Umowa dotycząca świadczenia usług szkoleniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa dotycząca świadczenia usług szkoleniowych"

Transkrypt

1 Załacznik Nr 5 do SIWZ U M O W A (projekt) cz.1 Umowa dotycząca świadczenia usług szkoleniowych Zawarta w dniu... r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, między: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 250 reprezentowanym przez Teresę Klonowską Kierownika MGOPS, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Haliny Radała, występującym w treści umowy jako Zleceniodawca, a... z siedzibą... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., reprezentowaną przez...,występującym w treści umowy jako Zleceniobiorcę o następującej treści: 1 [przedmiot umowy] 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową przeszkolenie 28 osób wskazanych przez Zleceniodawcę z zakresu szkolenie z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonanie dla 28 osób badania na nosicielstwo. 2. Szczegółowy zakres tematyczny, liczba godzin oraz terminy szkoleń określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią. 3. Okres trwania umowy od... do... 2 [zobowiązania finansowe] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie usługi o której mowa w 1 niniejszej Umowy łącznie kwotę... zł brutto (słownie: zł ), w tym: a) szkolenie z zakresu BHP wraz z badaniami na nosicielstwo... zł (słownie: złotych) 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury oraz złożeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę w terminie 14 dni. 3. Zleceniodawca informuje, że świadczona usługa realizowana jest w ramach projektu: Daj sobie szansę inwestuj w siebie nr umowy POKL /09-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za faktyczną liczbę dni szkoleniowych.

2 3 [obowiązki Zleceniodawcy] Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1) dostarczenia Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu szkolenia list obecności, 2) przygotowania dla każdego uczestnika szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej wcześniej przygotowanych przez Zleceniobiorcę, 3) terminowej zapłaty ustalonego wynagrodzenia, 4) dostarczenia wszelkich innych informacji oraz pomocy niezbędnej do wykonania usługi. 4 [obowiązki Zleceniobiorcy] Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1) wykonania usługi zgodnie z ustalonym programem, 2) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych koniecznych do przeprowadzenia usługi (w tym w szczególności: umeblowanej sali szkoleniowej wyposażonej w rzutnik multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart wraz z kartkami i mazakami), 3) zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu (kawa, herbata, sok, woda, ciasto, owoc, obiad dwudaniowy w dniu szkoleń) w odrębnej sali w naczyniach niejednorazowych, 4) opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na nośniku pendrive oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL najpóźniej na 7 dni przed dniem wykonania usługi, 5) indywidualizacji szkolenia przez prowadzenie systematycznej oceny postępów uczestników i udzielania pomocy osobom mającym trudności w procesie szkolenia, 6) wyposażenia uczestników w dodatkowe materiały wynikające z toku prowadzonych zajęć, 7) przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych przed, w trakcie i po bloku szkoleniowym pozwalających ocenić postępy uczestników oraz stopień zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu, 8) prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym w szczególności: dziennika zajęć, listy obecności, list wydanych materiałów szkoleniowych i wykonanych materiałów (wg wzoru zaakceptowanego przez Zleceniodawcę) oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL , 9) przekazania dokumentacji po jego zakończeniu, 10)wydania certyfikatów ukończenia szkolenia, 11) dostarczenia zamawiającemu kompletu materiałów wydanych w trakcie szkolenia uczestnikom (długopisy, notatniki ), 12) ubezpieczenia pracowników biorących bezpośrednio udział w wykonaniu zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zadania. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zleceniobiorca dostarczy zamawijącemu przed rozpoczęciem szkolenia.

3 5 [informacja o Zleceniobiorcy] Zleceniobiorca oświadcza, że posiada właściwe kompetencje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonania usługi oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi przez kadrę o właściwych kompetencjach, wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. 6 [zmiany umowy] Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 [rozstrzyganie sporów] 1. Strony dołożą wszelkich starań by spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać polubownie. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 3. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w następujących wysokościach: 1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za opóźnienia: a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 1 umowy w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia umownego, b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% zapłaty za przedmiot zamówienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 8 [zapisy końcowe] Z uwagi na fakt finansowania przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej: 1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia właściwej dokumentacji wykonanej usługi i przechowywania jej do dnia roku. 2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania się kontrolom dotyczącym realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy kontrolujące projekt. 3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyrażania zgody na oznaczenie miejsc realizacji przedmiotu umowy właściwymi informacjami o realizacji projektu i współfinansowaniu ze środków UE. 4) Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy do innych działań Zleceniodawcy. 5) Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4 PODPISY Załącznik nr 1 do umowy- harmonogram zajęć Zleceniodawca szkolenia Tytuł Miejsce szkolenia HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPA 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu Daj sobie szansę - inwestuj w siebie. GOSTYŃ Łączna liczba godzin 1 godzina = 45 min Lp. Liczba godzin Trener prowadzący zajęcia Przedmiot/temat zajęć. 0 Czwartek Przerwa kawowa :00: Obiad Opracowanie:

5 U M O W A (projekt) cz.2 Umowa dotycząca świadczenia usług szkoleniowych Zawarta w dniu... r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony, między: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 250 reprezentowanym przez Teresę Klonowską Kierownika MGOPS, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Haliny Radała, występującym w treści umowy jako Zleceniodawca, a... z siedzibą... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., reprezentowaną przez...,występującym w treści umowy jako Zleceniobiorcę o następującej treści: 1 [przedmiot umowy] 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową przeszkolenie 28 osób wskazanych przez Zleceniodawcę z zakresu warsztaty psychologiczne wzmacniające funkcje rodzica. 2. Szczegółowy zakres tematyczny, liczba godzin oraz terminy szkoleń określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią. 3. Okres trwania umowy od... do... 2 [zobowiązania finansowe] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie usługi o której mowa w 1 niniejszej Umowy łącznie kwotę... zł brutto (słownie: zł ), 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury oraz złożeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę w terminie 14 dni. 3. Zleceniodawca informuje, że świadczona usługa realizowana jest w ramach projektu: Daj sobie szansę inwestuj w siebie nr umowy POKL /09-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za faktyczną liczbę dni szkoleniowych. 3 [obowiązki Zleceniodawcy] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1) dostarczenia Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu szkolenia list obecności, 2) przygotowania dla każdego uczestnika szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu

6 szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej wcześniej przygotowanych przez Zleceniobiorcę, 3) terminowej zapłaty ustalonego wynagrodzenia, 4) dostarczenia wszelkich innych informacji oraz pomocy niezbędnej do wykonania usługi. 4 [obowiązki Zleceniobiorcy] 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1) wykonania usługi zgodnie z ustalonym programem, 2) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych koniecznych do przeprowadzenia usługi (w tym w szczególności: umeblowanej sali szkoleniowej wyposażonej w rzutnik multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart wraz z kartkami i mazakami), 3) zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu (kawa, herbata, sok, woda, ciasto, owoc, obiad dwudaniowy w dniu szkoleń) w odrębnej sali w naczyniach niejednorazowych, 4) opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na nośniku pendrive oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL najpóźniej na 7 dni przed dniem wykonania usługi, 5) indywidualizacji szkolenia przez prowadzenie systematycznej oceny postępów uczestników i udzielania pomocy osobom mającym trudności w procesie szkolenia, 6) wyposażenia uczestników w dodatkowe materiały wynikające z toku prowadzonych zajęć, 7) przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych przed, w trakcie i po bloku szkoleniowym pozwalających ocenić postępy uczestników oraz stopień zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu, 8) przygotowania opinii uczestników o umiejętnościach z zakresu przeprowadzonego szkolenia, 9) prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym w szczególności: dziennika zajęć, listy obecności, list wydanych materiałów szkoleniowych i wykonanych materiałów (wg wzoru zaakceptowanego przez Zleceniodawcę) oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL , 10)przekazania dokumentacji po jego zakończeniu, 11) wydania certyfikatów ukończenia szkolenia, 12)dostarczenia zamawiającemu kompletu materiałów wydanych w trakcie szkolenia uczestnikom (długopisy, notatniki ), 13) ubezpieczenia pracowników biorących bezpośrednio udział w wykonaniu zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zadania. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie zleceniobiorca dostarczy zamawijącemu przed rozpoczęciem szkolenia. 5 [informacja o Zleceniobiorcy] Zleceniobiorca oświadcza, że posiada właściwe kompetencje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonania usługi oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi przez kadrę o właściwych kompetencjach, wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu.

7 6 [zmiany umowy] Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 [rozstrzyganie sporów] 1. Strony dołożą wszelkich starań by spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać polubownie. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 3. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w następujących wysokościach: 1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za opóźnienia: 1) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 1 umowy w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia umownego, 2) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% zapłaty za przedmiot zamówienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 8 [zapisy końcowe] Z uwagi na fakt finansowania przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej: 1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia właściwej dokumentacji wykonanej usługi i przechowywania jej do dnia roku. 2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania się kontrolom dotyczącym realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy kontrolujące projekt. 3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyrażania zgody na oznaczenie miejsc realizacji przedmiotu umowy właściwymi informacjami o realizacji projektu i współfinansowaniu ze środków UE. 4) Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy do innych działań Zleceniodawcy. 5) Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PODPISY

8 Załącznik nr 1 do umowy- harmonogram zajęć Zleceniodawca szkolenia Tytuł Miejsce szkolenia HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPA 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu Daj sobie szansę - inwestuj w siebie. GOSTYŃ Łączna liczba godzin 1 godzina = 45 min Lp. Liczba godzin Trener prowadzący zajęcia Przedmiot/temat zajęć. 0 Czwartek Przerwa kawowa :00: Obiad Opracowanie:

9 U M O W A (projekt) cz.3 Umowa dotycząca świadczenia usług szkoleniowych Zawarta w dniu... r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, między: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 250 reprezentowanym przez Teresę Klonowską Kierownika MGOPS, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Haliny Radała, występującym w treści umowy jako Zleceniodawca, a... z siedzibą... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., reprezentowaną przez...,występującym w treści umowy jako Zleceniobiorcę o następującej treści: 1 [przedmiot umowy] 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową przeszkolenie 28 osób wskazanych przez Zleceniodawcę z zakresu warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. 2. Szczegółowy zakres tematyczny, liczba godzin oraz terminy szkoleń określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią. 3. Okres trwania umowy od... do... 2 [zobowiązania finansowe] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie usługi o której mowa w 1 niniejszej Umowy łącznie kwotę... zł brutto (słownie: zł ). 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury oraz złożeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę w terminie 14 dni. 3. Zleceniodawca informuje, że świadczona usługa realizowana jest w ramach projektu: Daj sobie szansę inwestuj w siebie nr umowy POKL /09-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za faktyczną liczbę dni szkoleniowych. 3 [obowiązki Zleceniodawcy] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1) dostarczenia Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu szkolenia list obecności, 2) przygotowania dla każdego uczestnika szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej wczesniej przygotowanych przez Zleceniobiorcę,

10 3) terminowej zapłaty ustalonego wynagrodzenia, 4) dostarczenia wszelkich innych informacji oraz pomocy niezbędnej do wykonania usługi. 4 [obowiązki Zleceniobiorcy] 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1. wykonania usługi zgodnie z ustalonym programem, 2. zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych koniecznych do przeprowadzenia usługi (w tym w szczególności: umeblowanej sali szkoleniowej wyposażonej w rzutnik multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart wraz z kartkami i mazakami), 3. zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu (kawa, herbata, sok, woda, ciasto, owoc, obiad dwudaniowy w dniu szkoleń) w odrębnej Sali w naczyniach niejednorazowych, 4. opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na nośniku pendrive oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL najpóźniej na 7 dni przed dniem wykonania usługi, 5. indywidualizacji szkolenia przez prowadzenie systematycznej oceny postępów uczestników i udzielania pomocy osobom mającym trudności w procesie szkolenia, 6. wyposażenia uczestników w dodatkowe materiały wynikające z toku prowadzonych zajęć, 7. przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych przed, w trakcie i po bloku szkoleniowym pozwalających ocenić postępy uczestników oraz stopień zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu, 8. prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym w szczególności: dziennika zajęć, listy obecności, list wydanych materiałów szkoleniowych i wykonanych materiałów (wg wzoru zaakceptowanego przez Zleceniodawcę) oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL , 9. przekazania dokumentacji po jego zakończeniu, 10. wydania certyfikatów ukończenia szkolenia, 11. dostarczenia zamawiającemu kompletu materiałów wydanych w trakcie szkolenia uczestnikom (długopisy, notatniki ), 12. ubezpieczenia pracowników biorących bezpośrednio udział w wykonaniu zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zadania. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie zleceniobiorca dostarczy zamawijącemu przed rozpoczęciem szkolenia. 5 [informacja o Zleceniobiorcy] Zleceniobiorca oświadcza, że posiada właściwe kompetencje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonania usługi oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi przez kadrę o właściwych kompetencjach, wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu.

11 6 [zmiany umowy] Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 [rozstrzyganie sporów] 1. Strony dołożą wszelkich starań by spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać polubownie. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 3. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w następujących wysokościach: 1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za opóźnienia: a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 1 umowy w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia umownego, b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 2 )Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% zapłaty za przedmiot zamówienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 8 [zapisy końcowe] Z uwagi na fakt finansowania przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej: 1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia właściwej dokumentacji wykonanej usługi i przechowywania jej do dnia roku. 2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania się kontrolom dotyczącym realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy kontrolujące projekt. 3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyrażania zgody na oznaczenie miejsc realizacji przedmiotu umowy właściwymi informacjami o realizacji projektu i współfinansowaniu ze środków UE. 4) Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy do innych działań Zleceniodawcy. 5) Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PODPISY

12 Załącznik nr 1 do umowy- harmonogram zajęć Zleceniodawca szkolenia Tytuł Miejsce szkolenia HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPA 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu Daj sobie szansę - inwestuj w siebie. GOSTYŃ Łączna liczba godzin 1 godzina = 45 min Lp. Liczba godzin Trener prowadzący zajęcia Przedmiot/temat zajęć. 0 Czwartek Przerwa kawowa :00: Obiad Opracowanie:

13 U M O W A (projekt) cz.4 Umowa dotycząca świadczenia usług szkoleniowych Zawarta w dniu... r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, między: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 250 reprezentowanym przez Teresę Klonowską Kierownika MGOPS, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Haliny Radała, występującym w treści umowy jako Zleceniodawca, a... z siedzibą... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., reprezentowaną przez...,występującym w treści umowy jako Zleceniobiorcę o następującej treści: 1 [przedmiot umowy] 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową przeszkolenie 28 osób wskazanych przez Zleceniodawcę z zakresu Kurs małej gastronomii z przygotowaniem pokazu kulinarnego. 2. Szczegółowy zakres tematyczny, liczba godzin oraz terminy szkoleń określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią. 3. Okres trwania umowy od... do... 2 [zobowiązania finansowe] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie usługi o której mowa w 1 niniejszej Umowy łącznie kwotę... zł brutto (słownie: zł ), w tym:: a) kurs małej gastronomii... zł (słownie: złotych) b) zorganizowanie spotkania podsumowującego zł (słownie: złotych) 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury oraz złożeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę w terminie 14 dni. 3. Zleceniodawca informuje, że świadczona usługa realizowana jest w ramach projektu: Daj sobie szansę inwestuj w siebie nr umowy POKL /09-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za faktyczną liczbę dni szkoleniowych. 3 [obowiązki Zleceniodawcy] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1) dostarczenia Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu szkolenia list obecności, 2) przygotowania dla każdego uczestnika szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu

14 szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej wcześniej przygotowanych przez Zleceniobiorcę, 3) terminowej zapłaty ustalonego wynagrodzenia, 4) dostarczenia wszelkich innych informacji oraz pomocy niezbędnej do wykonania usługi. 4 [obowiązki Zleceniobiorcy] 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1) wykonania usługi zgodnie z ustalonym programem, 2) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych koniecznych do przeprowadzenia usługi (w tym w szczególności: umeblowanej sali szkoleniowej wyposażonej w rzutnik multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart wraz z kartkami i mazakami) oraz zaplecza gastronomicznego do zajęć praktycznych, 3) zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu (kawa, herbata, sok, woda, ciasto, owoc, obiad dwudaniowy w dniu szkoleń) w odrębnej sali w naczyniach niejednorazowych, 4) opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na nośniku pendrive oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL najpóźniej na 7 dni przed dniem wykonania usługi, 5) indywidualizacji szkolenia przez prowadzenie systematycznej oceny postępów uczestników i udzielania pomocy osobom mającym trudności w procesie szkolenia. 6) wyposażenia uczestników w dodatkowe materiały wynikające z toku prowadzonych zajęć, 7) przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych przed, w trakcie i po bloku szkoleniowym pozwalających ocenić postępy uczestników oraz stopień zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu, 8) prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym w szczególności: dziennika zajęć, listy obecności, list wydanych materiałów szkoleniowych i wykonanych materiałów (wg wzoru zaakceptowanego przez Zleceniodawcę) oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL , 9) przekazania dokumentacji po jego zakończeniu, 10) wydania certyfikatów ukończenia szkolenia, 11) dostarczenia zamawiającemu kompletu materiałów wydanych w trakcie szkolenia uczestnikom (długopisy, notatniki ), 12)przygotowanie spotkania podsumowującego w dniu 22 listopada 2013 r. w wymiarze 5 godzin ( ) dla 80 osób połączonego z pokazem kulinarnym przygotowanym przez uczestników kursu - udostępnienie sali z możliwością przedstawienia pokazu i prezentacji multimedialnej, przygotowanie zaproszeń wraz z poczęstunkiem (kawa, herbata, ciasto, ciastka, owoce, śmietanka do kawy), 13) ubezpieczenia pracowników i uczestników biorących bezpośrednio udział w wykonaniu zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zadania. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie pracowników i uczestników zleceniobiorca dostarczy zamawijącemu przed rozpoczęciem szkolenia. 5 [informacja o Zleceniobiorcy] Zleceniobiorca oświadcza, że posiada właściwe kompetencje, wiedzę, umiejętności i

15 doświadczenie konieczne do wykonania usługi oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi przez kadrę o właściwych kompetencjach, wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. 6 [zmiany umowy] Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 [rozstrzyganie sporów] 1. Strony dołożą wszelkich starań by spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać polubownie. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 3. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w następujących wysokościach: 1)Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za opóźnienia: a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 1 umowy w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia umownego, b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% zapłaty za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% zapłaty za przedmiot zamówienia, nie więcej niż 7% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 8 [zapisy końcowe] Z uwagi na fakt finansowania przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej: 1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia właściwej dokumentacji wykonanej usługi i przechowywania jej do dnia roku. 2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania się kontrolom dotyczącym realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy kontrolujące projekt. 3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyrażania zgody na oznaczenie miejsc realizacji przedmiotu umowy właściwymi informacjami o realizacji projektu i współfinansowaniu ze środków UE. 4) Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy do innych działań Zleceniodawcy. 5) Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PODPISY

16 Załącznik nr 1 do umowy- harmonogram zajęć Zleceniodawca szkolenia Tytuł Miejsce szkolenia HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPA 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu Daj sobie szansę - inwestuj w siebie. GOSTYŃ Łączna liczba godzin 1 godzina = 45 min Lp. Liczba godzin Trener prowadzący zajęcia Przedmiot/temat zajęć. 0 Czwartek Przerwa kawowa :00: Obiad Opracowanie:

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 2/2014. o przeprowadzenie szkolenia

UMOWA nr 2/2014. o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt- UMOWA nr 2/2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203.2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moja droga do przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Moja droga do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa zlecenie/wzór zadanie nr 3 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Agnieszkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 39/2017 Załącznik nr 6. UMOWA (wzór)

Numer sprawy: 39/2017 Załącznik nr 6. UMOWA (wzór) Numer sprawy: 39/2017 Załącznik nr 6 UMOWA (wzór) W dniu...r. w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U m o w a projekt Zadanie 2. Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy...

U m o w a projekt Zadanie 2. Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... Załącznik nr 1b U m o w a projekt Zadanie 2 Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń zawarta w w dniu roku pomiędzy:. ul....,. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. zawarta w dniu...... 2014 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź, NIP 729...,

Bardziej szczegółowo

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 zał. nr 1 do SIWZ UMOWA NR FK.272.13.2012 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS 4076/01/10, SIWZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych WZÓR UMOWY

Nr sprawy: OPS 4076/01/10, SIWZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA USŁUGI Nr OPS/ dotycząca organizacji warsztatów z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 24/2017 Załącznik nr 6. UMOWA (wzór)

Numer sprawy: 24/2017 Załącznik nr 6. UMOWA (wzór) Numer sprawy: 24/2017 Załącznik nr 6 UMOWA (wzór) W dniu...r. w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na działanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na działanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta dnia pomiędzy: 1. Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr. z dnia Pani., zwanym dalej Zamawiającym a 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przedmiot umowy

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przedmiot umowy Załącznik Nr 3 do załącznika do ogłoszenia o konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego z dnia 2 lutego 2017 r. WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Umowa nr zawarta w dniu Załącznik nr 8 do SIWZ CAZ- 633/01/02/MZ/2014/ZP pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 zał. nr 1 do SIWZ UMOWA NR. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami

Bardziej szczegółowo

3310/3311/73/DZ/AM/2017-OZP/10 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2017

3310/3311/73/DZ/AM/2017-OZP/10 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2017 3310/3311/73/DZ/AM/2017-OZP/10 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY nr WUP/OZP/ /2017 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / z siedzibą w, ul, NIP, REGON reprezentowanym/ą przez:

UMOWA NR / z siedzibą w, ul, NIP, REGON reprezentowanym/ą przez: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR /2014 W dniu... w Stalowej Woli pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, NIP 865 20 63 924, REGON 005660296, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr Wzór umowy VI Pakiet Umowa nr Priorytet VII Działanie 7.1 Nazwa projektu Twój wybór Twoja szansa Zawarta w dniu w Rawiczu pomiędzy Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 WZÓR Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 o organizację szkolenia pn. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zawarta w dniu., pomiędzy Powiatem Milickim-Starostą Milickim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy N R... / a... NIP... REGON... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

Projekt umowy N R... / a... NIP... REGON... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: Nr spr. 02/2011 Projekt umowy N R... / 2011 o przeprowadzenie WARSZTATÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ wraz z poradnictwem zawodowym oraz Wyjazdowych Warsztatów TRENING AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w ramach projektu Praca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.2017 (Wzór umowy) Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T dla uczniów technikum agrobiznesu w ZSR w Cudzynowicach

UMOWA Nr.2017 (Wzór umowy) Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T dla uczniów technikum agrobiznesu w ZSR w Cudzynowicach UMOWA Nr.2017 (Wzór umowy) Załącznik nr 2.2 zawarta w dniu: r. w Cudzynowicach pomiędzy Powiatem Kazimierskim, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielkiego, NIP: 6050013491, Zespołem Szkół Rolniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR POIG/2014/6

UMOWA NR POIG/2014/6 UMOWA NR POIG/2014/6 Załącznik Nr 3 /PROJEKT/ w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 14 000, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowanym przez: Mirosławę Oracz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich a

UMOWA nr. reprezentowanym przez: Mirosławę Oracz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich a UMOWA nr. Zawarta w Strzelcach Wielkich w dniu. pomiędzy : - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich z siedzibą przy ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, NIP 7721905048, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr../14 dotycząca przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016 3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale Przedmiejskie

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CRU/.../Zm/2015 (wzór)

UMOWA nr CRU/.../Zm/2015 (wzór) UMOWA nr CRU/.../Zm/2015 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w Częstochowie dnia...... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. netto przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu Załącznik nr 2 UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Pasja z siedzibą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28 A (83-300), zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu której działa Honorata

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Oleśnicy

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Oleśnicy UMOWA Nr... zawarta w dniu. 2017 w Oleśnicy pomiędzy: Powiatem Oleśnickim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, reprezentowanym przez: 1) Beatę Krzesińską Dyrektora przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2014 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr....

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr.... Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa:...

Bardziej szczegółowo

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dotyczy projektu: EUROALTERNATYWA 2 nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego realizowanego w ramach Działania 2.3

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 3310/3311/203/OZ/MW/2018-OZP/49 Załącznik nr 2. Wzór umowy WUP/OZP/ /2018

Znak sprawy: 3310/3311/203/OZ/MW/2018-OZP/49 Załącznik nr 2. Wzór umowy WUP/OZP/ /2018 Znak sprawy: 3310/3311/203/OZ/MW/2018-OZP/49 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2018 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta dnia.pomiędzy: 1. Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr. z dnia Pani., zwanym dalej Zamawiającym a 2. Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na: (pieczęć Wykonawcy) Przetarg nieograniczony na: ZAŁĄCZNIK NR 1 strona z ogólnej liczby stron Dostawa mebli projektu Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach Miasto Kowary, 58-530 Kowary, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownikiem NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownikiem NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownikiem

Bardziej szczegółowo

/WZÓR/ Umowa nr POKL/ZP/../2011

/WZÓR/ Umowa nr POKL/ZP/../2011 Załącznik nr 7 /WZÓR/ Umowa nr POKL/ZP/../2011 dotycząca kursów zawodowych dla beneficjentów Projektu Systemowego W drodze do pracy zawarta w dniu.. r. w Wejherowie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5. ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 5. ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) WZÓR UMOWY Załącznik Nr 5... (pieczęć firmowa Wykonawcy) WZÓR UMOWY zawarta w dniu...w Koronowie, pomiędzy: Mejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA 271-1/2014

WZÓR UMOWA 271-1/2014 WZÓR UMOWA 271-1/2014 Załącznik nr 4 W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 2013 roku pomiędzy: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr II.272..2015.CAZ dotycząca organizacji szkolenia Pleszew dnia..2015r. Zawarta w dniu..2015r. pomiędzy Starostą Pleszewskim, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez

Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez OR.272.10.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez. zwanym dalej Zamawiającym, a: reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą, 1 Umowa niniejsza została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr EDU.POKL.9.1.2.WLS.. część

UMOWA - ZLECENIE Nr EDU.POKL.9.1.2.WLS.. część Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - ZLECENIE Nr EDUPOKL912WLS część Zawarta w dniu r pomiędzy: Gminą Korfantów, ul Rynek 4, 48-317 Korfantów reprezentowaną przez: Burmistrza Korfantowa mgr Zdzisława Martynę

Bardziej szczegółowo

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności została zawarta umowa następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA NR.. (projekt) zawarta w Miejscu Piastowym, w dniu roku pomiędzy Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA../. Zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Radoszyce reprezentowaną przez

UMOWA../. Zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Radoszyce reprezentowaną przez UMOWA../. Zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Pawła Binkowskiego - Wójta Gminy Radoszyce z kontrasygnatą Pani Jolanty Fidos Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym, a Panią/Panem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr.

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr. Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA na przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu* nr.

UMOWA na przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu* nr. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 9/POWR/ZR21/2019 UMOWA na przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu* nr. zawarta w Dąbrowie Górniczej, dnia.. roku, pomiędzy: Akademią WSB, z siedzibą w 41-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2011 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UMOWA Rf

PROJEKT. UMOWA Rf Załącznik nr 4 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.6.2016 PROJEKT UMOWA Rf.272...2016 W dniu... 2016 roku pomiędzy Gminą Miejską Legionowo - Urzędem Miasta Legionowo z siedzibą w Legionowie przy ul. marsz.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 91/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 maja 2018 r. RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr... Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ziębice, dnia 4 styczeń 2013 roku

Ziębice, dnia 4 styczeń 2013 roku Załącznik nr 6 do regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Ziębicach OOiO/FE/1/2013 Sygnatura Ziębice, dnia 4 styczeń 2013 roku Z A P R O S Z E N I E Zamawiający zaprasza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

... - Wzór - UMOWA NR

... - Wzór - UMOWA NR Nr post. 9/ZO-KE-I/2015 Część Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Wzór - UMOWA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - Zespołem Ekonomiki Oświaty w Krakowie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy NR... /2010

Wzór Umowy NR... /2010 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: KO.IPR.250 1/10 Wzór Umowy NR... /2010 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Warszawie z siedzibą Al. Jerozolimskie 32, 00 024 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy:

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy: WZÓR Umowa Załącznik nr 7 na przeprowadzenie szkolenia. w ramach zadania pod nazwą 50 + aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

WZÓR UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą WZÓR Załącznik 3 do Zapytania ofertowego z dnia 3 czerwca 2011 r. UMOWA W dniu. roku w.. pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo