STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA STACJONARNE I STOPNIA"

Transkrypt

1 Psychologia i socjologia pracy II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Teoria grup społecznych rodzaje grup i ich funkcje. Grupy odniesienia w miejscu pracy. Człowiek jako element struktury społecznej normy, wartości i zwyczaje. Homo Faber indywidualność i uczestnik grup społecznych. Psychospołeczne zasady efektywnej pracy w odmiennych grupach społecznych i różnych typach społeczności, potrzeba sukcesu i samorealizacji zawodowej. Techniki employeeship zachowania potęgujące inicjatywę, lojalność i odpowiedzialność w miejscu pracy, testy predyspozycji pracowniczych i wykresy motywacyjne metoda T. Hendriksona. Teorie roli kierowniczej, koncepcja wypalania się kierowników. Społeczne podłoże stresu i frustracji w miejscu pracy. Biologiczne i społeczne mechanizmy stresu grupowego i indywidualnego, stres w grupach działających aktywnie i stres pasywnych, psychologia grupy i psychospołeczne cechy doskonałego zespołu, depresje pracownicze. Społeczne mechanizmy obronne i adaptacyjne. Rynek pracy umiejętności autokreacji w aktywnym poszukiwaniu pracodawcy, techniki pobudzania motywacji, społeczne uwarunkowania dobrego startu. Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz Dębicka Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii PK Etyka zawodowa II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Moralność i etyka. Status teorii etycznych w porównaniu do teorii naukowych. Główne kategorie i sposoby ugruntowania etyki. Działanie i podmiot moralny: racjonalność i sumienie, wolność i odpowiedzialność. Mapa etyki współczesnej: najważniejsze kierunki i trendy. Etyka cnót. Etyka skutków, utylitaryzm. Etyka deontologiczna (obowiązków) i jej odmiany. Etyka idealnych wartości. Najważniejsze standardy etyczne dla praktyki gospodarczej i inżynierskiej: sprawiedliwość dystrybutywna, bezstronność, uczciwość i lojalność, respekt dla godności pracowników, odpowiedzialność. Społeczna rola inżyniera; profesjonalizm. Kodeksy etyki inżynierskiej, kodeks europejskiego stowarzyszenia inżynierów (FEANI), wewnętrzne kodeksy firm. Elementy etyki inżyniera. Kompetencja i stałe doskonalenie zawodowe. Nadrzędna zasada bezpieczeństwa i dobra publicznego. Uczciwość i realizm w zawodowych orzeczeniach i szacunkach. Wymóg poufności i zachowania tajemnicy zawodowej. Konflikty interesów. Miejsce pracy: bezpieczeństwo i warunki, etyka kierowania. Relacje z innymi inżynierami: współpraca, uczciwa konkurencja, otwartość na krytykę, dbałość o status zawodu. Model praktycznego rozumowania

2 moralnego. Szczególna rola zasady odpowiedzialności. Studia przypadków: katastrofy i wypadki. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Marek Pyka, Dr Jacek Jaśtal Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) Komunikacja interpersonalna II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Człowiek w otoczeniu społecznym - podstawowy psychologii społecznej. Cele, cechy, modele teoretyczne procesu komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Komunikacja międzykulturowa. Wpływ emocji na proces komunikacji. Bariery poprawnej komunikacji. Przebieg procesów komunikacji w grupie i organizacji. Techniki kierowania grupą. Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjacje podstawowe złożenia, fazy, przygotowanie do negocjacji; role z zespole negocjacyjnym; wybrane techniki negocjacyjne. Techniki wywierania wpływu. Autoprezentacja. Cele i zadania public relation działania i techniki promocyjne. Charakterystyka przemian na współczesnym rynku - przygotowanie CV, listu motywacyjnego; rozmowa kwalifikacyjna. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka, Dr Jacek Jaśtal Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Ekonomia II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Proces gospodarowania i jego elementy. Podmioty procesu gospodarowania gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwa (formy własności prywatnej w biznesie), państwo. Mechanizmy gospodarki rynkowej. Rynek pracy, uczestnicy rynku pracy, czynniki kształtujące zatrudnienie bezrobocie rodzaje, przyczyny, stopa bezrobocia, aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Pieniądz i współczesny system bankowy istota pieniądza w gospodarce (pojęcie, funkcje, rodzaje), system bankowy w Polsce i na świecie, miękka i twarda polityka Banku Centralnego, banki komercyjne (depozyty, kredyty). Rynek finansowy, instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, instytucje rynku finansowego, GPW w Warszawie.

3 Polityka fiskalna państwa, budżet, dług publiczny. Wahania koniunktury gospodarczej i ich przyczyny. Rola państwa w gospodarce, rozwój lokalny a globalizacja. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem koszty i ich rodzaje, rachunek wyników, bilans, biznes plan. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz Dębicka Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) Ochrona własności intelektualnej VII W1; 1 pkt. WYKŁADY: Pojęcie własności intelektualnej. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Twórcy i współtwórcy jako podmioty praw autorskich. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek utworów chronionych. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Status prawny prac dyplomowych, programów komputerowych, baz danych. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego. Naruszenie praw autorskich. Własność przemysłowa: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych. Nabycie patentu na wynalazek. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii układów scalonych. Prawo ochronne na znak towarowy. Ochrona prawna własności przemysłowej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Mgr Maria Talaga Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia VI W1; 1 pkt. WYKŁADY: Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowoczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem pracy przegląd koncepcji oraz kosztów społecznych związanych z ich wdrażaniem. Umiejętność oceny ryzyka zawodowego związanego z różnymi formami pracy inżyniera. Metody budowania kultury bezpieczeństwa pracy, analiza barier i trudności. Źródła ergonomii podstawy przyrodnicze, medyczne i społeczne. Zakres przedmiotowy, interdyscyplinarność. Główne nurty i metody współczesnej ergonomii. Stanowisko pracy aspekty techniczne i społeczne. Humanizacja techniki i specyfika zawodu inżyniera. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka

4 Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) DZIENNE STUDIA MAGISTERSKIE Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia VI W1; 1 pkt WYKŁADY: Pojęcie ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Multidyscyplinarny charakter ergonomii. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Materialne środowisko pracy. Czynniki materialnego środowiska pracy: mikroklimat otoczenia (temperatura, wilgotność i ruch powietrza, ciśnienie oraz zanieczyszczenia powietrza), promieniowanie (jonizujące, ultrafiolet, widzialne, cieplne, długofalowe), światło i barwy, hałas i wibracje,). Fizykalna charakterystyka wybranych czynników, oddziaływanie na organizm człowieka, metody przeciwdziałania szkodliwym oddziaływaniom, środki ochrony osobistej, zasady zachowania bezpieczeństwa pracy. Oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja. Ochrona przed hałasem i wibracjami. Zagrożenia ze strony maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zagrożenie pożarowe. Poziom ergonomicznej jakości eksploatowanego stanowiska pracy. Model mechanistyczny i heurystyczny zachowania człowieka. Przewidywanie skutków działania człowieka. Założenia procesu diagnozowania ergonomicznego. Czynniki wpływające na diagnozę ergonomii. Modelowanie i symulacja działań człowieka w środowisku człowiek-maszyna-otoczenie. Określenie wymiarów stanowiska pracy. Analiza bezpieczeństwa. Modelowanie makiety człowieka z określeniem wymiarów i płci. Zmienne antropometryczne. Analiza postawy przy pracy, komfort ogólny w zadanej pozycji. Wydajności pracy. Analiza aktywności człowieka. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Marek Jedynak Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) Technologia informacyjna I W1, L1; 2 pkt. WYKŁADY: Arytmetyka komputerów. Systemy liczbowe binarny i heksadecymalny. Systemy kodowania liczb. Arytmetyka stałoprzecinkowa. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa. System komputerowy. Sprzęt i oprogramowanie. Klasyfikacja oprogramowania. Oprogramowanie podstawowe, narzędziowe i użytkowe, funkcje i zastosowanie poszczególnych klas oprogramowania. Podstawy technologii internetowych. Standardy W3C. Protokoły komunikacyjne. Relacyjne bazy danych. Struktury bazy danych. Języki zapytań, optymalizacja zapytań. Zagadnienia implementacji baz danych. Projektowanie baz danych,

5 architektura klient-serwer. Bazy rozproszone. Przetwarzanie transakcyjne. Bazy obiektowe. Projektowanie aplikacji baz danych. LABORATORIUM: Projektowanie stron WWW przy użyciu narzędzi XHTML, CSS, PHP i MySQL. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Leszek Wojnar Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) Matematyka I W2, C2; 4 pkt. II W1, C1, E; 4 pkt. WYKŁADY: Ciągi liczbowe: definicja granicy, twierdzenia o granicach, granice specjalne. Szeregi liczbowe: definicja szeregu liczbowego, zbieżność, warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności. Przestrzeń wektorowa, przestrzeń Euklidesa: definicja przestrzeni wektorowej, baza, wymiar, działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), równanie parametryczne prostej, odległość punktu od prostej, odległość dwóch prostych, równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, odległość punktu od płaszczyzny, wzajemne położenie prostej i płaszczyzny. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej: funkcje elementarne, odwzorowania, definicja granicy, twierdzenia o granicy, definicja ciągłości, twierdzenia o ciągłości, granice specjalne, własności funkcji ciągłej. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: definicja ilorazu różnicowego, definicja pochodnej, interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej, pochodne funkcji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, funkcja złożona, twierdzenia o różniczkowaniu, twierdzenie Rolle a, twierdzenie Lagrange a, twierdzenie Cauchy ego, reguła de l Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji: monotoniczność, ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty, twierdzenie Taylora. Liczby zespolone: definicja liczby zespolonej, działania na liczbach zespolonych. Elementy algebry wyższej: macierze, działania na macierzach, wyznaczniki, własności, układy równań liniowych (informacyjnie) *. Całkowanie: metody całkowania, całka oznaczona, zastosowanie całki oznaczonej, całka niewłaściwa. Funkcje wielu zmiennych: granica, pochodne cząstkowe, różniczka, ekstrema. Całki wielokrotne: całka podwójna i potrójna, definicje, twierdzenia o iteracji, obszary normalne, całkowanie po tych obszarach. Całka powierzchniowa i krzywoliniowa: (informacyjnie) *. Równania różniczkowe: równania różniczkowe zwyczajne, równania o zmiennych rozdzielonych, równania cząstkowe (informacyjnie) *. Szeregi Fouriera, transformacje całkowe: rozwijanie funkcji w szereg Fouriera, transformacja Laplace a (informacyjnie) 1. ĆWICZENIA: Ciągi liczbowe: obliczanie granic, twierdzenia o granicach, granice specjalne. Szeregi liczbowe: badanie zbieżności szeregów, warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności. Przestrzeń wektorowa, przestrzeń Euklidesa: przykłady przestrzeni wektorowej, 1 hasła przy których napisano informacyjnie przeznaczone są do samodzielnego przestudiowania przez studenta

6 baza, wymiar, działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), równanie parametryczne prostej, wyznaczanie odległości punktu od prostej, wyznaczanie odległości dwóch prostych, równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, wyznaczanie odległości punktu od płaszczyzny, badanie wzajemnego położenia prostej i płaszczyzny. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej: studiowanie funkcji elementarnych, odwzorowania, obliczanie granic, twierdzenia o granicy, badanie ciągłości funkcji, twierdzenia o ciągłości, studiowanie granic specjalnych, własności funkcji ciągłej. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej, pochodne funkcji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, funkcja złożona, twierdzenia o różniczkowaniu, twierdzenie Rolle a, twierdzenie Lagrange a, twierdzenie Cauchy ego, obliczanie granic za pomocą reguły de l Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji: monotoniczność, ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty, twierdzenie Taylora. Liczby zespolone: działania na liczbach zespolonych. Elementy algebry wyższej: macierze, działania na macierzach, obliczanie wyznaczników, rozwiązywanie układów równań liniowych. Całkowanie: metody całkowania, całka oznaczona, zastosowanie całki oznaczonej, obliczanie całek niewłaściwych. Funkcje wielu zmiennych: obliczanie granic, obliczanie pochodnych cząstkowych oraz różniczek, wyznaczanie ekstremów. Całki wielokrotne: obliczanie całek podwójnych i potrójnych, twierdzenia o iteracji, obszary normalne, całkowanie po tych obszarach. Obliczanie całek powierzchniowych i krzywoliniowych. Równania różniczkowe: równania różniczkowe zwyczajne, rozwiązywanie równań o zmiennych rozdzielonych, przykłady równań różniczkowych cząstkowych. Szeregi Fouriera, transformacje całkowe: rozwijanie funkcji w szereg Fouriera, obliczanie transformacji Laplace a. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK Instytut Matematyki (F-2) Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa II W1, C1; 2 pkt. WYKŁADY: Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń: pojęcie zdarzenia losowego, definicja prawdopodobieństwa klasyczna i aksjomatyczna, zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa: jednowymiarowa definicja zmiennej losowej, wartość oczekiwana, wariancja, rozkłady zmiennych losowych, rozkład normalny. Zmienna losowa wielowymiarowa: zmienna losowa dwuwymiarowa, parametry rozkładu, rozkłady. Elementy statystyki matematycznej: estymacja, weryfikacja hipotez parametrycznych, analiza wariancji, podstawowe pojęcia procesów stochastycznych, metody selekcji i redukcji informacji, metody analizy danych, metody badania współzależności zmiennych, analiza danych dyskretnych, redukcja wymiarowości analiza dyskryminacyjna i analiza głównych składowych, taksonomia i grupowanie danych, graficzna analiza danych wielowymiarowych,

7 analiza szeregów czasowych, ocena wyników pomiarów, informatyczne narzędzia analizy danych, statystyka w medycynie (informacyjnie) 2. ĆWICZENIA: Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń: zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo klasyczne i aksjomatyczne, zadania na zdarzenia niezależne i prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa: jednowymiarowa zmienna losowa, obliczanie wartości ocze-kiwanej, obliczanie wariancji, rozkłady zmiennych losowych, rozkład normalny. Zmienna losowa wielowymiarowa: zmienna losowa dwuwymiarowa, obliczanie parametrów rozkładu. Elementy statystyki matematycznej; zadania na temat: estymacji, weryfikacji hipotez parametrycznych, analizy wariancji, podstawowych procesów stochastycznych, metod selekcji i redukcji informacji, metod analizy danych, metod badania współzależności zmiennych, analizy danych dyskretnych, redukcji wymiarowości analizy dyskryminacyjnej i analizy głównych składowych, taksonomii i grupowania danych, graficznej analizy danych wielowymiarowych, analizy szeregów czasowych, oceny wyników pomiarów, informatycznych narzędzi analizy danych, statystyki w medycynie. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK Instytut Matematyki (F-2) Fizyka I W2, C1, L1; 5 pkt. WYKŁADY: Przedmiot i metody badawcze fizyki. Wielkości fizyczne: skalary, wektory, tensory. Zasady dynamiki Newtona w mechanice klasycznej. Zasady zachowania pędu, energii i momentu pędu a symetrie w przyrodzie. Siły zachowawcze. Doświadczalne podstawy fizyki relatywistycznej. Transformacja Lorentza i efekty relatywistyczne. Relatywistyczny związek energii i masy. Model punktu materialnego, bryły sztywnej i ośrodka rozciągłego w klasycznym opisie zjawisk mechanicznych. Napięcia i odkształcenia w ośrodku ciągłym. Ośrodki sprężyste i prawo Hooke a. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Elementy akustyki. Elementy hydromechaniki i hydrostatyki. Równanie Eulera dla cieczy nielepkich. Równanie Bernoulliego. Układy termodynamiczne i ich opis. Elementy statystycznego opisu zjawisk fizycznych: rozkład Boltzmanna, rozkład Maxwella dla gazu doskonałego. Podstawowe właściwości pól elektrycznych i magnetycznych. Siła Lorentza. Równania Maxwella. Równanie fali elektromagnetycznej. Widmo i właściwości fal elektromagnetycznych. Podstawy optyki falowej i geometrycznej. Kwantowe właściwości światła optyka kwantowa. Dualizm falowo-korpuskularny. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Fale materii i mikroskop elektronowy. Kwantowe poziomy energetyczne a promieniowanie atomów i cząsteczek. Stany związane jako analogia fal stojących. Funkcja falowa i jej właściwości. Tunelowanie kwantowe i skaningowa mikroskopia tunelowa. Jądro atomowe i reakcje jądrowe. Budowa materii - cząstki elementarne. Plazma jako stan materii: od wnętrza gwiazd do wnętrza jądra atomowego. Tokamaki i kontrolowana reakcja 2 hasła przy których napisano informacyjnie przeznaczone są do samodzielnego przestudiowania przez studenta

8 termojądrowa. Teoria pasmowa ciał stałych. Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego w metalach. Półprzewodniki i ich zastosowanie w elektronice i optoelektronice. Właściwości magnetyczne ciał. ĆWICZENIA: Zastosowanie wektorów w opisie kinematyki punktu materialnego. Transformacje układów współrzędnych: symetrie i płynące stąd uproszczenia opisu. Rozwiązywanie równań ruchu - przykłady. Zastosowania zasad zachowania pędu i energii. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Relatywistyczne prawo składania prędkości. Posługiwanie się operatorami różniczkowymi: gradient, dywergencja, rotacja w opisie pól i oddziaływań fizycznych. Proste zagadnienia elektrostatyki, magnetostatyki. Dudnienia, interferencja fal. Fale stojące. Unormowanie funkcji falowej. LABORATORIUM: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego. Wyznaczanie modułu Younga i modułu sztywności. Pomiar naprężeń przy pomocy tensometru oporowego. Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy. Transport i wymiana ciepła. Badanie pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej. Badanie pola magnetycznego przy użyciu hallotronu. Analiza spektralna gazów. Dyfrakcja i interferencja światła lasera. Pomiar współczynnika absorpcji promieniowania. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki (F-1) Instytut Fizyki (F-1) Semestr wymiar godzin, punkty: Chemia I W2, C1, E; 5 pkt. II L1; 1 pkt. WYKŁADY: Właściwości materii. Układ okresowy pierwiastków. Atomowa i cząsteczkowa budowa związków chemicznych. Wiązanie chemiczne. Podstawowe prawa chemii. Klasyfikacja związków nieorganicznych. Związki metaloorganiczne i kompleksowe. Związki organiczne. Zjawisko izomerii. Związki wielkocząsteczkowe. Typy i mechanizmy reakcji chemicznych. Elementy termodynamiki chemicznej. Kinetyka reakcji chemicznych. Parametry aktywacji. Efekty energetyczne reakcji. Kataliza homo- i heterogeniczna. Zjawiska na granicy rozdziału faz. Roztwory. Równowagi w roztworach wodnych. Koloidy. Zjawisko osmozy. Elementy elektrochemii. Reakcje redox. Ogniwa galwaniczne. Promieniotwórczość. ĆWICZENIA: Nomenklatura związków chemicznych. Stechiometria reakcji. Izomeria połączeń organicznych, nieorganicznych i kompleksowych. Metody wydzielania i oczyszczania związków chemicznych. Elementy spektroskopii molekularnej (UV, IR, NMR, MS). Obliczenia termodynamiczne i ich wykorzystanie w prognozowaniu kierunku reakcji. LABORATORIUM: Podstawowe metody oczyszczania substancji chemicznych: destylacja prosta, krystalizacja, sublimacja, destylacja z parą wodną. Elementy syntezy nieorganicznej: praktyczne zastosowanie reakcji podwójnej wymiany, dehydratacji wodorotlenków metali ciężkich; synteza soli kwasów mineralnych. Elementy syntezy organicznej: reakcje estryfikacji, halogenowania; podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych.

9 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Barański Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2) Mechanika ogólna II W1, C1; 3 pkt. III W1, C1, E; 4 pkt. WYKŁADY: Statyka: Moment siły względem bieguna i względem osi. Pojęcie wektora głównego i momentu głównego. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił. Warunki równowagi układów płaskich bez i z udziałem tarcia. Warunki równowagi układów przestrzennych. Kinematyka: ruch punktu w układach kartezjańskim i naturalnym, prędkość i przyspieszenie punktu, krzywizna krzywej, kryterium ruchu przyspieszonego. Ruch obrotowy bryły wokół stałej osi. Ruch płaski bryły prędkość i przyspieszenie dowolnego punktu bryły. Chwilowe środki prędkości i przyspieszeń. Ruch kulisty bryły - precesja regularna. Obliczanie prędkości, przyspieszenia oraz przyspieszenia Coriolisa w ruchu złożonym punktu. Dynamika: prawa Newtona, analogie pomiędzy ruchem prostoliniowym punktu i obrotowym bryły pisanie i rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu. Twierdzenie o energii kinetycznej i pracy dla punktu materialnego, zasada zachowania energii. Układ punktów materialnych: twierdzenia o pędzie, kręcie i równowartości energii kinetycznej i pracy dla układu punktów materialnych. Twierdzenie o ruchu środka masy układu punktów materialnych. Dynamika ruchu płaskiego bryły. ĆWICZENIA: Statyka: Twierdzenie o trzech siłach. Obliczanie momentu głównego i wektora głównego sił. Przykłady redukcji układów sił. Warunki równowagi dla prostych i podwójnie złożonych układów płaskich. Układanie równań równowagi dla układów przestrzennych prętowo płytowych. Kinematyka: Układanie równań ruchu punktu w układzie kartezjańskim, obliczanie promienia krzywizny toru punktu. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów bryły w ruchu obrotowym i płaskim. Kinematyka punktu w ruchu względnym obliczanie przyspieszenia Coriolisa. Dynamika: Układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu prostoliniowego punktu materialnego i bryły w ruchu obrotowym wokół stałej osi. Dwa typy zadań o ruchu środka masy. Układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu bryły w ruchu płaskim. Układy ciał poruszających się ruchem postępowym i płaskim. Zapis równań ruchu i równań więzów. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Marek A. Książek Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1)

10 Wytrzymałość materiałów III W2, C1; 3 pkt. IV W1, C1, L1, E; 5 pkt. WYKŁADY: Podstawowe założenia mechaniki ciał odkształcalnych. Modele pręta, tarczy, płyty, powłoki i ciał trójwymiarowych. Uogólnione siły zewnętrzne i wewnętrzne w prętach i układach prętowych. Wykresy sił wewnętrznych w prętach i układach prętowych. Definicja naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia. Szczeble analizy wytrzymałościowej: punkt, przekrój, ciało. Podstawowe próby wytrzymałościowe: rozciąganie, skręcanie; wpływ temperatury, schematyzacja wykresu rozciągania. Modele fizyczne materiału, ciało sprężyste, lepko-sprężyste i sprężysto-plastyczne. Teoria stanu naprężenia i odkształcenia. Warunki równowagi wewnętrznej, warunki brzegowe, związki przemieszczeń i odkształceń, równania geometryczne. Prawa konstytutywne. Problemy brzegowe mechaniki ciała odkształcalnego. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, warunek wytrzymałości i warunek sztywności, nośność sprężysta i nośność graniczna. Konstrukcje prętowe, wymiarowanie i elementy optymalizacji. Czyste ścinanie i ścięcie techniczne. Skręcanie prętów kołowych. Skręcanie sprężysto-plastyczne, nośność graniczna pręta skręcanego. Zginanie prętów prostych w zakresie sprężystym, naprężenia, warunek wytrzymałości i sztywności. Zginanie ukośne. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Belki sprężysto-plastyczne, nośność graniczna zginanej belki. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki. Metoda różnic skończonych. Podstawowe twierdzenia o energii sprężystej. Energetyczna metoda wyznaczania przemieszczeń w układach sprężystych. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne układów sprężystych. Metoda sił, metoda przemieszczeń. Zjawisko utraty stateczności. Zagadnienie Eulera. Metody przybliżone wyznaczania obciążeń krytycznych prętów sprężystych. Obliczenia wytrzymałościowe prętów z uwagi na stateczność. Skręcanie prętów o przekroju dowolnym: stan sprężysty, zadanie de Saint-Venanta, analogia błonowa Prandtla, obliczenia wytrzymałościowe. Obliczenia wytrzymałościowe w złożonym stanie naprężenia: pojęcie wytężenia, wybrane hipotezy wytężeniowe. Wytrzymałość złożona prętów i układów prętowych: zginanie ze skręcaniem, zginanie ze ścinaniem. Problemy brzegowe teorii sprężystości, lepko-sprężystości i sprężysto-plastyczności. Cylindry grubościenne w stanie sprężystym i sprężystoplastycznym: wytężenie, obliczenia wytrzymałościowe, wpływ gradientu temperatury na stan naprężenia. Wirujące tarcze kołowe w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym, stan naprężenia i odkształcenia, obciążenie termiczne, nośność sprężysta i nośność graniczna. Podstawy analizy wytrzymałościowej płyt kołowosymetrycznych i płyt prostokątnych. Osiowosymetryczne powłoki w stanie błonowym, stan naprężenia, obliczenia wytrzymałościowe. ĆWICZENIA: Momenty geometryczne figur płaskich. Wykresy sił wewnętrznych w prętach i układach prętowych. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie: naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia. Wymiarowanie i optymalizacja elementów konstrukcyjnych, warunek wytrzymałości, nośność sprężysta i nośność graniczna, warunek sztywności. Czyste ścinanie i ścięcie techniczne. Skręcanie prętów kołowych, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia. Warunek wytrzymałości i sztywności. Skręcanie sprężysto-plastyczne. Nośność graniczna pręta skręcanego. Zginanie prętów prostych w zakresie sprężystym, naprężenia, warunek wytrzymałości. Belki sprężysto-plastyczne, nośność graniczna. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym. Obliczanie przemieszczeń metodą całkowania równania różniczkowego linii ugięcia belki. Metoda różnic skończonych. Energetyczna metoda wyznaczania przemieszczeń w układach sprężystych. Statycznie niewyznaczalne pręty i układy prętowe: określanie reakcji, obliczenia wytrzymałościowe. Określanie ścisłych lub przybliżonych wartości obciążeń krytycznych sprężystych prętów i układów prętowych. Analiza wytrzymałościowa prętów narażonych na

11 utratę stateczności. Skręcanie prętów o przekroju dowolnym: analiza stanu naprężenia, obliczenia wytrzymałościowe. Pręty i układy prętowe w złożonym stanie naprężenia: analiza wytężenia i obliczenia wytrzymałościowe. Analiza i projektowanie cylindrów grubościennych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym. Wirujące tarcze kołowe w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym: nośność sprężysta i nośność graniczna, obliczenia wytrzymałościowe. Płyty kołowosymetryczne i prostokątne, analiza stanu naprężenia, obliczenia wytrzymałościowe. Analiza wytrzymałościowa osiowosymetrycznych powłok w stanie błonowym. LABORATORIUM: Statyczna próba rozciągania metali: typy maszyn wytrzymałościowych, rodzaje próbek, typowe wykresy rozciągania, modele fizyczne ciał stałych, odkształcenia sprężyste i plastyczne, naprężenia charakteryzujące własności mechaniczne, wielkości charakteryzujące własności plastyczne, wyznaczenie modułu Younga. Badanie własności udarowych i dynamicznych metali: zasada badań udarności i jej uzasadnienie, znaczenie próby udarności dla oceny kruchości metali oraz kontroli procesów technologicznych, wyznaczenie współczynnika dynamicznego obciążeń. Zagadnienie naprężeń kontaktowych i pomiary twardości: definicja twardości, podstawowe metody pomiaru twardości metali - statyczne i dynamiczne. Badanie własności reologicznych materiałów polimerowych: podstawowe zjawiska reologiczne: pełzanie i relaksacja, modele mechaniczne ciał lepkosprężystych, wyznaczenie krzywych pełzania dla różnych poziomów naprężeń i dobór parametrów dla modelu fizycznego. Doświadczalna weryfikacja teorii zginania prętów prostych: zginanie proste wyznaczenie linii ugięcia, doświadczalne określenie reakcji hiperstatycznej, zginanie ukośne doświadczalne wyznaczenie odkształceń belki. Weryfikacja doświadczalna teorii skręcania prętów o przekrojach kołowo-symetrycznych. Weryfikacja teorii stateczności prętów: doświadczalne wyznaczenie obciążenia krytycznego, badanie kraty Misesa jako przykładu utraty stateczności w formie przeskoku. Zastosowanie metody tensometrii elektrooporowej do pomiaru odkształceń w konstrukcjach: zasada pomiaru odkształceń i budowa układu pomiarowego, rodzaje tensometrów, pomiary w jednoosiowym i płaskim stanie naprężenia wraz z weryfikacją z wynikami obliczeń wytrzymałości materiałów. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej metali: zjawisko zmęczenia materiałów, metody badań trwałej i ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej, wyznaczenie trwałej wytrzymałości zmęczeniowej metodą Lehra. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Podstawy materiałoznawstwa I W1; 2 pkt. WYKŁADY: Geneza i znaczenie nauki o materiałach w inżynierii biomedyczne. Podstawowe rodzaje materiałów inżynierskich. Struktura materiałów - elementy krystalografii i fazowej budowy materiałów parametry stereologiczne mikrostruktury materiałów. Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem: energii cieplnej - dyfuzja, przemiany fazowe. Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem energii mechanicznej - odkształcenie sprężyste i plastyczne, zmęczenie i pełzanie, zużycie ścierne i dekohezja. Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem energii chemicznej - korozja.

12 Podstawowe metody badania struktury materiałów. Tendencje rozwojowe nauki o materiałach dla inżynierii biomedycznej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Stanisław Marian Pytel, prof. PK Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2) Materiały inżynierskie II W1, L1; E; 3 pkt. WYKŁADY: Klasyfikacja materiałów inżynierskich - podstawowe kryteria podziału materiałów. Własności materiałów: mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Podstawowe zależności pomiędzy składem chemicznym, strukturą a właściwościami materiałów. Metody technologiczne wytwarzania materiałów. Źródła informacji o materiałach inżynierskich. LABORATORIUM: Metody badawcze w nauce o materiałach: badania struktury krystaliczne materiałów, badania przemian fazowych w stopach metali za pomocą analizy cieplnej, badania procesu rekrystalizacji metali, badania podstawowych właściwości mechanicznych materiałów: pękanie, badania materiałowe przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Stanisław Marian Pytel, prof. PK Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2) INŻYNIERIA MEDYCZNA Materiały polimerowe VI W1, L1 4 pkt. WYKŁADY: Polimery we współczesnej technice i medycynie, przyczyny rozpowszechnienia, źródła i sposoby otrzymywania, ceny surowców i kryteria doboru materiałów. Właściwości mechaniczne i zdolności przetwórcze, rodzaje polimerów, modyfikacje, barwniki i pigmenty, metody badań, kompozyty polimerowe, nowoczesne kierunki zastosowań, materiały przyjazne dla środowiska. Nowoczesne metody przetwórstwa termoplastów, wtrysk, wytłaczanie, rozdmuchiwanie, termoformowanie, przetwórstwo duromerów, wytwarzanie kompozytów. Ocena poprawności wykonania wyrobów, komputerowe wspomaganie produkcji. Materiały polimerowe w medycynie, kierunki zastosowań i możliwości wytwarzania implantów, sztucznych tkanek oraz farmaceutyków.

13 LABORATORIUM: Identyfikacja materiałów polimerowych. Własności użytkowe i ocena jakości materiałów polimerowych: Udarność materiałów polimerowych, Starzenie i wodochłonność polimerów, Odporność materiałów niemetalowych na zużycie. Metody oceny jakości właściwości przetwórczych: Oznaczanie wskaźnika płynięcia, temperatura mięknienia Vicata. Przetwórstwo tworzyw sztucznych - zasada prasowania, wtryskiwania, schemat wtryskarki, cykle pracy, wytłaczanie, kalandrowanie, skurcz wyprasek. Wymogi technologiczne przy przetwórstwie, błędy konstrukcji wyprasek. Inne rodzaje przetwórstwa spawanie, klejenie, obróbka cieplna. Spienianie tworzyw sztucznych Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Stanisław Kuciel Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Elektrotechnika II W1, L1; 2 pkt. WYKŁADY: Obwody elektryczne prądu stałego. Pole elektryczne i magnetyczne. Rozwiązywanie liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego. Energia i moc prądu stałego. Prądy zmienne, pojęcia podstawowe, wykresy wskazowe. Obwody elektryczne zawierające elementy R, L, C. Rezonans elektryczny napięć i prądów. Własności magnetyczne ciał. Obwody z elementami sprzężonymi magnetycznie. Transformator. Układy trójfazowe - trójprzewodowe i czteroprzewodowe. Moc w układach jedno- i trójfazowych prądu przemiennego. Kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe: prostowniki jednofazowe i trójfazowe. Podstawy budowy maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego. Metody regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego i przemiennego. LABORATORIA: Pomiar podstawowych parametrów elektrycznych: R, L, C różnymi metodami. Badanie transformatora 1-fazowego. Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej w układach 1- i 3- fazowych oraz kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe 1- i 3- fazowe. Badania silnika i prądnicy prądu stałego z komutatorem elektromechanicznym. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Józef Struski, prof. PK Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (M-4) Elektronika III W1, L1; 2 pkt.

14 WYKŁADY: Zasada działania i charakterystyki elementów półprzewodnikowych: diody prostownikowej, pojemnościowej, Zenera, LED, tranzystora bipolarnego, FET, MOSFET, IGBT, tyrystora, symistora. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie OE, OC, OB: parametry, charakterystyki, zastosowania, wzmacniacz różnicowy. Sprzężenie zwrotne: rodzaje, przykłady zastosowań ujemnego i dodatniego sprzężenia zwrotnego w układach elektronicznych. Wzmacniacz operacyjny: zasada działania, charakterystyki, podstawowe układy pracy. Przykłady rozwiązań wzmacniaczy. Stabilizatory napięcia i prądu. Generatory przebiegów sinusoidalnych: warunki generacji drgań, odmiany generatorów RC, generatory LC przykłady, generatory kwarcowe. Generatory przebiegów niesinusoidalnych: przykłady realizacji generatorów fali prostokątnej i przebiegu trójkątnego, generator funkcyjny. Podstawowe układy cyfrowe: bramki, realizacja funkcji logicznych, podstawowe prawa algebry Boola, realizacja i minimalizacja funkcji logicznych, przerzutniki. Cyfrowe bloki funkcjonalne: liczniki, kodery, dekodery, multipleksery, demultipleksery, przetworniki A/C i C/A. Technika mikroprocesorowa: architektura mikrokomputera jednoukładowego pamięć ROM, RAM, porty wejścia-wyjścia. LABORATORIUM: Pomiar charakterystyk elementów elektronicznych: diody prostownikowej, Zenera, LED, tranzystorów: bipolarnego, MOSFET, IGBT. Parametry i podstawowe układy pracy wzmacniacza operacyjnego: wzmacniacz nieodwracający i odwracający fazę, układ różniczkujący, całkujący, komparator, generator. Symulacja układów analogowych i cyfrowych w środowisku LabVIEW: wzmacniacz tranzystorowy, podstawowe elementy cyfrowe, przerzutniki, cyfrowe bloki funkcjonalne. Sterownik mikroprocesorowy: architektura mikrokomputera jednoukładowego rodziny AVR, odczyt i programowanie stanu portów, pomiar sygnałów analogowych, sterowanie silnikiem krokowym i silnikiem prądu stałego. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Józef Tutaj Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (M-4) Podstawy informatyki II W1, L1; 2 pkt. WYKŁADY: Architektura i organizacja komputerów. Klasyczne architektury komputerów. Architektura procesora. Cykl rozkazowy procesora, przetwarzanie potokowe, superpotokowe i superskalarne, architektury procesorów. Przerwania system przerwań, tryby adresowania. Interfejsy i komunikacja. Wielozadaniowość i współbieżność. Systemy wieloprocesorowe. Wstęp do systemów operacyjnych. Definicja systemu operacyjnego, zasady działania, ewolucja systemów operacyjnych, usługi i zadania systemu operacyjnego, funkcje systemowe, właściwości systemu operacyjnego. Wstęp do sieci komputerowych. Topologie sieci, pojęcie protokołu sieciowego (TCP/IP). Sprzęt sieciowy, oprogramowanie. Zarządzanie sieciami. Internet i Intranet. Ochrona zasobów w sieciach komputerowych. Podstawy metod numerycznych. Stabilność numeryczna, błędy zaokrągleń. Numeryczne rozwiązywanie równań jednej zmiennej. Metody rozwiązywania układów równań liniowych.

15 LABORATORIUM: Struktura systemu operacyjnego kompatybilnego z UNIX-em na przykładzie Linuxa. Praca w shellu. Konfiguracja stacji roboczej. Serwery internetowe. Obliczenia numeryczne i symboliczne przy wykorzystaniu narzędzi typu CAD. Elementy analizy numerycznej z przykładami metod rozwiązywania podstawowych zadań. Elementy grafiki wektorowej i rastrowej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Leszek Wojnar Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) Anatomia i fizjologia I W2, E; 4 pkt. WYKŁADY: Osteologia i myologia. Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy. Układ pokarmowy. Układ moczowo-płciowy. Centralny system nerwowy. Obwodowy układ nerwowy. Najczęściej stosowana aparatura diagnostyczna i lecznicza dla poszczególnych układów anatomicznych. Fizjologia ogólna. Zjawiska bioelektryczne. Fizjologia mięśni. Hemodynamika z fizjologią serca. Fizjologia wzroku. Fizjologia narządu słuchu i równowagi. Fizjologia układu oddechowego. Fizjologia układu pokarmowego. Fizjologia układu nerwowego. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. med. Stanisław Rumian Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Propedeutyka nauk medycznych I W1; 1 pkt. WYKŁADY: Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu demografii, statystyki i epidemiologii w medycynie. Zdrowie, jego ocena i ochrona. Ogólne zasady postępowania terapeutycznego, diagnostycznego i pielęgnacyjnego w ramach opieki zdrowotnej nad pacjentem. Organizacja pracy podstawowych oddziałów szpitalnych interny, pediatrii, chirurgii, położnictwa i neonatologii, intensywnej terapii. Rola badań diagnostycznych w rozpoznawaniu, rokowaniu, terapii i monitorowaniu procesu chorobowego oraz profilaktyce. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych oddziałach szpitalnych.

16 Przedstawienie patogenezy, diagnostyki i leczenia w zakresie wybranych chorób układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, krwiotwórczego oraz schorzeń endokrynologicznych. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. med. Stanisław Rumian Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Biochemia II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Zasady budowy białek oraz zależność pomiędzy ich strukturą i funkcją. Enzymy. Kwasy nukleinowe: (1) DNA replikacja, mutacje i systemy naprawy; (2) RNA transkrypcja, kod genetyczny, translacja. Podstawy metabolizmu zdobywanie i przetwarzanie energii (katabolizm) oraz procesy biosyntez (anabolizm). Przemiany węglowodanów, lipidów i związków azotowych. Specyficzność i współzależność metaboliczna różnych tkanek. Regulacja hormonalna metabolizmu energetycznego. Zaburzenie przemian wrodzone i nabyte schorzenia metaboliczne. Podstawowe pojęcia biotechnologii współczesne metody stosowane w diagnostyce i terapii. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Piotr Laidler, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (UJCM) Biofizyka II W2, E; 4 pkt. WYKŁADY: Podstawy teoretyczne biofizyki; budowa materii; stany skupienia materii; Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie (modele biologiczne, m. fizyczne, m. analogowe, m. matematyczne). Układy i procesy termodynamiczne oraz zasady termodynamiki w procesach biologicznych. Termokinetyki - mechanizmy transportu ciepła. Podstawy biofizyki molekularnej komórek i tkanek mięśniowej, nerwowej i łącznej. Zasady procesów transportu błonowego. Biofizyka narządów i zmysłów; Biofizyka zmysłu słuchu: fizyczne podstawy drgań, analiza dźwięku w układzie słuchowym, wytwarzanie i analiza dźwięków mowy. Biofizyka zmysłu słuchu: układ optyczny oka, aberracje układu optycznego, zdolność rozdzielcza oka, widzenie stereoskopowe, wspomaganie widzenia. Biofizyka układu oddechowego: wymiana gazowa, mechanizm wentylacji płuc. Biofizyka układu krążenia: właściwości reologiczne krwi, aktywność mechaniczna, elektryczna i magnetyczna serca, właściwości biomechaniczne naczyń krwionośnych, wydajność energetyczna serca.

17 Wpływ czynników fizycznych na organizm; Wpływ wilgoci i temperatury na organizm żywy a termoregulacja. Działanie pola elektromagnetycznego na organizm żywy. Adaptacja żywych organizmu do zmian czynników mechanicznych ciśnienia, przyspieszeń i fal sprężystych. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące wpływ i ochrona przed skutkami. Fizykalne aspekty wybranych metod obrazowania tkanek i narządów. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Sylwia Łagan Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Marketing i zarządzanie w służbie zdrowia III W1, 1 pkt WYKŁADY: Istota i pojęcie marketingu, jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Otoczenie rynkowe w aspekcie służby zdrowia. Marketing dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów i usług, przepływu informacji. System informacji marketingowej w aspekcie medycznym. Segmentacja rynku i pozycjonowanie oferty. Decyzje marketingowe dotyczące produktu, usług, cen, promocji i dystrybucji. Zarządzanie przedsiębiorstwem medycznym, jego podstawowe cele i znaczenie. Instytucje w otoczeniu służby zdrowia jako obiekty zarządzania. Procesy zarządzania produkcją oraz wykonywania usług: planowanie, sterowanie, kontrolowanie. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi: organizowanie zatrudnienia, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie. Cechy i cele służby zdrowia. Struktury organizacyjne typy struktur oraz ich projektowanie w zależności od warunków techniczno-organizacyjnych oraz realizowanych zadań. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Dobór personelu i zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne. Istota pracy kierowniczej. Etyczny, kulturowy i humanistyczny kontekst zarządzania w służbie zdrowia. Otoczenie przedsiębiorstwa a skuteczność zarządzania. Wybrane koncepcje zarządzania w aspekcie służby zdrowia. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Andrzej Ryniewicz Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6) INZYNIERIA BIOMEDYCZNA Marketing i zarządzanie w służbie zdrowia III W1; 1 pkt.

18 WYKŁADY: Zarządzanie publiczne jako proces podejmowania decyzji. Postawa i kompetencje menedżera organizacji publicznej. Zasady budowy struktur organizacyjnych w organizacjach publicznych. Współczesne koncepcje zarządzania. Analiza strategiczna i jej rola w zarządzaniu publicznym. Biznes plan. Istota marketingu i jego rola w organizacji, klient i jego rola w marketingu usług, usługa jako produkt w ujęciu marketingowym, segmentacja rynku usługi medycznej, cena i promocja w marketingu usług medycznych, marketingowy system informacji. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Joanna Żyra Instytut Ekonomii, socjologii i Filozofii (F-4) Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej III W1; 1 pkt. WYKŁADY: Wprowadzenie do bioetyki. Zasady autonomii pacjenta, nieszkodzenia i podwójnego skutku. Problemy etyczne w transplantologii i inżynierii genetycznej. Procedury związane z uzyskiwaniem atestów na materiały i urządzenia medyczne oraz pozwoleń na badania kliniczne. Normy i standardy obowiązujące w inżynierii biomedycznej. Zarządzanie w służbie zdrowia. Podstawy prawne funkcjonowania klinik. System kontroli jakości i akredytacja laboratoriów /pracowni/. Pojęcie ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Zagadnienia prawne związane z transplantacją i inżynierią genetyczną. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Jacek Jastal, Mgr Maria Talaga Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii PK Ortopedia i protetyka IV W1, S1; 1 pkt. WYKŁADY: Ortopedia - wiadomości podstawowe. Podstawy leczenia złamań, zrost kostny. Zaburzenia zrostu kości, staw rzekomy. Implanty w ortopedii. Stabilizacja zewnętrzna kości. Urazy kręgosłupa. Urazy kończyn górnych. Złamania miednicy. Urazy kończyn dolnych. Osteoporoza. Wady wrodzone kończyn. Wady wrodzone kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu.

19 SEMINARIUM: Zajęcia z zakresu diagnostyki medycznej, metod klinicznych stosowanych przy zabiegach operacyjnych oraz rehabilitacji pozabiegowej w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ w Zakopanem. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski Collegium Medicum UJ DZIENNE STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: Wszystkie specjalności Biotermodynamika I W1, L1; 3 pkt WYKŁADY: Pojęcia podstawowe termodynamiki. Stan układu: parametry stanu, równanie stanu w postaci ogólnej, zerowa zasada termodynamiki. Temperatura ciała ludzkiego. Zakres i zdolność regulacji temperatury wewnętrznej organizmu. Termoreceptory. Mechanizm regulacji termicznej organizmu. Przemiana termodynamiczna. Praca. Ciepło przemiany, ciepło właściwe. Sposoby przekazywania ciepła. Schładzanie organizmu przez przewodzenie konwekcją, promieniowanie. Wartości parametrów cieplnych tkanek biologicznych in vitro. I zasada termodynamiki w procesach biologicznych. Funkcje stanu układu określające energię substancji: energia wewnętrzna, entalpia. Pojęcie entalpii. II zasada termodynamiki w procesach biologicznych. Szybkość procesów biologicznych, prawo Arheniusa. Stan gazu doskonałego: równanie stanu i równania kaloryczne. Przemiany fazowe substancji prostych. Punkt potrójny i krytyczny. Energia przemian fazowych. Równania stanu i kaloryczne dla różnych stanów skupienia. Schładzanie przez parowanie. Stan gazu rzeczywistego. Roztwory gazu doskonałego. Prawo Leduca i Daltona. Parametry i funkcje stanu roztworu. Stan gazu wilgotnego. Parametry stanu gazu wilgotnego. Równanie stanu i równania kaloryczne gazu wilgotnego. Wykres i-x Moliera. Równania różniczkowe I zasady termodynamiki. Ogólna różniczkowa postać równań kalorycznych. Redukcja równań w ogólnej postaci do czynników prostych. Przemiany charakterystyczne, zależności uniwersalne. Przemiany gazów doskonałych, par, gazu wilgotnego. Obieg termodynamiczny. II zasada termodynamiki dla obiegu. Obieg teoretyczny silnika, ziębiarki, pompy ciepła. Idealny obieg Carnota. Obieg sprężarki. Gazowe obiegi chłodnicze. Skojarzona gospodarka cieplna. LABORATORIUM: Pomiar temperatury: skale termometryczne, podział przyrządów, nieelektryczne i elektryczne, termowizja. Wzorcowanie termometrów. Metodyka prowadzenia pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów w spoczynku i w ruchu. Metody kompensacyjna i wychyleniowa, korekcja temperatury odniesienia. Kalibratory ciśnienia i temperatury. Pomiar ciśnienia: Rodzaje ciśnień. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru ciśnienia. Charakterystyki teoretyczne i rzeczywiste czujników termometrycznych i manometrycznych. Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. Pomiar strumienia przepływającej substancji: Kryteria podziału przepływomierzy. Podstawy teoretyczne zwężkowego pomiaru strumienia płynu. Przepływomierze ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, Coriolisa. Pomiar wilgotności powietrza. Higrometry i psychrometry. Zjawiska dławienia przepływu płynu na [podstawie współpracy pompy i wentylatora z odpowiadającymi im sieciami. Pompy klasyczne i biopompy. Elementy skojarzonej gospodarki cieplnej.

20 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Piotr Cyklis, prof. PK Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) Mechanika płynów III W1, C1, E; 3 pkt. WYKŁADY: Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynów. Elementy kinematyki płynów. Metody badania ruchu płynów. Wydatek objętościowy i masowy płynu. Równanie ciągłości przepływu. Siły działające na płyn. Równania równowagi Eulera. Warunki całkowalności równań równowagi. Napór cieczy na ściany płaskie i zakrzywione. Równania ruchu płynu doskonałego. Całki równań ruchu płynu doskonałego, równanie Bernoulliego. Zastosowanie zasady pędu i krętu w mechanice płynów. Uogólnione równanie Bernoulliego. Ruch płynu w przewodach zamkniętych. Klasyfikacja przepływów płynów lepkich, klasyczne doświadczenie Reynoldsa. Prawo Hagen- Poiseuille'a. Straty ciśnienia wywołane lepkością oraz przeszkodami miejscowymi. ĆWICZENIA: Równowaga względna cieczy. Wyznaczanie naporu hydrostatycznego na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Reakcja hydrodynamiczna płynu. Wyznaczanie mocy turbiny reakcyjnej. Wyznaczanie strat ciśnienia w przepływach płynu przez przewody. Obliczanie lepkości turbulentnej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Kazimierz Rup Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) Bioreologia IV W1; 2 pkt. WYKŁADY: Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynu. Siły działające na płyn. Równania ruchu płynu w naprężeniach. Tensor naprężenia w płynie. Tensor prędkości deformacji w płynie. Równania konstytutywne. Podstawowe zasady mechaniki ośrodków ciągłych. Ciecz Reinera-Rivlina. Liniowy płyn Newtona. Modele płynów nienewtonowskich z uwzględnieniem płynów biologicznych. Równania Naviera-Stokesa. Analityczne całkowanie uproszczonych równań Naviera-Stokesa. Podobieństwo hydromechaniczne przepływów.

21 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) Dokumentacja Techniczna I C1; 2 pkt. ĆWICZENIA: Sposoby zapisu konstrukcji. Zasady odwzorowania. Rzutowanie zastosowanie geometrii wykreślnej i aksonometrii. Wymiarowanie - zasady wymiarowania i stosowane uproszczenia. Sporządzanie i odczytywanie rysunków złożeniowych i warsztatowych. Wykorzystanie grafiki komputerowej w tworzeniu dokumentacji technicznej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Marek Szczybura Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) Podstawy projektowania elementów konstrukcji IV W2, P2; 5 pkt. WYKŁADY: Kryteria i zasady konstruowania i projektowania elementów maszyn. Podstawy projektowania zintegrowanych urządzeń mechaniczno-elektronicznych. Rozkłady obciążeń w połączeniach i napędach maszyn. Zakres CAD w projektowaniu technicznym. Tolerancje, pasowania, chropowatość. Połączenia w układach mechanicznych, klasyfikacja i metody projektowania. Łożyska ślizgowe i toczne. Zasady działania sprzęgieł i hamulców, klasyfikacja, sposoby projektowania. Funkcje, kryteria doboru i parametry przekładni zębatych. Wieloaspektowe podejście do kształtowania konstrukcji optymalizacja wielokryterialna. PROJEKT: Projektowanie połączeń śrubowych śruba rzymska. Wybrane elementy projektowania protezy rzepki kolanowej Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3)

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Fizyka medyczna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011 Sem. 1 OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 011 Kod kursu MAP00114 Nazwa kursu: ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A lub angielski Tygodniowa - - - liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Załącznik nr 7 do Uchwały nr 87/2004 RG z dn. 22.04.04r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW I. WYMAGANIA OGÓLNE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Studia zawodowe na kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 132 Poz. 1166 Załącznik nr 77 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia Przedmioty kształcenia ogólnego Karta przedmiotu Technologia informacyjna Forma zajęć: ćwiczenia Wymiar godzinowy semestr zimowy semestr letni 15 ECTS semestr

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności Nazwa u BHP i ergonomia Tryb studiów Stacjonarne Semestr 2 Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Liczba godzin (łącznie) Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo