KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9"

Transkrypt

1 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony) E. Obsługa alarmów (interfejs szczegółowy) F. Serwisy G. Dostp do danych H. Sygnały systemu I. Zestawienia J. Mapa synoptyczna K. Pozostałe elementy interfejsu... 19

2 A. Instalacja 1. Aby zainstalowa KRONOSA LT 2.0 naley rozpakowa plik otrzymany z Next! lub pobrany z Internetu i uruchomi program Setup.exe 2. Po poprawnej instalacji naley zarejestrowa si w systemie. Domylny uytkownik: next, hasło: next 3. Poprzednie instalacje programów korzystajcych z baz danych lub inne aplikacje mog pozostawia w systemie pliki powodujce nieprawidłow prac KRONOSA. Jeli były instalowane jakikolwiek programy tego typu lub wystpi problemy z instalacj prosimy o sformatowanie dysku i ponown instalacj systemu Windows XP. 4. System KRONOS LT powinien by jedyn aplikacj działajc na komputerze słucym do monitoringu. 5. W system mona wprowadzi nie wicej ni 500 obiektów. Do obsługi wikszej iloci kont przeznaczony jest system KRONOS NET. B. Ustawienia programu 1. Informacje ogólne. 1. System posiada wiele opcji, których właciwe ustawienie warunkuje prawidłow prac. Zmian tych opcji powinny dokonywa jedynie osoby uprawnione. Dobr praktyka jest weryfikacja wprowadzonych danych przez osob inn od tej, która dokonała pierwszego wpisu 2. Ustawienia ogólne 1. W oknie tym wybranym z menu (Ustawienia) moemy zdefiniowa ciek programu i bazy danych (polecamy nie zmienia), dwik towarzyszcy pojawieniu si alarmu oraz błdu w formacie.wav. 2. Domylne dane alarmu pozwalaj ustali, który obszar informacyjny pojawi si jako domylnie otwarty po przejciu alarmu. 3. Domylne dane serwisu pozwalaj ustali, który obszar informacyjny pojawi si jako domylnie otwarty po przejciu serwisu. 4. W oknie Rozmiary czcionek mona ustawi ich wielko. 5. Czas powrotu listy okrela w sekundach czas po jakim nastpi powrót na koniec listy sygnałów w zakładce sygnałów, 6. Sposób obsługi alarmu uproszczony: system pracuje z alarmami generowanymi przez pierwszy sygnał danego typu. Kady kolejny sygnał jest rejestrowany i wywietlany lecz nie powoduje koniecznoci reakcji ze strony operatora. 7. Szczegółowy: system pracuje z alarmami generowanymi przez kady sygnał danego typu. Kady sygnał jest rejestrowany i wywietlany i powoduje konieczno reakcji ze strony operatora

3 8. Opcje: Poka stron sygnałów: dotyczy wywietlenia zakładki z list sygnałów. Poka stron alarmów; dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej obsług alarmu. Poka stron serwisów: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej obsług serwisów. Poka stron edycji obiektów: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej przegldanie danych podstawowych, historycznych obiektów. Poka stron raportów: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej tworzenie, przegldanie raportów, zestawie. Poka stron edycji danych: dotyczy wywietlenia zakładki umoliwiajcej dodawanie nowych, zmian danych, usuwanie obiektów. Poka stron z map synoptyczna: dotyczy wywietlenia zakładki przedstawiajcej graficznie stan wszystkich obiektów. Automatyczne przejmowanie alarmów i serwisów po wybraniu - jeeli opcja jest odznaczona to w momencie przejcia alarmu wywietli si pytanie z czynnociami do wykonania: przejcie, usunicie alarmu. Sygnalizacja dwikowa alarmu: umoliwia ustalenie czy dwik alarmu ma by odgrywany w momencie wystpienia nowego alarmu. Sygnalizacja dwikowa błdu: umoliwia ustalenie czy dwik błdu ma by odgrywany w momencie wystpienia błdu w programie. Zapis zdarze systemowych: ustala fakt zapisywania zdarze systemowych Automatyczne odwieanie listy sygnałów: czy listy sygnałów maj by automatycznie odwieane. Informacje o nowych alarmach: ustawia wyskakiwanie okna informujcego o nowym alarmie Zapisuj raport z alarmu: jeeli opcja jest zaznaczona, to przy usuwaniu alarmu flaga dotyczca zapisu alarmu jest zaznaczona. Drukuj raport z alarmu: jeeli opcja jest zaznaczona, to przy usuwaniu alarmu flaga dotyczca wydrukowania alarmu jest zaznaczona. 3. Definicje kolorów 1. Nadchodzce sygnały alarmowe mog mie przyporzdkowane kolory w zalenoci od typu nadchodzcego sygnału. 2. Domylnie zdefiniowane s dwa typy: alarm oraz jego pochodna serwis. 3. Wszystkie sygnały oznaczone jako alarmowe w trakcie ich definiowania bd podkrelane kolorem oznaczonym w polu Domylny kolor alarmu. Jeli sygnał taki nadejdzie dla obiektu wprowadzonego w tryb serwisu oznaczony zostanie kolorem okrelonym w polu Domylny kolor serwisu. 4. System Kronos LT umoliwia tworzenie dowolnych schematów kolorów dla sygnałów alarmowych, tak by wizualnie odrónia rónego rodzaju alarmy. W poniszym przykładzie zdefiniowano dwa wzory: Włamanie oraz Napad. Kady sygnał, do którego przypisany zostanie w trakcie definiowania sygnałów istniejcy wzór Napad pojawiał si bdzie z zielonym tłem. Kady sygnał alarmowy, któremu zostanie przypisany wzór Włamanie pojawiał si bdzie z tłem fioletowym. Sygnały alarmowe, którym nie zostanie przypisany zdefiniowany wzór pojawia si bd z tłem domylnym (czerwonym). 4. Słowniki Słownik Grup interwencyjnych definiuje nazwy grup, które pojawia si bd w obszarze ikon działa ( komiksu ). Słownik ten definiuje polecenia dodatkowe pojawiajce si w trakcie korzystania z ikon działa ( komiksu ). 3.

4 Słownik ten definiuje operatorów na potrzeby wypełniania raportów. 4.. Definicja typów raportów. 5. Definiowanie uytkowników 1. Po instalacji programu dostpny jest jeden uytkownik domylny: next hasło next. 2. Pierwsz czynnoci jest zarejestrowanie si w systemie jako uytkownik next robimy otwierajc element Rejestracja w menu Program. 3. W oknie rejestracji uytkownika podajemy uytkownika next i hasło next. 4. Z menu Ustawienia wybieramy element Uytkownicy co przenosi nas do okna ustawie uytkowników i oknie tym moemy dokona wszelkich zmian dotyczcych uprawnie uytkowników. 5. Wpierw tworzymy konto administratora z pełnymi uprawnieniami. W tym celu w polu Nazwa podajemy nazw konta administratora (na przykład Admin) 6. Po wykonaniu tej czynnoci przycisk Dodaj stanie si aktywny. 7. Po klikniciu znaku + przed nazw uytkownika Admin rozwinie si lista opcji do wyboru. 8. Odznaczamy wszystkie podane pola uprawnie tak, aby uytkownik ten miał dostp do wybranych elementów systemu. 9. Nastpnie ustalamy hasło uytkownika. Jeli krok ten zostanie pominity uytkownik ten nie bdzie mógł zarejestrowa si w systemie. 10. Ostatnim krokiem jest usunicie uytkownika next. W tym celu zaznaczamy uytkownika next na licie i wciskamy przycisk Usu. Potwierdzamy ch wykonania tej czynnoci. 11. W tej chwili system został przejty przez uytkownika Admin. Uytkownik ten moe doda pozostałych uytkowników nadajc im wybrane uprawnienia (np. tylko obsługa alarmów i serwisów etc). Sugerujemy, aby kada osoba pracujca z systemem miała swoje konto. 6. Narzdzia 1. System umoliwia włczanie zewntrznych narzdzi utworzonych przez inne firmy. Narzdzia te mog by uruchamiane z poziomu interfejsu Kronosa. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dostawc oprogramowania.

5 7. Komunikacja 1. Opcje modemów: System umoliwia wykorzystywanie modemu zewntrznego do realizacji połcze telefonicznych wychodzcych i przychodzcych (przez modem Microcom) z poziomu oprogramowania lub wysyłania wiadomoci SMS do klientów (modemy Wavecom Fastrack lub telefon Nokia 6310i sterowników zgodne). Rozmawiaj za pomoc modemu: Włczanie tej opcji umoliwia realizacj połcze za pomoc modemu. Wysyłaj SMS: Włczanie tej opcji umoliwia realizacj rozsyłania wiadomoci SMS. Typ Modemu: Wybór typu modemu. Kod PIN: Kod PIN dla modemów umoliwiajcych rozsyłanie wiadomoci SMS Parametry portu COM: Ustawianie parametrów portu COM dla modemów. Prosimy o sprawdzenie właciwych ustawie w instrukcji modemu lub telefonu Nokia. Dwik dzwonka: Ustawianie dwiku dzwonka dla rozmów przychodzcych. 2. Poczta: System pozawala na rozsyłanie wiadomoci z poziomu oprogramowania. Wysyłanie wiadomoci aktywowanie moliwoci rozsyłania wiadomoci Server SMTP: adres serwera SMTP do rozsyłania wiadomoci Uytkownik: nazwa uytkownika Hasło: hasło Autoryzacja: typ autoryzacji Adres zwrotny: adres zwrotny pod który wysyłana bdzie korespondencja bdca odpowiedzi na listy wysłane z systemu Kronos. Kodowanie: rodzaj kodowania znaków. 8. Ustawienia sterowników 1. Aby umoliwi współprac ze stacjami bazowymi naley wybra odpowiednie sterowniki. Sterowników moe by uruchomionych maksymalnie cztery. W przypadku koniecznoci uruchomienia wikszej iloci sterowników koniecznym jest korzystanie z rozwizania KRONOS NET. W sprawie przejcia na program KRONOS NET prosimy o kontakt z dostawc oprogramowania. 2. W zalenoci od posiadanej wersji programu lista sterowników moe si róni. Dostpne s sterowniki dla nastpujcych urzdze: Messer, Gorke, Pronal, EBS, Esom (CP08 i TTR komunikacja dwukierunkowa, GPRS), Optoscan (GSM/SMS, GPRS, Telefon), KP (wraz z pomiarem mocy), SATEL, Pyronix, SurGard, Link, Dyskam, Nokia GSM (dowolny SMS), Wavecom, Security System, Visonic, NOKTON (radio NR4K3, Multi oraz telefon), GPRS DELTECH-KORIN. Jeli na licie nie ma sterownika do posiadanej przez Pastwa stacji bazowej prosimy o kontakt a sterownik zostanie przygotowany. 3. Jeli na licie znajduje si podany sterownik ale nie widzicie go pastwo w zestawie dostpnych sterowników w systemie prosimy o kontakt z dostawc oprogramowania a sterownik zostanie uzupełniony.

6 9. Archiwizacja 1. System pozwala na archwizowanie zgromadzonych danych a take odtwarzanie archiwum z kopii zapasowej. Na czas tworzenia jak i odtwarzania danych system automatycznie jest zatrzymywany szablonów. 2. W celu wykonania kopii zapasowej danych naley wybra element Archiwum z menu wybra opcj Wykonaj. W oknie naley wybra katalog kopii zapasowej i klikn ikon rozpocz proces archiwizacji. 3. Analogicznie postpujemy przy odtwarzaniu danych. 10. Definiowanie szablonów kodów urzdze by 1. Przygotowanie systemu do pracy wymaga zdefiniowania szablonów kodów alarmowych nadsyłanych z urzdze. Po otwarciu okna Szablony w polu Urzdzenie wpisujemy nazw jak chcemy nada pierwszemu definiowanemu szablonowi (np. system z telefonem Nokia bez podsystemów). Szablon ten nazwijmy NokiaGSM. 2. Szablony pozwalaj na przypisanie opisów sygnałom odbieranym przez sterowniki i organizowanie je w grupy zalene np. od rodzaju systemu alarmowego w chronionym obiekcie. 3. Sterowniki sytemu nadaj unikalny prefiks (kadego polu kanał) do kadego odbieranego sygnału. I tak na przykład sterownik urzdze internetowych EX dodaje prefiks I sterownik GSM G itp. Przykładowy sygnał SMS w postaci : #H1 otrzyma posta G#H1 i tak dalej. Jeli uywacie sterownika innego ni EX lub GSM prefiks naley sprawdzi w tabeli na kocu rozdziału. 4. Po wciniciu przycisku obok pola Urzdzenie moemy przystpi do definiowania sygnałów. 5. Sygnały definiujemy klikajc przycisk obok obszaru sygnałów, który to przycisk po zdefiniowaniu nazwy szablonu staje si aktywny. 6. Po jego klikniciu pojawia si okno definicji sygnału. Dane uzupełniamy w nastpujcy sposób: a) Kanał: prefiks zaleny od kanału jakim nadszedł sygnał. b) Kod: List sygnałów naley otrzyma od producenta sprztu. Jeli sygnał zawiera wicej informacji ni tylko kod zdarzenia (np. Contact ID) to w polu Kod wpisujemy tylko i wyłcznie cig opisujcy kod zdarzenia a inne elementy sygnału naley umieci w polach Rozszerzenie 1 i Rozszerzenie 2. Jeli nie wystpuj pozostawiamy te pola puste. c) Alarm: Pole to okrela czy dany sygnał ma by traktowany jako alarmowy czy nie.

7 d) Opis: W polu tym podajemy tekst, który ma pojawi si w oknie sygnałów alarmowych wraz z nadejciem tego sygnału. e) Wzór: W polu tym przypisujemy sygnał do wzoru. Jeli nazwa wzoru odpowiada uprzednio zdefiniowanemu wzorowi kolorów a sygnał jest sygnałem alarmowym to informacja nadejciu tego sygnału bdzie si pojawiała podkrelona kolorem odpowiednim dla danego wzoru, zdefiniowanym na etapie definicji kolorów opisanej w rozdziale definiowanie kolorów. 7. W ten sposób naley opisa wszystkie sygnały z danego urzdzenia. Pełna lista sygnałów mogcych nadej dostpna jest u producenta sprztu. 8. Dobr praktyk jest definiowanie szablonów tak aby w przyszłoci móc przypisywa do obiektu gotowy zestaw uprzednio zdefiniowanych kodów. Dlatego te poza standardowym szablonem NokiaGSM warto zdefiniowa dodatkowy szablon NokiaGSM_2 (który to przypisywany bdzie tam gdzie mamy systemy dzielone na dwie partycje), NokiaGSM_2N (tam gdzie bd dwie partycje oraz przycisk napadowy i tak dalej). Podobnie postpujemy z szablonami innych urzdze nadawczych. Zapobiega to pomyłkom i znacznie przyspiesza prac. 9. Przypadki szczególne: a) Niektóre sterowniki posiadaj rozszerzony format kodu. Na przykład sygnały w formacie Contact ID definiuj kod zdarzenia i osobno numer linii a urzdzenia radiowe GORKE dodaj do kodu informacj o mocy sygnału i czstotliwoci. W takim przypadku, zgodnie z tabel naley podzieli cały kod zdarzenia na czci b) W przypadku definiowania zdarze o rozszerzonych kodach wygodne jest uywanie wewntrznych zmiennych systemu KRONOS. Przykładowo Dla formatu Contact ID moemy zdefiniowa jednokrotnie sygnał jako: Kod: TE001 definiujemy sygnał 001 jako alarm (w instrukcji centrali naley sprawdzi czy jest to kod alarmu czy uzbrojenia) Roz1: * Przypisujemy to zdarzenie do wszystkich linii Roz2 Brak c) W polu Opis umieszczamy cig: Alarm w strefie $2 d) Efektem nadejcia alarmu z dowolnej linii bdzie komunikat: Alarm w strefie 3 gdzie numer strefy został automatycznie przypisany. Pozwala to zaoszczdzi wiele czasu przy tworzeniu szablonów dla protokołu Contact ID lub te przedstawia dodatkowe informacje jak na przykład moc sygnału itp. od razu w opisie zdarzenia. 11. Import i eksport definicji szablonów kodów alarmowych urzdze 1. System pozwala na importowanie zestawów sygnałów przygotowanych w innych narzdziach (np. Excell) a nastpnie zapisanych w formacie csv. Przykładowa wykonana w Excellu tabela poniej: Prefix Kod1 Kod2 Kod3 Opis Alarm R A0 * * Test R A1 * * Napad Alarm R B1 * * Normalizacja napadu R A2 * * Włamanie Alarm R B2 * * Normalizacja włamania R A3 * * Sabota Alarm R B3 * * Normalizacja sabotau R A4 * * Problem techniczny Alarm R B4 * * Normalizacja problemu technicznego

8 R A5 * * Poar Alarm R B5 * * Normalizacja poaru R A6 * * Medyczny Alarm R B6 * * Normalizacja medycznego R A7 * * Uzbrojenie R B7 * * Rozbrojenie R A8 * * Zasilanie Alarm R B8 * * Normalizacja zasilania 2. Po zapisaniu w formacie CSV powysza tabela przybierze form: "R","A0","*","*","Test","" "R","A1","*","*","Napad","Alarm" "R","B1","*","*","Normalizacja napadu","" "R","A2","*","*","Włamanie","Alarm" "R","B2","*","*","Normalizacja włamania","" "R","A3","*","*","Sabota","Alarm" "R","B3","*","*","Normalizacja sabotau","" "R","A4","*","*","Problem techniczny","alarm" "R","B4","*","*","Normalizacja problemu technicznego","" "R","A5","*","*","Poar","Alarm" "R","B5","*","*","Normalizacja poaru","" "R","A6","*","*","Medyczny","Alarm" "R","B6","*","*","Normalizacja medycznego","" "R","A7","*","*","Uzbrojenie","" "R","B7","*","*","Rozbrojenie","" "R","A8","*","*","Zasilanie","Alarm" "R","B8","*","*","Normalizacja zasilania","" I moe by zaimportowana do systemu za pomoc opcji importu: W oknie poniej naley wskaza plik CSV z kodami zdarze oraz nada nazw szablonowi kodów. Analogicznie postpujemy w przypadku eksportu danych do pliku. 12. Domylne szablony definicji kodów alarmowych urzdze 1. Moliwym jest wykorzystanie gotowych szablonów predefiniowanych w systemie. Z szablonów domylnych mona wybra podany szablon i nada mu now nazw.

9 C. Dodawanie i edycja obiektów 1. Dodawanie obiektu 1. Uytkownik z uprawnieniami do edycji i dodawania obiektów wybiera zakładk Edytor Danych. 2. Aby doda nowy obiekt naley klikn ikon ze znakiem po lewej stronie. 3. Pojawi si nowe okno, w którym naley uzupełni pole Synonim oraz Nazwa. Synonim jest unikalnym identyfikatorem obiektu i najczciej definiowany jest jako numer urzdzenia nadawczego. Dziki wszechstronnoci systemu nie jest wymagane aby Synonim był tosamy z numerem obiektu generowanym przez central alarmow czy nadajnik radiowy. Synonim moe składa si z dowolnych znaków alfanumerycznych alarmów nie moe by dłuszy ni 20 znaków. 4. Przyjmijmy i nasz obiekt bdzie miał synonim Nazwa to nazwa obiektu. Przyjmijmy, e bdzie to Teatr Banialuka w Bielsku Białej. 6. Po akceptacji wprowadzonych danych obiekt o synonimie 1000 pojawi si na licie obiektów. 7. Obiekty usuwamy poprzez kliknicie na zakładk, zaznaczenie obiektu na licie a nastpnie wciniciu ikony. 2. Dane podstawowe 1. Po naciniciu pierwszej ikony pojawi si Ekran danych obiektu. W oknie tym uzupełniamy wszystkie pola zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Dane teleadresowe uzupełniamy w trzech wyznaczonych polach. 3. Dane kontaktowe (czyli telefony obiektu, adresy poczty internetowej, czy inne formy kontaktu) bezporednio z ochranianym obiektem. Dane osób upowanionych wpisujemy w inne miejsce. 4. Pole Opis umoliwia wprowadzenie dowolnych danych opisowych. 3. Uwagi Obiektu 1. Po naciniciu drugiej ikony otworzy si okno uzupełniania Uwag obiektu. 2. Po wciniciu przycisku Dodaj znajdujcego si po prawej stronie, pojawi si okno dialogowe Uwagi.

10 3. W polu Nazwa podajemy opis rodzaju polecenia wykonania nietypowych czynnoci lub innych informacji (drogi dojazdu, niewidoczne wejcia, lokalizacja zaworów gazu itp. 4. W polu Opis podajemy szczegółowe informacje dotyczce rodzaju polecenia. 5. W ten sposób moemy zdefiniowa dowoln ilo uwag specyficznych dla danego obiektu. 4. Osoby obiektu 1. Po wybraniu ikony otwierajcej okno Osoby upowanione przystpujemy do ich definiowania. 2. W polu Nazwa podajemy imi i nazwisko lub nazw instytucji do powiadomienia. 3. Opis: opis dodatkowy. 4. Pola Kontakt pozwalaj na podanie danych kontaktowych (telefonu, telefonu komórkowego etc). 5. Priorytet powiadamiania: osoby s szeregowane na licie według tego parametru. 6. Pole Strefa oznacza podsystem do odwoływania alarmów z którego upowaniona jest dana osoba. Strefa powinna nosi tak sam nazw jak zdefiniowany podsystem (Biuro, Zaplecze itp). Mona take zamiast do stref przypisywa osoby do typów alarmów. Wtedy w polu strefa wpisujemy Agresja, Usterka techniczna itp. 7. Osoby, którym nie przypisano strefy widoczne bd tylko w czci ogólnej a osoby ze znakiem * w polu strefa widoczne bd w kadej strefie. 8. Hasło do odwoływania alarmów. 9. Hasło pod przymusem: hasło uywane w sytuacji wymuszonego odwołania alarmu. 5. Plany obiektu 1. Po klikniciu ikony planów obiektu otwiera si okno dialogowe planów. 2. Kady plan bdcy plikiem.jpg posiada własny opis, który definiujemy w polu Nazwa. Po klikniciu wybieramy plik.jpg, który ma by skojarzony z t nazw i wybieramy Otwórz. 3. W naszym przykładzie mamy zdefiniowane dwa plany: Zaplecze i Biura. Definiowa mona take palny dojazdu do obiektu. 6. Sygnały 1. Na bazie uprzednio zdefiniowanych w czci Szablony wzorców przystpujemy do definiowania rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez urzdzenia z obiektu. 2. W oknie urzdzenie (otwieranym przez kliknicie ikony ) Naley skojarzy numer fizyczny urzdzenia nadawczego z uprzednio zdefiniowanych szablonem sygnałów.

11 3. Po nadaniu nazwy urzdzeniu i podaniu numeru fizycznego (identyfikatora) urzdzenia nadawczego wybieramy jeden ze zdefiniowanych szablonów przez kliknicie w pusty kwadrat po lewej stronie nazwy szablonu. 4. Po tej czynnoci stanie si on dostpny w rozwijalnej licie poniej. 5. Pojawi si te standardowo przypisane do tego szablonu sygnały. 6. Moemy dokona zmiany ich opisów dwukrotnie klikajc na wybrany sygnał co otworzy okno tak jak przy definicji sygnałów. 7. Wszelkie zmiany tu wprowadzone bd indywidualnymi ustawieniami dla tego obiektu i nie bd miały wpływu na szablon, który bdzie dalej dostpny w niezmienionej formie. 8. Nowe sygnały mona dopisa otwierajc okno za pomoc przycisku Dodaj. 9. Do jednego obiektu mona przypisa wiksz ilo urzdze, dziki czemu sygnały otrzymywane z rónych kanałów (radio, telefon, GSM itp.) s przypisane do tego samego obiektu. 10. W ten sposób moemy prowadzi numeracj obiektów niezalen od numerów generowanych przez urzdzenia nadawcze i łczy wiele urzdze alarmowych jeden logiczny obiekt składajcy si z urzdze nadawczych alarmów rónych numerach. 11. Dziki takiemu rozwizaniu numer obiektu moe mie oznaczenia alfanumeryczne co ułatwia grupowanie obiektów (oznaczajc na przykład Banki prefiksem B a domy prywatne P itp.). 7. Grupy sygnałów 1. W tej czci definiujemy grupy sygnałów na potrzeby badania stanów uzbroje i rozbroje stanu obiektu (w stanie alarmu lub nie) itp. Dobrze jest zachowa jednolity opis podsystemów z nazwami planów tak, aby unikn nieporozumie. 2. Zaczynamy od definiowania nazw grup. Podobnie jak przy planach nazwijmy je Zaplecze oraz Biura. 3. Nastpnie ustalamy typ grupy. W naszym przykładzie bdzie to grupa na potrzeby badania stanu uzbrojenia obiektu. 4. Po rozwiniciu grupy Zaplecze pojawi si automatycznie dwie podgrupy: uzbrojenie oraz rozbrojenie oraz lista wszystkich zdefiniowanych sygnałów na obiekcie. 5. Naley połczy sygnały powodujce zmian stanu podsystemu na przykładowo uzbrojony. W tym celu przecigamy wszystkie sygnały ze wszystkich szablonów powodujce uzbrojenie danego podsystemu. Analogicznie postpujemy z sygnałami rozbroje. Czynnoci te powtarzamy dla wszystkich podsystemów. 6. Podobnie definiujemy grup na potrzeby testowania łcznoci z obiektem. Tworzymy grup test telefon i przypisujemy do niej sygnały potwierdzajce łczno z obiektem.

12 8. Funkcje czasu i stanu 1. Funkcje te okrelaj alarmy generowane przez system w przypadku braku nadejcia okrelonych sygnałów lub ich nadejcia w nieodpowiednim czasie. Okno to podzielone jest na dwie czci odpowiadajce typom tych funkcji. 2. Pierwszy typ to funkcja czasu. Za jej pomoc badamy czy dane zdarzenie wystpiło w zadanym okresie czasu. 3. Funkcje taka definiujemy poprzez wcinicie przycisku Dodaj i ustawienie odpowiednich wartoci w oknie dialogowym. 4. Wybieramy wpierw nazw grupy a nastpnie czasookres sprawdzania wystpienia sygnału. W naszym przykładzie jako nazw funkcji wybrano test radio. 5. Okres: Okres sprawdzania czy sygnał wystpił w cigu ostatnich 3 godziny i 12 minut od ostatniego pojawienia si. 6. Funkcje stanu badaj nie fakt wystpienia danego sygnału, ale zmiany stanu podsystemów obiektu. Ustawienie parametrów funkcji tak jak na rysunku powoduje, i kade odstpstwo od zadanego stanu w podanym okresie skutkowa bdzie alarmem. 7. Definiowanie rozpoczynamy od wyboru podsystemu (w przykładzie Zaplecze). 8. W przykładzie ustawiono wymagany stan podsystemu Zaplecze na Uzbrojony od czwartku godz. 18:00 do pitku godz. 08:00). 9. Nadejcie jakiegokolwiek sygnału rozbrojenia tego podsystemu (tak jak to zdefiniowano w czci o definicji podsystemów) wywoła alarm. 10. Tak samo alarm zostanie wywołany przez brak nadejcia sygnału uzbrojenia przed pocztkiem okresu (w przykładzie system musi by uzbrojony przed godz. 18:00 w poniedziałek). 11. Analogicznie mona zdefiniowa funkcje stanu dla dowolnych okresów czasu. 12. Definiowa mona take badanie Rozbroje, czyli bada czy na przykład obsługa obiektu nie opuciła go przed zadanym czasem. 13. Po powiadomieniu, i nastpiło naruszenie funkcji stanu system zaprzestaje sprawdzania, a do zakoczenia si okresu w którym nastpiło naruszenie. 14. Powysze ustawienia mona wprowadzi take korzystajc alarmów interfejsu graficznego klikajc i przecigajc suwaki alarmów w kolorze podanego stanu.

13 9. Funkcje zada 1. Funkcje zada pozwalaj na wprowadzenie w system zada dodatkowych zgłaszanych jako alarmy. Mog to by dowolne czynnoci okresowe, o których chcemy by pamitali operatorzy. 2. Nazwa: Nazwa zadania. 3. Kalendarz: Data: Zadanie pojawi si okrelonego dnia. Okres: Zadanie pojawia si bdzie co zadany okres czasu. Codziennie: Zadanie pojawi si codziennie o okrelonej porze. Co tydzie: Zadanie pojawi si w wybrany dzie tygodnia. Co miesic: Zadanie pojawi si okrelonego dnia miesica. D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony) 1. Przejcie alarmu 1. Pojawienie si alarmu sygnalizowane jest sygnałem dwikowym (definiowanym w menu Ustawienia/Ogólne) oraz migotaniem belki Nowe lub pojawieniem si okna alarmowego w zalenoci od ustawienia opcji Informowanie o nowych alarmach w ustawieniach ogólnych. 2. Jednoczenie belka ta sygnalizuje numerem ilo nowych, nie przejtych do obsługi alarmów. 3. Dwukrotne kliknicie na belk Nowe powoduje otwarcie listy alarmów do przejcia. 4. Belk mona przesun w dół tak aby informacja o nowo nadchodzcych alarmach była dostpna od razu. 5. Dwukrotne kliknicie na nazw obiektu powoduje pojawienie si okna dialogowego, w którym naley potwierdzi przejcie alarmu do obsługi. 6. Przejcie alarmu powoduje otwarcie domylnego obszaru danych zdefiniowanego w menu Ustawienia/Ogólne i przesunicie obiektu na list Obsługiwane. 7. Pomidzy alarmami przełczamy si poprze klikanie w podany alarm w zakładce obsługiwane.. 2. Informacja zbiorcza 1. Okno to prezentuje zbiorcz informacj o obiekcie w jednym miejscu. Dane obiektu, list osób, sygnały oraz status obiektu. 3. Informacje o obiekcie 1. Kliknicie na ikonie informacji o obiekcie pozwala na uzyskanie informacji analogicznych do tych jakie podane zostały w trakcie definiowana informacji o obiekcie.

14 4. Uwagi obiektu 1. W obszarze tym pojawiaj si uwagi i polecenia szczegółowe uprzednio zdefiniowane podczas definicji obiektu. 2. Kliknicie na nazwie polecenia powoduje wywietlenie jego treci w dolnej czci okna. 5. Informacje o osobach upowanionych 1. Informacje o osobach upowanionych do odwoływania alarmów. 2. Osoby upowanione organizowane s według stref, do których je przypisano. 3. Jeli nie zdefiniowano adnych stref na etapie wprowadzania osób upowanionych przyjmuje si, i wszystkie osoby s upowanione do przebywania wszdzie i odwoływania wszystkich alarmów. 4. Aby sprawdzi które osoby przypisane s do na przykład strefy cało naley klikn na nazw tej strefy. 5. Z poziomu okna informacji o osobach upowanionych moliwym jest wysyłanie wiadomoci oraz SMS jak i dzwonienie. Wymagane jest ustawienie opcji komunikacji aby ponisze funkcjonalnoci były aktywne. Realizowane to jest za pomoc ikon: po klikniciu w podan osob a nastpnie w ikon z telefonem pojawi si okno z domylnym kontaktem telefonicznym. rozsyłanie SMS analogicznie jak powyej rozsyłanie analogicznie jak powyej 6. Lista sygnałów. 1. Okno to pozawala na uzyskiwanie informacji o sygnałach zwizanych z tym obiektem. 2. Ustawienie wartoci pola dni przed pozwala na wywietlanie sygnałów, które nadeszły przed okrelona iloci dni poprzedzajcych zdarzenie alarmowe. Domylna warto to zero co powoduje, i wywietlane s sygnały od chwili nadejcia alarmu. 3. Filtr pozwala na filtrowanie danych według słów kluczowych lub ich fragmentów. 4. Tak jak w przegldarce internetowej podanie słowa-klucza pozwala na wybranie okrelonych sygnałów. 5. Moliwe jest stosowanie znaków +, - oraz * (cz wspólna) do budowania bardziej złoonych filtrów.

15 7. Grupy sygnałów 1. Ikona ta udostpnia informacj zbiorcz o statusie wszystkich grup sygnałów. 2. Uywana by moe do sprawdzania stanu uzbroje podsystemów, obecnoci obiektów, Sanów alarmowych itp. 8. Plany obiektu. 1. Plany wybieramy z listy rozwijalnej. 2. Opcja Dopasuj pozwala na lepsze wywietlanie obrazu na ekranie. 9. Wykresy 1. Okno to pozwala na wizualizacj pomiarów przesyłanych do Kronosa. 2. Opcje pozwalaj na wybór zakresu czasowego z jakiego maj by pobrane wartoci do prezentacji. 10. Funkcje czasu i stanu. 1. Okno to zawiera list zdefiniowanych funkcji czasu oraz stanu wraz z ich obecnym stanem i ostatnim sygnałem przypisanym do danej funkcji. 11. Funkcje zada 1. Okno to przedstawia list zada okresowych, które powizane s z danym obiektem. 12. Obszar raportów. 1. W obszarze tym sporzdzane s raporty z alarmów. 2. Po uzupełnieniu pól raportu mona go zamkn i zakoczy obsług alarmu klikajc ikon 3. Pojawi si okno: 4. W oknie tym wybieramy opcje wydruku i zapisu raportu.

16 13. Ikony działa 1. Ikony działa na pasku po prawej stronie mog by otwarte przez najechanie kursorem na belk. 2. Po jej otwarciu mona j zablokowa klikajc ikon. 3. Klikanie ikon działa powoduje, i działania zapisywane s do raportu. 4. Moliwym jest definiowanie własnych opisów działa tak jak opisano to w czci dotyczcej słowników. Pojawi silone w rozwijalnej licie danego okna. E. Obsługa alarmów (interfejs szczegółowy) 1. Interfejs ten wymaga obsługi poszczególnych zdarze alarmowych które nie s grupowane w zdarzenia alarmowe jak ma to miejsce w przypadku interfejsu uproszczonego. 2. Pomidzy alarmami porusza si mona dwukrotnie klikajc w wybrany alarm. Wywietlone wtedy zostan dane obiektu, którego dotyczy zdarzenie alarmowe. 3. Ikona pozwala na usunicie wszystkich alarmów z danego obiektu. 4. Wszystkie inne funkcjonalnoci i zestawy informacji s takie same jak w interfejsie uproszczonym. F. Serwisy. 1. Obsługa serwisów 1. Obiekt na którym dokonywana jest konserwacja lub prace serwisowe moe by wprowadzony serwisów tryb serwisowy. W tym czasie alarmy nie bd zgłaszane. 2. W trakcie pracy z obiektem w trybie serwisowym Kliknicie prawym klawiszem na obiekt udostpnia opcje zwolnienia serwisu (czyli przesunicia go do alarmów) lub usunicia (czyli zakoczenia obsługi serwisu). 2. Wprowadzanie obiektu w stan serwisowy 1. Aby wprowadzi obiekt w stan serwisu naley otworzy zakładk Serwisy a nastpnie wcisn przycisk co otworzy okno dialogowe w którym naley poda synonim obiektu.

17 2. Przy wprowadzaniu obiektu mona posłuy si narzdziem wyszukiwania. 3. Zamiast wprowadza synonim obiektu moemy klikn przycisk co otworzy okno Znajd obiekt. W oknie tym moemy poda dowolne słowo-klucz (fragment nazwy obiektu, ulicy itp) a po wybraniu przycisku wywietlone zostan wszystkie obiekty spełniajce to kryterium. 4. Dwukrotne kliknicie w wybrany obiekt powoduje umieszczenie go na licie serwisowej. 5. Sygnały z tego obiektu przychodziły bd w kolorze niebieskim, nie bd sygnalizowane sygnałem dwikowym, pojawi si na licie Nowe w zakładce Serwisy. 6. Obiekt w trybie serwisu nie jest automatycznie przywracany do domylnego stanu. Tak długo jak długo znajduje si on w trybie serwisu alarmy z tego obiektu bd ignorowane.. 7. Z listy serwisowej usuwamy obiekt przyciskiem. G. Dostp do danych. 1. Pobieranie danych 1. W sytuacjach kiedy potrzebny jest dostp do danych obiektu a nie jest on w stanie alarmu, lub serwisu moemy uzyska niezbdne informacje otwierajc zakładk. 2. Mechanizm wyszukiwania obiektów oraz dostpu do danych jest analogiczny z ju opisanym poprzednio. H. Sygnały systemu. 1. Okno to przedstawia strumie sygnałów spływajcych do systemu ze wszystkich obiektów i sterowników. 2. Dwukrotne kliknicie w sygnał powoduje wywietlenie szczegółowych informacji o danym sygnale. Sygnał mona wybra za pomoc kursorów. 3. Czas po jakim oznaczona linia przeskakuje na koniec listy okrelany jest w ustawieniach ogólnych. 4. Jeli pojawiaj si sygnały ze znakami??? oznacza to, i nadszedł sygnał niezdefiniowany lub z obiektu który nie jest obecny w systemie.

18 I. Zestawienia 1. Druk, rozsyłanie i eksport danych 1. Kade wygenerowane zestawienie w systemie moe zosta: wydrukowane - wydrukowane na podłczonej do komputera drukarce - wysłane em, co wymaga uprzedniego skonfigurowania opcji w menu Ustawienie/Komunikacja - wyeksportowane do pliku CSV w celu dalszej obróbki 2. Zestawienia. 1. Obszar ten pozwala na przegldanie wczeniej utworzonych raportów z wybranego okresu czasu. 2. Dostpna jest rozwijalna lista pozwalajca na wybranie okresu za jaki chcemy przeglda raporty. 3. Lista Okres pozwala nam na wybranie predefiniowanego okresu, lub w przypadku wyboru opcji Za okres.dowolnej definicji poprzez podanie dat w polach Od i Do. 4. Podgld i wydruk raportu moliwy jest po dwukrotnym klikniciu na wybrany raport. 3. Sygnały 1. Lista sygnałów pozwala na przegldanie sygnałów jakie dotarły do systemu. 2. Zasady filtrowania sygnałów oraz ustawiania okresu za jaki maj by wywietlane sygnały s analogiczne do uprzednio opisywanych. 4. Zdarzenia systemowe 1. Zdarzenia systemowe to czynnoci wykonywane przez operatorów i administratorów systemu. Wszelkie zmiany w bazie danych, sporzdzanie raportów oraz inne czynnoci rejestrowane przez system. 2. Zasady filtrowania sygnałów oraz ustawiania okresu za jaki maj by wywietlane sygnały s analogiczne do uprzednio opisywanych. 5. Zestawienie stanów obiektów 1. Zestawienie to wywietla w zalenoci od wybranych opcji podsystemy obiektów w stanie uzbrojenia/rozbrojenia. Funkcja ta uyteczna jest do szybkiego wychwycenia wszystkich obiektów, które znajduj si w niepodanym stanie.

19 6. Zestawienie stanów testów 1. Zestawienie to słuy do wychwycenia wszystkich obiektów, które maj problem z łcznoci z obiektem. J. Mapa synoptyczna 1. Tablica synoptyczna pozwala na zobrazowanie stanów wszystkich obiektów w jednym miejscu. 2. Kolor tła obiektu odpowiada zdefiniowanemu kolorowi wzorca alarmu. 3. Znaczenia elementów ikon: - obiekt czciowo zamknity - zamknity - otwarty - brak ustawionego sprawdzania uzbroje i rozbroje - ostatni sygnał z obiektu nadszedł wczeniej ni 3 h temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł pomidzy 3 a 6 godzin temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł pomidzy 6 a 9 godzin temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł pomidzy 9 a 12 godzin temu - ostatni sygnał z obiektu nadszedł ponad 12 godzin temu - obiekt w stanie alarmu - obiekt w stanie normalnym - obiekt w trakcie serwisu - obiekt zablokowany K. Pozostałe elementy interfejsu 1. Ikony w prawym górnym rogu wskazuj na stan systemu. Ikona w kolorze ółtym sygnalizuje, i wszystkie elementy systemu pracuj prawidłowo. 2. Jeli zmieni ona kolor na czerwony oznacza to, i wystpił jaki problem z systemem. Kliknicie na ikon otworzy okno dialogowe informujce o rodzaju problemów. 3. Pasek stanu na samym dole okna zawiera informacje o zainstalowanych sterownikach. 4. W przykładzie pokazany jest pasek stanu dla systemu bez sterowników.

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP storageworks d2d100 backup system. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki Wrocław, 2006 Łukasz Szkup Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM (Implementation of Abstract Computation

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo