Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną Powiatowej Stacji, a w szczególności: 1) zasady zarządzania Powiatową Stacją, 2) obowiązki kierowników komórek organizacyjnych, 3) szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Obszar działania Powiatowej Stacji obejmuje: Gminę Świebodzin (w tym miasto Świebodzin) oraz gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Zbąszynek. 2. Siedzibą Powiatowej Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie miasto Świebodzin. 3 Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych Rozdział II Zasady zarządzania 4 1. Powiatową Stacją kieruje Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie, zwany dalej Dyrektorem Powiatowej Stacji, który organizuje pracę Powiatowej Stacji, a w szczególności: 1) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Powiatowej Stacji, 2) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje działalność, nadzoruje i kieruje pracą kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, 3) przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji plany pracy Powiatowej Stacji, oraz zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa, 1

2 4) ustala politykę kadrową w Powiatowej Stacji i jest pracodawcą wszystkich jej pracowników, 5) sprawuje nadzór nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania skarg i interwencji. 2. Dyrektor Powiatowej Stacji reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Powiatowej Stacji wykonuje zadania przy pomocy Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego i kierowników komórek organizacyjnych. 2. Dyrektor Powiatowej Stacji może ustanowić pełnomocników do dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych. 3. Dyrektora Powiatowej Stacji zastępują: upoważniony Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego lub upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych. 4. Dyrektor Powiatowej Stacji kieruje bezpośrednio pracą wszystkich komórek organizacyjnych. 6 Kierownicy komórek organizacyjnych i stanowisk równorzędnych ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych im zadań, a ponadto: 1) kierują pracą podległego zespołu, 2) nadzorują opracowywanie planów pracy, sprawozdawczości oraz kontrolują realizację zaplanowanych prac, 3) koordynują prace w obrębie komórki organizacyjnej, między komórkami organizacyjnymi, 4) biorą osobisty udział w kontrolach terenowych, 5) organizują szkolenia podległych pracowników Powiatowej Stacji, 6) opracowują okresowe analizy stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej, 7) sprawują nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym, stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przedstawiają Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu projekty postanowień i decyzji administracyjnych, 8) nadzorują przyjmowanie skarg i wniosków oraz prawidłowe i terminowe ich załatwianie, 9) przedstawiają Dyrektorowi Powiatowej Stacji wnioski w sprawach kadrowych, płacowych, awansowania i karania podległych pracowników, 10) sprawują nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej, 11) sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu pracy, w tym dyscypliny pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 12) wykonują inne prace zlecone przez jednostkę nadrzędną. Rozdział III Struktura organizacyjna 7 2

3 W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne: I Oddział Nadzoru Sanitarnego: 1. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. 2. Samodzielne Stanowiska Epidemiologii. 3. Samodzielne Stanowiska Higieny Komunalnej. 4. Samodzielne Stanowiska Higieny Pracy. 5. Samodzielne Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży. 6. Samodzielne Stanowisko Oświaty Zdrowotnej. 7. Samodzielne Stanowisko Zapobiegawcze Nadzoru Sanitarnego. II Oddział Ekonomiczny i Administracyjny 1. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych i Statystyki. 2. Samodzielne Stanowiska ds. Gospodarczych, P.Poż. i BHP. 3. Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej. III Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. IV Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy. V. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Rozdział IV Zadania Komórek Organizacyjnych Powiatowej Stacji 8 I. Do zadań Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. 1. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez: 1) prowadzenie działalności kontrolnej, 2) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, 3) rozpatrywanie skarg i wniosków, 4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji o realizacji zadań, sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym na podległym terenie, 5) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników nadzoru Powiatowej Stacji, 6) współdziałanie z jednostkami administracji publicznej, organizacjami społecznozawodowymi i pozarządowymi oraz poszczególnych komórek organizacyjnych między sobą, 7) podejmowanie innych działań wynikających z poleceń jednostki nadrzędnej Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, wchodzącej w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy sprawowanie nadzoru nad warunkami 3

4 zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. 2. Sekcja realizuje zadania zawarte w ust. 1 poprzez: 1) kontrolę i nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych, substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i innych składników żywności oraz przedmiotów użytku i jakością żywienia ludzi, 2) kontrolę i nadzór sanitarny nad warunkami produkcji i dystrybucji środków spożywczych i przedmiotów użytku, 3) współudział w likwidacji i opracowywaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, 4) podejmowanie innych działań na rzecz polepszania jakości zdrowotnej środków spożywczych, jakości żywienia ludzi i przedmiotów użytku, 5) dokonywanie oceny prawidłowości i skuteczności Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) oraz analiz ryzyka, na które narażona może być żywność w procesie produkcji lub w obrocie, 6) współudział w prowadzeniu Systemu Wczesnego ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) Do zadań Samodzielnego Stanowiska Epidemiologii, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz innych chorób mogących występować epidemicznie. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizuje się poprzez: 1) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów, 2) ustalenie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 3) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, 4) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom i personelowi pomocniczo-lekarskiemu w placówkach, 5) sprawowanie nadzoru epidemicznego na obszarze działania Powiatowej Stacji, w tym w zakresie zagrożeń bioterrorystycznych, 6) zwalczanie ognisk epidemicznych obszarze kierowanie akcjami p/epidem., 7) organizowanie izolacji chorych podejrzanych choroby zakaźne oraz nadzór nad właściwym transportem chorych, 8) przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chorób zakaźnych oraz w przypadkach awaryjnych, 9) obserwację ognisk chorób zakaźnych, kontrolę stanu zdrowia mieszkańców, organizowanie w razie potrzeby kwarantanny itp. czynności zmierzających do likwidacji ognisk epidemicznych, 10) ewidencjonowanie, badanie i nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, 4

5 koordynowanie i kontrolę działalności placówek wykonujących zadanie sanitarnoepidemiologiczne, 11) opracowywanie programów doszkalania i podnoszenia kwalifikacji pracowników zakładów służby zdrowia oraz aktywu społecznego w zakresie zagadnień epidemiologii i przeprowadzenia tych szkoleń, 12) nadzór nad szczepieniami ochronnymi, 13) dokonywanie w celach p/epidemicznych przeglądów sanitarnych określonych grup ludności Do zadań Samodzielnego Stanowiska Higieny Komunalnej, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska, wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powietrzem atmosferycznym i glebą, stanem sanitarnym osiedli, obiektów użyteczności publicznej i publicznych środków transportu oraz miejsc zbiorowego wypoczynku. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez: 1) kontrole stanu sanitarnego osiedli, obiektów, budowli i urządzeń, 2) pobieranie do badania prób wody i ścieków, powietrza atmosferycznego gleby, 3) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad oczyszczaniem atmosferycznego unieszkodliwianiem ścieków pochodzących z zakładów służby zdrowia, 4) nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich a także nad ekshumacją i miejscami chowania zmarłych, 5) udział w opiniowaniu lokalizacji obiektów komunalnych innych mogących ujemnie oddziaływać na środowisko naturalne, 6) opiniowanie sposobu usuwania i składowania odpadów oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i składowaniem, 7) kontrola i nadzór nad środkami transportu osobowego w zakresie warunków higieniczno - sanitarnych przewozu ludności, 8) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności, 9) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, 10) współudział w zapobieganiu i zwalczaniu ognisk epidemicznych, akcjach przeciwpowodziowych i działaniach związanych z bioterroryzmem. 11) prowadzenie monitoringu jakości wody, 12) pobór prób i przygotowanie ich do badań laboratoryjnych prowadzenie stosownych rejestrów i dokumentów, wydawanie wyników badań w tym wyników zarchiwizowanych z lat poprzednich, prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z gospodarką próbami Do zadań Samodzielnego Stanowiska Higieny Pracy, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy: 1) zapobieganie chorobom i zatruciom zawodowym oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie, 5

6 2) sprawowania nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez: 1) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków zdrowotnych środowiska pracy; 2) sprawowanie nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi; 3) sprawowanie nadzoru nad prekursorami kategorii 2 i 3 oraz współpraca z policją w zakresie sprawowanego nadzoru: 4) zbieranie,,informacji o czynnikach rakotwórczych występujących w zakładach pracy oraz weryfikację danych; 5) analiza stanu higieny i epidemiologii chorób zawodowych na terenie powiatu oraz skutków biologicznych narażenia zawodowego; 6) sprawowanie nadzoru nad produkcją, stosowaniem i obrotem środkami biobójczymi w zakresie określonym ustawą o produktach biobójczych; 7) nadzór nad środkami ochrony roślin; 8) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy z zakładami opieki zdrowotnej i lekarzami zajmującymi się opieką profilaktyczną nad pracownikami; 9) sprawowanie kontroli zakładów pracy o istotnym narażeniu zawodowym: 10) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach chorób zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami Do zadań Samodzielnego Stanowiska Higieny Dzieci i Młodzieży, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy nadzór nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Zadania zawarte w ust. 1 oddział realizuje poprzez: 1) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego placówek oświatowo-wychowawczych oraz ośrodków wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 2) kontrolowanie stanu higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, 3) dokonywanie ocen teoretycznych żywienia, 4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 5) kontrolowanie higieny procesów nauczania Do zadań Samodzielnego Stanowiska Oświaty Zdrowotnej, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń. 2. Zadania zawarte w ust. 1 realizowane są poprzez : 1) inicjacje i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i 6

7 racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 2) pobudzanie aktywności społecznej do działania na rzecz własnego zdrowia. 3) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, 4) sporządzanie ocen działalności oświatowo-zdrowotnej przeprowadzanych przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizuje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności, 5) zapobieganie uzależnieniom, szczególnie w zakresie alkoholizmu, narkomanii i nikotyzmu. 15 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Nadzoru Zapobiegawczego, wchodzącego w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego, należy: 1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania terenu przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, 2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem higienicznym zdrowotnych dotyczących: a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, b) b) nowych materiałów procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub w budownictwie, 3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, 4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej, gospodarczej, technicznej oraz ochrony przeciwpożarowej, zatrudnienia, spraw osobowych oraz socjalno-bytowych w zakładzie. 2. Zadania zawarte w ustępie 1 realizowane są poprzez: 1) utrzymanie pełnej sprawności technicznej aparatury i sprzętu laboratoryjnego, urządzeń techniczno-gospodarczych, lokalu oraz instalacji sanitarnoenergetycznych, 2) gospodarowanie majątkiem Powiatowej Stacji oraz zabezpieczanie go, 3) zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz czuwanie nad ładem, porządkiem i estetyką zakładu, 4) dokonywanie analiz i planowanie zakupów materiałów gospodarczych, biurowych, druków, książek, sprzętu biurowego. 17 7

8 Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Administracyjnych i Statystyki wchodzącego w skład Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: 1) zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych, sporządzanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego oraz oceny działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podległym terenie, 2) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem sekretariatu, tj. obsługa telefonu, faxu, kserokopiarki, komputera, 3) prowadzenie spraw pracowniczych w tym dotyczących zatrudniania i zwalniania oraz socjalnych i bytowych. 4) Prowadzenie spraw w zakresie narad i szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. 18 Do zadań Samodzielnych Stanowisk ds. Gospodarczych, P.Pożarowych i BHP wchodzących w skład Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: 1) prowadzenie spraw remontów, konserwacji pomieszczeń, urządzeń i inwentarza Powiatowej Stacji, 2) okresowe przeprowadzanie ocen warunków pracy i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 3) prowadzenie spraw bezpieczeństwa PPOŻ i BHP, 4) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, 5) prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem na życie pracowników, 6) prowadzenie dokumentów kasowych oraz kasy podręcznej, 7) dokonywanie napraw bieżących i konserwacji urządzeń i sprzętu, 8) utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, 9) przewóz pracowników, prób żywnościowych, sanitarnych wg potrzeb Powiatowej Stacji. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obrony Cywilnej wchodzącego w skład Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć dotyczących: - spraw obronnych z dziedziny OC, - działalność planistyczną i prac organizacyjnych, - łączności, powszechnego ostrzegania i alarmowania, - ochrony przed skażeniami, - działalności szkoleniowej, - upowszechnianiu obrony cywilnej, - zaopatrzenia inżynieryjno technicznego, - zaopatrzenia materiałowo technicznego Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy: 8

9 1) obsługa prawna, w zakresie postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczeniach, 2) obsługa prawna Powiatowej Stacji jako zakładu opieki zdrowotnej w zakresie spraw majątkowych, organizacyjnych prawnych łącznie z zastępstwem prawnym, 3) współdziałanie w załatwianiu przez poszczególne komórki organizacyjne spraw postępowania egzekucyjnego w administracji oraz kierowania spraw na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym sygnowania prawidłowości projektów decyzji i postanowień, 4) udzielanie opinii prawnych, 5) szkolenie pracowników i informowanie ich o zmianach w zakresie przepisów prawnych, 6) wykonywanie czynności określonych w przepisach o radcach prawnych. 21 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego poza zdaniami określonymi w odrębnych przepisach należy zapewnienie Powiatowej Stacji należytej obsługi w zakresie spraw budżetowo gospodarczych, a w szczególności: 1) planowanie i wykonawstwo finansowe, 2) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie bilansów okresowych, 3) obsługa programów komputerowych w zakresie ewidencji finansowo-księgowej, płacowej, podatkowej, 4) obliczanie wynagrodzeń pracowników Powiatowej Stacji, sporządzanie list płatniczych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłatą, 5) sprawozdawczość finansowa. 22 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy: : 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, 3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej, 4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, 5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, 7) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 8) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Powiatowej Stacji i wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa", 9) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i bieżące informowanie Dyrektora o przebiegu tej współpracy, 10) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie stanu nadzwyczajnego, 9

10 11) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie stanu nadzwyczajnego, 12) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozdział V Postanowienia końcowe Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji określa załącznik nr l do regulaminu. 2. Regulamin organizacji wewnętrznej został ustalony przez Dyrektora Powiatowej Stacji. 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie z dnia 24.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniem GIP z dnia 28 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (1) (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2) Art. 1. (3) Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y. w B r o w i n i e ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y. w B r o w i n i e ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia... R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y D o m u P o m o c y S p o ł e c z n e j w B r o w i n i e ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r. Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Opolu Na podstawie 5 ust. 3 Statutu Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu Podstawy prawne działania Inspektoratu: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zatwierdzam

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zatwierdzam Zakład Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzam. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NADZIEJEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik do uchwały Nr XLVII/403/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010 roku Rozdział I Przepisy ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo