Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY Monta rkojeci Monta rkojeci do maszyny Monta i demonta szczotek i padów Monta zbiornika 6 5. OBSŁUGA MASZYNY Obsługa maszyny Dragonfly 8 6. METODY CZYSZCZENIA Pranie wykładzin i dywanów Czyszczenie podłogi na mokro Polerowanie podłogi Wysokoobrotowe czyszczenie Wysokoobrotowy mopping KONSERWACJA I SERWIS GWARANCJA PRODUCENTA WARUNKI BEZPIECZESTWA PRZY PRACY. 14

2 1. WPROWADZENIE Ponad 60 lat temu firma PREMIERE wprowadziła na rynek swoj pierwsz szerok gam wyrobów do pielgnowania podłóg. Pierwsza seria maszyn do czyszczenia i konserwowania podłóg pojawiła si w 1966 roku a obecnie s to maszyny o wyróniajcej si efektywnoci i nowoczesnej konstrukcji. Seria P.V 5 jest najnowsz konstrukcj wprowadzon w 2002 roku. Instrukcja ta dotyczy półprofesjonalnej szorowarki model: Dragonfly o prdkoci obrotowej 280 obr/min Tabliczka znamionowa: CERTYFIKATY: BS EN ISO 9002: dotyczcy jakoci I bezpieczestwa elektrycznego Certyfikaty B.S.I (British Standards Institution), R.W. TUV e.v.,- DIN EN : 2001 i DIN EN :

3 2. UWAGI OGÓLNE Wytwarzanie niezawodnych oraz bezpiecznych urzdze elektrycznych jest nie tylko kwesti kontroli przy kocu linii produkcyjnej, ale w równym stopniu zaley od załoonego stopnia jakoci na etapie projektowania konstrukcyjnego oraz od starannego kontrolowania parametrów kadej czci urzdzenia. Ze strony uytkownika utrzymywanie niezawodnoci maszyn zalee bdzie od stopnia dbałoci o jej stan i starannej konserwacji. Zalecane jest aby: Przed przystpieniem do konserwacji lub przegldu maszyny wyj wtyk elektryczny z gniazda Maszyny nie były przechowywane na zewntrz Maszyny przeznaczone s do profesjonalnego uycia w hotelach, szkołach, fabrykach, sklepach, biurach itp. Regularnie sprawdza przewód elektryczny czy nie jest uszkodzony a w razie koniecznoci wymienia Po kadym uyciu cała maszyna, włcznie z kablem, powinna by oczyszczona przy pomocy WILGOTNEJ szmatki, przy uyciu rozcieczonego, uniwersalnego roztworu rodka czyszczcego. Powierzchnie chromowane oraz wykonane ze stali nierdzewnej powinny by wypolerowane. Nie naley uywa adnych rodków kwasowych, materiałów ciernych albo silnych rozpuszczalników, takich jak rodki do usuwania powłok lakierniczych, które mogłyby zadrapywa, nadera albo powodowa zmatowienie powierzchni. Pady oraz szczotki, bezporednio po uyciu powinny by przemyte w roztworze uniwersalnego rodka czyszczcego oraz w gorcej wodzie. Wyposaenie dodatkowe zabrudzone np. woskiem powinno by wyszorowane do czysta, np. stripperem i wod, zgodnie z instrukcjami podanymi na nalepkach opisujcych produkt. W celu zapewnienia skutecznego chłodzenia silnika wloty oraz wyloty powietrza wokół pokrywy silnika powinny by utrzymane w stanie wolnym od zabrudze, kurzu oraz kłaczków, stosujc do oczyszczania such szczotk. Pozostawienie maszyny na szczotkach albo na padach, gdy maszyna nie jest uywana, nawet jeli trwa to do krótko, moe spowodowa zniszczenie albo uszkodzenie wyposaenia oraz zdestabilizowanie działania maszyny. 3

4 Uytkowanie maszyny przy obnionym napiciu sieci zasilajcej moe spowodowa przegrzanie si maszyny oraz spalenie silnika. Jeeli wystpi znaczcy spadek napicia zasilajcego naley wyłczy maszyn oraz sprawdzi przyczyn spadku napicia. Przechylanie maszyny podczas jej pracy, poprzez jej unoszenie albo nadmierne obnianie jej rkojeci w celu zwikszania nacisku szczotki lub pada na podłog moe spowodowa uszkodzenie zarówno maszyny jak i pokrycia podłogi. UWAGA: Pod adnym pozorem nie wolno wyciga wtyka z gniazda poprzez cignicie przewodu elektrycznego!! OSTRZEENIE : Maszyna Dragonfly musi by podłczona do uziemionego gniazda!! 3. PRZED UYCIEM 1. Sprawdzi, czy warto napicia podana na płytce znamionowej jest taka sama jak napicie sieci zasilajcej. 2. Kolory przewodów we wtyku s nastpujce: - ółto-zielony ziemia - niebieski neutralny - brzowy zasilanie 3. W przypadku gdy podane powyej kolory nie odpowiadaj kolorom przewodów w gniedzie naley postpowa jak niej: - przewód ółto-zielony maszyny musi by podłczony do bolca oznaczonego liter E lub symbolem uziemienia lub do którego podłczony jest przewód ółto-zielony; - przewód niebieski maszyny musi by podłczony do otworu gniazda oznaczonego liter N lub do którego podłczony jest przewód czarny; - przewód brzowy maszyny musi by podłczony do otworu gniazda oznaczonego liter L lub do którego podłczony jest przewód czerwony; 4. Minimalna warto znamionowa bezpiecznika powinna wynosi 16 amperów. 5. Przewody i przedłuacze Kada elektryczna maszyna jest zaprojektowana do pewnego rodzaju przewodu. Dlatego rednica i długo kadego przedłuacza jest bardzo krytyczna dla bezpiecznej i wydajnej pracy szorowarek Premiere Products. Jeli isnieje konieczno stosowania przedłuacza, zaleca si aby jego rednica nie była mniejsza od oryginalnego przewodu maszyny. 4

5 4. MONTA MASZYNY 4.1. Monta rkojeci rysunek 1 1. Odkrci pokrtło D i wyj rub mocujc A z górnej rurki rkojeci E. Zwróci uwag na połoenie podkładki zabezpieczajcej B i C. 2. Wsun przewony koniec dolnej rurki F do górnej E i ustawi otwory w jednej linii. 3. Wsun w otwór rub mocujc A, załoy podkładki B i C i docign pokrtłem D. Naley zwróci uwag aby łeb ruby mocujcej znajdował si po stronie czołowej rkojeci, tzn. po tej samej stronie co nalepka na rkojeci Monta rkojeci do maszyny rysunek 2 i 3 1. Naciskajc pedał obniy połoenie elementu przegubowego tak, aby umoliwi usunicie ruby mocujcej. 2. Odkrci pokrtło D i wyj rub mocujc A z elementu przegubowego F. Zwróci uwag na połoenie podkładki B,F. 3. Wsun rkoje E do przegubu F i ustawi otwory w jednej linii. 4. Wsun w otwór rub mocujc A, załoy podkładki B i C i docign pokrtłem D. Naley zwróci uwag aby łeb ruby mocujcej znajdował si po stronie czołowej rkojeci, tzn. od strony silnika. 5. Uwolni zacisk A przytrzymujcy kabel zasilajcy odkrcajc rub B (rys. 3). 6. Wcisn wtyk kabla zasilajcego szorowarki do gniazdka. 7. Zabezpieczy zaciskiem A, docigajc rub mocujc B. 8. W celu odłczenia kabla zasilajcego naley postpowa w odwrotnej kolejnoci. 5

6 UWAGA! Skrócenie rkojeci, poprzez usunicie dolnej rurki NIE wymaga odłczania kabla zasilajcego Monta i demonta szczotek i padów rysunki 4,5, 1. Przechyli maszyn do tyłu aby rkoje spoczła na podłodze. Podstawa maszyny zostanie odsłonita. 2. Nałoy szczotk lub uchwyt do padów w taki sposób aby trójktny otwór zazbił si z trójktn kształtk napdowego koła pasowego. 3. Przytrzymujc szczotk lub uchwyt przekrci koło napdowe w kierunku zgodnym z ruchami wskazówek zegara a do skutecznego zamocowania wyposaenia. UWAGA: koło napdowe posiada otwory na palce dla ułatwienia nakładania i zdejmowania wyposaenia. 4. Ustawi maszyn w pozycji pionowej. 5. W celu zdjcia szczotki lub uchwytu obraca koło napdowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. OSTRZEENIE! Szorowarka Dragonfly przystosowana jest do oryginalnego wyposaenia firmy PREMIERE. Alternatywne wyposaenie moe wpływa negatywnie na sprawno działania maszyny i jej bezpieczestwo Monta zbiornika 1. Wkrci dwigni przepływu A do łcznika B na górze zbiornika (rys. 6). 2. Wyłczy kabel zasilajcy A z gniazda B (rys. 3). 3. Rozdzieli górn i doln rurk rkojeci. 4. Załoy wspornik B na doln rurk rkojeci A (rys. 7). Nie zaciska rub wspornika. 5. Ponownie zmontowa obie rurki rkojeci. 6. Umieci zbiornik na wsporniku i oprze na rurce rkojeci. 6

7 7. Obróci zatrzask A wokół rurki rkojeci (rys. 8). 8. Podcign zbiornik do góry a do oporu rkojeci T. 9. Przytrzymujc zbiornik w tym połoeniu, przesun wspornik B do góry do oparcia o dół zbiornika (rys. 8). 10..Zacisn nakrtki motylkowe wspornika C (rys. 7). 11..Wcisn rurk elastyczn D do łcznika E w obudowie silnika ( rys. 8). Obsługa zbiornika 1. Zbiornik naley zawsze napełnia w pozycji pionowej. 2. Po napełnieniu zakrywa pokrywk. 3. Uyteczna pojemno zbiornika wynosi 4,5 litra. 4. Uruchomienie polega na unoszeniu dwigni przepływu. 5. W celu oprónienia zbiornika naley: a) odłczy rurk doprowadzajc A od łcznika B poprzez nacinicie piercienia kołnierzowego C oraz wycignicie rurki pionowo do góry (rys. 9). b) obróci zatrzask A uwalniajc zbiornik od rurki rkojeci (rys. 8). c) zdj pokryw A, wyla roztwór ze zbiornika, przepłuka czyst wod (rys. 10). 7

8 5. OBSŁUGA MASZYNY 5.1. Obsługa maszyny Dragonfly 1. Upewni si, czy rkoje jest w połoeniu pionowym. 2. Dobra i zamontowa odpowiednie wyposaenie. 3. Zdj kabel z pokrtła A wykorzystywanego do zwijania przewodu zasilajcego (rys. 11). 4. Upewni si, czy przewód zasilajcy jest nieuszkodzony i pewnie podłczony do rkojeci. 5. Sprawdzi, czy napicie zasilania odpowiada wartoci na tabliczce znamionowej. 6. Podłczy maszyn do gniazdka sieciowego. Sprawdzi, czy zapaliła si lampka neonowa na tylnej stronie rkojeci. 7. Pochyli maszyn do tyłu, do momentu zetknicia kółek z podłoem. 8. Nacisn pedał i obniy rkoje do wysokoci bioder (rys. 12). Zwolni pedał. Stan za maszyn z obiema rkoma na rkojeci. 9. Kciukiem lewej dłoni odbezpieczy zamek A. Uruchomi maszyn naciskajc praw rk dwigni B. Po włczeniu zwolni zamek A (rys. 13). 10. Podczas pracy zwraca uwag aby nie uszkodzi przewodu zasilajcego. 11. Unoszc i obniajc rkoje przesuwa maszyn w lew lub praw stron. 12. Po zakoczeniu pracy zwolni dwigni B (rys.13). 13. Ustawi do pozycji pionowej. Wyj wtyczk z gniazda i zwin przewód zasilajcy. 14. Zdj szczotk lub uchwyt do padów. OSTRZEENIE! - nie cign przewodu zasilajcego. Pozostawiajc maszyn bez dozoru, ustawi rkoje w pozycji pionowej i zdj szczotk lub uchwyt 8

9 OSTRZEENIE: Podczas pracy naley uwaa, eby przewód elektryczny nie dostał si pod maszyn. Jeli przewód jest uszkodzony (przetarty, pocity, odsłonity itp.) naley niezwłocznie go wymieni. 6. Metody czyszczenia. Premiere Products jest producentem ponad pidziesiciu rónych rodków chemicznych do właciwie kadego zadania czyszczcego. Szczegóły co do zakresu i zastosowa mona znale na stronie internetowej dystrybutora lub producenta Pranie wykładzin i dywanów. 1. Wykładziny i dywany naley pra przy suchej pogodzie lub w pomieszczeniach ogrzewanych. Najlepiej przeznaczy noc na czs schnicia. 2. Sprawdzi, czy rodek do prania nie spowoduje odbarwie wykładziny. Najprociej niewielk ilo szamponu wciera czyst, biał szmatk na małej powierzchni wykładziny. Jeli nie nastpi zabarwienie szmatki mona rodek stosowa do prania. 3. Usun jak najwiksz ilo przedmiotów i mebli. 4. "Czesa" wykładzin sztywn, nylonow szczotk a nastpnie odkurza. 5. Wla roztwór rodka piorcego do zbiornika i załoy szczotk do prania wykładzin. 6. Nie przemacza wykładziny. 7. Pra wykładzin spryskujc szamponem do momentu osignicia rozsdnej iloci piany. Wielko włókien lub włosków dywanu lub wykładziny bdzie okrela ilo niezbdnego rodka piorcego. 8. Po zakoczeniu prania, sztywn, nylonow szczotk przywróci połoenie włókien do ich naturalnego stanu. 9. Po wyschniciu odkurza w celu usunicia suchego detergentu i zanieczyszcze Czyszczenie podłogi na mokro 1. Wla roztwór rodka czyszczcego do zbiornika i załoy odpowiedni szczotk lub pad. UWAGA : podłogi korkowe i drewniane mog ulec uszkodzeniu, pod wpływem działania wody i detergentu, o ile nie zostan wczeniej uszczelnione odpowiedni emulsj 9

10 2. Uruchomi maszyn prowadzc w lewo i prawo i uwalniajc niezbdn ilo detergentu. 3. Usun mydliny odkurzaczem "na mokro". 4. Płuka starannie podłog czyst wod po czym zbiera odkurzaczem "na mokro". 5. Po wyschniciu nakłada ewentualnie warstw polimerow Polerowanie podłogi 1. Odkurzy wstpnie podłog. 2. Usun czarne plamy, znaki, zadrapania oraz nadmierne zabrudzenia stosujc metod natryskiwania rodka do konserwacji podłogi i polerowania padem o drobnej gradacji. 3. Polerowa niewielkie powierzchnie a stan si suche Wysokoobrotowe czyszczenie 1. Zamie i odkurzy podłog. 2. Usun czarne plamy, znaki, zadrapania. 3. Przygotowa roztwór warstwy polimerowej lub rodka konserwujcego w spryskiwaczu. Spryskiwa mgł na nieduej powierzchni. 4. Czyci powierzchnie odpowiednim padem a do wyschnicia Wysokoobrotowy mopping - Twarde podłoa 1. Zamie i odkurzy podłog. 2. Spryska detergentem spód pada bawełnianego. Ułoy na podłodze. 3. Zamontowa uchwyt do padów typu Instalock. Opuci maszyn na pad bawełniany. 4. Włczy maszyn, dawkujc detergent ze zbiornika lub sprayera. 5. Czyci powierzchnie nie wiksze ni 3-4 m2 a do uzyskania suchego podłoa. 6. W razie zabrudzenia, zmieni pad bawełniany na czyst stron. - Wykładziny o krótkim włosiu 1. Odkurzy wykładzin. 10

11 2. Sprawdzi, czy rodek do prania nie spowoduje odbarwie wykładziny. Najprociej niewielk ilo szamponu wciera czyst, biał szmatk na małej powierzchni wykładziny. Jeli nie nastpi zabarwienie szmatki mona rodek stosowa do prania. 3. Spryska obficie detergentem spód pada bawełnianego. Ułoy mokr stron do dywanu. 4. Zamontowa uchwyt do padów typu Instalock. Opuci maszyn na pad bawełniany. 5. Włczy maszyn, dawkujc detergent ze zbiornika lub sprayera zalenie od stopnia zabrudzenia oraz prdkoci czyszczenia. 6. Po zakoczeniu prania, sztywn, nylonow szczotk przywróci połoenie włókien do ich naturalnego stanu. 7. Po wyschniciu odkurza w celu usunicia suchego detergentu i zanieczyszcze. 7. Konserwacja i serwis. Szorowarki serii P.V.5. mog zapewni bezawaryjne działanie przez wiele lat. Niemniej w celu zmniejszenia iloci awarii i przedwczesnego zuycia zalecane s coroczne przegldy przez autoryzowany serwis. Ponisza procedura, dajca natychmiastowe rozwizanie w przypadku awarii, dozwolona jest dla uytkownika. W adnym przypadku nie naley przekracza zakresu podanej poniej kontroli, gdy grozi to utat wanoci gwarancji. Powaniejsza, wychodzca poza poniszy schemat, obsługa serwisowa dozwolona jest tylko dla autoryzowanego serwisu. Naley wówczas skontaktowa si z dystrybutorem i poda nazw modelu i numer seryjny wytłoczony na tabliczce znamionowej. * Jeli maszyna nie daje si uruchomi odłczy zasilanie; sprawdzi, czy kabel nie jest uszkodzony lub postrzpiony, zwłaszcza w miejscu wejcia do rkojeci; jeli lampka neonowa nie działa, wymieni bezpiecznik; sprawdzi zasilanie w gniazdku podłczajc inne urzdzenie elektryczne; * Silnik pracuje ale grzeje si lub nie ma mocy sprawdzi czy wloty powietrza w pokrywie silnika s czyste; * Bezpieczniki si nieustannie przepalaj lub wyłcza układ przecieniowy 11

12 odłczy wszelkie przewody przedłuajce i sprawdzi tylko z oryginalnym przewodem; Jeli maszyna pracuje dobrze, skontaktowa si z dystrybutorem w/s specyfikacji przewodów przedłuajcych; upewni si czy zastosowany model maszyny serii P.V.5 przystosowany jest do wymaga zadania, zwróci uwag na proces czyszczenia; w niektórych przypadkach nadmierne nagromadzenie warstw polimerowych lub brudu wywołuje lepko powierzchni co zmusza silnik do wytonej pracy, zwikszajcej pobór prdu. Efektem jest przegrzanie i działanie wyłcznika przecieniowego. Dotyczy to zwłaszcza maszyn HV. podobny efekt mog powodowa brudne i pozatykane woskiem lub emulsj szczotki i pady; * Jeli maszyna jest niezrównowaona przy pracy pozostawienie maszyny na pewien czas na szczotce lub padzie powoduje ich odkształcenie; naley wymieni na nowe lub odłczy od maszyny i poczeka do odzyskania kształtu; sprawdzi, czy zastosowane wyposaenie jest odpowiednie do zadania; sprawdzi, czy grubo szczotek lub padów jest jednakowa na całej rednicy; wymieni zuyte lub wytarte wyposaenie; 8. Gwarancja producenta Wszystkie maszyny firmy Premiere Products Machine Division posiadaj gwarancj producenta na okres dwunastu miesicy, liczc od daty zakupu przez uytkownika. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz warsztatowe. Gwarancja nie jest przekazywalna. Odpowiedzialno wynikajca z gwarancji obejmuje napraw lub wymian maszyny albo jej czci, co do której stwierdzono, e jest wadliwa. Nie jest akceptowana odpowiedzialno za nieznaczne odchylenia od standardu, które nie wpływaj na warto lub bezpieczestwo działania maszyny a take uszkodzenia spowodowane działaniem rodków chemicznych, elektrochemicznych, wody lub jakichkolwiek innych, odbiegajcych od normy, wpływów rodowiska. Nie ponosi si odpowiedzialnoci za uszkodzenia jakiejkolwiek czci maszyny spowodowanej wypadkiem, niewłaciwym uytkowaniem, zaniedbaniem lub eksploatowaniem przy napiciu innym ni podane na tabliczce znamionowej. 12

13 Utrata gwarancji nastpuje w chwili samowolnego rozkrcenia maszyny i naprawy przez nieautoryzowany serwis. Odpowiedzialno za obsług serwisow maszyn poza granicami Wlk. Brytanii spoczywa wyłcznie na dystrybutorze autoryzowanym przez Premiere Products. On take jest odpowiedzialny za stosowanie prawidłowych czci zamiennych adekwatnych do naprawianego modelu. Decyzja odnonie tego, czy element maszyny lub maszyna maj by naprawione czy wymienione spoczywa wyłcznie na firmie Premiere Products lub jego lokalnym przedstawicielu. Niezalenie od tego, czy uszkodzone czci zostały naprawione czy wymienione, gwarancja nie jest przedłuana poza jej pierwotny termin. Wszystkie wadliwe czci, które zostan wymienione w ramach gwarancji staj si własnoci firmy Premiere Products. Nie bd uwzgldniane roszczenia dotyczce uszkodzenia osób i rzeczy, o ile firma Premiere w sposób szczególny, nie bdzie zobowizana do tego przez prawo. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagaj przedstawienia dowodu zakupu. Zastrzega si prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, które mog by spowodowane usprawnieniami technicznymi. Dlatego niektóre pozycje mog si nieco róni od tych, zilustrowanych w niniejszej broszurze. 13

14 9. Warunki bezpiecze stwa przy pracy. Firma Premiere Products, jako producent, zapewnia, e wszystkie wytwarzane przez ni wyroby s tak zaprojektowane i skonstruowane aby były bezpieczne i bez ryzyka dla zdrowia, pod warunkiem jednak, e bd prawidłowo uytkowane. Wszystkie wyroby Premiere Products s wytwarzane oraz sprawdzane zgodnie z aktualnie obowizujcymi normami brytyjskimi i wymaganiami norm europejskich. Towarzysz im instrukcje obsługi, które powinny by uwanie przeczytane przez operatorów maszyn oraz osoby odpowiedzialne za sprztanie. Prawidłowa eksploatacja maszyn jest gwarantem ich bezpieczestwa. Naley jednak zwróci szczególn uwag na ponisze punkty : 1. Przed przystpieniem do przegldu lub konserwacji naley bezwzgldnie odłczy maszyn od zasilania. 2. Do kabla zasilajcego powinna by podłczona odpowiednia wtyczka, dostosowana do krajowej normy oraz do wymaga stawianych przez maszyn. Od czasu do czasu naley przeprowadza kontrol kabla zasilajcego w celu upewnienia si, czy nie jest on postrzpiony i w sposób pewny zamocowany. Jeeli powstan wtpliwoci, to prosz si skonsultowa z lokalnym dystrybutorem firmy Premiere Products. 3. Upewni si, czy kabel zasilajcy nie jest przełamany, nadmiernie rozcignity albo uszkodzony przez jakikolwiek ostry przedmniot. Nie naley uywa maszyny jeeli kabel jest uszkodzony i naley go wymieni przez autoryzowanego agenta dystrybutora firmy Premiere Products. 4. W przypadku wymiany kabla zasilania sieciowego uytkownik powinien si upewni, czy kabel ten spełnia wymagania odpowiadajce kablowi oryginalnemu. 5. Nie powinny by dokonywane adne zmiany albo adaptacje bez uprzedniego skonsultowania si z dystrybutorem firmy Premiere Products. 6. Szorowarki nie powinne by uywane tam, gdzie wystpuj opary wybuchowe lub eksplodujce. Całkowita odpowiedzialno za wykorzystanie maszyn Premiere Products w specjalistycznych i niebezpiecznych warunkach rodowiskowych spoczywa wyłcznie na uytkowniku maszyny. 14

15 7. W przypadku awarii maszyna powinna by w sposób jednoznaczny oznakowna tabliczk "Maszyna niesprawna", oraz naley zawiadomi personel nadzorujcy. Jeeli Pastwo potrzebujecie jakielkolwiek dalszej pomocy lub konsultacji, to prosz si zwróci do importera i dystrybutora wyrobów firmy Premiere Products na terenie Polski -firmy "OPTINET": Mysiadło ul. Wiejska 1 tel: (22) fax: (22) a innych produktów szuka na stronie : 15

Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3.

Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta i demonta szczotek i padów 5

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odkurzaczy. Mini 175 Mini 175 PH. www.optinet.com.pl

Instrukcja obsługi odkurzaczy. Mini 175 Mini 175 PH. www.optinet.com.pl Instrukcja obsługi odkurzaczy Mini 175 Mini 175 PH www.optinet.com.pl Instrukcja obsługi ODKURZACZY PRZEMYSŁOWYCH do pracy na sucho Mini 175, Mini 175PH, 1. Wstp Firma Premiere wypuciła na rynek pierwszy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 700

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 700 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH ARTIGO

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH ARTIGO INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH ARTIGO www.artigo-polska.pl WYKŁADZINY ZE WZMOCNIENIEM PRO Czyszczenie i konserwacja wykładzin kauczukowych Artigo PRO Innowacyjne wzmocnienie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I. NAGRZEWNICE WODNE SPIS TRECI 1. Wstp 2. Tabliczka znamionowa 3. Dane techniczne 4. Wymiary 5. Zestawienie mocy nagrzewnic 6. Wybór miejsca montau 7. Instalacja 8. Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odkurzacz SPRINTUS N28/1 E SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi. Odkurzacz SPRINTUS N28/1 E SPIS TREŚCI Instrukcja obsługi Odkurzacz SPRINTUS N28/1 E Ten typ odkurzaczy jest odpowiedni do sprzątania na sucho i mokro w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i innych instytucjach. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

Szafa zasilająca średniego napięcia

Szafa zasilająca średniego napięcia Szafa zasilająca średniego napięcia Typ 1512B 200A / 400A Instrukcja obsługi Ważne informacje dla użytkowników Przed montażem, konfiguracją, rozpoczęciem użytkowania bądź konserwacją tego produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Pompa ssąca ULTRAzero. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 571007 WSTĘP. Drogi Kliencie,

Pompa ssąca ULTRAzero. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 571007 WSTĘP. Drogi Kliencie, Pompa ssąca ULTRAzero Instrukcja obsługi Nr produktu: 571007 WSTĘP Drogi Kliencie, Gratulujemy zakupu pompy ULTRAzero, najbardziej innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie produktu na rynku urządzeń

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ PIORÑCY VC-402 HYDROMAGIC

ODKURZACZ PIORÑCY VC-402 HYDROMAGIC i od àczyç obudow silnika ( 7-rys.1) od b bna (9-rys.1). - Wyciàgnàç dysz ssàcà (i-rys.4), a nast pnie wyciàgnàç zbiornik na brudnà wod Rysunek 8. - WyczyÊciç zbiornik na brudnà wod. - W razie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZ INSTRUKCJ PODRCZNIK UYTKOWNIKA NAWILACZE OBEJCIOWE I WENTYLATOROWE Zawiera zasady bezpieczestwa, instrukcj obsługi i konserwacji Import: www.carrier.com.pl Dystrybucja: www.eurohvac.com

Bardziej szczegółowo

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m B1 B2 B3 2. 3. 3. 1. 2. 1. C1 C2 C3 2. 1. 2,75 m 3. 2. 1. A 3 5 14 2 1 6 4 7 9 15 8 10 12 11 13 D1 D2 2m 1 mm D3 E1 2m E2 E3 X = 5m E4 F1 1,5 mm 1,5 mm F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 PL Instrukcja obsæugi

Bardziej szczegółowo

SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425

SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425 I-207-330-1 Rev.02 12/2010 SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKÓW DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Poczwszy od nr seryjnego 8658 0001 WER. 29.09.2008 2 AG-21590-A-09-08 SPIS TRECI Strona 1. WANE UWAGI... 4 2. INSTALACJA... 5

Bardziej szczegółowo

SANTOEMMA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA.

SANTOEMMA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA. SANTOEMMA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH Grace Serena PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Strona 1 z 13 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYN EKSTRAKCYJNYCH f-my Santoemma Model:

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Jestemy pewni, e spełni on Wasze zapotrzebowanie i bdziecie z niego zadowoleni. Prosimy o zapoznanie si z niniejsz

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer. INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ 321 i 322 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl 321_322_166K.p65 1 SZANOWNY KLIENCIE! Odkurzacze nasze s¹ produkowane od

Bardziej szczegółowo

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw.

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. ** 5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. B2 Podium Podest, pełnicy min. funkcj obserwacyjn, zbudowany jest z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze brzowym. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo. Mam zaszczyt przedstawi ofert Firmy Euroservices POLSKA Sp. z o. o. dotycz c us ugi utrzymania czysto ci.

Szanowni Pa stwo. Mam zaszczyt przedstawi ofert Firmy Euroservices POLSKA Sp. z o. o. dotycz c us ugi utrzymania czysto ci. POLSKA Sp. z o.o. SzanowniPastwo MamzaszczytprzedstawiofertFirmyEuroservicesPOLSKASp.zo.o.dotyczc usugiutrzymaniaczystoci. Czysteotoczenieorazzdrowerodowiskopracytonietylkowarunekwstpnydla stworzenia funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna Dane techniczne Zasilanie Moc znamionowa PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna 230V-50/60Hz Bojler - materiał RVS AISI 304 Bojler - ilość 3600 W + 1200 W Odkurzacz 1 szt. Bojler - pojemność 3 l. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Bester 140, 180, 215 Plus

Bester 140, 180, 215 Plus I-207-544-1 01/2009 Rev.0 Bester 140, 180, 215 Plus INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity Deklaracja

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA MODEL ZUYCIE GAZU MOC ZUYCIE PALIWA PRZEPŁYW POWIETRZA

TABLICZKA ZNAMIONOWA MODEL ZUYCIE GAZU MOC ZUYCIE PALIWA PRZEPŁYW POWIETRZA Cod. 2700435 TABLICZKA ZNAMIONOWA MODEL ZUYCIE GAZU MOC MOC MAX. ZUYCIE PALIWA PRZEPŁYW POWIETRZA NUMER SERYJNY 2 SPIS TRECI 1. O URZDZENIU.........str. 4 1.1 Panel sterowania 1.2 Opis urzdzenia 1.3 Dane

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Z M Y W A R K A Typ ZKU 10.30

Z M Y W A R K A Typ ZKU 10.30 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo