UMOWA NR POIG/2014/6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR POIG/2014/6"

Transkrypt

1 UMOWA NR POIG/2014/6 Załącznik Nr 3 /PROJEKT/ w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej , zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr POIG 2014/5 z dnia 10 kwietnia 2014 r. na wykonanie usługi polegającej na: przeprowadzeniu szkoleń dla 40 osób Beneficjentów Ostatecznych projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu pomiędzy: Gminą Miasto Reda ul. Pucka 9, Reda NIP , REGON zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Krzysztofa Krzemińskiego Burmistrza Gminy Miasto Reda przy kontrasygnacie 2. Jadwigi Dobrzyńskiej Skarbnika Gminy a.. NIP: REGON. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: Została zawarta umowa o następującej treści: 1 Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu Nr POIG 2014/6 z 10 kwietnia 2014 r. Wykonawca na potrzeby projektu pn. Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion zobowiązuje się do: przeprowadzeniu szkoleń dla 40 osób Beneficjentów Ostatecznych projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu Przedmiot umowy: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej Umowie do wykonania w ramach projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda"

2 przeprowadzenie szkoleń dla 40 osób Beneficjentów Ostatecznych projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, w tym zapewnienie: - Dostępu do zestawu komputerowego ( notebook, laptop lub komputer stacjonarny z niezbędnymi akcesoriami) z dostępem do Internetu dla każdego uczestnika oraz minimum 1 drukarki na grupę. - Wykwalifikowanych wykładowców - Artykułów papierniczych i piśmienniczych dla uczestników szkolenia: teczka, notes A5, długopis metalowy, zakreślacz. Na przekazanych artykułach powinny się znaleźć logotypy zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrożenie Programu, oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów dofinansowanych z POIG. - Materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji na zajęcia oraz skryptu z zajęć dla każdego uczestnika szkolenia wydruk wysokiej jakości, format A4. Na materiałach dydaktycznych powinny się znaleźć logotypy zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrożenie Programu, oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów dofinansowanych z POIG. - Zapewnienie materiałów dydaktycznych odpowiadających treści zajęć prezentacji na zajęciach oraz skryptu z zajęć dla każdego uczestnika szkolenia nagranych na pendrive. Wykonawca przekaże 1 sztukę do dokumentacji projektu oraz każdemu z 40 uczestników szkolenia pendrive USB 3.0 o pojemności co najmniej 8 GB wraz z nadrukiem. Na materiałach dydaktycznych powinny się znaleźć logotypy zgodne z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrożenie Programu, oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów dofinansowanych z POIG. - Serwisu kawowego (kawa, herbata, cukier, woda mineralna 500ml/osoba, paluszki ciastka), przerwy kawowe nie są wliczane do czasu szkolenia. - 1 daniowego obiadu drugie danie, każdego dnia dla wszystkich uczestników szkolenia, dostarczonego w pojemnikach jednorazowych do siedziby Zamawiającego w której odbywać będzie się szkolenie sala posiedzeń. Ponadto Wykonawca zapewni jednorazowe sztućce obiadowe oraz serwetki. Jedna przerwa obiadowa 15 min. Nie jest wliczana do czasu szkolenia. - Przekazanie certyfikatów/zaświadczeń ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników w dniu zakończenia szkolenia beneficjenta ostatecznego, oraz dostarczenie kserokopii certyfikatów/zaświadczeń do dokumentacji Zamawiającego przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. - Szkolenia mają odbyć się w miesiącu kwiecień 2014 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:30 do 15:00, z wyłączeniem dnia 29 kwietnia 2014 roku. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 6 godzin zegarowych.

3 - Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem to 40 osób 2 grupy (każda po 20 osób). - Wykonawca zapewni promocję Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności (POIG) poprzez umieszczenie loga POIG, UE oraz herbu Gminy Miasto Reda jak również informacji Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na materiałach szkoleniowych, wydawanych certyfikatach/zaświadczeniach oraz dokumentacji przebiegu szkolenia. Salę szkoleniową zapewni Zamawiający. Miejsce szkolenia Urząd Miasta w Redzie ul. Pucka 9 sala posiedzeń. Zakres merytoryczny szkoleń (wymagane minimum): Szkolenia z zakresu obsługi komputera: budowa i funkcjonowanie komputera system operacyjny zarządzanie plikami i folderami praca w edytorze tekstów sieci komputerowe podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Szkolenia z korzystania z Internetu: czym jest Internet wyszukiwanie informacji za pomocą popularnych wyszukiwarek zagrożenia w sieci Internet. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą z dnia kwietnia 2014 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2 Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 kwietnia 2014 r., dokładny termin zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Warunki realizacji Umowy Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca zobowiązuje się: do wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepsza wiedzą i przy dołożeniu najwyższej staranności, przy uwzględnieniu posiadanych umiejętności i doświadczenia, przestrzegając warunków i biorąc pod uwagę wszystkie informacje dostarczone przez Zleceniodawcę w toku realizacji Umowy;

4 że nie zleci wykonania całości lub części niniejszej Umowy podmiotowi trzeciemu, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Zleceniodawcy; do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, przez cały okres jej trwania, jak i po zakończeniu bez ograniczeń w czasie, chyba, że obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 3 Wynagrodzenie 1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę całości dokumentacji ze szkolenia, tj.: a. list obecności zawierających podpisy wszystkich beneficjentów (40) i potwierdzających przeprowadzenie 2 szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu b. kserokopii certyfikatów c. potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, skryptów, certyfikatów oraz innych materiałów przez wszystkich beneficjentów 2. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto /słownie: / za kompleksowe zorganizowanie szkolenia dla grupy 40 osób. 3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto przedstawione w ust. 2 uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane wykonywaniem usługi. 4. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanymi przez przedstawicieli obu Stron w terminie do 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym jako termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4 Okres obowiązywania 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2014 r., z możliwością przedłużenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rażącego niewykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający uprawniony

5 będzie do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym za złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie. 4 Kary umowne W przypadku nie wywiązania się Zleceniobiorcy z przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie, w zakresie wynikającym z Umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 2 Umowy. 5 Postanowienia końcowe 1. Do bieżących uzgodnień związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony wyznaczają i upoważniają następujące osoby: ze strony Zamawiającego : .. ze strony Wykonawcy:. 2. Upoważnienie osoby ze strony Zamawiającego nie obejmuje jakichkolwiek czynności, które mogłyby prowadzić do wyraźnej lub dorozumianej zmiany postanowień Umowy. 3. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w formie aneksu pisemnego do Umowy, pod rygorem nieważności. 4. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej Umowy, które nie zakończą się ugodowym rozstrzygnięciem będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (Projekt) firmą... z siedzibą w...wpisaną do KRS przez... pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

Umowa Nr. (Projekt) firmą... z siedzibą w...wpisaną do KRS przez... pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Umowa Nr. (Projekt) Zawarta w dniu.. 2012 r. w Łodzi pomiędzy Województwem Łódzkim - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w imieniu którego działa Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy GOPS.341.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo