Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną Powiatowej Stacji, a w szczególności: 1) zasady zarządzania Powiatową Stacją, 2) obowiązki kierowników komórek organizacyjnych, 3) szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Obszar działania Powiatowej Stacji obejmuje: Gminę Świebodzin (w tym miasto Świebodzin) oraz gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Zbąszynek. 2. Siedzibą Powiatowej Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie miasto Świebodzin. 3 Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych Rozdział II Zasady zarządzania 4 1. Powiatową Stacją kieruje Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie, zwany dalej Dyrektorem Powiatowej Stacji, który organizuje pracę Powiatowej Stacji, a w szczególności: 1) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Powiatowej Stacji, 2) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje działalność, nadzoruje i kieruje pracą kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, 3) przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji plany pracy Powiatowej Stacji, oraz zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa, 1

2 4) ustala politykę kadrową w Powiatowej Stacji i jest pracodawcą wszystkich jej pracowników, 5) sprawuje nadzór nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania skarg i interwencji. 2. Dyrektor Powiatowej Stacji reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Powiatowej Stacji wykonuje zadania przy pomocy Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego i kierowników komórek organizacyjnych. 2. Dyrektor Powiatowej Stacji może ustanowić pełnomocników do dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych. 3. Dyrektora Powiatowej Stacji zastępują: upoważniony Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego lub upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych. 4. Dyrektor Powiatowej Stacji kieruje bezpośrednio pracą wszystkich komórek organizacyjnych. 6 Kierownicy komórek organizacyjnych i stanowisk równorzędnych ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych im zadań, a ponadto: 1) kierują pracą podległego zespołu, 2) nadzorują opracowywanie planów pracy, sprawozdawczości oraz kontrolują realizację zaplanowanych prac, 3) koordynują prace w obrębie komórki organizacyjnej, między komórkami organizacyjnymi, 4) biorą osobisty udział w kontrolach terenowych, 5) organizują szkolenia podległych pracowników Powiatowej Stacji, 6) opracowują okresowe analizy stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej, 7) sprawują nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym, stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przedstawiają Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu projekty postanowień i decyzji administracyjnych, 8) nadzorują przyjmowanie skarg i wniosków oraz prawidłowe i terminowe ich załatwianie, 9) przedstawiają Dyrektorowi Powiatowej Stacji wnioski w sprawach kadrowych, płacowych, awansowania i karania podległych pracowników, 10) sprawują nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej, 11) sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu pracy, w tym dyscypliny pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 12) wykonują inne prace zlecone przez jednostkę nadrzędną. Rozdział III Struktura organizacyjna 7 2

3 W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne: I Oddział Nadzoru Sanitarnego: 1. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. 2. Samodzielne Stanowiska Epidemiologii. 3. Samodzielne Stanowiska Higieny Komunalnej. 4. Samodzielne Stanowiska Higieny Pracy. 5. Samodzielne Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży. 6. Samodzielne Stanowisko Oświaty Zdrowotnej. 7. Samodzielne Stanowisko Zapobiegawcze Nadzoru Sanitarnego. II Oddział Ekonomiczny i Administracyjny 1. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych i Statystyki. 2. Samodzielne Stanowiska ds. Gospodarczych, P.Poż. i BHP. 3. Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej. III Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. IV Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy. V. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Rozdział IV Zadania Komórek Organizacyjnych Powiatowej Stacji 8 I. Do zadań Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. 1. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez: 1) prowadzenie działalności kontrolnej, 2) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, 3) rozpatrywanie skarg i wniosków, 4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji o realizacji zadań, sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym na podległym terenie, 5) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników nadzoru Powiatowej Stacji, 6) współdziałanie z jednostkami administracji publicznej, organizacjami społecznozawodowymi i pozarządowymi oraz poszczególnych komórek organizacyjnych między sobą, 7) podejmowanie innych działań wynikających z poleceń jednostki nadrzędnej Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, wchodzącej w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy sprawowanie nadzoru nad warunkami 3

4 zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. 2. Sekcja realizuje zadania zawarte w ust. 1 poprzez: 1) kontrolę i nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych, substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i innych składników żywności oraz przedmiotów użytku i jakością żywienia ludzi, 2) kontrolę i nadzór sanitarny nad warunkami produkcji i dystrybucji środków spożywczych i przedmiotów użytku, 3) współudział w likwidacji i opracowywaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, 4) podejmowanie innych działań na rzecz polepszania jakości zdrowotnej środków spożywczych, jakości żywienia ludzi i przedmiotów użytku, 5) dokonywanie oceny prawidłowości i skuteczności Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) oraz analiz ryzyka, na które narażona może być żywność w procesie produkcji lub w obrocie, 6) współudział w prowadzeniu Systemu Wczesnego ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) Do zadań Samodzielnego Stanowiska Epidemiologii, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz innych chorób mogących występować epidemicznie. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizuje się poprzez: 1) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów, 2) ustalenie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 3) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, 4) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom i personelowi pomocniczo-lekarskiemu w placówkach, 5) sprawowanie nadzoru epidemicznego na obszarze działania Powiatowej Stacji, w tym w zakresie zagrożeń bioterrorystycznych, 6) zwalczanie ognisk epidemicznych obszarze kierowanie akcjami p/epidem., 7) organizowanie izolacji chorych podejrzanych choroby zakaźne oraz nadzór nad właściwym transportem chorych, 8) przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chorób zakaźnych oraz w przypadkach awaryjnych, 9) obserwację ognisk chorób zakaźnych, kontrolę stanu zdrowia mieszkańców, organizowanie w razie potrzeby kwarantanny itp. czynności zmierzających do likwidacji ognisk epidemicznych, 10) ewidencjonowanie, badanie i nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, 4

5 koordynowanie i kontrolę działalności placówek wykonujących zadanie sanitarnoepidemiologiczne, 11) opracowywanie programów doszkalania i podnoszenia kwalifikacji pracowników zakładów służby zdrowia oraz aktywu społecznego w zakresie zagadnień epidemiologii i przeprowadzenia tych szkoleń, 12) nadzór nad szczepieniami ochronnymi, 13) dokonywanie w celach p/epidemicznych przeglądów sanitarnych określonych grup ludności Do zadań Samodzielnego Stanowiska Higieny Komunalnej, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska, wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powietrzem atmosferycznym i glebą, stanem sanitarnym osiedli, obiektów użyteczności publicznej i publicznych środków transportu oraz miejsc zbiorowego wypoczynku. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez: 1) kontrole stanu sanitarnego osiedli, obiektów, budowli i urządzeń, 2) pobieranie do badania prób wody i ścieków, powietrza atmosferycznego gleby, 3) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad oczyszczaniem atmosferycznego unieszkodliwianiem ścieków pochodzących z zakładów służby zdrowia, 4) nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich a także nad ekshumacją i miejscami chowania zmarłych, 5) udział w opiniowaniu lokalizacji obiektów komunalnych innych mogących ujemnie oddziaływać na środowisko naturalne, 6) opiniowanie sposobu usuwania i składowania odpadów oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i składowaniem, 7) kontrola i nadzór nad środkami transportu osobowego w zakresie warunków higieniczno - sanitarnych przewozu ludności, 8) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności, 9) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, 10) współudział w zapobieganiu i zwalczaniu ognisk epidemicznych, akcjach przeciwpowodziowych i działaniach związanych z bioterroryzmem. 11) prowadzenie monitoringu jakości wody, 12) pobór prób i przygotowanie ich do badań laboratoryjnych prowadzenie stosownych rejestrów i dokumentów, wydawanie wyników badań w tym wyników zarchiwizowanych z lat poprzednich, prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z gospodarką próbami Do zadań Samodzielnego Stanowiska Higieny Pracy, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy: 1) zapobieganie chorobom i zatruciom zawodowym oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie, 5

6 2) sprawowania nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez: 1) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków zdrowotnych środowiska pracy; 2) sprawowanie nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi; 3) sprawowanie nadzoru nad prekursorami kategorii 2 i 3 oraz współpraca z policją w zakresie sprawowanego nadzoru: 4) zbieranie,,informacji o czynnikach rakotwórczych występujących w zakładach pracy oraz weryfikację danych; 5) analiza stanu higieny i epidemiologii chorób zawodowych na terenie powiatu oraz skutków biologicznych narażenia zawodowego; 6) sprawowanie nadzoru nad produkcją, stosowaniem i obrotem środkami biobójczymi w zakresie określonym ustawą o produktach biobójczych; 7) nadzór nad środkami ochrony roślin; 8) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy z zakładami opieki zdrowotnej i lekarzami zajmującymi się opieką profilaktyczną nad pracownikami; 9) sprawowanie kontroli zakładów pracy o istotnym narażeniu zawodowym: 10) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach chorób zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami Do zadań Samodzielnego Stanowiska Higieny Dzieci i Młodzieży, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy nadzór nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Zadania zawarte w ust. 1 oddział realizuje poprzez: 1) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego placówek oświatowo-wychowawczych oraz ośrodków wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 2) kontrolowanie stanu higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, 3) dokonywanie ocen teoretycznych żywienia, 4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 5) kontrolowanie higieny procesów nauczania Do zadań Samodzielnego Stanowiska Oświaty Zdrowotnej, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez : 1) inicjacje i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i 6

7 racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 2) pobudzanie aktywności społecznej do działania na rzecz własnego zdrowia. 3) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, 4) sporządzanie ocen działalności oświatowo-zdrowotnej przeprowadzanych przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizuje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności, 5) zapobieganie uzależnieniom, szczególnie w zakresie alkoholizmu, narkomanii i nikotyzmu. 15 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Nadzoru Zapobiegawczego, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy: 1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania terenu przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, 2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem higienicznym zdrowotnych dotyczących: a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, b) b) nowych materiałów procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub w budownictwie, 3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, 4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej, gospodarczej, technicznej oraz ochrony przeciwpożarowej, zatrudnienia, spraw osobowych oraz socjalno-bytowych w zakładzie. 2. Zadania zawarte w ustępie 1 realizowane są poprzez: 1) utrzymanie pełnej sprawności technicznej aparatury i sprzętu laboratoryjnego, urządzeń techniczno-gospodarczych, lokalu oraz instalacji sanitarnoenergetycznych, 2) gospodarowanie majątkiem Powiatowej Stacji oraz zabezpieczanie go, 3) zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz czuwanie nad ładem, porządkiem i estetyką zakładu, 4) dokonywanie analiz i planowanie zakupów materiałów gospodarczych, biurowych, druków, książek, sprzętu biurowego. 17 7

8 Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Administracyjnych i Statystyki wchodzącego w skład Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: 1) zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych, sporządzanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego oraz oceny działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podległym terenie, 2) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem sekretariatu, tj. obsługa telefonu, faxu, kserokopiarki, komputera, 3) prowadzenie spraw pracowniczych w tym dotyczących zatrudniania i zwalniania oraz socjalnych i bytowych. 4) Prowadzenie spraw w zakresie narad i szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. 18 Do zadań Samodzielnych Stanowisk ds. Gospodarczych, P.Pożarowych i BHP wchodzących w skład Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: 1) prowadzenie spraw remontów, konserwacji pomieszczeń, urządzeń i inwentarza Powiatowej Stacji, 2) okresowe przeprowadzanie ocen warunków pracy i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 3) prowadzenie spraw bezpieczeństwa PPOŻ i BHP, 4) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, 5) prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem na życie pracowników, 6) prowadzenie dokumentów kasowych oraz kasy podręcznej, 7) dokonywanie napraw bieżących i konserwacji urządzeń i sprzętu, 8) utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, 9) przewóz pracowników, prób żywnościowych, sanitarnych wg potrzeb Powiatowej Stacji. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obrony Cywilnej wchodzącego w skład Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć dotyczących: - spraw obronnych z dziedziny OC, - działalność planistyczną i prac organizacyjnych, - łączności, powszechnego ostrzegania i alarmowania, - ochrony przed skażeniami, - działalności szkoleniowej, - upowszechnianiu obrony cywilnej, - zaopatrzenia inżynieryjno technicznego, - zaopatrzenia materiałowo technicznego Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy: 8

9 1) obsługa prawna, w zakresie postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczeniach, 2) obsługa prawna Powiatowej Stacji jako zakładu opieki zdrowotnej w zakresie spraw majątkowych, organizacyjnych prawnych łącznie z zastępstwem prawnym, 3) współdziałanie w załatwianiu przez poszczególne komórki organizacyjne spraw postępowania egzekucyjnego w administracji oraz kierowania spraw na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym sygnowania prawidłowości projektów decyzji i postanowień, 4) udzielanie opinii prawnych, 5) szkolenie pracowników i informowanie ich o zmianach w zakresie przepisów prawnych, 6) wykonywanie czynności określonych w przepisach o radcach prawnych. 21 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego poza zdaniami określonymi w odrębnych przepisach należy zapewnienie Powiatowej Stacji należytej obsługi w zakresie spraw budżetowo gospodarczych, a w szczególności: 1) planowanie i wykonawstwo finansowe, 2) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie bilansów okresowych, 3) obsługa programów komputerowych w zakresie ewidencji finansowo-księgowej, płacowej, podatkowej, 4) obliczanie wynagrodzeń pracowników Powiatowej Stacji, sporządzanie list płatniczych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłatą, 5) sprawozdawczość finansowa. 22 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy: : 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, 3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej, 4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, 5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, 7) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 8) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Powiatowej Stacji i wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa", 9) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i bieżące informowanie Dyrektora o przebiegu tej współpracy, 10) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie stanu nadzwyczajnego, 9

10 11) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie stanu nadzwyczajnego, 12) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozdział V Postanowienia końcowe Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji określa załącznik nr l do regulaminu. 2. Regulamin organizacji wewnętrznej został ustalony przez Dyrektora Powiatowej Stacji. 10

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o:

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 1 3 Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 1. Inspekcji - należy przez to rozumieć: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo