CEU Sp. z o.o. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEU Sp. z o.o. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk"

Transkrypt

1 1 CEU Sp. z o.o. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk Dziękujemy za zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk z określonym w Cedule syndykatem Lloyd's ("Ubezpieczyciel"). Niniejszy dokument stanowi Państwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia który, wraz z Cedułą, zawiera szczegółowe informacje na temat Państwa ubezpieczenia, dlatego prosimy o przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Stanowi on część Państwa umowy z Ubezpieczycielem, w związku z czym prosimy o uważne przeczytanie zarówno Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jak i Ceduły oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia. Ubezpieczenie odnosi się WYŁĄCZNIE do tych sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały wskazane w Cedule jako sekcje objęte ochroną ubezpieczeniową. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Ceduła, każdy Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Wniosek o ubezpieczenie stanowią Państwa umowę ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk zawartą za pośrednictwem CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne jest, aby byli Państwo świadomi swoich obowiązków wynikających z całości Umowy ubezpieczenia, a także z konkretnych sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które Państwa dotyczą. Niniejszy dokument zawiera również szczegółowe informacje o tym, jak należy zgłaszać roszczenie o wypłatę odszkodowania, jeżeli nastąpi taka potrzeba. Prosimy Państwa o niezwłoczny kontakt z Państwa Przedstawicielem, jeżeli jakikolwiek dokument w ramach Umowy ubezpieczenia zawiera nieścisłości lub błędy, a także w przypadku pytań wymagających niezwłocznej odpowiedzi. Upoważniony Przedstawiciel występujący w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Domaniewska 37/31 C, Warszawa Tel: Strona internetowa: Spółka zarejestrowana w Polsce pod nr KRS

2 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 4 Wypowiedzenie 4 Skargi 4 System Gwarancyjny wypłaty roszczeń 5 Prawo i jurysdykcja 6 Składka 6 Waloryzacja 6 Definicje 7 Warunki ogólne dotyczące niniejszego ubezpieczenia 10 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące niniejszego ubezpieczenia 12 Zasady zgłaszania roszczeń 14 Strona Sekcja 1 Nieruchomości 17 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 17 Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 1 Nieruchomości 19 Sekcja 2 A Mienie domowe 20 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 20 Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 A Mienie domowe 23 Sekcja 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki 24 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 24 Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki 25 Sekcja 3 Odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich 26 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 26 Maksymalna suma ubezpieczenia 28

3 3 WPROWADZENIE W zamian za zapłatę składki w wysokości określonej w Cedule, Ubezpieczyciel obejmuje Pana/Panią ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w Załącznikach do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz w zakresie określonym w Cedule, od strat i/lub szkód poniesionych przez Pana/Panią i/lub z tytułu Pana/Pani odpowiedzialności cywilnej, będących konsekwencją zdarzeń mających miejsce w Okresie Ubezpieczenia, wskazanym w Cedule. Umowa ubezpieczenia została zawarta w oparciu o informacje oraz oświadczenia złożone przez Pana/Panią we Wniosku o ubezpieczenie, w dacie wskazanej w Cedule. Ubezpieczenie odnosi się WYŁĄCZNIE do tych sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały wskazane w Cedule jako sekcje objęte ochroną ubezpieczeniową. Pełnomocnictwo na piśmie (którego numer wskazany jest w Cedule) opatrzone pieczęcią Biura Zawierania Umów Ubezpieczeniowych Lloyd s (Lloyd's Policy Signing Office) zezwala Upoważnionemu Przedstawicielowi na zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela, którego numery syndykatu podane są w pełnomocnictwie. Każda Lokalizacja objęta niniejszym ubezpieczeniem zostaje uznana za objętą ochroną ubezpieczeniową, tak, jakby została ubezpieczona odrębnie. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w kwocie wyższej, niż suma (sumy) ubezpieczenia wskazana(e) w Cedule. Prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu. Składa się on z różnych sekcji. Ważne jest, aby byli Państwo świadomi: które sekcje dotyczą Pana/Pani i o objęcie jakim zakresem ubezpieczenia Pan/Pani wnosił/wnosiła; co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa w ramach poszczególnych sekcji; Pana/Pani obowiązków wynikających z ubezpieczenia oraz z poszczególnych sekcji. Prosimy o niezwłoczny kontakt z Przedstawicielem, jeżeli jakikolwiek dokument w ramach Umowy ubezpieczenia zawiera nieścisłości lub błędy, a także w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby otrzymania wyjaśnień dotyczących udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

4 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia poprzez powiadomienie Przedstawiciela listem poleconym, mailem lub osobiście, za pisemnym potwierdzeniem, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia, określonej w Cedule. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na odstąpienie od Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Panu/Pani kwotę zapłaconej składki, pomniejszoną o część składki należnej za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. WYPOWIEDZENIE 1. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia jedynie w przypadkach przewidzianych prawem, a także z ważnych powodów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w Cedule, poprzez przesłanie Panu/Pani listu poleconego. W takim przypadku, Ubezpieczyciel zwróci Panu/Pani kwotę zapłaconej składki, pomniejszoną o część składki należnej za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. 2. Ubezpieczający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie poprzez powiadomienie Przedstawiciela listem poleconym, mailem lub osobiście, za pisemnym potwierdzeniem. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wypowiedzenia, tj. od dnia, w którym Ubezpieczyciel otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu. W takim przypadku, Ubezpieczyciel zwróci Panu/Pani kwotę zapłaconej składki, pomniejszoną o część składki należnej za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. SKARGI Celem Ubezpieczyciela jest świadczenie Państwu usług najwyższej jakości oraz utrzymanie tej jakości podczas trwania Umowy ubezpieczenia. Jeżeli uznają Państwo, że usługi świadczone przez Ubezpieczyciela odbiegają od najwyższych standardów, prosimy o poinformowanie o tym Ubezpieczyciela, który dołoży wszelkich starań, aby dany problem został rozwiązany. Jeżeli zawarli Państwo Umowę ubezpieczenia przy udziale Przedstawiciela, wszelkie pytania lub skargi powinny być kierowane do Upoważnionego Przedstawiciela za pośrednictwem Przedstawiciela. Możecie również Państwo kierować korespondencję bezpośrednio do Upoważnionego Przedstawiciela: CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Domaniewska 37/31 C, Warszawa Tel: Strona internetowa: W przypadku gdyby był/była Pan/Pani niezadowolony/niezadowolona ze sposobu w jaki problem został rozwiązany, prosimy o skierowanie sprawy do Generalnego Przedstawiciela Lloyd's w Polsce:

5 5 Witold Janusz Generalny Przedstawiciel Lloyd's w Polsce Lloyd's Polska Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater Warszawa Tel: Jeżeli Państwa problem w dalszym ciągu nie zostanie rozwiązany, mogą Państwo skierować sprawę do Rzecznika ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service). Rzecznik ds. Usług Finansowych zajmuje się skargami od osób fizycznych i małych firm o rocznym obrocie poniżej 1 miliona EUR (dla grupy spółek oznacza to roczny obrót grupy poniżej 1 miliona EUR). Rzecznik ds. Usług Finansowych może również udzielić pomocy w przypadku skarg instytucji charytatywnych o rocznym dochodzie poniżej 1 miliona EUR, oraz funduszy powierniczych, dysponujących aktywami netto poniżej 1 miliona EUR. The Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR Telefon zaufania: +44 (0) ; Centrala telefoniczna: +44 (0) Strona internetowa: Oprócz skierowania sprawy do powyższych podmiotów, mogą Państwo złożyć swoją skargę także do polskiego Rzecznika Ubezpieczonych. Oto dane kontaktowe: Rzecznik Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44, Warszawa Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) Adres strony internetowej: Zgłoszenie się do Generalnego Przedstawiciela Lloyd's w Polsce, do Rzecznika ds. Usług Finansowych lub do polskiego Rzecznika Ubezpieczonych nie ogranicza Państwa prawa do podjęcia innych działań dozwolonych prawem wobec Ubezpieczyciela. SYSTEM GWARANCYJNY WYPŁATY ROSZCZEŃ Firmy członkowskie syndykatu Lloyd s objęte są Systemem Odszkodowawczym Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Jeżeli Firma Członkowska syndykatu Lloyd s nie może wywiązać się ze zobowiązań wobec Państwa wynikających z niniejszej umowy, może przysługiwać Panu/Pani prawo do odszkodowania w ramach powyższego Systemu. Jeżeli byłby/byłaby Pan/Pani uprawniony/uprawniona do odszkodowania zgodnie z powyższym Systemem, wysokość i zakres odszkodowania zależał będzie od charakteru umowy. Więcej informacji o Systemie można uzyskać pod adresem: Financial Services Compensation Scheme Adres: 7 th floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, Londyn E1 8BN Tel: +44 (0) ; Strona internetowa:

6 6 PRAWO I JURYSDYKCJA Niniejsza umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. Powództwa o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia mogą być wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. SKŁADKA Wysokość składki obliczana jest w oparciu o koszty ryzyk, które ochrona ubezpieczeniowa pokrywa. Konkretna kwota składki, termin i sposób jej płatności są określone w Cedule i są zależne od Sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały objęte ubezpieczeniem. WALORYZACJA Sumy ubezpieczenia określone w Sekcji 1 - Nieruchomości oraz w Sekcji 2 A - Mienie domowe podlegają waloryzacji (miesiąc do miesiąca) w sposób narastający, od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia do dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, zgodnie z poniższą specyfikacją: Sekcja 1 - Nieruchomości: Ogólny Wskaźnik Cen produkcji budowlano-montażowej (B - miesiąc do miesiąca) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Sekcja 2 A - Mienie domowe: Ogólny Wskaźnik Cen towarów i usług konsumpcyjnych wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (B - miesiąc do miesiąca) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Mimo waloryzacji sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie obciąży Pana/Pani żadną dodatkową składką z tytułu miesięcznego wzrostu powyższych wskaźników. Jednakże, przy każdym odnowieniu umowy ubezpieczenia, składka zostanie obliczona przy uwzględnieniu nowych sum ubezpieczenia. W celu zapewnienia Państwu najlepszej ochrony, nawet, jeżeli powyższe wskaźniki spadną poniżej zera, sumy ubezpieczenia nie zostaną obniżone.

7 7 DEFINICJE Terminy użyte w Umowie ubezpieczenia mają znaczenia określone poniżej. Antyki i Dzieła Sztuki Przedstawiciel Upoważniony Przedstawiciel Nieruchomości Antyki i Dzieła Sztuki obejmują między innymi, lecz niewyłącznie, meble, obrazy, grafikę, porcelanę, szkło oraz wszelkie inne zbiory kolekcjonerskie stanowiące Państwa własność, do których posiadają Państwo inny tytuł prawny lub za które ponoszą Państwo odpowiedzialność, pod warunkiem, że nie stanowią majątku związanego z działalnością gospodarczą, posiadanego w celu sprzedaży lub innej działalności handlowej. agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy lub CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy udziale którego zawarli Państwo Umowę ubezpieczenia. CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. Budynki i ich wystrój, stałe elementy zamontowane i stanowiące część konstrukcji Budynku (w tym anteny radiowe i telewizyjne, anteny satelitarne, elementy ich instalacji i maszty, wystrój w tym tapety, malowidła ścienne i wykonane przy pomocy szablonu, pełne wyposażenie łazienek, zabudowa kuchni oraz podłogi), podziemne rury i kable doprowadzające, kanały ściekowe, przewody odpływowe i szamba, zainstalowane na stałe oświetlenie, baseny, korty tenisowe, podjazdy, patia i tarasy, ściany, bramy, ogrodzenia, żywopłot oraz zamontowane na stałe zbiorniki paliwa, tereny wspólne bloku mieszkalnego/terenu zabudowanego, stanowiące Państwa własność lub do których posiadają Państwo inny tytuł prawny, w granicach Lokalizacji określonej w Cedule. Mienie domowe Karty kredytowe Kraj Franszyza Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Budynek Majątek osobisty i gospodarstwa domowego, stanowiący Państwa własność, do których posiadają Państwo inny tytuł prawny lub za który ponoszą Państwo prawną odpowiedzialność (Zob. Sekcja 2A Mienie domowe) Karty kredytowe, karty obciążeniowe, karty debetowe, bankierskie karty gwarancyjne dołączane do czeków oraz karty bankomatowe. Państwo, w którym znajduje się Lokalizacja wskazana w Cedule. Kwota, o którą pomniejszone zostanie każde wypłacone odszkodowanie z tytułu Umowy ubezpieczenia. Każde uzupełnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dom lub mieszkanie, w tym garaże, ogródki zimowe, zabudowania gospodarcze i obszary wspólne, stanowiące Państwa własność lub do których posiadają Państwo inny tytuł prawny, znajdujące się pod tym samym adresem i

8 8 wykorzystywane w charakterze mieszkalnym na terenie Lokalizacji wskazanej w Cedule. Pieniądze Mieszkaniec Okres Ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia Każda z poniższych pozycji, posiadana w celach prywatnych lub prowadzenia gospodarstwa domowego: powszechnie używany prawny środek płatniczy, czeki, przekazy pieniężne i pocztowe przekazy pieniężne, znaczki pocztowe nie stanowiące kolekcji znaczków pocztowych, obligacje oszczędnościowe i certyfikaty oszczędnościowe, czeki podróżne, obligacje premiowe, talony na posiłki oraz bony towarowe, bilety podróżne. Osoba lub osoby zamieszkałe w Budynku stale lub czasowo z zamiarem pozostania w nim, w tym personel domowy zamieszkały w Budynku. Okres, na jaki zgodnie z Cedułą zawarta została Umowa ubezpieczenia, za którą Ubezpieczający zapłacił/zapłaciła składkę, a Ubezpieczyciel ją otrzymał. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Ceduła, każdy Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Metale Szlachetne Każdy metal posiadający wysoką wartość ekonomiczną z powodu swojej rzadkości, między innymi, lecz niewyłącznie, złoto, srebro i platyna oraz przedmioty metalowe powlekane tymi metalami. Lokalizacja Ceduła Ulepszenia lokatorskie Budynek niezamieszkany Kosztowności Ubezpieczyciel Adres ubezpieczonej Nieruchomości, wskazany w Cedule. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia, zawierający m.in. szczegółowe informacje dotyczące Pana/Pani, Lokalizacji, sum ubezpieczenia, składki, Okresu Ubezpieczenia oraz sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały objęte ubezpieczeniem. Ulepszenia wprowadzone przez Pana/Panią, dotyczące elementów stałych (w tym wystroju wnętrz) oraz wszelkich anten radiowych i telewizyjnych, anten satelitarnych, ich umocowania oraz masztów, stanowiące Państwa własność lub do których posiadają Państwo inny tytuł prawny. Powyższe dotyczy sytuacji, w której Nieruchomość nie stanowi Państwa własności. Budynek jest niezamieszkany, jeżeli nie mieszkano w nim przez 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni lub nie posiada podstawowej infrastruktury (tj. instalacji elektrycznej, urządzeń sanitarnych, mebli) niezbędnej do normalnego zamieszkiwania. Biżuteria Zegarki Futra Wskazany w Cedule Syndykat Lloyd s, w imieniu i na rzecz którego działa Upoważniony Przedstawiciel. Pan/Pani/Państwo/ Osoba lub osoby wskazane w Cedule oraz wszyscy Mieszkańcy. Pojęcie to nie

9 9 Ubezpieczony Ubezpieczający ma zastosowania do tych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które dotyczą wykonywania praw lub obowiązków wynikających z ochrony ubezpieczeniowej, które powinny być wykonywane wyłącznie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Osoba wskazana w Cedule jako zobowiązana do zapłaty składki.

10 10 WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA Każdy Budynek objęty niniejszym ubezpieczeniem zostaje uznany za objęty ochroną ubezpieczeniową, tak, jakby został odrębnie ubezpieczony. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 1. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych kroków w celu zapobieżenia wystąpieniu straty, szkody lub wypadku oraz utrzymywania Nieruchomości w należytym stanie. 2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót adaptacyjnych, przebudowy lub innych robót dotyczących konstrukcji nośnej Nieruchomości, których koszt przekroczy PLN w Okresie Ubezpieczenia, jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do poinformowania o tym Przedstawiciela. Po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela takiego zawiadomienia, Ubezpieczyciel może dokonać zmiany warunków ubezpieczenia. Niedopełnienie powyższego obowiązku, może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela Umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jako ważny powód w rozumieniu postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu. Pragniemy zwrócić uwagę, iż w przypadku braku Pana/Pani zgody na zmianę warunków ubezpieczenia, będzie miał/miała Pan/Pani prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu. 3. Jeżeli Budynek stanowi stałe miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, należy niezwłocznie poinformować Przedstawiciela, jeżeli Pan/Pani: przestanie korzystać z Budynku jako stałego miejsca zamieszkania, lub zamierza pozostawić Budynek niezamieszkany, lub istnieje możliwość, że Budynek będzie niezamieszkany. 4. Powinien/Powinna Pan/Pani poinformować niezwłocznie swojego Przedstawiciela o wszelkich zmianach okoliczności, które zostały zgłoszone we Wniosku o ubezpieczenie, a które mogą mieć wpływ na Umowę ubezpieczenia. 5. Powinien/Powinna Pan/Pani zapewnić, aby wskazana w Cedule suma ubezpieczenia odpowiadała wartości odtworzeniowej. Pełna wartość odtworzeniowa powinna odzwierciedlać: W przypadku Nieruchomości - koszt pełnej odbudowy, w tym koszt usunięcia gruzu i opłaty za konieczne usługi wykonane przez profesjonalne podmioty. W przypadku Mienia domowego bieżący koszt ponownego nabycia danej rzeczy. W przypadku Kosztowności, Metali Szlachetnych, Antyków i Dzieł Sztuki ich bieżącą wartość rynkową. Ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku Budynku niezamieszkanego Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w zakresie: 1. szkody lub straty nie przekraczającej PLN w przypadku każdego zgłoszonego roszczenia dotyczącego sekcji 1 - Nieruchomości i sekcji 2 A - Mienie domowe; straty lub uszkodzenia Kosztowności, Pieniędzy lub Metali Szlachetnych;

11 11 jeżeli Ubezpieczony pozostawił je w Budynku niezamieszkanym przez jakiegokolwiek Mieszkańca przez co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni; 2. straty lub szkody bezpośrednio spowodowanej przez wydostanie się wody z zainstalowanych zbiorników wodnych, urządzeń lub rur lub spowodowanej działaniem niskiej temperatury, jeżeli Ubezpieczony pozostawił Budynek niezamieszkany przez jakiegokolwiek Mieszkańca przez co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni, chyba że dopływ wody zostały odcięty w miejscu jej dopływu do Nieruchomości. Ochrona Danych Ubezpieczyciel może przetwarzać dla celów zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz w związku z jej wykonywaniem i rozpatrywaniem roszczeń dane Ubezpieczających, Ubezpieczonych lub uprawnionych z Umowy ubezpieczenia udostępnione przed zawarciem Umowy ubezpieczenia we Wniosku o ubezpieczenie lub w inny sposób. Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

12 12 OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA (a) Wyłączenie dotyczące skażenia promieniotwórczego i urządzeń nuklearnych Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 1. straty, zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu, ani za straty lub wydatki, wynikające z lub mające związek z taką stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2. roszczeń o jakimkolwiek charakterze; bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: (i) promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnym działaniem paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych powstałych w rezultacie spalania paliwa jądrowego, (ii) radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wybuchowego urządzenia nuklearnego lub ich elementu jądrowego. (b) Wyłączenie w przypadku wojny Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub szkody, ani z tytułu odpowiedzialności powstałej bezpośrednio lub pośrednio w wyniku lub będącej konsekwencją wojny, najazdu, działań wroga zewnętrznego, oznak wrogości (bez względu na to, czy wojnę wypowiedziano, czy nie), wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania, bezprawnego przejęcia władzy państwowej, w tym przez władze wojskowe, lub konfiskaty czy nacjonalizacji, rekwizycji lub zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez władze państwowe lub lokalne lub na ich polecenie. (c) Wcześniejsze i/lub umyślnie wyrządzone szkody Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub szkodę: która wystąpiła przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej lub wynikającą ze zdarzenia, które miało miejsce przed rozpoczęciem takiej ochrony; spowodowaną umyślnie przez Ubezpieczonego lub Mieszkańca. (d) Pośrednia strata lub szkoda Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub szkody niezwiązanej bezpośrednio ze zdarzeniem, które spowodowało roszczenie Ubezpieczonego, za wyjątkiem, kiedy taka strata lub szkoda jest wyraźnie objęta niniejszym ubezpieczeniem. (e) Klauzula wyłączenia danych elektronicznych Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: straty, zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu, ani za straty lub wydatki wynikające lub mające związek z taką stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

13 13 każdego rodzaju odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio spowodowanej lub wynikającej z; wirusów komputerowych, usunięcia lub uszkodzenia danych elektronicznych, niewłaściwego rozpoznania przez dowolne urządzenie daty lub zmiany daty. Dla celów niniejszego wyłączenia wirus komputerowy oznacza szereg szkodliwych, niebezpiecznych lub innych nieuprawnionych instrukcji lub kodów, w tym zestaw złośliwie wprowadzonych nieuprawnionych instrukcji lub kodów, programowych lub innych, rozprzestrzeniających się w systemie komputerowym lub sieci bez względu na jej charakter. (f) Klauzula wyłączająca skażenie biologiczne i chemiczne Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 1. Stratę, zniszczenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek przedmiotu, ani za straty lub wydatki wynikające lub mające związek z taką stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 2. roszczenia o jakimkolwiek charakterze; 3. śmierć lub uszkodzenia ciała jakiejkolwiek osoby; bezpośrednio lub pośrednio spowodowane skażeniem biologicznym lub chemicznym, wynikającym z Aktu terrorystycznego, i/lub kroków podjętych w celu zapobieżenia, opanowania, kontrolowania lub zredukowania konsekwencji każdego faktycznie podjętego, grożącego, podejrzewanego lub dostrzeżonego Aktu terrorystycznego. Dla celów niniejszego wyłączenia Akt Terrorystyczny oznacza każde działanie jakiejkolwiek osoby lub organizacji polegające na: spowodowaniu, wywołaniu lub grożeniu wyrządzeniem szkody dowolnego rodzaju lub dowolnymi środkami; wywołaniu strachu wśród społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, w okolicznościach, w których uzasadnione jest stwierdzenie, że cel(e) takiej osoby (takich osób) lub organizacji mają charakter całkowicie lub częściowo polityczny, religijny, ideologiczny lub podobnego rodzaju. (g) Utrata wartości Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek spadku wartości mienia Ubezpieczonego, jaki powstał w wyniku naprawy lub wymiany, której koszty zostały pokryte zgodnie z niniejszym ubezpieczeniem. (h) Zużycie wynikające z normalnego użytkowania Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania lub z innego czynnika, powodującego stopniowe zużycie.

14 14 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego W przypadku wystąpienia z roszczeniem lub możliwości wystąpienia z roszczeniem na podstawie niniejszego ubezpieczenia: 1. ma Pan/Pani obowiązek powiadomienia Działu Likwidacji Szkód w CEU Sp. z o.o., niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, podając pełne, szczegółowe informacje o tym zdarzeniu, określone w Formularzu Zgłoszenia Szkody. Razem z Formularzem Zgłoszenia Szkody, powinien/powinna Pan/Pani złożyć dokumenty konieczne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowa lista niezbędnych dokumentów zależy od rodzaju straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej i zawarta jest w Formularzu Zgłoszenia Szkody. Jeżeli nie wykona Pan/Pani powyższego obowiązku we wskazanym terminie, nie spowoduje to wygaśnięcia prawa do otrzymania odszkodowania, lecz może spowodować problemy z ustaleniem zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. Dane kontaktowe podane są poniżej: Numer telefonu w sprawie obsługi roszczeń: (48 22) W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania Formularza Zgłoszenia Szkody, Ubezpieczyciel powiadomi Państwa, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Pana/Panią tego powiadomienia, powinien/powinna Pan/Pani przekazać Działowi Likwidacji Szkód w CEU Sp. z o.o. na piśmie wszystkie brakujące informacje o zdarzeniu oraz inne informacje i dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od daty otrzymania Formularza Zgłoszenia Szkody. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym, przy zachowaniu przez Ubezpieczyciela należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe. Jednakże, bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaci w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania Formularza Zgłoszenia Szkody. 3. Jeżeli przeciwko Panu/Pani zostało wniesione roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, powinien Pan/Pani niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, przekazać Działowi Likwidacji Szkód w CEU Sp. z o.o. każde pismo, roszczenie, pismo procesowe, wezwanie lub każdy inny otrzymany dokument w tym zakresie. 4. Bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela nie powinien Pan/Pani uznawać swojej odpowiedzialności, chyba, że jest to przedmiotem obowiązku prawnego, ani proponować lub wyrażać zgody na zaspokojenie roszczenia. 5. W przypadku wystąpienia gwałtownych zakłóceń, zamieszek lub rozruchów, kradzieży, próby kradzieży lub utraty mienia, jest Pan/Pani obowiązany/a do poinformowania policji o takich

15 15 zdarzeniach w najszybszym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni, po powzięciu wiadomości o wystąpieniu takich zdarzeń. 6. Jest Pan/Pani obowiązany do podjęcia wszelkich dostępnych działań w celu ograniczenia rozmiarów strat, szkód lub obrażeń ciała. 7. Jest Pan/Pani obowiązany do dostarczenia Ubezpieczycielowi odpowiednich dowodów potwierdzających wartość lub wiek (lub obie te dane) wszystkich przedmiotów objętych roszczeniem wynikającym z Umowy ubezpieczenia. 8. Jeżeli w wyniku zgłoszonego roszczenia zostanie wypłacone Panu/Pani odszkodowanie, nie powinien/na Pan/Pani przekazywać Ubezpieczycielowi jakichkolwiek przedmiotów stanowiących Pana/Pani własność, bez uprzedniej, pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Niewykonanie lub niezastosowanie się przez Pana/Panią do obowiązków, o których mowa w pkt. 3-8 powyżej, może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub obniżeniem wysokości odszkodowania. Może również stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym, jako ważny powód w rozumieniu postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu. Inne kwestie związane z roszczeniami 1. Postępowanie związane z roszczeniami zgłoszonymi wobec Pana/Pani Ubezpieczyciel może przejąć całą odpowiedzialność za prowadzenie postępowania spornego lub zaspokojenie dowolnego roszczenia w Pana/Pani imieniu, podjąć wszelkie czynności uznane przez siebie za niezbędne w celu wykonania Państwa praw lub praw Ubezpieczyciela wynikających z Umowy ubezpieczenia. W powyższych przypadkach, Ubezpieczyciel może zwrócić sie do Pana/Pani z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na Pana/Pani rzecz. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w takim przypadku do działania w sposób całkowicie zgodny z Pana/Pani interesem. 2. Inne ubezpieczenia Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do poinformowania nas o jakichkolwiek innych ubezpieczeniach, które dotyczą ubezpieczenia mienia lub odpowiedzialności cywilnej objętych Umową ubezpieczenia. Jeżeli zawarł/zawarła Pan/Pani jakiekolwiek inne ubezpieczenie mienia lub odpowiedzialności cywilnej, które są w całości lub w części objęte również niniejszym ubezpieczeniem, nie może Pan/Pani żądać odszkodowania przenoszącego wysokość straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. 3. Roszczenia niezgodne z prawem Jeżeli Pan/Pani lub ktokolwiek działający w Pana/Pani imieniu świadomie wniesie roszczenie fałszywe co do kwoty lub pod każdym innym względem lub dopuści się oszustwa, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub obniżyć je, jeżeli takie działanie

16 16 miało wpływ na zasadność roszczenia lub wysokość wypłaconego odszkodowania. Ponadto, takie działanie może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym, jako ważny powód w rozumieniu postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu.

17 17 Sekcja 1 Nieruchomości Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Niniejsze ubezpieczenie pokrywa fizyczne straty lub uszkodzenia Nieruchomości i Ulepszeń lokatorskich w Okresie Ubezpieczenia. Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: 1. Franszyzy. 2. Strat lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: a. jakiejkolwiek rozbiórki, przebudowy, rozbudowy, naprawy, sprzątania, konserwacji lub innej podobnej procedury dokonanej w stosunku do Nieruchomości i przeprowadzonej przez profesjonalną firmę lub profesjonalistę; b. wypaczenia, osiadania lub zwykłego zapadania się lub zawalenia; c. obecności moli, pasożytów, zwykłego zużycia, plagi szkodników, korodowania, wilgoci, zmurszenia lub zagrzybienia, pleśni lub innych, wywierających stopniowy wpływ, czynników; d. niewłaściwego zastosowania projektu, wadliwego projektu, specyfikacji, wykonania lub materiałów; e. suchości, wilgoci, ekstremalnych temperatur lub wystawienia na działanie światła; f. obgryzania, zadrapania, rozerwania lub zabrudzenia przez domowe zwierzęta oraz niebędące pod ochroną dzikie zwierzęta; g. zanieczyszczenia i/lub skażenia jakiegokolwiek rodzaju, poza wyciekiem wody lub paliwa grzewczego z zainstalowanej domowej instalacji grzewczej na terenie Lokalizacji. 3. Kosztu ogólnej konserwacji, naprawy wad lub awarii elektrycznych lub mechanicznych. 4. Szkody spowodowanej przez mróz, z wyjątkiem uszkodzenia zainstalowanych zbiorników wodnych, aparatury lub rur. 5. Straty lub szkody spowodowanej osuwaniem się lub podnoszeniem gruntu, na którym stoi Nieruchomość lub obecnością osuwiska.

18 18 Sekcja 1 Nieruchomości (cd.) W tej sekcji ochrona ubezpieczeniowa również obejmuje: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: 1 a Utratę czynszu należnego Ubezpieczonemu, którego Ubezpieczony jako wynajmujący nie może odzyskać, podczas gdy Budynek nie może być zamieszkany z powodu straty lub szkody, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem; b Uzasadnione i konieczne dodatkowe koszty zastępczego zakwaterowania w czasie, kiedy Budynek nie może być zamieszkany z powodu straty lub szkody, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem; c Uzasadnione i konieczne dodatkowe koszty zastępczego zakwaterowania, wynikające z zakazu zamieszkiwania Budynku przez Ubezpieczonego, wydanego przez właściwe organy władzy publicznej z powodu fizycznych strat lub uszkodzeń nieruchomości sąsiedniej. 2 Zwiększone opłaty, na podstawie wskazań licznika, za wodę i ogrzewanie, jakie Ubezpieczony musi zapłacić w konsekwencji wycieku wody lub paliwa grzewczego, będącego podstawą roszczenia, które zostało uznane, zgodnie z Sekcją 1. 3 Koszty, jakie Ubezpieczony musi pokryć w celu przywrócenia do pierwotnego stanu swojego ogrodu, po wystąpieniu straty lub szkody wywołanej przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, trzęsienie ziemi, samolot lub inny pojazd latający, kradzież lub próbę kradzieży, szkodę spowodowaną umyślnie przez osobę trzecią lub przez służby ratownicze. 4 Odszkodowanie przysługujące na podstawie Sekcji 1 nabywcy Budynku Ubezpieczonego, aż do wcześniejszej a Straty czynszu za okres dłuższy niż 12 miesięcy. b Dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. c Dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania za okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynikających z zakazu zamieszkiwania Budynku przez Ubezpieczonego, wydanego przez właściwe organy władzy publicznej z powodu fizycznych strat lub uszkodzeń nieruchomości sąsiedniej. d. Franszyzy. a Powyżej PLN za każde pojedyncze roszczenie. Jeżeli Ubezpieczony wniesie roszczenie z tytułu takiej straty zgodnie z Sekcją 1 i 2, Ubezpieczyciel nie zapłaci więcej niż PLN łącznie za każde pojedyncze roszczenie. b. Franszyzy. a Powyżej PLN za każdą roślinę, drzewo lub krzew. b Powyżej PLN łącznie w Okresie Ubezpieczenia. c. Franszyzy. Odszkodowania z pkt. 4 obok, jeżeli Nieruchomości ubezpieczono na podstawie

19 19 z następujących dat: daty zawarcia umowy sprzedaży lub daty zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. 5 Wydatki, jakie Ubezpieczony musi ponieść, pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, na: a opłaty związane z korzystaniem z usług architektów, rzeczoznawców majątkowych, konsultantów budowlanych i koszty obsługi prawnej, b koszty usunięcia gruzu i zabezpieczenia budynku, c koszty, jakie Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu spełnienia wymogów ustanowionych przez właściwe organy władzy publicznej, wynikające ze straty lub uszkodzenia Nieruchomości, objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 1. innego ubezpieczenia. a wszelkich wydatków związanych z przygotowaniem roszczenia lub kosztorysu straty lub szkody. b wszelkich kosztów, jeżeli wymogi ustanowione przez właściwe organy władzy publicznej zostały nałożone na Ubezpieczonego przed wystąpieniem straty lub szkody. Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 1 Nieruchomości Jeżeli roszczenie Ubezpieczonego dotyczące fizycznych strat lub uszkodzeń Nieruchomości Ubezpieczonego jest objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 1, Ubezpieczyciel pokryje całość kosztów naprawy lub odbudowy, pod warunkiem, że: a Nieruchomości były w dobrym stanie bezpośrednio przed wystąpieniem fizycznych strat lub uszkodzeń, oraz b suma ubezpieczenia jest wystarczająca do pokrycia całości kosztów odbudowy Nieruchomości w ich obecnej formie, oraz c kwoty zapłacone przez Ubezpieczyciela zostaną wykorzystane na naprawy lub przywrócenie do stanu sprzed wystąpienia szkody lub straty. Ubezpieczyciel nie wypłaci kwot wyższych niż suma ubezpieczenia dla każdej Lokalizacji wskazanej w Cedule. Wartość wypłaconego odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość Franszyzy, wskazanej w Cedule. Ubezpieczyciel nie obniży sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 1 po wypłacie odszkodowania, pod warunkiem wykonania przez Ubezpieczonego zaleceń Ubezpieczyciela dotyczących zapobiegania wystąpieniu dalszych strat lub szkód, które są możliwe do spełnienia przez Ubezpieczonego bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów lub podejmowania nadzwyczajnych działań. Szczegółowe informacje o tym, jak wnosić roszczenie, znajdują się na stronie 14.

20 20 Sekcja 2 A Mienie domowe Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Niniejsze ubezpieczenie pokrywa fizyczne straty lub uszkodzenie Mienia domowego na terytorium Kraju w Okresie Ubezpieczenia. Za fizyczne straty lub uszkodzenie Mienia domowego czasowo znajdującego się poza terytorium Kraju, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 20% całej sumy ubezpieczenia Mienia domowego, wskazanej w Cedule. a Strat lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: i obecności moli, pasożytów, zwykłego zużycia, plagi szkodników, korodowania, wilgoci, zmurszenia lub zagrzybienia, pleśni, zamarznięcia czy innych, wywierających stopniowy wpływ, czynników; ii niewłaściwego zastosowania projektu, wadliwego projektu, specyfikacji, wykonania lub materiałów; iii suchości, wilgoci, ekstremalnych temperatur lub wystawienia na działanie światła; iv obgryzania, zadrapania, rozerwania lub zabrudzenia przez domowe zwierzęta oraz niebędące pod ochroną dzikie zwierzęta; v farbowania, czyszczenia, naprawy, renowacji, odnowienia lub obsługiwania przez profesjonalną firmę lub profesjonalistę; vi zanieczyszczenia i/lub skażenia dowolnego rodzaju, poza wydostaniem się wody lub paliwa grzewczego z zainstalowanej domowej instalacji grzewczej w Lokalizacji. b Kosztów ogólnej konserwacji, naprawy wad lub awarii elektrycznych i mechanicznych. c Straty lub szkody w mieniu na otwartej przestrzeni powstałej w wyniku burzy lub powodzi. d Straty lub szkody spowodowanej osuwaniem się lub podnoszeniem gruntu, na którym stoi Nieruchomość lub obecnością osuwiska. e Franszyzy.

21 21 Mienie domowe obejmuje: meble ogrodowe, urządzenia ogrodowe, zamocowane na stałe posągi i ozdoby oraz inne podobne przedmioty, które zwykle przechowywane są na zewnątrz, znajdujące się na wolnym powietrzu, lecz w granicach Lokalizacji, do kwoty PLN łącznie (z wyjątkiem anten radiowych i telewizyjnych, anten satelitarnych, elementów ich instalacji i masztów przymocowanych do Budynku); Mienie domowe nie obejmuje: pojazdów mechanicznych, przyczep turystycznych oraz ich akcesoriów; zwierząt, roślin lub drzew; pojazdów wodnych (z wyjątkiem pontonów, łodzi wiosłowych, desek surfingowych lub windsurfingowych do maksymalnej łącznej wartości PLN); części Nieruchomości ani Ulepszeń lokatorskich; Pieniądze w łącznej kwocie do PLN w dowolnym miejscu na świecie; Karty kredytowe, przy czym wysokość odszkodowania nie może przekroczyć łącznie kwoty PLN, i tylko wówczas, gdy Ubezpieczony zobowiązany jest do zapłaty takiej kwoty zgodnie z prawem w wyniku nieuprawnionego korzystania z Kart kredytowych, po ich utracie lub kradzieży, w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem, że Ubezpieczony przestrzega wszystkich warunków, zgodnie z którymi wydano mu Karty kredytowe; dokumenty prawne i obligacje imienne oraz inne osobiste dokumenty do łącznej wysokości PLN, przechowywane w Budynku; zawartość zamrażarki do sumy ubezpieczenia Mienia domowego; mienia posiadanego lub używanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej, innego niż wyposażenie biurowe Ubezpieczonego wraz z materiałami biurowymi, do maksymalnej łącznej wysokości PLN; wszelkiego mienia ubezpieczonego na podstawie innego ubezpieczenia zawartego przed objęciem ochroną ubezpieczeniową na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; strat lub uszkodzeń, powstałych podczas przewozu rzeczy, które zostały niewłaściwie zapakowane lub zabezpieczone; Franszyzy; Kosztowności; Metali Szlachetnych; Antyków i Dzieł Sztuki. rowery do kwoty PLN za jeden rower; oprogramowanie komputerowe (w tym koszt odzyskania danych elektronicznych) do łącznej wysokości PLN w Okresie Ubezpieczenia.

22 22 Sekcja 2 A Mienie domowe (cd.) W tej sekcji ochrona ubezpieczeniowa również obejmuje: 1 Czynsz, jaki Ubezpieczony musi zapłacić jako najemca, jeżeli nie można mieszkać w Nieruchomości w następstwie straty lub szkody pokrywanej zgodnie z Sekcją 2A. 2 Uzasadnione i konieczne dodatkowe koszty zastępczego zakwaterowania w czasie, kiedy Budynek nie może być zamieszkany z powodu strat lub szkód, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem. Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Czynszu za okres dłuższy niż 12 miesięcy. a Dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli roszczenie Ubezpieczonego dotyczy dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania zgodnie z Sekcją 1 i 2A, Ubezpieczyciel nie zwróci Ubezpieczonemu dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania za okres dłuższy niż łączny okres 12 miesięcy; b Odszkodowania przekraczającego 20% sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 2A dla Mienia domowego znajdującego się w Nieruchomościach uszkodzonych lub zniszczonych. 3 Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako najemcy za straty fizyczne lub uszkodzenia fizyczne Nieruchomości spowodowane stratą lub szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 2 A. a Strat lub szkód spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna lub wybuchem w Nieruchomościach, innych niż dotyczące elementów zamontowanych na stałe należących do właściciela; b Straty i szkody wynikającej z osiadania lub podnoszenia się lub osuwania ziemi; c Franszyzy. 4 Nowe przedmioty nabyte przez Ubezpieczonego, o których Ubezpieczony jeszcze nie poinformował Ubezpieczyciela, w tym przedmioty, które mają znajdować się w posiadaniu Ubezpieczonego wyłącznie przez krótki czas, takie jak prezenty dla innych osób. 5 Koszty, które Ubezpieczony musi ponieść na wymianę zamków do sejfów, alarmów i drzwi zewnętrznych oraz okien a Straty lub szkody lub ich części, wyraźnie wyłączonej przez Ubezpieczyciela w innym przepisie Sekcji 2 A. b Kwoty przekraczających 10% sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 2 A dla Mienia domowego. c Franszyzy. Kwoty przekraczających wysokość sumy ubezpieczenia dla Mienia domowego.

23 23 w Budynku, w następstwie kradzieży lub utraty kluczy. 6 Zwiększone opłaty, na podstawie wskazań licznika, za wodę i ogrzewanie, jakie Ubezpieczony musi zapłacić w konsekwencji wycieku wody lub paliwa grzewczego, będącego podstawą uznanego roszczenia zgodnie z Sekcją 2 A. a Kwoty przekraczającej wysokość PLN za każde pojedyncze roszczenie. Jeżeli Ubezpieczony wniesie roszczenie z tytułu straty na podstawie Sekcji 1 i 2A, wysokość odszkodowania wypłaconego przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć PLN łącznie za każde pojedyncze roszczenie. b Franszyzy. Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 A Mienie domowe Jeżeli Ubezpieczony wystąpi z roszczeniem z tytułu fizycznej straty lub fizycznego uszkodzenia Mienia domowego, Ubezpieczyciel zgodnie z własnym uznaniem, zaproponuje dokonanie naprawy, wymiany lub zapłaty za przedmiot objęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 2A. Za całkowitą fizyczną stratę lub fizyczne zniszczenie dowolnej rzeczy Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu koszt jej wymiany na nową rzecz. Ubezpieczyciel nie pomniejszy odszkodowania o zmniejszenie wartości rzeczy z tytułu jej normalnego zużycia. Ubezpieczyciel nie wypłaci kwot wyższych, niż suma ubezpieczenia Mienia domowego dla każdej Lokalizacji, wskazanej w Cedule. Najwyższą kwotę, jaką Ubezpieczyciel wypłaci z tytułu wymiany lub naprawy nieuszkodzonych części Mienia domowego, posiadających specjalną lub zwiększoną wartość ze względu na fakt, iż stanowią część pary, zestawu lub kompletu lub część wzoru lub funkcjonalnej całości jest 50% całkowitej wartości pary, zestawu lub kompletu, ale nie więcej niż suma ubezpieczenia Mienia domowego wskazana w Cedule. Wartość wypłaconego odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość Franszyzy, wskazaną w Cedule. Ubezpieczyciel nie obniży sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 2A po wypłacie odszkodowania, pod warunkiem wykonania przez Ubezpieczonego zaleceń Ubezpieczyciela dotyczących zapobiegania wystąpieniu dalszych strat lub szkód, które są możliwe do spełnienia przez Ubezpieczonego bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów lub podejmowania nadzwyczajnych działań. Szczegółowe informacje o tym, jak wnosić roszczenie, znajdują się na stronie 14.

24 24 Sekcja 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: a Kosztowności wskazane w Cedule (lub załączonej specyfikacji (specyfikacjach)) b Antyki i Dzieła Sztuki wskazane w Cedule (lub załączonej specyfikacji (specyfikacjach)) c Metale Szlachetne wskazane w Cedule (lub załączonej specyfikacji (specyfikacjach)) ubezpieczone od fizycznej straty lub fizycznego uszkodzenia wszędzie w granicach terytorialnych wskazanych w Cedule. Niniejsza ochrona ubezpieczeniowa uzupełnia ochronę ubezpieczeniową wskazaną w Sekcji 2 A Mienie domowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. a Strat lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: i obecności moli, pasożytów, zwykłego zużycia, plagi szkodników, korodowania, wilgoci, zmurszenia lub zagrzybienia, pleśni, zamarznięcia czy z innych, wywierających stopniowy wpływ, czynników; ii niewłaściwego zastosowania projektu, wadliwego projektu, specyfikacji, wykonania lub materiałów; iii suchości, wilgoci, ekstremalnych temperatur lub wystawienia na działanie światła; iv obgryzania, zadrapania, rozerwania lub zabrudzenia przez domowe zwierzęta; v zanieczyszczenia i/lub skażenia dowolnego rodzaju, poza wydostaniem się wody lub paliwa grzewczego z zamontowanej na stałe domowej instalacji grzewczej w Lokalizacji; b Wad lub awarii elektrycznych lub mechanicznych. c Strat lub uszkodzeń Antyków i Dzieł Sztuki i Metali Szlachetnych podczas przewozu morskiego lub powietrznego, chyba że Ubezpieczony zawiadomił Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem przewozu i Ubezpieczyciel wyraził zgodę na objęcie przewozu ochroną ubezpieczeniową. d Strat lub uszkodzeń każdej niewłaściwie zapakowanej lub zabezpieczonej rzeczy, powstałych podczas przewozu. e Kwot przekraczających PLN w odniesieniu do każdej Kosztowności, chyba że Ceduła stanowi inaczej. f Kwot przekraczających PLN w odniesieniu do każdej rzeczy określanej jako Antyk i Dzieło Sztuki, chyba że Ceduła stanowi inaczej. g Franszyzy.

25 25 Sekcja 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki W tej sekcji ochrona ubezpieczeniowa również obejmuje: Nowe przedmioty nabyte przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia również nowe rzeczy klasyfikowane jako Antyki i Dzieła Sztuki, Metale Szlachetne i Kosztowności, które Ubezpieczony nabył po zawarciu Umowy ubezpieczenia, ale jeszcze nie poinformował o tym Ubezpieczyciela, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń dotyczących objęcia ochroną ubezpieczeniową. Maksymalna suma ubezpieczenia rzeczy, o których mowa powyżej, wynosi niższą z następujących wartości: 10% całkowitej sumy ubezpieczenia określonej w Cedule lub wartość rynkową tych rzeczy. W przypadku niepoinformowania Ubezpieczyciela o nowo zakupionych rzeczach, klasyfikowanych jako Antyki i Dzieła Sztuki, Metale Szlachetne i Kosztowności, w ciągu 60 dni od ich nabycia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do tych rzeczy. Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki Sumy ubezpieczenia zostały wskazane w Cedule. Ubezpieczyciel dokona, zgodnie z własnym uznaniem, naprawy lub wymiany utraconej lub uszkodzonej rzeczy lub pokryje jej koszt. W przypadku częściowej utraty lub częściowego uszkodzenia, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w koniecznym zakresie, za zgodą Ubezpieczyciela, związane z odrestaurowaniem uszkodzonej(nych) rzeczy wraz z wynikającym stąd spadkiem wartości, lecz w kwocie nie wyższej, niż suma(sumy) ubezpieczenia za uszkodzoną(e) rzecz(y). W przypadku całkowitej straty lub całkowitego zniszczenia rzeczy, Ubezpieczyciel wypłaci niższą z następujących kwot: sumę ubezpieczenia za tę(te) rzecz(y) lub jej(ich) wartość rynkową w momencie poniesienia straty. W przypadku fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia każdego ubezpieczonego mienia, które posiada specjalną lub zwiększoną wartość ze względu na to, iż stanowi część pary lub kompletu, Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 50% całkowitej wartości pary lub kompletu, lecz nie więcej niż sumę ubezpieczenia określoną w Cedule. Po wypłaceniu całkowitej sumy ubezpieczenia za daną rzecz, parę lub komplet, Ubezpieczyciel stanie się właścicielem tej rzeczy, pary lub kompletu i zastrzega sobie prawo do objęcia jej/ich w posiadanie. Wartość wypłaconego odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość Franszyzy, wskazaną w Cedule. Szczegółowe informacje o tym, jak należy zgłaszać roszczenie do Ubezpieczyciela, znajdują się na stronie 14.

26 26 Sekcja 3 Odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich Postanowienia określone w niniejszej sekcji stosuje się następująco: jeżeli ubezpieczone są tylko Nieruchomości, Część (i) poniżej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako właściciela, ale nie jako mieszkańca; jeżeli ubezpieczone jest tylko Mienie domowe, Część (i) i Część (ii) poniżej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego tylko jako mieszkańca, ale nie jako właściciela; jeżeli ubezpieczone są zarówno Nieruchomości jak i Mienie domowe, Część (i) i Część (ii) poniżej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako właściciela lub jako mieszkańca. Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności: (i) z tytułu wszelkich kwot, za które Ubezpieczony, jako właściciel lub mieszkaniec jest odpowiedzialny i ma obowiązek (a) za uszkodzenie ciała doznane przez: Ubezpieczonego, zapłacić jako odszkodowanie za: inną osobę będącą Mieszkańcem, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, jakie nastąpiło w wyniku wypadku, który miał miejsce w Lokalizacji w Okresie Ubezpieczenia, lub (ii) z tytułu wszelkich kwot, które Ubezpieczony, jako odpowiedzialny w ramach odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ma obowiązek zapłacić jako odszkodowanie za: uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, jakie nastąpiło w wyniku wypadku, który miał miejsce w dowolnym miejscu na świecie w Okresie Ubezpieczenia. każdą osobę, która w czasie wystąpienia uszkodzenia ciała wykonywała czynności na rzecz Ubezpieczonego; (b) za uszkodzenie ciała wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przeniesienia choroby zakaźnej, wirusa, zespołu chorobowego lub innej choroby; c) za uszkodzenie mienia, które jest własnością, lub za które ponosi odpowiedzialność, lub nad którym sprawuje kontrolę: Ubezpieczony, inna osoba będąca Mieszkańcem, każda osoba, która wykonuje czynności na rzecz Ubezpieczonego; (d) która wynika bezpośrednio lub pośrednio z wykonywania zawodu, zajęcia, działalności gospodarczej lub zatrudnienia podjętego przez Ubezpieczonego na podstawie umowy i która w inny sposób nie powstałaby; (e) przyjętej umownie, chyba że Ubezpieczony ponosiłby odpowiedzialność z mocy prawa, gdyby taka umowa nie istniała.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i Mieszkań, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE 1/2014

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE 1/2014 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE 1/2014 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. WSTĘP 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PARTNER W BIZNESIE (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych KLAUZULE WSPÓLNE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI FIRMA PLUS z dnia 22 października 2013

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI FIRMA PLUS z dnia 22 października 2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI FIRMA PLUS z dnia 22 października 2013 DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Wstęp 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP s.05. 2. DEFINICJE s.05. 3. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA s.12. 4. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA s.13

1. WSTĘP s.05. 2. DEFINICJE s.05. 3. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA s.12. 4. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA s.13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE s.05 1. WSTĘP s.05 2. DEFINICJE s.05 3. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA s.12 4. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA s.13 5. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4.

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK UTRATY LUB USZKODZENIA Przyjęte Uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Część I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Wstęp 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE PLUS 2/2014

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE PLUS 2/2014 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE PLUS 2/2014 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. WSTĘP 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PARTNER w BIZNESIE PLUS (zwane dalej OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE str. 3 WSTĘP str. 3 DEFINICJE str. 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str. 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA str. 9 OKRES

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

(OWU CPM/ Contractors Plant & Machinery)

(OWU CPM/ Contractors Plant & Machinery) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN i URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (OWU CPM/ Contractors Plant & Machinery) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WNĘTRZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA/DOMU

BEZPIECZNE WNĘTRZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA/DOMU BEZPIECZNE WNĘTRZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA/DOMU BEZPIECZNE WNĘTRZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA/DOMU Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wspólny Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Wspólny Parasol Ogólne warunki ubezpieczenia Wspólny Parasol Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia... 1 2. Miejsce ubezpieczenia... 2 Jakie mienie ubezpieczamy?... 2 4. Od skutków jakich zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenia majątkowe. Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Wspólny parasol. Allianz. Siła po Twojej stronie

Indywidualne ubezpieczenia majątkowe. Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Wspólny parasol. Allianz. Siła po Twojej stronie Indywidualne ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Wspólny parasol Allianz. Siła po Twojej stronie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 33/2006 z dnia 21.04.2006 r. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo