GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU Data i miejsce publikacji: Wrocław, 15 maja 2014 roku

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Wybrane dane finansowe CUBE.ITG S.A Zasady przeliczania wybranych danych finansowych Informacje o Grupie Kapitałowej CUBE.ITG Skład Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Jednostki podlegające konsolidacji Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Informacje o jednostce dominującej CUBE.ITG S.A Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Struktura kapitału zakładowego Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Przedmiot działalności Grupy Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej Zdarzenia w pierwszym kwartale 2014 roku Zdarzenia po dniu bilansowym Transakcje z podmiotami powiązanymi Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Zasady sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Pozostałe istotne informacje i zdarzenia Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG Dane kontaktowe

3 1. Wybrane dane finansowe 1.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE Okres 3 miesięcy w tys. PLN Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy w tys. EUR Okres 3 miesięcy I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Wybrane dane finansowe dotyczące sytuacji finansowej stan na dzień w tys. PLN stan na dzień w tys. EUR stan na stan na dzień dzień IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) - 0,01-0,02-0,00-0,00 3

4 1.2. Wybrane dane finansowe CUBE.ITG S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE Okres 3 miesięcy w tys. PLN Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy w tys. EUR Okres 3 miesięcy I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Wybrane dane finansowe dotyczące sytuacji finansowej stan na dzień w tys. PLN stan na dzień w tys. EUR stan na stan na dzień dzień IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) - 0,01-0,02-0,00-0, Zasady przeliczania wybranych danych finansowych Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku; kurs ten wyniósł dla okresu 1 stycznia a 31 marca 2014 roku dla EUR = 4,1894 PLN oraz dla okresu 1 stycznia a 31 marca 2013 roku dla EUR = 4,1738 PLN; - pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2014 roku 1 EUR = 4,1713 PLN; na dzień 31 grudnia EUR = 4,1472 PLN.. 4

5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej CUBE.ITG 2.1. Skład Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Na dzień 31 marca 2014 roku Grupa Kapitałowa składa się z następujących jednostek: - CUBE.ITG S.A. (CUBE.ITG, Spółka, Emitent) - Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. (SI Alma) -.Computer Communication Systems Sp. z o.o. (CCS). Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG jest spółka CUBE.ITG S.A z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, CUBE.ITG, Emitent). W dniu 18 grudnia 1990 r. zawiązana została Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu pod nr RHB Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 29 listopada 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 września 2008 r. postanowiono o przekształceniu formy prawnej Microtech International z o.o. w spółkę akcyjną. Microtech International Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 września 2008 r. Microtech International S.A. we wrześniu 2006 roku w wyniku nabycia 100% akcji spółki przez spółkę Innovation Technology Group S.A. (ITG S.A.) stał się członkiem grupy kapitałowej ITG S.A. W dniu 16 września 2009 r. akcje Microtech International S.A. zadebiutowały na rynku New Connect. W dniu 23 listopada 2012 roku Spółka zmieniła nazwę na CUBE.ITG S.A. Siedzibą Spółki jest Wrocław ul. DługoszA 60. Aktualnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. Podstawowa działalność Spółki obejmuje: Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana Działalność usługowa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada udziały w następujących spółkach: Nazwa jednostki zależnej Podstawowa działalność Miejsce rejestracji i prowadzenia działalności Proporcja udziałów (%) w głosach 30/06/13 Metoda konsolidacji Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. Computer Communication Systems Sp. z o.o. Działalność w sektorze Poznań, ul. Lutycka % rozwiązań informatycznych na nabycia rynku służby zdrowia Nie prowadzi działalności 100% Nie podlega konsolidacja-brak istotności Spółka Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim wdrażaniem systemu do kompleksowej obsługi szpitali, składającego się ze zintegrowanych części, usprawniających pracę jednostki: systemu medycznego i administracyjnego. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku struktura Grupy nie uległa zmianie. 5

6 2.2. Jednostki podlegające konsolidacji Konsolidacji podlega Spółka Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o.. Natomiast Spółka Computer Communication Systems Sp. z o.o. ze względu na nieistotność zdarzeń została wyłączona Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej CUBE.ITG W okresie sprawozdawczym od stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku nie nastąpiła zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. 3. Informacje o jednostce dominującej CUBE.ITG S.A Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki W okresie I kwartału 2014 roku oraz na dzień 31 marca 2014 roku skład organów zarządczych i nadzorujących Emitenta był następujący: Zarząd: Adam Leda - Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz - Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu Piotr Ciepły - Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Sebastian Bogusławski - Przewodniczący Marcin Haśko - Wiceprzewodniczący Sławomir Chłoń - Członek Marcin Michnicki - Członek Sławomir Stępień - Członek Uchwałą z dnia 16 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 16 kwietnia 2014 roku Pana Piotra Ciepłego z funkcji Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza w tym samym dniu podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2014 roku w skład Zarządu Pana Arkadiusza Zachwieja i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. O ww. zmianach w Zarządzie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku. W okresie od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego do dnia publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Na dzień publikacji niniejszego raportu, skład organów zarządczych i nadzorujących Grupę jest następujący: Zarząd: Adam Leda - Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz - Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Sebastian Bogusławski - Przewodniczący Marcin Haśko - Z-ca Przewodniczącego 6

7 Sławomir Chłoń - Członek Marcin Michnicki - Członek Krzysztof Stępień - Członek 3.2. Struktura kapitału zakładowego Na dzień 31 marca 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi ,40 PLN i dzieli się na akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C1. W dniu 14 września 2009 roku akcje Spółki Microtech International (obecnie Cube.ITG S.A.) zostały zdematerializowane i dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. Na dzień 31 marca 2014 roku Spółka posiada szt akcji własnych o wartości w cenie nabycia 524 tys. PLN Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu jednostki jest następująca: Akcjonariusz Ilość akcji/głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZ Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,08% Marcin Michnicki ,32% w tym: bezpośrednio ,17% poprzez Probatus Sp. z o.o ,15% DFive Investments Limited ,63% Pioneer PEKAO Investment ,72% Paweł Witkiewicz ,37% Jakub Szymański ,11% Pozostali ,79% Razem ,00% Według stanu na dzień publikacji poprzedniego raportu kwartalnego (tj. raportu za III kwartał 2013 roku opublikowanego w dniu 15 listopada 2013 roku) struktura akcjonariatu jednostki była następująca: Akcjonariusz Ilość akcji/głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZ Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,08% Marcin Michnicki ,53% w tym: bezpośrednio ,30% poprzez Probatus Sp. z o.o ,23% DFive Investments Limited ,63% Dom Maklerski IDM S.A ,16% 7

8 Paweł Witkiewicz ,37% Jakub Szymański ,11% Pozostali ,13% Razem ,00% W dniu 02 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDM S.A. (Zawiadamiający) o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce CUBE.ITG S.A. w wyniku sprzedaży akcji CUBE.ITG S.A. w dniu r. Zgodnie z zawiadomieniem po zrealizowanej transakcji Zawiadamiający posiadał sztuk akcji spółki CUBE.ITG S.A., co stanowiło 0,21% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki CUBE.ITG S.A., co stanowiło 0,21% w ogólnej liczbie głosów. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2013 z dnia 2 stycznia 2014 roku Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki jest następujący: Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów (%) Jacek Kujawa ,23% Paweł Witkiewicz ,37% Sebastian Bogusławski ,55% Marcin Michnicki ,32% w tym: bezpośrednio ,17% poprzez Probatus sp. z o.o.* ,15% * Pan Marcin Michnicki (członek Rady Nadzorczej Emitenta) posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki Probatus sp. z o.o. oraz pełni w spółce funkcję prezesa zarządu. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Spółki. Stan posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki w okresie od dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego CUBE.ITG, tj. od dnia 19 marca 2014 roku nie uległ zmianie. Działalność Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 3.5. Przedmiot działalności Grupy Podstawowa działalność Spółki obejmuje: Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 8

9 Działalność usługowa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana Główne obszary działalności Grupy Kapitałowej Emitenta obejmują: systemy IT dla sektora bankowego systemy IT dla sektora sprzedaży detalicznej systemy IT dla sektora publicznego systemy IT dla sektora telekomunikacyjnego systemy IT dla sektora medycznego konstrukcje elektroniczne i R&D systemy audiowizualne. Opis działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Dzięki połączeniu spółek CUBE. ITG (dawniej Microtech International), Innovation Technology Group S.A. oraz CUBE. Corporate Release S.A., które miało miejsce w 2013 roku, na polskim rynku usług IT dla przedsiębiorstw powstał znaczący gracz o silnych kompetencjach w zróżnicowanych segmentach rynku i zdywersyfikowanych obszarach działania, zespole ponad 400 specjalistów, a także ogólnopolskiej sieci serwisowej. Z doświadczenia spółek Grupy Kapitałowej korzystają największe banki i instytucje finansowe, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, spółki energetyczne i gazownicze, instytucje rządowe, samorządy, międzynarodowe i krajowe sieci dystrybucyjne. Oferta Grupy jest silnie zróżnicowana. Obejmuje produkty i usługi dla najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, takich jak finanse i bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi i handel, energetyka, administracja publiczna oraz służba zdrowia. Portfolio produktów i usług CUBE.ITG obejmuje programy do kompleksowego zarządzania firmą, systemy do monitoringu infrastruktury, system do transmisji danych, systemy do zarządzania tożsamością, system archiwizacji i kopii bezpieczeństwa (wirtualizacja, systemy wysokiej dostępności, systemy centralnego backupu), audyty sprzętowo-sieciowe i organizacyjno-prawne, sprzęt i oprogramowanie sieciowe. Grupa świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowotechnologiczno-technicznego, produkcji, integracji, wdrożenia, a także utrzymania wyspecjalizowanych rozwiązań własnych i firm partnerskich, zapewniania jakości systemów informatycznych, strojenia wydajności, szkoleń z zakresu IT, dostaw i integracji serwisu infrastruktury. Usługi świadczone przez CUBE.ITG S.A. Eksperci CUBE.ITG zapewniają szeroki wachlarz usług związany z obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej wspomagają oni klientów na wszystkich etapach zmian: od planowania strategicznego poprzez wdrożenie, uruchomienie i wsparcie aż po implementację. W szczególności CUBE. ITG świadczy następujące usługi: doradztwa technicznego i technologicznego, Analizując potencjał firmy, eksperci firmy dobierają właściwe rozwiązania biznesowe i informatyczne, tak by były one zgodne z obowiązującą strategią i planami rozwoju organizacji. Przewaga rynkowa CUBE.ITG związana jest z umiejętnością doboru takich narzędzi, które pozwalają klientom w przyszłości wprowadzać zmiany i tworzyć nowe modele biznesowe. produkcji i wdrażania specjalistycznych rozwiązań, 9

10 To usługa skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw z sektorów finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego), telekomunikacyjnego, energetycznego, mediów, publicznego, zdrowia i sektora detalicznego. Realizacja usługi może odbywać się w dwóch modelach współpracy: produkcja oprogramowania na zamówienie przez CUBE.ITG lub outsourcing wykwalifikowanych pracowników. Personalizacja (lokalizacja i kastomizacja) oprogramowania pozwala na dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymagań organizacji, stosowanych przez nią zasad i terminologii. utrzymania rozwiązań firm trzecich, Wysoki poziom złożoności środowisk IT wymusza konieczność utrzymywania rozbudowanych departamentów IT lub kosztownych umów realizowanych przez innych dostawców. Wykorzystanie wielu różnych aplikacji stworzonych przez wewnętrzne zespoły deweloperskie klienta lub przez dostawców zewnętrznych wpływa na wzrost całkowitego kosztu rozwoju i utrzymania środowiska IT w organizacji. Dodatkowo obniża koncentrację na podstawowym obszarze działalności firmy na rzecz problemów IT, nie gwarantując poprawy sprawności operacyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia ciągłości działania aplikacji zbudowanych przez zespoły deweloperskie klientów, bądź wytworzonych przez innych dostawców, Grupa wypracowała skuteczną metodykę procesu przejmowania utrzymania aplikacji. Projekt przejmowania utrzymania jest koordynowany zgodnie z metodyką AGILE, która dobrze sprawdza się w tak specyficznym procesie. kompleksowego zapewniania jakości systemów informatycznych, Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG świadczy usługi w zakresie prowadzenia całości lub części procesu testowego związanego z podniesieniem jakości dostarczanego oprogramowania. Grupa jest w stanie świadczyć usługi wsparcia testów niezależnie od wykorzystywanych metodyk - zarówno w projektach prowadzonych zgodnie z kaskadowym cyklem wytwarzania, jak i zgodnie z metodykami AGILE. W zależności od faktycznych potrzeb klienta Grupa proponuje outsourcing całego procesu testowego lub jego poszczególnych elementów, obejmujących: planowanie i organizację testów, wykonywanie oraz nadzór nad realizacją i ocenę przebiegu. Ponadto oferta obejmuje również audyt i optymalizację już zaimplementowanych procesów zapewnienia jakości. Grupa zajmuje się również prowadzeniem testów systemów IT o charakterze wydajnościowym, obciążeniowym i przeciążeniowym, które pomagają w ustaleniu czasów odpowiedzi systemu przy zadanym obciążeniu, odwzorowują ruch przewidywany na środowisku produkcyjnym i pokazują zachowanie systemu po przekroczeniu przewidywanego obciążenia. Zebrane w ten sposób dane są podstawą przygotowanego przez Spółkę raportu, zawierającego ocenę spełnienia celu testu, wskazania wąskich gardeł oraz rekomendacji działań zaradczych. Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG tworzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie Quality Assurance, posiadający biegłość w zakresie wykorzystania narzędzi komercyjnych (HP, IBM) oraz narzędzie do automatyzacji testów funkcjonalnych i wydajnościowych. Grupa posiada własne laboratorium testowe, obejmujące narzędzia do testów automatycznych i wydajnościowych. usługi strojenia wydajności, Skuteczna poprawa wydajności (tzw. Performance Tuning) to usługa polegającą na praktycznym wykorzystaniu wyników testów wydajnościowych dzięki wypracowanej przez CUBE.ITG metodyce strojenia rozwiązań IT. W ramach usługi Performance Tuning pracownicy Spółki przeprowadzają kompleksową analizę systemu oraz jego optymalizację poprzez wskazanie i wyeliminowanie czynników odpowiedzialnych za spadek wydajności. Klientom Grupa proponuje rozwiązanie polegające na: zrozumieniu tj. rozpoznaniu problemów widzianych oczami użytkowników, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz określeniu oczekiwań, diagnozie tj. zebraniu odpowiednich wskaźników i metryk, na podstawie których zidentyfikowane zostaną bezpośrednie przyczyny problemów, naprawie tj. zaproponowaniu środków zaradczych, wdrożeniu ich i zweryfikowaniu oczekiwanego wzrostu jakości. szkolenia IT, Zgromadzona przez zespół CUBE.ITG wiedza wykorzystywana jest w bogatej ofercie szkoleniowej, obejmującej: przygotowanie szkoleń e-learningowych, prowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz audyty i ewaluacje szkoleń. serwis IT, Grupa od wielu lat (również przed połączeniem) działa jako integrator IT, co daje możliwości realizacji dużych projektów w każdym obszarze IT, szczególnie w sektorze handlu i usług, sektorze finansowym oraz urzędach administracji państwowej. Dla zapewnienia skutecznej obsługi systemów informatycznych swoich klientów, na terenie całego kraju Grupa utrzymuje w ciągłej dyspozycji rozproszoną sieć oddziałów serwisowych. W zakresie świadczonych usług Grupa posiada certyfikaty ISO 9001, ITIL v 3, Metodyka Prince2, Microsoft, Novell Suse, SEP, oraz uprawnienia na drukarki fiskalne. 10

11 Produkty oferowane przez CUBE.ITG S.A. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I kwartał 2014 roku CUBE.ITG oferuje rozwiązania IT, angażujące najnowocześniejsze technologie informatyczne w biznesie. Emitent oprócz własnych, autorskich rozwiązań oferuje produkty partnerów światowych, będących liderami w swoich niszach rynkowych i kompetencyjnych. Dzięki bliskiej współpracy z partnerami, a także bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów informatycznych na rzecz największych firm w Polsce Grupa jest w stanie tworzyć nowe funkcjonalności. Oferta produktów obejmuje następujące obszary: ebiznesu, W ramach ebiznesu Grupa zajmuje się budową środowisk opartych na architekturze SOA. Architektura SOA to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk kładzie się na definiowanie dedykowanych usług, które spełnią wymagania integracyjne środowiska informatycznego przedsiębiorstwa, dla których został przygotowany. Ponadto Grupa tworzy rozwiązania z grupy Business Intelligence odpowiadające za procesy przetwarzania oraz właściwej prezentacji informacji. Mają one za zadanie zgromadzić informacje, przetworzyć je i w odpowiedni sposób przeanalizować, generując wynik analiz w postaci raportów i kokpitów analitycznych. Grupa zajmuje się również tworzeniem aplikacji Front- End umożliwiających budowanie oraz zarządzanie przepływami formularzy, wykonywanie reguł biznesowych oraz skryptów. Tworzone aplikacje działają w przeglądarkach internetowych, bez potrzeby instalacji jakiegokolwiek oprogramowania po stronie użytkowników końcowych. Dzięki temu dystrybucja nowych wersji oprogramowania sprowadza się do instalacji nowej wersji na serwerze, z której wszyscy użytkownicy mogą korzystać. centralnych systemów bankowych, Grupa oferuje centralne systemy bankowe Oracle FLEXCUBE Universal Banking. W ramach produktu oferowany jest pełny zakres wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługujących klientów z sektora detalicznego, jak i korporacji. W zakresie usług leży przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych, wdrożenia systemu, szkolenia użytkowników, a także konwersja z wcześniej użytkowanych systemów. Grupa zapewnia również wsparcie w utrzymaniu systemu. Ponadto Grupa oferuje system FIS PROFILE, który jest jednym z wiodących centralnych systemów bankowych charakteryzujący się procesowaniem w czasie rzeczywistym, skalowalnością i elastycznością. bankowości elektronicznej, Grupa oferuje centralne systemy bankowości elektronicznej FLEXCUBE Direct Banking. W ramach obszaru oferowany jest pełny zakres wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługujących klientów z sektora detalicznego, jak i korporacji. Systemy umożliwiają stworzenie wieloplatformowego dostępu do informacji finansowych dla klientów banków oraz pozwalają na aktywne przesyłanie zleceń do realizacji dla banku. Spółka zapewnia również wsparcie w utrzymaniu systemu. centrum autoryzacji, Oferowane przez CUBE.ITG kompleksowe Centrum Autoryzacji bazuje na rozwiązaniu PortWise szwedzkiej firmy Technology Nexus AB. System ten pozwala na definiowanie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem kanału komunikacyjnego, miejsca, czasu i roli występującego o autoryzację. Ponadto system obsługuje wszystkie elementy procesów autoryzacyjnych: od przygotowywania i wydawania certyfikatów, tokenów, przez obsługę procesów autoryzacyjnych aż do wygaśnięcia usługi. sprawozdawczości obowiązkowej i zarządzania ryzykiem, W ramach tego obszaru produktów Grupa CUBE.ITG oferuje aplikacje FRSGlobal Reg Pro, FRSGlobal Risk Pro oraz OFSAA. FRSGlobal Reg Pro jest aplikacją przeznaczoną dla instytucji świadczących usługi finansowe. Zapewnia ona dostosowanie sprawozdawczości instytucji do globalnych wymogów prawnych, a także umożliwia tworzenie nowych raportów dla indywidualnych potrzeb organizacji. Wykorzystanie narzędzia FRSGlobal Reg Pro daje gwarancję utrzymania aktualnej, dokładnej i zgodnej z wymogami prawnymi sprawozdawczości. System zapewnia automatyzację całego procesu raportowania od gromadzenia danych, przez zatwierdzanie, aż do generowania raportów, co przyczynia się do redukcji błędów, kosztów i czasu przeznaczonego na sprawozdawczość. FRSGlobal Risk Pro jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia analizy ryzyka i rentowności usług przedsiębiorstw, banków i towarzystw ubezpieczeniowych. System daje możliwość przeprowadzenia analizy finansowej o szerokim zakresie i wysokim stopniu szczegółowości, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności generowanych wyników. Natomiast OFSAA jest zbiorem aplikacji przeznaczonych dla instytucji finansowych, służących do zarządzania, analizy i symulacji obszarów dochodowości i ryzyka: finansowego (w tym ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe) i operacyjnego. zarządzania prowizjami i opłatami, 11

12 W ramach tego obszaru produktów Grupa CUBE.ITG oferuje system Suntec TBMS (Transaction Business Management System - Financial). Jest to system służący do obsługi płatności masowych w bankach i instytucjach finansowych, wspierania realizacji programów lojalnościowych i promocyjnych, a także elastycznego definiowania i pobierania opłat z tytułu przeprowadzanych transakcji. System TBMS-F został wdrożony w ponad 250 instytucjach na całym świecie, m.in. w: ING, Lloyds TSB oraz HSBC Group. zarządzania sprzedażą i obsługą produktów finansowych, Grupa oferuje CFS - Consumer Finance Suite będący zintegrowanym rozwiązaniem IT służącym do zarządzania sprzedażą i obsługą produktów w branży finansowej. System ten, poprzez wysoki poziom automatyzacji, wspiera wszystkie operacje związane z obsługą klienta. W skład systemu wchodzą następujące moduły: do obsługi umów, do procesu wspomagania decyzji oraz do właściwego zawierania umów, do zarządzania portfelem umów i rozliczania produktów finansowych, moduł odpowiedzialny za konfigurowanie parametrów biznesowych w systemie, np. katalogu produktów oraz scentralizowany moduł raportowania wewnętrznego dla potrzeb informacji zarządczej. System CFS - Consumer Finance Suite wspiera szeroki asortyment produktów, tj. kredyty ratalne, samochodowe, hipoteczne, konsumpcyjne, gotówkowe, dealerów samochodowych, pożyczki, karty kredytowe oraz ubezpieczenia indywidualne i komunikacyjne. zarządzania przedsiębiorstwem, Dla zarządzania przedsiębiorstwem Grupa oferuje system Microsoft Dynamics AX, który jest kompletnym narzędziem klasy ERP do zarządzania biznesowego dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Rozwiązania Microsoft Dynamics adresowane są dla firm detalicznych, producentów, hurtowników-dystrybutorów oraz firm usługowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i w skali międzynarodowej. System Microsoft Dynamics AX 2009 został tak zaprojektowany, aby ułatwić prowadzenie działalności biznesowej dla przedsiębiorstw z różnych branż: od sektora finansowego i usług, przez farmację, budownictwo, handel, aż po branże przemysłowe. Ponadto Grupa oferuje Oracle e-business Suite będący pakietem zintegrowanych globalnych aplikacji biznesowych, który oferuje pełną gamę produktów dla zarządzania przedsiębiorstwem oraz inteligentnej analizy danych. Rozwiązanie Oracle e-business Suite jest oferowane średnim i dużym przedsiębiorstwom na większości dostępnych platform sprzętowych z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze klient-serwer. zarządzania relacjami z klientem, Grupa oferuje aplikację CUBE.ITG CRM, które jest rozwiązaniem IT służącym zarządzaniu kontaktem z klientem. CUBE.ITG CRM ma zastosowanie w niemal każdej branży prowadzonej działalności. Do kluczowych funkcji CUBE.ITG CRM należy definiowanie planów sprzedażowych i kontrola ich realizacji, zarządzanie bazą klientów oraz pracowników, wprowadzanie i zarządzanie kontraktami na każdym etapie ich obsługi, planowanie i obsługa działań, naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie oddziałami oraz asortymentem przedsiębiorstwa, planowanie kampanii marketingowych. System pozwala na szybki dostęp do danych klienta oraz wszystkich powiązanych z nim informacji, w tym kontraktów i historii działań podejmowanych wobec klienta. Ponadto ułatwia dopasowanie odpowiedniej oferty do klienta na podstawie zgromadzonych o nim informacji. CUBE.ITG CRM jest narzędziem w pełni webowym, umożliwiającym pracę 24h/7. Aplikacja jest wykonana w nowoczesnej technologii pozwalającej na łatwą rozbudowę i dużą skalowalność z możliwością obsługi wielu języków. Architektura aplikacji pozwala na obsługę systemu jednocześnie przez wielu użytkowników przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności. zarządzenie kosztami, W obszarze budowy rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami Grupa oferuje przygotowanie i przeprowadzenie dopasowanych do potrzeb Klienta warsztatów i/lub szkoleń z metodologii zarządzania kosztami działań (ABM - Activity Based Management) i metod budowy rachunku kosztów działań (ABC - Acitivity Based Costing), a także analizy i oceny informacji dostarczanych przez obydwa modele oraz implementację modelu ABC/ABM w P3MA (Performance, Profitability & Profit Management Automation), stanowiącym rozwiązanie w zakresie zarządzania efektywnością, rentownością i zyskiem, Model ABC/ABM umożliwia dokonanie kalkulacji kosztów działań, procesów i obiektów kosztowych. Rachunek kosztów działań (ABC) oraz zarządzanie kosztami działań (ABM) dostarczają informacji kosztowych i operacyjnych, które są odzwierciedleniem układu procesowego w przedsiębiorstwie. Rachunek kosztów działań dostarcza danych o rzeczywistych kosztach produktów, usług, procesów, działań, kanałów dystrybucji, segmentów rynku, kontraktów i przedsięwzięć. Natomiast zarządzanie kosztami działań wykorzystuje te informacje, umożliwiając inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działań skierowanych na optymalizację działalności i doskonalenie procesu podejmowania decyzji. Narzędzie P3MA (Performance, Profitability & Profit Management Automation) jest kompleksowym rozwiązaniem, które zapewnia automatyzację zarządzania efektywnością, rentownością i zyskiem z wykorzystaniem metod planowania i budżetowania, rozliczania kosztów metodą rachunku kosztów działań oraz zarządzanie zyskiem na poziomie pojedynczej transakcji. 12

13 obsługi szpitali i przychodni, Grupa oferuje systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, tj. szpitalny system informatyczny ESKULAP, system zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej, system dla sterylizatorni, system zarządzania remontami oraz system zarządczy Eureka oraz system ISO Szpital. Kluczowym rozwiązaniem oferowanym przez Grupę jest zaawansowany technologicznie system ESKULAP mający za zadanie ułatwienie zarządzania jednostką służby zdrowia. Podstawowe zadania ww. systemu to umożliwienie dokładniejszej kontroli procesu leczenia, jego kosztów i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. ESKULAP oferuje bardzo szeroki zakres realizowanych funkcji, takich jak: rejestracja, kierowanie do poradni, ewidencja historii choroby, ewidencja podjętych decyzji dotyczących dalszego sposobu leczenia, przyjmowanie na oddział, kontynuacja ewidencji historii choroby, prowadzenie karty gorączkowej, książki zleceń lekarskich, książki wykonanych zabiegów pielęgniarskich, kierowanie na badania i konsultacje, ewidencjonowanie wyników badań i konsultacji, automatyczne prezentowanie badań wykonanych w innych jednostkach, gospodarka lekami, wypis ze szpitala, naliczanie kosztów związanych z pobytem pacjenta na oddziale czy w poradni. Ponadto dla obsługi szpitali i przychodni CUBE.ITG oferuje systemy lokalizacji personelu, pacjentów i wyposażenia szpitalnego, technologii RFID (Radio Frequency Identification, identyfikacja przy pomocy fal radiowych), systemy rozwiązań opartych na technologii kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych oraz czytniki i materiały kolektory danych. Grupa zajmuje się również dostawą sprzętu komputerowego. masowej weryfikacji danych, W ramach masowej weryfikacji danych Grupa oferuje system ReconNET amerykańskiej firmy Trintech, który jest wykorzystywany głównie przez instytucje finansowe. Narzędzie to umożliwia automatyzację uzgodnienia danych transakcyjnych lub danych syntetycznych. Zastosowanie systemu ReconNET wpływa decydująco na poprawę organizacji pracy. Narzędzie to zwiększa kontrolę danych, a co za tym idzie redukuje ryzyko związane z błędami powstałymi na skutek ręcznego uzgadniania danych. ReconNET umożliwia automatyzację około 90% procesów związanych z uzgadnianiem danych. Możliwe zastosowania systemu ReconeNET obejmują: wsparcie procesu rozliczania kart płatniczych, rozliczenia operacji kasowych realizowanych w oddziałach banków, uzgodnienie bilansu Księgi Głównej, uzgodnienia systemów gospodarki własnej banku, uzgodnienia depozytów oddziałowych oraz wiele innych operacji wykonywanych zarówno w bankach, jak i w instytucjach finansowych. zarządzanie obiegiem dokumentów, W ramach obszaru Grupa oferuje system SAPERION ECM mający zastosowanie do archiwizacji, zarządzania dokumentami i zarządzania procesami biznesowymi oraz system Office Expert, który został przygotowany dla firm i instytucji zarządzających procesami biznesowymi, przetwarzających duże ilości dokumentów. OfficeExpert jest systemem dedykowanym dla sektora bankowości i finansów, biznesowego, publicznego, a także dla placówek ochrony zdrowia Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej Zdarzenia w pierwszym kwartale 2014 roku W ramach usług świadczonych dla sektora telekomunikacyjnego Emitent zakończył wdrożenia kilku projektów dla największych operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim rynku. Projekt w zakresie systemu wsparcia sprzedaży. Celem wdrożenia było osiągnięcie przez klienta znaczącego przyrostu funkcjonalnego jednego z kluczowych systemów wsparcia sprzedaży. Projekt wdrożenia modułu raportowego. System obsługujący proces zgłaszania oraz wsparcia reklamacji. Rozpoczęto prace nad stworzeniem własnego produktu do zarządzania zużyciem mediów w oparciu o własne komponenty. Przy współpracy z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych uruchomiono fazę analiz systemu wspierającego procesy wyboru dostawcy energii oraz optymalnego zużycia mediów. 13

14 W ramach usług świadczonych dla sektora sprzedaży detalicznej podpisano umowę na instalacje i serwis sprzętu komputerowego w sieci Benefit Systems. Podpisany kontrakt jest kontynuacją rozwoju działalności serwisowej i wdrożeniowej Spółki, stanowiący kolejną umowę, dla której to działalności Spółka prowadzi 25 punktów serwisowych na terenie całego kraju. W ramach usług z obszaru systemów multimedialnych, oddano projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej w 2012 roku, o której Spółka informowała w pkt 25.1 Prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 19 marca 2014 roku (s. 138). Projekt obejmował ekspozycję realizowaną dla Infrastruktury Euro Poznań 2012 pod nazwą Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. W projekcie Spółka wykonywała całość ekspozycji - w tym instalację nowoczesnych urządzeń komputerowych oraz multimedialnych. W ekspozycji przyjęto wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie prezentacji informacji historycznych, filmów, gier i quizów. Wysokość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy wyniosła tys. PLN. W dniu 17 lutego 2014 roku Spółka zawarła dwie umowy z Qumak S.A. Przedmiotem pierwszej umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich świadczenia w sektorze ochrony zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. Natomiast przedmiotem drugiej umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. Łączna wartość obydwu umów opiewa na kwotę ,00 zł brutto. Szczegółowe informacje nt. umów znajdują się w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 19 marca 2014 roku (s. 142). Na dzień przekazania niniejszego raportu w ramach kontraktu realizowanego dla Qumak S.A. została zakończona realizacja pierwszej części umowy w zakresie dostawy infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich świadczenia w sektorze ochrony zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. W dniu 7 marca 2014 roku Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej tys. PLN. W dniu 19 marca 2014 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyemitowanych przez Spółkę akcji serii A, B oraz C1. W dniu 19 marca 2014 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o przedstawieniu jednemu Obligatariuszowi - Leda Investments RFI Sp. z o.o. zmiany warunków emisji obligacji serii B. Zmiana dotyczyła w szczególności przesunięcia terminu wykupu obligacji na dzień 19 czerwca 2014 roku z możliwością dokonania przez Emitenta wcześniejszego wykupu. Obligatariusz przyjął zmianę warunków obligacji serii B Zdarzenia po dniu bilansowym W dniu 25 kwietnia 2014 roku Emitent wykupił przed terminem obligacje serii B w kwocie tys. PLN. Z dniem 01 kwietnia 2014 r. nastąpiło wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B i akcji zwykłych serii C1, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda. Wszystkie akcje, o których mowa powyżej są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CUBEITG i oznaczeniem CTG. W ramach prowadzonych działań o dofinansowanie, Spółka w dniu 9 kwietnia 2014 roku otrzymała pozytywna rekomendację złożonego wniosku pt.: Badania systemu zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją w ramach POIG /13. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 5.434,3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania: 2.709,4 tys. zł. W dniu 16 kwietnia 2014 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 16 kwietnia 2014 roku Pana Piotra Ciepłego z funkcji Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza w tym samym dniu podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2014 roku w skład Zarządu Pana Arkadiusza Zachwieja i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. 14

15 Ponadto, w dniu 16 kwietnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą przydziału obligacji serii E. Emitent dokonał przydziału szt. zabezpieczonych, odsetkowych obligacji serii E o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej złotych, tj. o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej tys. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji upływa 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia ich przydziału subskrybentom, po cenie emisyjnej jednej obligacji równej jej wartości nominalnej Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie I kwartału 2014 roku Spółka oraz jednostki zależne nie dokonywały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Okres 31/03/2014 Sprzedaż usług Okres 31/03/2013 Przychody / (koszty) finansowe/operacyjne Okres 31/03/2014 Okres 31/03/2013 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 CCS Sp. z o.o Systemy Informatyczne ALMA Sp z o.o Leda Investment RFI Sp. z o.o Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego: Kwoty należne od stron powiązanych Kwoty płatne na rzecz stron powiązanych Stan na Stan na Stan na Stan na 31/03/ /03/ /03/ /03/2013 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 CCS Sp. z o.o Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o Leda Investment RFI Sp. z o.o Leda Investment RFI Sp. z o.o. jest podmiotem należącym do prezesa Cube.ITG S.A., pana Adama Ledy. Podmiot ten objął obligacje serii B Spółki w wysokości tys. PLN w dniu 19 grudnia 2012 roku. W dniu 25 kwietnia 2014 roku Emitent wykupił przed terminem obligacje serii B w kwocie tys. PLN. Na dzień publikacji niniejszego raportu Leda Investment RFI Sp. z o.o. jest w posiadaniu obligacji serii B w kwocie tys. PLN Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki W I kwartale 2014 roku Spółka oraz jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych CUBE.ITG S.A. 15

16 4. Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 4.1. Zasady sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CUBE.ITG S.A. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) ( Rozporządzenie ) i przedstawiają rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz Spółki na 31 marca 2014 roku oraz 31 marca 2013 roku, wyniki ich działalności, zmiany w kapitale własnym oraz przepływy pieniężne za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I kwartał 2014 roku oraz w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym CUBE.ITG S.A. za I kwartał 2014 roku przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości co w odpowiednio skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 31 grudnia 2013 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 31 grudnia 2013 roku. Szczegółowe informacje o stosowanych zasadach i metodach rachunkowości zostały przedstawione w Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2014 wraz z kwartalną informacją finansową będącym elementem raportu okresowego Spółki za I kwartał 2014 roku. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów Poniższa tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za I kwartał 2014 roku. Stan za okres (tys. zł) Wyszczególnienie Q Q Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży 0 0 Koszty zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne

17 Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) Przychody finansowe 6 4 Koszty finansowe Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego Zysk (strata) w gr na akcję -0,75-2,24 Grupa Kapitałowa CUBE.ITG świadczy usługi informatyczne na rzecz przedsiębiorstw i jego sezonowość nie odbiega od standardów przyjętych w branży. Większość przychodów i zysków jest realizowana w drugiej połowie roku, w tym przede wszystkim w IV kwartale. W I kwartale 2014 roku nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 32%. Przyczyną jest rozpoznanie w I kwartale 2013 przychodu roku z drugiej części kontraktu realizowanego przez CUBE.ITG dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie wyniosła tys. PLN. W I kwartale 2014 Grupa Kapitałowa CUBE.ITG wypracowała zysk na działalności operacyjnej (EBIT) oraz EBITDA odpowiednio na poziomie 619 tys. PLN i tys. PLN, przy osiągniętej stracie w okresie porównawczym w kwocie odpowiednio tys. PLN oraz 759 tys. PLN. Strata netto Grupy Kapitałowej CUBE.ITG raportowanego okresu wyniosła 577 tys. PLN i była o 66% niższa niż w I kwartale 2013 roku. Strukturę kosztów w skonsolidowanych kosztach ogółem przedstawia poniższa tabela. Stan za okres (%) Wyszczególnienie Q Q Udział kosztów własnych w kosztach ogółem 53,19% 19,83% Udział kosztów sprzedaży w kosztach ogółem 0,00% 0,00% Udział kosztów zarządu w kosztach ogółem 42,96% 77,87% Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem 0,53% 1,09% Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem 3,11% 0,96% W ocenie rentowności sprzedaży wykorzystano następujące wskaźniki finansowe: rentowność sprzedaży - zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży, rentowność działalności operacyjnej (EBIT) zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży, rentowność EBITDA zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację / przychody ze sprzedaży, rentowność brutto - zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży, rentowność netto - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej / przychody ze sprzedaży, rentowność aktywów (ROA) - zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego / aktywa, rentowność kapitałów własnych (ROE) - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej / kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej. 17

18 W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa CUBE.ITG osiągnęła istotnie wyższe poziomy rentowości niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczegółowe informacje o rentownościach na poszczególnych poziomach skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przedstawia poniższa tabela. Stan za okres (%) Wyszczególnienie Q Q Rentowność sprzedaży 1,72% -2,95% Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 1,94% -2,68% Rentowność EBITDA 3,19% -1,63% Rentowność brutto -1,22% -3,68% Rentowność netto -1,81% -3,68% Rentowność aktywów - ROA -0,45% -1,31% Rentowność kapitału własnego - ROE -1,10% -3,70% Sprawozdanie z sytuacji finansowej Podstawowe wielkości Aktywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. Stan na koniec okresu (tys. zł) Stan na koniec okresu (%) Wyszczególnienie 31/03/ /03/ /03/ /03/2013 Aktywa razem ,00% 100,00% Aktywa trwałe ,22% 47,64% Rzeczowe aktywa trwałe ,91% 2,12% Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0,00% 0,00% Wartość firmy ,34% 35,46% Pozostałe aktywa niematerialne ,23% 7,35% Inwestycje w jednostkach zależnych ,04% 0,04% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,78% 2,07% Pozostałe aktywa finansowe ,03% 0,05% Pozostałe aktywa ,89% 0,55% Aktywa obrotowe ,78% 52,36% Zapasy ,94% 2,36% Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,82% 24,17% Należności z tytułu kontraktów długoterminowych ,10% 13,95% Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0,00% 0,00% Bieżące aktywa podatkowe 0 0 0,00% 0,00% Pozostałe aktywa ,83% 10,80% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,09% 1,08% 18

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2014 roku Data i miejsce publikacji: Wrocław, 14 listopada 2014 roku Spis Treści Spis Treści 2 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do RozszerzonegoSkonsolidowanego Raportu za I kwartał 2015 roku

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do RozszerzonegoSkonsolidowanego Raportu za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do RozszerzonegoSkonsolidowanego Raportu za I kwartał 2015 roku Data i miejsce publikacji: Wrocław, 15 maja 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU... 5 1.1. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Qumak. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Qumak. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce dominującej...

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Skład organów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za III Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 15 KWIETNIA 2009 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA)

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA) SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUMAK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUMAK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUMAK ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2015 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Qumak S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2010 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ...3 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE...3 1.2

Bardziej szczegółowo