Polerek UHV 380, 430 i 480

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polerek UHV 380, 430 i 480"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Polerek UHV 380, 430 i 480 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY Monta i demonta padów Monta odkurzacza 5 5. OBSŁUGA MASZYNY Obsługa maszyn UHV Obsługa wyłcznika przecieniowego 8 6. METODY CZYSZCZENIA KONSERWACJA I SERWIS GWARANCJA PRODUCENTA WARUNKI BEZPIECZESTWA PRZY PRACY. 12

2 1. WPROWADZENIE Ponad 60 lat temu firma PREMIERE wprowadziła na rynek swoj pierwsz szerok gam wyrobów do pielgnowania podłóg. Pierwsza seria maszyn do czyszczenia i konserwowania podłóg pojawiła si w 1966 roku a obecnie s to maszyny o wyróniajcej si efektywnoci i nowoczesnej konstrukcji. Seria P.V 5 jest najnowsz konstrukcj wprowadzon w 2002 roku. Instrukcja ta dotyczy polerek model: UHV 380 o prdkoci obrotowej 1500 obr/min UHV 430 o prdkoci obrotowej 1500 obr/min UHV o prdkoci obrotowej 1500 obr/min Tabliczka znamionowa: CERTYFIKATY: BS EN ISO 9002: dotyczcy jakoci I bezpieczestwa elektrycznego Certyfikaty B.S.I (British Standards Institution), R.W. TUV e.v.,- DIN EN : 2001 i DIN EN : Dodatkowe informacje: Poziom hałasu: UHV ,0 dba; z odkurzaczem 76,0 dba UHV ,5 dba; z odkurzaczem 76,0 dba UHV ,0 dba; z odkurzaczem 76,0 dba Przypieszenie wyczuwane na rkojeci: UHV380 0,8 m/s 2, UHV430 0,9 m/s 2 UHV480 0,9 m/s 2 2

3 2. UWAGI OGÓLNE Wytwarzanie niezawodnych oraz bezpiecznych urzdze elektrycznych jest nie tylko kwesti kontroli przy kocu linii produkcyjnej, ale w równym stopniu zaley od załoonego stopnia jakoci na etapie projektowania konstrukcyjnego oraz od starannego kontrolowania parametrów kadej czci urzdzenia. Ze strony uytkownika utrzymywanie niezawodnoci maszyn zalee bdzie od stopnia dbałoci o jej stan i starannej konserwacji. Zalecane jest aby: Przed przystpieniem do konserwacji lub przegldu maszyny wyj wtyk elektryczny z gniazda Maszyny nie były przechowywane na zewntrz Maszyny przeznaczone s do profesjonalnego uycia w hotelach, szkołach, fabrykach, sklepach, biurach itp. Regularnie sprawdza przewód elektryczny czy nie jest uszkodzony a w razie koniecznoci wymienia Po kadym uyciu cała maszyna, włcznie z kablem, powinna by oczyszczona przy pomocy WILGOTNEJ szmatki, przy uyciu rozcieczonego, uniwersalnego roztworu rodka czyszczcego. Powierzchnie chromowane oraz wykonane ze stali nierdzewnej powinny by wypolerowane. Nie naley uywa adnych rodków kwasowych, materiałów ciernych albo silnych rozpuszczalników, takich jak rodki do usuwania powłok lakierniczych, które mogłyby zadrapywa, nadera albo powodowa zmatowienie powierzchni. Pady oraz szczotki, bezporednio po uyciu powinny by przemyte w roztworze uniwersalnego rodka czyszczcego oraz w gorcej wodzie. Wyposaenie dodatkowe zabrudzone np. woskiem powinno by wyszorowane do czysta, np. stripperem i wod, zgodnie z instrukcjami podanymi na nalepkach opisujcych produkt. W celu zapewnienia skutecznego chłodzenia silnika wloty oraz wyloty powietrza wokół pokrywy silnika powinny by utrzymane w stanie wolnym od zabrudze, kurzu oraz kłaczków, stosujc do oczyszczania such szczotk. Pozostawienie maszyny na szczotkach albo na padach, gdy maszyna nie jest uywana, nawet jeli trwa to do krótko, moe spowodowa zniszczenie albo uszkodzenie wyposaenia oraz zdestabilizowanie działania maszyny. Uytkowanie maszyny przy obnionym napiciu sieci zasilajcej moe spowodowa przegrzanie si maszyny oraz spalenie silnika. Jeeli wystpi znaczcy spadek napicia zasilajcego naley wyłczy maszyn oraz sprawdzi przyczyn spadku napicia. Dla wydajniejszej siły cigu i lepszego chłodzenia silnika naley czsto wymienia worki papierowe a filtr płócienny trzepa, odkurza lub pra. Po praniu filtr musi wyschn. 3

4 Uywanie odkurzaczy bez filtra płóciennego lub worków papierowych powoduje słabe zasysanie lub moe doprowadzi do uszkodzenia silnika Odkurzacze DVU 540 & 590 s przystosowane do pracy na sucho. Zbieranie cieczy czy wilgotnych artykułów doprowadzi do zwarcia i uszkodzenia silnika UWAGA: Pod adnym pozorem nie wolno wyciga wtyka z gniazda poprzez cignicie przewodu elektrycznego!! OSTRZEENIE : Polerki szybkoobrotowe serii UHV musz by podłczone do uziemionego gniazda!! 3. PRZED UYCIEM 1. Sprawdzi, czy warto napicia podana na płytce znamionowej jest taka sama jak napicie sieci zasilajcej. 2. Kolory przewodów we wtyku s nastpujce: - ółto-zielony ziemia - niebieski neutralny - brzowy zasilanie 3. W przypadku gdy podane powyej kolory nie odpowiadaj kolorom przewodów w gniedzie naley postpowa jak niej: - przewód ółto-zielony maszyny musi by podłczony do bolca oznaczonego liter E lub symbolem uziemienia lub do którego podłczony jest przewód ółto-zielony; - przewód niebieski maszyny musi by podłczony do otworu gniazda oznaczonego liter N lub do którego podłczony jest przewód czarny; - przewód brzowy maszyny musi by podłczony do otworu gniazda oznaczonego liter L lub do którego podłczony jest przewód czerwony; 4. Minimalna warto znamionowa bezpiecznika powinna wynosi 16 amperów. 5. Przewody i przedłuacze Kada elektryczna maszyna jest zaprojektowana do pewnego rodzaju przewodu. Dlatego rednica i długo kadego przedłuacza jest bardzo krytyczna dla bezpiecznej i wydajnej pracy szorowarek Premiere Products. Jeli isnieje konieczno stosowania przedłuacza, zaleca si aby jego rednica nie była mniejsza od oryginalnego przewodu maszyny. 4

5 4. MONTA MASZYNY 4.1. Monta i demonta padów 1. Przechyli maszyn do tyłu aby rkoje spoczła na podłodze. Podstawa maszyny zostanie odsłonita (rys. 1). 2. Przyczepi pad do tarczy polerki 3. W rodku wkrci ółt tulej zabezpieczajc 4. Ustawi maszyn w pozycji pionowej. 5. W celu zdjcia pada obraca tulej zabezpieczajc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. OSTRZEENIE! Polerki przystosowane s do oryginalnego wyposaenia firmy PREMIERE. Alternatywne wyposaenie moe wpływa negatywnie na sprawno działania maszyn i bezpieczestwo Monta odkurzacza 1. Ustawi odkurzacz na pokrywie szorowarki tak, aby bolce A wcisnły si w zatrzaski B. Docisn od góry (rys. 5). 2. Podłczy rur ssc odkurzacza do obudowy maszyny. 3. Podłczy przewód odkurzacza do gniazda na rczce szorowarki. UWAGA: gniazdo zasilajce na szorowarce słuy wyłcznie do podłczenia odkurzaczy DVU 540 lub 590 5

6 OSTRZEENIE: polerki przeznaczone s tylko do pracy na sucho i nie powinny by uywane w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. Wymiana worków papierowych (rys 7,8) 1. Zdj pokryw odkurzacza przesuwajc suwaki na zewntrz jak na rys Zdj worek papierowy z chromowej rury, wyj i wyrzuci 3. Nowy worek umieci w odkurzaczu i nasun na chromow rur. 4. Nałoy pokryw i przesun suwaki zamykajce do wewntrz Obsługa odkurzacza rys 9 1. Włczy przewód odkurzacza A do gniazda szorowarki B. 2. Włczy przycikiem C. Załczenie nastpi po 5-cio sekundowym opónieniu. UWAGA: Naley odpowiednio czsto wymienia worki papierowe i utrzymywa w czystoci filtr. 6

7 5. OBSŁUGA MASZYNY 5.1. Obsługa maszyn UHV (rysunek 2 i 3) 1. Ustawi rkoje w pozycji pionowej 2. Dobra i zamontowa odpowiednie wyposaenie 3. Zdj przewód elektryczny przekrcajc dolny zaczep (rys. 2) 4. Sprawdzi, czy napicie zasilania odpowiada wartoci na tabliczce znamionowej. 5. Podłczy maszyn do gniazdka sieciowego. Sprawdzi, czy zapaliła si zielona lampka neonowa na tylnej stronie rkojeci. 6. Stajc z tyłu maszyny nacisn dwigni (A) ustalajc połoenie rkojeci; obniy rkoje do wysokoci bioder jako pozycji roboczej; zwolni dwigni (A) (rys. 3). UWAGA! obnienie rkojeci powinno by wiksze ni 40 stopni w stosunku do pozycji pionowej aby moliwe było włczenie maszyny. 7. Palcami wskazujcymi wcisn przyciski blokujce dwigni załczjc maszyn (rys. 3). 8. Włczenie maszyny nastpuje w wyniku wcinicia jednej lub obu dwigni. 9. Podczas pracy zwraca uwag aby nie uszkodzi przewodu zasilajcego. 10. Po zakoczeniu pracy zwolni dwigni załczajc 11. Dwigni (A) ustawi rkoje w pozycji pionowej 12. Wyj wtyczk z gniazda zasilajcego i zwin przewód elektryczny 14. Zdj wyposaenie 7

8 UWAGA! Dwignia (B) stosowana jest tylko wtedy gdy zainstalowany jest zbiornik. W polerkach NIE stosuje si zbiornika. OSTRZEENIE: Podczas pracy naley uwaa, eby przewód elektryczny nie dostał si pod maszyn. Jeli przewód jest uszkodzony (przetarty, pocity, odsłonity itp.) naley niezwłocznie go wymieni Obsługa wyłcznika przecieniowego (tylko dla niektórych modeli) Wyłcznik przecieniowy instalowany jest tylko niektórych modelach (rysunek 4 ). Moe zadziała w chwili kiedy maszyna wykonuje cikie prace w czasie których nastpuje przecizenie silnika. Powrót do normalnego stanu moe nastpi po ok. 30 sek. poprzez nacinicie czerwonego przycisku na rodkowej czci rkojeci maszyny. UWAGA! le konserwowana maszyna lub utrzymane w złym stanie wyposaenie moe sztucznie wywoła przecienie maszyny. 8

9 6. Metody czyszczenia. Premiere Products jest producentem ponad pidziesiciu rónych rodków chemicznych do właciwie kadego zadania czyszczcego. Szczegóły co do zakresu i zastosowa rodków mona znale na stronie internetowej dystrybutora lub producenta Polerki nadaj "mokre" wykoczenie powierzchniom pokrytym warstwami polimerowymi. Znajduj zastosowanie zarówno do polerowania na sucho jak i metod sprayow. Przy 1500 obr/min mona kadej powierzchni pokrytej warstw polimerow nada wysoki połysk, odporno na cieranie i lizganie. Wszystkie typy polerek mog by wyposaone w odkurzacz - DVU 540 mocowany bezporednio na silniku polerki lub DVU 590 montowany na rkojeci. Takie rozwizanie minimalizuje pylenie w czasie polerowania. Składana rkoje pozwala na wygodne magazynowanie. 7. Konserwacja i serwis. Szorowarki serii P.V.5. mog zapewni bezawaryjne działanie przez wiele lat. Niemniej w celu zmniejszenia iloci awarii i przedwczesnego zuycia zalecane s coroczne przegldy przez autoryzowany serwis. Ponisza procedura, dajca natychmiastowe rozwizanie w przypadku awarii, dozwolona jest dla uytkownika. W adnym przypadku nie naley przekracza zakresu podanej poniej kontroli, gdy grozi to utat wanoci gwarancji. Powaniejsza, wychodzca poza poniszy schemat, obsługa serwisowa dozwolona jest tylko dla autoryzowanego serwisu. Naley wówczas skontaktowa si z dystrybutorem i poda nazw modelu i numer seryjny wytłoczony na tabliczce znamionowej. * Jeli maszyna nie daje si uruchomi odłczy zasilanie; sprawdzi, czy kabel nie jest uszkodzony lub postrzpiony, zwłaszcza w miejscu wejcia do rkojeci; jeli lampka neonowa nie działa, wymieni bezpiecznik; sprawdzi zasilanie w gniazdku podłczajc inne urzdzenie elektryczne; sprawdzi, czy zadziałał wyłcznik przecieniowy; jeli tak zresetowa * Silnik pracuje ale grzeje si lub nie ma mocy sprawdzi czy wloty powietrza w pokrywie silnika s czyste; 9

10 * Bezpieczniki si nieustannie przepalaj lub wyłcza układ przecieniowy odłczy wszelkie przewody przedłuajce i sprawdzi tylko z oryginalnym przewodem; Jeli maszyna pracuje dobrze, skontaktowa si z dystrybutorem w/s specyfikacji przewodów przedłuajcych; upewni si czy zastosowany model maszyny serii P.V.5 przystosowany jest do wymaga zadania, zwróci uwag na proces czyszczenia; w niektórych przypadkach nadmierne nagromadzenie warstw polimerowych lub brudu wywołuje lepko powierzchni co zmusza silnik do wytonej pracy, zwikszajcej pobór prdu. Efektem jest przegrzanie i działanie wyłcznika przecieniowego. podobny efekt mog powodowa brudne i pozatykane woskiem lub emulsj szczotki i pady; * Jeli maszyna jest niezrównowaona przy pracy pozostawienie maszyny na pewien czas na padzie powoduje jego odkształcenie; naley wymieni na nowy lub odłczy od maszyny i poczeka do odzyskania kształtu; sprawdzi, czy zastosowane wyposaenie jest odpowiednie do zadania; sprawdzi, czy grubo padów jest jednakowa na całej rednicy; wymieni zuyte lub wytarte wyposaenie; * Jeli odkurzacz polerki UHV traci moc sprawdzi, czy osłona szorowarki szczelnie przylega do podłoa i nie jest uszkodzona upewni si, e w sscy nie jest zatkany gumowy piercie filtra uszczelnia odkurzacz, sprawdzi czy pokrywa odkurzacza dobrze przylega do tej uszczelki jeli filtr jest brudny wytrzepa lub odkurzy innym odkurzaczem wymieni worek papierowy 8. Gwarancja producenta Wszystkie maszyny firmy Premiere Products Machine Division posiadaj gwarancj producenta na okres dwunastu miesicy, liczc od daty zakupu przez uytkownika. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz warsztatowe. Gwarancja nie jest przekazywalna. Odpowiedzialno wynikajca z gwarancji obejmuje napraw lub wymian maszyny albo jej czci, co do której stwierdzono, e jest wadliwa. 10

11 Nie jest akceptowana odpowiedzialno za nieznaczne odchylenia od standardu, które nie wpływaj na warto lub bezpieczestwo działania maszyny a take uszkodzenia spowodowane działaniem rodków chemicznych, elektrochemicznych, wody lub jakichkolwiek innych, odbiegajcych od normy, wpływów rodowiska. Nie ponosi si odpowiedzialnoci za uszkodzenia jakiejkolwiek czci maszyny spowodowanej wypadkiem, niewłaciwym uytkowaniem, zaniedbaniem lub eksploatowaniem przy napiciu innym ni podane na tabliczce znamionowej. Utrata gwarancji nastpuje w chwili samowolnego rozkrcenia maszyny i naprawy przez nieautoryzowany serwis. Odpowiedzialno za obsług serwisow maszyn poza granicami Wlk. Brytanii spoczywa wyłcznie na dystrybutorze autoryzowanym przez Premiere Products. On take jest odpowiedzialny za stosowanie prawidłowych czci zamiennych adekwatnych do naprawianego modelu. Decyzja odnonie tego, czy element maszyny lub maszyna maj by naprawione czy wymienione spoczywa wyłcznie na firmie Premiere Products lub jego lokalnym przedstawicielu. Niezalenie od tego, czy uszkodzone czci zostały naprawione czy wymienione, gwarancja nie jest przedłuana poza jej pierwotny termin. Wszystkie wadliwe czci, które zostan wymienione w ramach gwarancji staj si własnoci firmy Premiere Products. Nie bd uwzgldniane roszczenia dotyczce uszkodzenia osób i rzeczy, o ile firma Premiere w sposób szczególny, nie bdzie zobowizana do tego przez prawo. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagaj przedstawienia dowodu zakupu. Zastrzega si prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, które mog by spowodowane usprawnieniami technicznymi. Dlatego niektóre pozycje mog si nieco róni od tych, zilustrowanych w niniejszej broszurze. 11

12 9. Warunki bezpiecze stwa przy pracy. Firma Premiere Products, jako producent, zapewnia, e wszystkie wytwarzane przez ni wyroby s tak zaprojektowane i skonstruowane aby były bezpieczne i bez ryzyka dla zdrowia, pod warunkiem jednak, e bd prawidłowo uytkowane. Wszystkie wyroby Premiere Products s wytwarzane oraz sprawdzane zgodnie z aktualnie obowizujcymi normami brytyjskimi i wymaganiami norm europejskich. Towarzysz im instrukcje obsługi, które powinny by uwanie przeczytane przez operatorów maszyn oraz osoby odpowiedzialne za sprztanie. Prawidłowa eksploatacja maszyn jest gwarantem ich bezpieczestwa. Naley jednak zwróci szczególn uwag na ponisze punkty : 1. Przed przystpieniem do przegldu lub konserwacji naley bezwzgldnie odłczy maszyn od zasilania. 2. Do kabla zasilajcego powinna by podłczona odpowiednia wtyczka, dostosowana do krajowej normy oraz do wymaga stawianych przez maszyn. Od czasu do czasu naley przeprowadza kontrol kabla zasilajcego w celu upewnienia si, czy nie jest on postrzpiony i w sposób pewny zamocowany. Jeeli powstan wtpliwoci, to prosz si skonsultowa z lokalnym dystrybutorem firmy Premiere Products. 3. Upewni si, czy kabel zasilajcy nie jest przełamany, nadmiernie rozcignity albo uszkodzony przez jakikolwiek ostry przedmniot. Nie naley uywa maszyny jeeli kabel jest uszkodzony i naley go wymieni przez autoryzowanego agenta dystrybutora firmy Premiere Products. 4. Odkurzacze typu DVU 540 i DVU 590 współpracujce z maszynami UHVi s przystosowane jedynie do pracy na sucho. Zbieranie cieczy moe w sposób trwały uszkodzi silnik lub spowodowa poraenie elektryczne. 5. Nie powinny by dokonywane adne zmiany albo adaptacje bez uprzedniego skonsultowania si z dystrybutorem firmy Premiere Products. 6. Odkurzacze typu DVU 540 i DVU 590 nie powinny by uywane do zbierania materiałów niebezpiecznych lub toksycznych. Nie mog by take uywane tam, gdzie wystpuj opary wybuchowe lub eksplodujce. Całkowita odpowiedzialno za wykorzystanie maszyn Premiere Products w specjalistycznych i niebezpiecznych warunkach rodowiskowych spoczywa wyłcznie na uytkowniku maszyny. 12

13 7. W przypadku awarii maszyna powinna by w sposób jednoznaczny oznakowna tabliczk "Maszyna niesprawna", oraz naley zawiadomi personel nadzorujcy. Jeeli Pastwo potrzebujecie jakielkolwiek dalszej pomocy lub konsultacji, to prosz si zwróci do importera i dystrybutora wyrobów firmy Premiere Products na terenie Polski -firmy "OPTINET": ul. Wiejska Mysiadło tel: (22) fax: (22) a innych produktów szuka na stronie : 13

Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3.

Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta i demonta szczotek i padów 5

Bardziej szczegółowo

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta rkojeci 5 4.2. Monta rkojeci do maszyny 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szorowarki SVR 380 HVR 380, HVR 430 firmy Premiere Products SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3.

Instrukcja obsługi Szorowarki SVR 380 HVR 380, HVR 430 firmy Premiere Products SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. Instrukcja obsługi Szorowarki SVR 380 HVR 380, HVR 430 firmy Premiere Products SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UŻYCIEM 4 4. MONTAŻ MASZYNY 5 4.1. Montaż i demontaż akcesoriów 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szorowarki wielotarczowe SV 380 MD SVR 430 MD firmy Premiere Products SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2.

Instrukcja obsługi Szorowarki wielotarczowe SV 380 MD SVR 430 MD firmy Premiere Products SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. Instrukcja obsługi Szorowarki wielotarczowe SV 380 MD SVR 430 MD firmy Premiere Products SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UŻYCIEM 4 4. MONTAŻ MASZYNY 5 4.1. Montaż i demontaż akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Szorowarka EM 17. Instrukcja obsługi. firmy SPRINTUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. DANE TECHNICZNE 2 3. UWAGI OGÓLNE 2 4.

Szorowarka EM 17. Instrukcja obsługi. firmy SPRINTUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. DANE TECHNICZNE 2 3. UWAGI OGÓLNE 2 4. Instrukcja obsługi Szorowarka EM 17 firmy SPRINTUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. DANE TECHNICZNE 2 3. UWAGI OGÓLNE 2 4. PRZED UŻYCIEM 3 5. BUDOWA 4 6. MONTAŻ MASZYNY 5 6.1. Montaż i demontaż akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odkurzaczy. Mini 175 Mini 175 PH. www.optinet.com.pl

Instrukcja obsługi odkurzaczy. Mini 175 Mini 175 PH. www.optinet.com.pl Instrukcja obsługi odkurzaczy Mini 175 Mini 175 PH www.optinet.com.pl Instrukcja obsługi ODKURZACZY PRZEMYSŁOWYCH do pracy na sucho Mini 175, Mini 175PH, 1. Wstp Firma Premiere wypuciła na rynek pierwszy

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odkurzaczy NVH-180 NVH-180

Instrukcja obsługi odkurzaczy NVH-180 NVH-180 1 NVH-180 2 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002,

NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002, 1 NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002, NTT-2003 Szanowni, Państwo NTD - 2003! 2 Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi WVD-WV. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic WV 570/900/1500 WVD 572/750/902/1802 WVD 2002,WVD 1502/1802DH/AP

Instrukcja obsługi WVD-WV. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic WV 570/900/1500 WVD 572/750/902/1802 WVD 2002,WVD 1502/1802DH/AP 1 WV 570/900/1500 WVD 572/750/902/1802 WVD 2002,WVD 1502/1802DH/AP 2 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. 1 Sprzgło przecieniowe jest elementem chronicym nastpujce po nim elementy przed zniszczeniem. Typ SR (synchroniczny) włcza si powtórnie co 36 po ustpieniu przecienia. Wskazówki ogólne Prosz zapozna si

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi przecinarki TH /2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI. TH3-13 Przecinarka do wy #$ % $&'%

Instrukcja Obsługi przecinarki TH /2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI. TH3-13 Przecinarka do wy #$ % $&'% INSTRUKCJA OBSŁUGI TH3-13 Przecinarka do wy SPIS TRECI - Wprowadzenie 1 - Bezpieczestwo 2 - Wyposaenie 3 - Gwarancja 3.1 - Opis 3.2 - Przecinarka 4 - Identyfikacja 4.1 - Opis 4.2 - Panel sterujcy 5 - Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NR-1500 S NR-1500 H NRU1500 NRS450,NRL1500

NR-1500 S NR-1500 H NRU1500 NRS450,NRL1500 NR-1500 S NR-1500 H NRU1500 NRS450,NRL1500 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

T 11. Instrukcja obsługi. Odkurzacz SPRINTUS SPIS TREŚCI

T 11. Instrukcja obsługi. Odkurzacz SPRINTUS SPIS TREŚCI Instrukcja obsługi Odkurzacz SPRINTUS T 11 Ten typ odkurzaczy jest odpowiedni do sprzątania na sucho w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i innych instytucjach. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic CTT 470 CT PDF created with pdffactory trial version

EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic CTT 470 CT PDF created with pdffactory trial version CTT 470 CT - 470 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odkurzacz SPRINTUS N28/1 E SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi. Odkurzacz SPRINTUS N28/1 E SPIS TREŚCI Instrukcja obsługi Odkurzacz SPRINTUS N28/1 E Ten typ odkurzaczy jest odpowiedni do sprzątania na sucho i mokro w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i innych instytucjach. SPIS

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Podrcznik Uytkownika Quick Install

Podrcznik Uytkownika Quick Install PNY Verto Multimedialne Karty Graficzne Podrcznik Uytkownika Quick Install Servodata Elektronik Sp. z o.o. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, tel. 81-5254319 www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO K A N I A (KAB)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO K A N I A (KAB) INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO K A N I A (KAB) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60 Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60 Szanowni Pastwo, Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w

Bardziej szczegółowo

EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic HZDQ 750-2

EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic HZDQ 750-2 HZDQ 750-2 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz przewodowy Nr produktu

Ściemniacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz przewodowy Nr produktu 000702801 Strona 1 z 5 Ściemniacz przewodowy do ściemniania: Świetlówek 230 V Lamp halogenowych 230 V- Niskonapięciowych lamp halogenowych w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Numatic NTD 750M / NTD 750M-2. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic

Numatic NTD 750M / NTD 750M-2. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic Numatic NTD 750M / NTD 750M-2 wersja aktualizowana 1 sierpnia 2011 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK-1062 Instrukcja Obsługi ------------------------------------------------------------------------------------------------- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja Obsługi Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN Nr produktu 971884 Strona 1 z 6 1. WSTĘP Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Pompy głbinowe serii MULTIGO 40-80

Pompy głbinowe serii MULTIGO 40-80 Pompy głbinowe serii MULTIGO 40-80 INSTRUKCJA DLA UYTKOWNIKA Pompy głbinowe serii MULTIGO 40-80 1. DANE DOTYCZCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej rączce 3. Odpowiedni do

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Pompa ssąca ULTRAzero. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 571007 WSTĘP. Drogi Kliencie,

Pompa ssąca ULTRAzero. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 571007 WSTĘP. Drogi Kliencie, Pompa ssąca ULTRAzero Instrukcja obsługi Nr produktu: 571007 WSTĘP Drogi Kliencie, Gratulujemy zakupu pompy ULTRAzero, najbardziej innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie produktu na rynku urządzeń

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo