KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9"

Transkrypt

1 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony) E. Obsługa alarmów (interfejs szczegółowy) F. Serwisy G. Dostp do danych H. Sygnały systemu I. Zestawienia J. Mapa synoptyczna K. Pozostałe elementy interfejsu... 19

2 A. Instalacja 1. Aby zainstalowa KRONOSA LT 2.0 naley rozpakowa plik otrzymany z Next! lub pobrany z Internetu i uruchomi program Setup.exe 2. Po poprawnej instalacji naley zarejestrowa si w systemie. Domylny uytkownik: next, hasło: next 3. Poprzednie instalacje programów korzystajcych z baz danych lub inne aplikacje mog pozostawia w systemie pliki powodujce nieprawidłow prac KRONOSA. Jeli były instalowane jakikolwiek programy tego typu lub wystpi problemy z instalacj prosimy o sformatowanie dysku i ponown instalacj systemu Windows XP. 4. System KRONOS LT powinien by jedyn aplikacj działajc na komputerze słucym do monitoringu. 5. W system mona wprowadzi nie wicej ni 500 obiektów. Do obsługi wikszej iloci kont przeznaczony jest system KRONOS NET. B. Ustawienia programu 1. Informacje ogólne. 1. System posiada wiele opcji, których właciwe ustawienie warunkuje prawidłow prac. Zmian tych opcji powinny dokonywa jedynie osoby uprawnione. Dobr praktyka jest weryfikacja wprowadzonych danych przez osob inn od tej, która dokonała pierwszego wpisu 2. Ustawienia ogólne 1. W oknie tym wybranym z menu (Ustawienia) moemy zdefiniowa ciek programu i bazy danych (polecamy nie zmienia), dwik towarzyszcy pojawieniu si alarmu oraz błdu w formacie.wav. 2. Domylne dane alarmu pozwalaj ustali, który obszar informacyjny pojawi si jako domylnie otwarty po przejciu alarmu. 3. Domylne dane serwisu pozwalaj ustali, który obszar informacyjny pojawi si jako domylnie otwarty po przejciu serwisu. 4. W oknie Rozmiary czcionek mona ustawi ich wielko. 5. Czas powrotu listy okrela w sekundach czas po jakim nastpi powrót na koniec listy sygnałów w zakładce sygnałów, 6. Sposób obsługi alarmu uproszczony: system pracuje z alarmami generowanymi przez pierwszy sygnał danego typu. Kady kolejny sygnał jest rejestrowany i wywietlany lecz nie powoduje koniecznoci reakcji ze strony operatora. 7. Szczegółowy: system pracuje z alarmami generowanymi przez kady sygnał danego typu. Kady sygnał jest rejestrowany i wywietlany i powoduje konieczno reakcji ze strony operatora

3 8. Opcje: Poka stron sygnałów: dotyczy wywietlenia zakładki z list sygnałów. Poka stron alarmów; dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej obsług alarmu. Poka stron serwisów: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej obsług serwisów. Poka stron edycji obiektów: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej przegldanie danych podstawowych, historycznych obiektów. Poka stron raportów: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej tworzenie, przegldanie raportów, zestawie. Poka stron edycji danych: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej dodawanie nowych, zmian danych, usuwanie obiektów. Poka stron z map synoptyczna: dotyczy wywietlenia zakładki przedstawiajcej graficznie stan wszystkich obiektów. Automatyczne przejmowanie alarmów i serwisów po wybraniu - jeeli opcja jest odznaczona to w momencie przejcia alarmu wywietli si pytanie z czynnociami do wykonania: przejcie, usunicie alarmu. Sygnalizacja dwikowa alarmu: umoliwia ustalenie czy dwik alarmu ma by odgrywany w momencie wystpienia nowego alarmu. Sygnalizacja dwikowa błdu: umoliwia ustalenie czy dwik błdu ma by odgrywany w momencie wystpienia błdu w programie. Zapis zdarze systemowych: ustala fakt zapisywania zdarze systemowych Automatyczne odwieanie listy sygnałów: czy listy sygnałów maj by automatycznie odwieane. Informacje o nowych alarmach: ustawia wyskakiwanie okna informujcego o nowym alarmie Zapisuj raport z alarmu: jeeli opcja jest zaznaczona, to przy usuwaniu alarmu flaga dotyczca zapisu alarmu jest zaznaczona. Drukuj raport z alarmu: jeeli opcja jest zaznaczona, to przy usuwaniu alarmu flaga dotyczca wydrukowania alarmu jest zaznaczona. 3. Definicje kolorów 1. Nadchodzce sygnały alarmowe mog mie przyporzdkowane kolory w zalenoci od typu nadchodzcego sygnału. 2. Domylnie zdefiniowane s dwa typy: alarm oraz jego pochodna serwis. 3. Wszystkie sygnały oznaczone jako alarmowe w trakcie ich definiowania bd podkrelane kolorem oznaczonym w polu Domylny kolor alarmu. Jeli sygnał taki nadejdzie dla obiektu wprowadzonego w tryb serwisu oznaczony zostanie kolorem okrelonym w polu Domylny kolor serwisu. 4. System Kronos LT umoliwia tworzenie dowolnych schematów kolorów dla sygnałów alarmowych, tak by wizualnie odrónia rónego rodzaju alarmy. W poniszym przykładzie zdefiniowano dwa wzory: Włamanie oraz Napad. Kady sygnał, do którego przypisany zostanie w trakcie definiowania sygnałów istniejcy wzór Napad pojawiał si bdzie z zielonym tłem. Kady sygnał alarmowy, któremu zostanie przypisany wzór Włamanie pojawiał si bdzie z tłem fioletowym. Sygnały alarmowe, którym nie zostanie przypisany zdefiniowany wzór pojawia si bd z tłem domylnym (czerwonym). 4. Słowniki Słownik Grup interwencyjnych definiuje nazwy grup, które pojawia si bd w obszarze ikon działa ( komiksu ). Słownik ten definiuje polecenia dodatkowe pojawiajce si w trakcie korzystania z ikon działa ( komiksu ). 3.

4 Słownik ten definiuje operatorów na potrzeby wypełniania raportów. 4.. Definicja typów raportów. 5. Definiowanie uytkowników 1. Po instalacji programu dostpny jest jeden uytkownik domylny: next hasło next. 2. Pierwsz czynnoci jest zarejestrowanie si w systemie jako uytkownik next robimy otwierajc element Rejestracja w menu Program. 3. W oknie rejestracji uytkownika podajemy uytkownika next i hasło next. 4. Z menu Ustawienia wybieramy element Uytkownicy co przenosi nas do okna ustawie uytkowników i oknie tym moemy dokona wszelkich zmian dotyczcych uprawnie uytkowników. 5. Wpierw tworzymy konto administratora z pełnymi uprawnieniami. W tym celu w polu Nazwa podajemy nazw konta administratora (na przykład Admin) 6. Po wykonaniu tej czynnoci przycisk Dodaj stanie si aktywny. 7. Po klikniciu znaku + przed nazw uytkownika Admin rozwinie si lista opcji do wyboru. 8. Odznaczamy wszystkie podane pola uprawnie tak, aby uytkownik ten miał dostp do wybranych elementów systemu. 9. Nastpnie ustalamy hasło uytkownika. Jeli krok ten zostanie pominity uytkownik ten nie bdzie mógł zarejestrowa si w systemie. 10. Ostatnim krokiem jest usunicie uytkownika next. W tym celu zaznaczamy uytkownika next na licie i wciskamy przycisk Usu. Potwierdzamy ch wykonania tej czynnoci. 11. W tej chwili system został przejty przez uytkownika Admin. Uytkownik ten moe doda pozostałych uytkowników nadajc im wybrane uprawnienia (np. tylko obsługa alarmów i serwisów etc). Sugerujemy, aby kada osoba pracujca z systemem miała swoje konto. 6. Narzdzia 1. System umoliwia włczanie zewntrznych narzdzi utworzonych przez inne firmy. Narzdzia te mog by uruchamiane z poziomu interfejsu Kronosa. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dostawc oprogramowania.

5 7. Komunikacja 1. Opcje modemów: System umoliwia wykorzystywanie modemu zewntrznego do realizacji połcze telefonicznych wychodzcych i przychodzcych (przez modem Microcom) z poziomu oprogramowania lub wysyłania wiadomoci SMS do klientów (modemy Wavecom Fastrack lub telefon Nokia 6310i sterowników zgodne). Rozmawiaj za pomoc modemu: Włczanie tej opcji umoliwia realizacj połcze za pomoc modemu. Wysyłaj SMS: Włczanie tej opcji umoliwia realizacj rozsyłania wiadomoci SMS. Typ Modemu: Wybór typu modemu. Kod PIN: Kod PIN dla modemów umoliwiajcych rozsyłanie wiadomoci SMS Parametry portu COM: Ustawianie parametrów portu COM dla modemów. Prosimy o sprawdzenie właciwych ustawie w instrukcji modemu lub telefonu Nokia. Dwik dzwonka: Ustawianie dwiku dzwonka dla rozmów przychodzcych. 2. Poczta: System pozawala na rozsyłanie wiadomoci z poziomu oprogramowania. Wysyłanie wiadomoci aktywowanie moliwoci rozsyłania wiadomoci Server SMTP: adres serwera SMTP do rozsyłania wiadomoci Uytkownik: nazwa uytkownika Hasło: hasło Autoryzacja: typ autoryzacji Adres zwrotny: adres zwrotny pod który wysyłana bdzie korespondencja bdca odpowiedzi na listy wysłane z systemu Kronos. Kodowanie: rodzaj kodowania znaków. 8. Ustawienia sterowników 1. Aby umoliwi współprac ze stacjami bazowymi naley wybra odpowiednie sterowniki. Sterowników moe by uruchomionych maksymalnie cztery. W przypadku koniecznoci uruchomienia wikszej iloci sterowników koniecznym jest korzystanie z rozwizania KRONOS NET. W sprawie przejcia na program KRONOS NET prosimy o kontakt z dostawc oprogramowania. 2. W zalenoci od posiadanej wersji programu lista sterowników moe si róni. Dostpne s sterowniki dla nastpujcych urzdze: Messer, Gorke, Pronal, EBS, Esom (CP08 i TTR komunikacja dwukierunkowa, GPRS), Optoscan (GSM/SMS, GPRS, Telefon), KP (wraz z pomiarem mocy), SATEL, Pyronix, SurGard, Link, Dyskam, Nokia GSM (dowolny SMS), Wavecom, Security System, Visonic, NOKTON (radio NR4K3, Multi oraz telefon), GPRS DELTECH-KORIN. Jeli na licie nie ma sterownika do posiadanej przez Pastwa stacji bazowej prosimy o kontakt a sterownik zostanie przygotowany. 3. Jeli na licie znajduje si podany sterownik ale nie widzicie go pastwo w zestawie dostpnych sterowników w systemie prosimy o kontakt z dostawc oprogramowania a sterownik zostanie uzupełniony.

6 9. Archiwizacja 1. System pozwala na archwizowanie zgromadzonych danych a take odtwarzanie archiwum z kopii zapasowej. Na czas tworzenia jak i odtwarzania danych system automatycznie jest zatrzymywany szablonów. 2. W celu wykonania kopii zapasowej danych naley wybra element Archiwum z menu wybra opcj Wykonaj. W oknie naley wybra katalog kopii zapasowej i klikn ikon rozpocz proces archiwizacji. 3. Analogicznie postpujemy przy odtwarzaniu danych. 10. Definiowanie szablonów kodów urzdze by 1. Przygotowanie systemu do pracy wymaga zdefiniowania szablonów kodów alarmowych nadsyłanych z urzdze. Po otwarciu okna Szablony w polu Urzdzenie wpisujemy nazw jak chcemy nada pierwszemu definiowanemu szablonowi (np. system z telefonem Nokia bez podsystemów). Szablon ten nazwijmy NokiaGSM. 2. Szablony pozwalaj na przypisanie opisów sygnałom odbieranym przez sterowniki i organizowanie je w grupy zalene np. od rodzaju systemu alarmowego w chronionym obiekcie. 3. Sterowniki sytemu nadaj unikalny prefiks (kadego polu kanał) do kadego odbieranego sygnału. I tak na przykład sterownik urzdze internetowych EX dodaje prefiks I sterownik GSM G itp. Przykładowy sygnał SMS w postaci : #H1 otrzyma posta G#H1 i tak dalej. Jeli uywacie sterownika innego ni EX lub GSM prefiks naley sprawdzi w tabeli na kocu rozdziału. 4. Po wciniciu przycisku obok pola Urzdzenie moemy przystpi do definiowania sygnałów. 5. Sygnały definiujemy klikajc przycisk obok obszaru sygnałów, który to przycisk po zdefiniowaniu nazwy szablonu staje si aktywny. 6. Po jego klikniciu pojawia si okno definicji sygnału. Dane uzupełniamy w nastpujcy sposób: a) Kanał: prefiks zaleny od kanału jakim nadszedł sygnał. b) Kod: List sygnałów naley otrzyma od producenta sprztu. Jeli sygnał zawiera wicej informacji ni tylko kod zdarzenia (np. Contact ID) to w polu Kod wpisujemy tylko i wyłcznie cig opisujcy kod zdarzenia a inne elementy sygnału naley umieci w polach Rozszerzenie 1 i Rozszerzenie 2. Jeli nie wystpuj pozostawiamy te pola puste. c) Alarm: Pole to okrela czy dany sygnał ma by traktowany jako alarmowy czy nie.

7 d) Opis: W polu tym podajemy tekst, który ma pojawi si w oknie sygnałów alarmowych wraz z nadejciem tego sygnału. e) Wzór: W polu tym przypisujemy sygnał do wzoru. Jeli nazwa wzoru odpowiada uprzednio zdefiniowanemu wzorowi kolorów a sygnał jest sygnałem alarmowym to informacja nadejciu tego sygnału bdzie si pojawiała podkrelona kolorem odpowiednim dla danego wzoru, zdefiniowanym na etapie definicji kolorów opisanej w rozdziale definiowanie kolorów. 7. W ten sposób naley opisa wszystkie sygnały z danego urzdzenia. Pełna lista sygnałów mogcych nadej dostpna jest u producenta sprztu. 8. Dobr praktyk jest definiowanie szablonów tak aby w przyszłoci móc przypisywa do obiektu gotowy zestaw uprzednio zdefiniowanych kodów. Dlatego te poza standardowym szablonem NokiaGSM warto zdefiniowa dodatkowy szablon NokiaGSM_2 (który to przypisywany bdzie tam gdzie mamy systemy dzielone na dwie partycje), NokiaGSM_2N (tam gdzie bd dwie partycje oraz przycisk napadowy i tak dalej). Podobnie postpujemy z szablonami innych urzdze nadawczych. Zapobiega to pomyłkom i znacznie przyspiesza prac. 9. Przypadki szczególne: a) Niektóre sterowniki posiadaj rozszerzony format kodu. Na przykład sygnały w formacie Contact ID definiuj kod zdarzenia i osobno numer linii a urzdzenia radiowe GORKE dodaj do kodu informacj o mocy sygnału i czstotliwoci. W takim przypadku, zgodnie z tabel naley podzieli cały kod zdarzenia na czci b) W przypadku definiowania zdarze o rozszerzonych kodach wygodne jest uywanie wewntrznych zmiennych systemu KRONOS. Przykładowo Dla formatu Contact ID moemy zdefiniowa jednokrotnie sygnał jako: Kod: TE001 definiujemy sygnał 001 jako alarm (w instrukcji centrali naley sprawdzi czy jest to kod alarmu czy uzbrojenia) Roz1: * Przypisujemy to zdarzenie do wszystkich linii Roz2 Brak c) W polu Opis umieszczamy cig: Alarm w strefie $2 d) Efektem nadejcia alarmu z dowolnej linii bdzie komunikat: Alarm w strefie 3 gdzie numer strefy został automatycznie przypisany. Pozwala to zaoszczdzi wiele czasu przy tworzeniu szablonów dla protokołu Contact ID lub te przedstawia dodatkowe informacje jak na przykład moc sygnału itp. od razu w opisie zdarzenia. 11. Import i eksport definicji szablonów kodów alarmowych urzdze 1. System pozwala na importowanie zestawów sygnałów przygotowanych w innych narzdziach (np. Excell) a nastpnie zapisanych w formacie csv. Przykładowa wykonana w Excellu tabela poniej: Prefix Kod1 Kod2 Kod3 Opis Alarm R A0 * * Test R A1 * * Napad Alarm R B1 * * Normalizacja napadu R A2 * * Włamanie Alarm R B2 * * Normalizacja włamania R A3 * * Sabota Alarm R B3 * * Normalizacja sabotau R A4 * * Problem techniczny Alarm R B4 * * Normalizacja problemu technicznego

8 R A5 * * Poar Alarm R B5 * * Normalizacja poaru R A6 * * Medyczny Alarm R B6 * * Normalizacja medycznego R A7 * * Uzbrojenie R B7 * * Rozbrojenie R A8 * * Zasilanie Alarm R B8 * * Normalizacja zasilania 2. Po zapisaniu w formacie CSV powysza tabela przybierze form: "R","A0","*","*","Test","" "R","A1","*","*","Napad","Alarm" "R","B1","*","*","Normalizacja napadu","" "R","A2","*","*","Włamanie","Alarm" "R","B2","*","*","Normalizacja włamania","" "R","A3","*","*","Sabota","Alarm" "R","B3","*","*","Normalizacja sabotau","" "R","A4","*","*","Problem techniczny","alarm" "R","B4","*","*","Normalizacja problemu technicznego","" "R","A5","*","*","Poar","Alarm" "R","B5","*","*","Normalizacja poaru","" "R","A6","*","*","Medyczny","Alarm" "R","B6","*","*","Normalizacja medycznego","" "R","A7","*","*","Uzbrojenie","" "R","B7","*","*","Rozbrojenie","" "R","A8","*","*","Zasilanie","Alarm" "R","B8","*","*","Normalizacja zasilania","" I moe by zaimportowana do systemu za pomoc opcji importu: W oknie poniej naley wskaza plik CSV z kodami zdarze oraz nada nazw szablonowi kodów. Analogicznie postpujemy w przypadku eksportu danych do pliku. 12. Domylne szablony definicji kodów alarmowych urzdze 1. Moliwym jest wykorzystanie gotowych szablonów predefiniowanych w systemie. Z szablonów domylnych mona wybra podany szablon i nada mu now nazw.

9 C. Dodawanie i edycja obiektów 1. Dodawanie obiektu 1. Uytkownik z uprawnieniami do edycji i dodawania obiektów wybiera zakładk Edytor Danych. 2. Aby doda nowy obiekt naley klikn ikon ze znakiem po lewej stronie. 3. Pojawi si nowe okno, w którym naley uzupełni pole Synonim oraz Nazwa. Synonim jest unikalnym identyfikatorem obiektu i najczciej definiowany jest jako numer urzdzenia nadawczego. Dziki wszechstronnoci systemu nie jest wymagane aby Synonim był tosamy z numerem obiektu generowanym przez central alarmow czy nadajnik radiowy. Synonim moe składa si z dowolnych znaków alfanumerycznych alarmów nie moe by dłuszy ni 20 znaków. 4. Przyjmijmy i nasz obiekt bdzie miał synonim Nazwa to nazwa obiektu. Przyjmijmy, e bdzie to Teatr Banialuka w Bielsku Białej. 6. Po akceptacji wprowadzonych danych obiekt o synonimie 1000 pojawi si na licie obiektów. 7. Obiekty usuwamy poprzez kliknicie na zakładk, zaznaczenie obiektu na licie a nastpnie wciniciu ikony. 2. Dane podstawowe 1. Po naciniciu pierwszej ikony pojawi si Ekran danych obiektu. W oknie tym uzupełniamy wszystkie pola zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Dane teleadresowe uzupełniamy w trzech wyznaczonych polach. 3. Dane kontaktowe (czyli telefony obiektu, adresy poczty internetowej, czy inne formy kontaktu) bezporednio z ochranianym obiektem. Dane osób upowanionych wpisujemy w inne miejsce. 4. Pole Opis umoliwia wprowadzenie dowolnych danych opisowych. 3. Uwagi Obiektu 1. Po naciniciu drugiej ikony otworzy si okno uzupełniania Uwag obiektu. 2. Po wciniciu przycisku Dodaj znajdujcego si po prawej stronie, pojawi si okno dialogowe Uwagi.

10 3. W polu Nazwa podajemy opis rodzaju polecenia wykonania nietypowych czynnoci lub innych informacji (drogi dojazdu, niewidoczne wejcia, lokalizacja zaworów gazu itp. 4. W polu Opis podajemy szczegółowe informacje dotyczce rodzaju polecenia. 5. W ten sposób moemy zdefiniowa dowoln ilo uwag specyficznych dla danego obiektu. 4. Osoby obiektu 1. Po wybraniu ikony otwierajcej okno Osoby upowanione przystpujemy do ich definiowania. 2. W polu Nazwa podajemy imi i nazwisko lub nazw instytucji do powiadomienia. 3. Opis: opis dodatkowy. 4. Pola Kontakt pozwalaj na podanie danych kontaktowych (telefonu, telefonu komórkowego etc). 5. Priorytet powiadamiania: osoby s szeregowane na licie według tego parametru. 6. Pole Strefa oznacza podsystem do odwoływania alarmów z którego upowaniona jest dana osoba. Strefa powinna nosi tak sam nazw jak zdefiniowany podsystem (Biuro, Zaplecze itp). Mona take zamiast do stref przypisywa osoby do typów alarmów. Wtedy w polu strefa wpisujemy Agresja, Usterka techniczna itp. 7. Osoby, którym nie przypisano strefy widoczne bd tylko w czci ogólnej a osoby ze znakiem * w polu strefa widoczne bd w kadej strefie. 8. Hasło do odwoływania alarmów. 9. Hasło pod przymusem: hasło uywane w sytuacji wymuszonego odwołania alarmu. 5. Plany obiektu 1. Po klikniciu ikony planów obiektu otwiera si okno dialogowe planów. 2. Kady plan bdcy plikiem.jpg posiada własny opis, który definiujemy w polu Nazwa. Po klikniciu wybieramy plik.jpg, który ma by skojarzony z t nazw i wybieramy Otwórz. 3. W naszym przykładzie mamy zdefiniowane dwa plany: Zaplecze i Biura. Definiowa mona take palny dojazdu do obiektu. 6. Sygnały 1. Na bazie uprzednio zdefiniowanych w czci Szablony wzorców przystpujemy do definiowania rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez urzdzenia z obiektu. 2. W oknie urzdzenie (otwieranym przez kliknicie ikony ) Naley skojarzy numer fizyczny urzdzenia nadawczego z uprzednio zdefiniowanych szablonem sygnałów.

11 3. Po nadaniu nazwy urzdzeniu i podaniu numeru fizycznego (identyfikatora) urzdzenia nadawczego wybieramy jeden ze zdefiniowanych szablonów przez kliknicie w pusty kwadrat po lewej stronie nazwy szablonu. 4. Po tej czynnoci stanie si on dostpny w rozwijalnej licie poniej. 5. Pojawi si te standardowo przypisane do tego szablonu sygnały. 6. Moemy dokona zmiany ich opisów dwukrotnie klikajc na wybrany sygnał co otworzy okno tak jak przy definicji sygnałów. 7. Wszelkie zmiany tu wprowadzone bd indywidualnymi ustawieniami dla tego obiektu i nie bd miały wpływu na szablon, który bdzie dalej dostpny w niezmienionej formie. 8. Nowe sygnały mona dopisa otwierajc okno za pomoc przycisku Dodaj. 9. Do jednego obiektu mona przypisa wiksz ilo urzdze, dziki czemu sygnały otrzymywane z rónych kanałów (radio, telefon, GSM itp.) s przypisane do tego samego obiektu. 10. W ten sposób moemy prowadzi numeracj obiektów niezalen od numerów generowanych przez urzdzenia nadawcze i łczy wiele urzdze alarmowych jeden logiczny obiekt składajcy si z urzdze nadawczych alarmów rónych numerach. 11. Dziki takiemu rozwizaniu numer obiektu moe mie oznaczenia alfanumeryczne co ułatwia grupowanie obiektów (oznaczajc na przykład Banki prefiksem B a domy prywatne P itp.). 7. Grupy sygnałów 1. W tej czci definiujemy grupy sygnałów na potrzeby badania stanów uzbroje i rozbroje stanu obiektu (w stanie alarmu lub nie) itp. Dobrze jest zachowa jednolity opis podsystemów z nazwami planów tak, aby unikn nieporozumie. 2. Zaczynamy od definiowania nazw grup. Podobnie jak przy planach nazwijmy je Zaplecze oraz Biura. 3. Nastpnie ustalamy typ grupy. W naszym przykładzie bdzie to grupa na potrzeby badania stanu uzbrojenia obiektu. 4. Po rozwiniciu grupy Zaplecze pojawi si automatycznie dwie podgrupy: uzbrojenie oraz rozbrojenie oraz lista wszystkich zdefiniowanych sygnałów na obiekcie. 5. Naley połczy sygnały powodujce zmian stanu podsystemu na przykładowo uzbrojony. W tym celu przecigamy wszystkie sygnały ze wszystkich szablonów powodujce uzbrojenie danego podsystemu. Analogicznie postpujemy z sygnałami rozbroje. Czynnoci te powtarzamy dla wszystkich podsystemów. 6. Podobnie definiujemy grup na potrzeby testowania łcznoci z obiektem. Tworzymy grup test telefon i przypisujemy do niej sygnały potwierdzajce łczno z obiektem.

12 8. Funkcje czasu i stanu 1. Funkcje te okrelaj alarmy generowane przez system w przypadku braku nadejcia okrelonych sygnałów lub ich nadejcia w nieodpowiednim czasie. Okno to podzielone jest na dwie czci odpowiadajce typom tych funkcji. 2. Pierwszy typ to funkcja czasu. Za jej pomoc badamy czy dane zdarzenie wystpiło w zadanym okresie czasu. 3. Funkcje taka definiujemy poprzez wcinicie przycisku Dodaj i ustawienie odpowiednich wartoci w oknie dialogowym. 4. Wybieramy wpierw nazw grupy a nastpnie czasookres sprawdzania wystpienia sygnału. W naszym przykładzie jako nazw funkcji wybrano test radio. 5. Okres: Okres sprawdzania czy sygnał wystpił w cigu ostatnich 3 godziny i 12 minut od ostatniego pojawienia si. 6. Funkcje stanu badaj nie fakt wystpienia danego sygnału, ale zmiany stanu podsystemów obiektu. Ustawienie parametrów funkcji tak jak na rysunku powoduje, i kade odstpstwo od zadanego stanu w podanym okresie skutkowa bdzie alarmem. 7. Definiowanie rozpoczynamy od wyboru podsystemu (w przykładzie Zaplecze). 8. W przykładzie ustawiono wymagany stan podsystemu Zaplecze na Uzbrojony od czwartku godz. 18:00 do pitku godz. 08:00). 9. Nadejcie jakiegokolwiek sygnału rozbrojenia tego podsystemu (tak jak to zdefiniowano w czci o definicji podsystemów) wywoła alarm. 10. Tak samo alarm zostanie wywołany przez brak nadejcia sygnału uzbrojenia przed pocztkiem okresu (w przykładzie system musi by uzbrojony przed godz. 18:00 w poniedziałek). 11. Analogicznie mona zdefiniowa funkcje stanu dla dowolnych okresów czasu. 12. Definiowa mona take badanie Rozbroje, czyli bada czy na przykład obsługa obiektu nie opuciła go przed zadanym czasem. 13. Po powiadomieniu, i nastpiło naruszenie funkcji stanu system zaprzestaje sprawdzania, a do zakoczenia si okresu w którym nastpiło naruszenie. 14. Powysze ustawienia mona wprowadzi take korzystajc alarmów interfejsu graficznego klikajc i przecigajc suwaki alarmów w kolorze podanego stanu.

13 9. Funkcje zada 1. Funkcje zada pozwalaj na wprowadzenie w system zada dodatkowych zgłaszanych jako alarmy. Mog to by dowolne czynnoci okresowe, o których chcemy by pamitali operatorzy. 2. Nazwa: Nazwa zadania. 3. Kalendarz: Data: Zadanie pojawi si okrelonego dnia. Okres: Zadanie pojawia si bdzie co zadany okres czasu. Codziennie: Zadanie pojawi si codziennie o okrelonej porze. Co tydzie: Zadanie pojawi si w wybrany dzie tygodnia. Co miesic: Zadanie pojawi si okrelonego dnia miesica. D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony) 1. Przejcie alarmu 1. Pojawienie si alarmu sygnalizowane jest sygnałem dwikowym (definiowanym w menu Ustawienia/Ogólne) oraz migotaniem belki Nowe lub pojawieniem si okna alarmowego w zalenoci od ustawienia opcji Informowanie o nowych alarmach w ustawieniach ogólnych. 2. Jednoczenie belka ta sygnalizuje numerem ilo nowych, nie przejtych do obsługi alarmów. 3. Dwukrotne kliknicie na belk Nowe powoduje otwarcie listy alarmów do przejcia. 4. Belk mona przesun w dół tak aby informacja o nowo nadchodzcych alarmach była dostpna od razu. 5. Dwukrotne kliknicie na nazw obiektu powoduje pojawienie si okna dialogowego, w którym naley potwierdzi przejcie alarmu do obsługi. 6. Przejcie alarmu powoduje otwarcie domylnego obszaru danych zdefiniowanego w menu Ustawienia/Ogólne i przesunicie obiektu na list Obsługiwane. 7. Pomidzy alarmami przełczamy si poprze klikanie w podany alarm w zakładce obsługiwane.. 2. Informacja zbiorcza 1. Okno to prezentuje zbiorcz informacj o obiekcie w jednym miejscu. Dane obiektu, list osób, sygnały oraz status obiektu. 3. Informacje o obiekcie 1. Kliknicie na ikonie informacji o obiekcie pozwala na uzyskanie informacji analogicznych do tych jakie podane zostały w trakcie definiowana informacji o obiekcie.

14 4. Uwagi obiektu 1. W obszarze tym pojawiaj si uwagi i polecenia szczegółowe uprzednio zdefiniowane podczas definicji obiektu. 2. Kliknicie na nazwie polecenia powoduje wywietlenie jego treci w dolnej czci okna. 5. Informacje o osobach upowanionych 1. Informacje o osobach upowanionych do odwoływania alarmów. 2. Osoby upowanione organizowane s według stref, do których je przypisano. 3. Jeli nie zdefiniowano adnych stref na etapie wprowadzania osób upowanionych przyjmuje si, i wszystkie osoby s upowanione do przebywania wszdzie i odwoływania wszystkich alarmów. 4. Aby sprawdzi które osoby przypisane s do na przykład strefy cało naley klikn na nazw tej strefy. 5. Z poziomu okna informacji o osobach upowanionych moliwym jest wysyłanie wiadomoci oraz SMS jak i dzwonienie. Wymagane jest ustawienie opcji komunikacji aby ponisze funkcjonalnoci były aktywne. Realizowane to jest za pomoc ikon: po klikniciu w podan osob a nastpnie w ikon z telefonem pojawi si okno z domylnym kontaktem telefonicznym. rozsyłanie SMS analogicznie jak powyej rozsyłanie analogicznie jak powyej 6. Lista sygnałów. 1. Okno to pozawala na uzyskiwanie informacji o sygnałach zwizanych z tym obiektem. 2. Ustawienie wartoci pola dni przed pozwala na wywietlanie sygnałów, które nadeszły przed okrelona iloci dni poprzedzajcych zdarzenie alarmowe. Domylna warto to zero co powoduje, i wywietlane s sygnały od chwili nadejcia alarmu. 3. Filtr pozwala na filtrowanie danych według słów kluczowych lub ich fragmentów. 4. Tak jak w przegldarce internetowej podanie słowa-klucza pozwala na wybranie okrelonych sygnałów. 5. Moliwe jest stosowanie znaków +, - oraz * (cz wspólna) do budowania bardziej złoonych filtrów.

15 7. Grupy sygnałów 1. Ikona ta udostpnia informacj zbiorcz o statusie wszystkich grup sygnałów. 2. Uywana by moe do sprawdzania stanu uzbroje podsystemów, obecnoci obiektów, Sanów alarmowych itp. 8. Plany obiektu. 1. Plany wybieramy z listy rozwijalnej. 2. Opcja Dopasuj pozwala na lepsze wywietlanie obrazu na ekranie. 9. Wykresy 1. Okno to pozwala na wizualizacj pomiarów przesyłanych do Kronosa. 2. Opcje pozwalaj na wybór zakresu czasowego z jakiego maj by pobrane wartoci do prezentacji. 10. Funkcje czasu i stanu. 1. Okno to zawiera list zdefiniowanych funkcji czasu oraz stanu wraz z ich obecnym stanem i ostatnim sygnałem przypisanym do danej funkcji. 11. Funkcje zada 1. Okno to przedstawia list zada okresowych, które powizane s z danym obiektem. 12. Obszar raportów. 1. W obszarze tym sporzdzane s raporty z alarmów. 2. Po uzupełnieniu pól raportu mona go zamkn i zakoczy obsług alarmu klikajc ikon 3. Pojawi si okno: 4. W oknie tym wybieramy opcje wydruku i zapisu raportu.

16 13. Ikony działa 1. Ikony działa na pasku po prawej stronie mog by otwarte przez najechanie kursorem na belk. 2. Po jej otwarciu mona j zablokowa klikajc ikon. 3. Klikanie ikon działa powoduje, i działania zapisywane s do raportu. 4. Moliwym jest definiowanie własnych opisów działa tak jak opisano to w czci dotyczcej słowników. Pojawi silone w rozwijalnej licie danego okna. E. Obsługa alarmów (interfejs szczegółowy) 1. Interfejs ten wymaga obsługi poszczególnych zdarze alarmowych które nie s grupowane w zdarzenia alarmowe jak ma to miejsce w przypadku interfejsu uproszczonego. 2. Pomidzy alarmami porusza si mona dwukrotnie klikajc w wybrany alarm. Wywietlone wtedy zostan dane obiektu, którego dotyczy zdarzenie alarmowe. 3. Ikona pozwala na usunicie wszystkich alarmów z danego obiektu. 4. Wszystkie inne funkcjonalnoci i zestawy informacji s takie same jak w interfejsie uproszczonym. F. Serwisy. 1. Obsługa serwisów 1. Obiekt na którym dokonywana jest konserwacja lub prace serwisowe moe by wprowadzony serwisów tryb serwisowy. W tym czasie alarmy nie bd zgłaszane. 2. W trakcie pracy z obiektem w trybie serwisowym Kliknicie prawym klawiszem na obiekt udostpnia opcje zwolnienia serwisu (czyli przesunicia go do alarmów) lub usunicia (czyli zakoczenia obsługi serwisu). 2. Wprowadzanie obiektu w stan serwisowy 1. Aby wprowadzi obiekt w stan serwisu naley otworzy zakładk Serwisy a nastpnie wcisn przycisk co otworzy okno dialogowe w którym naley poda synonim obiektu.

17 2. Przy wprowadzaniu obiektu mona posłuy si narzdziem wyszukiwania. 3. Zamiast wprowadza synonim obiektu moemy klikn przycisk co otworzy okno Znajd obiekt. W oknie tym moemy poda dowolne słowo-klucz (fragment nazwy obiektu, ulicy itp) a po wybraniu przycisku wywietlone zostan wszystkie obiekty spełniajce to kryterium. 4. Dwukrotne kliknicie w wybrany obiekt powoduje umieszczenie go na licie serwisowej. 5. Sygnały z tego obiektu przychodziły bd w kolorze niebieskim, nie bd sygnalizowane sygnałem dwikowym, pojawi si na licie Nowe w zakładce Serwisy. 6. Obiekt w trybie serwisu nie jest automatycznie przywracany do domylnego stanu. Tak długo jak długo znajduje si on w trybie serwisu alarmy z tego obiektu bd ignorowane.. 7. Z listy serwisowej usuwamy obiekt przyciskiem. G. Dostp do danych. 1. Pobieranie danych 1. W sytuacjach kiedy potrzebny jest dostp do danych obiektu a nie jest on w stanie alarmu, lub serwisu moemy uzyska niezbdne informacje otwierajc zakładk. 2. Mechanizm wyszukiwania obiektów oraz dostpu do danych jest analogiczny z ju opisanym poprzednio. H. Sygnały systemu. 1. Okno to przedstawia strumie sygnałów spływajcych do systemu ze wszystkich obiektów i sterowników. 2. Dwukrotne kliknicie w sygnał powoduje wywietlenie szczegółowych informacji o danym sygnale. Sygnał mona wybra za pomoc kursorów. 3. Czas po jakim oznaczona linia przeskakuje na koniec listy okrelany jest w ustawieniach ogólnych. 4. Jeli pojawiaj si sygnały ze znakami??? oznacza to, i nadszedł sygnał niezdefiniowany lub z obiektu który nie jest obecny w systemie.

18 I. Zestawienia 1. Druk, rozsyłanie i eksport danych 1. Kade wygenerowane zestawienie w systemie moe zosta: wydrukowane - wydrukowane na podłczonej do komputera drukarce - wysłane em, co wymaga uprzedniego skonfigurowania opcji w menu Ustawienie/Komunikacja - wyeksportowane do pliku CSV w celu dalszej obróbki 2. Zestawienia. 1. Obszar ten pozwala na przegldanie wczeniej utworzonych raportów z wybranego okresu czasu. 2. Dostpna jest rozwijalna lista pozwalajca na wybranie okresu za jaki chcemy przeglda raporty. 3. Lista Okres pozwala nam na wybranie predefiniowanego okresu, lub w przypadku wyboru opcji Za okres.dowolnej definicji poprzez podanie dat w polach Od i Do. 4. Podgld i wydruk raportu moliwy jest po dwukrotnym klikniciu na wybrany raport. 3. Sygnały 1. Lista sygnałów pozwala na przegldanie sygnałów jakie dotarły do systemu. 2. Zasady filtrowania sygnałów oraz ustawiania okresu za jaki maj by wywietlane sygnały s analogiczne do uprzednio opisywanych. 4. Zdarzenia systemowe 1. Zdarzenia systemowe to czynnoci wykonywane przez operatorów i administratorów systemu. Wszelkie zmiany w bazie danych, sporzdzanie raportów oraz inne czynnoci rejestrowane przez system. 2. Zasady filtrowania sygnałów oraz ustawiania okresu za jaki maj by wywietlane sygnały s analogiczne do uprzednio opisywanych. 5. Zestawienie stanów obiektów 1. Zestawienie to wywietla w zalenoci od wybranych opcji podsystemy obiektów w stanie uzbrojenia/rozbrojenia. Funkcja ta uyteczna jest do szybkiego wychwycenia wszystkich obiektów, które znajduj si w niepodanym stanie.

19 6. Zestawienie stanów testów 1. Zestawienie to słuy do wychwycenia wszystkich obiektów, które maj problem z łcznoci z obiektem. J. Mapa synoptyczna 1. Tablica synoptyczna pozwala na zobrazowanie stanów wszystkich obiektów w jednym miejscu. 2. Kolor tła obiektu odpowiada zdefiniowanemu kolorowi wzorca alarmu. 3. Znaczenia elementów ikon: - obiekt czciowo zamknity - zamknity - otwarty - brak ustawionego sprawdzania uzbroje i rozbroje - ostatni sygnał z obiektu nadszedł wczeniej ni 3 h temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł pomidzy 3 a 6 godzin temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł pomidzy 6 a 9 godzin temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł pomidzy 9 a 12 godzin temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł ponad 12 godzin temu - obiekt w stanie alarmu - obiekt w stanie normalnym - obiekt w trakcie serwisu - obiekt zablokowany K. Pozostałe elementy interfejsu 1. Ikony w prawym górnym rogu wskazuj na stan systemu. Ikona w kolorze ółtym sygnalizuje, i wszystkie elementy systemu pracuj prawidłowo. 2. Jeli zmieni ona kolor na czerwony oznacza to, i wystpił jaki problem z systemem. Kliknicie na ikon otworzy okno dialogowe informujce o rodzaju problemów. 3. Pasek stanu na samym dole okna zawiera informacje o zainstalowanych sterownikach. 4. W przykładzie pokazany jest pasek stanu dla systemu bez sterowników.

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I edycja 2005-10-31 Program FS-Translator słuy do prowadzenia Repertorium dla tłumaczy przysigłych. Jest to nowoczesna aplikacja pracujca w rodowisku graficznym Windows,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo