Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym"

Transkrypt

1 Budownictwo i rchitektura 2(2) (203) Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski Katedra Mechaniki Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych, Wydział Budownictwa i rchitektury, Politechnika wi tokrzyska, e mail: Streszczenie: W pracy pokazano wyniki opracowania ekonomicznej koncepcji energoaktywnych segmentów dylatacyjnych wielkopowierzchniowych hal, w których: ) zastosowano przekrycia strukturalne, 2) zmniejszono wpływy termiczne na siły i przemieszczenia do konwencjonalnych wielko ci normowych [], 3) zachowano no no i niezawodno powy ej zalecanej w klasie RC2 [2], 4) dorano schemat statyczny hali tak, ay awaryjne wpływy termiczne nie wpływały na niezawodno segmentów dylatacyjnych hali. Ten efekt uzyskano przez rozdzielenie elkowych i przechyłowych kinematycznie dopuszczalnych mechanizmów zniszczenia wydzielonych energoaktywnych segmentów dylatacyjnych hali. Słowa kluczowe: energoaktywne segmenty hal, struktury metalowe.. Wprowadzenie Przedstawiono koncepcj udowy energoaktywnych segmentów dylatacyjnych wielkopowierzchniowych hal przystosowanych do pozyskiwania energii cieplnej (EC) z promieniowania słonecznego i transportu EC za po rednictwem ogrzanego powietrza do miejsc jej u ytkowania lu do gruntowych magazynów EC. Konstrukcja segmentów, zawieraj ca asorery, została przekryta struktur opart na słupach. Wn trze struktury pełni równie funkcj kanałów transportu ogrzanego powietrza do odiorników oraz magazynów EC. Po oddaniu ciepła powietrze wraca do oiegu lu jest usuwane na zewn trz [3,4]. W koncepcji podziału geometrii hali na segmenty dylatacyjne wykorzystano nast puj ce zało enia: ) swoodne wydłu enie termiczne T po długo ci energoaktywnego segmentu dylatacyjnego hali powinno y mniejsze od normowego wydłu enia segmentu dylatacyjnego w halach konwencjonalnych z ostojowym podłu nym st eniem słupów w rodku długo ci hali, 2) rednia wysoko powierzchni Polski n.p.m. wynosi 73m. Maksymalna temperatura powietrza w cieniu [] wynosi T max(h) = -0,0053H + 38 o C 37 o C. Temperatura ciemnego pokrycia hali na stronie południowo-zachodniej jest wi ksza o T 5 = 42 o C. Ł cznie temperatura oudowy mo e osi gn T uot = T max + T 5 = = 79 o C. W zimie temperatura powietrza osi ga T min(h) -3, o C, 3) zało ono, e awaryjna temperatura konstrukcji zawieraj cej asorery w segmencie dylatacyjnym nie przekroczy +00 o C, 4) zastosowane zostanie automatyczne wł czanie transportu ogrzanego powietrza do magazynów EC za pomoc wentylatorów ss co - tłocz cych przy osi gni ciu umownej temperatury nagrzewanego powietrza rz du +2 o C, 5) niezawodno wydzielonego segmentu dylatacyjnego hali spełni wymagania niezawodno ci klasy RC2 [2], okre lonego wska nikiem niezawodno ci t = = 3,8, ) konstrukcja segmentu dylatacyjnego hali zło ona z geometrycznie niezmiennych segmentów monta owych spełni wymagania optymalizacji czasu i kosztów monta u konstrukcji. 2. Hale przekryte struktur regularn Na rysunku oraz 2 pokazano przykładow koncepcj podziału energoaktywnej hali przekrytej struktur regularn o module a = 3m, na segmenty dylatacyjne. Hal długo ci L a = 20m + 3, rozpi to ci L = 3m, przekryto struktur regularn ze spadkiem połaci

2 222 Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski tg = 0% ( = ) (rys.2a). W przedstawionej hali zło onej z energoaktywnych segmentów dylatacyjnych, zastosowano rurowy transport ogrzanego powietrza z przestrzeni konstrukcyjnej przekrycia do odiorników i gruntowych magazynów energii cieplnej (rys.2a). Hal podzielono na 4 segmenty dylatacyjne długo ci L d = 30m (rys.). W rodku cian podłu nych (rys.a) ka dego segmentu dylatacyjnego, umieszczono st enia ostojowe (główne) umo liwiaj c symetryczne wydłu enie segmentu pod wpływem temperatury. Słupy dano w odst pach modułowych a = 3m, zgodnie z rozmieszczeniem w złów dolnych struktury. Rygle cian podłu nych korzystnie rozmieszczono w odst pach modułowych skorelowanych z modułem oudowy. Korelacja modułowa połaci z modułem rozmieszczenia słupów ukryta jest w rzucie poziomym przekrycia. Przy 0% nachyleniu połaci i parzystej liczie oczek, w rachu wchodzi wydłu enie modułu a wzdłu spadku połaci a = a +, o 5mm (a = 3,05m). a) - ) SD=0a (L=30000) SD=0a (L=30000) SD=0a (L=30000) SD=0a (L=30000) 9x3000= x3000= x3000= x3000= x3000= x3000= x3000= x3000= a 0a 0a 0a L = 4x x = x B C % 0% Rys.. Podział hali przekrytej struktur regularn na segmenty dylatacyjne: a) rozmieszczenie słupów, ) rzut segmentów dylatacyjnych.

3 Konstrukcje Stalowe Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal Ka dy energoaktywny segment dylatacyjny zło ono z 5 geometrycznie niezmiennych segmentów monta owych szeroko ci 2 oczek (2a = m) (rys.2). Segmenty monta owe składane s na poziomie terenu z elementów wysyłkowych postaci odwróconych piramid pr towych w piramidowo ocznym systemie monta owym. Przygotowany segment monta owy podnoszony jest d wigiem i osadzany na 4 słupach cian podłu nych, stycznie do s siednich segmentów monta owych. Pasy górne ł czone s ruami. Nast pnie ł czone s s siaduj ce w zły dolne pr tami dolnymi. Długo L d = 0a = 30m (rys.2) segmentu dylatacyjnego przyj to na podstawie oszacowania niezawodno ci minimalnych krytycznych ziorów (MKZ) wyst puj cych w kinematycznie dopuszczalnych mechanizmach zniszczenia (KDMZ). Swoodne wydłu enie segmentu struktury wzdłu hali, w przypadku awaryjnej ró nicy temperatury T = C wynosi: L = 0,5L d T T = 8mm i jest mniejsze ani eli swoodne wydłu enie normowe hali o konwencjonalnej długo ci normowej [5] ez dylatacji. a) 0% Przegroda szklana 0% Wentylator Cieple powietrze Kanal transportowy Kanal powietrzny Magazyn energii cieplnej sorer ± 0,00 Chlodne powietrze Kanal transportowy Wentylator Kanal powietrzny ) Magazyn energii cieplnej B C SM=2a (L=000) SM=2a (L=000) SM=2a (L=000) SM=2a (L=000) SM=2a (L=000) segment montazowy SD=0a (L=30000) segment dylatacyjny B C Rys. 2. Wydzielony segment dylatacyjny hali przekrytej struktur regularn : a) przekrój poprzeczny hali, ) podział segmentu dylatacyjnego na segmenty monta owe. 3. Hale przekryte struktur zredukowan Na rysunkach 3 i 4 pokazano koncepcj podziału energoaktywnej hali o module a = 3m, długo ci L a = 32m + 3( = a), na 4 segmenty dylatacyjne długo ci L d = 33m,

4 224 Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski oparte na słupach ka dy (rys.4). Hala przekryta struktur zredukowan jest racjonalnie podparta co m (w co drugim oczku pełnym) na słupach cian podłu nych. W omawianej hali pokazano dwie koncepcje transportu ogrzanego powietrza ze struktury do magazynów energii cieplnej. Rury słu ce do tłoczenia ciepłego powietrza, w zale no ci od sposou podparcia, mo na lokalizowa : przy słupach jednogał ziowych (rys.3a,4a) lu transportowa wewn trz słupów trójgał ziowych (rys.3c,4a). W przypadku podparcia konstrukcji przekrycia na słupach jednogał ziowych (rys.3a) zastosowano st enia ostojowe w rodku długo ci segmentów monta owych - umo liwiaj c symetryczne wydłu anie si segmentu przekrycia pod wpływem temperatury. a) - ) c) =a =a SD=a (L=33000) SD=a (L=33000) SD=a (L=33000) SD=a (L=33000) =a a =a a =a a a =a L = 4x x3000 = % 0% SD=a (L=33000) =a =a =a SD=a (L=33000) SD=a (L=33000) SD=a (L=33000) B Rys. 3. Podział hali przekrytej struktur regularn na segmenty dylatacyjne: a) rozmieszczenie słupów jednogał ziowych, ) rzut segmentów dylatacyjnych, c) rozmieszczenie słupów trójgał ziowych. Na rysunku 4 pokazano rzut segmentu dylatacyjnego z podziałem na geometrycznie niezmienne 3 segmenty monta owe o szeroko ci 3a (3a = 9m) uzupełnione dwiema wstawkami szeroko ci a z odr nych piramid i ramek pr towych. W koncepcji pokazanej na rysunku 3a, wyst puje słupów skojarzonych z silnie rozci ganymi pasami dolnymi przekrycia hali. Pasy te wchodz w skład najardziej C 2

5 Konstrukcje Stalowe Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal wyt onych kinematycznie dopuszczalnych mechanizmów zniszczenia hali (KDMZ). Z punktu widzenia niezawodno ci w przykładzie pokazanym na rysunku 3a sprz gni to pasów dolnych. Ponadto sprz onych struktur zostało równie słupów. Ta licza sprz gni tych pasów i słupów zgodnie z pracami [,7,8] jest wystarczaj ca do zapewnienia no no ci i wska nika niezawodno ci zgodnie z zaleceniami norm [2,9] (t > 3,8). Dotrzymanie modułowego podziału geometrycznego powierzchni mało nachylonej połaci dachowej hali jest mo liwe w drodze zastosowania podziału geometrycznego wzdłu połaci dachowej a = a +. Niewielkie odchylenie, wynosz ce = 5mm przy 0% nachyleniu połaci dla a = 3m mo na wykorzysta do kompensacji termicznych przemieszcze asorerów i oudowy zwłaszcza szklanej, wra liwej na uszkodzenia (rys.4a) lu zgui sum odchyłek w oczku skrajnym. a) 0% Przegroda szklana 0% Wentylator Cieple powietrze Kanal transportowy Kanal powietrzny Magazyn energii cieplnej sorer ± 0,00 Chlodne powietrze Kanal transportowy Wentylator Kanal powietrzny 3x3000 = 9000 Magazyn energii cieplnej B C ) a=3000 SM=3a (L=9000) a=3000 SM=3a (L=9000) =a SM=3a (L=9000) segment montazowy SD=a (L=33000) segment dylatacyjny B C Rys. 4. Wydzielony segment dylatacyjny hali przekrytej struktur zredukowan : a) przekrój poprzeczny hali, ) podział segmentu dylatacyjnego na segmenty monta owe.

6 22 Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski 4. No no i niezawodno segmentów dylatacyjnych konstrukcji energoaktywnych No no i niezawodno segmentów dylatacyjnych oszacowano za po rednictwem analizy kinematycznie dopuszczalnych mechanizmów zniszczenia (KDMZ). W koncepcji segmentów dylatacyjnych hali przekrytej struktur regularn (rys. i 2) wyrano do analizy: ) najmniejsze przechyłowe KDMZ składaj ce si z 0 słupów sprz onych struktur regularn przekrycia oraz 2) 2 elkowych KDMZ przekrycia ka dy składaj cy si z 0 rozci ganych pr tów pasów dolnych oraz 3 KDMZ, ka dy zło ony z ciskanych pasów górnych równie sprz onych pr tami struktury regularnej. W przypadku przekrycia hali struktur z co drugim oczkiem pustym (rys. 3 i 4) wyst puj : ) przechyłowe KDMZ składaj ce si z słupów sprz onych struktur przekrycia oraz 2) 2 elkowych KDMZ przekry składaj ce si z mi dzyw złowych rozci ganych pr tów dolnych równie sprz onych pr tami struktury zredukowanej. Pozostałe KDMZ zawieraj wi ksz licz pr tów. Oczekiwany na podstawie olicze i wymiarowania elementów wg normy [2] wska nik niezawodno ci elementów konstrukcji wynosi: t > 3,8, oczekiwana niezawodno [0] wynosi: p = 0, , awaryjno : q = p = 0, Kwantyl no no ci (odpowiednik no no ci oliczeniowej) elementów sprawczych wyznacza si ze wzoru () []: N k = E(N ) td(n ) = E(N )[ - t ] () gdzie: = D(N )/E(N ) współczynnik zmienno ci no no ci, E(N ) no no oczekiwana ( rednia), D(N ) - odchylenie standardowe no no ci pojedynczego elementu. Kwantyl N k no no ci n jednakowych elementów sprawczych sprz onych w jednym KDMZ oszacowano z wzoru (2) []: N k = ne(n ) tn 0,5 D(N ) = ne(n )[ tn 0,5 D(N )/ne(n )] = ne(n )[ t /n 0,5 ] (2) W minimalnym geometrycznie niezmiennym segmencie monta owym wyst puj dwa pasy dolne. Zniszczenie jednego pasa wywołuje KDMZ. Im mniejsza licza elementów n w minimalnym krytycznym ziorze (MKZ) stowarzyszonych z KDMZ tym wi ksz nale y zachowa ostro no statystyczn. Wskazane jest sprz ganie w jednym KDMZ powy ej 4 elementów. Zwi kszenie no no ci elementów w MKZ stowarzyszonym z KDMZ mo emy oszacowa ze wzoru (3) []: s = N k /nn k = [ t /n 0,5 ]/[ t ] (3) Przykład. W przypadku sprz enia n = 0 słupów lu elementów pasów o współczynniku = 0,0 w jednym KDMZ zwi kszenie ich no no ci ponad oczekiwane na podstawie oowi zuj cych norm wynosi: N k/nn k = [ 3,8 / 3,2]/[ 3,8 ] = [ 0,072]/[ 0,228] = 0,9279 / 0,772 =,202 Wniosek. W przypadku ardzo dorego wykonania konstrukcji (współczynnik zmienno ci = 0,0) zwi kszenie no no ci 0 elementów sprz onych w MKZ elementów wynosi: N k/nn k =,202. Takie zwi kszenie (powy ej zalece normowych [2]) no no ci kompensuje zmniejszenie no no ci wywołane wirtualnym szeregowym poł czeniem wszystkich elementów wyst puj cych w analizowanej konstrukcji [8]. Przykład 2. W przypadku gorszego wykonania = 0,0 analizowanej konstrukcji współczynnik zwi kszenia no no ci 0 sprz onych elementów wynosi: N k/nn k = [ 3,8 / 3,2]/[ 3,8 ] = [ 0,202]/[ 0,38] = 0,88 / 0,2 =,42 Wniosek 2. Sprz ganie równoległe wielu elementów w jednym KDMZ daje równie podony efekt jak podano we wniosku. No no i niezawodno najmniejszych KDMZ wyst puj cych w koncepcjach energoaktywnych segmentów dylatacyjnych przekrytych struktur zredukowan z co drugim oczkiem pustym wyst puj KDMZ o liczeno ci n = elementów sprz onych w jednym KDMZ. W tym przypadku zwi kszenie no no ci dla = 0,0 wynosi:

7 Konstrukcje Stalowe Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal N k/nn k = [ 3,8 / 2,4495]/[ 3,8 ] = 0,909 / 0,772 =,75 Zwi kszenie no no ci elementów sprz onych w MKZ elementów wynosi: N k/nn k =,75. Takie zwi kszenie no no ci (powy ej zalece normowych [2]) równie kompensuje zmniejszenie no no ci wywołane wirtualnym szeregowym poł czeniem wszystkich elementów wyst puj cych w analizowanej konstrukcji. W przypadku wykonania elementów konstrukcji gorszej jako ci np. o współczynniku = 0,09 uzyskuje si równie pozytywny wynik. W talicy zamieszczono współczynniki zwi kszenia no no ci w przypadku sprz enia od n = 2 do n = elementów w jednym MKZ. Taela. Oczekiwane zwi kszenie no no ci KDMZ zawieraj cego od 2 do elementów Lp. n=2 n=3 n=4 n=5 n= n=7 n=8 n=9 n=2 n= 0,0,087,25,48,3,75,84,9,97,20, ,07,0,53,8,200,24,225,234,242,258, ,08,28,85,28,24,259,272,282,29,3, ,09,52,220,20,287,308,323,33,347,370, ,0,80,259,307,339,33,383,39,409,43,40 5. Podsumowanie. W pracy zwrócono uwag na wa no zagadnienia sprz gania elementów sprawczych w KDMZ konstrukcji metalowych hal zawieraj cych wi ksz licz elementów sprawczych. Konstrukcje hal charakteryzuj si du powierzchni cian i przekry dachowych nadaj c si do zagospodarowania w celu pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z promieniowania słonecznego. Wi e si z tym zwi kszenie oci enia termicznego konstrukcji i kosztów wykonania konstrukcji. Z analizy zwi zanych z tym zagadnie wynikła mo liwo zredukowania oci enia termicznego do poziomu oci e konstrukcji konwencjonalnych w drodze podziału konstrukcji na energoaktywne segmenty dylatacyjne. W realizacji tej idei wzi to te pod uwag mo liwo takiego sprz gania elementów konstrukcji, który pozwala na wymiarowanie elementów konstrukcji na podstawie norm, ez konieczno ci [8] wyrównywania no no ci i niezawodno ci konstrukcji zawieraj cych du licz statycznie wyznaczalnych elementów sprawczych, w których zachodz poł czenia szeregowe z punktu widzenia niezawodno ci. Konstrukcje hal przekrytych strukturami daj si korzystnie podzieli na energoaktywne segmenty dylatacyjne, w których dostateczna licza elementów sprawczych daje si sprz ga w KDMZ zwi kszaj c no no i niezawodno konstrukcji powy ej oczekiwa [2] normowych. Literatura PN-EN 99--5:2005, Eurokod : Oddziaływania na konstrukcje. Cz -5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. 2 PN-EN 990:2004, Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 3 Kowal Z., Szychowski., Energoaktywne struktury przestrzenne. In ynieria i Budownictwo (993), s Kowal Z., Piotrowski R., Szychowski., Przystosowanie hal przekrytych struktur do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. ZNPR nr 283, Z. 59 (2/202/II), s PN-90/B-03200, Konstrukcje stalowe. Oliczenia statyczne i projektowanie. Kowal Z., Proailistyczna optymalizacja no no ci słupów konstrukcji hal konwencjonalnych. ZNPR nr 283, Z. 59 (2/202/II), s Kowal Z., Proailistic Optimisation of the Bearing Capacity of Conventional Hall Coverings. Proailistyczna optymalizacja no no ci konstrukcji przekry hal konwencjonalnych. Structure and Environment, nr. 3 (20), s Kowal Z., On djusting the Load Bearing Capacity of Decisive Memers to Reliaility Classes of Statically Determinate Complex Structures. rchives of Civil Engineering, LIX,, 203, s

8 228 Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski 9 PN-EN 993--:200, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz -: Reguły ogólne i reguły dla udynków. 0 Talice statystyczne rozkładu normalnego. Energy-active expansion segments of halls with structural covers Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski Department of Mechanics, Metal Structures and Computer Methods, Faculty of Civil Engineering and rchitecture, Kielce University of Technology, e mail: stract: The paper presents the results of developing a concept of economical energy-active expansion segments for large-volume halls, in which: ) structural coverings were used, 2) thermal impacts on forces and displacements were reduced to conventional values stated in the code [], 3) load earing capacity and reliaility, greater than those recommended for RC2 class structures, were maintained [2], 4) the static scheme was selected in such a way so that failure-causing thermal impacts would not affect the reliaility of the hall expansion segments. The effect was otained y detaching the eam kinematically admissile failure mechanism from the tilt kinematically admissile failure mechanism of separate energy-active expansion segments of the hall. Keywords: energy-active hall segments, steel structures.

Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte

Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte Budownictwo i Architektura 3(3) (04) 43-50 Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte strukturą regularną ze ściągiem Zigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Katedra Mechaniki Konstrukcji Metalowych i Metod

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA MECHANIKI, KONSTRUKCJI METALOWYCH I METOD KOMPUTEROWYCH PROJEKT Z PRZEDMIOTU ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE PROJEKT PRZEKRYCIA STRUKTURALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW Marek Niemas Zakres katalogu ZAKRES PREZENTACJI Jednoliczbowe wskaźniki charakteryzujące właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Badania radiograficzne rentgenowskie złączy spawanych o różnych grubościach według PN-EN 1435.

Badania radiograficzne rentgenowskie złączy spawanych o różnych grubościach według PN-EN 1435. Badania radiograficzne rentgenowskie złączy spawanych o różnych grubościach według PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę

Bardziej szczegółowo

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN 993--8:005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum

OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum 1. Konstrukcja wi by dachowej dla po aci o k cie pochylenia 40 0 Obci enia dla krokwi: Zebranie obci charakterystyczne obliczeniowe - ci ar w asny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β. Przykład liczbowy dla ramy statycznie niewyznaczalnej. Leszek Chodor, Joanna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

WYMIARY I TOLERANCJE DLA WYBRANYCH TYPÓW RUR zgodnych z normą PN-EN 10296-1

WYMIARY I TOLERANCJE DLA WYBRANYCH TYPÓW RUR zgodnych z normą PN-EN 10296-1 WYMIARY I TOLERANCJE DLA WYBRANYCH TYPÓW RUR zgodnych z normą PN-EN 10296-1 Masa dla tych wymiarów może być obliczana za pomocą wzorów, które są podane w tabeli poniżej: Preferowane średnice zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONAWCY. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na

OFERTA WYKONAWCY. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na ... OFERTA WYKONAWCY Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na Budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 1. WST P 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

B. SIEWNIK DO CI KONASIENNYCH TYP COMBI.

B. SIEWNIK DO CI KONASIENNYCH TYP COMBI. - 8 - B. SIEWNIK DO CI KONASIENNYCH TYP COMBI. Siewnik Combi przeznaczony jest do wysiewu nasion ci kich jak równie nasion drobnych. Wersja podstawowa siewnika COMBI wysiew nasion ci kich. Adaptacja siewnika

Bardziej szczegółowo

e mail: zbigko@tu.kielce.pl

e mail: zbigko@tu.kielce.pl Probabilistyczna optymalizacja nośności i niezawodności prętowych konstrukcji przestrzennych Probabilistic optimisation of load bearing capacity and reliability of bar spatial structures Streszczenie Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA Mandat 22 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE i WYROBY POMOCNICZE DO STOSOWANIA W: 07/33 DACHACH 09/33 ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH, OKNACH I LUKACH (OTWORACH)

Bardziej szczegółowo

Jego Magnficencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Goście

Jego Magnficencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Goście Jego Magnficencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Goście. WPROWADZENIE ALGEBRA KWANTYLI A KATASTROFY BUDOWLANE Zbigniew Kowal Wybrałem nurtujące mnie od lat przyczyny katastrof wielkich, systemów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Profile podłogowe metalowe DEFLEX 418/ALR DEFLEX E 418/ALR DEFLEX 418/ALR OPIS TECHNICZNY Profil podłogowy wykonany w całości z aluminium, przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach podłóg.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Lista 6 wskaźników szkód (amerykańskie poprzedzone literą A, kanadyjskie poprzedzone literą C )

Lista 6 wskaźników szkód (amerykańskie poprzedzone literą A, kanadyjskie poprzedzone literą C ) SKALA ENHANCED FUJITA WSKAŹNIKI SZKÓD I STOPNIE USZKODZENIA TŁUMACZENIE NA POLSKI Z DODANYMI ZDJĘCIAMI I UWAGAMI usunięto nieistotne (miejskie lub niewystępujące w Polsce) wskaźniki szkód Lista 6 wskaźników

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KRAW NIKI KAMIENNE 969 1. Wst p 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej

Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej 1. Narysuj trzy okr gi (patrz obok) 2. Wybierz polecenie Utnij 3. Zaznacz wszystkie okr gi i zako cz tryb wskazywania obiektów, do których b dzie nast powało

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

dyfuzja w płynie nieruchomym (lub w ruchu laminarnym) prowadzi do wzrostu chmury zanieczyszczenia

dyfuzja w płynie nieruchomym (lub w ruchu laminarnym) prowadzi do wzrostu chmury zanieczyszczenia 6. Dyspersja i adwekcja w przepływie urbulennym podsumowanie własności laminarnej (molekularnej) dyfuzji: ciągły ruch molekuł (molekularne wymuszenie) prowadzi do losowego błądzenia cząsek zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r.

Uchwa a Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. Uchwa a Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo