Umowa nr... Zawarta w dniu... r. w Skale pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... Zawarta w dniu... r. w Skale pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Umowa nr... Zawarta w dniu... r. w Skale pomiędzy: Gminą Skała, Skała, Rynek 29 NIP: ; REGON: zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Pana Tadeusza Durłaka - Burmistrza Miasta i Gminy Skała przy kontrasygnacie Pani Anny Katarzyńskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Skała a NIP REGON reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1 Na podstawie,,zaproszenie od złożenia oferty cenowej NR 3/POIG-8.3/2014 z r. Wykonawca na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion zobowiązuje się do: przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 35 osób z gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie w wymiarze 40h oraz przeprowadzenie szkolenia dla 8 pracowników jednostek podległych biorących udział w projekcie w wymiarze 8h wraz z zapewnieniem cateringu. na potrzeby Projektu zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie params[section_id]=24&params[category_id]=287

2 Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników Projektu wynikają z potrzeb Zamawiającego przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała. 2 Strony ustalają wartość usługi: za cenę netto: podatek VAT ( 23%) kwota VAT cena brutto słownie: 3 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie: 1. Przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 35 osób z gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała w wymiarze 40h, 2. Zapewnienie cateringu dla 35 osób biorących udział w szkoleniu, 3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek podległych biorących udział w projekcie w wymiarze 8h, 4. Zapewnienie cateringu dla 8 pracowników biorących udział w szkoleniu. 4 Szczegółowy opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 35 osób z gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie w wymiarze 40h oraz przeprowadzenie szkolenia dla 8 pracowników jednostek podległych biorących udział w projekcie w wymiarze 8h wraz z

3 zapewnieniem cateringu. współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie. 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 2. W ramach realizowanego zadania przeszkolonych zostanie co najmniej 35 osób z 35 gospodarstw w grupach po 7 gospodarstw. Łącznie zrealizowanych zostanie 40 godzin szkoleń (5 grup po 8 godzin przez 5 dni). 3. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów (oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika 7 stanowisk z zainstalowanym środowiskiem szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie zagadnień poruszanych na szkoleniu). 4. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe (np. prezentacje o charakterze dydaktyczno instruktażowym) dot. określonego przedmiotu zamówienia, które zostaną przekazane w formie elektronicznej oraz papierowej uczestnikom projektu oraz Zamawiającemu łącznie 35 sztuk. W opracowaniu materiałów należy zamieścić informację o projekcie, w ramach którego są wykonane oraz o Programie Operacyjnym, z którego projekt jest współfinansowany. 5. Szkolenia odbywać się będą w grupach 7 osobowych (po 7 uczestników w każdej grupie). Możliwy jest udział większej liczby osób w danym szkoleniu, nie więcej niż 14 osób, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia oddzielnych stanowisk komputerowych dla uczestników nadmiarowych. 6. Dokładne terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną ustalone po podpisaniu umowy przy uwzględnieniu wytycznych projektu oraz preferencji uczestników. Przewidywana data rozpoczęcia szkoleń..., data zakończenia szkoleń Szkolenia prowadzone będą przez trenerów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prezentowanej tematyki. 6. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadą: jak najmniej teorii, jak najwięcej praktyki. W trakcie ich trwania uczestnicy będą wykonywać różnorodne ćwiczenia instruowane przez trenera. Ponadto, aby zwiększyć efektywność szkoleń, trener zastosuje multimedialne prezentacje o charakterze dydaktyczno instruktażowym. W

4 trakcie ćwiczeń uczestnicy będą wyciągać na forum wspólne wnioski i szukać skutecznych metod rozwiązywania zadanych poleceń. 7. Zakres szkolenia obejmuje co najmniej następujące zagadnienia: a) Elementy zawarte w szkoleniu: budowa i działanie komputera, podstawowe pojęcia takie jak: plik, folder, system operacyjny etc. programy pakietu Open Office, tworzenie i edycja dokumentów w edytorze tekstów (na przykładzie CV oraz listu motywacyjnego), internet najpopularniejsze przeglądarki, skuteczne wyszukiwanie informacji, obsługa poczty elektronicznej, obsługa komunikatorów internetowych i portali społecznościowych. 8. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sale szkoleniowych na terenie gminy Skała. Zajęcia szkoleniowe mają być przeprowadzone w pomieszczeniu z odpowiednim oświetleniem oraz dostępem do światła dziennego (z możliwością zaciemnienia okien), ogrzewaniem, dostosowanym do prowadzenia zajęć szkoleniowych, zapewnionym zapleczem, posiadającym odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe, którego powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowana jest do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia. Wykonawca w ofercie poda adres miejsca, w którym zostanie przeprowadzone szkolenie. 9. Wykonawca zapewni catering podczas realizacji szkolenia (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, przekąski, ciepły posiłek II danie). 3. Catering należy zapewnić dla wszystkich uczestników szkolenia maksymalnie 14 osób na każdym szkoleniu, 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia składającej się z: - dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności uwzględniającą podpisy uczestników szkolenia oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, - potwierdzenia wydania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, posiłków oraz ankiet wypełnionych przez uczestników szkolenia służących do jego oceny. Ankiety zostaną przygotowane przez Wykonawcę. Ankiety powinny być skonstruowane w taki sposób aby umożliwiały zmierzenie następujących wskaźników:

5 a) wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera, b) rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu, c) zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu, 11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia artykułów papierniczych i piśmienniczych dla uczestników szkolenia, tj;notes ( A5, 25 kartek), długopis, skrypt tematyczny lub podręcznik, materiały na nośniku USB lub CD, prezentację z każdego szkolenia. 12. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wydrukować zaświadczenia potwierdzające udział uczestników projektu w szkoleniu. W zaświadczeniu należy wskazać numer i tytuł projektu, źródło finansowania oraz logotypy UE i PO IG. 13. Wykonawca nie może pobierać żadnych opłat od uczestników szkolenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności wraz z podpisami uczestników szkolenia, potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, posiłków oraz ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia służące do jego oceny. 14. Zamawiający ma prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności szkolenia i frekwencji uczestników, wglądu do prowadzonej dokumentacji. 15. Przeprowadzenie szkolenia dla 8 pracowników jednostek podległych uczestniczących w projekcie, w tym; 16. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W przypadku potrzeby Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w domu Beneficjenta. a) zapewnienie sali szkoleniowej na terenie Gminy Skała, z zapleczem sanitarnym wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych, b) wymagane jest aby szkolenie odbywało się w tygodniu i/lub w weekendy w godzinach przedpołudniowych i/lub popołudniowych w przedziale czasowym 08:00 do 20:00,

6 c) wymagane jest aby przeprowadzenie szkolenie dla 8 pracowników w wymiarze 8h z zakresu Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała oraz Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion i problemu Wykluczenia cyfrowego, d) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiejszkoleniowej dysponującej doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do realizacji szkoleń, specjalistów w zakresie wykluczenia cyfrowego ( wymagany certyfikat), e) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynagrodzenia prelegentów Trenerówspecjalistów z zakresu problemu Wykluczenia cyfrowego, f) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 4h części warsztatowej szkolenia g) Wykonawca zobowiązuję się do zapewniania cateringu dla 8 uczestników szkolenia w tym ( bufet kawowy - kawa,herbata,woda,soki,cukier,cytryna,przekąski oraz 2 daniowy obiad), i) Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia ( notes, długopis, prezentację z każdego szkolenia), j) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zaproszenia dla każdego uczestnika szkolenia oraz doręczenia na adres wskazany przez Zamawiającego, k) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Harmonogramu szkolenia do 7 dni od daty podpisania umowy, l) szkolenie 8 pracowników będzie prowadzone w 1 grupie po 8 osobowej w ciągu jednego dnia Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia r. 2. Wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , w szczególności w oparciu o Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. 3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodne ze specyfikacją zamieszczoną w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej NR 4/POIG-8.3/2013 z dnia

7 5 Warunki płatności: 1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu usługi w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest pozytywnie zaakceptowany przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczy 6 Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczone w następujących przypadkach i wysokościach: 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: Za zwłokę realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej w wyznaczonym terminie części umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina leżeć będzie po stronie Wykonawcy, 2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego. 3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe w przydatkach takich jak : a) Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe Zamawiającemu w przypadku: b) Nieterminowego regulowania należności (odsetki ustawowe), 4. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem 4 w wysokości 2% wartości umowy. 7

8 1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można byłoby przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy regulujące Prawo zamówień publicznych. 8 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strona1. Umowa nr. NIP.., REGON... reprezentowanym przez:

Strona1. Umowa nr. NIP.., REGON... reprezentowanym przez: Umowa nr. Zawarta w dniu..2013 r. w Lini pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Pana Łukasza Jabłońskiego- Wójta Gminy Linia przy kontrasygnacie Pani Ireny Patelczyk- Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPP 041.02.04.2013

Znak sprawy: IPP 041.02.04.2013 Znak sprawy: IPP 041.02.04.2013 Mrągowo, dnia 14.10.2013r. ZAPROSZENIE Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU 1. Zamawiający: Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 80/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ... Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH... Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo