REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE. Rozdział 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE. Rozdział 1"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE Rozdział Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, zwana dalej Powiatową Stacją, ma siedzibę w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Zachodniopomorski. 3. Powiatowa Stacja jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. 4. Do Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 5. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody stanowią dochody Skarbu Państwa Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych. 2. Za System Zarządzania Jakością w Powiatowej Stacji odpowiada Główny Specjalista ds. Jakości W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego (N); 2) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (PZ); 3) Oddział Ekonomiczno Administracyjny (EA); 4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK); 5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP); 6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (J). Strona 1 / 14

2 2. Funkcjonowanie Powiatowej Stacji, poza unormowaniami wymienionymi w 1 regulują: 1) Regulamin Pracy Powiatowej Stacji; 2) Instrukcja Kancelaryjna w zakresie obiegu dokumentów; 3) Księga Jakości Powiatowej Stacji Dyrektor w związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej Dyrektor Powiatowej Stacji reprezentuje pracodawcę w stosunku do pracowników Powiatowej Stacji. 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Powiatowej Stacji na podstawie i zgodnie z aktualną ustawą o związkach zawodowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie podlega bezpośrednio: Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Stanowisko Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Główny Księgowy, Kierownik Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego, Radca Prawny, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości. 3. Decyzje administracyjne, a także pisma, wystąpienia i rozstrzygnięcia w sprawach należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie, jak również pisma wychodzące ze Stacji na zewnątrz podpisuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie lub na podstawie jego pisemnego upoważnienia wyznaczony pracownik. 4. W czasie nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie Stacją kieruje, a także wykonuje wszystkie czynności zastrzeżone do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Dyrektora Powiatowej Stacji, upoważniony pisemnie pracownik Zakres obowiązków i czynności, Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Kierownika Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego, Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Dyrektor. 2. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy. Strona 2 / 14

3 3. Zakres obowiązków i czynności pozostałych pracowników określa ich bezpośredni przełożony a zatwierdza Dyrektor Komórką organizacyjną zarządza kierownik, a w czasie jego nieobecności wyznaczony pracownik. 3. W Systemie Zarządzania Jakością, funkcję kierownika ds. jakości oraz funkcje kierowników technicznych i ich zastępców pełnią pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora. 4. W Powiatowej Stacji mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których pracę koordynują pracownicy wyznaczeni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. 5. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących zespoły problemowe składające się z pracowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji, wyznaczając jednocześnie koordynatora ich pracy. Rozdział 2 ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Poszczególne komórki organizacyjne Powiatowej Stacji oraz samodzielne stanowiska pracy wykonują czynności związane z realizacją zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, a w szczególności: 1) prowadzą sprawy związane z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 2) przygotowują projekty decyzji i podejmują inne czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako organ pierwszej instancji; 3) opracowują projekty planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji w swoim zakresie działania; 4) rozpatrują wpływające do Stacji interwencje i wnioski oraz przygotowują projekty odpowiedzi na nie; 5) współpracują z Oddziałem Ekonomiczno-Administracyjnym Stacji przy opracowywaniu niezbędnych danych do dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uczestniczą w pracy komisji przetargowych powołanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 6) współpracują z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, Strona 3 / 14

4 organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu; Załącznik do Zarządzenia Nr 020/14/2014 7) przestrzegają warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych oraz polityki bezpieczeństwa informatycznego. Rozdział 3 ZADANIA SZCZEGÓŁOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNCYH I STANOWISK PRACY W skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego wchodzą: ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO Sekcja Higieny Komunalnej (HK); 2. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻ); 3. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (HD); 4. Sekcja Epidemiologii (EP); 5. Sekcja Higieny Pracy (HP); 6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ZNS); 7. Stanowisko ds. Informatyki (IT). Sekcja Higieny Komunalnej Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie: 1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi, gleby i wód; 2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, oraz osobowego i towarowego transportu drogowego i kolejowego; 3) higieny obiektów mieszkalnych w przypadku interwencji. 2. Zadania swoje Sekcja Higieny Komunalnej realizuje poprzez : 1) kontrole stanu sanitarnego miast, gmin, osiedli, obiektów i urządzeń; 2) kontrole i nadzór nad higieną środowiska i środowisk bytowania z uwzględnieniem higieny urządzeń użyteczności publicznej i środków komunikacji publicznej; 3) nadzór sanitarny nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 4) kontrole stanu sanitarnego urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 5) nadzór nad wodami używanymi do celów kąpielowych i rekreacyjnych; 6) nadzór sanitarny nad przewozem zwłok i szczątków ludzkich, nad ich ekshumacją i miejscami chowania zmarłych; 7) nadzór nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi podmiotów leczniczych; 8) rozpatrywanie interwencji dotyczących stężenia tlenku węgla i natężenia hałasu w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych; Strona 4 / 14

5 9) opracowywania danych statystycznych ze swojej działalności i higienicznej oceny stanu sanitarnego; 10) opiniowanie i nadzór nad imprezami masowymi; 11) kontrole w zakresie stosowania kosmetyków i produktów biobójczych w kontrolowanych obiektach; 12) prowadzenie postępowania admistracyjnego i egzekucyjnego w zakresie spraw podlegających kompetencjom Sekcji. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy : 1) kontrola i nadzór sanitarny warunków produkcji, przechowywania, obrotu i jakości zdrowotnej środków spożywczych, kosmetyków, używek oraz przedmiotów użytku mających wpływ na zdrowie człowieka; 2) kontrola procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia ludzkiego. 2. Zadania swoje Sekcja realizuje poprzez : 1) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładami produkcyjnymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, używki i przedmioty użytku oraz nad środkami transportu, służącymi do przewozu żywności; 2) wydawanie postanowień zabezpieczających środki spożywcze w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, co do zdrowotnej jakości tych środków, do czasu przeprowadzenia potrzebnych badań; 3) nadzór nad warunkami sprzedaży grzybów; 4) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad żywnością importowaną; 5) udział w zwalczaniu chorób szerzących się drogą pokarmową i opracowywanie ognisk zbiorowych zachorowań z objawami ze strony układu pokarmowego; 6) pobieranie próbek środków spożywczych i przedmiotów użytku zgodnie z ustalonym planem; 7) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego w zakresie zagadnień dot. higieny żywności żywienia, i przedmiotów użytku i kosmetyków; 8) udzielanie instruktażu pracownikom kontrolowanych obiektów; 9) opracowywanie materiałów dotyczących stanu sanitarnego oraz informacji do jednostek nadrzędnych; 10) ocenę działania służb kontroli wewnętrznej w zakładach żywienia, żywności i przedmiotów użytku oraz ocena i analiza systemu HACCP; 11) nadzór sanitarny nad handlem okrężnym, targowiskami i imprezami okolicznościowymi; 12) działania w ramach funkcjonującego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (System RASFF); 13) działania w ramach Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX); 14) opiniowanie i nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w obiektach nauczania i wychowania; 15) nadzór nad nową żywnością, w tym GMO; 16) współpraca z Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących palenia tytoniu. Strona 5 / 14

6 Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, poprzez : 1) kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących: higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania; 1) prowadzenie postępowania administracyjno egzekucyjnego w stosunku do szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo- wychowawczych, placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 2) opracowywanie sprawozdań, raportów, informacji ocen i analiz w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego w oparciu o wyniki kontroli w placówkach nadzorowanych przez Sekcję HDiM, 3) rozpatrywanie interwencji składanych do PSSE w zakresie zagadnień dotyczących i nieprawidłowości w placówkach nadzorowanych przez Sekcję HDiM, 4) współpracę z innymi sekcjami PSSE oraz przedstawicielami administracji państwowej, samorządowej, dyrektorami nadzorowanych placówek, szkolnej służby zdrowia w celu tworzenia warunków dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed nieprawidłowościami środowiska fizycznego w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych ora placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, Sekcja Epidemiologii Do zadań Sekcji Epidemiologii należy: 1) prowadzenie bieżącej analizy epidemiologicznej na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie; 2) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem ognisk zbiorowych zachorowań z objawami ze strony przewodu pokarmowego; 3) prowadzenie prac mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego na terenie nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną; 4) zbiorcze planowanie ilości i rodzaju szczepionek, przewidzianych do realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz dystrybucja szczepionek; 5) analiza wykonawstwa szczepień obowiązkowych i zalecanych; 6) nadzór nad stałymi i czasowymi nosicielami pałeczek schorzeń jelitowych, wirusowych zapaleń wątroby, analiza sytuacji epidemiologicznej, wdrażanie odpowiedniego postępowania przeciwepidemicznego; 7) prowadzenie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną dochodzeń epidemiologicznych mających na celu zapobieganie i zwalczanie chorób odzwierzęcych i pasożytniczych; 8) nadzór, opiniowanie i kontrola nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego w podmiotach działalności leczniczej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji; 9) prowadzenie statystyki chorób zakaźnych; Strona 6 / 14

7 10) przyjmowanie próbek kału i wymazów do badań mikrobiologicznych; 11) przyjmowanie biologicznych wskaźników skuteczności procesów sterylizacji. Sekcja Higieny Pracy Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy, a w szczególności: 1) opracowywanie strategii nadzoru i kontroli zakładów pracy w zakresie higieny pracy; 2) przeprowadzanie kontroli w obiektach nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w zakresie: a) nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz prekursorami kategorii 2 i kategorii 3 oraz produktami biobójczymi; b) nadzoru nad warunkami pracy i stanem zdrowia pracowników narażonych na czynniki szkodliwe w tym rakotwórcze i mutagenne występujące w środowisku pracy; c) nadzoru nad warunkami pracy i stanem zdrowia pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy; d) nadzoru nad zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym. e) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych; f) opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy zachorowań na choroby zawodowe; g) rejestrowanie i ewidencjonowanie chorób zawodowych; h) współpraca w ramach porozumienia z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych; i) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy; j) współpraca z Sekcją Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w związku z opiniowaniem projektów dotyczących budowy lub przebudowy zakładów pracy w zakresie warunków pracy; k) sprawdzanie badań profilaktycznych w zakładach zatrudniających pracowników. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy kontrola i nadzór sanitarny w zakresie lokalizacji, zagospodarowania terenu, rozwiązań projektowych inwestycji i ich realizacji, a także rozwiązań projektowych i realizacji obiektów modernizowanych, a w szczególności: 1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; Strona 7 / 14

8 2) uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 3) kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej budowy i przebudowy obiektów budowlanych; 4) kontrola zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach; 5) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części; 6) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 7) określanie konieczności sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi i zakresu tego raportu. Stanowisko ds. Informatyki Zakres działania Stanowiska ds. Informatyki obejmuje: 1) wdrażanie programów zakupionych i otrzymanych z zewnątrz oraz przedkładanie propozycji rozwiązań w przypadku stwierdzenia błędów w ich funkcjonowaniu; 2) sprawowanie nadzoru nad siecią komputerową w Powiatowej Stacji; 3) koordynowanie spraw informatycznych; 4) obsługa techniczna strony internetowej zewnętrznej i wewnętrznej; 5) zarządzanie licencjami na oprogramowanie wykorzystywane w Stacji; 6) bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy sprzętu komputerowego; 7) pomoc typu help-desk dla pracowników; 8) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stosowanego w Powiatowej Stacji, 9) kontrola stosowanego sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji, 10) monitoring sieci komputerowej, stacji roboczych oraz działań podjętych przez pracowników z wykorzystaniem sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu; 11) udział w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych oraz komisjach przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 12) nadzór nad tworzeniem oraz egzekwowaniem polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Do zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy koordynacja oraz nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez podmioty lecznicze, a także współpraca w zakresie promocji zdrowia z innymi organizacjami i instytucjami, a w szczególności: Strona 8 / 14

9 1) inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 2) wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych na terenie powiatu działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; 3) opracowywanie, realizowanie i monitorowanie programów prozdrowotnych; 4) opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji na tematy prozdrowotne; 5) współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu w zakresie działań na rzecz zdrowia mieszkańców miasta i powiatu; 6) gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym osobom i instytucjom pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej; 7) pobudzania aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia; 8) realizacja interwencji programowych koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 9) realizacja interwencji nieprogramowych nakierowanych na lokalne potrzeby miasta i powiatu; 10) analizowanie sytuacji zdrowotnej na terenie miasta i powiatu z uwzględnieniem danych demograficznych, epidemiologicznych oraz sytuacji społecznej; 11) ocena działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, podmioty lecznicze, instytucje i organizacje. ODDZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 20 Oddział Ekonomiczno-Administracyjny dzieli się na : 1. Sekcję Administracyjno-Gospodarczą (AG) w tym: Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Składnicę akt; BHP, ppoż, OC i informacji niejawnych (BHP); 2. Stanowisko ds. Pracowniczych i Szkoleń (KS); Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy: 1) obsługa administracyjna i kancelaryjna w stopniu zapewniającym sprawne wykonywanie działalności podstawowej Powiatowej Stacji, 2) ścisłe przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych, 3) przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie postępowania z zakresu zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, 4) organizowanie usług związanych z ochroną mienia, Strona 9 / 14

10 5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia budynków, innego mienia i odpowiedzialnością cywilną, 6) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą, 7) prowadzenie spraw inwentarzowych, ewidencji i ruchu środków trwałych, 8) prowadzenie ewidencji opłat pocztowych, biletów komunikacji miejskiej, 9) prowadzenie ewidencji pieczątek, 10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 11) prowadzenie magazynów, prowadzenie gospodarki magazynowej, 12) realizowanie zamówień czasopism, książek i biuletynów, 13) zapewnienie utrzymania czystości i porządku w budynkach, 14) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, 15) realizacja zadań związanych z inwestycjami, remontami i eksploatacją budynków, 16) zapewnienie sprawnego działania wszelkich instalacji w budynkach wraz z określonymi przeglądami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 17) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwwybuchowego, przeciwporażeniowego prądem elektrycznym, 18) prowadzenie konserwacji, dokonywanie drobnych napraw, 19) zapewnienie serwisu naprawczego, legalizacji oraz orzeczeń technicznych dla urządzeń i sprzętu wykorzystywanych w powiatowej Stacji, 20) realizacja zamówień dotyczących wyposażenia w urządzenia, niezbędny sprzęt oraz materiały, 21) utrzymywanie porządku wokół obiektów Powiatowej Stacji ze szczególnym uwzględnieniem chodników, terenów zielonych i miejsc składowania odpadów; 22) realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych a w szczególności: a) klasyfikuje informacje niejawne; b) udostępnia informacje niejawne osobom uprawnionym; c) prowadzi postępowanie sprawdzające, w zakresie wynikającym z posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy; d) prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych; e) okresowo kontroluje ewidencję materiałów i obieg dokumentów niejawnych; f) podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych; g) w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom współpracuje z jednostkami służb ochrony państwa. 23) prowadzenie zagadnień bhp, ppoż, OC poprzez: a) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy : opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, prowadzenie dochodzeń powypadkowych, organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, współdziałanie z lekarzem profilaktykiem w ocenie stanu zdrowotności załogi oraz w prowadzeniu działalności profilaktycznej, przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach Strona 10 / 14

11 zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, b) w zakresie ochrony przeciwpożarowej: organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kontrolowanie stanu przeciwpożarowego w Powiatowej Stacji i przedstawianie wniosków; ścisłe przestrzeganie oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, c) w zakresie obrony cywilnej: prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem obrony cywilnej, planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej, opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej, nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu oraz materiałów obrony cywilnej w Powiatowej Stacji. 24) prowadzenie składnicy akt a w szczególności: a) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji, b) przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, c) porządkowanie przechowywanej dokumentacji, d) udostępnianie przechowywanej dokumentacji, wycofywanie dokumentacji ze stanu składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej, e) poszukiwanie w dokumentacji archiwalnej informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów, f) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu, g) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia Sekretariat Do zadań Sekretariatu należy obsługa administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego- Dyrektora Powiatowej Stacji, w tym w szczególności zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów między Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym a komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy Powiatowej Stacji oraz podmiotami zewnętrznymi. Stanowisko ds. Pracowniczych i Szkoleń Do zadań Stanowiska ds. Pracowniczych i Szkoleń należy: Strona 11 / 14

12 1) wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem stosunku pracy i jego ustaniem, 2) rejestracja zatrudnienia; 3) prowadzenie akt osobowych i kart ewidencji obecności w pracy pracowników Powiatowej Stacji, rejestracja i rozliczanie czasu pracy; 4) ustalanie terminów i przestrzeganie praw pracowników do urlopów, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, awansów i innych świadczeń pracowniczych; 5) udzielanie pracownikom niezbędnej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z przejściem na zaopatrzenie emerytalne lub innych świadczeń, 6) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do pracowników, 7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, 8) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń pracowników, w tym: a) czynności związane z ustalaniem potrzeb, kierowaniem na szkolenia i współpraca w tym zakresie z ośrodkami przeprowadzającymi szkolenia, b) rejestracja odbytych kursów i szkoleń, w tym szkoleń specjalizacyjnych; 9) dokumentowanie i sporządzanie umów z pracownikami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, 10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącym zatrudniania stażystów celem odbycia stażu w Powiatowej Stacji, 11) sporządzanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej działań antykorupcyjnych, 12) sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia do WSSE w Szczecinie, GUS i innych, 13) prowadzenie działalności socjalnej w zakresie obowiązującego w Powiatowej Stacji regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Do zadań Głównego Księgowego należy: 1) prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w sposób zapewniający ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem; 3) organizacyjny i merytoryczny nadzór i kontrola nad pobieraniem, odprowadzaniem i poddawaniem procesowi windykacji dochodów budżetowych, zgodnie z trybem określonym w przepisach dotyczących zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych; 4) akceptacja pod względem finansowym umów zawieranych przez Powiatową Stację; 5) sporządzanie dokumentacji zasad polityki rachunkowości Powiatowej Stacji; 6) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych Powiatowej Stacji; 7) przeprowadzanie, zgodnie z wytycznymi, analizy wykonywania środków budżetowych i pozabudżetowych; 8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 9) przedkładanie Dyrektorowi Stacji do zatwierdzenia przygotowanych zgodnie z wytycznymi, planów finansowych, dotyczących wydatków, dochodów budżetowych 10) nadzór nad całokształtem prac wykonywanych przez Sekcję Ekonomiczno-Finansową (FK), do zadań, której należy; współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonania budżetu Powiatowej Stacji, Strona 12 / 14

13 prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie kasy, kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty, ewidencja faktur, rachunków i zapłat dochodów budżetowych, opracowanie we współpracy z radcą prawnym dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności, rozliczanie dochodów budżetowych i ich windykacja, rozliczanie inwestycji, sporządzanie list wynagrodzeń pracowników i prowadzenie kart wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz ich rozliczenia, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy, rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przygotowywanie dokumentacji do ustalania rent i emerytur dla pracowników, opracowywanie i aktualizacja planów finansowych, sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych z wydatków i dochodów budżetowych, sporządzanie analiz z wykonania budżetu zgodnie z wytycznymi, pobieranie, wydawanie i rozliczanie mandatów karnych, opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Powiatowej Stacji dotyczących rachunkowości, a w szczególności polityki rachunkowości, zakładowego planu kont. STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy: 1) udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, zawieranych umów i innych czynności podejmowanych w ramach działalności Powiatowej Stacji; 2) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, dotyczącym działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie; 3) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uchybieniach w działalności poszczególnych Sekcji Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; 4) opiniowanie projektów decyzji, postanowień i pism procesowych w postępowaniu administracyjnym; 5) opracowywanie pozwów w sprawach cywilnych i innych pism procesowych w prowadzonych postępowaniach cywilnych i karnych; 6) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji; 7) prowadzenie spraw związanych z rejestracją Powiatowej Stacji w organach do tego powołanych; 8) reprezentacja Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym i administracyjnym; Strona 13 / 14

14 9) udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym działającym w Powiatowej Stacji na ich wniosek; 10) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej. 11) Prawa i obowiązki Radcy Prawnego określają odrębne przepisy. STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości należy: 1) koordynacja i nadzór nad pracami związanymi z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Powiatowej Stacji w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020; 2) udział w formułowaniu Polityki Jakości oraz celów i zadań jakościowych; 3) nadzór nad dokumentami systemu zarządzania: Księgą Jakości, Procedurami Ogólnymi, obejmujący ich przeglądanie, aktualizowanie, dokonywanie zmian,rozpowszechnianie i wycofywanie; 4) koordynacja i nadzorowanie działań związanych z auditami wewnętrznymi prowadzenie i przechowywanie zapisów dotyczących auditów oraz rejestru auditorów; 5) przygotowywanie przeglądów zarządzania, sporządzanie zapisów oraz nadzorowanie realizacji ustaleń z przeglądów zarządzania; 6) uruchamianie, monitorowanie i ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych po przeglądach zarządzania, auditach, kontrolach jednostek nadrzędnych, skargach i odwołaniach; 7) prowadzenie oraz nadzorowanie szkoleń wewnętrznych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, 8) wykonywanie sprawozdawczości w zakresie statystyki publicznej, 9) opracowywanie informacji, analiz i innych danych statystycznych, 10) wykonywanie wyznaczonych zadań w zakresie opracowywania Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji, 11) realizacja kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji. 28 Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu organizacyjnego. Strona 14 / 14

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne. ZATWIERDZAM Warszawa, dnia 8.04.2008 r. Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo