobić kampanię społecznościową, której celem będzie podniesienie świadomości społeczeństwa, interesariuszy, firmy współpracujące o rozwiązaniach inteligentnych budynków? Projekty polegające na organizacji kampanii społecznej nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia. 38) Czy koszt opracowania strategii CSR dla przedsiębiorstwa można włączyć do projektu? Tak, może to być koszt kwalifikowalny np. w grupie A - doradztwo. 39) Czy wydatkiem obligatoryjnym jest w każdym projekcie stworzenie strategii CSR (jeżeli firma jej nie ma)? Stworzenie strategii CSR jest obligatoryjne jako działanie, jeśli firma strategii takiej nie posiada. Działanie to jednak nie musi pociągać za sobą wydatków, zatem wydatek na strategię nie musi być poniesiony. 40) W jaki sposób będzie weryfikowane wdrożenie ISO w firmie? ISO jest standardem niecertyfikowalnym więc zastanawiam się co wnioskodawca będzie musiał wykazać kontrolerom projektu aby udowodnić/udokumentować wdrożenie ISO w ramach projektu? Kontroli będzie podlegać w szczególności osiągnięcie rezultatów projektu, które wnioskodawca wykazał we wniosku o udzielenie wsparcia. 5

6 41) Jakie mogą być realne koszty związane z opracowaniem strategii csr przez doradcę i pomocy przy złożeniem wniosku? Temat jest stosunkowo nowy i nie mam rozeznania? Koszt usługi doradczej należy uzgodnić z doradcą. 42) Czy można podać kwotę pomocy de minimis w euro w V.13 wniosku i nie załączać zaświadczeń de minimis? Tak. 43) Czy wydatek w postaci najmu czy dzierżawy (tu mowa o ruchomości, wykorzystanej na potrzeby projektu) kwalifikuje się do wsparcia? Nie, wydatki na zakup, dzierżawę, najem nieruchomości są wymienione w katalogu kosztów niekwalifikowalnych w pkt. 7.3 wytycznych. 44) Pytanie o najmem i dzierżawę dot. ruchomości (samochód) - odpowiedź natomiast odnosi się do nieruchomości? Kwalifikowalne (grupa F) są wydatki na inwestycje w rzeczowe składniki majątku. Jeśli wydatek na ruchomość jest inwestycją w rzeczowy składnik majątku, jest kwalifikowalny. W innym przypadku - nie jest kwalifikowalny. 45) Czy w projekcie można zaplanować wdrożenie ISO 26000, systemu raportowania, stworzenie kodeksu etycznego i in. nie planując jednocześnie w budżecie wydatków na doradztwo w tym zakresie i nie wykazując współpracy z doradcą? Czy taki projekt zostanie dobrze oceniony? Oczywiście można zaplanować i zrealizować projekt opisany w pytaniu. Korzystanie z doradcy i rozliczanie kosztów doradztwa nie jest obowiązkowe. 46) Kiedy będą znane wyniki 1 naboru wniosków? Chodzi mi o określenie czasu, który pozostanie na realizację projektu w sytuacji gdy projekt rozpoczął się w momencie ogłoszenia I naboru. Określenie dokładnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na tym etapie nie jest możliwe, gdyż zależy od liczby złożonych wniosków i czasu potrzebnego na ich ocenę np. korzystania z procedury uzupełnień i negocjacji. Jeśli jednak projekt rozpoczął się w momencie ogłoszenia naboru, działania powinny być realizowane od tego dnia, jednak nie dłużej niż przez rok - okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 47) Witam, w przypadku wynagrodzenia za usługę doradczą 3500 jest kwotą netto czy brutto? Kwota 3500 zł odnosi się do wartości zakupu, a zatem kwoty brutto. 48) W jaki sposób powinna być podpisana umowa z doradcą CSR z bazy PARP w sytuacji gdy jest on pracownikiem etatowym firmy świadczącej usługi doradcze? Stroną umowy będzie firma a nie doradca, natomiast w umowie może być wskazany z imienia i nazwiska doradca realizujący usługę. Czy tak udokumentowany wydatek na usługę doradczą będzie kwalifikowalny? Opisany w pytaniu sposób postępowania jest poprawny. Dodatkowo, w przypadku dokumentowania wydatku na usługę doradczą fakturą wystawioną przez firmę, w której zatrudniony jest doradca, na fakturze należy zawrzeć informacje, że wydatek dotyczy usługi doradczej wyświadczonej przez tę osobę (wskazać imię i nazwisko doradcy). 49) Czy preferowane w ramach konkursu będą określone sektory gospodarki, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą? Tzn. czy przy ocenie merytorycznej projektu ważne będzie to, czy np. projekt jest z sektora ochrony zdrowia, czy z branży produkcyjnej? Nie, sektory gospodarki, w których wnioskodawca prowadzi działalność, nie mają wpływu na ocenę merytoryczną projektu. 50) Czy drugi nabór wniosków ma z góry określoną alokację środków, czy będzie to pula środków, która nie zostanie wykorzystana w pierwszym konkursie? 6

7 Alokacja na II nabór wniosków zostanie podana w dniu ogłoszenia naboru. Zostanie ona przeliczona z CHF na PLN po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. Część tej alokacji będą stanowiły środki niewydatkowane w ramach I naboru. 7

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form

9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (26.11.2013 r.), wraz z odpowiedziami: 1. Witam, Czy jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych

Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych Załącznik nr 4 do Regulaminu Komisji Oceny Zgłoszeń KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrożenie CSR

Wsparcie na wdrożenie CSR Wsparcie na wdrożenie CSR W marcu 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie na wdrożenie działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 1. Czy udział uczelni w konsorcjum w konkursie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

NABÓR w SPPW www.marr.pl/swiss/ Pytania Wnioskodawców w ramach naboru wniosków MARR/1/2012

NABÓR w SPPW www.marr.pl/swiss/ Pytania Wnioskodawców w ramach naboru wniosków MARR/1/2012 NABÓR w SPPW www.marr.pl/swiss/ Pytania Wnioskodawców w ramach naboru wniosków MARR/1/2012 1. Jakie kryteria formalne w zakresie miejsca prowadzenia działalności mają zastosowanie w przypadku spółek cywilnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

1. Jakimi dokumentami należy kierować się przy dokonywaniu zamówień na usługi w ramach opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji?

1. Jakimi dokumentami należy kierować się przy dokonywaniu zamówień na usługi w ramach opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji? Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z Konkursem dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z POPT na lata 2014-2020: 1. Jakimi dokumentami należy kierować się przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013:

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: 1. Prowadzę jednoosobową działalność usługową związaną z wyżywieniem. Czy mogę ubiegać się udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu ogólne

Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytanie 1: Jak należy rozliczać wydatki w projektach partnerskich (wydatki na wynagrodzenie pracowników Partnera, wydatki na zakup elementów do budowy prototypów itp.)?

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący?

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący? 1. Czy analiza potrzeb szkoleniowych firm wynikająca z kryterium dostępu powinna być prowadzona na etapie rekrutacji, czy po wyłonieniu firm w ramach tego procesu? Błędem jest zawężanie analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Na szkoleniu

Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Na szkoleniu Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez firmę IDIPSUM Sp. z.o.o szkoleniu, które odbędzie się 31 maja 2016 roku w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Pytanie 1: Czy instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorstw jest również uprawniony do pozyskania środków w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu?

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Budżet

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Budżet Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Budżet Bielsko-Biała / Opole / Wałbrzych marzec / kwiecień 2012 r. Budżet ogólnie Budżet wypełnić

Bardziej szczegółowo

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI Zakres wsparcia: Wskaźniki Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru 2.1.1.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, w tym: wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa 00-136 Fax 22 58 26

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Warszawa, 28 listopada 2012 r. System finansowania i rozliczania projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program PolskoPolsko-Izraelski Warszawa, 28 listopada 2012 r. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR REALIZACJA PROJEKTU

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR REALIZACJA PROJEKTU KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 REALIZACJA PROJEKTU Andrzej Radowski Bank Gospodarstwa Krajowego 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne realizacja projektu Beneficjent realizujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia 2015 Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia Białystok, 25 września 2015 r. Izabela Banaś Departament Wsparcia Działalności Badawczo Rozwojowej Przedmiot wsparcia Białystok, 25 września

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r.

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Regulamin Wyboru Wykonawcy/Dostawcy w ramach Przedsięwzięcia pt. Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem

Bardziej szczegółowo

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym.

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. NABÓR: OBECNIE TRWA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 220 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 220 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 220 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów dotacyjnych

Rozliczanie projektów dotacyjnych Rozliczanie projektów dotacyjnych Koszty projektu Dotacja Wkład własny (min. 5% kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty kwalifikowalne: wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 1 Znak postępowania 07/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 07/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 07/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 07/2016 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Propozycja założeń I konkursu

Propozycja założeń I konkursu Działanie 2.2 PO WER 2014-2020 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Propozycja założeń I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Najlepsze rozwiązania, najczęstsze błędy - czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów innowacyjnych? All rights reserved

Najlepsze rozwiązania, najczęstsze błędy - czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów innowacyjnych? All rights reserved Najlepsze rozwiązania, najczęstsze błędy - czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów innowacyjnych? All rights reserved KROK 1: IDENTYFIKACJA POTRZEB FIRMY 2 Dokonanie wielowymiarowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 2. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 2. Opis przedmiotu zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE FHU SIMA 2 Teresa Matera ogłasza zapytanie na usługi doradcze realizowane w ramach projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie FHU SIMA 2 Teresa Matera współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU

OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.1. PO IG PASZPORT DO EKSPORTU OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU Szanowni Państwo, firma GP Inter-Solutions sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr Priorytet: Działanie: Schemat: Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo