STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA STACJONARNE I STOPNIA"

Transkrypt

1 Psychologia i socjologia pracy II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Teoria grup społecznych rodzaje grup i ich funkcje. Grupy odniesienia w miejscu pracy. Człowiek jako element struktury społecznej normy, wartości i zwyczaje. Homo Faber indywidualność i uczestnik grup społecznych. Psychospołeczne zasady efektywnej pracy w odmiennych grupach społecznych i różnych typach społeczności, potrzeba sukcesu i samorealizacji zawodowej. Techniki employeeship zachowania potęgujące inicjatywę, lojalność i odpowiedzialność w miejscu pracy, testy predyspozycji pracowniczych i wykresy motywacyjne metoda T. Hendriksona. Teorie roli kierowniczej, koncepcja wypalania się kierowników. Społeczne podłoże stresu i frustracji w miejscu pracy. Biologiczne i społeczne mechanizmy stresu grupowego i indywidualnego, stres w grupach działających aktywnie i stres pasywnych, psychologia grupy i psychospołeczne cechy doskonałego zespołu, depresje pracownicze. Społeczne mechanizmy obronne i adaptacyjne. Rynek pracy umiejętności autokreacji w aktywnym poszukiwaniu pracodawcy, techniki pobudzania motywacji, społeczne uwarunkowania dobrego startu. Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz Dębicka Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii PK Etyka zawodowa II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Moralność i etyka. Status teorii etycznych w porównaniu do teorii naukowych. Główne kategorie i sposoby ugruntowania etyki. Działanie i podmiot moralny: racjonalność i sumienie, wolność i odpowiedzialność. Mapa etyki współczesnej: najważniejsze kierunki i trendy. Etyka cnót. Etyka skutków, utylitaryzm. Etyka deontologiczna (obowiązków) i jej odmiany. Etyka idealnych wartości. Najważniejsze standardy etyczne dla praktyki gospodarczej i inżynierskiej: sprawiedliwość dystrybutywna, bezstronność, uczciwość i lojalność, respekt dla godności pracowników, odpowiedzialność. Społeczna rola inżyniera; profesjonalizm. Kodeksy etyki inżynierskiej, kodeks europejskiego stowarzyszenia inżynierów (FEANI), wewnętrzne kodeksy firm. Elementy etyki inżyniera. Kompetencja i stałe doskonalenie zawodowe. Nadrzędna zasada bezpieczeństwa i dobra publicznego. Uczciwość i realizm w zawodowych orzeczeniach i szacunkach. Wymóg poufności i zachowania tajemnicy zawodowej. Konflikty interesów. Miejsce pracy: bezpieczeństwo i warunki, etyka kierowania. Relacje z innymi inżynierami: współpraca, uczciwa konkurencja, otwartość na krytykę, dbałość o status zawodu. Model praktycznego rozumowania

2 moralnego. Szczególna rola zasady odpowiedzialności. Studia przypadków: katastrofy i wypadki. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Marek Pyka, Dr Jacek Jaśtal Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) Komunikacja interpersonalna II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Człowiek w otoczeniu społecznym - podstawowy psychologii społecznej. Cele, cechy, modele teoretyczne procesu komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Komunikacja międzykulturowa. Wpływ emocji na proces komunikacji. Bariery poprawnej komunikacji. Przebieg procesów komunikacji w grupie i organizacji. Techniki kierowania grupą. Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjacje podstawowe złożenia, fazy, przygotowanie do negocjacji; role z zespole negocjacyjnym; wybrane techniki negocjacyjne. Techniki wywierania wpływu. Autoprezentacja. Cele i zadania public relation działania i techniki promocyjne. Charakterystyka przemian na współczesnym rynku - przygotowanie CV, listu motywacyjnego; rozmowa kwalifikacyjna. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka, Dr Jacek Jaśtal Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Ekonomia II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Proces gospodarowania i jego elementy. Podmioty procesu gospodarowania gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwa (formy własności prywatnej w biznesie), państwo. Mechanizmy gospodarki rynkowej. Rynek pracy, uczestnicy rynku pracy, czynniki kształtujące zatrudnienie bezrobocie rodzaje, przyczyny, stopa bezrobocia, aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Pieniądz i współczesny system bankowy istota pieniądza w gospodarce (pojęcie, funkcje, rodzaje), system bankowy w Polsce i na świecie, miękka i twarda polityka Banku Centralnego, banki komercyjne (depozyty, kredyty). Rynek finansowy, instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, instytucje rynku finansowego, GPW w Warszawie.

3 Polityka fiskalna państwa, budżet, dług publiczny. Wahania koniunktury gospodarczej i ich przyczyny. Rola państwa w gospodarce, rozwój lokalny a globalizacja. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem koszty i ich rodzaje, rachunek wyników, bilans, biznes plan. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz Dębicka Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) Ochrona własności intelektualnej VII W1; 1 pkt. WYKŁADY: Pojęcie własności intelektualnej. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Twórcy i współtwórcy jako podmioty praw autorskich. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek utworów chronionych. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Status prawny prac dyplomowych, programów komputerowych, baz danych. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego. Naruszenie praw autorskich. Własność przemysłowa: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych. Nabycie patentu na wynalazek. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii układów scalonych. Prawo ochronne na znak towarowy. Ochrona prawna własności przemysłowej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Mgr Maria Talaga Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia VI W1; 1 pkt. WYKŁADY: Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowoczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem pracy przegląd koncepcji oraz kosztów społecznych związanych z ich wdrażaniem. Umiejętność oceny ryzyka zawodowego związanego z różnymi formami pracy inżyniera. Metody budowania kultury bezpieczeństwa pracy, analiza barier i trudności. Źródła ergonomii podstawy przyrodnicze, medyczne i społeczne. Zakres przedmiotowy, interdyscyplinarność. Główne nurty i metody współczesnej ergonomii. Stanowisko pracy aspekty techniczne i społeczne. Humanizacja techniki i specyfika zawodu inżyniera. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka

4 Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) DZIENNE STUDIA MAGISTERSKIE Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia VI W1; 1 pkt WYKŁADY: Pojęcie ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Multidyscyplinarny charakter ergonomii. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Materialne środowisko pracy. Czynniki materialnego środowiska pracy: mikroklimat otoczenia (temperatura, wilgotność i ruch powietrza, ciśnienie oraz zanieczyszczenia powietrza), promieniowanie (jonizujące, ultrafiolet, widzialne, cieplne, długofalowe), światło i barwy, hałas i wibracje,). Fizykalna charakterystyka wybranych czynników, oddziaływanie na organizm człowieka, metody przeciwdziałania szkodliwym oddziaływaniom, środki ochrony osobistej, zasady zachowania bezpieczeństwa pracy. Oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja. Ochrona przed hałasem i wibracjami. Zagrożenia ze strony maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zagrożenie pożarowe. Poziom ergonomicznej jakości eksploatowanego stanowiska pracy. Model mechanistyczny i heurystyczny zachowania człowieka. Przewidywanie skutków działania człowieka. Założenia procesu diagnozowania ergonomicznego. Czynniki wpływające na diagnozę ergonomii. Modelowanie i symulacja działań człowieka w środowisku człowiek-maszyna-otoczenie. Określenie wymiarów stanowiska pracy. Analiza bezpieczeństwa. Modelowanie makiety człowieka z określeniem wymiarów i płci. Zmienne antropometryczne. Analiza postawy przy pracy, komfort ogólny w zadanej pozycji. Wydajności pracy. Analiza aktywności człowieka. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Marek Jedynak Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) Technologia informacyjna I W1, L1; 2 pkt. WYKŁADY: Arytmetyka komputerów. Systemy liczbowe binarny i heksadecymalny. Systemy kodowania liczb. Arytmetyka stałoprzecinkowa. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa. System komputerowy. Sprzęt i oprogramowanie. Klasyfikacja oprogramowania. Oprogramowanie podstawowe, narzędziowe i użytkowe, funkcje i zastosowanie poszczególnych klas oprogramowania. Podstawy technologii internetowych. Standardy W3C. Protokoły komunikacyjne. Relacyjne bazy danych. Struktury bazy danych. Języki zapytań, optymalizacja zapytań. Zagadnienia implementacji baz danych. Projektowanie baz danych,

5 architektura klient-serwer. Bazy rozproszone. Przetwarzanie transakcyjne. Bazy obiektowe. Projektowanie aplikacji baz danych. LABORATORIUM: Projektowanie stron WWW przy użyciu narzędzi XHTML, CSS, PHP i MySQL. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Leszek Wojnar Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) Matematyka I W2, C2; 4 pkt. II W1, C1, E; 4 pkt. WYKŁADY: Ciągi liczbowe: definicja granicy, twierdzenia o granicach, granice specjalne. Szeregi liczbowe: definicja szeregu liczbowego, zbieżność, warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności. Przestrzeń wektorowa, przestrzeń Euklidesa: definicja przestrzeni wektorowej, baza, wymiar, działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), równanie parametryczne prostej, odległość punktu od prostej, odległość dwóch prostych, równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, odległość punktu od płaszczyzny, wzajemne położenie prostej i płaszczyzny. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej: funkcje elementarne, odwzorowania, definicja granicy, twierdzenia o granicy, definicja ciągłości, twierdzenia o ciągłości, granice specjalne, własności funkcji ciągłej. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: definicja ilorazu różnicowego, definicja pochodnej, interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej, pochodne funkcji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, funkcja złożona, twierdzenia o różniczkowaniu, twierdzenie Rolle a, twierdzenie Lagrange a, twierdzenie Cauchy ego, reguła de l Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji: monotoniczność, ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty, twierdzenie Taylora. Liczby zespolone: definicja liczby zespolonej, działania na liczbach zespolonych. Elementy algebry wyższej: macierze, działania na macierzach, wyznaczniki, własności, układy równań liniowych (informacyjnie) *. Całkowanie: metody całkowania, całka oznaczona, zastosowanie całki oznaczonej, całka niewłaściwa. Funkcje wielu zmiennych: granica, pochodne cząstkowe, różniczka, ekstrema. Całki wielokrotne: całka podwójna i potrójna, definicje, twierdzenia o iteracji, obszary normalne, całkowanie po tych obszarach. Całka powierzchniowa i krzywoliniowa: (informacyjnie) *. Równania różniczkowe: równania różniczkowe zwyczajne, równania o zmiennych rozdzielonych, równania cząstkowe (informacyjnie) *. Szeregi Fouriera, transformacje całkowe: rozwijanie funkcji w szereg Fouriera, transformacja Laplace a (informacyjnie) 1. ĆWICZENIA: Ciągi liczbowe: obliczanie granic, twierdzenia o granicach, granice specjalne. Szeregi liczbowe: badanie zbieżności szeregów, warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności. Przestrzeń wektorowa, przestrzeń Euklidesa: przykłady przestrzeni wektorowej, 1 hasła przy których napisano informacyjnie przeznaczone są do samodzielnego przestudiowania przez studenta

6 baza, wymiar, działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), równanie parametryczne prostej, wyznaczanie odległości punktu od prostej, wyznaczanie odległości dwóch prostych, równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, wyznaczanie odległości punktu od płaszczyzny, badanie wzajemnego położenia prostej i płaszczyzny. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej: studiowanie funkcji elementarnych, odwzorowania, obliczanie granic, twierdzenia o granicy, badanie ciągłości funkcji, twierdzenia o ciągłości, studiowanie granic specjalnych, własności funkcji ciągłej. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej, pochodne funkcji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, funkcja złożona, twierdzenia o różniczkowaniu, twierdzenie Rolle a, twierdzenie Lagrange a, twierdzenie Cauchy ego, obliczanie granic za pomocą reguły de l Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji: monotoniczność, ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty, twierdzenie Taylora. Liczby zespolone: działania na liczbach zespolonych. Elementy algebry wyższej: macierze, działania na macierzach, obliczanie wyznaczników, rozwiązywanie układów równań liniowych. Całkowanie: metody całkowania, całka oznaczona, zastosowanie całki oznaczonej, obliczanie całek niewłaściwych. Funkcje wielu zmiennych: obliczanie granic, obliczanie pochodnych cząstkowych oraz różniczek, wyznaczanie ekstremów. Całki wielokrotne: obliczanie całek podwójnych i potrójnych, twierdzenia o iteracji, obszary normalne, całkowanie po tych obszarach. Obliczanie całek powierzchniowych i krzywoliniowych. Równania różniczkowe: równania różniczkowe zwyczajne, rozwiązywanie równań o zmiennych rozdzielonych, przykłady równań różniczkowych cząstkowych. Szeregi Fouriera, transformacje całkowe: rozwijanie funkcji w szereg Fouriera, obliczanie transformacji Laplace a. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK Instytut Matematyki (F-2) Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa II W1, C1; 2 pkt. WYKŁADY: Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń: pojęcie zdarzenia losowego, definicja prawdopodobieństwa klasyczna i aksjomatyczna, zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa: jednowymiarowa definicja zmiennej losowej, wartość oczekiwana, wariancja, rozkłady zmiennych losowych, rozkład normalny. Zmienna losowa wielowymiarowa: zmienna losowa dwuwymiarowa, parametry rozkładu, rozkłady. Elementy statystyki matematycznej: estymacja, weryfikacja hipotez parametrycznych, analiza wariancji, podstawowe pojęcia procesów stochastycznych, metody selekcji i redukcji informacji, metody analizy danych, metody badania współzależności zmiennych, analiza danych dyskretnych, redukcja wymiarowości analiza dyskryminacyjna i analiza głównych składowych, taksonomia i grupowanie danych, graficzna analiza danych wielowymiarowych,

7 analiza szeregów czasowych, ocena wyników pomiarów, informatyczne narzędzia analizy danych, statystyka w medycynie (informacyjnie) 2. ĆWICZENIA: Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń: zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo klasyczne i aksjomatyczne, zadania na zdarzenia niezależne i prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa: jednowymiarowa zmienna losowa, obliczanie wartości ocze-kiwanej, obliczanie wariancji, rozkłady zmiennych losowych, rozkład normalny. Zmienna losowa wielowymiarowa: zmienna losowa dwuwymiarowa, obliczanie parametrów rozkładu. Elementy statystyki matematycznej; zadania na temat: estymacji, weryfikacji hipotez parametrycznych, analizy wariancji, podstawowych procesów stochastycznych, metod selekcji i redukcji informacji, metod analizy danych, metod badania współzależności zmiennych, analizy danych dyskretnych, redukcji wymiarowości analizy dyskryminacyjnej i analizy głównych składowych, taksonomii i grupowania danych, graficznej analizy danych wielowymiarowych, analizy szeregów czasowych, oceny wyników pomiarów, informatycznych narzędzi analizy danych, statystyki w medycynie. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK Instytut Matematyki (F-2) Fizyka I W2, C1, L1; 5 pkt. WYKŁADY: Przedmiot i metody badawcze fizyki. Wielkości fizyczne: skalary, wektory, tensory. Zasady dynamiki Newtona w mechanice klasycznej. Zasady zachowania pędu, energii i momentu pędu a symetrie w przyrodzie. Siły zachowawcze. Doświadczalne podstawy fizyki relatywistycznej. Transformacja Lorentza i efekty relatywistyczne. Relatywistyczny związek energii i masy. Model punktu materialnego, bryły sztywnej i ośrodka rozciągłego w klasycznym opisie zjawisk mechanicznych. Napięcia i odkształcenia w ośrodku ciągłym. Ośrodki sprężyste i prawo Hooke a. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Elementy akustyki. Elementy hydromechaniki i hydrostatyki. Równanie Eulera dla cieczy nielepkich. Równanie Bernoulliego. Układy termodynamiczne i ich opis. Elementy statystycznego opisu zjawisk fizycznych: rozkład Boltzmanna, rozkład Maxwella dla gazu doskonałego. Podstawowe właściwości pól elektrycznych i magnetycznych. Siła Lorentza. Równania Maxwella. Równanie fali elektromagnetycznej. Widmo i właściwości fal elektromagnetycznych. Podstawy optyki falowej i geometrycznej. Kwantowe właściwości światła optyka kwantowa. Dualizm falowo-korpuskularny. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Fale materii i mikroskop elektronowy. Kwantowe poziomy energetyczne a promieniowanie atomów i cząsteczek. Stany związane jako analogia fal stojących. Funkcja falowa i jej właściwości. Tunelowanie kwantowe i skaningowa mikroskopia tunelowa. Jądro atomowe i reakcje jądrowe. Budowa materii - cząstki elementarne. Plazma jako stan materii: od wnętrza gwiazd do wnętrza jądra atomowego. Tokamaki i kontrolowana reakcja 2 hasła przy których napisano informacyjnie przeznaczone są do samodzielnego przestudiowania przez studenta

8 termojądrowa. Teoria pasmowa ciał stałych. Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego w metalach. Półprzewodniki i ich zastosowanie w elektronice i optoelektronice. Właściwości magnetyczne ciał. ĆWICZENIA: Zastosowanie wektorów w opisie kinematyki punktu materialnego. Transformacje układów współrzędnych: symetrie i płynące stąd uproszczenia opisu. Rozwiązywanie równań ruchu - przykłady. Zastosowania zasad zachowania pędu i energii. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Relatywistyczne prawo składania prędkości. Posługiwanie się operatorami różniczkowymi: gradient, dywergencja, rotacja w opisie pól i oddziaływań fizycznych. Proste zagadnienia elektrostatyki, magnetostatyki. Dudnienia, interferencja fal. Fale stojące. Unormowanie funkcji falowej. LABORATORIUM: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego. Wyznaczanie modułu Younga i modułu sztywności. Pomiar naprężeń przy pomocy tensometru oporowego. Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy. Transport i wymiana ciepła. Badanie pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej. Badanie pola magnetycznego przy użyciu hallotronu. Analiza spektralna gazów. Dyfrakcja i interferencja światła lasera. Pomiar współczynnika absorpcji promieniowania. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki (F-1) Instytut Fizyki (F-1) Semestr wymiar godzin, punkty: Chemia I W2, C1, E; 5 pkt. II L1; 1 pkt. WYKŁADY: Właściwości materii. Układ okresowy pierwiastków. Atomowa i cząsteczkowa budowa związków chemicznych. Wiązanie chemiczne. Podstawowe prawa chemii. Klasyfikacja związków nieorganicznych. Związki metaloorganiczne i kompleksowe. Związki organiczne. Zjawisko izomerii. Związki wielkocząsteczkowe. Typy i mechanizmy reakcji chemicznych. Elementy termodynamiki chemicznej. Kinetyka reakcji chemicznych. Parametry aktywacji. Efekty energetyczne reakcji. Kataliza homo- i heterogeniczna. Zjawiska na granicy rozdziału faz. Roztwory. Równowagi w roztworach wodnych. Koloidy. Zjawisko osmozy. Elementy elektrochemii. Reakcje redox. Ogniwa galwaniczne. Promieniotwórczość. ĆWICZENIA: Nomenklatura związków chemicznych. Stechiometria reakcji. Izomeria połączeń organicznych, nieorganicznych i kompleksowych. Metody wydzielania i oczyszczania związków chemicznych. Elementy spektroskopii molekularnej (UV, IR, NMR, MS). Obliczenia termodynamiczne i ich wykorzystanie w prognozowaniu kierunku reakcji. LABORATORIUM: Podstawowe metody oczyszczania substancji chemicznych: destylacja prosta, krystalizacja, sublimacja, destylacja z parą wodną. Elementy syntezy nieorganicznej: praktyczne zastosowanie reakcji podwójnej wymiany, dehydratacji wodorotlenków metali ciężkich; synteza soli kwasów mineralnych. Elementy syntezy organicznej: reakcje estryfikacji, halogenowania; podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych.

9 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Barański Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2) Mechanika ogólna II W1, C1; 3 pkt. III W1, C1, E; 4 pkt. WYKŁADY: Statyka: Moment siły względem bieguna i względem osi. Pojęcie wektora głównego i momentu głównego. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił. Warunki równowagi układów płaskich bez i z udziałem tarcia. Warunki równowagi układów przestrzennych. Kinematyka: ruch punktu w układach kartezjańskim i naturalnym, prędkość i przyspieszenie punktu, krzywizna krzywej, kryterium ruchu przyspieszonego. Ruch obrotowy bryły wokół stałej osi. Ruch płaski bryły prędkość i przyspieszenie dowolnego punktu bryły. Chwilowe środki prędkości i przyspieszeń. Ruch kulisty bryły - precesja regularna. Obliczanie prędkości, przyspieszenia oraz przyspieszenia Coriolisa w ruchu złożonym punktu. Dynamika: prawa Newtona, analogie pomiędzy ruchem prostoliniowym punktu i obrotowym bryły pisanie i rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu. Twierdzenie o energii kinetycznej i pracy dla punktu materialnego, zasada zachowania energii. Układ punktów materialnych: twierdzenia o pędzie, kręcie i równowartości energii kinetycznej i pracy dla układu punktów materialnych. Twierdzenie o ruchu środka masy układu punktów materialnych. Dynamika ruchu płaskiego bryły. ĆWICZENIA: Statyka: Twierdzenie o trzech siłach. Obliczanie momentu głównego i wektora głównego sił. Przykłady redukcji układów sił. Warunki równowagi dla prostych i podwójnie złożonych układów płaskich. Układanie równań równowagi dla układów przestrzennych prętowo płytowych. Kinematyka: Układanie równań ruchu punktu w układzie kartezjańskim, obliczanie promienia krzywizny toru punktu. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów bryły w ruchu obrotowym i płaskim. Kinematyka punktu w ruchu względnym obliczanie przyspieszenia Coriolisa. Dynamika: Układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu prostoliniowego punktu materialnego i bryły w ruchu obrotowym wokół stałej osi. Dwa typy zadań o ruchu środka masy. Układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu bryły w ruchu płaskim. Układy ciał poruszających się ruchem postępowym i płaskim. Zapis równań ruchu i równań więzów. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Marek A. Książek Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1)

10 Wytrzymałość materiałów III W2, C1; 3 pkt. IV W1, C1, L1, E; 5 pkt. WYKŁADY: Podstawowe założenia mechaniki ciał odkształcalnych. Modele pręta, tarczy, płyty, powłoki i ciał trójwymiarowych. Uogólnione siły zewnętrzne i wewnętrzne w prętach i układach prętowych. Wykresy sił wewnętrznych w prętach i układach prętowych. Definicja naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia. Szczeble analizy wytrzymałościowej: punkt, przekrój, ciało. Podstawowe próby wytrzymałościowe: rozciąganie, skręcanie; wpływ temperatury, schematyzacja wykresu rozciągania. Modele fizyczne materiału, ciało sprężyste, lepko-sprężyste i sprężysto-plastyczne. Teoria stanu naprężenia i odkształcenia. Warunki równowagi wewnętrznej, warunki brzegowe, związki przemieszczeń i odkształceń, równania geometryczne. Prawa konstytutywne. Problemy brzegowe mechaniki ciała odkształcalnego. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, warunek wytrzymałości i warunek sztywności, nośność sprężysta i nośność graniczna. Konstrukcje prętowe, wymiarowanie i elementy optymalizacji. Czyste ścinanie i ścięcie techniczne. Skręcanie prętów kołowych. Skręcanie sprężysto-plastyczne, nośność graniczna pręta skręcanego. Zginanie prętów prostych w zakresie sprężystym, naprężenia, warunek wytrzymałości i sztywności. Zginanie ukośne. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Belki sprężysto-plastyczne, nośność graniczna zginanej belki. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki. Metoda różnic skończonych. Podstawowe twierdzenia o energii sprężystej. Energetyczna metoda wyznaczania przemieszczeń w układach sprężystych. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne układów sprężystych. Metoda sił, metoda przemieszczeń. Zjawisko utraty stateczności. Zagadnienie Eulera. Metody przybliżone wyznaczania obciążeń krytycznych prętów sprężystych. Obliczenia wytrzymałościowe prętów z uwagi na stateczność. Skręcanie prętów o przekroju dowolnym: stan sprężysty, zadanie de Saint-Venanta, analogia błonowa Prandtla, obliczenia wytrzymałościowe. Obliczenia wytrzymałościowe w złożonym stanie naprężenia: pojęcie wytężenia, wybrane hipotezy wytężeniowe. Wytrzymałość złożona prętów i układów prętowych: zginanie ze skręcaniem, zginanie ze ścinaniem. Problemy brzegowe teorii sprężystości, lepko-sprężystości i sprężysto-plastyczności. Cylindry grubościenne w stanie sprężystym i sprężystoplastycznym: wytężenie, obliczenia wytrzymałościowe, wpływ gradientu temperatury na stan naprężenia. Wirujące tarcze kołowe w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym, stan naprężenia i odkształcenia, obciążenie termiczne, nośność sprężysta i nośność graniczna. Podstawy analizy wytrzymałościowej płyt kołowosymetrycznych i płyt prostokątnych. Osiowosymetryczne powłoki w stanie błonowym, stan naprężenia, obliczenia wytrzymałościowe. ĆWICZENIA: Momenty geometryczne figur płaskich. Wykresy sił wewnętrznych w prętach i układach prętowych. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie: naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia. Wymiarowanie i optymalizacja elementów konstrukcyjnych, warunek wytrzymałości, nośność sprężysta i nośność graniczna, warunek sztywności. Czyste ścinanie i ścięcie techniczne. Skręcanie prętów kołowych, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia. Warunek wytrzymałości i sztywności. Skręcanie sprężysto-plastyczne. Nośność graniczna pręta skręcanego. Zginanie prętów prostych w zakresie sprężystym, naprężenia, warunek wytrzymałości. Belki sprężysto-plastyczne, nośność graniczna. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym. Obliczanie przemieszczeń metodą całkowania równania różniczkowego linii ugięcia belki. Metoda różnic skończonych. Energetyczna metoda wyznaczania przemieszczeń w układach sprężystych. Statycznie niewyznaczalne pręty i układy prętowe: określanie reakcji, obliczenia wytrzymałościowe. Określanie ścisłych lub przybliżonych wartości obciążeń krytycznych sprężystych prętów i układów prętowych. Analiza wytrzymałościowa prętów narażonych na

11 utratę stateczności. Skręcanie prętów o przekroju dowolnym: analiza stanu naprężenia, obliczenia wytrzymałościowe. Pręty i układy prętowe w złożonym stanie naprężenia: analiza wytężenia i obliczenia wytrzymałościowe. Analiza i projektowanie cylindrów grubościennych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym. Wirujące tarcze kołowe w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym: nośność sprężysta i nośność graniczna, obliczenia wytrzymałościowe. Płyty kołowosymetryczne i prostokątne, analiza stanu naprężenia, obliczenia wytrzymałościowe. Analiza wytrzymałościowa osiowosymetrycznych powłok w stanie błonowym. LABORATORIUM: Statyczna próba rozciągania metali: typy maszyn wytrzymałościowych, rodzaje próbek, typowe wykresy rozciągania, modele fizyczne ciał stałych, odkształcenia sprężyste i plastyczne, naprężenia charakteryzujące własności mechaniczne, wielkości charakteryzujące własności plastyczne, wyznaczenie modułu Younga. Badanie własności udarowych i dynamicznych metali: zasada badań udarności i jej uzasadnienie, znaczenie próby udarności dla oceny kruchości metali oraz kontroli procesów technologicznych, wyznaczenie współczynnika dynamicznego obciążeń. Zagadnienie naprężeń kontaktowych i pomiary twardości: definicja twardości, podstawowe metody pomiaru twardości metali - statyczne i dynamiczne. Badanie własności reologicznych materiałów polimerowych: podstawowe zjawiska reologiczne: pełzanie i relaksacja, modele mechaniczne ciał lepkosprężystych, wyznaczenie krzywych pełzania dla różnych poziomów naprężeń i dobór parametrów dla modelu fizycznego. Doświadczalna weryfikacja teorii zginania prętów prostych: zginanie proste wyznaczenie linii ugięcia, doświadczalne określenie reakcji hiperstatycznej, zginanie ukośne doświadczalne wyznaczenie odkształceń belki. Weryfikacja doświadczalna teorii skręcania prętów o przekrojach kołowo-symetrycznych. Weryfikacja teorii stateczności prętów: doświadczalne wyznaczenie obciążenia krytycznego, badanie kraty Misesa jako przykładu utraty stateczności w formie przeskoku. Zastosowanie metody tensometrii elektrooporowej do pomiaru odkształceń w konstrukcjach: zasada pomiaru odkształceń i budowa układu pomiarowego, rodzaje tensometrów, pomiary w jednoosiowym i płaskim stanie naprężenia wraz z weryfikacją z wynikami obliczeń wytrzymałości materiałów. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej metali: zjawisko zmęczenia materiałów, metody badań trwałej i ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej, wyznaczenie trwałej wytrzymałości zmęczeniowej metodą Lehra. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Podstawy materiałoznawstwa I W1; 2 pkt. WYKŁADY: Geneza i znaczenie nauki o materiałach w inżynierii biomedyczne. Podstawowe rodzaje materiałów inżynierskich. Struktura materiałów - elementy krystalografii i fazowej budowy materiałów parametry stereologiczne mikrostruktury materiałów. Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem: energii cieplnej - dyfuzja, przemiany fazowe. Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem energii mechanicznej - odkształcenie sprężyste i plastyczne, zmęczenie i pełzanie, zużycie ścierne i dekohezja. Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem energii chemicznej - korozja.

12 Podstawowe metody badania struktury materiałów. Tendencje rozwojowe nauki o materiałach dla inżynierii biomedycznej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Stanisław Marian Pytel, prof. PK Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2) Materiały inżynierskie II W1, L1; E; 3 pkt. WYKŁADY: Klasyfikacja materiałów inżynierskich - podstawowe kryteria podziału materiałów. Własności materiałów: mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Podstawowe zależności pomiędzy składem chemicznym, strukturą a właściwościami materiałów. Metody technologiczne wytwarzania materiałów. Źródła informacji o materiałach inżynierskich. LABORATORIUM: Metody badawcze w nauce o materiałach: badania struktury krystaliczne materiałów, badania przemian fazowych w stopach metali za pomocą analizy cieplnej, badania procesu rekrystalizacji metali, badania podstawowych właściwości mechanicznych materiałów: pękanie, badania materiałowe przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Stanisław Marian Pytel, prof. PK Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2) INŻYNIERIA MEDYCZNA Materiały polimerowe VI W1, L1 4 pkt. WYKŁADY: Polimery we współczesnej technice i medycynie, przyczyny rozpowszechnienia, źródła i sposoby otrzymywania, ceny surowców i kryteria doboru materiałów. Właściwości mechaniczne i zdolności przetwórcze, rodzaje polimerów, modyfikacje, barwniki i pigmenty, metody badań, kompozyty polimerowe, nowoczesne kierunki zastosowań, materiały przyjazne dla środowiska. Nowoczesne metody przetwórstwa termoplastów, wtrysk, wytłaczanie, rozdmuchiwanie, termoformowanie, przetwórstwo duromerów, wytwarzanie kompozytów. Ocena poprawności wykonania wyrobów, komputerowe wspomaganie produkcji. Materiały polimerowe w medycynie, kierunki zastosowań i możliwości wytwarzania implantów, sztucznych tkanek oraz farmaceutyków.

13 LABORATORIUM: Identyfikacja materiałów polimerowych. Własności użytkowe i ocena jakości materiałów polimerowych: Udarność materiałów polimerowych, Starzenie i wodochłonność polimerów, Odporność materiałów niemetalowych na zużycie. Metody oceny jakości właściwości przetwórczych: Oznaczanie wskaźnika płynięcia, temperatura mięknienia Vicata. Przetwórstwo tworzyw sztucznych - zasada prasowania, wtryskiwania, schemat wtryskarki, cykle pracy, wytłaczanie, kalandrowanie, skurcz wyprasek. Wymogi technologiczne przy przetwórstwie, błędy konstrukcji wyprasek. Inne rodzaje przetwórstwa spawanie, klejenie, obróbka cieplna. Spienianie tworzyw sztucznych Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Stanisław Kuciel Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Elektrotechnika II W1, L1; 2 pkt. WYKŁADY: Obwody elektryczne prądu stałego. Pole elektryczne i magnetyczne. Rozwiązywanie liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego. Energia i moc prądu stałego. Prądy zmienne, pojęcia podstawowe, wykresy wskazowe. Obwody elektryczne zawierające elementy R, L, C. Rezonans elektryczny napięć i prądów. Własności magnetyczne ciał. Obwody z elementami sprzężonymi magnetycznie. Transformator. Układy trójfazowe - trójprzewodowe i czteroprzewodowe. Moc w układach jedno- i trójfazowych prądu przemiennego. Kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe: prostowniki jednofazowe i trójfazowe. Podstawy budowy maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego. Metody regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego i przemiennego. LABORATORIA: Pomiar podstawowych parametrów elektrycznych: R, L, C różnymi metodami. Badanie transformatora 1-fazowego. Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej w układach 1- i 3- fazowych oraz kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe 1- i 3- fazowe. Badania silnika i prądnicy prądu stałego z komutatorem elektromechanicznym. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Józef Struski, prof. PK Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (M-4) Elektronika III W1, L1; 2 pkt.

14 WYKŁADY: Zasada działania i charakterystyki elementów półprzewodnikowych: diody prostownikowej, pojemnościowej, Zenera, LED, tranzystora bipolarnego, FET, MOSFET, IGBT, tyrystora, symistora. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie OE, OC, OB: parametry, charakterystyki, zastosowania, wzmacniacz różnicowy. Sprzężenie zwrotne: rodzaje, przykłady zastosowań ujemnego i dodatniego sprzężenia zwrotnego w układach elektronicznych. Wzmacniacz operacyjny: zasada działania, charakterystyki, podstawowe układy pracy. Przykłady rozwiązań wzmacniaczy. Stabilizatory napięcia i prądu. Generatory przebiegów sinusoidalnych: warunki generacji drgań, odmiany generatorów RC, generatory LC przykłady, generatory kwarcowe. Generatory przebiegów niesinusoidalnych: przykłady realizacji generatorów fali prostokątnej i przebiegu trójkątnego, generator funkcyjny. Podstawowe układy cyfrowe: bramki, realizacja funkcji logicznych, podstawowe prawa algebry Boola, realizacja i minimalizacja funkcji logicznych, przerzutniki. Cyfrowe bloki funkcjonalne: liczniki, kodery, dekodery, multipleksery, demultipleksery, przetworniki A/C i C/A. Technika mikroprocesorowa: architektura mikrokomputera jednoukładowego pamięć ROM, RAM, porty wejścia-wyjścia. LABORATORIUM: Pomiar charakterystyk elementów elektronicznych: diody prostownikowej, Zenera, LED, tranzystorów: bipolarnego, MOSFET, IGBT. Parametry i podstawowe układy pracy wzmacniacza operacyjnego: wzmacniacz nieodwracający i odwracający fazę, układ różniczkujący, całkujący, komparator, generator. Symulacja układów analogowych i cyfrowych w środowisku LabVIEW: wzmacniacz tranzystorowy, podstawowe elementy cyfrowe, przerzutniki, cyfrowe bloki funkcjonalne. Sterownik mikroprocesorowy: architektura mikrokomputera jednoukładowego rodziny AVR, odczyt i programowanie stanu portów, pomiar sygnałów analogowych, sterowanie silnikiem krokowym i silnikiem prądu stałego. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Józef Tutaj Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (M-4) Podstawy informatyki II W1, L1; 2 pkt. WYKŁADY: Architektura i organizacja komputerów. Klasyczne architektury komputerów. Architektura procesora. Cykl rozkazowy procesora, przetwarzanie potokowe, superpotokowe i superskalarne, architektury procesorów. Przerwania system przerwań, tryby adresowania. Interfejsy i komunikacja. Wielozadaniowość i współbieżność. Systemy wieloprocesorowe. Wstęp do systemów operacyjnych. Definicja systemu operacyjnego, zasady działania, ewolucja systemów operacyjnych, usługi i zadania systemu operacyjnego, funkcje systemowe, właściwości systemu operacyjnego. Wstęp do sieci komputerowych. Topologie sieci, pojęcie protokołu sieciowego (TCP/IP). Sprzęt sieciowy, oprogramowanie. Zarządzanie sieciami. Internet i Intranet. Ochrona zasobów w sieciach komputerowych. Podstawy metod numerycznych. Stabilność numeryczna, błędy zaokrągleń. Numeryczne rozwiązywanie równań jednej zmiennej. Metody rozwiązywania układów równań liniowych.

15 LABORATORIUM: Struktura systemu operacyjnego kompatybilnego z UNIX-em na przykładzie Linuxa. Praca w shellu. Konfiguracja stacji roboczej. Serwery internetowe. Obliczenia numeryczne i symboliczne przy wykorzystaniu narzędzi typu CAD. Elementy analizy numerycznej z przykładami metod rozwiązywania podstawowych zadań. Elementy grafiki wektorowej i rastrowej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Leszek Wojnar Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) Anatomia i fizjologia I W2, E; 4 pkt. WYKŁADY: Osteologia i myologia. Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy. Układ pokarmowy. Układ moczowo-płciowy. Centralny system nerwowy. Obwodowy układ nerwowy. Najczęściej stosowana aparatura diagnostyczna i lecznicza dla poszczególnych układów anatomicznych. Fizjologia ogólna. Zjawiska bioelektryczne. Fizjologia mięśni. Hemodynamika z fizjologią serca. Fizjologia wzroku. Fizjologia narządu słuchu i równowagi. Fizjologia układu oddechowego. Fizjologia układu pokarmowego. Fizjologia układu nerwowego. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. med. Stanisław Rumian Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Propedeutyka nauk medycznych I W1; 1 pkt. WYKŁADY: Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu demografii, statystyki i epidemiologii w medycynie. Zdrowie, jego ocena i ochrona. Ogólne zasady postępowania terapeutycznego, diagnostycznego i pielęgnacyjnego w ramach opieki zdrowotnej nad pacjentem. Organizacja pracy podstawowych oddziałów szpitalnych interny, pediatrii, chirurgii, położnictwa i neonatologii, intensywnej terapii. Rola badań diagnostycznych w rozpoznawaniu, rokowaniu, terapii i monitorowaniu procesu chorobowego oraz profilaktyce. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych oddziałach szpitalnych.

16 Przedstawienie patogenezy, diagnostyki i leczenia w zakresie wybranych chorób układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, krwiotwórczego oraz schorzeń endokrynologicznych. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. med. Stanisław Rumian Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Biochemia II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Zasady budowy białek oraz zależność pomiędzy ich strukturą i funkcją. Enzymy. Kwasy nukleinowe: (1) DNA replikacja, mutacje i systemy naprawy; (2) RNA transkrypcja, kod genetyczny, translacja. Podstawy metabolizmu zdobywanie i przetwarzanie energii (katabolizm) oraz procesy biosyntez (anabolizm). Przemiany węglowodanów, lipidów i związków azotowych. Specyficzność i współzależność metaboliczna różnych tkanek. Regulacja hormonalna metabolizmu energetycznego. Zaburzenie przemian wrodzone i nabyte schorzenia metaboliczne. Podstawowe pojęcia biotechnologii współczesne metody stosowane w diagnostyce i terapii. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Piotr Laidler, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (UJCM) Biofizyka II W2, E; 4 pkt. WYKŁADY: Podstawy teoretyczne biofizyki; budowa materii; stany skupienia materii; Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie (modele biologiczne, m. fizyczne, m. analogowe, m. matematyczne). Układy i procesy termodynamiczne oraz zasady termodynamiki w procesach biologicznych. Termokinetyki - mechanizmy transportu ciepła. Podstawy biofizyki molekularnej komórek i tkanek mięśniowej, nerwowej i łącznej. Zasady procesów transportu błonowego. Biofizyka narządów i zmysłów; Biofizyka zmysłu słuchu: fizyczne podstawy drgań, analiza dźwięku w układzie słuchowym, wytwarzanie i analiza dźwięków mowy. Biofizyka zmysłu słuchu: układ optyczny oka, aberracje układu optycznego, zdolność rozdzielcza oka, widzenie stereoskopowe, wspomaganie widzenia. Biofizyka układu oddechowego: wymiana gazowa, mechanizm wentylacji płuc. Biofizyka układu krążenia: właściwości reologiczne krwi, aktywność mechaniczna, elektryczna i magnetyczna serca, właściwości biomechaniczne naczyń krwionośnych, wydajność energetyczna serca.

17 Wpływ czynników fizycznych na organizm; Wpływ wilgoci i temperatury na organizm żywy a termoregulacja. Działanie pola elektromagnetycznego na organizm żywy. Adaptacja żywych organizmu do zmian czynników mechanicznych ciśnienia, przyspieszeń i fal sprężystych. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące wpływ i ochrona przed skutkami. Fizykalne aspekty wybranych metod obrazowania tkanek i narządów. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Sylwia Łagan Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Marketing i zarządzanie w służbie zdrowia III W1, 1 pkt WYKŁADY: Istota i pojęcie marketingu, jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Otoczenie rynkowe w aspekcie służby zdrowia. Marketing dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów i usług, przepływu informacji. System informacji marketingowej w aspekcie medycznym. Segmentacja rynku i pozycjonowanie oferty. Decyzje marketingowe dotyczące produktu, usług, cen, promocji i dystrybucji. Zarządzanie przedsiębiorstwem medycznym, jego podstawowe cele i znaczenie. Instytucje w otoczeniu służby zdrowia jako obiekty zarządzania. Procesy zarządzania produkcją oraz wykonywania usług: planowanie, sterowanie, kontrolowanie. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi: organizowanie zatrudnienia, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie. Cechy i cele służby zdrowia. Struktury organizacyjne typy struktur oraz ich projektowanie w zależności od warunków techniczno-organizacyjnych oraz realizowanych zadań. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Dobór personelu i zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne. Istota pracy kierowniczej. Etyczny, kulturowy i humanistyczny kontekst zarządzania w służbie zdrowia. Otoczenie przedsiębiorstwa a skuteczność zarządzania. Wybrane koncepcje zarządzania w aspekcie służby zdrowia. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Andrzej Ryniewicz Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6) INZYNIERIA BIOMEDYCZNA Marketing i zarządzanie w służbie zdrowia III W1; 1 pkt.

18 WYKŁADY: Zarządzanie publiczne jako proces podejmowania decyzji. Postawa i kompetencje menedżera organizacji publicznej. Zasady budowy struktur organizacyjnych w organizacjach publicznych. Współczesne koncepcje zarządzania. Analiza strategiczna i jej rola w zarządzaniu publicznym. Biznes plan. Istota marketingu i jego rola w organizacji, klient i jego rola w marketingu usług, usługa jako produkt w ujęciu marketingowym, segmentacja rynku usługi medycznej, cena i promocja w marketingu usług medycznych, marketingowy system informacji. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Joanna Żyra Instytut Ekonomii, socjologii i Filozofii (F-4) Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej III W1; 1 pkt. WYKŁADY: Wprowadzenie do bioetyki. Zasady autonomii pacjenta, nieszkodzenia i podwójnego skutku. Problemy etyczne w transplantologii i inżynierii genetycznej. Procedury związane z uzyskiwaniem atestów na materiały i urządzenia medyczne oraz pozwoleń na badania kliniczne. Normy i standardy obowiązujące w inżynierii biomedycznej. Zarządzanie w służbie zdrowia. Podstawy prawne funkcjonowania klinik. System kontroli jakości i akredytacja laboratoriów /pracowni/. Pojęcie ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Zagadnienia prawne związane z transplantacją i inżynierią genetyczną. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Jacek Jastal, Mgr Maria Talaga Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii PK Ortopedia i protetyka IV W1, S1; 1 pkt. WYKŁADY: Ortopedia - wiadomości podstawowe. Podstawy leczenia złamań, zrost kostny. Zaburzenia zrostu kości, staw rzekomy. Implanty w ortopedii. Stabilizacja zewnętrzna kości. Urazy kręgosłupa. Urazy kończyn górnych. Złamania miednicy. Urazy kończyn dolnych. Osteoporoza. Wady wrodzone kończyn. Wady wrodzone kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu.

19 SEMINARIUM: Zajęcia z zakresu diagnostyki medycznej, metod klinicznych stosowanych przy zabiegach operacyjnych oraz rehabilitacji pozabiegowej w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ w Zakopanem. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski Collegium Medicum UJ DZIENNE STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: Wszystkie specjalności Biotermodynamika I W1, L1; 3 pkt WYKŁADY: Pojęcia podstawowe termodynamiki. Stan układu: parametry stanu, równanie stanu w postaci ogólnej, zerowa zasada termodynamiki. Temperatura ciała ludzkiego. Zakres i zdolność regulacji temperatury wewnętrznej organizmu. Termoreceptory. Mechanizm regulacji termicznej organizmu. Przemiana termodynamiczna. Praca. Ciepło przemiany, ciepło właściwe. Sposoby przekazywania ciepła. Schładzanie organizmu przez przewodzenie konwekcją, promieniowanie. Wartości parametrów cieplnych tkanek biologicznych in vitro. I zasada termodynamiki w procesach biologicznych. Funkcje stanu układu określające energię substancji: energia wewnętrzna, entalpia. Pojęcie entalpii. II zasada termodynamiki w procesach biologicznych. Szybkość procesów biologicznych, prawo Arheniusa. Stan gazu doskonałego: równanie stanu i równania kaloryczne. Przemiany fazowe substancji prostych. Punkt potrójny i krytyczny. Energia przemian fazowych. Równania stanu i kaloryczne dla różnych stanów skupienia. Schładzanie przez parowanie. Stan gazu rzeczywistego. Roztwory gazu doskonałego. Prawo Leduca i Daltona. Parametry i funkcje stanu roztworu. Stan gazu wilgotnego. Parametry stanu gazu wilgotnego. Równanie stanu i równania kaloryczne gazu wilgotnego. Wykres i-x Moliera. Równania różniczkowe I zasady termodynamiki. Ogólna różniczkowa postać równań kalorycznych. Redukcja równań w ogólnej postaci do czynników prostych. Przemiany charakterystyczne, zależności uniwersalne. Przemiany gazów doskonałych, par, gazu wilgotnego. Obieg termodynamiczny. II zasada termodynamiki dla obiegu. Obieg teoretyczny silnika, ziębiarki, pompy ciepła. Idealny obieg Carnota. Obieg sprężarki. Gazowe obiegi chłodnicze. Skojarzona gospodarka cieplna. LABORATORIUM: Pomiar temperatury: skale termometryczne, podział przyrządów, nieelektryczne i elektryczne, termowizja. Wzorcowanie termometrów. Metodyka prowadzenia pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów w spoczynku i w ruchu. Metody kompensacyjna i wychyleniowa, korekcja temperatury odniesienia. Kalibratory ciśnienia i temperatury. Pomiar ciśnienia: Rodzaje ciśnień. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru ciśnienia. Charakterystyki teoretyczne i rzeczywiste czujników termometrycznych i manometrycznych. Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. Pomiar strumienia przepływającej substancji: Kryteria podziału przepływomierzy. Podstawy teoretyczne zwężkowego pomiaru strumienia płynu. Przepływomierze ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, Coriolisa. Pomiar wilgotności powietrza. Higrometry i psychrometry. Zjawiska dławienia przepływu płynu na [podstawie współpracy pompy i wentylatora z odpowiadającymi im sieciami. Pompy klasyczne i biopompy. Elementy skojarzonej gospodarki cieplnej.

20 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Piotr Cyklis, prof. PK Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) Mechanika płynów III W1, C1, E; 3 pkt. WYKŁADY: Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynów. Elementy kinematyki płynów. Metody badania ruchu płynów. Wydatek objętościowy i masowy płynu. Równanie ciągłości przepływu. Siły działające na płyn. Równania równowagi Eulera. Warunki całkowalności równań równowagi. Napór cieczy na ściany płaskie i zakrzywione. Równania ruchu płynu doskonałego. Całki równań ruchu płynu doskonałego, równanie Bernoulliego. Zastosowanie zasady pędu i krętu w mechanice płynów. Uogólnione równanie Bernoulliego. Ruch płynu w przewodach zamkniętych. Klasyfikacja przepływów płynów lepkich, klasyczne doświadczenie Reynoldsa. Prawo Hagen- Poiseuille'a. Straty ciśnienia wywołane lepkością oraz przeszkodami miejscowymi. ĆWICZENIA: Równowaga względna cieczy. Wyznaczanie naporu hydrostatycznego na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Reakcja hydrodynamiczna płynu. Wyznaczanie mocy turbiny reakcyjnej. Wyznaczanie strat ciśnienia w przepływach płynu przez przewody. Obliczanie lepkości turbulentnej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Kazimierz Rup Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) Bioreologia IV W1; 2 pkt. WYKŁADY: Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynu. Siły działające na płyn. Równania ruchu płynu w naprężeniach. Tensor naprężenia w płynie. Tensor prędkości deformacji w płynie. Równania konstytutywne. Podstawowe zasady mechaniki ośrodków ciągłych. Ciecz Reinera-Rivlina. Liniowy płyn Newtona. Modele płynów nienewtonowskich z uwzględnieniem płynów biologicznych. Równania Naviera-Stokesa. Analityczne całkowanie uproszczonych równań Naviera-Stokesa. Podobieństwo hydromechaniczne przepływów.

21 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) Dokumentacja Techniczna I C1; 2 pkt. ĆWICZENIA: Sposoby zapisu konstrukcji. Zasady odwzorowania. Rzutowanie zastosowanie geometrii wykreślnej i aksonometrii. Wymiarowanie - zasady wymiarowania i stosowane uproszczenia. Sporządzanie i odczytywanie rysunków złożeniowych i warsztatowych. Wykorzystanie grafiki komputerowej w tworzeniu dokumentacji technicznej. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Marek Szczybura Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) Podstawy projektowania elementów konstrukcji IV W2, P2; 5 pkt. WYKŁADY: Kryteria i zasady konstruowania i projektowania elementów maszyn. Podstawy projektowania zintegrowanych urządzeń mechaniczno-elektronicznych. Rozkłady obciążeń w połączeniach i napędach maszyn. Zakres CAD w projektowaniu technicznym. Tolerancje, pasowania, chropowatość. Połączenia w układach mechanicznych, klasyfikacja i metody projektowania. Łożyska ślizgowe i toczne. Zasady działania sprzęgieł i hamulców, klasyfikacja, sposoby projektowania. Funkcje, kryteria doboru i parametry przekładni zębatych. Wieloaspektowe podejście do kształtowania konstrukcji optymalizacja wielokryterialna. PROJEKT: Projektowanie połączeń śrubowych śruba rzymska. Wybrane elementy projektowania protezy rzepki kolanowej Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3)

MECHANIKA TECHNICZNA

MECHANIKA TECHNICZNA MECHANIKA TECHNICZNA Kierunek/Specjalność: Semestr, wymiar godz. (W, C, S), pkt.: Wszystkie kierunki i specjalności Mechanika ogólna MT-1 II W2, C E 2 (6 pkt.); III W1, S E 1 (4 pkt.) Semestr II WYKŁADY:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych. studia techniczne, kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 120

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy. W pierwszej części są przedstawione podstawowe wiadomości z mechaniki, nauki o cieple, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podano także przykłady zjawisk relatywistycznych, a na końcu książki zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia 1. Ćwiczenie wprowadzające: Wielkości fizyczne i błędy pomiarowe. Pomiar wielkości fizjologicznych 2. Prąd elektryczny: Pomiar oporu

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 1 tomu I X 26 Optyka: zasada najkrótszego

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe 1. Wyprowadzenie równania na ugięcie membrany... 13 2. Sformułowanie zagadnień brzegowych we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych... 15 3. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: Mf 3 Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4 Kierunek: Nawigacja 5 Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu Nr XL/334/15/16. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Załącznik do Uchwały Senatu Nr XL/334/15/16. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nazwa kierunku studiów: Inżynieria Biomedyczna poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe Semestr 1 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia NZ (dotyczy studentów rozpoczynających studia od i po 1.10.2012) 1. ELR021261W Podstawy inżynierii

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Rok akademicki 2013/2014 Mechanika Kinematyka i dynamika punktu materialnego Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu Podstawowe własności pola

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nazwa kierunku studiów: Inżynieria biomedyczna poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Kontakt z prowadzącym zajęcia dr Paweł Możejko 1e GG Konsultacje poniedziałek 9:00-10:00 paw@mif.pg.gda.pl Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Mechanika Kinematyka

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW w inżynierii rolniczej i agrofizyce pod redakcją AGNIESZKI KALETY Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia, laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strenght of materials Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Modelowanie biomechaniczne. Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006

Modelowanie biomechaniczne. Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006 Modelowanie biomechaniczne Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006 Zakres: Definicja modelowania Modele kinematyczne ruch postępowy, obrotowy, przemieszczenie,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW POLITECHNIKA ŁÓDZKA DEPARTMENT OF MECHANICS OF MATERIALS TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ Al.Politechniki 6, 93-590 Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) 631 35 51 Mechanika Budowli

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie

Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie materiały pomocnicze do zajęć audytoryjnych i projektowych opracowanie: dr inż. Piotr Dębski, dr inż. Dariusz Zaręba

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Na egzaminie magisterskim student powinien: 1) omówić wyniki zawarte w pracy magisterskiej posługując się swobodnie pojęciami i twierdzeniami zamieszczonymi w pracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin Zał. nr 3 do ZW Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Fizyka 1.1A. Nazwa w języku angielskim: Physics 1.1A Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Informatyka,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi) Kinematyka Mechanika ogólna Wykład nr 7 Elementy kinematyki Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez wnikania w związek

Bardziej szczegółowo

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne Spis treści Przedmowa 13 Wykaz ważniejszych oznaczeń 15 1. Zarys właściwości półprzewodników 21 1.1. Półprzewodniki stosowane w elektronice 22 1.2. Struktura energetyczna półprzewodników 22 1.3. Nośniki

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo