Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY Monta rkojeci Monta rkojeci do maszyny Monta i demonta szczotek i padów Monta zbiornika 6 5. OBSŁUGA MASZYNY Obsługa maszyny Dragonfly 8 6. METODY CZYSZCZENIA Pranie wykładzin i dywanów Czyszczenie podłogi na mokro Polerowanie podłogi Wysokoobrotowe czyszczenie Wysokoobrotowy mopping KONSERWACJA I SERWIS GWARANCJA PRODUCENTA WARUNKI BEZPIECZESTWA PRZY PRACY. 14

2 1. WPROWADZENIE Ponad 60 lat temu firma PREMIERE wprowadziła na rynek swoj pierwsz szerok gam wyrobów do pielgnowania podłóg. Pierwsza seria maszyn do czyszczenia i konserwowania podłóg pojawiła si w 1966 roku a obecnie s to maszyny o wyróniajcej si efektywnoci i nowoczesnej konstrukcji. Seria P.V 5 jest najnowsz konstrukcj wprowadzon w 2002 roku. Instrukcja ta dotyczy półprofesjonalnej szorowarki model: Dragonfly o prdkoci obrotowej 280 obr/min Tabliczka znamionowa: CERTYFIKATY: BS EN ISO 9002: dotyczcy jakoci I bezpieczestwa elektrycznego Certyfikaty B.S.I (British Standards Institution), R.W. TUV e.v.,- DIN EN : 2001 i DIN EN :

3 2. UWAGI OGÓLNE Wytwarzanie niezawodnych oraz bezpiecznych urzdze elektrycznych jest nie tylko kwesti kontroli przy kocu linii produkcyjnej, ale w równym stopniu zaley od załoonego stopnia jakoci na etapie projektowania konstrukcyjnego oraz od starannego kontrolowania parametrów kadej czci urzdzenia. Ze strony uytkownika utrzymywanie niezawodnoci maszyn zalee bdzie od stopnia dbałoci o jej stan i starannej konserwacji. Zalecane jest aby: Przed przystpieniem do konserwacji lub przegldu maszyny wyj wtyk elektryczny z gniazda Maszyny nie były przechowywane na zewntrz Maszyny przeznaczone s do profesjonalnego uycia w hotelach, szkołach, fabrykach, sklepach, biurach itp. Regularnie sprawdza przewód elektryczny czy nie jest uszkodzony a w razie koniecznoci wymienia Po kadym uyciu cała maszyna, włcznie z kablem, powinna by oczyszczona przy pomocy WILGOTNEJ szmatki, przy uyciu rozcieczonego, uniwersalnego roztworu rodka czyszczcego. Powierzchnie chromowane oraz wykonane ze stali nierdzewnej powinny by wypolerowane. Nie naley uywa adnych rodków kwasowych, materiałów ciernych albo silnych rozpuszczalników, takich jak rodki do usuwania powłok lakierniczych, które mogłyby zadrapywa, nadera albo powodowa zmatowienie powierzchni. Pady oraz szczotki, bezporednio po uyciu powinny by przemyte w roztworze uniwersalnego rodka czyszczcego oraz w gorcej wodzie. Wyposaenie dodatkowe zabrudzone np. woskiem powinno by wyszorowane do czysta, np. stripperem i wod, zgodnie z instrukcjami podanymi na nalepkach opisujcych produkt. W celu zapewnienia skutecznego chłodzenia silnika wloty oraz wyloty powietrza wokół pokrywy silnika powinny by utrzymane w stanie wolnym od zabrudze, kurzu oraz kłaczków, stosujc do oczyszczania such szczotk. Pozostawienie maszyny na szczotkach albo na padach, gdy maszyna nie jest uywana, nawet jeli trwa to do krótko, moe spowodowa zniszczenie albo uszkodzenie wyposaenia oraz zdestabilizowanie działania maszyny. 3

4 Uytkowanie maszyny przy obnionym napiciu sieci zasilajcej moe spowodowa przegrzanie si maszyny oraz spalenie silnika. Jeeli wystpi znaczcy spadek napicia zasilajcego naley wyłczy maszyn oraz sprawdzi przyczyn spadku napicia. Przechylanie maszyny podczas jej pracy, poprzez jej unoszenie albo nadmierne obnianie jej rkojeci w celu zwikszania nacisku szczotki lub pada na podłog moe spowodowa uszkodzenie zarówno maszyny jak i pokrycia podłogi. UWAGA: Pod adnym pozorem nie wolno wyciga wtyka z gniazda poprzez cignicie przewodu elektrycznego!! OSTRZEENIE : Maszyna Dragonfly musi by podłczona do uziemionego gniazda!! 3. PRZED UYCIEM 1. Sprawdzi, czy warto napicia podana na płytce znamionowej jest taka sama jak napicie sieci zasilajcej. 2. Kolory przewodów we wtyku s nastpujce: - ółto-zielony ziemia - niebieski neutralny - brzowy zasilanie 3. W przypadku gdy podane powyej kolory nie odpowiadaj kolorom przewodów w gniedzie naley postpowa jak niej: - przewód ółto-zielony maszyny musi by podłczony do bolca oznaczonego liter E lub symbolem uziemienia lub do którego podłczony jest przewód ółto-zielony; - przewód niebieski maszyny musi by podłczony do otworu gniazda oznaczonego liter N lub do którego podłczony jest przewód czarny; - przewód brzowy maszyny musi by podłczony do otworu gniazda oznaczonego liter L lub do którego podłczony jest przewód czerwony; 4. Minimalna warto znamionowa bezpiecznika powinna wynosi 16 amperów. 5. Przewody i przedłuacze Kada elektryczna maszyna jest zaprojektowana do pewnego rodzaju przewodu. Dlatego rednica i długo kadego przedłuacza jest bardzo krytyczna dla bezpiecznej i wydajnej pracy szorowarek Premiere Products. Jeli isnieje konieczno stosowania przedłuacza, zaleca si aby jego rednica nie była mniejsza od oryginalnego przewodu maszyny. 4

5 4. MONTA MASZYNY 4.1. Monta rkojeci rysunek 1 1. Odkrci pokrtło D i wyj rub mocujc A z górnej rurki rkojeci E. Zwróci uwag na połoenie podkładki zabezpieczajcej B i C. 2. Wsun przewony koniec dolnej rurki F do górnej E i ustawi otwory w jednej linii. 3. Wsun w otwór rub mocujc A, załoy podkładki B i C i docign pokrtłem D. Naley zwróci uwag aby łeb ruby mocujcej znajdował si po stronie czołowej rkojeci, tzn. po tej samej stronie co nalepka na rkojeci Monta rkojeci do maszyny rysunek 2 i 3 1. Naciskajc pedał obniy połoenie elementu przegubowego tak, aby umoliwi usunicie ruby mocujcej. 2. Odkrci pokrtło D i wyj rub mocujc A z elementu przegubowego F. Zwróci uwag na połoenie podkładki B,F. 3. Wsun rkoje E do przegubu F i ustawi otwory w jednej linii. 4. Wsun w otwór rub mocujc A, załoy podkładki B i C i docign pokrtłem D. Naley zwróci uwag aby łeb ruby mocujcej znajdował si po stronie czołowej rkojeci, tzn. od strony silnika. 5. Uwolni zacisk A przytrzymujcy kabel zasilajcy odkrcajc rub B (rys. 3). 6. Wcisn wtyk kabla zasilajcego szorowarki do gniazdka. 7. Zabezpieczy zaciskiem A, docigajc rub mocujc B. 8. W celu odłczenia kabla zasilajcego naley postpowa w odwrotnej kolejnoci. 5

6 UWAGA! Skrócenie rkojeci, poprzez usunicie dolnej rurki NIE wymaga odłczania kabla zasilajcego Monta i demonta szczotek i padów rysunki 4,5, 1. Przechyli maszyn do tyłu aby rkoje spoczła na podłodze. Podstawa maszyny zostanie odsłonita. 2. Nałoy szczotk lub uchwyt do padów w taki sposób aby trójktny otwór zazbił si z trójktn kształtk napdowego koła pasowego. 3. Przytrzymujc szczotk lub uchwyt przekrci koło napdowe w kierunku zgodnym z ruchami wskazówek zegara a do skutecznego zamocowania wyposaenia. UWAGA: koło napdowe posiada otwory na palce dla ułatwienia nakładania i zdejmowania wyposaenia. 4. Ustawi maszyn w pozycji pionowej. 5. W celu zdjcia szczotki lub uchwytu obraca koło napdowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. OSTRZEENIE! Szorowarka Dragonfly przystosowana jest do oryginalnego wyposaenia firmy PREMIERE. Alternatywne wyposaenie moe wpływa negatywnie na sprawno działania maszyny i jej bezpieczestwo Monta zbiornika 1. Wkrci dwigni przepływu A do łcznika B na górze zbiornika (rys. 6). 2. Wyłczy kabel zasilajcy A z gniazda B (rys. 3). 3. Rozdzieli górn i doln rurk rkojeci. 4. Załoy wspornik B na doln rurk rkojeci A (rys. 7). Nie zaciska rub wspornika. 5. Ponownie zmontowa obie rurki rkojeci. 6. Umieci zbiornik na wsporniku i oprze na rurce rkojeci. 6

7 7. Obróci zatrzask A wokół rurki rkojeci (rys. 8). 8. Podcign zbiornik do góry a do oporu rkojeci T. 9. Przytrzymujc zbiornik w tym połoeniu, przesun wspornik B do góry do oparcia o dół zbiornika (rys. 8). 10..Zacisn nakrtki motylkowe wspornika C (rys. 7). 11..Wcisn rurk elastyczn D do łcznika E w obudowie silnika ( rys. 8). Obsługa zbiornika 1. Zbiornik naley zawsze napełnia w pozycji pionowej. 2. Po napełnieniu zakrywa pokrywk. 3. Uyteczna pojemno zbiornika wynosi 4,5 litra. 4. Uruchomienie polega na unoszeniu dwigni przepływu. 5. W celu oprónienia zbiornika naley: a) odłczy rurk doprowadzajc A od łcznika B poprzez nacinicie piercienia kołnierzowego C oraz wycignicie rurki pionowo do góry (rys. 9). b) obróci zatrzask A uwalniajc zbiornik od rurki rkojeci (rys. 8). c) zdj pokryw A, wyla roztwór ze zbiornika, przepłuka czyst wod (rys. 10). 7

8 5. OBSŁUGA MASZYNY 5.1. Obsługa maszyny Dragonfly 1. Upewni si, czy rkoje jest w połoeniu pionowym. 2. Dobra i zamontowa odpowiednie wyposaenie. 3. Zdj kabel z pokrtła A wykorzystywanego do zwijania przewodu zasilajcego (rys. 11). 4. Upewni si, czy przewód zasilajcy jest nieuszkodzony i pewnie podłczony do rkojeci. 5. Sprawdzi, czy napicie zasilania odpowiada wartoci na tabliczce znamionowej. 6. Podłczy maszyn do gniazdka sieciowego. Sprawdzi, czy zapaliła si lampka neonowa na tylnej stronie rkojeci. 7. Pochyli maszyn do tyłu, do momentu zetknicia kółek z podłoem. 8. Nacisn pedał i obniy rkoje do wysokoci bioder (rys. 12). Zwolni pedał. Stan za maszyn z obiema rkoma na rkojeci. 9. Kciukiem lewej dłoni odbezpieczy zamek A. Uruchomi maszyn naciskajc praw rk dwigni B. Po włczeniu zwolni zamek A (rys. 13). 10. Podczas pracy zwraca uwag aby nie uszkodzi przewodu zasilajcego. 11. Unoszc i obniajc rkoje przesuwa maszyn w lew lub praw stron. 12. Po zakoczeniu pracy zwolni dwigni B (rys.13). 13. Ustawi do pozycji pionowej. Wyj wtyczk z gniazda i zwin przewód zasilajcy. 14. Zdj szczotk lub uchwyt do padów. OSTRZEENIE! - nie cign przewodu zasilajcego. Pozostawiajc maszyn bez dozoru, ustawi rkoje w pozycji pionowej i zdj szczotk lub uchwyt 8

9 OSTRZEENIE: Podczas pracy naley uwaa, eby przewód elektryczny nie dostał si pod maszyn. Jeli przewód jest uszkodzony (przetarty, pocity, odsłonity itp.) naley niezwłocznie go wymieni. 6. Metody czyszczenia. Premiere Products jest producentem ponad pidziesiciu rónych rodków chemicznych do właciwie kadego zadania czyszczcego. Szczegóły co do zakresu i zastosowa mona znale na stronie internetowej dystrybutora lub producenta Pranie wykładzin i dywanów. 1. Wykładziny i dywany naley pra przy suchej pogodzie lub w pomieszczeniach ogrzewanych. Najlepiej przeznaczy noc na czs schnicia. 2. Sprawdzi, czy rodek do prania nie spowoduje odbarwie wykładziny. Najprociej niewielk ilo szamponu wciera czyst, biał szmatk na małej powierzchni wykładziny. Jeli nie nastpi zabarwienie szmatki mona rodek stosowa do prania. 3. Usun jak najwiksz ilo przedmiotów i mebli. 4. "Czesa" wykładzin sztywn, nylonow szczotk a nastpnie odkurza. 5. Wla roztwór rodka piorcego do zbiornika i załoy szczotk do prania wykładzin. 6. Nie przemacza wykładziny. 7. Pra wykładzin spryskujc szamponem do momentu osignicia rozsdnej iloci piany. Wielko włókien lub włosków dywanu lub wykładziny bdzie okrela ilo niezbdnego rodka piorcego. 8. Po zakoczeniu prania, sztywn, nylonow szczotk przywróci połoenie włókien do ich naturalnego stanu. 9. Po wyschniciu odkurza w celu usunicia suchego detergentu i zanieczyszcze Czyszczenie podłogi na mokro 1. Wla roztwór rodka czyszczcego do zbiornika i załoy odpowiedni szczotk lub pad. UWAGA : podłogi korkowe i drewniane mog ulec uszkodzeniu, pod wpływem działania wody i detergentu, o ile nie zostan wczeniej uszczelnione odpowiedni emulsj 9

10 2. Uruchomi maszyn prowadzc w lewo i prawo i uwalniajc niezbdn ilo detergentu. 3. Usun mydliny odkurzaczem "na mokro". 4. Płuka starannie podłog czyst wod po czym zbiera odkurzaczem "na mokro". 5. Po wyschniciu nakłada ewentualnie warstw polimerow Polerowanie podłogi 1. Odkurzy wstpnie podłog. 2. Usun czarne plamy, znaki, zadrapania oraz nadmierne zabrudzenia stosujc metod natryskiwania rodka do konserwacji podłogi i polerowania padem o drobnej gradacji. 3. Polerowa niewielkie powierzchnie a stan si suche Wysokoobrotowe czyszczenie 1. Zamie i odkurzy podłog. 2. Usun czarne plamy, znaki, zadrapania. 3. Przygotowa roztwór warstwy polimerowej lub rodka konserwujcego w spryskiwaczu. Spryskiwa mgł na nieduej powierzchni. 4. Czyci powierzchnie odpowiednim padem a do wyschnicia Wysokoobrotowy mopping - Twarde podłoa 1. Zamie i odkurzy podłog. 2. Spryska detergentem spód pada bawełnianego. Ułoy na podłodze. 3. Zamontowa uchwyt do padów typu Instalock. Opuci maszyn na pad bawełniany. 4. Włczy maszyn, dawkujc detergent ze zbiornika lub sprayera. 5. Czyci powierzchnie nie wiksze ni 3-4 m2 a do uzyskania suchego podłoa. 6. W razie zabrudzenia, zmieni pad bawełniany na czyst stron. - Wykładziny o krótkim włosiu 1. Odkurzy wykładzin. 10

11 2. Sprawdzi, czy rodek do prania nie spowoduje odbarwie wykładziny. Najprociej niewielk ilo szamponu wciera czyst, biał szmatk na małej powierzchni wykładziny. Jeli nie nastpi zabarwienie szmatki mona rodek stosowa do prania. 3. Spryska obficie detergentem spód pada bawełnianego. Ułoy mokr stron do dywanu. 4. Zamontowa uchwyt do padów typu Instalock. Opuci maszyn na pad bawełniany. 5. Włczy maszyn, dawkujc detergent ze zbiornika lub sprayera zalenie od stopnia zabrudzenia oraz prdkoci czyszczenia. 6. Po zakoczeniu prania, sztywn, nylonow szczotk przywróci połoenie włókien do ich naturalnego stanu. 7. Po wyschniciu odkurza w celu usunicia suchego detergentu i zanieczyszcze. 7. Konserwacja i serwis. Szorowarki serii P.V.5. mog zapewni bezawaryjne działanie przez wiele lat. Niemniej w celu zmniejszenia iloci awarii i przedwczesnego zuycia zalecane s coroczne przegldy przez autoryzowany serwis. Ponisza procedura, dajca natychmiastowe rozwizanie w przypadku awarii, dozwolona jest dla uytkownika. W adnym przypadku nie naley przekracza zakresu podanej poniej kontroli, gdy grozi to utat wanoci gwarancji. Powaniejsza, wychodzca poza poniszy schemat, obsługa serwisowa dozwolona jest tylko dla autoryzowanego serwisu. Naley wówczas skontaktowa si z dystrybutorem i poda nazw modelu i numer seryjny wytłoczony na tabliczce znamionowej. * Jeli maszyna nie daje si uruchomi odłczy zasilanie; sprawdzi, czy kabel nie jest uszkodzony lub postrzpiony, zwłaszcza w miejscu wejcia do rkojeci; jeli lampka neonowa nie działa, wymieni bezpiecznik; sprawdzi zasilanie w gniazdku podłczajc inne urzdzenie elektryczne; * Silnik pracuje ale grzeje si lub nie ma mocy sprawdzi czy wloty powietrza w pokrywie silnika s czyste; * Bezpieczniki si nieustannie przepalaj lub wyłcza układ przecieniowy 11

12 odłczy wszelkie przewody przedłuajce i sprawdzi tylko z oryginalnym przewodem; Jeli maszyna pracuje dobrze, skontaktowa si z dystrybutorem w/s specyfikacji przewodów przedłuajcych; upewni si czy zastosowany model maszyny serii P.V.5 przystosowany jest do wymaga zadania, zwróci uwag na proces czyszczenia; w niektórych przypadkach nadmierne nagromadzenie warstw polimerowych lub brudu wywołuje lepko powierzchni co zmusza silnik do wytonej pracy, zwikszajcej pobór prdu. Efektem jest przegrzanie i działanie wyłcznika przecieniowego. Dotyczy to zwłaszcza maszyn HV. podobny efekt mog powodowa brudne i pozatykane woskiem lub emulsj szczotki i pady; * Jeli maszyna jest niezrównowaona przy pracy pozostawienie maszyny na pewien czas na szczotce lub padzie powoduje ich odkształcenie; naley wymieni na nowe lub odłczy od maszyny i poczeka do odzyskania kształtu; sprawdzi, czy zastosowane wyposaenie jest odpowiednie do zadania; sprawdzi, czy grubo szczotek lub padów jest jednakowa na całej rednicy; wymieni zuyte lub wytarte wyposaenie; 8. Gwarancja producenta Wszystkie maszyny firmy Premiere Products Machine Division posiadaj gwarancj producenta na okres dwunastu miesicy, liczc od daty zakupu przez uytkownika. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz warsztatowe. Gwarancja nie jest przekazywalna. Odpowiedzialno wynikajca z gwarancji obejmuje napraw lub wymian maszyny albo jej czci, co do której stwierdzono, e jest wadliwa. Nie jest akceptowana odpowiedzialno za nieznaczne odchylenia od standardu, które nie wpływaj na warto lub bezpieczestwo działania maszyny a take uszkodzenia spowodowane działaniem rodków chemicznych, elektrochemicznych, wody lub jakichkolwiek innych, odbiegajcych od normy, wpływów rodowiska. Nie ponosi si odpowiedzialnoci za uszkodzenia jakiejkolwiek czci maszyny spowodowanej wypadkiem, niewłaciwym uytkowaniem, zaniedbaniem lub eksploatowaniem przy napiciu innym ni podane na tabliczce znamionowej. 12

13 Utrata gwarancji nastpuje w chwili samowolnego rozkrcenia maszyny i naprawy przez nieautoryzowany serwis. Odpowiedzialno za obsług serwisow maszyn poza granicami Wlk. Brytanii spoczywa wyłcznie na dystrybutorze autoryzowanym przez Premiere Products. On take jest odpowiedzialny za stosowanie prawidłowych czci zamiennych adekwatnych do naprawianego modelu. Decyzja odnonie tego, czy element maszyny lub maszyna maj by naprawione czy wymienione spoczywa wyłcznie na firmie Premiere Products lub jego lokalnym przedstawicielu. Niezalenie od tego, czy uszkodzone czci zostały naprawione czy wymienione, gwarancja nie jest przedłuana poza jej pierwotny termin. Wszystkie wadliwe czci, które zostan wymienione w ramach gwarancji staj si własnoci firmy Premiere Products. Nie bd uwzgldniane roszczenia dotyczce uszkodzenia osób i rzeczy, o ile firma Premiere w sposób szczególny, nie bdzie zobowizana do tego przez prawo. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagaj przedstawienia dowodu zakupu. Zastrzega si prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, które mog by spowodowane usprawnieniami technicznymi. Dlatego niektóre pozycje mog si nieco róni od tych, zilustrowanych w niniejszej broszurze. 13

14 9. Warunki bezpiecze stwa przy pracy. Firma Premiere Products, jako producent, zapewnia, e wszystkie wytwarzane przez ni wyroby s tak zaprojektowane i skonstruowane aby były bezpieczne i bez ryzyka dla zdrowia, pod warunkiem jednak, e bd prawidłowo uytkowane. Wszystkie wyroby Premiere Products s wytwarzane oraz sprawdzane zgodnie z aktualnie obowizujcymi normami brytyjskimi i wymaganiami norm europejskich. Towarzysz im instrukcje obsługi, które powinny by uwanie przeczytane przez operatorów maszyn oraz osoby odpowiedzialne za sprztanie. Prawidłowa eksploatacja maszyn jest gwarantem ich bezpieczestwa. Naley jednak zwróci szczególn uwag na ponisze punkty : 1. Przed przystpieniem do przegldu lub konserwacji naley bezwzgldnie odłczy maszyn od zasilania. 2. Do kabla zasilajcego powinna by podłczona odpowiednia wtyczka, dostosowana do krajowej normy oraz do wymaga stawianych przez maszyn. Od czasu do czasu naley przeprowadza kontrol kabla zasilajcego w celu upewnienia si, czy nie jest on postrzpiony i w sposób pewny zamocowany. Jeeli powstan wtpliwoci, to prosz si skonsultowa z lokalnym dystrybutorem firmy Premiere Products. 3. Upewni si, czy kabel zasilajcy nie jest przełamany, nadmiernie rozcignity albo uszkodzony przez jakikolwiek ostry przedmniot. Nie naley uywa maszyny jeeli kabel jest uszkodzony i naley go wymieni przez autoryzowanego agenta dystrybutora firmy Premiere Products. 4. W przypadku wymiany kabla zasilania sieciowego uytkownik powinien si upewni, czy kabel ten spełnia wymagania odpowiadajce kablowi oryginalnemu. 5. Nie powinny by dokonywane adne zmiany albo adaptacje bez uprzedniego skonsultowania si z dystrybutorem firmy Premiere Products. 6. Szorowarki nie powinne by uywane tam, gdzie wystpuj opary wybuchowe lub eksplodujce. Całkowita odpowiedzialno za wykorzystanie maszyn Premiere Products w specjalistycznych i niebezpiecznych warunkach rodowiskowych spoczywa wyłcznie na uytkowniku maszyny. 14

15 7. W przypadku awarii maszyna powinna by w sposób jednoznaczny oznakowna tabliczk "Maszyna niesprawna", oraz naley zawiadomi personel nadzorujcy. Jeeli Pastwo potrzebujecie jakielkolwiek dalszej pomocy lub konsultacji, to prosz si zwróci do importera i dystrybutora wyrobów firmy Premiere Products na terenie Polski -firmy "OPTINET": Mysiadło ul. Wiejska 1 tel: (22) fax: (22) a innych produktów szuka na stronie : 15

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON F3S-TGR- SB2-KXC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo