Wprowadzenie do technologii OPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do technologii OPC"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008

2 Copyright CAS The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly, to any third party without the explicit written permission of CAS. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of CAS. Release 1.10 Document R WSTEPDOOPC Date Authors Mariusz Postół PH.D.Eng. (project director) Maciej Zbrzezny M. Sc. Eng. Version FINAL Type User Manual Document History Document Version V1.0 Date Author Product release version Comment CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A tel/fax: ;

3 SPIS TREŚCI: Spis treści:... 1 OPC... 2 Krótka historia OPC... 2 Porównanie sposobów komunikacji pomiędzy elementami systemu automatyki... 3 Architektura OPC... 4 Specyfikacje OPC... 6 OPC Data Access (OPC DA)... 6 OPC Historical Data Access (OPC HDA)... 7 OPC Alarms & Events (OPC A&E)... 7 OPC Security... 8 OPC Unified Architecture (OPC UA)... 8 Bezpieczeństwo OPC UA Wykorzystane Technologie COM Interfejsy DCOM DCOMCNFG OFERTA Otwórz swoje systemy... dodaj kolejną opcję CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 1 Document: R WstepDoOPC

4 OPC OPC OPC jest przemysłowym standardem komunikacji stworzonym przez producentów sprzętu i oprogramowania. Utworzyli oni organizację OPC Foundation, której zadaniem jest rozwijanie tego standardu. W chwili jej członkami jest ponad trzysta firm, wśród nich: CAS, Microsoft, GE, Siemens, Rockwell, ABB. Standard OPC definiuje sposoby komunikacji między urządzeniami przemysłowymi, przez co pozwala uniezaleŝnić oprogramowanie monitorujące i sterujące od producentów sprzętu. Do wielu zalet technologii OPC moŝna zaliczyć m.in.: standaryzację komunikacji i wymiany danych przemysłowych, duŝą uniwersalność i skalowalność rozwiązań, znaczne obniŝenie kosztów integracji duŝych systemów przemysłowych. Krótka historia OPC Wraz z rozwojem oprogramowania i potrzebą wykorzystania go w systemach automatyki przemysłowej, pojawiała się konieczność stworzenia standardowych modułów programowych, gotowych do wykorzystania w wielu systemach i zapewniających komunikację pomiędzy róŝnymi urządzeniami i oprogramowaniem. Brak standardu, jakim jest OPC, powodował konieczność stosowania sterowników dedykowanych. KaŜdy twórca oprogramowania musiał stworzyć własne sterowniki do wszystkich urządzeń, z którym dany program miał współpracować. Wynikało z tego wiele problemów wybór oprogramowania dla danego sprzętu był bardzo ograniczony, a jego tworzenie wymagało większych nakładów czasu i pracy. Wprowadzenie standardu stało się koniecznością. Dynamiczny rozwój systemów z rodziny Windows umoŝliwił powstawanie technologii pozwalających na komunikację komponentów programowych za pośrednictwem standardowych interfejsów. Pierwszym krokiem była technologia DDE (Dynamic Data Exchange), która pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. Dzięki niej wymiana danych między aplikacjami stała się łatwiejszą, częściowo uniezaleŝniając oprogramowanie od sprzętu. Szybko okazało się jednak, Ŝe DDE to za mało. Przede wszystkim technologia była mało wydajna, nie oferowała teŝ komunikacji za pośrednictwem sieci. W efekcie opracowane zostały róŝne rozszerzenia dla DDE (np. NetDDE, FastDDE autorstwa Wonderware, czy AdvanceDDE autorstwa Rockwell Software). Nie były one jednak standardem, a jedynie kolejnymi rozwiązaniami autorskimi. W 1992 roku wprowadzono technologię OLE 2.0, która miała z czasem zastąpić większość zastosowań DDE. W tym samym czasie działalność rozpoczęła grupa WinSEM (Windows in Science, Engineering and Manufacturing), zainteresowana wykorzystaniem OLE w systemach przemysłowych czasu rzeczywistego. Mimo przedstawienia paru ciekawych propozycji, nie udało się jej jednak wypracować standardu. W 1995r. uformowała się grupa OPC Task Force, w skład której weszły firmy: Fisher- Rosemount, Intellution, Intuitive Technology, Opto22, Rockwell i Siemens AG. Po intensywnych pracach, w sierpniu 1996 roku opublikowano pierwszą specyfikację OPC. We wrześniu 1996r. powołano do Ŝycia OPC Foundation, która od tamtego czasu koordynuje działania mające na celu utrzymywanie i publikowanie nowych specyfikacji OPC. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 2 Document: R WstepDoOPC

5 OPC Porównanie sposobów komunikacji pomiędzy elementami systemu automatyki Dedykowane sterowniki DDE Standaryzacja Brak Brak Tak Przenośność Wydajność Zdalny dostęp Brak DuŜa wydajność ze względu na optymalizację sterownika dla konkretnego urządzenia / rozwiązania. Brak Interakcja Zwykle brak Brak ZłoŜoność Udział w rynku Inne platformy Wielu dostawców oprogramowania zapewnia dodatkowe moduły umoŝliwiające dostosowanie sterownika do określonego zastosowania, jednak utrudnia to wdroŝenie i wymaga dodatkowego czasu na poznanie narzędzi. Coraz mniejsze zainteresowanie dla takich rozwiązań. Dany driver jest dostępny zawsze tylko dla określonej platformy. Ograniczona - zarówno w standardowym DDE, jak i w rozszerzeniach (np. FastDDE, AdvancedDDE). Mała wydajność. DDE opiera się na wymianie wiadomości. Tak - przez rozszerzenia, takie jak NetDDE. Programowanie DDE jest bardzo trudne bez toolkit'ów oferowanych przez róŝnych producentów. Serwery DDE w przyszłości znikną z rynku. Dostępne tylko dla Windows. OPC Tak Bardzo duŝa wydajność Tak Tak OPC definiuje wiele metod, które mogą być uŝyte do wymiany dodatkowych informacji między klientem i serwerem. Programowanie DCOM moŝe być skomplikowane. Dostępne są jednak róŝne toolkit'y znacznie ułatwiające tworzenie oprogramowania OPC. Rozwiązania OPC zdominują rynek. Dostępne dla systemów z DCOM. Tworzona jest specyfikacja XML, która uniezaleŝni OPC od DCOM. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 3 Document: R WstepDoOPC

6 OPC W styczniu 2004 roku OPC Foundation stworzyła grupę roboczą, której zadaniem było przygotowanie nowej architektury, zapewniającej dalszy rozwój technologii OPC przez przynajmniej 10 kolejnych lat. Nowa wersja OPC została nazwana OPC Unified Architecture. Pierwsze części jej specyfikacji zostały opublikowane w czerwcu 2006r.; praca nad dokończeniem specyfikacji trwa nadal. Nowa architektura ma bazować na usługach internetowych, łączyć w sobie zalety wszystkich dostępnych aktualnie specyfikacji i odejść od interfejsu opartego o DCOM (przez co stanie się łatwiejsza do implementacji na innych platformach niŝ MS Windows). Architektura OPC OPC zostało zbudowane w oparciu o architekturę klient-serwer. Aplikacja wymagająca dostępu do określonego urządzenia, komunikuje się przez wbudowanego w nią klienta OPC z serwerem OPC, który jest odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację z urządzeniem. Rysunek 1 OPC jako rozwiązanie typu klient-serwer Bez OPC kaŝdy klient musiałby posiadać sterownik odpowiedni do komunikacji z danym urządzeniem. Przykładowo, jeśli mamy 3 róŝne urządzenia i chcemy, aby trzech róŝnych klientów pobierało z nich dane, musimy dla kaŝdego klienta zaimplementować sterownik właściwy dla protokołu komunikacji z kaŝdym urządzeniem. Ponadto, jeśli trzech klientów będzie potrzebowało tych samych danych, kaŝde urządzenie wyśle dane wielokrotnie. Rozwiązanie to przedstawia poniŝszy schemat: CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 4 Document: R WstepDoOPC

7 OPC Rysunek 2 Rozwiązanie bez OPC OPC likwiduje ten problem oddzielając warstwę klienta od urządzenia. W wymianie danych pośredniczy serwer OPC. Nie ma konieczności pisania osobnych sterowników dla kaŝdego klienta, znika teŝ problem wielokrotnego wysyłania danych przez urządzenie, które moŝe korzystać z dowolnego protokołu, np. MODBUS. Rysunek 3 Rozwiązanie z wykorzystaniem OPC CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 5 Document: R WstepDoOPC

8 OPC Reasumując, z zastosowania standardu OPC płyną następujące korzyści: Zmniejszenie obciąŝenia urządzeń Zwiększenie Ŝywotności urządzeń Zwiększenie skalowalności systemów Serwery OPC mogą przechowywać dane w pamięci podręcznej Klienci OPC nie muszą korzystać ze sterowników urządzeń Standaryzacja Specyfikacje OPC W ramach projektu zajmującego się standaryzacją OPC powstały róŝne specyfikacje, z których kaŝda definiuje odrębną funkcjonalność. Wśród istniejących specyfikacji moŝemy wyróŝnić: OPC Data Access (OPC DA)OPC Historical Data Access (OPC HDA)OPC Alarms & Events (OPC A&E)OPC Security OPC BatchOPC Unified Architecture (OPC UA) OPC Data Access (OPC DA) OPC Data Access umoŝliwia dostęp do aktualnych danych generowanych w czasie rzeczywistym. Przy pomocy OPC DA do serwera OPC kierowane są zapytania o aktualne wartości zmiennych procesowych - temperatur, ciśnień itp. Komunikacja z kaŝdym serwerem odbywa się w taki sam sposób, z wykorzystaniem tego samego formatu. Klient nie musi wiedzieć, w jaki sposób serwer komunikuje się z urządzeniem. Wielu klientów moŝe korzystać jednocześnie z tych samych danych udostępnianych przez serwer. OPC DA daje dostęp (moŝliwość odczytu lub zapisu) do pojedynczych elementów (tagów), z których kaŝdy posiada wartość, znacznik czasowy, typ i jakość. Znacznik czasowy moŝe być generowany przez urządzenie lub przez serwer OPC (jeŝeli dane urządzenie nie generuje znacznika). Przy pomocy OPC DA nie jest moŝliwe przeglądanie wartości wcześniejszych, a jedyne aktualnych. OPC KLIENT GRUPA TAG 1 TAG 2 OPC SERWER URZĄDZENIE TAG 3 WARTOŚĆ ZNACZNIK CZASOWY JAKOŚĆ TYP WŁAŚCIWOŚCI Rysunek 4 Architektura dostępu do zmiennych procesowych przez OPC DA Klient OPC moŝe logicznie podzielić odczytywane dane na grupy, charakteryzujące się np. róŝnymi czasami skanowania (czasem pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami), trybem odczytu, itp. Charakterystyczną cechą grupy jest jej odczyt w jednej transakcji. W zaleŝności od wersji OPC DA moŝliwe są dwa tryby odczytu danych: CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 6 Document: R WstepDoOPC

9 OPC synchroniczny odczyt występuje zawsze w jednakowych odstępach czasowych, asynchroniczny odczyt występuje wtedy, gdy pewne dane ulegną zmianie moŝliwa jest definicja progów, po przekroczeniu których powinien nastąpić odczyt. Dostęp do danych przy pomocy OPC DA moŝe odbywać się na trzy sposoby: z wykorzystaniem COM/DCOM, z wykorzystaniem XML (extensible Markup Language) i protokołu SOAP (Simple Object Access Protocol), za pośrednictwem technologii.net Remoting, posiadającej szersze moŝliwości niŝ DCOM (obsługa róŝnych formatów i protokołów komunikacji, łatwa komunikacja za pośrednictwem Internetu). OPC DA występuje w wielu wersjach, z których najnowszą jest wersja 3.0. (kaŝda wersja zapewnia inny zestaw interfejsów, jednak powinna być zachowana kompatybilność wsteczna). W celu zapoznania się z przykładowym programowaniem wspierającym OPC DA zapraszamy do przyjrzenia się: CommServer otwarty serwer komunikacji, OPC Client Transporter. OPC Historical Data Access (OPC HDA) OPC HDA umoŝliwia przeglądanie i analizę zgromadzonych danych historycznych, np. w celu oceny wydajności systemu, bądź przewidywania błędów. Klient uzyskuje dostęp do zarchiwizowanych danych (odczytów jakiegoś urządzenia itp.) poprzez zgłaszanie zapytań do serwera OPC HDA. Specyfikacja OPC HDA zakłada dwa typy serwerów: Prosty serwer trendów - zapewniający implementację interfejsów koniecznych do dostępu do surowych (nieprzetworzonych) danych pomiarowych. Zaawansowany serwer analiz zapewniający operacje analizy danych (takich jak liczenie średnich, wartości minimalne, maksymalne), odtwarzanie danych, adnotacje, historię odczytów i zmian danych. Specyfikacja zapewnia dostęp do następujących operacji: Odczyt Klient odczytuje dane i informacje z serwera. Zapis/Aktualizacja Klient zapisuje dane lub informacje do serwera. Adnotacje Klient odczytuje lub zapisuje adnotacje do danych w serwerze. Odtwarzanie (Playback) Klient otrzymuje odtwarzane dane historyczne. OPC Alarms & Events (OPC A&E) OPC A&E słuŝy do informowania o występujących w systemie zdarzeniach i zgłaszanych alarmach. Przez alarm rozumiany jest nienormalny stan jakiegoś obiektu, wymagający szczególnej uwagi. Zdarzenie moŝe być związane ze stanem, jak np. zdarzenie przejścia danej wartości do poziomu alarmowego lub niezwiązane ze stanem, jak zmiany konfiguracji, czy błędy systemowe. Serwery OPC A&E mogą pobierać dane bezpośrednio z urządzenia lub z serwera OPC DA. Serwer OPC A&E moŝe być samodzielnym modułem lub teŝ wchodzić w skład serwera OPC DA. Specyfikacja definiuje zdarzenie, którego wystąpienie jest rejestrowane (do zdarzeń mogą np. naleŝeć: awaria urządzenia, przekroczenie wartości granicznej dla pewnej zmiennej procesowej, akcja operatora). RóŜne zdarzenia mogą być przypisywane to pewnej zmiennej, mogą być definiowane róŝne wartości progowe. Specyfikacja zapewnia moŝliwość tworzenia warunków i podwarunków wystąpienia zdarzenia. Serwer OPC A&E powinien zapewniać następujące typy zdarzeń: Zdarzenia zorientowane warunkowo (condition-related events) klient jest informowany o wystąpieniu zdarzenia. Warunki mogą być aktywowane i dezaktywowane. Serwer CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 7 Document: R WstepDoOPC

10 OPC implementuje równieŝ mechanizm potwierdzania zdarzeń. Zdarzenia śledzone (tracking-related events) są wykorzystywane w celu zapewnienia informacji o wystąpieniach danego zdarzenia (np. interwencji operatora). Zdarzenia proste (simple events) uŝywane w celu powiadomienia klienta o wystąpieniu zdarzenia (np. awarii urządzenia). OPC Security Specyfikacja OPC Security ma słuŝyć zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do danych oferowanych przez serwery OPC. UmoŜliwia poprawną weryfikację klienta, który chce uzyskać dostęp i weryfikację poprawności transmisji (czy dane nie zostały zmienione). Specyfikacja określa trzy poziomy bezpieczeństwa: Disabled security Zabezpieczenia są wyłączone, kaŝdy posiada prawo dostępu. DCOM Security Ustawienie domyślne. Działają jedynie zabezpieczenia DCOM, określające, kto ma prawo dostępu i do jakich aplikacji. Nie ma kontroli nad dostępem do poszczególnych obiektów na serwerze. OPC Security Serwer OPC kontroluje dostęp do poszczególnych obiektów. OPC Unified Architecture (OPC UA) OPC Unified Architecture jest niezaleŝnym od platformy systemowej standardem, który pozwala na komunikację pomiędzy róŝnymi typami systemów i urządzeń poprzez wysyłanie wiadomości pomiędzy klientem a serwerem Poprzednie wersje specyfikacji OPC bazowały na modelu COM/DCOM, co praktycznie uniemoŝliwiało komunikację pomiędzy róŝnymi platformami. Architektura ta została przedstawiona na poniŝszym rysunku (Rysunek 5). OPC Foundation zdecydowała, Ŝe XML moŝe zostać uŝyty do definiowania wiadomości przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem. W rezultacie OPC Foundation rozpoczęła pracę nad nową wersją specyfikacji OPC DA nazwaną OPC XML. XML stał się językiem szeroko stosowanym w Internecie i właśnie o ten standard został oparty protokół komunikacyjny SOAP, który bardzo szybko upowszechnił się wśród producentów oprogramowania. Nowa strategia rozwoju OPC została oparta właśnie o język XML i protokół SOAP. Strategia ta została przyjęta juŝ kilka lat temu. Od tego czasu upowszechniły się usługi internetowe, które musiały zostać uwzględnione w nowej strategii rozwoju. Dzięki zastosowaniu ogólnie przyjętych standardów Rysunek 5 Architektura OPC oparta o model COM/DCOM. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 8 Document: R WstepDoOPC

11 OPC sieciowych serwer OPC i klient OPC mogły działać na róŝnych platformach. Sytuacja ta została przedstawiona na poniŝszym rysunku (Rysunek 6). Rysunek 6 Architektura OPC UA oparta o usługi internetowe. Efektem przyjętej strategii było powstanie standardu OPC Unified Architecture, który bazuje na ogólnie przyjętych protokołach komunikacyjnych, takich jak TCP/IP, HTTP, SOAP, co zapewnia bardzo duŝą skalowalność rozwiązań implementowanych w oparciu o tę technologię. OPC Unified Architecture umoŝliwia przesyłanie danych za pośrednictwem róŝnych formatów m.in. formatu opartego o XML i formatu binarnego. Serwer OPC zbudowany w oparciu o Unified Architecture definiuje swoim klientom zestaw usług, jakie oferuje oraz format danych procesowych za pośrednictwem, którego ma odbywać się komunikacja. Model obiektowy OPC UA definiuje obiekty jako zmienne i metody, jak równieŝ pozwala na tworzenie relacji pomiędzy obiektami OPC. Model ten został przedstawiony na poniŝszym rysunku (Rysunek 7) CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 9 Document: R WstepDoOPC

12 OPC Powiadomienie o zmianie wartości Odczyt/zapis Obiekt Zmienne Referencje do innych obiektów Wywołanie metody Powiadomienie o zdarzeniu Metody () () () Rysunek 7 Model obiektu OPC UA. Bezpieczeństwo OPC UA Podczas tworzenia specyfikacji OPC UA połoŝono szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Specyfikacja nowej technologii opracowanej przez OPC Foundation jest zgodna ze specyfikacjami WS-* takimi jak: WS-Security, WS-Trust, WS-Policy, WS-Secure Conversation Architektura bezpieczeństwa OPC UA dostarcza rozwiązań pozwalających na implementację rozwiązań zgodnych z następującymi wymaganiami bezpieczeństwa: Przesyłane dane są widoczne tylko dla autoryzowanych uŝytkowników. Dane procesowe mogą zostać zmienione tylko przez autoryzowanych uŝytkowników. Poufność. Śledzenie ruchu. Odporność na ataki typu DoS (ang. denial of service). Mechanizmy bezpieczeństwa OPC UA umieszczone są w warstwie aplikacji i w warstwie komunikacyjnej, na szczycie warstwy transportowej, co zostało przedstawione poniŝej (patrz Rysunek 8) CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 10 Document: R WstepDoOPC

13 OPC Klient OPC Warstwa aplikacji: Autoryzacja uŝytkownika Autentykacja Warstwa komunikacyjna: Poufność Integralność Autentykacja aplikacji Sesja Bezpieczny kanał Serwer OPC Warstwa aplikacji: Autoryzacja uŝytkownika Autentykacja Warstwa komunikacyjna: Poufność Integralność Autentykacja aplikacji Warstwa transportowa Rysunek 8 Mechanizm bezpieczeństwa standardu OPC UA Zarządzanie sesją uŝytkownika odbywa się w warstwie aplikacji. W warstwie tej działają mechanizmy bezpieczeństwa odpowiedzialne za uwierzytelnianie i autoryzację uŝytkowników. Sesja w warstwie aplikacji jest realizowana poprzez bezpieczny kanał transportowy, który działa w warstwie komunikacji i zapewnia bezpieczną komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Wszystkie dane dotyczące sesji są przekazywane do warstwy komunikacyjnej, gdzie są przetwarzane. Warstwa komunikacji dostarcza mechanizmy bezpieczeństwa, które zapewniają poufność, integralność realizowaną poprzez podpisy i autentykację aplikacji dzięki certyfikatom. Dane zabezpieczone w warstwie aplikacji są następnie przesyłane poprzez warstwę transportową, która jest odpowiedzialna za transmisję danych pomiędzy klientem a serwerem. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 11 Document: R WstepDoOPC

14 Wykorzystane technologie WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE COM COM (Component Object Model) jest opracowaną przez Microsoft technologią umoŝliwiającą efektywną komunikację między aplikacjami. COM definiuje komponenty programowe niezaleŝne od języka programowania, co umoŝliwia włączanie do tworzonych aplikacji elementów naleŝących do innych programów i wymianę danych między poszczególnymi obiektami za pomocą tzw. interfejsów. Technologia COM jest wykorzystywana w wielu aplikacjach, jak np. Microsoft Office, gdzie umoŝliwia dynamiczne łączenie elementów np. z arkusza MS Excel do dokumentów edytora MS Word. Component Object Model definiuje: binarny standard wywoływania funkcji między komponentami, struktury interfejsów udostępnianych przez poszczególne obiekty, mechanizmy jednoznacznej identyfikacji komponentów i ich interfejsów. Interfejsy Obiekty COM udostępniają swoje funkcje obiektom zewnętrznym za pośrednictwem interfejsów. Interfejs stanowi zbiór wskaźników do funkcji składowych komponentu COM (metod), zgromadzonych w tabelach vtable (Virtual Function Pointer Table). Interfejs nie jest klasą, nie posiada własnej implementacji, to komponent COM implementuje interfejs. KaŜdy komponent moŝe implementować wiele interfejsów - oferować wiele zestawów usług. Komponenty odwołują się do interfejsów za pośrednictwem wskaźników. KaŜdy interfejs posiada własny, unikalny identyfikator (GUID). Nowa wersja interfejsu (np. z rozszerzonym zestawem funkcji) nie powoduje konfliktu ze starą wersją - otrzymuje ona inny GUID. Rysunek 9 Interfejsy obiektu COM GUID (Global Unique Identifier) jest 128-bitowym numerem jednoznacznie identyfikującym obiekty. Identyfikatory CLSID odnoszą się do obiektów COM, a IID do interfejsów. IUnknown Podstawowym interfejsem implementowanym przez kaŝdy obiekt COM jest interfejs IUnknown, udostępniający trzy funkjce: QueryInterface, AddRef, Release. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 12 Document: R WstepDoOPC

15 Wykorzystane technologie Rysunek 10 Interfejs IUnknown Funkcja QueryInterface pozwala uzyskać dostęp do informacji o innych interfejsach danego obiektu. Jej składnia jest następująca: HRESULTQueryInterface(REFIIDiid,void**ppvObject); iid - [in] identyfikator Ŝądanego interfejsu ppvobject - [out] wskaźnik do Ŝądanego interfejsu Gdy interfejs jest dostępny, funkcja zwraca wartość S_OK. W przypadku, gdy interfejs nie jest zaimplementowany, zwracana jest wartość E_NOINTERFACE. Funkcje AddRef i Release zarządzają licznikiem referencji do interfejsów. AddRef jest wywoływana, gdy komponent uŝywa danego interfejsu, i zwiększa licznik o 1. Release jest wywoływana, gdy komponent nie potrzebuje juŝ interfejsu, i zmniejsza licznik. Obie zwracają nową wartość licznika referencji. Funkcje QueryInterface, AddRef i Release są dostępne w kaŝdym interfejsie COM, gdyŝ kaŝdy interfejs dziedziczy po IUnknown. Mechanizm interfejsów pozwala na łatwe dodawanie nowej funkcjonalności do istniejących obiektów poprzez implementację nowych funkcji lub całych interfejsów przy zachowaniu kompatybilności z obiektami korzystającymi ze starszych funkcji/interfejsów. Równie proste jest usprawnianie istniejącej funkcjonalności przez wprowadzanie poprawek w implementacji obecnych funkcji. DCOM Technologia DCOM jest rozszerzeniem technologii COM, umoŝliwiającym wymianę danych za pośrednictwem sieci, podczas gdy COM dotyczył jedynie komunikacji na lokalnym komputerze. DCOM zastępuje protokołem sieciowym lokalną komunikację między procesami, korzystając z technologii DCE RPC (Distributed Computing Environment / Remote Procedure Call). W rzeczywistości, z punktu widzenia klienta bądź serwera, nie ma róŝnicy, czy druga strona znajduje się na tej samej maszynie czy zdalnie. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 13 Document: R WstepDoOPC

16 Wykorzystane technologie Rysunek 11 Architektura DCOM Komunikacja realizowana jest to za pośrednictwem tzw. RPC stubs oraz obiektów Proxy, istniejących po obu stronach. Przykładowa komunikacja wygląda następująco: 1. Klient wywołuje lokalnie pewną funkcję. 2. Proxy przejmuje wywołanie i tworzy wiadomość do przesłania przez sieć. 3. Wiadomość jest przesyłana. 4. System operacyjny serwera otrzymuje wiadomość i przekazuje ją do stub a serwera. Stub rozpakowuje wiadomość i lokalnie wywołuje funkcję na serwerze. Aby umoŝliwić interakcję zdalnych aplikacji za pośrednictwem DCOM naleŝy skonfigurować DCOM na kaŝdym komputerze, np. przy pomocy programu DCOMCNFG. DCOMCNFG Dcomcnfg jest programem pozwalającym na skonfigurowanie w rejestrze systemu ustawień dotyczących COM. Jest obecny w systemach z rodziny Microsoft Windows NT. Przy pomocy dcomcnfg moŝna: ustawić uprawnienia dla serwerów, globalnie lub dla kaŝdej aplikacji z osobna, zdefiniować konta uŝytkowników, z których będą uruchamiane serwery, skonfigurować poziom bezpieczeństwa dla połączeń między aplikacjami, dezaktywować DCOM dla całego komputera lub poszczególnych aplikacji. Po uruchomieniu dcomcnfg dostępne jest okienko z kilkoma zakładkami lub drzewem komponentów (w zaleŝności od wersji systemu): CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 14 Document: R WstepDoOPC

17 Wykorzystane technologie Rysunek 12 DCOMCNFG - okno główne (po stronie lewej z Windows 2000, a po stronie prawej z Windows XP i nowszych Podstawowe sprawy, o których naleŝy pamiętać: Ustawienia po stronie klienta muszą zezwalać serwerowi na dostęp, by mógł przesyłać Ŝądane dane. Ustawienia po stronie serwera muszą zezwalać klientom na dostęp i uruchamianie, aby umoŝliwić klientom dostęp do serwerów i pobieranie danych, a takŝe uruchomienie, gdy serwer nie jest aktywny. DCOMCNFG Zakładka Aplikacje Zakładka Aplikacje lub główne okno programu w przypadku Windows XP (i nowszych) pozwala na zmianę ustawień dotyczących konkretnej aplikacji. Ustawienia te przesłaniają konfiguracje domyślne. Po wybraniu interesującego nas obiektu i wciśnięciu przycisku Właściwości ukazuje się okienko konfiguracji DCOM dla danego programu. W celu zmiany ustawień naleŝy odszukać na liście wybraną aplikację, a następnie dwa razy kliknąć lub prawym przyciskiem wybrać właściwości. Pojawi się wówczas okno pozwalające na konfiguracje DCOM a dla danego komponentu. Na poniŝszym rysunku zostało przedstawione okno z Windows CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 15 Document: R WstepDoOPC

18 Wykorzystane technologie 2000 i XP: Rysunek 13 DCOMCNFG - okno aplikacji (po prawej stronie z Windows XP) Okno zawiera zakładki: Ogólne (General) - informacje o aplikacji, dla której ustawiamy DCOM oraz poziom uwierzytelnień. Lokalizacja (Location) - określa lokalizację, w której ma działać aplikacja, gdy klient stworzy nową instancję. Zabezpieczenia (Security) - ustawienia poziomu bezpieczeństwa dla danej aplikacji, (naleŝy wybrać, czy chcemy korzystać ze standardowych ustawień, których konfiguracja będzie opisana dalej, czy teŝ dana aplikacja ma mieć specyficzne dla niej ustawienia. ToŜsamość (Identity)- ustawienia uŝytkownika, który będzie uŝywany do uruchamiania aplikacji. Punkty końcowe (Endpoints) - zestaw protokołów, których mogą uŝywać klienci tego serwera. PowyŜsze elementy są odpowiednikami ustawień globalnych o tych samych nazwach i zostaną opisane w dalszej części. Na poniŝszym rysunku przestawiono kolejne zakładki: CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 16 Document: R WstepDoOPC

19 Wykorzystane technologie DCOMCNFG Właściwości domyślne Rysunek 14 Zakładki ustawień DCOM dla aplikacji W zakładce Właściwości domyślne (dla Windows 2000) oraz w oknie właściwości dla komputera (dla Windows XP i nowszych) ustawiamy globalne właściwości modelu DCOM na tym komputerze. CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 17 Document: R WstepDoOPC

20 Wykorzystane technologie Rysunek 15 DCOMCNFG - zakładka właściwości domyślnych UŜytkownik powinien tutaj ustawić: Czy zamierza wykorzystywać model DCOM na tym komputerze (domyślnie tak) Czy chce uruchomić usługi internetowe na tym komputerze (domyślnie nie) Wybrać domyślny poziom uwierzytelnień Wybrać domyślny poziom personifikacji CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 18 Document: R WstepDoOPC

21 Wykorzystane technologie DCOMCNFG Zabezpieczenia domyślne Zakładka Zabezpieczenia domyślne pozwala na zdefiniowanie domyślnych uprawnień obiektów istniejących w systemie. Podzielona jest na trzy sekcje: Domyślne uprawnienia dostępu kto będzie miał dostęp do aplikacji, które nie zapewniają własnych uprawnień. Domyślne uprawnienia uruchamiania jak wyŝej, ale dotyczy praw uruchamiania aplikacji. Domyślne uprawnienia konfiguracji kto ma uprawnienia do modyfikowania konfiguracji, instalacji nowych serwerów itp. Rysunek 16 DCOMCNFG - zakładka zabezpieczeń domyślnych CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 19 Document: R WstepDoOPC

22 Wykorzystane technologie Nowym elementem w przypadku systemów Windows XP SP2 i nowszych są limity. Limity mają nadrzędne znaczenie. To tam definiowane jest, kto (jaki uŝytkownik, jaka grupa) ma uprawnienia do uruchamiania lub dostępu do komponentów DCOM oraz w jaki sposób (lokalny, czy zdalny). Wszelkie ustawienia są wykonywane przy pomocy standardowych kontrolek Windows, za pomocą których konkretnemu uŝytkownikowi lub konkretnej grupie przypisujemy albo odmawiamy pewnych uprawnień. DCOMCNFG Protokoły domyślne Zakładka Protokoły domyślne określa, z jakich protokołów ma korzystać DCOM i w jakiej kolejności. W przypadku listy protokołów, DCOM będzie sprawdzał po kolei wszystkie, aŝ do ostatecznego wyczerpania limitu czasu. Rysunek 17 DCOMCNFG - zakładka protokołów domyślnych CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 20 Document: R WstepDoOPC

23 Wykorzystane technologie OFERTA Otwórz swoje systemy... dodaj kolejną opcję Konieczność uniezaleŝnienia się od dostawców oraz ochrona inwestycji zmusza do stosowania standardów. Technologia OPC, stworzona z wykorzystaniem dobrze znanego modelu łączenia komponentów OLE COM/DCOM, jest praktycznie jedynym powszechnie stosowanym standardem wymiany danych procesowych pomiędzy urządzeniami w systemach automatyki przemysłowej, z wykorzystaniem sieci komputerowej. Jego stosowanie gwarantuje otwartość i kompatybilność rozwiązań róŝnych producentów. Więcej informacji na temat OPC znajdziecie Państwo na stronie Poszukujemy wśród dostawców i integratorów systemów automatyki firm zainteresowanych rozszerzeniem funkcjonalności oferowanych rozwiązań o komponenty komunikacyjne zgodne ze standardem OPC. Jako aktywny członek OPC Foundation, organizacji zrzeszającej producentów i uŝytkowników produktów zgodnych ze standardami OPC, zapewniamy moŝliwość wejścia do grona dostawców tej technologii, przy minimalnych kosztach migracji. Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie konsultacji, tworzenia, testowania i certyfikacji Waszych produktów w technologii OPC. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem, narzędziami i bibliotekami oprogramowania zawierającymi ponad linii kodu do wykorzystania wg potrzeb. Posiadamy gotowe produkty OPC, które mogą wzbogacić Państwa ofertę w zakresie rozwiązań dla systemów automatyki. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia szkolenia i prezentacji moŝliwości technologii OPC. Proponujemy: Tworzenie serwerów OPC dla stacji obiektowych, sterowników i urządzeń programowalnych (OPC Data Access, OPC Historical Data Access, OPC Alarms & Events) Tworzenie specjalistycznych klientów OPC do przetwarzania, rejestracji i akwizycji danych Tworzenie specjalistycznych modułów transferu danych OPC Data exchange Tworzenie modułów uniwersalnej ekspozycji danych OPC XML-DA Prowadzenie testów OPC Compliance - kompatybilności produktu z technologią Prowadzenie procesu certyfikacji zgodności z OPC dla produktów Testowanie produktów podczas międzynarodowych spotkań OPC Interoperability Workshops Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu omówienia moŝliwości i warunków współpracy CAS Łódź ul. Chodkiewicza 1A Page: 21 Document: R WstepDoOPC

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R ifix połącznie z serwerami OPC Laboratorium 8. Krzysztof Kołek Plan laboratorium 1. OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC)... 2 2. TESTOWY SERWER OPC...

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Control jest polskim producentem urządzeń automatyki do sterowania i komunikacji z procesem technologicznym takich, jak sterowniki PLC, koncentratory danych,

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Uruchamiamy program lokalnie sprawdzamy czy działa, czy moŝna uruchomić 2 programy jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 106 18-09-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja sieci dla redundancji w Wonderware Application Server Funkcjonalność redundancji logiki jest wbudowana w Wonderware

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch Informator Techniczny nr 112 23-07-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 CDN OPT!MA 11.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 CDN OPT!MA 11.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 11.0. Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 Copyright 2006 COMARCH SA Połączenie z serwerem MSSQL 2000 CDN OPTIMA jest aplikacją wykorzystującą technologię SQL. Pod

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 1. Wstęp...3 2. Pierwsze uruchomienie....3 3. Wybór aplikacji i komunikacji...4 4. Sterowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo