REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum poprzez podejmowanie w tym zakresie działań określonych w 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. Nr 85 poz. 592 oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 180). 2. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum. 3. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje pracę Działu Dozymetrii. 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora wyznaczony przez Dyrektora Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy: 1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjnych; 2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansowo-Księgowych Głównego Księgowego. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjnych należy: 1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych: a) Działu Kontroli Jakości, b) Działu Szkoleń i Organizacji Ochrony Radiologicznej; 2) przygotowanie propozycji rocznego planu pracy na podstawie materiałów opracowanych przez podległe mu komórki organizacyjne; 3) przygotowywanie informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie i w terminach określonych przez Dyrektora;

2 4) występowanie z propozycjami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, awansowania, przeszeregowania, premiowania, nagradzania, wyróżniania, zmiany warunków pracy, udzielania kar regulaminowych pracownikom podległych mu komórek organizacyjnych; 5) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przez pracowników podległych mu komórek organizacyjnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień; 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 3. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansowo-Księgowych Głównego Księgowego należy: 1) bezpośrednie nadzorowanie pracy Działu Organizacyjno-Prawnego; 2) prowadzenie rachunkowości Centrum; 3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 6) analizowanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Centrum; 7) opracowywanie projektu planu finansowego Centrum; 8) sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania i projektów sprawozdań finansowych Centrum; 9) opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków; 10) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji; 11) współpraca przy opracowaniu projektów innych zarządzeń wewnętrznych; 12) prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń wewnętrznych; 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

3 4. 1. Pracą poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych komórek organizacyjnych. 2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy: 1) kierowanie pracą danej komórki organizacyjnej; 2) przygotowanie propozycji rocznego planu pracy danej komórki organizacyjnej; 3) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników danej komórki organizacyjnej; 4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań danej komórki organizacyjnej; 5) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień; 6) współpraca przy opracowaniu wniosków dotyczących planowanych zamówień publicznych; 7) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy danej komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora; 8) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. 5. Do zadań Działu Dozymetrii należy: 1) przeprowadzanie przesiewowych pomiarów powierzchniowej dawki wejściowej dla różnych rodzajów badań rentgenodiagnostycznych; 2) prowadzenie pomiarów kontrolnych dawek indywidualnych otrzymywanych przez personel oraz opracowywanie na tej podstawie wniosków, prognoz i analiz; 3) w zakresie przeprowadzania w okresach 5-letnich oceny dawki dla ludności w wynikającej z medycznych zastosowań promieniowania jonizującego: a) opracowanie systemu pozyskiwania informacji o częstości zabiegów diagnostycznych i leczniczych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, b) wyjaśnienie przyczyn zmian wartości ocenianej dawki, c) publikowanie wyników oceny; 4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

4 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 6. Do zadań Działu Kontroli Jakości należy: 1) certyfikowanie laboratoriów prowadzących dla celów ochrony radiologicznej pacjentów ocenę parametrów technicznych aparatury rentgenodiagnostycznej; 2) wspomaganie i konsultowanie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia systemów zarządzania jakością związanych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; 3) wspomaganie merytoryczne działalności prowadzącej do akredytacji komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych; 4) wspomaganie procesu akredytacji laboratoriów prowadzących ocenę parametrów technicznych urządzeń radiologicznych; 5) analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych i opracowywanie wniosków w tych sprawach; 6) wspomaganie merytoryczne działalności konsultantów krajowych biorących udział w wyjaśnianiu przyczyn wypadków; 7) uczestniczenie w powypadkowych audytach klinicznych; 8) analizowanie przyczyn i okoliczności błędów dozymetrycznych oraz wypadków wynikających z awarii urządzeń radiologicznych; 9) skalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru promieniowania jonizującego dla celów ochrony radiologicznej personelu i pacjenta; 10) organizowanie pomiarów porównawczych dla laboratoriów wykonujących specjalistyczne testy kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych; 11) przedstawienie propozycji dotyczących kierunków i planów rozwoju bazy materialnej w zakresie stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych; 12) prowadzenie badań pilotażowych przed wdrożeniem do stosowania nowych metod pomiarowych; 13) doradztwo w sprawach zakupu aparatury kontrolno-pomiarowej dla oceny parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych; 14) monitorowanie światowego postępu w dziedzinie aparatury pomiarowej i ocen parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych; 15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

5 16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjnych lub Dyrektora. 7. Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należy: 1) organizowanie i prowadzenie systemu informacji naukowej, technicznej i prawnej z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów i personelu; 2) inicjowanie działań prowadzących do pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej w celu organizacyjnego i technicznego rozwoju systemu nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony radiologicznej; 3) monitorowanie działalności Komisji Europejskiej w zakresie proponowanych i wprowadzanych zmian prawnych, zaleceń i innych dokumentów mogących wpływać na przepisy polskiego prawa w zakresie ochrony radiologicznej w medycynie i jakości świadczonych usług; 4) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w celu podjęcia inicjatywy prawodawczej; 5) udział w grupach i zespołach roboczych ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowujących lub opiniujących projekty przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej w medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego; 6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie opiniowania projektów przepisów w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta; 7) prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowej wynikającej z przepisów prawa pracy na rzecz Centrum; 8) opiniowanie lub udział w opracowywaniu projektów umów i porozumień, a także uzgadnianie lub udział w uzgadnianiu tych projektów; 9) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowania określonych norm prawnych związanych z bieżącą działalnością Centrum; 10) informowanie Dyrektora o uchybieniach w funkcjonowaniu Centrum w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; 11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

6 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Finansowo- Księgowych Głównego Księgowego lub Dyrektora. 8. Do zadań Działu Szkoleń i Organizacji Ochrony Radiologicznej należy: 1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów i personelu; 2) analizowanie informacji uzyskiwanych w wyniku działalności kontrolnej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 3) udzielanie konsultacji pracownikom komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie podejmowania decyzji dotyczących ochrony radiologicznej; 4) analizowanie i ocenianie działalności podmiotów zaangażowanych w procesy wdrażania wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych; 5) przedstawianie propozycji w zakresie priorytetów wdrożenia systemów ochrony radiologicznej pacjentów i personelu; 6) współpraca z właściwymi towarzystwami naukowymi w celu wymiany informacji i wzajemnej konsultacji projektów rozwoju medycznych zastosowań promieniowania jonizującego; 7) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej oraz opracowywanie, tłumaczenie i publikowanie materiałów szkoleniowych; 8) współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach informowania społeczeństwa o medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego; 9) prowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych; 10) współdziałanie z konsultantami krajowymi opracowującymi programy specjalizacji dla lekarzy; 11) upowszechnianie wymagań Unii Europejskiej w zakresie kształcenia specjalistycznego lekarzy różnych dziedzin; 12) opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony radiologicznej dla potrzeb szkolenia lekarzy w ramach specjalizacji;

7 13) opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony radiologicznej dla pielęgniarek i położnych; 14) prowadzenie działalności upowszechniającej nowe metody i procedury pomiarowe i szkolenie w tym zakresie; 15) opracowywanie, tłumaczenie oraz publikowanie materiałów szkoleniowych z zakresu medycznych zastosowań promieniowania i ochrony radiologicznej pacjentów i personelu; 16) współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z realizacją zadań Centrum, mających związek z medycznymi zastosowaniami promieniowania jonizującego oraz w zakresie ustalania wspólnych zasad inicjowania i wdrażania programów prowadzących do rozwoju ochrony radiologicznej oraz sposobu wymiany informacji i organizacji szkoleń; 17) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum; 18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjnych lub Dyrektora. 9. Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ mgr Aneta Krawiec Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo