UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, Nisko, NIP: , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Kierownika Panią Krystynę Wszołek a zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na rzecz Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy zakresem przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następujących artykułów: L.p. Nazwa Opis Ilość 1.1 Długopis nadruk dwustronny, czarno-biały zawierający logo PO KL i UE oraz napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku z odniesieniem do strony internetowej Strona 1 z 6 300

2 1.2 Kubek 1.3 Notatnik 1.4 Pendrive obudowa plastikowa w kolorze białym lub szarym, wymienny wkład niebieski, automatycznie chowany. kubek ceramiczny z uchem, kolor: biały, pojemność: min. 250 ml, nadruk czarno-biały zawierający logo PO KL i UE oraz napisem Projekt systemowy Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z hasłem Człowiek najlepsza inwestycja. format A4 (210 mm x 297 mm), nadruk czarno-biały zawierający logo PO KL i UE oraz informacją o współfinansowaniu w nagłówku notatnika, stopa notatnika zawiera tekst Projekt systemowy Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej, wypełnienie notatnika: linie lub kratki, liczba kartek notatnika: min. 50, rodzaj wykończenia: klejony na tekturze. nadruk czarno-biały zawierający logo PO KL i UE, kolor: biały lub szary, materiał: plastik lub metal, Strona 2 z 6

3 1.5 Teczki pojemność: min. 4 GB. teczka na dokumenty (firmowa), nadruk czarno-biały zawierający logo PO KL i UE oraz informacją o współfinansowaniu w nagłówku teczki, w środkowej części teczki musi znajdować się tekst: Projekt systemowy Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko. W stopce teczki należy umiesić poniższy tekst: Projekt systemowy Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, rodzaj papieru: Papier kredowy błyszczący, 350 mg/m 2, format Teczki: A4.(210 x 297 mm), grzbiet 5 mm, kolor Teczki: Biały lub pomarańczowy, wewnętrzna strona teczki w kolorze białym lub szarym, wklejane skrzydełka wewnątrz teczki. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów - wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydane przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Warszawa, 4 lutego 2009 r., dostępnych na stronie internetowej: gdzie zwizualizowane są położenia logotypów względem siebie oraz obowiązujące logotypy do pobrania. 4. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 28 czerwca 2013 r. Strona 3 z 6

4 2 1. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z najwyższą starannością i dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach zawartych w zapytaniu. 3. W ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej pliki podglądowe z naniesionymi propozycjami rozmieszczenia oznakowań/wizualizacji oraz projektami graficznymi na materiałach. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wizualizacji/oznakowań zamawianego materiału, Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia poprawek i przedstawienia Zamawiającemu poprawionych wizualizacji/oznakowań w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia zgłoszenia ( em i /lub faksem) przez Zamawiającego przedmiotowych uwag 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć jednorazowo przedmiot umowy do siedziby 3 Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 15:00, przesyłką pocztową lub osobiście do dnia 28 czerwca 2013 roku. 2. W terminie 5 dni od dnia zrealizowania usługi i dostarczenia zamówionych przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez obie strony, zawierający w szczególności: datę i miejsce jego sporządzenia, oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu zamówienia. 3. W razie stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone materiały informacyjno-promocyjne są niezgodne z zamówieniem, są niekompletne lub posiadają ślady uszkodzenia, Zamawiający ma prawo nie odebrania od Wykonawcy części lub całości dostawy, i żądania niezwłocznego dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnych ze złożoną ofertą. 4. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia zgodności dostarczonych materiałów informacyjno-promocyjnych ze zgłoszonym zamówieniem w ciągu 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu. Strona 4 z 6

5 5. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych materiałach informacyjnopromocyjnych Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej reklamacji poprzez fax, lub pocztą. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrywania reklamacji jakościowych zgłaszanych przez Zamawiającego na piśmie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. 7. W razie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wadliwych materiałów informacyjno-promocyjnych z siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz do wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad, na koszt własny, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia jej uwzględnienia Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtu wyrażające się kwotą netto: zł, słownie: zł, co po dodaniu podatku VAT..% w kwocie. zł, słownie: zł, daje kwotę brutto:.. zł, słownie:.. zł. 2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Wykonawcy należność za całość odebranej bez zastrzeżeń dostawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku niedotrzymania terminu przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 2) w przypadku zwłoki w dokonaniu wymiany wadliwych materiałów informacyjnopromocyjnych na wolne od wad, w wysokości 10% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40% wynagrodzenia. Strona 5 z 6

6 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 40% za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 6 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony Spory mogące powstać ze stosunku objętego niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 8 Zamawiający: Wykonawca: Strona 6 z 6

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Olsztynie w dniu...r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn, utworzonym

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych

Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych W dniu. w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pomiędzy: Gminą Wolin, reprezentowaną przez: Eugeniusza Jasiewicza - Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną przez: zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo