moduweb500: Serwer sieciowy moduweb Vision przeznaczony dla sieci BACnet Wilgotność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "moduweb500: Serwer sieciowy moduweb Vision przeznaczony dla sieci BACnet Wilgotność"

Transkrypt

1 SAUTER EY-modulo 5 PDS pl Karta danych produktu moduweb Vision moduweb500: Serwer sieciowy moduweb Vision przeznaczony dla sieci BACnet Poprawiona wydajność energetyczna Monitorowanie operacji budynku oraz wyszukiwanie obszarów, w których moŝna wprowadzić usprawnienia niezaleŝnie od lokalizacji. Obszar zastosowań Wizualizacja i obsługa systemów zarządzania budynkami. Właściwości Serwer naleŝy do rodziny urządzeń systemu SAUTER EY-modulo 5. Obsługa przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej. Powiadamianie o alarmach w trybie online, za pomocą wiadomości i SMS. Rejestrowanie wartości dziennika i alarmów. Funkcja czasu i kalendarza (klient BACnet Schedule). Wizualizacja w postaci list, obrazów dynamicznych lub schematów. Planowanie i parametryzacja przy pomocy komputera i pakietu CASE Suite. Opis techniczny Komunikacja z klientami sieciowymi za pomocą standardowego protokołu HTTP. Komunikacja z serwerem pocztowym i bramką SMS, przy pomocy standardowego protokołu SMTP. Komunikacja ze stacjami automatycznymi za pomocą sieci BACnet/IP i usług sieciowych BACnet (EN ISO ). Zintegrowana zapora typu firewall. Produkty Typ EY-WS500F005 EY-WS505F010 EY-WS505F020 Opis Serwer moduweb500. Oprogramowanie moduweb Vision, 800 DP, 75 schematów, 25 uŝytkowników. Oprogramowanie moduweb Vision, 2500 DP, 250 schematów, 100 uŝytkowników. Serwer moduweb500 Dane techniczne Zasilanie elektryczne Dopuszczalne warunki otoczenia Zasilacz F005, przyłącza śrubowe 24 V AC, ±20%, Hz = Temperatura podczas pracy 0 45 C Złącze niskonapięciowe V DC, Temperatura podczas C przechowywania i transportu ø 5,5 mm (zewnętrzna), 2,5 mm (wewnętrzna) Wilgotność 5 85% (wilgotność względna, bez kondensacji) Pobór mocy do 6,5 VA / 5,5 W [patrz: instrukcja montaŝu] Bateria (bufor zegara RTC) CR2032, wtyczka MontaŜ Okres trwałości baterii 10 lat MontaŜ w szafce Na górnej szynie montaŝowej Wymiary (szerokość x wysokość głębokość) [mm] Interfejsy, komunikacja Masa 0,8 kg Sieć Ethernet Gniazdo RJ-45 10/100 BASE-T(X) 10/100 Mbit/s Normy, dyrektywy Protokół komunikacyjny BACnet/IP (DIX) Klasa ochrony IP 20 (EN 60529) 1) Klasa ochrony III (EN ) Układ alarmowy Klasa środowiskowa 3K3 (IEC 60721) Architektura Zgodność WE Procesor ARM Cortex A8, 600 MHz Dyrektywa EMC 2004/108/WE EN 55022, EN Pamięć RAM 256 MB Klasa oprogramowania A EN , Załącznik H Pamięć flash (nieulotna) 128 MB Dodatkowa pamięć Karta SD-HC; do 32 GB Informacje dodatkowe Nośnik zapasowy Zewnętrzne urządzenie USB Instrukcja montaŝu P do 250 ma Deklaracja dotycząca MD96005 materiałów i środowiska 1) Dotyczy tylko części przedniej z pokrywą termiczną. 1/5

2 Uwagi techniczne MontaŜ i zasilanie Serwer moduweb500 naleŝy zamontować w szafce, na górnej szynie montaŝowej (EN 60715). Podłączyć urządzenie do zasilania 24 V~ przy pomocy przyłączy; lub V= za pomocą wtyczki okrągłej. Docelowo moŝna podłączyć tylko jeden z tych zasilaczy. Okablowanie poprowadzić w taki sposób, aby odizolować urządzenie od zasilacza. W linii zasilającej naleŝy zamontować transformator zabezpieczający, zgodnie z normą EN Kable komunikacyjne muszą być prawidłowo podłączone oraz spełniać wymagania określone w normach EN , -2 i -3. Kable te muszą być oddzielone od innych kabli znajdujących się pod napięciem. NaleŜy przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących: montaŝu, stosowania, dostępu, autoryzacji dostępu, zapobiegania wypadkom, bezpieczeństwa, demontaŝu i usuwania. Wymagane jest równieŝ zachowanie zgodności z normami montaŝowymi EN 50178, 50310, 50110, 50274, i podobnymi. Nie uwzględniono norm specjalnych takich, jak: IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN i 2 lub innych norm tego typu. Urządzenie moŝna stosować tylko wtedy, gdy nie stwarza zagroŝenia dla osób lub środowiska w przypadku awarii. NaleŜy spełnić następujące warunki: Przekrój przewodu: minimalny: 0,8 mm²; maksymalny: 2,5 mm² przewód miedziany, zgodny z normami i krajowymi przepisami dotyczącymi montaŝu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji montaŝu. Obsługa serwera Serwer moduweb Vision zapewnia dostęp do urządzeń automatycznych działających w sieci BACnet. Drzewo nawigacyjne pokazuje logiczną strukturę zakładu. W ten sposób moŝna szybko zlokalizować dowolną część zakładu. Zakład moŝe być odwzorowany graficznie na obrazach dynamicznych lub przedstawiony w postaci listy. Alarmy i informacje moŝna przesyłać w wiadomościach lub SMS. Alarmy moŝna równieŝ wyświetlić na liście alarmów. Serwer moduweb Vision zbiera dane z podłączonych urządzeń, wyświetla te dane w formie tabel i schematów, a takŝe moŝe na Ŝądanie przesłać je pocztą elektroniczną ( ). Dzięki urządzeniu moduweb500, korzystanie z programów czasowych podłączonych stacji automatycznych sieci BACnet jest łatwe i intuicyjne. Dostęp do poszczególnych urządzeń i sprzętu moŝna kontrolować za pomocą funkcji zarządzania uŝytkownikami. Uruchomienie Wyłącznik [on/off] znajduje się w górnej, lewej części serwera moduweb500. Wyłącznik ten nie oddziela serwera od zasilacza. Wyłącznik (zasilanie / tryb gotowości) umoŝliwia przełączenie serwera moduweb Vision w tryb gotowości. Wyłączenie Wyłączenie wyłącznika powoduje przerwanie pracy wszystkich aplikacji w kontrolowany sposób oraz wyłączenie procesora; zegar czasu rzeczywistego (RTC) nadal jest zasilany, co oznacza, Ŝe bateria nie jest uŝywana do buforowania danych, dopóki jest doprowadzane zasilanie. Układ alarmowy Sygnał układu alarmowego monitorującego przebieg procesu wewnętrznego serwera moduweb500 moŝna mierzyć w przyłączu 02. Gdy procesor i program działają prawidłowo, układ alarmowy wysyła impulsy na poziomie około 10 Hz. Serwer działa jako otwarty kolektor zewnętrzny naleŝy pamiętać o parametrach siłownika zewnętrznego: maksymalnie 15 V=, obcią- Ŝenie 10 ma. Praktycznym rozwiązaniem jest podłączenie sygnału bezpośrednio do wejścia cyfrowego lub uniwersalnego drugiej stacji automatycznej i monitorowanie za pomocą oprogramowania. Awaria zasilania lub przerwa w zasilaniu Istnieją dwa rodzaje przerw w zasilaniu: Mikroprzerwa w zasilaniu; Awaria zasilania. Mikroprzerwa w zasilaniu Przerwy w zasilaniu trwające kilka milisekund (0 do około 20 ms) nie powodują Ŝadnych skutków ubocznych, np. wyłączenia komponentów. System pracuje normalnie. Awaria zasilania Przerwa w zasilaniu trwająca ponad 20 ms moŝe spowodować kontrolowane wyłączenie serwera moduweb, po czym kontrolowane uruchomienie priorytetowe po przywróceniu zasilania. Urządzenie moduweb500 wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i włączenia całkowicie automatycznie. Bateria zapasowa gwarantuje prawidłowe działanie zegara w przypadku przerwy w zasilaniu. JeŜeli zachodzi konieczność wymiany baterii, czynność tę powinna wykonać przeszkolona i wykwalifikowana osoba. Dane aplikacji oraz wszystkie zmienione dane uŝytkownika zapisywane są w pamięci flash. Proces ten nie wymaga buforowania bateryjnego. Aczkolwiek, aby uniknąć utraty danych, zaleca się wykonywanie kopii zapasowej danych uŝytkownika (program CASE Engine) oraz zmodyfikowanych danych uŝytkownika (za pomocą wbudowanej funkcji, np. BACnet DMBR). 2/5

3 Diody Po włączeniu serwera moduweb500 (za pomocą wyłącznika [On/Off]), stan urządzenia jest sygnalizowany przez trzy diody. Funkcje wszystkich diod przedstawia tabela widoczna poniŝej. Diody systemowe Nazwa diody Stan Sekwencja Opis STATUS (stan) Pomarańczowa, ciągle Uruchamianie serwera moduweb500. Zielona, ciągle Serwer moduweb500 pracuje. Zielona, miga Identyfikacja za pomocą programu Case Sun. Czerwona, miga Konfigurowanie / powtórne uruchamianie serwera moduweb500 / pobieranie danych. Czerwona, miga szybko Błąd wewnętrzny Ethernet, lewa Pomarańczowa, ciągle Aktywne połączenie z siecią. Wyłączona Przerwane połączenie z siecią. Ethernet, prawa Zielona, miga Ethernet (przesyłanie danych). Programowanie i parametryzacja Zwykle, parametryzację i konfigurowanie serwera moduweb Vision wykonuje firma SAUTER lub jej upowaŝniony przedstawiciel, za pomocą pakietu CASE Suite. Serwer moduweb500 jest dostarczany bez oprogramowania. Urządzenie będzie działać dopiero po zainstalowaniu oprogramowania moduweb Vision (EY-WS505F010 lub EY-WS505F020). Oprogramowanie to jest instalowane w trakcie instalacji wstępnej przeprowadzanej za pomocą pakietu CASE Sun. Podczas fazy planowania, tworzona jest struktura zakładu, nawigacja, obrazy dynamiczne i schematy. Skonfigurować komunikację serwera moduweb Vision w sieci IP. Wszystkie ustawienia takie, jak: adres IP, maska podsieci, bramka i numer instancji BACnet (DOI), są parametryzowane za pomocą narzędzia CASE Sun. Aby ułatwić proces identyfikacji sieci, moŝna ustawić diodę praca/usterka w trybie migania, korzystając z narzędzia rozruchowego CASE Sun. Ustawienia adresu IP moŝna równieŝ zmienić za pomocą interfejsu sieciowego. Program uŝytkownika moŝna załadować w dowolnym punkcie sieci IP, przy pomocy pakietu CASE Suite. Migająca czerwona dioda stanu sygnalizuje aktywny proces pobierania danych. Dane są zapisywane w pamięci flash i pozostają tam w stanie nienaruszonym, nawet w przypadku awarii zasilania. Zegar wewnętrzny Serwer moduweb500 ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC), przeznaczony dla programów czasowych i znaczników czasowych danych dziennika. Data, czas i strefa czasowa są ustawiane w serwerze modu- Web500 podczas ładowania danych uŝytkownika. Czas i datę moŝna ustawić manualnie za pomocą przeglądarki internetowej. Serwer moŝe sam zsynchronizować swój zegar wewnętrzny, przy pomocy protokołu NTP lub usług sieci BACnet (DM- TS-B / DM-UTC-B). Jako moduł czasowy sieci BACnet, serwer moduweb500 moŝe równieŝ synchronizować zegary urządzeń znajdujących się w sieci BACnet (usługi DM-TS-A / DM-UTC-A). Strefa czasowa i zmiana czasu na czas letni są skonfigurowane we właściwościach sieci serwera moduweb500 (program CASE Engine). Inicjalizacja Inicjalizacja serwera moduweb Vision odbywa się po ponownym uruchomieniu. Serwer rejestruje punkty danych, alarmy i powiadomienia w urządzeniach sieci BACnet. Procedura ta moŝe zająć kilka minut. Serwer moduweb Vision nie moŝe działać prawidłowo, jeśli inicjalizacja nie zostanie zakończona. Administrator moŝe uruchomić urządzenie ponownie, za pomocą interfejsu sieciowego. Oprogramowanie układowe / aktualizacja Serwer moduweb500 jest dostarczany z aktualną wersją oprogramowania układowego. Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania układowego, jest ono instalowane i uŝywane. Serwer modu- Web500 moŝna zaktualizować bezpośrednio za pośrednictwem sieci, przy pomocy narzędzia CASE Sun. Migająca czerwona dioda stanu sygnalizuje aktywny proces aktualizacji. Wersję zainstalowanego oprogramowania układowego moŝna sprawdzić wciskając przycisk informacyjny [About]. 3/5

4 Oprogramowanie moduweb Vision Dane techniczne Wejście / wyjście (I/O) EY-WS505F010 EY-WS505F020 EY-WS505F010 EY-WS505F020 Protokoły Obiekty BACnet Poziom automatyzacji Protokół BACnet/IP w wersji 10 Ilość zapytań normalnych Zarejestrowane punkty danych (wiadomości spontaniczne) Zarejestrowane punkty danych (odpytane) Wielkość bazy danych dziennika (na karcie SD; 32 GB) Ilość punktów danych na schemacie 60 wartości na minutę 60 wartości na minutę Protokół BACnet/IP w wersji 10 Dostęp do sieci HTTP, HTTPS HTTP, HTTPS Wiadomości oraz SMTP SMTP SMS Synchronizacja czasu NTP, BACnet NTP, BACnet 2x10 9 wpisów 2x10 9 wpisów Wymagania klienta Schematy Internet Explorer Wersja 8 lub wyŝsza Wersja 8 lub wyŝsza Konta uŝytkowników Wtyczka Adobe Flash Wersja 11 Wersja 11 UŜytkownicy zarejestrowani Ilość stacji automatycznych Programy czasowe, kalendarz Klient BACnet Schedule serwera moduweb500 umoŝliwia przeprowadzenie szybkiej i intuicyjnej parametryzacji lokalnych obiektów harmonogramu i kalendarza BACnet podłączonych stacji automatycznych. Programy czasowe oraz specjalne dni kalendarzowe są pokazane w klarownej, graficznej formie. Programy czasowe są przetwarzane lokalnie w stacjach automatycznych, nawet w przypadku przerwy w połączeniu sieciowym z serwerem moduweb500. Rejestrowanie danych Serwer moduweb500 zapisuje dane dziennika na opcjonalnej karcie SD i wyświetla je w formie schematów lub tabel. Na schemacie moŝna pokazać jednocześnie do czterech wartości. Dane dziennika moŝna wyeksportować jako listę, przy pomocy protokołu HTTP. Po potwierdzeniu, nieaktywne alarmy są zapisywane na liście zarejestrowanych alarmów. Wszystkie czynności wykonywane przez uŝytkowników są rejestrowane w ramach kontroli, przy czym mają one przypisaną nazwę i znacznik czasowy. Powiadamianie o alarmach Alarmy są pokazywane bezpośrednio w punkcie danych i na liście alarmów. Powiadomienia dotyczące alarmów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną lub w wiadomościach SMS. Harmonogram powiadamiania umoŝliwia powiadamianie o alarmach właściwych grup osób, na podstawie priorytetu i sekcji zakładu. Wiadomości tekstowe SMS są przesyłane siecią Internet za pomocą bramki poczta-sms (standardowy protokół SMTP). Nie jest wymagane posiadanie połączenia modemowego, telefonicznego lub GSM. Alarmy są pokazywane bezpośrednio w punkcie danych i na liście alarmów. Powiadomienia dotyczące alarmów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną lub w wiadomościach SMS. Profile powiadamiania pozwalają na powiadamianie o alarmach właściwych grup osób, na podstawie priorytetu i sekcji zakładu. Wiadomości tekstowe SMS są przesyłane siecią Internet za pomocą bramki poczta-sms (standardowy protokół SMTP). Nie jest wymagane posiadanie połączenia modemowego, telefonicznego lub GSM. Kopie zapasowe Dane dziennika moŝna zapisywać w standardowych urządzeniach USB. Złącze USB zapewnia prąd tylko do 250 ma, co oznacza, Ŝe w przypadku zewnętrznych dysków twardych, naleŝy zastosować osobne zasilacze. Przycisk zerowania Przycisk ten słuŝy do zerowania (resetowania) urządzenia. Przycisk jest zamontowany w miejscu, w którym nie jest moŝliwe jego przypadkowe wciśnięcie. Przycisk ma dwie funkcje: 1. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez mniej niŝ 5 sekund: Serwer moduweb Vision wykonuje ciepły start (ponowne uruchomienie z pamięci). Aplikacja moduweb Vision jest wyłączana, po czym system jest ponownie uruchamiany bez wyłączania zasilania. 2. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad 5 sekund: Serwer moduweb Vision wykonuje zimy start (pełne, ponowne uruchomienie). Zasilanie procesora głównego (CPU) jest wyłączane, po czym ponownie włączane. 4/5

5 Rysunek wymiarowy Schemat połączeń EY-WS500F005 Fr. Sauter AG Im Surinam 55 CH-4016 Bazylea Telefon: Faks: /5 02

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

WD Sentinel DX4200. Serwer pamięci masowej Podręcznik administratora i konserwacji

WD Sentinel DX4200. Serwer pamięci masowej Podręcznik administratora i konserwacji WD Sentinel DX4200 Serwer pamięci masowej Podręcznik administratora i konserwacji Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008) COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, 2008. Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji VIP XD HD VIP-XDHD pl Instrukcja instalacji VIP XD HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 5 1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 5 1.2 Instalacja i obsługa 5 1.3 Czynności konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR EKRANOWY TYPU KD7

REJESTRATOR EKRANOWY TYPU KD7 REJESTRATOR EKRANOWY TYPU KD7 Instrukcja obsługi LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" S.A. ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie rejestratora... 4

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: E-mail: Internet: 53-021 Wrocław Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JMO Instrument Co. Ltd. JMO

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo