REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. zwanej dalej Powiatową Stacją. 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim działa na podstawie następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851; z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206); 3) zarządzenia Nr 110/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego; 4) niniejszego regulaminu organizacyjnego. Rozdział II Zasady kierowania Powiatową Stacją 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji realizuje cele i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kieruje Powiatową Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. 4. Dyrektor Powiatowej Stacji zwany dalej Dyrektorem Stacji kieruje Powiatową Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, reprezentuje ją na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników. 5.W czasie nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. zastępstwo pełni wyznaczona osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego. 6. Główny Księgowy kieruje całokształtem spraw budżetowo- finansowych, odpowiada za realizację budżetu oraz za prawidłowe wykonywanie zadań Sekcji Ekonomicznej. 7.1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. wykonuje swoje działania w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością. 2. Nadzór nad zarządzaniem jakością sprawuje Kierownik do Spraw Jakości poprzez: 1) nadzorowanie funkcjonowania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w Powiatowej Stacji; 2) rozpowszechnianie nowo wydanych dokumentów, zmian w dokumentach oraz wycofywanie dokumentów nieaktualnych; 3) organizowanie i zarządzanie programem auditów wewnętrznych; 4) planowanie i przygotowywanie przeglądów zarządzania; 2

3 5) prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu jakości; 6) odpowiedzialność za realizację i dokumentację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w zakresie systemu jakości; 7) inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących po przeglądach, auditach i wynikach kontroli zewnętrznej oraz skargach. 8. Zadania dla kierowników oddziałów, sekcji oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Dyrektor Powiatowej Stacji w szczegółowych zakresach czynności. 9. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe wykonywanie powierzonych im zadań, a ponadto: 1) organizują i koordynują pracę w podległych im komórkach organizacyjnych; 2) ponoszą odpowiedzialność za prawidłową i terminową organizację zadań przez pracowników podległych komórek organizacyjnych; 3) nadzorują sporządzanie planów pracy, ich realizację oraz wymaganą sprawozdawczość; 4) wstępnie aprobują projekty decyzji i postanowień oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym; 5) sprawują nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników, właściwym wykorzystaniem czasu pracy oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych; 6) współdziałają z kierownikami innych komórek organizacyjnych w realizacji zadań w sprawach wymagających kompleksowego rozwiązania; 7) sprawują nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 8) ponoszą odpowiedzialność za mienie przekazane do dyspozycji kierowanych przez nich komórek organizacyjnych; 9) wnioskują w przedmiocie przyjmowania i zwalniania pracowników, awansowania, premiowania i ewentualnego karania. Rozdział III Organizacja wewnętrzna 10. W strukturze organizacyjnej Powiatowej Stacji wyodrębniono następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy. 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego w skład którego wchodzą: a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, b) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, c) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego, d) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy, e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, f) Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego; 2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny w skład którego wchodzą: a) Sekcja Administracyjna, b) Sekcja Ekonomiczna; 3) Samodzielne stanowiska pracy: a) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, b) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyzacji, c) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń, d) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, 3

4 e) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej, f) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, g) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Informacji, h) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego, i) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. Rozdział IV Zakres działania komórek organizacyjnych w Powiatowej Stacji Zadania wspólne komórek organizacyjnych: 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.; 2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności; 3) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno sanitarnego powiatu; 4) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych; 5) współpraca z organami administracji samorządowej, mediami oraz innymi instytucjami w realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia i kształtowania postaw prozdrowotnych mieszkańców powiatu ostrowieckiego; 6) prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń GIS; 7) udział w szkoleniach ustawicznych i organizowanie szkoleń wewnętrznych; 8) opracowywanie planów pracy, sprawozdań z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie jej działań; 9) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych oraz przestrzegania ochrony danych osobowych; 10) doskonalenie systemu zarządzania jakością; 11) rozpatrywanie skarg. 2. Zadania szczegółowe komórek organizacyjnych: 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego: a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty działające na rynku spożywczym przepisów prawa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez zakłady produkujące, wprowadzające do obrotu i wykorzystujące materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej, oraz zasad HACCP, sprawowanie nadzoru i podejmowanie działań mających na celu wycofanie z rynku kosmetyków nie spełniających wymagań w ramach funkcjonowania Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX, realizacja zadań w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością RASFF, 4

5 działania w zakresie kontroli najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności oraz maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających żywność, realizacja krajowego planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, działania w zakresie poboru próbek do badań monitoringowych żywności, monitoring wykonawstwa badań, prowadzenie bazy danych systemu informatycznego System bezpieczeństwa żywności, prowadzenie dochodzeń w przypadkach wystąpienia ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, opracowywanie i analiza dokumentacji w zakresie pracy pionu, kontrola stanu sanitarno higienicznego bloków żywieniowych w placówkach oświaty i wychowania oraz ocena jakości żywienia w tych obiektach, współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym informowanie o wynikach kwestionujących jakość zdrowotną próbek, prowadzenie porad w zakresie bezpieczeństwa spożywania grzybów rosnących w warunkach naturalnych, b) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska: nadzór nad urządzeniami wodnymi służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, prowadzenie monitoringu wody do spożycia oraz wody z kąpielisk, prowadzenie sytemu informatycznego wspomagającego Monitoring Jakości Sanitarnej Wody, nadzór bieżący nad jakością wody w basenach kąpielowych, kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej w zakresie warunków lokalowych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami zwłaszcza odpadami medycznymi, ocena warunków sanitarnych w miejscach wypoczynku i rekreacji, kontrola środków transportu publicznego, wykonywanie czynności dotyczących nadzoru związanego z ekshumacją, przewozem zwłok i szczątków ludzkich, udział w wydawaniu zezwoleń na organizowanie i przeprowadzenie imprez masowych, c) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego: działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi oraz zakażeń zakładowych, nadzór nad warunkami higieniczno sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne, prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych, sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych na dany rok oraz nad dystrybucją szczepionek i zgłaszaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych, nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, 5

6 przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz dokonywanie analiz i ocen, opracowywanie planów działania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, d) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy: nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych wprowadzanych do obrotu i stosowania, szczególnie w zakresie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki, nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3, nadzór sanitarny nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowania ich w działalności zawodowej, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o detergentach, kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy przy stosowaniu gazów anestetycznych i leków cytostatycznych, przeprowadzanie ocen narażenia zawodowego w sprawach chorób zawodowych i prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie, przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru warunków higienicznych i zdrowotnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz prowadzenie bazy danych w tym zakresie, kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy dotyczących prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, uczestnictwo w programach profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i przeciwdziałaniu narkomanii, e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży: wykonywanie zadań w zakresie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno sanitarnymi oraz bezpieczeństwa w placówkach oświatowo wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych znajdujących się w szkolnych pracowniach chemicznych, wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przeprowadzanie higienicznych ocen rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach, nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia placówek oświatowo wychowawczych w meble spełniające wymogi ergonomii, sporządzanie sprawozdań, ocen w zakresie prowadzonej działalności nadzorowej, f) Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego: dokonywanie uzgodnień i wydawanie opinii na etapie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych, opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów z nim związanych, 6

7 uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów w tym zgłoszonych do odbioru w związku z zamiarem przystąpienia do ich użytkowania, kontrola przestrzegania przepisów i wytycznych oraz wymagań higieniczno sanitarnych w czasie budowy, rozbudowy bądź przebudowy obiektów i urządzeń, udzielanie odstępstw od przepisów techniczno budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św., 2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny: a) Sekcja Administracyjna: prowadzenie sekretariatu Powiatowej Stacji oraz nadzór nad obiegiem korespondencji, obsługa kancelaryjna, zaopatrywanie w materiały, przedmioty nietrwałe oraz środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Powiatowej Stacji, prowadzenie właściwej gospodarki środkami rzeczowymi, ewidencja, przechowywanie, inwentaryzacja i kasacja, prowadzenie magazynu, dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń, funkcjonowania sprzętu i urządzeń technicznych oraz organizowanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich, zapewnienie właściwego funkcjonowania transportu, nadzór i rozliczanie środków transportu stanowiących własność Powiatowej Stacji, prowadzenie spraw związanych z prawidłowym zabezpieczeniem, ochroną i ubezpieczeniem majątku Powiatowej Stacji, prowadzenie składnicy akt, utrzymanie pomieszczeń i otoczenia w należytym stanie sanitarno higienicznym, b) Sekcja Ekonomiczna: prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej, prowadzenie kasy i współpraca z bankami, prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczeniem i rozliczeniem wynagrodzeń w tym rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu funduszu płac, sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, opracowywanie projektów planów finansowych, opracowywanie zmian planów finansowych wydatków i czuwanie nad ich realizacją, sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonania planu, sporządzanie projektów planów finansowych według planu zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowej Stacji, opracowywanie zestawienia potrzeb na inwestycje do projektu budżetu na finansowanie inwestycji, 3) Samodzielne stanowiska pracy: a) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu poprawę warunków pracy, 7

8 przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie instrukcji stanowiskowych, ocena prawidłowego zaopatrywania pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony osobistej, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz sporządzanie dokumentacji tych zdarzeń, prowadzenie i ewidencja okresowych szkoleń pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyzacji: nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania sprzętu komputerowego i programów użytkowych w Powiatowej Stacji, instalacja zakupionego sprzętu komputerowego oraz nowych programów komputerowych, nadzór nad legalnością wykorzystywanych programów komputerowych, pomoc w problemach technicznych wynikłych podczas użytkowania programów i sprzętu informatycznego oraz bieżąca konserwacja, wykonywanie zadań powiatowego administratora systemów komputerowych funkcjonujących w Powiatowej Stacji, wykonywanie zadań wynikających z funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie zbiorczych informacji, sprawozdań, planów i ocen wykonywanych dla jednostek nadrzędnych, c) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń: prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy oraz spraw kadrowych pracowników Powiatowej Stacji, przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmianą stanowisk pracy, nadzór nad prawidłowym i terminowym przeprowadzeniem badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty oraz współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, aktualizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktów wewnętrznych dotyczących działania komórek kadrowych (m.in. regulaminy pracy, premiowania itp.), wydawanie upoważnień do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, wydawanie legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych dla pracowników i członków ich rodzin, prowadzenie dokumentacji związanej ze skargami i wnioskami, sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych i rocznych, koordynacja i nadzór nad realizacją przepisów antykorupcyjnych związanych z wykonywaniem przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej dodatkowych zajęć zarobkowych i czynności określonych w art. 13a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 8

9 d) Stanowisko pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych: udział w spotkaniach i szkoleniach dotyczących obrony cywilnej i spraw obronnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Ostrowcu Św., planowanie i realizacja szkolenia obronnego, obrony cywilnej oraz szkolenia w zakresie realizacji zadań przewidzianych do wykonania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, e) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej: nadzór nad przestrzeganiem w budynku zasad bezpieczeństwa pożarowego, wyposażeniem budynku w podręczny sprzęt gaśniczy oraz jego okresowa konserwacja, nadzór nad bezpieczną eksploatacją urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku Powiatowej Stacji, prowadzenie i ewidencja okresowych szkoleń z zakresu przepisów przeciwpożarowych dla pracowników, współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym w sprawach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Powiatowej Stacji, f) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej: prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikających z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Programu Zdrowia i programów pochodnych w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, prowadzenie szkoleń, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych, monitorowanie przebiegu i ocena efektów przeprowadzanych programów oświatowo zdrowotnych i promocji zdrowia, popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia w zakresie poprawy sposobu żywienia, zapobiegania nałogom, umiejętności kontroli stanu swojego zdrowia, inicjowanie interwencji programowych i akcji prozdrowotnych oraz dokonywanie oceny ich skuteczności, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, środkami masowego przekazu i innymi jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w powiecie ostrowieckim, prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo zdrowotnych, g) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Informacji: prowadzenie rejestru chorób zakaźnych i zakażeń, wykonywanie zadań w zakresie zbierania i opracowywania materiałów statystycznych, sporządzanie okresowych liczbowych analiz sytuacji epidemiologicznej, sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych, h) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego: sporządzanie, przyjmowanie, organizacja obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, 9

10 bieżące prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej, dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w Powiatowej Stacji procedurami kontroli finansowej, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi poleconych przez Dyrektora Stacji, dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w Powiatowej Stacji procedurami kontroli finansowej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w Powiatowej Stacji procedurami kontroli finansowej, wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, terminowe dochodzenie należności, planowanie i wykonywanie planu finansowego oraz sporządzanie analiz dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych Powiatowej Stacji, i) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego: opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji i innych aktów w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym, pomoc prawna i wydawanie opinii pod względem formalnym i celowościowym wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Powiatowej Stacji, informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. i kierowników komórek organizacyjnych o obowiązującym stanie prawnym, szkolenie pracowników Powiatowej Stacji w zakresie obowiązujących przepisów, wykonywanie wszelkich innych czynności w zakresie pomocy prawnej określonej przepisami szczególnymi. Rozdział V Tryb pracy Powiatowej Stacji 12. Pracownicy Powiatowej Stacji wykonują czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym oraz nakładają mandaty w oparciu o upoważnienia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. 13. Czynności kontrolne podejmowane są z urzędu lub na wniosek, a także w związku ze skargami kierowanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. 14. Projekty decyzji i postanowień oraz innych dokumentów wydawanych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym przygotowują pracownicy komórek organizacyjnych dokonujących czynności kontrolnych w postępowaniu administracyjnym. 15. Po akceptacji kierowników oddziałów, sekcji i radcy prawnego projekty rozstrzygnięć przedkładane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Św. do podpisu. 10

11 16. Decyzje i postanowienia oraz inne dokumenty o których mowa w 14 podpisuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. lub w czasie jego nieobecności wyznaczona osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego. 17. W sprawach związanych z kierowaniem Powiatową Stacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. jako Dyrektor Stacji wydaje zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne i komunikaty. 18. Prowadzenie ewidencji, tryb załatwienia spraw oraz ich archiwizowania określa instrukcja kancelaryjna. Rozdział VI Postanowienia końcowe 19. Porządek wewnętrzny i związane z procesem pracy obowiązki i uprawnienia pracowników określa regulamin pracy Powiatowej Stacji. 20. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu organizacyjnego. 11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Zatwierdzam Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30.06.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie z dnia 24.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie.

2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. 1/13 2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. 3. 1. Powiatowa Stacja ma swoją siedzibę w Garwolinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podmiot leczniczy działający pod firmą: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE Załącznik do zarządzenia Nr 1/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzychodzie z dnia 20 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie Zatwierdzam: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Grzegorz Hudzik Załącznik do zarządzenia nr 0147/01/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Cieszynie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: Strona 1 / 29 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do uchwały nr 92/585/2017 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/05 Dyrektora PSSE w Lipnie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu z dnia 29 maja 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie nr 454 z dnia 31.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH BRZEZINY 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2007r.

z dnia 23 kwietnia 2007r. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU 61-713 Poznań Al. Niepodległości 18 budynek C, II piętro tel. (061) 852-28-83 fax. (061) 852-32-46 e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl www: www.wbpp.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH ZATWIERDZAM: Załącznik do zarządzenia Nr 6.. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach z dnia 12 kwietnia 2012 r... ( data i podpis Wojewody Lubuskiego) REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Postanowienie ogólne I 1 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

w Nowym Targu... (siedziba)

w Nowym Targu... (siedziba) ... (pieczęć jednostki organizacyjnej) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5/14 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 10 marca 2014r. Tekst jednolity REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo