Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach"

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją, stanowiąca aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz ze zm.); 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy; 3) Statutu Stacji, nadanego zarządzeniem Nr 2/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r., zmienionego zarządzeniami Wojewody Pomorskiego Nr 34/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. oraz Nr 61/12 z dnia 14 marca 2012 r. 2. Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiada Wojewoda Pomorski Siedzibą Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, przy ul. Piłsudskiego Terytorialny zakres działania Stacji obejmuje miasta: Chojnice, Czersk i Brusy oraz gminy: Chojnice, Brusy, Czersk i Konarzyny. 3. Nadzór merytoryczny i instancyjny nad Stacją sprawuje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. 4. Regulamin Organizacyjny Stacji, zwany w dalszej części "Regulaminem" określa szczegółową organizację, zadania i sposób działania Stacji, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną; 2) szczegółowe zadania komórek organizacyjnych; 3) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 4) warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi. 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chojnicach; 2) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostkę wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Stacji (oddział, sekcję, samodzielne stanowisko pracy); 3) świadczeniach zdrowotnych - należy przez to rozumieć wykonywanie biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji. 6. Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług zleconych, z których środki stanowią dochody budżetu państwa. 1

2 7. 1. Dyrektorem Stacji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach. 2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy zastępcy, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Dyrektor Stacji zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Stacji. 2. Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest odpowiedzialny za koordynację i współpracę z Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym; prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej; przygotowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć Stacji i okresowych sprawozdań z jego realizacji. 3. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych komórek. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają za zgodną z przepisami prawa, merytoryczną, właściwą i terminową realizacje zadań. 5. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. 6. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor, a pozostałym pracownikom Dyrektor, po uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych komórek Wewnętrzne przepisy określające obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla działania Stacji winny być wydawane w formie zarządzeń. 2. Zarządzenia podpisuje Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, względnie główny księgowy w zakresie określonym ustawą o rachunkowości. II. Podstawowe zadania realizowane w Stacji 10. Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w szczególności w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwowego Inspektora Sanitarnego; 2) opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności; 3) działalności przeciwepidemicznej; 4) opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego; 5) przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 6) przygotowywania i składania projektów, wniosków o ukaranie do właściwych sądów; 7) przygotowywania spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów; 8) inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i nadzorowania działalności na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń; 2

3 9) sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy; 10) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych; 11) prowadzenia spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; 12) sprawowania nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowywania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży; 13) sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji; 14) sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej; 15) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywnością oraz kosmetyków; 16) prowadzenia spraw związanych ze statystyką publiczną; 17) opracowywania projektów, planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji; 18) realizowania zadań obronnych ochrony zdrowia; 19) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji a w szczególności finansowo-księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych. III. Struktura organizacyjna Stacji W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 1) Oddział Epidemiologii; 2) Oddział Higieny Komunalnej; 3) Oddział Higieny Pracy; 4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku; 5) Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Higieny Dzieci i Młodzieży; 7) Samodzielne Stanowiska Pracy d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 9) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny: a) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy, b) Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Ekonomiczno-Finansowych, c) Sekcja Administracyjna. 2. Dyrektor - w przypadku potrzeby wykonywania konkretnych zadań - może stworzyć samodzielne stanowiska pracy. 3. Schemat organizacyjny Stacji zawarty jest w załączniku do regulaminu. IV. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Stacji Do wspólnego zakresu zadań oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy należą w szczególności sprawy: 1) sprawozdawczości, planów pracy i dokumentacji pracy; 2) aktualizowania zbioru aktów prawnych, przepisów i literatury fachowej na stanowisku pracy; 3) wnioskowanie zmian do obowiązujących przepisów; 4) nadzór nad przestrzeganiem warunków bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 3

4 tajemnicy państwowej i służbowej; 5) załatwianie skarg i wniosków obywateli; 6) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie, szkolenia wewnętrzne oraz udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez WSSE; 7) ścisła współpraca między wszystkimi komórkami organizacyjnymi Stacji w zakresie prowadzenia nadzoru sanitarnego; 8) współpraca z terenowymi organami administracji samorządowej oraz instytucjami, organizacjami i środkami masowego przekazu mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 2. Do zadań Oddziału Epidemiologii należy: 1) nadzór nad chorobami zakaźnymi, tj.: a) prowadzenie rejestrów zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania, opracowywanie meldunków i raportów z zachorowań, b) monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne oraz dokonywanie aktualnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie, c) przeprowadzanie dochodzeń i sporządzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku podejrzenia lub zachorowania na choroby zakaźne oraz prowadzenie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych, d) opracowywanie zbiorowych ognisk chorób zakaźnych, e) sprawowanie nadzoru epidemiologicznego nad nosicielami patogenów schorzeń jelitowych i wirusów zapalenia wątroby, f) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chojnicach w zakresie zwalczania i zapobiegania chorobom odzwierzęcym; 2) przeciwdziałanie ewentualnym skutkom bioterroryzmu, tj.: a) monitorowanie zagrożeń bioterrorystycznych, b) nadzór nad akcjami specjalnymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego; 3) nadzór nad szczepieniami ochronnymi, tj.: a) kontrolowanie punktów szczepień w zakresie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych, prowadzenia dokumentacji, prawidłowego wykorzystania szczepionek oraz zachowania łańcucha chłodniczego, b) prowadzenie magazynu szczepionek, ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek, c) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości, d) sprawdzanie prawidłowości wypełnienia, uzupełnianie i przekazywanie formularzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, ich ewidencjonowanie i analizowanie; 4) nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi zakażeń zakładowych, DDD i sterylizacji w placówkach służby zdrowia, tj.: a) bieżący nadzór sanitarny nad placówkami służby zdrowia, b) współudział w pracach z zakresu nadzoru zapobiegawczego dotyczącego obiektów ochrony zdrowia, c) prowadzenie ewidencji i dokumentacji nadzorowanych obiektów, d) kontrolowanie zachowania reżimu sanitarnego oraz prawidłowości prowadzenia rejestrów chorób zakaźnych w placówkach służby zdrowia, e) kontrolowanie skuteczności przeprowadzanych procesów sterylizacji w nadzorowanych obiektach, f) kontrolowanie prawidłowości przeprowadzanych zabiegów DDD w placówkach ochrony zdrowia, 4

5 g) współpraca z zespołami do spraw zakażeń zakładowych w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych, sporządzanie zbiorczych raportów o drobnoustrojach alarmowych i zakażeniach zakładowych. 3. Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy: 1) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: a) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody w kąpieliskach, b) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, osobowego transportu kolejowego i drogowego, c) utrzymania należytego stanu sanitarnego obiektów podległych Ministrowi Sprawiedliwości, d) prowadzenia spraw związanych z ekshumacją i transportem zwłok i szczątków, sprowadzeniem zwłok i szczątków z zagranicy oraz wywozem zwłok i szczątków za zagranicę; 2) pobór prób wody, gleby do badań wykonywanych przez laboratoria funkcjonujące w Systemie Zintegrowanym; 3) gromadzenie, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 4) opiniowanie imprez masowych; 5) prowadzenie dokumentacji oddziału zgodnie z obowiązującymi zasadami; 6) rozwiązywanie zagadnień problemowych wynikających z potrzeb podległego terenu; 7) opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, ocen, informacji i analiz; 8) współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi oddziałami i komórkami organizacyjnymi Stacji; 9) załatwianie interwencji w zakresie: a) uciążliwości hałasu i zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej, b) zanieczyszczenia wody do spożycia, wód w kąpieliskach, basenach i gleby, c) złego stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej; 10) udział w dodatkowych czynnościach zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 11) wykonywanie innych zaleceń wynikających z ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz ustalonych przez WSSE. 4. Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy: 1) nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy; 2) kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; 3) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych; 4) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o produktach biobójczych; 5) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozporządzenia w sprawie detergentów; 6) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy; 5

6 7) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy; 8) prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i kategorii 3; 9) analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy; 10) współpraca w zakresie ww. zadań z innymi służbami (Państwową Inspekcją Pracy, służbą medycyny pracy, Państwową Inspekcją Handlową, Policją, organami samorządu terytorialnego); 11) prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych; 12) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy, 13) opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja; 14) opracowywanie bieżących zagadnień problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 15) udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących higieny pracy; 16) udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 5. Do zadań Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów należy: 1) nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych, kontrola przestrzegania wymogów higienicznych i zdrowotnych w zakresie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności; 2) kontrola przestrzegania wymogów higienicznych i zdrowotnych w produkcji i obrocie materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami; 3) sprawowanie urzędowej kontroli żywności zgodnie z opracowanymi programami kontroli; 4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zakładów produkcji, magazynowania i obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością również w systemie SBŻ II; 5) współpraca z władzami lokalnymi z innymi inspekcjami w tym z Inspekcją Weterynaryjną zgodnie z zawartym porozumieniem; 6) prowadzenie urzędowych kontroli w związku z powiadomieniami w systemie RASFF i RAPEX; 7) nadzór nad importowanymi środkami spożywczymi, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością w ramach granicznej kontroli sanitarnej w miejscu docelowego przeznaczenia; 8) pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków; 9) opracowanie rocznych planów kontroli i poboru próbek, opracowywanie analiz i sprawozdań, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego; 10) rozpatrywanie wniosków i interwencji; 11) współpraca z innymi oddziałami Stacji w zakresie: a) dochodzeń w ogniskach zatruć pokarmowych, b) zaopatrzenia obiektów żywnościowych w wodę, c) opiniowanie nowo uruchamianych obiektów żywnościowych, d) promocji zdrowia. 6

7 6. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy: 1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na każdym etapie; 2) opinie w sprawie uwarunkowań środowiskowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko na etapie podjęcia decyzji o wszczęciu procedury oraz opinii po opracowaniu raportu; 3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 4) uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych; 5) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. 7. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy: 1) nadzór nad warunkami higieny procesu nauczania; 2) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowowychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; 3) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach; 4) opiniowanie obiektów w zakresie przygotowania placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 5) opracowywanie ocen stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowowychowawczych oraz prowadzenie prac problemowych; 6) prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem, rejestru decyzji i mandatów karnych; 7) prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów, sporządzanie planów pracy i sprawozdań; 8) wystąpienia do odpowiednich organów w sprawie stanu i warunków sanitarnych placówek oświatowo- wychowawczych; 9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Stacji w zakresie zagadnień związanych z higieną dzieci i młodzieży, w szczególności: a) z pracownikiem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie opracowywania lokalizacji nowopowstałych obiektów dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie nadzoru podczas realizacji obiektu i odbioru technicznego, b) z pracownikiem oświaty zdrowotnej w zakresie wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży, c) z oddziałem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w zakresie nadzoru nad żywieniem zbiorowym w zakładach nauczania i wychowania, d) z oddziałem higieny komunalnej w zakresie nadzoru nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi w zakładach nauczania i wychowania, e) z oddziałem higieny pracy w zakresie nadzoru nad warsztatami szkolnymi; 7

8 10) współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia oraz z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży; 11) wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz prac zleconych przez WSSE. 8. Do zadań samodzielnych stanowisk pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy: 1) inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 2) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia; 3) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludności; 4) koordynacja, realizacja i monitorowanie ogólnopolskich i wojewódzkich programów edukacyjno- profilaktycznych oraz inicjowanie i tworzenie lokalnych; 5) ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, inne placówki oświatowo- wychowawcze, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności; 6) utrzymywanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i instytucjami; 7) tworzenie i prowadzenie pracowni metodycznej wyposażonej w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 8) udzielanie porad i informacji koordynatorom programów profilaktycznych w placówkach nadzorowanych; 9) organizowanie i gromadzenie wzorcowych materiałów np. regulaminów konkursów, teczek tematycznych itp.; 10) prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami edukacyjnymi i sprzętem; 11) prowadzenie dokumentacji pracy oświatowo-zdrowotnej, opracowywanie planów pracy i sprawozdań; 12) organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażanych, realizowanych programów profilaktycznych; 13) udział w dodatkowych czynnościach zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 9. Do zadań stanowiska pracy Radcy Prawnego należy: 1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki oraz udzielanie instruktażu i prowadzenie szkolenia w powyższym zakresie; 3) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uchybieniach w działalności Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; 4) opiniowanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji; 8

9 5) opracowywanie wniosków o ukaranie w sprawach wykroczeń oraz stosownie do potrzeb wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami; 6) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia w postępowaniu uproszczonym przed sądem; 7) występowanie w charakterze pełnomocnika Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz organami egzekucyjnymi; 8) nadzór prawny nad egzekucją należności Stacji; 9) kompletowanie zbiorów przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej; 10) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Stacji; 11) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywanie umów o pracę i umarzanie wierzytelności; 12) wykonywanie czynności dodatkowych zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 10. Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy: 1. Nadzór i koordynacja w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej prowadzonej przez samodzielne stanowisko pracy - główny księgowy oraz samodzielne stanowisko pracy ds. ekonomiczno finansowych, do których należy: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 5) planowanie budżetu; 6) sporządzanie projektu planu budżetu; 7) sporządzanie planu budżetu jednostkowego dla Stacji; 8) sporządzanie planu dochodów własnych; 9) kontrolowanie kasy i druków ścisłego zarachowania; 10) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej z wykonania funduszu płacoperatywna i szczegółowa, kwartalna i roczna; 11) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej z wykonania wydatków i dochodów budżetowych-operatywna miesięczna i szczegółowa kwartalna i roczna; 12) sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań statystycznych; 13) bieżące informowanie dyrektora o stanie budżetu; 14) współpraca z WSSE w Gdańsku w zakresie spraw finansowo-księgowych, 15) kontrola działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz prowadzenie księgowości zgodnie z w/w ustawami; 16) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej; 17) wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora Stacji; 18) obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych-rozliczanie należności podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji ekonomicznych; 19) regulowanie podatków oraz innych wypłat; 9

10 20) rozliczanie kosztów delegacji służbowych; 21) ewidencja i egzekwowanie dochodów; 22) rozliczanie funduszy celowych; 23) rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 1998 r.; 24) ewidencja kosztów rodzajowych finansowanych z budżetu oraz pokrywanych z dochodów własnych według klasyfikacji budżetowej, ustalonej dla wydatków; 25) ewidencja kosztów według typów działalności finansowanych z budżetu i dochodów własnych; 26) sporządzanie sprawozdań budżetowych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r.; 27) wstępna kontrola zgodności dokumentów informujących o wartości zaangażowania z planem finansowym, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych; 28) dekretacja dochodów księgowych z prowadzonych w jednostce działalnościach na podstawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej i zatwierdzonym przez kierownika planem kont; 29) okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości; 30) przestrzeganie wykonania wydatków budżetowych zgodnie z Harmonogramem realizacji wydatków ; 31) sporządzanie protokołów ilościowo-wartościowych szczepionek i pozostałych materiałów nieodpłatnie przekazanych nadzorowanym jednostkom. 2. Nadzór i koordynacja nad całością spraw administracyjnych, zaopatrzenia i gospodarczych prowadzonych przez Sekcję Administracyjną, do zadań której należy: 1) wykonywanie czynności kancelaryjnych przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przesyłek i przekazów pocztowych; 2) prowadzenie ewidencji wpływu i wysyłki korespondencji, przesyłek i przekazów; 3) obsługa centrali telefonicznej; 4) pisanie wszystkich pism wychodzących ze Stacji; 5) prowadzenie składnicy - archiwum zakładowego Stacji; 6) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania; 7) prowadzenie kasy i dokumentacji związanej z obrotem środkami pieniężnymi; 8) sprawdzanie i opisywanie wszystkich dokumentów finansowych pod względem merytorycznym; 9) terminowe i prawidłowe opracowywanie sprawozdań, analiz, informacji i ocen; 10) współpraca z powiatowymi organami administracji, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań administracyjnych i gospodarczych; 11) współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi oddziałami Stacji; 12) zaopatrzenie w materiały laboratoryjne, aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia, zaopatrzenie w opał, odzież roboczą o ochronną oraz inne materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Stacji; 13) zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji; 14) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, konserwacją, remontami bieżącymi i kapitalnymi aparatury, sprzętu, urządzeń, pomieszczeń i budynków; 15) prowadzenie spraw pracowniczych; 16) prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych kredytowanych; 17) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych; 10

11 18) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i czynności przygotowawczych do inwentaryzacji, 19) prowadzenie spraw związanych z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 20) utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie Stacji; 21) zabezpieczenie ochrony mienia Stacji; 22) wykonywanie czynności dodatkowych zleconych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. V. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Stacja współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Stacji, dotyczących zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Stacją. VI. Postanowienia końcowe 14. Obowiązkiem każdego pracownika Stacji jest znajomość Regulaminu i realizacja jego postanowień. 15. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone w trybie właściwym dla jego wprowadzenia. 11

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne. ZATWIERDZAM Warszawa, dnia 8.04.2008 r. Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o:

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 1 3 Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 1. Inspekcji - należy przez to rozumieć: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo