CEU Sp. z o.o. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEU Sp. z o.o. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk"

Transkrypt

1 1 CEU Sp. z o.o. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk Dziękujemy za zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk z określonym w Cedule syndykatem Lloyd's ("Ubezpieczyciel"). Niniejszy dokument stanowi Państwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia który, wraz z Cedułą, zawiera szczegółowe informacje na temat Państwa ubezpieczenia, dlatego prosimy o przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Stanowi on część Państwa umowy z Ubezpieczycielem, w związku z czym prosimy o uważne przeczytanie zarówno Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jak i Ceduły oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia. Ubezpieczenie odnosi się WYŁĄCZNIE do tych sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały wskazane w Cedule jako sekcje objęte ochroną ubezpieczeniową. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Ceduła, każdy Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Wniosek o ubezpieczenie stanowią Państwa umowę ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk zawartą za pośrednictwem CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne jest, aby byli Państwo świadomi swoich obowiązków wynikających z całości Umowy ubezpieczenia, a także z konkretnych sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które Państwa dotyczą. Niniejszy dokument zawiera również szczegółowe informacje o tym, jak należy zgłaszać roszczenie o wypłatę odszkodowania, jeżeli nastąpi taka potrzeba. Prosimy Państwa o niezwłoczny kontakt z Państwa Przedstawicielem, jeżeli jakikolwiek dokument w ramach Umowy ubezpieczenia zawiera nieścisłości lub błędy, a także w przypadku pytań wymagających niezwłocznej odpowiedzi. Upoważniony Przedstawiciel występujący w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Domaniewska 37/31 C, Warszawa Tel: Strona internetowa: Spółka zarejestrowana w Polsce pod nr KRS

2 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 4 Wypowiedzenie 4 Skargi 4 System Gwarancyjny wypłaty roszczeń 5 Prawo i jurysdykcja 6 Składka 6 Waloryzacja 6 Definicje 7 Warunki ogólne dotyczące niniejszego ubezpieczenia 10 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące niniejszego ubezpieczenia 12 Zasady zgłaszania roszczeń 14 Strona Sekcja 1 Nieruchomości 17 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 17 Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 1 Nieruchomości 19 Sekcja 2 A Mienie domowe 20 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 20 Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 A Mienie domowe 23 Sekcja 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki 24 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 24 Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki 25 Sekcja 3 Odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich 26 Co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 26 Maksymalna suma ubezpieczenia 28

3 3 WPROWADZENIE W zamian za zapłatę składki w wysokości określonej w Cedule, Ubezpieczyciel obejmuje Pana/Panią ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w Załącznikach do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz w zakresie określonym w Cedule, od strat i/lub szkód poniesionych przez Pana/Panią i/lub z tytułu Pana/Pani odpowiedzialności cywilnej, będących konsekwencją zdarzeń mających miejsce w Okresie Ubezpieczenia, wskazanym w Cedule. Umowa ubezpieczenia została zawarta w oparciu o informacje oraz oświadczenia złożone przez Pana/Panią we Wniosku o ubezpieczenie, w dacie wskazanej w Cedule. Ubezpieczenie odnosi się WYŁĄCZNIE do tych sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały wskazane w Cedule jako sekcje objęte ochroną ubezpieczeniową. Pełnomocnictwo na piśmie (którego numer wskazany jest w Cedule) opatrzone pieczęcią Biura Zawierania Umów Ubezpieczeniowych Lloyd s (Lloyd's Policy Signing Office) zezwala Upoważnionemu Przedstawicielowi na zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela, którego numery syndykatu podane są w pełnomocnictwie. Każda Lokalizacja objęta niniejszym ubezpieczeniem zostaje uznana za objętą ochroną ubezpieczeniową, tak, jakby została ubezpieczona odrębnie. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w kwocie wyższej, niż suma (sumy) ubezpieczenia wskazana(e) w Cedule. Prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu. Składa się on z różnych sekcji. Ważne jest, aby byli Państwo świadomi: które sekcje dotyczą Pana/Pani i o objęcie jakim zakresem ubezpieczenia Pan/Pani wnosił/wnosiła; co obejmuje i czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa w ramach poszczególnych sekcji; Pana/Pani obowiązków wynikających z ubezpieczenia oraz z poszczególnych sekcji. Prosimy o niezwłoczny kontakt z Przedstawicielem, jeżeli jakikolwiek dokument w ramach Umowy ubezpieczenia zawiera nieścisłości lub błędy, a także w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby otrzymania wyjaśnień dotyczących udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

4 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia poprzez powiadomienie Przedstawiciela listem poleconym, mailem lub osobiście, za pisemnym potwierdzeniem, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia, określonej w Cedule. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na odstąpienie od Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Panu/Pani kwotę zapłaconej składki, pomniejszoną o część składki należnej za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. WYPOWIEDZENIE 1. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia jedynie w przypadkach przewidzianych prawem, a także z ważnych powodów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w Cedule, poprzez przesłanie Panu/Pani listu poleconego. W takim przypadku, Ubezpieczyciel zwróci Panu/Pani kwotę zapłaconej składki, pomniejszoną o część składki należnej za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. 2. Ubezpieczający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie poprzez powiadomienie Przedstawiciela listem poleconym, mailem lub osobiście, za pisemnym potwierdzeniem. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wypowiedzenia, tj. od dnia, w którym Ubezpieczyciel otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu. W takim przypadku, Ubezpieczyciel zwróci Panu/Pani kwotę zapłaconej składki, pomniejszoną o część składki należnej za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. SKARGI Celem Ubezpieczyciela jest świadczenie Państwu usług najwyższej jakości oraz utrzymanie tej jakości podczas trwania Umowy ubezpieczenia. Jeżeli uznają Państwo, że usługi świadczone przez Ubezpieczyciela odbiegają od najwyższych standardów, prosimy o poinformowanie o tym Ubezpieczyciela, który dołoży wszelkich starań, aby dany problem został rozwiązany. Jeżeli zawarli Państwo Umowę ubezpieczenia przy udziale Przedstawiciela, wszelkie pytania lub skargi powinny być kierowane do Upoważnionego Przedstawiciela za pośrednictwem Przedstawiciela. Możecie również Państwo kierować korespondencję bezpośrednio do Upoważnionego Przedstawiciela: CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Domaniewska 37/31 C, Warszawa Tel: Strona internetowa: W przypadku gdyby był/była Pan/Pani niezadowolony/niezadowolona ze sposobu w jaki problem został rozwiązany, prosimy o skierowanie sprawy do Generalnego Przedstawiciela Lloyd's w Polsce:

5 5 Witold Janusz Generalny Przedstawiciel Lloyd's w Polsce Lloyd's Polska Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater Warszawa Tel: Jeżeli Państwa problem w dalszym ciągu nie zostanie rozwiązany, mogą Państwo skierować sprawę do Rzecznika ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service). Rzecznik ds. Usług Finansowych zajmuje się skargami od osób fizycznych i małych firm o rocznym obrocie poniżej 1 miliona EUR (dla grupy spółek oznacza to roczny obrót grupy poniżej 1 miliona EUR). Rzecznik ds. Usług Finansowych może również udzielić pomocy w przypadku skarg instytucji charytatywnych o rocznym dochodzie poniżej 1 miliona EUR, oraz funduszy powierniczych, dysponujących aktywami netto poniżej 1 miliona EUR. The Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR Telefon zaufania: +44 (0) ; Centrala telefoniczna: +44 (0) Strona internetowa: Oprócz skierowania sprawy do powyższych podmiotów, mogą Państwo złożyć swoją skargę także do polskiego Rzecznika Ubezpieczonych. Oto dane kontaktowe: Rzecznik Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44, Warszawa Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) Adres strony internetowej: Zgłoszenie się do Generalnego Przedstawiciela Lloyd's w Polsce, do Rzecznika ds. Usług Finansowych lub do polskiego Rzecznika Ubezpieczonych nie ogranicza Państwa prawa do podjęcia innych działań dozwolonych prawem wobec Ubezpieczyciela. SYSTEM GWARANCYJNY WYPŁATY ROSZCZEŃ Firmy członkowskie syndykatu Lloyd s objęte są Systemem Odszkodowawczym Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Jeżeli Firma Członkowska syndykatu Lloyd s nie może wywiązać się ze zobowiązań wobec Państwa wynikających z niniejszej umowy, może przysługiwać Panu/Pani prawo do odszkodowania w ramach powyższego Systemu. Jeżeli byłby/byłaby Pan/Pani uprawniony/uprawniona do odszkodowania zgodnie z powyższym Systemem, wysokość i zakres odszkodowania zależał będzie od charakteru umowy. Więcej informacji o Systemie można uzyskać pod adresem: Financial Services Compensation Scheme Adres: 7 th floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, Londyn E1 8BN Tel: +44 (0) ; Strona internetowa:

6 6 PRAWO I JURYSDYKCJA Niniejsza umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. Powództwa o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia mogą być wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. SKŁADKA Wysokość składki obliczana jest w oparciu o koszty ryzyk, które ochrona ubezpieczeniowa pokrywa. Konkretna kwota składki, termin i sposób jej płatności są określone w Cedule i są zależne od Sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały objęte ubezpieczeniem. WALORYZACJA Sumy ubezpieczenia określone w Sekcji 1 - Nieruchomości oraz w Sekcji 2 A - Mienie domowe podlegają waloryzacji (miesiąc do miesiąca) w sposób narastający, od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia do dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, zgodnie z poniższą specyfikacją: Sekcja 1 - Nieruchomości: Ogólny Wskaźnik Cen produkcji budowlano-montażowej (B - miesiąc do miesiąca) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Sekcja 2 A - Mienie domowe: Ogólny Wskaźnik Cen towarów i usług konsumpcyjnych wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (B - miesiąc do miesiąca) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Mimo waloryzacji sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie obciąży Pana/Pani żadną dodatkową składką z tytułu miesięcznego wzrostu powyższych wskaźników. Jednakże, przy każdym odnowieniu umowy ubezpieczenia, składka zostanie obliczona przy uwzględnieniu nowych sum ubezpieczenia. W celu zapewnienia Państwu najlepszej ochrony, nawet, jeżeli powyższe wskaźniki spadną poniżej zera, sumy ubezpieczenia nie zostaną obniżone.

7 7 DEFINICJE Terminy użyte w Umowie ubezpieczenia mają znaczenia określone poniżej. Antyki i Dzieła Sztuki Przedstawiciel Upoważniony Przedstawiciel Nieruchomości Antyki i Dzieła Sztuki obejmują między innymi, lecz niewyłącznie, meble, obrazy, grafikę, porcelanę, szkło oraz wszelkie inne zbiory kolekcjonerskie stanowiące Państwa własność, do których posiadają Państwo inny tytuł prawny lub za które ponoszą Państwo odpowiedzialność, pod warunkiem, że nie stanowią majątku związanego z działalnością gospodarczą, posiadanego w celu sprzedaży lub innej działalności handlowej. agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy lub CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy udziale którego zawarli Państwo Umowę ubezpieczenia. CEU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. Budynki i ich wystrój, stałe elementy zamontowane i stanowiące część konstrukcji Budynku (w tym anteny radiowe i telewizyjne, anteny satelitarne, elementy ich instalacji i maszty, wystrój w tym tapety, malowidła ścienne i wykonane przy pomocy szablonu, pełne wyposażenie łazienek, zabudowa kuchni oraz podłogi), podziemne rury i kable doprowadzające, kanały ściekowe, przewody odpływowe i szamba, zainstalowane na stałe oświetlenie, baseny, korty tenisowe, podjazdy, patia i tarasy, ściany, bramy, ogrodzenia, żywopłot oraz zamontowane na stałe zbiorniki paliwa, tereny wspólne bloku mieszkalnego/terenu zabudowanego, stanowiące Państwa własność lub do których posiadają Państwo inny tytuł prawny, w granicach Lokalizacji określonej w Cedule. Mienie domowe Karty kredytowe Kraj Franszyza Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Budynek Majątek osobisty i gospodarstwa domowego, stanowiący Państwa własność, do których posiadają Państwo inny tytuł prawny lub za który ponoszą Państwo prawną odpowiedzialność (Zob. Sekcja 2A Mienie domowe) Karty kredytowe, karty obciążeniowe, karty debetowe, bankierskie karty gwarancyjne dołączane do czeków oraz karty bankomatowe. Państwo, w którym znajduje się Lokalizacja wskazana w Cedule. Kwota, o którą pomniejszone zostanie każde wypłacone odszkodowanie z tytułu Umowy ubezpieczenia. Każde uzupełnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dom lub mieszkanie, w tym garaże, ogródki zimowe, zabudowania gospodarcze i obszary wspólne, stanowiące Państwa własność lub do których posiadają Państwo inny tytuł prawny, znajdujące się pod tym samym adresem i

8 8 wykorzystywane w charakterze mieszkalnym na terenie Lokalizacji wskazanej w Cedule. Pieniądze Mieszkaniec Okres Ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia Każda z poniższych pozycji, posiadana w celach prywatnych lub prowadzenia gospodarstwa domowego: powszechnie używany prawny środek płatniczy, czeki, przekazy pieniężne i pocztowe przekazy pieniężne, znaczki pocztowe nie stanowiące kolekcji znaczków pocztowych, obligacje oszczędnościowe i certyfikaty oszczędnościowe, czeki podróżne, obligacje premiowe, talony na posiłki oraz bony towarowe, bilety podróżne. Osoba lub osoby zamieszkałe w Budynku stale lub czasowo z zamiarem pozostania w nim, w tym personel domowy zamieszkały w Budynku. Okres, na jaki zgodnie z Cedułą zawarta została Umowa ubezpieczenia, za którą Ubezpieczający zapłacił/zapłaciła składkę, a Ubezpieczyciel ją otrzymał. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Ceduła, każdy Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Metale Szlachetne Każdy metal posiadający wysoką wartość ekonomiczną z powodu swojej rzadkości, między innymi, lecz niewyłącznie, złoto, srebro i platyna oraz przedmioty metalowe powlekane tymi metalami. Lokalizacja Ceduła Ulepszenia lokatorskie Budynek niezamieszkany Kosztowności Ubezpieczyciel Adres ubezpieczonej Nieruchomości, wskazany w Cedule. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia, zawierający m.in. szczegółowe informacje dotyczące Pana/Pani, Lokalizacji, sum ubezpieczenia, składki, Okresu Ubezpieczenia oraz sekcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które zostały objęte ubezpieczeniem. Ulepszenia wprowadzone przez Pana/Panią, dotyczące elementów stałych (w tym wystroju wnętrz) oraz wszelkich anten radiowych i telewizyjnych, anten satelitarnych, ich umocowania oraz masztów, stanowiące Państwa własność lub do których posiadają Państwo inny tytuł prawny. Powyższe dotyczy sytuacji, w której Nieruchomość nie stanowi Państwa własności. Budynek jest niezamieszkany, jeżeli nie mieszkano w nim przez 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni lub nie posiada podstawowej infrastruktury (tj. instalacji elektrycznej, urządzeń sanitarnych, mebli) niezbędnej do normalnego zamieszkiwania. Biżuteria Zegarki Futra Wskazany w Cedule Syndykat Lloyd s, w imieniu i na rzecz którego działa Upoważniony Przedstawiciel. Pan/Pani/Państwo/ Osoba lub osoby wskazane w Cedule oraz wszyscy Mieszkańcy. Pojęcie to nie

9 9 Ubezpieczony Ubezpieczający ma zastosowania do tych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które dotyczą wykonywania praw lub obowiązków wynikających z ochrony ubezpieczeniowej, które powinny być wykonywane wyłącznie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Osoba wskazana w Cedule jako zobowiązana do zapłaty składki.

10 10 WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA Każdy Budynek objęty niniejszym ubezpieczeniem zostaje uznany za objęty ochroną ubezpieczeniową, tak, jakby został odrębnie ubezpieczony. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 1. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych kroków w celu zapobieżenia wystąpieniu straty, szkody lub wypadku oraz utrzymywania Nieruchomości w należytym stanie. 2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót adaptacyjnych, przebudowy lub innych robót dotyczących konstrukcji nośnej Nieruchomości, których koszt przekroczy PLN w Okresie Ubezpieczenia, jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do poinformowania o tym Przedstawiciela. Po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela takiego zawiadomienia, Ubezpieczyciel może dokonać zmiany warunków ubezpieczenia. Niedopełnienie powyższego obowiązku, może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela Umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jako ważny powód w rozumieniu postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu. Pragniemy zwrócić uwagę, iż w przypadku braku Pana/Pani zgody na zmianę warunków ubezpieczenia, będzie miał/miała Pan/Pani prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu. 3. Jeżeli Budynek stanowi stałe miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, należy niezwłocznie poinformować Przedstawiciela, jeżeli Pan/Pani: przestanie korzystać z Budynku jako stałego miejsca zamieszkania, lub zamierza pozostawić Budynek niezamieszkany, lub istnieje możliwość, że Budynek będzie niezamieszkany. 4. Powinien/Powinna Pan/Pani poinformować niezwłocznie swojego Przedstawiciela o wszelkich zmianach okoliczności, które zostały zgłoszone we Wniosku o ubezpieczenie, a które mogą mieć wpływ na Umowę ubezpieczenia. 5. Powinien/Powinna Pan/Pani zapewnić, aby wskazana w Cedule suma ubezpieczenia odpowiadała wartości odtworzeniowej. Pełna wartość odtworzeniowa powinna odzwierciedlać: W przypadku Nieruchomości - koszt pełnej odbudowy, w tym koszt usunięcia gruzu i opłaty za konieczne usługi wykonane przez profesjonalne podmioty. W przypadku Mienia domowego bieżący koszt ponownego nabycia danej rzeczy. W przypadku Kosztowności, Metali Szlachetnych, Antyków i Dzieł Sztuki ich bieżącą wartość rynkową. Ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku Budynku niezamieszkanego Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w zakresie: 1. szkody lub straty nie przekraczającej PLN w przypadku każdego zgłoszonego roszczenia dotyczącego sekcji 1 - Nieruchomości i sekcji 2 A - Mienie domowe; straty lub uszkodzenia Kosztowności, Pieniędzy lub Metali Szlachetnych;

11 11 jeżeli Ubezpieczony pozostawił je w Budynku niezamieszkanym przez jakiegokolwiek Mieszkańca przez co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni; 2. straty lub szkody bezpośrednio spowodowanej przez wydostanie się wody z zainstalowanych zbiorników wodnych, urządzeń lub rur lub spowodowanej działaniem niskiej temperatury, jeżeli Ubezpieczony pozostawił Budynek niezamieszkany przez jakiegokolwiek Mieszkańca przez co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni, chyba że dopływ wody zostały odcięty w miejscu jej dopływu do Nieruchomości. Ochrona Danych Ubezpieczyciel może przetwarzać dla celów zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz w związku z jej wykonywaniem i rozpatrywaniem roszczeń dane Ubezpieczających, Ubezpieczonych lub uprawnionych z Umowy ubezpieczenia udostępnione przed zawarciem Umowy ubezpieczenia we Wniosku o ubezpieczenie lub w inny sposób. Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

12 12 OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA (a) Wyłączenie dotyczące skażenia promieniotwórczego i urządzeń nuklearnych Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 1. straty, zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu, ani za straty lub wydatki, wynikające z lub mające związek z taką stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2. roszczeń o jakimkolwiek charakterze; bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: (i) promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnym działaniem paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych powstałych w rezultacie spalania paliwa jądrowego, (ii) radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wybuchowego urządzenia nuklearnego lub ich elementu jądrowego. (b) Wyłączenie w przypadku wojny Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub szkody, ani z tytułu odpowiedzialności powstałej bezpośrednio lub pośrednio w wyniku lub będącej konsekwencją wojny, najazdu, działań wroga zewnętrznego, oznak wrogości (bez względu na to, czy wojnę wypowiedziano, czy nie), wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania, bezprawnego przejęcia władzy państwowej, w tym przez władze wojskowe, lub konfiskaty czy nacjonalizacji, rekwizycji lub zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez władze państwowe lub lokalne lub na ich polecenie. (c) Wcześniejsze i/lub umyślnie wyrządzone szkody Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub szkodę: która wystąpiła przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej lub wynikającą ze zdarzenia, które miało miejsce przed rozpoczęciem takiej ochrony; spowodowaną umyślnie przez Ubezpieczonego lub Mieszkańca. (d) Pośrednia strata lub szkoda Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub szkody niezwiązanej bezpośrednio ze zdarzeniem, które spowodowało roszczenie Ubezpieczonego, za wyjątkiem, kiedy taka strata lub szkoda jest wyraźnie objęta niniejszym ubezpieczeniem. (e) Klauzula wyłączenia danych elektronicznych Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: straty, zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu, ani za straty lub wydatki wynikające lub mające związek z taką stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

13 13 każdego rodzaju odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio spowodowanej lub wynikającej z; wirusów komputerowych, usunięcia lub uszkodzenia danych elektronicznych, niewłaściwego rozpoznania przez dowolne urządzenie daty lub zmiany daty. Dla celów niniejszego wyłączenia wirus komputerowy oznacza szereg szkodliwych, niebezpiecznych lub innych nieuprawnionych instrukcji lub kodów, w tym zestaw złośliwie wprowadzonych nieuprawnionych instrukcji lub kodów, programowych lub innych, rozprzestrzeniających się w systemie komputerowym lub sieci bez względu na jej charakter. (f) Klauzula wyłączająca skażenie biologiczne i chemiczne Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 1. Stratę, zniszczenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek przedmiotu, ani za straty lub wydatki wynikające lub mające związek z taką stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 2. roszczenia o jakimkolwiek charakterze; 3. śmierć lub uszkodzenia ciała jakiejkolwiek osoby; bezpośrednio lub pośrednio spowodowane skażeniem biologicznym lub chemicznym, wynikającym z Aktu terrorystycznego, i/lub kroków podjętych w celu zapobieżenia, opanowania, kontrolowania lub zredukowania konsekwencji każdego faktycznie podjętego, grożącego, podejrzewanego lub dostrzeżonego Aktu terrorystycznego. Dla celów niniejszego wyłączenia Akt Terrorystyczny oznacza każde działanie jakiejkolwiek osoby lub organizacji polegające na: spowodowaniu, wywołaniu lub grożeniu wyrządzeniem szkody dowolnego rodzaju lub dowolnymi środkami; wywołaniu strachu wśród społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, w okolicznościach, w których uzasadnione jest stwierdzenie, że cel(e) takiej osoby (takich osób) lub organizacji mają charakter całkowicie lub częściowo polityczny, religijny, ideologiczny lub podobnego rodzaju. (g) Utrata wartości Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek spadku wartości mienia Ubezpieczonego, jaki powstał w wyniku naprawy lub wymiany, której koszty zostały pokryte zgodnie z niniejszym ubezpieczeniem. (h) Zużycie wynikające z normalnego użytkowania Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania lub z innego czynnika, powodującego stopniowe zużycie.

14 14 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego W przypadku wystąpienia z roszczeniem lub możliwości wystąpienia z roszczeniem na podstawie niniejszego ubezpieczenia: 1. ma Pan/Pani obowiązek powiadomienia Działu Likwidacji Szkód w CEU Sp. z o.o., niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, podając pełne, szczegółowe informacje o tym zdarzeniu, określone w Formularzu Zgłoszenia Szkody. Razem z Formularzem Zgłoszenia Szkody, powinien/powinna Pan/Pani złożyć dokumenty konieczne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowa lista niezbędnych dokumentów zależy od rodzaju straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej i zawarta jest w Formularzu Zgłoszenia Szkody. Jeżeli nie wykona Pan/Pani powyższego obowiązku we wskazanym terminie, nie spowoduje to wygaśnięcia prawa do otrzymania odszkodowania, lecz może spowodować problemy z ustaleniem zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. Dane kontaktowe podane są poniżej: Numer telefonu w sprawie obsługi roszczeń: (48 22) W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania Formularza Zgłoszenia Szkody, Ubezpieczyciel powiadomi Państwa, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Pana/Panią tego powiadomienia, powinien/powinna Pan/Pani przekazać Działowi Likwidacji Szkód w CEU Sp. z o.o. na piśmie wszystkie brakujące informacje o zdarzeniu oraz inne informacje i dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od daty otrzymania Formularza Zgłoszenia Szkody. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym, przy zachowaniu przez Ubezpieczyciela należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe. Jednakże, bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaci w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania Formularza Zgłoszenia Szkody. 3. Jeżeli przeciwko Panu/Pani zostało wniesione roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, powinien Pan/Pani niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, przekazać Działowi Likwidacji Szkód w CEU Sp. z o.o. każde pismo, roszczenie, pismo procesowe, wezwanie lub każdy inny otrzymany dokument w tym zakresie. 4. Bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela nie powinien Pan/Pani uznawać swojej odpowiedzialności, chyba, że jest to przedmiotem obowiązku prawnego, ani proponować lub wyrażać zgody na zaspokojenie roszczenia. 5. W przypadku wystąpienia gwałtownych zakłóceń, zamieszek lub rozruchów, kradzieży, próby kradzieży lub utraty mienia, jest Pan/Pani obowiązany/a do poinformowania policji o takich

15 15 zdarzeniach w najszybszym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni, po powzięciu wiadomości o wystąpieniu takich zdarzeń. 6. Jest Pan/Pani obowiązany do podjęcia wszelkich dostępnych działań w celu ograniczenia rozmiarów strat, szkód lub obrażeń ciała. 7. Jest Pan/Pani obowiązany do dostarczenia Ubezpieczycielowi odpowiednich dowodów potwierdzających wartość lub wiek (lub obie te dane) wszystkich przedmiotów objętych roszczeniem wynikającym z Umowy ubezpieczenia. 8. Jeżeli w wyniku zgłoszonego roszczenia zostanie wypłacone Panu/Pani odszkodowanie, nie powinien/na Pan/Pani przekazywać Ubezpieczycielowi jakichkolwiek przedmiotów stanowiących Pana/Pani własność, bez uprzedniej, pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Niewykonanie lub niezastosowanie się przez Pana/Panią do obowiązków, o których mowa w pkt. 3-8 powyżej, może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub obniżeniem wysokości odszkodowania. Może również stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym, jako ważny powód w rozumieniu postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu. Inne kwestie związane z roszczeniami 1. Postępowanie związane z roszczeniami zgłoszonymi wobec Pana/Pani Ubezpieczyciel może przejąć całą odpowiedzialność za prowadzenie postępowania spornego lub zaspokojenie dowolnego roszczenia w Pana/Pani imieniu, podjąć wszelkie czynności uznane przez siebie za niezbędne w celu wykonania Państwa praw lub praw Ubezpieczyciela wynikających z Umowy ubezpieczenia. W powyższych przypadkach, Ubezpieczyciel może zwrócić sie do Pana/Pani z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na Pana/Pani rzecz. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w takim przypadku do działania w sposób całkowicie zgodny z Pana/Pani interesem. 2. Inne ubezpieczenia Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do poinformowania nas o jakichkolwiek innych ubezpieczeniach, które dotyczą ubezpieczenia mienia lub odpowiedzialności cywilnej objętych Umową ubezpieczenia. Jeżeli zawarł/zawarła Pan/Pani jakiekolwiek inne ubezpieczenie mienia lub odpowiedzialności cywilnej, które są w całości lub w części objęte również niniejszym ubezpieczeniem, nie może Pan/Pani żądać odszkodowania przenoszącego wysokość straty, szkody lub odpowiedzialności cywilnej. 3. Roszczenia niezgodne z prawem Jeżeli Pan/Pani lub ktokolwiek działający w Pana/Pani imieniu świadomie wniesie roszczenie fałszywe co do kwoty lub pod każdym innym względem lub dopuści się oszustwa, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub obniżyć je, jeżeli takie działanie

16 16 miało wpływ na zasadność roszczenia lub wysokość wypłaconego odszkodowania. Ponadto, takie działanie może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym, jako ważny powód w rozumieniu postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o Wypowiedzeniu.

17 17 Sekcja 1 Nieruchomości Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Niniejsze ubezpieczenie pokrywa fizyczne straty lub uszkodzenia Nieruchomości i Ulepszeń lokatorskich w Okresie Ubezpieczenia. Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: 1. Franszyzy. 2. Strat lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: a. jakiejkolwiek rozbiórki, przebudowy, rozbudowy, naprawy, sprzątania, konserwacji lub innej podobnej procedury dokonanej w stosunku do Nieruchomości i przeprowadzonej przez profesjonalną firmę lub profesjonalistę; b. wypaczenia, osiadania lub zwykłego zapadania się lub zawalenia; c. obecności moli, pasożytów, zwykłego zużycia, plagi szkodników, korodowania, wilgoci, zmurszenia lub zagrzybienia, pleśni lub innych, wywierających stopniowy wpływ, czynników; d. niewłaściwego zastosowania projektu, wadliwego projektu, specyfikacji, wykonania lub materiałów; e. suchości, wilgoci, ekstremalnych temperatur lub wystawienia na działanie światła; f. obgryzania, zadrapania, rozerwania lub zabrudzenia przez domowe zwierzęta oraz niebędące pod ochroną dzikie zwierzęta; g. zanieczyszczenia i/lub skażenia jakiegokolwiek rodzaju, poza wyciekiem wody lub paliwa grzewczego z zainstalowanej domowej instalacji grzewczej na terenie Lokalizacji. 3. Kosztu ogólnej konserwacji, naprawy wad lub awarii elektrycznych lub mechanicznych. 4. Szkody spowodowanej przez mróz, z wyjątkiem uszkodzenia zainstalowanych zbiorników wodnych, aparatury lub rur. 5. Straty lub szkody spowodowanej osuwaniem się lub podnoszeniem gruntu, na którym stoi Nieruchomość lub obecnością osuwiska.

18 18 Sekcja 1 Nieruchomości (cd.) W tej sekcji ochrona ubezpieczeniowa również obejmuje: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: 1 a Utratę czynszu należnego Ubezpieczonemu, którego Ubezpieczony jako wynajmujący nie może odzyskać, podczas gdy Budynek nie może być zamieszkany z powodu straty lub szkody, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem; b Uzasadnione i konieczne dodatkowe koszty zastępczego zakwaterowania w czasie, kiedy Budynek nie może być zamieszkany z powodu straty lub szkody, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem; c Uzasadnione i konieczne dodatkowe koszty zastępczego zakwaterowania, wynikające z zakazu zamieszkiwania Budynku przez Ubezpieczonego, wydanego przez właściwe organy władzy publicznej z powodu fizycznych strat lub uszkodzeń nieruchomości sąsiedniej. 2 Zwiększone opłaty, na podstawie wskazań licznika, za wodę i ogrzewanie, jakie Ubezpieczony musi zapłacić w konsekwencji wycieku wody lub paliwa grzewczego, będącego podstawą roszczenia, które zostało uznane, zgodnie z Sekcją 1. 3 Koszty, jakie Ubezpieczony musi pokryć w celu przywrócenia do pierwotnego stanu swojego ogrodu, po wystąpieniu straty lub szkody wywołanej przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, trzęsienie ziemi, samolot lub inny pojazd latający, kradzież lub próbę kradzieży, szkodę spowodowaną umyślnie przez osobę trzecią lub przez służby ratownicze. 4 Odszkodowanie przysługujące na podstawie Sekcji 1 nabywcy Budynku Ubezpieczonego, aż do wcześniejszej a Straty czynszu za okres dłuższy niż 12 miesięcy. b Dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. c Dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania za okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynikających z zakazu zamieszkiwania Budynku przez Ubezpieczonego, wydanego przez właściwe organy władzy publicznej z powodu fizycznych strat lub uszkodzeń nieruchomości sąsiedniej. d. Franszyzy. a Powyżej PLN za każde pojedyncze roszczenie. Jeżeli Ubezpieczony wniesie roszczenie z tytułu takiej straty zgodnie z Sekcją 1 i 2, Ubezpieczyciel nie zapłaci więcej niż PLN łącznie za każde pojedyncze roszczenie. b. Franszyzy. a Powyżej PLN za każdą roślinę, drzewo lub krzew. b Powyżej PLN łącznie w Okresie Ubezpieczenia. c. Franszyzy. Odszkodowania z pkt. 4 obok, jeżeli Nieruchomości ubezpieczono na podstawie

19 19 z następujących dat: daty zawarcia umowy sprzedaży lub daty zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. 5 Wydatki, jakie Ubezpieczony musi ponieść, pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, na: a opłaty związane z korzystaniem z usług architektów, rzeczoznawców majątkowych, konsultantów budowlanych i koszty obsługi prawnej, b koszty usunięcia gruzu i zabezpieczenia budynku, c koszty, jakie Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu spełnienia wymogów ustanowionych przez właściwe organy władzy publicznej, wynikające ze straty lub uszkodzenia Nieruchomości, objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 1. innego ubezpieczenia. a wszelkich wydatków związanych z przygotowaniem roszczenia lub kosztorysu straty lub szkody. b wszelkich kosztów, jeżeli wymogi ustanowione przez właściwe organy władzy publicznej zostały nałożone na Ubezpieczonego przed wystąpieniem straty lub szkody. Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 1 Nieruchomości Jeżeli roszczenie Ubezpieczonego dotyczące fizycznych strat lub uszkodzeń Nieruchomości Ubezpieczonego jest objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 1, Ubezpieczyciel pokryje całość kosztów naprawy lub odbudowy, pod warunkiem, że: a Nieruchomości były w dobrym stanie bezpośrednio przed wystąpieniem fizycznych strat lub uszkodzeń, oraz b suma ubezpieczenia jest wystarczająca do pokrycia całości kosztów odbudowy Nieruchomości w ich obecnej formie, oraz c kwoty zapłacone przez Ubezpieczyciela zostaną wykorzystane na naprawy lub przywrócenie do stanu sprzed wystąpienia szkody lub straty. Ubezpieczyciel nie wypłaci kwot wyższych niż suma ubezpieczenia dla każdej Lokalizacji wskazanej w Cedule. Wartość wypłaconego odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość Franszyzy, wskazanej w Cedule. Ubezpieczyciel nie obniży sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 1 po wypłacie odszkodowania, pod warunkiem wykonania przez Ubezpieczonego zaleceń Ubezpieczyciela dotyczących zapobiegania wystąpieniu dalszych strat lub szkód, które są możliwe do spełnienia przez Ubezpieczonego bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów lub podejmowania nadzwyczajnych działań. Szczegółowe informacje o tym, jak wnosić roszczenie, znajdują się na stronie 14.

20 20 Sekcja 2 A Mienie domowe Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Niniejsze ubezpieczenie pokrywa fizyczne straty lub uszkodzenie Mienia domowego na terytorium Kraju w Okresie Ubezpieczenia. Za fizyczne straty lub uszkodzenie Mienia domowego czasowo znajdującego się poza terytorium Kraju, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 20% całej sumy ubezpieczenia Mienia domowego, wskazanej w Cedule. a Strat lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: i obecności moli, pasożytów, zwykłego zużycia, plagi szkodników, korodowania, wilgoci, zmurszenia lub zagrzybienia, pleśni, zamarznięcia czy innych, wywierających stopniowy wpływ, czynników; ii niewłaściwego zastosowania projektu, wadliwego projektu, specyfikacji, wykonania lub materiałów; iii suchości, wilgoci, ekstremalnych temperatur lub wystawienia na działanie światła; iv obgryzania, zadrapania, rozerwania lub zabrudzenia przez domowe zwierzęta oraz niebędące pod ochroną dzikie zwierzęta; v farbowania, czyszczenia, naprawy, renowacji, odnowienia lub obsługiwania przez profesjonalną firmę lub profesjonalistę; vi zanieczyszczenia i/lub skażenia dowolnego rodzaju, poza wydostaniem się wody lub paliwa grzewczego z zainstalowanej domowej instalacji grzewczej w Lokalizacji. b Kosztów ogólnej konserwacji, naprawy wad lub awarii elektrycznych i mechanicznych. c Straty lub szkody w mieniu na otwartej przestrzeni powstałej w wyniku burzy lub powodzi. d Straty lub szkody spowodowanej osuwaniem się lub podnoszeniem gruntu, na którym stoi Nieruchomość lub obecnością osuwiska. e Franszyzy.

21 21 Mienie domowe obejmuje: meble ogrodowe, urządzenia ogrodowe, zamocowane na stałe posągi i ozdoby oraz inne podobne przedmioty, które zwykle przechowywane są na zewnątrz, znajdujące się na wolnym powietrzu, lecz w granicach Lokalizacji, do kwoty PLN łącznie (z wyjątkiem anten radiowych i telewizyjnych, anten satelitarnych, elementów ich instalacji i masztów przymocowanych do Budynku); Mienie domowe nie obejmuje: pojazdów mechanicznych, przyczep turystycznych oraz ich akcesoriów; zwierząt, roślin lub drzew; pojazdów wodnych (z wyjątkiem pontonów, łodzi wiosłowych, desek surfingowych lub windsurfingowych do maksymalnej łącznej wartości PLN); części Nieruchomości ani Ulepszeń lokatorskich; Pieniądze w łącznej kwocie do PLN w dowolnym miejscu na świecie; Karty kredytowe, przy czym wysokość odszkodowania nie może przekroczyć łącznie kwoty PLN, i tylko wówczas, gdy Ubezpieczony zobowiązany jest do zapłaty takiej kwoty zgodnie z prawem w wyniku nieuprawnionego korzystania z Kart kredytowych, po ich utracie lub kradzieży, w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem, że Ubezpieczony przestrzega wszystkich warunków, zgodnie z którymi wydano mu Karty kredytowe; dokumenty prawne i obligacje imienne oraz inne osobiste dokumenty do łącznej wysokości PLN, przechowywane w Budynku; zawartość zamrażarki do sumy ubezpieczenia Mienia domowego; mienia posiadanego lub używanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej, innego niż wyposażenie biurowe Ubezpieczonego wraz z materiałami biurowymi, do maksymalnej łącznej wysokości PLN; wszelkiego mienia ubezpieczonego na podstawie innego ubezpieczenia zawartego przed objęciem ochroną ubezpieczeniową na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; strat lub uszkodzeń, powstałych podczas przewozu rzeczy, które zostały niewłaściwie zapakowane lub zabezpieczone; Franszyzy; Kosztowności; Metali Szlachetnych; Antyków i Dzieł Sztuki. rowery do kwoty PLN za jeden rower; oprogramowanie komputerowe (w tym koszt odzyskania danych elektronicznych) do łącznej wysokości PLN w Okresie Ubezpieczenia.

22 22 Sekcja 2 A Mienie domowe (cd.) W tej sekcji ochrona ubezpieczeniowa również obejmuje: 1 Czynsz, jaki Ubezpieczony musi zapłacić jako najemca, jeżeli nie można mieszkać w Nieruchomości w następstwie straty lub szkody pokrywanej zgodnie z Sekcją 2A. 2 Uzasadnione i konieczne dodatkowe koszty zastępczego zakwaterowania w czasie, kiedy Budynek nie może być zamieszkany z powodu strat lub szkód, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem. Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Czynszu za okres dłuższy niż 12 miesięcy. a Dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli roszczenie Ubezpieczonego dotyczy dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania zgodnie z Sekcją 1 i 2A, Ubezpieczyciel nie zwróci Ubezpieczonemu dodatkowych kosztów zastępczego zakwaterowania za okres dłuższy niż łączny okres 12 miesięcy; b Odszkodowania przekraczającego 20% sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 2A dla Mienia domowego znajdującego się w Nieruchomościach uszkodzonych lub zniszczonych. 3 Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako najemcy za straty fizyczne lub uszkodzenia fizyczne Nieruchomości spowodowane stratą lub szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 2 A. a Strat lub szkód spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna lub wybuchem w Nieruchomościach, innych niż dotyczące elementów zamontowanych na stałe należących do właściciela; b Straty i szkody wynikającej z osiadania lub podnoszenia się lub osuwania ziemi; c Franszyzy. 4 Nowe przedmioty nabyte przez Ubezpieczonego, o których Ubezpieczony jeszcze nie poinformował Ubezpieczyciela, w tym przedmioty, które mają znajdować się w posiadaniu Ubezpieczonego wyłącznie przez krótki czas, takie jak prezenty dla innych osób. 5 Koszty, które Ubezpieczony musi ponieść na wymianę zamków do sejfów, alarmów i drzwi zewnętrznych oraz okien a Straty lub szkody lub ich części, wyraźnie wyłączonej przez Ubezpieczyciela w innym przepisie Sekcji 2 A. b Kwoty przekraczających 10% sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 2 A dla Mienia domowego. c Franszyzy. Kwoty przekraczających wysokość sumy ubezpieczenia dla Mienia domowego.

23 23 w Budynku, w następstwie kradzieży lub utraty kluczy. 6 Zwiększone opłaty, na podstawie wskazań licznika, za wodę i ogrzewanie, jakie Ubezpieczony musi zapłacić w konsekwencji wycieku wody lub paliwa grzewczego, będącego podstawą uznanego roszczenia zgodnie z Sekcją 2 A. a Kwoty przekraczającej wysokość PLN za każde pojedyncze roszczenie. Jeżeli Ubezpieczony wniesie roszczenie z tytułu straty na podstawie Sekcji 1 i 2A, wysokość odszkodowania wypłaconego przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć PLN łącznie za każde pojedyncze roszczenie. b Franszyzy. Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 A Mienie domowe Jeżeli Ubezpieczony wystąpi z roszczeniem z tytułu fizycznej straty lub fizycznego uszkodzenia Mienia domowego, Ubezpieczyciel zgodnie z własnym uznaniem, zaproponuje dokonanie naprawy, wymiany lub zapłaty za przedmiot objęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Sekcją 2A. Za całkowitą fizyczną stratę lub fizyczne zniszczenie dowolnej rzeczy Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu koszt jej wymiany na nową rzecz. Ubezpieczyciel nie pomniejszy odszkodowania o zmniejszenie wartości rzeczy z tytułu jej normalnego zużycia. Ubezpieczyciel nie wypłaci kwot wyższych, niż suma ubezpieczenia Mienia domowego dla każdej Lokalizacji, wskazanej w Cedule. Najwyższą kwotę, jaką Ubezpieczyciel wypłaci z tytułu wymiany lub naprawy nieuszkodzonych części Mienia domowego, posiadających specjalną lub zwiększoną wartość ze względu na fakt, iż stanowią część pary, zestawu lub kompletu lub część wzoru lub funkcjonalnej całości jest 50% całkowitej wartości pary, zestawu lub kompletu, ale nie więcej niż suma ubezpieczenia Mienia domowego wskazana w Cedule. Wartość wypłaconego odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość Franszyzy, wskazaną w Cedule. Ubezpieczyciel nie obniży sumy ubezpieczenia zgodnie z Sekcją 2A po wypłacie odszkodowania, pod warunkiem wykonania przez Ubezpieczonego zaleceń Ubezpieczyciela dotyczących zapobiegania wystąpieniu dalszych strat lub szkód, które są możliwe do spełnienia przez Ubezpieczonego bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów lub podejmowania nadzwyczajnych działań. Szczegółowe informacje o tym, jak wnosić roszczenie, znajdują się na stronie 14.

24 24 Sekcja 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa: a Kosztowności wskazane w Cedule (lub załączonej specyfikacji (specyfikacjach)) b Antyki i Dzieła Sztuki wskazane w Cedule (lub załączonej specyfikacji (specyfikacjach)) c Metale Szlachetne wskazane w Cedule (lub załączonej specyfikacji (specyfikacjach)) ubezpieczone od fizycznej straty lub fizycznego uszkodzenia wszędzie w granicach terytorialnych wskazanych w Cedule. Niniejsza ochrona ubezpieczeniowa uzupełnia ochronę ubezpieczeniową wskazaną w Sekcji 2 A Mienie domowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. a Strat lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z: i obecności moli, pasożytów, zwykłego zużycia, plagi szkodników, korodowania, wilgoci, zmurszenia lub zagrzybienia, pleśni, zamarznięcia czy z innych, wywierających stopniowy wpływ, czynników; ii niewłaściwego zastosowania projektu, wadliwego projektu, specyfikacji, wykonania lub materiałów; iii suchości, wilgoci, ekstremalnych temperatur lub wystawienia na działanie światła; iv obgryzania, zadrapania, rozerwania lub zabrudzenia przez domowe zwierzęta; v zanieczyszczenia i/lub skażenia dowolnego rodzaju, poza wydostaniem się wody lub paliwa grzewczego z zamontowanej na stałe domowej instalacji grzewczej w Lokalizacji; b Wad lub awarii elektrycznych lub mechanicznych. c Strat lub uszkodzeń Antyków i Dzieł Sztuki i Metali Szlachetnych podczas przewozu morskiego lub powietrznego, chyba że Ubezpieczony zawiadomił Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem przewozu i Ubezpieczyciel wyraził zgodę na objęcie przewozu ochroną ubezpieczeniową. d Strat lub uszkodzeń każdej niewłaściwie zapakowanej lub zabezpieczonej rzeczy, powstałych podczas przewozu. e Kwot przekraczających PLN w odniesieniu do każdej Kosztowności, chyba że Ceduła stanowi inaczej. f Kwot przekraczających PLN w odniesieniu do każdej rzeczy określanej jako Antyk i Dzieło Sztuki, chyba że Ceduła stanowi inaczej. g Franszyzy.

25 25 Sekcja 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki W tej sekcji ochrona ubezpieczeniowa również obejmuje: Nowe przedmioty nabyte przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia również nowe rzeczy klasyfikowane jako Antyki i Dzieła Sztuki, Metale Szlachetne i Kosztowności, które Ubezpieczony nabył po zawarciu Umowy ubezpieczenia, ale jeszcze nie poinformował o tym Ubezpieczyciela, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń dotyczących objęcia ochroną ubezpieczeniową. Maksymalna suma ubezpieczenia rzeczy, o których mowa powyżej, wynosi niższą z następujących wartości: 10% całkowitej sumy ubezpieczenia określonej w Cedule lub wartość rynkową tych rzeczy. W przypadku niepoinformowania Ubezpieczyciela o nowo zakupionych rzeczach, klasyfikowanych jako Antyki i Dzieła Sztuki, Metale Szlachetne i Kosztowności, w ciągu 60 dni od ich nabycia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do tych rzeczy. Zgłaszanie roszczeń na podstawie Sekcji 2 B Kosztowności, Metale Szlachetne, Antyki i Dzieła Sztuki Sumy ubezpieczenia zostały wskazane w Cedule. Ubezpieczyciel dokona, zgodnie z własnym uznaniem, naprawy lub wymiany utraconej lub uszkodzonej rzeczy lub pokryje jej koszt. W przypadku częściowej utraty lub częściowego uszkodzenia, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w koniecznym zakresie, za zgodą Ubezpieczyciela, związane z odrestaurowaniem uszkodzonej(nych) rzeczy wraz z wynikającym stąd spadkiem wartości, lecz w kwocie nie wyższej, niż suma(sumy) ubezpieczenia za uszkodzoną(e) rzecz(y). W przypadku całkowitej straty lub całkowitego zniszczenia rzeczy, Ubezpieczyciel wypłaci niższą z następujących kwot: sumę ubezpieczenia za tę(te) rzecz(y) lub jej(ich) wartość rynkową w momencie poniesienia straty. W przypadku fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia każdego ubezpieczonego mienia, które posiada specjalną lub zwiększoną wartość ze względu na to, iż stanowi część pary lub kompletu, Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 50% całkowitej wartości pary lub kompletu, lecz nie więcej niż sumę ubezpieczenia określoną w Cedule. Po wypłaceniu całkowitej sumy ubezpieczenia za daną rzecz, parę lub komplet, Ubezpieczyciel stanie się właścicielem tej rzeczy, pary lub kompletu i zastrzega sobie prawo do objęcia jej/ich w posiadanie. Wartość wypłaconego odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość Franszyzy, wskazaną w Cedule. Szczegółowe informacje o tym, jak należy zgłaszać roszczenie do Ubezpieczyciela, znajdują się na stronie 14.

26 26 Sekcja 3 Odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich Postanowienia określone w niniejszej sekcji stosuje się następująco: jeżeli ubezpieczone są tylko Nieruchomości, Część (i) poniżej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako właściciela, ale nie jako mieszkańca; jeżeli ubezpieczone jest tylko Mienie domowe, Część (i) i Część (ii) poniżej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego tylko jako mieszkańca, ale nie jako właściciela; jeżeli ubezpieczone są zarówno Nieruchomości jak i Mienie domowe, Część (i) i Część (ii) poniżej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako właściciela lub jako mieszkańca. Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność: Czego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności: (i) z tytułu wszelkich kwot, za które Ubezpieczony, jako właściciel lub mieszkaniec jest odpowiedzialny i ma obowiązek (a) za uszkodzenie ciała doznane przez: Ubezpieczonego, zapłacić jako odszkodowanie za: inną osobę będącą Mieszkańcem, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, jakie nastąpiło w wyniku wypadku, który miał miejsce w Lokalizacji w Okresie Ubezpieczenia, lub (ii) z tytułu wszelkich kwot, które Ubezpieczony, jako odpowiedzialny w ramach odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ma obowiązek zapłacić jako odszkodowanie za: uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, jakie nastąpiło w wyniku wypadku, który miał miejsce w dowolnym miejscu na świecie w Okresie Ubezpieczenia. każdą osobę, która w czasie wystąpienia uszkodzenia ciała wykonywała czynności na rzecz Ubezpieczonego; (b) za uszkodzenie ciała wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przeniesienia choroby zakaźnej, wirusa, zespołu chorobowego lub innej choroby; c) za uszkodzenie mienia, które jest własnością, lub za które ponosi odpowiedzialność, lub nad którym sprawuje kontrolę: Ubezpieczony, inna osoba będąca Mieszkańcem, każda osoba, która wykonuje czynności na rzecz Ubezpieczonego; (d) która wynika bezpośrednio lub pośrednio z wykonywania zawodu, zajęcia, działalności gospodarczej lub zatrudnienia podjętego przez Ubezpieczonego na podstawie umowy i która w inny sposób nie powstałaby; (e) przyjętej umownie, chyba że Ubezpieczony ponosiłby odpowiedzialność z mocy prawa, gdyby taka umowa nie istniała.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W zaufaniu do oświadczeń złożonych we Wniosku oraz w zamian za zapłatę składki określonej w pozycji 7 Ubezpieczyciel udziela

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta nr LHQ0757287/1

Oferta nr LHQ0757287/1 Oferta nr LHQ0757287/1 Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe 1. Ubezpieczyciel Lloyd's (Syndykat 2468) 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo