Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach"

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją, stanowiąca aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz ze zm.); 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy; 3) Statutu Stacji, nadanego zarządzeniem Nr 2/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r., zmienionego zarządzeniami Wojewody Pomorskiego Nr 34/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. oraz Nr 61/12 z dnia 14 marca 2012 r. 2. Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiada Wojewoda Pomorski Siedzibą Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, przy ul. Piłsudskiego Terytorialny zakres działania Stacji obejmuje miasta: Chojnice, Czersk i Brusy oraz gminy: Chojnice, Brusy, Czersk i Konarzyny. 3. Nadzór merytoryczny i instancyjny nad Stacją sprawuje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. 4. Regulamin Organizacyjny Stacji, zwany w dalszej części "Regulaminem" określa szczegółową organizację, zadania i sposób działania Stacji, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną; 2) szczegółowe zadania komórek organizacyjnych; 3) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 4) warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi. 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chojnicach; 2) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostkę wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Stacji (oddział, sekcję, samodzielne stanowisko pracy); 3) świadczeniach zdrowotnych - należy przez to rozumieć wykonywanie biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji. 6. Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług zleconych, z których środki stanowią dochody budżetu państwa. 1

2 7. 1. Dyrektorem Stacji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach. 2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy zastępcy, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Dyrektor Stacji zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Stacji. 2. Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest odpowiedzialny za koordynację i współpracę z Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym; prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej; przygotowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć Stacji i okresowych sprawozdań z jego realizacji. 3. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych komórek. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają za zgodną z przepisami prawa, merytoryczną, właściwą i terminową realizacje zadań. 5. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. 6. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor, a pozostałym pracownikom Dyrektor, po uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych komórek Wewnętrzne przepisy określające obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla działania Stacji winny być wydawane w formie zarządzeń. 2. Zarządzenia podpisuje Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, względnie główny księgowy w zakresie określonym ustawą o rachunkowości. II. Podstawowe zadania realizowane w Stacji 10. Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w szczególności w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwowego Inspektora Sanitarnego; 2) opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności; 3) działalności przeciwepidemicznej; 4) opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego; 5) przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 6) przygotowywania i składania projektów, wniosków o ukaranie do właściwych sądów; 7) przygotowywania spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów; 8) inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i nadzorowania działalności na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń; 2

3 9) sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy; 10) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych; 11) prowadzenia spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; 12) sprawowania nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowywania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży; 13) sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji; 14) sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej; 15) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywnością oraz kosmetyków; 16) prowadzenia spraw związanych ze statystyką publiczną; 17) opracowywania projektów, planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji; 18) realizowania zadań obronnych ochrony zdrowia; 19) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji a w szczególności finansowo-księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych. III. Struktura organizacyjna Stacji W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 1) Oddział Epidemiologii; 2) Oddział Higieny Komunalnej; 3) Oddział Higieny Pracy; 4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku; 5) Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Higieny Dzieci i Młodzieży; 7) Samodzielne Stanowiska Pracy d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 9) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny: a) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy, b) Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Ekonomiczno-Finansowych, c) Sekcja Administracyjna. 2. Dyrektor - w przypadku potrzeby wykonywania konkretnych zadań - może stworzyć samodzielne stanowiska pracy. 3. Schemat organizacyjny Stacji zawarty jest w załączniku do regulaminu. IV. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Stacji Do wspólnego zakresu zadań oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy należą w szczególności sprawy: 1) sprawozdawczości, planów pracy i dokumentacji pracy; 2) aktualizowania zbioru aktów prawnych, przepisów i literatury fachowej na stanowisku pracy; 3) wnioskowanie zmian do obowiązujących przepisów; 4) nadzór nad przestrzeganiem warunków bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 3

4 tajemnicy państwowej i służbowej; 5) załatwianie skarg i wniosków obywateli; 6) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie, szkolenia wewnętrzne oraz udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez WSSE; 7) ścisła współpraca między wszystkimi komórkami organizacyjnymi Stacji w zakresie prowadzenia nadzoru sanitarnego; 8) współpraca z terenowymi organami administracji samorządowej oraz instytucjami, organizacjami i środkami masowego przekazu mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 2. Do zadań Oddziału Epidemiologii należy: 1) nadzór nad chorobami zakaźnymi, tj.: a) prowadzenie rejestrów zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania, opracowywanie meldunków i raportów z zachorowań, b) monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne oraz dokonywanie aktualnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie, c) przeprowadzanie dochodzeń i sporządzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku podejrzenia lub zachorowania na choroby zakaźne oraz prowadzenie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych, d) opracowywanie zbiorowych ognisk chorób zakaźnych, e) sprawowanie nadzoru epidemiologicznego nad nosicielami patogenów schorzeń jelitowych i wirusów zapalenia wątroby, f) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chojnicach w zakresie zwalczania i zapobiegania chorobom odzwierzęcym; 2) przeciwdziałanie ewentualnym skutkom bioterroryzmu, tj.: a) monitorowanie zagrożeń bioterrorystycznych, b) nadzór nad akcjami specjalnymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego; 3) nadzór nad szczepieniami ochronnymi, tj.: a) kontrolowanie punktów szczepień w zakresie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych, prowadzenia dokumentacji, prawidłowego wykorzystania szczepionek oraz zachowania łańcucha chłodniczego, b) prowadzenie magazynu szczepionek, ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek, c) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości, d) sprawdzanie prawidłowości wypełnienia, uzupełnianie i przekazywanie formularzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, ich ewidencjonowanie i analizowanie; 4) nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi zakażeń zakładowych, DDD i sterylizacji w placówkach służby zdrowia, tj.: a) bieżący nadzór sanitarny nad placówkami służby zdrowia, b) współudział w pracach z zakresu nadzoru zapobiegawczego dotyczącego obiektów ochrony zdrowia, c) prowadzenie ewidencji i dokumentacji nadzorowanych obiektów, d) kontrolowanie zachowania reżimu sanitarnego oraz prawidłowości prowadzenia rejestrów chorób zakaźnych w placówkach służby zdrowia, e) kontrolowanie skuteczności przeprowadzanych procesów sterylizacji w nadzorowanych obiektach, f) kontrolowanie prawidłowości przeprowadzanych zabiegów DDD w placówkach ochrony zdrowia, 4

5 g) współpraca z zespołami do spraw zakażeń zakładowych w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych, sporządzanie zbiorczych raportów o drobnoustrojach alarmowych i zakażeniach zakładowych. 3. Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy: 1) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: a) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody w kąpieliskach, b) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, osobowego transportu kolejowego i drogowego, c) utrzymania należytego stanu sanitarnego obiektów podległych Ministrowi Sprawiedliwości, d) prowadzenia spraw związanych z ekshumacją i transportem zwłok i szczątków, sprowadzeniem zwłok i szczątków z zagranicy oraz wywozem zwłok i szczątków za zagranicę; 2) pobór prób wody, gleby do badań wykonywanych przez laboratoria funkcjonujące w Systemie Zintegrowanym; 3) gromadzenie, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 4) opiniowanie imprez masowych; 5) prowadzenie dokumentacji oddziału zgodnie z obowiązującymi zasadami; 6) rozwiązywanie zagadnień problemowych wynikających z potrzeb podległego terenu; 7) opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, ocen, informacji i analiz; 8) współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi oddziałami i komórkami organizacyjnymi Stacji; 9) załatwianie interwencji w zakresie: a) uciążliwości hałasu i zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej, b) zanieczyszczenia wody do spożycia, wód w kąpieliskach, basenach i gleby, c) złego stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej; 10) udział w dodatkowych czynnościach zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 11) wykonywanie innych zaleceń wynikających z ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz ustalonych przez WSSE. 4. Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy: 1) nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy; 2) kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; 3) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych; 4) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o produktach biobójczych; 5) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozporządzenia w sprawie detergentów; 6) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy; 5

6 7) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy; 8) prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i kategorii 3; 9) analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy; 10) współpraca w zakresie ww. zadań z innymi służbami (Państwową Inspekcją Pracy, służbą medycyny pracy, Państwową Inspekcją Handlową, Policją, organami samorządu terytorialnego); 11) prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych; 12) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy, 13) opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja; 14) opracowywanie bieżących zagadnień problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 15) udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących higieny pracy; 16) udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 5. Do zadań Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów należy: 1) nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych, kontrola przestrzegania wymogów higienicznych i zdrowotnych w zakresie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności; 2) kontrola przestrzegania wymogów higienicznych i zdrowotnych w produkcji i obrocie materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami; 3) sprawowanie urzędowej kontroli żywności zgodnie z opracowanymi programami kontroli; 4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zakładów produkcji, magazynowania i obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością również w systemie SBŻ II; 5) współpraca z władzami lokalnymi z innymi inspekcjami w tym z Inspekcją Weterynaryjną zgodnie z zawartym porozumieniem; 6) prowadzenie urzędowych kontroli w związku z powiadomieniami w systemie RASFF i RAPEX; 7) nadzór nad importowanymi środkami spożywczymi, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością w ramach granicznej kontroli sanitarnej w miejscu docelowego przeznaczenia; 8) pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków; 9) opracowanie rocznych planów kontroli i poboru próbek, opracowywanie analiz i sprawozdań, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego; 10) rozpatrywanie wniosków i interwencji; 11) współpraca z innymi oddziałami Stacji w zakresie: a) dochodzeń w ogniskach zatruć pokarmowych, b) zaopatrzenia obiektów żywnościowych w wodę, c) opiniowanie nowo uruchamianych obiektów żywnościowych, d) promocji zdrowia. 6

7 6. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy: 1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na każdym etapie; 2) opinie w sprawie uwarunkowań środowiskowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko na etapie podjęcia decyzji o wszczęciu procedury oraz opinii po opracowaniu raportu; 3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 4) uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych; 5) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. 7. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy: 1) nadzór nad warunkami higieny procesu nauczania; 2) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowowychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; 3) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach; 4) opiniowanie obiektów w zakresie przygotowania placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 5) opracowywanie ocen stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowowychowawczych oraz prowadzenie prac problemowych; 6) prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem, rejestru decyzji i mandatów karnych; 7) prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów, sporządzanie planów pracy i sprawozdań; 8) wystąpienia do odpowiednich organów w sprawie stanu i warunków sanitarnych placówek oświatowo- wychowawczych; 9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Stacji w zakresie zagadnień związanych z higieną dzieci i młodzieży, w szczególności: a) z pracownikiem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie opracowywania lokalizacji nowopowstałych obiektów dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie nadzoru podczas realizacji obiektu i odbioru technicznego, b) z pracownikiem oświaty zdrowotnej w zakresie wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży, c) z oddziałem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w zakresie nadzoru nad żywieniem zbiorowym w zakładach nauczania i wychowania, d) z oddziałem higieny komunalnej w zakresie nadzoru nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi w zakładach nauczania i wychowania, e) z oddziałem higieny pracy w zakresie nadzoru nad warsztatami szkolnymi; 7

8 10) współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia oraz z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży; 11) wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz prac zleconych przez WSSE. 8. Do zadań samodzielnych stanowisk pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy: 1) inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 2) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia; 3) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludności; 4) koordynacja, realizacja i monitorowanie ogólnopolskich i wojewódzkich programów edukacyjno- profilaktycznych oraz inicjowanie i tworzenie lokalnych; 5) ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, inne placówki oświatowo- wychowawcze, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności; 6) utrzymywanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i instytucjami; 7) tworzenie i prowadzenie pracowni metodycznej wyposażonej w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 8) udzielanie porad i informacji koordynatorom programów profilaktycznych w placówkach nadzorowanych; 9) organizowanie i gromadzenie wzorcowych materiałów np. regulaminów konkursów, teczek tematycznych itp.; 10) prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami edukacyjnymi i sprzętem; 11) prowadzenie dokumentacji pracy oświatowo-zdrowotnej, opracowywanie planów pracy i sprawozdań; 12) organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażanych, realizowanych programów profilaktycznych; 13) udział w dodatkowych czynnościach zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 9. Do zadań stanowiska pracy Radcy Prawnego należy: 1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki oraz udzielanie instruktażu i prowadzenie szkolenia w powyższym zakresie; 3) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uchybieniach w działalności Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; 4) opiniowanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji; 8

9 5) opracowywanie wniosków o ukaranie w sprawach wykroczeń oraz stosownie do potrzeb wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami; 6) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia w postępowaniu uproszczonym przed sądem; 7) występowanie w charakterze pełnomocnika Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz organami egzekucyjnymi; 8) nadzór prawny nad egzekucją należności Stacji; 9) kompletowanie zbiorów przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej; 10) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Stacji; 11) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywanie umów o pracę i umarzanie wierzytelności; 12) wykonywanie czynności dodatkowych zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 10. Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: 1. Nadzór i koordynacja w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej prowadzonej przez samodzielne stanowisko pracy - główny księgowy oraz samodzielne stanowisko pracy ds. ekonomiczno finansowych, do których należy: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 5) planowanie budżetu; 6) sporządzanie projektu planu budżetu; 7) sporządzanie planu budżetu jednostkowego dla Stacji; 8) sporządzanie planu dochodów własnych; 9) kontrolowanie kasy i druków ścisłego zarachowania; 10) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej z wykonania funduszu płacoperatywna i szczegółowa, kwartalna i roczna; 11) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej z wykonania wydatków i dochodów budżetowych-operatywna miesięczna i szczegółowa kwartalna i roczna; 12) sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań statystycznych; 13) bieżące informowanie dyrektora o stanie budżetu; 14) współpraca z WSSE w Gdańsku w zakresie spraw finansowo-księgowych, 15) kontrola działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz prowadzenie księgowości zgodnie z w/w ustawami; 16) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej; 17) wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora Stacji; 18) obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych-rozliczanie należności podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji ekonomicznych; 19) regulowanie podatków oraz innych wypłat; 9

10 20) rozliczanie kosztów delegacji służbowych; 21) ewidencja i egzekwowanie dochodów; 22) rozliczanie funduszy celowych; 23) rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 1998 r.; 24) ewidencja kosztów rodzajowych finansowanych z budżetu oraz pokrywanych z dochodów własnych według klasyfikacji budżetowej, ustalonej dla wydatków; 25) ewidencja kosztów według typów działalności finansowanych z budżetu i dochodów własnych; 26) sporządzanie sprawozdań budżetowych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r.; 27) wstępna kontrola zgodności dokumentów informujących o wartości zaangażowania z planem finansowym, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych; 28) dekretacja dochodów księgowych z prowadzonych w jednostce działalnościach na podstawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej i zatwierdzonym przez kierownika planem kont; 29) okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości; 30) przestrzeganie wykonania wydatków budżetowych zgodnie z Harmonogramem realizacji wydatków ; 31) sporządzanie protokołów ilościowo-wartościowych szczepionek i pozostałych materiałów nieodpłatnie przekazanych nadzorowanym jednostkom. 2. Nadzór i koordynacja nad całością spraw administracyjnych, zaopatrzenia i gospodarczych prowadzonych przez Sekcję Administracyjną, do zadań której należy: 1) wykonywanie czynności kancelaryjnych przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przesyłek i przekazów pocztowych; 2) prowadzenie ewidencji wpływu i wysyłki korespondencji, przesyłek i przekazów; 3) obsługa centrali telefonicznej; 4) pisanie wszystkich pism wychodzących ze Stacji; 5) prowadzenie składnicy - archiwum zakładowego Stacji; 6) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania; 7) prowadzenie kasy i dokumentacji związanej z obrotem środkami pieniężnymi; 8) sprawdzanie i opisywanie wszystkich dokumentów finansowych pod względem merytorycznym; 9) terminowe i prawidłowe opracowywanie sprawozdań, analiz, informacji i ocen; 10) współpraca z powiatowymi organami administracji, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań administracyjnych i gospodarczych; 11) współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi oddziałami Stacji; 12) zaopatrzenie w materiały laboratoryjne, aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia, zaopatrzenie w opał, odzież roboczą o ochronną oraz inne materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Stacji; 13) zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji; 14) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, konserwacją, remontami bieżącymi i kapitalnymi aparatury, sprzętu, urządzeń, pomieszczeń i budynków; 15) prowadzenie spraw pracowniczych; 16) prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych kredytowanych; 17) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych; 10

11 18) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i czynności przygotowawczych do inwentaryzacji, 19) prowadzenie spraw związanych z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 20) utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie Stacji; 21) zabezpieczenie ochrony mienia Stacji; 22) wykonywanie czynności dodatkowych zleconych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. V. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Stacja współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Stacji, dotyczących zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Stacją. VI. Postanowienia końcowe 14. Obowiązkiem każdego pracownika Stacji jest znajomość Regulaminu i realizacja jego postanowień. 15. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone w trybie właściwym dla jego wprowadzenia. 11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Zatwierdzam Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30.06.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie z dnia 24.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/05 Dyrektora PSSE w Lipnie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH ZATWIERDZAM: Załącznik do zarządzenia Nr 6.. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach z dnia 12 kwietnia 2012 r... ( data i podpis Wojewody Lubuskiego) REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podmiot leczniczy działający pod firmą: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

w Nowym Targu... (siedziba)

w Nowym Targu... (siedziba) ... (pieczęć jednostki organizacyjnej) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5/14 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 10 marca 2014r. Tekst jednolity REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu z dnia 29 maja 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE Załącznik do zarządzenia Nr 1/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzychodzie z dnia 20 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie Zatwierdzam: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Grzegorz Hudzik Załącznik do zarządzenia nr 0147/01/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Cieszynie z dnia

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie.

2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. 1/13 2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. 3. 1. Powiatowa Stacja ma swoją siedzibę w Garwolinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE:

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - zapisy o ochronie pracy Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: Strona 1 / 29 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH Załącznik nr 10 do ZATWIERDZAM Zarządzenia nr 30/2002 z późn. zm. Wojewody Świętokrzyskiego z WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI dnia 24.04.2002 r. Włodzimierz Wójcik Kielce, dnia 16.12.2002 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Postanowienie ogólne I 1 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE. Rozdział 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE. Rozdział 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE Rozdział 1 1 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, zwana dalej Powiatową Stacją, ma siedzibę w

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie nr 454 z dnia 31.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH BRZEZINY 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu działa w szczególności na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo