UMOWA DEPOZYTU I INKASA WEKSLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEPOZYTU I INKASA WEKSLI"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWA DEPOZYTU I INKASA WEKSLI NR zawarta w., pomiędzy:., zamieszkałym w,., legitymującym się dowodem osobistym o numerze., zwanym dalej Klientem a Net Investing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 5K / Warszawa, NIP: , REGON: , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości PLN, zwanym dalej Depozytariuszem. łącznie zwani dalej Stronami a każde z nich z osobna Stroną, Zważywszy, że: (A) Klient nabył weksli trasowanych wystawionych przez., z terminem wykupu (dalej Weksle ) za pośrednictwem platformy inwestycyjnej prowadzonej przez Depozytariusza; (B) Zamiarem Klienta jest powierzenie Weksli do depozytu prowadzonego przez Depozytariusza; (C) Depozytariusz posiada możliwości przechowania Weksli w depozycie oraz prowadzi rejestr weksli przechowywanych w depozycie (dalej Rejestr ). Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści (dalej Umowa ) 1. PRZEDMIOT UMOWY 1.1 Umowa określa zasady i warunki na jakich Depozytariusz świadczy usługi oraz realizuje na rzecz Klienta czynności związane z przechowywaniem należących do Klienta Weksli, przechowywanych w depozycie Weksli prowadzonym przez Depozytariusza, zwanym dalej Depozytem oraz realizuje czynności pośrednictwa w wykupie Weksla i ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Klientowi w związku z nabyciem Weksli. 1.2 Klient niniejszym oddaje Weksle do przechowania w Depozycie, a Depozytariusz niniejszym przyjmuje Weksle do Depozytu. 1.3 Depozytariusz zobowiązuje się także do świadczenia usług na rzecz Klienta z zakresu ochrony i dochodzenia praw z Weksli posiadanych przez Klienta i przechowywanych w Depozycie. 2. PEŁNOMOCNICTWO 2.1 Klient udziela niniejszym pełnomocnictwa rodzajowego Depozytariuszowi do występowania w jego imieniu i na jego rzecz, zgodnego z wzorem zawartym w Załączniku 1.

2 2.2 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2.1 jest ważne do odwołania, przy czym jego odwołanie może nastąpić jedynie wraz z wypowiedzeniem Umowy, to jest zgodnie z pkt. 6.2, 6.3 lub REJESTR WEKSLI 3.1 W dniu zawarcia Umowy, Depozytariusz zaznaczy w Rejestrze przyjęcie Weksli do Depozytu. 3.2 Rejestr zawiera oznaczenie każdego weksla przyjętego na przechowanie przez Depozytariusza poprzez podanie jego nazwy, osoby wystawcy, osoby trasata, wysokości sumy wekslowej, daty wykupu (daty płatności sumy wekslowej) oraz osoby posiadacza weksla, z podaniem jego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu zamieszkania (siedziby), wraz z podaniem daty przyjęcia weksla do Depozytu (data wpisu do Rejestru). 4. OBOWIĄZKI DEPOZYTARIUSZA 4.1 Depozytariusz zapewni odpowiednie przechowywanie Weksli w swoim biurze przy ul. Sarmacka 5K lok 11, w Warszawie lub w innym odpowiednio zabezpieczonym miejscu ujawnionym Klientowi ( Miejsce Depozytu ), w sposób zabezpieczający Weksle przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. 4.2 Depozytariusz zapewni brak dostępu osób postronnych do Depozytu oraz Rejestru. 4.3 Depozytariusz jest zobowiązany zachować w poufności wszelkie dane wpisane w Rejestrze oraz wszelkie informacje uzyskane od Klienta w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, co obejmuje także informację o liczbie i wartości Weksli posiadanych przez Klienta. 4.4 Depozytariusz jest zobowiązany okazać każdy Weksel na każde żądanie złożone przez Klienta. 4.5 Po zawiadomieniu Depozytariusza o przeniesieniu lub zamiarze przeniesienia praw do Weksla, zgodnie z pkt. 5.2 Depozytariusz wprowadzi odpowiednią zmianę w Rejestrze uwzględniającą przeniesienie posiadania Weksla oraz na życzenie Klienta udostępni mu Weksel w Miejscu Depozytu, celem jego indosowania na nowego nabywcę. 4.6 Depozytariusz zobowiązuje się do pośredniczenia w wykupie Weksli, polegającym na przedstawieniu każdego Weksla do wykupu w dacie jego wykupu oraz odbioru w imieniu Klienta sumy wekslowej określonej na dokumencie danego Weksla poprzez polecenie przelania jej na wydzielony rachunek bankowy Inkasenta prowadzony dla wykonania niniejszej Umowy o numerze:., a następnie przelania sumy wekslowej na rachunek bankowy Klienta o numerze.,, po potrąceniu z sumy wekslowej należnych Depozytariuszowi: Opłaty za Depozyt i Inkaso, określonej w pkt oraz ewentualnych kwot opłat, kosztów lub prowizji określonych w pkt Depozytariusz zobowiązuje się do dochodzenia na rzecz Klienta ewentualnych niezaspokojonych roszczeń Klienta z tytułu Weksli oraz podejmowania innych czynności określonych w pełnomocnictwie o którym mowa w pkt. 2 Umowy. 4.8 Depozytariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w pkt 4 z należytą starannością. 4.9 Przy świadczeniu usług na rzecz Klienta, Depozytariusz może korzystać z pomocy lub usług osób trzecich, zapewniając przy tym poszanowanie interesów Klienta oraz zobowiązując te osoby do zachowania poufności odnośnie informacji dotyczących Klienta lub jego spraw. Depozytariusz odpowiada względem Klienta za działania takich osób trzecich jak za własne działania, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo jeżeli wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

3 5. OBOWIĄZKI KLIENTA 5.1 Klient jest zobowiązany powiadomić Depozytariusza o każdej zmianie jego danych podlegających ujawnieniu w Rejestrze, niezwłocznie od zaistnienia takiej zmiany. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku lub zwłoki w takim powiadomieniu. 5.2 Bez uszczerbku dla postanowień pkt , Klient jest zobowiązany powiadomić Depozytariusza o każdej czynności prawnej, której przedmiotem jest jakikolwiek Weksel złożony do Depozytu, nie później niż 5 dni roboczych od podjęcia takiej czynności. 5.3 W przypadku zbycia jakiegokolwiek Weksla przez Klienta, nabywca zamierzający nadal przechowywać Weksel w Depozycie może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do niniejszej umowy w miejsce Klienta, zgodne z wzorem zawartym w Załączniku 2, na co Depozytariusz wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę. 5.4 Najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, na podstawie której nastąpić ma zbycie Weksla (albo, jeśli są zastrzeżone w umowie, spełnienia warunków, pod którymi zostało zastrzeżone zbycie weksla) Klient jest zobowiązany do doręczenia Depozytariuszowi odpisu umowy zawartej z nabywcą Weksla (jeśli została zawarta), oświadczenia nabywcy o którym mowa w pkt. 4.3 (jeśli zostanie złożone) oraz w każdym przypadku danych nabywcy Weksla podlegających wpisowi do Rejestru. 5.5 Przeniesienie posiadania Weksla na nabywcę następuje wraz z wpisem osoby nabywcy Weksla do Rejestru, niezwłocznie po otrzymaniu przez Depozytariusza od Klienta wszystkich danych nabywcy Weksla podlegających wpisowi do Rejestru. Depozytariusz może wezwać Klienta do uzupełnienia danych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zwłoki, wady lub braki takiego powiadomienia. 5.6 Jeżeli Depozytariusz otrzyma informacje o zbyciu Weksla przez Klienta lecz nie zostaną wypełnione postanowienia pkt w szczególności jeżeli pomimo otrzymania przez Depozytariusza danych nabywcy Weksla podlegających wpisowi do Rejestru nabywca taki nie przystąpi do niniejszej Umowy w miejsce Klienta lub w razie wątpliwości co do osoby uprawnionego do Weksla, Depozytariusz może złożyć Weksel do depozytu sądowego. Klient niniejszym zobowiązuje się zwrócić Depozytariuszowi wszelkie udokumentowane koszty poniesione w związku z tą czynnością w terminie siedmiu dni od otrzymania stosownego żądania. 5.7 Klient przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od postanowień pkt , każdy nabywca Weksla, o ile Depozytariusz uzna jego tytuł do Weksla, może żądać wydania tego Weksla z Depozytu. 5.8 Klient zobowiązany jest powiadomić nabywcę Weksla o postanowieniach pkt. od 5.3 do Klient ponosi opłatę z tytułu prowadzenia Depozytu i Inkasa na jego rzecz, w wysokości należnej od każdego Weksla złożonego w Depozycie (dalej Opłata za Depozyt ), określonej w Tabeli opłat i prowizji Depozytariusza obowiązującej w dniu zawarcia Umowy (dalej Tabela Opłat ). Opłata za Depozyt Inkaso jest należna z dołu i płatna w dniu otrzymania przez Depozytariusza sumy wekslowej z danego Weksla, poprzez potrącenie z tej sumy wekslowej, zgodnie z pkt Opłata za Depozyt jest należna z dołu za cały okres prowadzenia Depozytu, to jest maksymalnie do czasu wykupu Weksla (płatności sumy wekslowej) Opłata za Depozyt i Inkaso jest płatna przez Klienta w pełnej wysokości:

4 a) w dniu wydania Weksla z Miejsca Depozytu, niezależnie czy wydanie Weksla następuje na rzecz Klienta, czy też kolejnego nabywcy Weksla albo b) w dniu zbycia Weksla przez Klienta, z zastrzeżeniem pkt oraz o ile nie była płatna zgodnie z lit. a) albo c) w dniu wykupu Weksla, jeżeli dochodzenie sumy wekslowej jest wykonywane za pośrednictwem Depozytariusza na podstawie odrębnej umowy, przez potrącenie Opłaty za Depozyt z sumą wekslową wypłacaną przez Depozytariusza Klientowi Klient jest zobowiązany współpracować z Depozytariuszem w zakresie wymaganym dla prawidłowego prowadzenia Depozytu, także poprzez podejmowanie czynności prawnych lub faktycznych wskazanych przez Depozytariusza, uzasadnionych prawidłowym wykonywaniem Umowy Klient jest zobowiązany powiadomić Depozytariusza o każdej zmianie jego danych ujawnionych w Umowie lub w związku z wykonywaniem Umowy, w tym adresu zamieszkania, niezwłocznie od zaistnienia takiej zmiany. Inkasent nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku lub zwłoki w takim powiadomieniu Klient jest zobowiązany powiadomić Depozytariusza o każdej czynności prawnej, której przedmiotem jest jakikolwiek Weksel złożony do Depozytu, w sposób określony w odrębnej umowie depozytowej. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku lub zwłoki w takim powiadomieniu Klient upoważnia Depozytariusza do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w celu dochodzenia zapłaty sumy wekslowej, jeżeli nie zostanie ona zapłacona w terminie oraz zobowiązany jest pokryć wszelkie związane z tym koszty, w tym opłaty sądowe i skarbowe oraz koszty pomocy prawnej i prowadzenia egzekucji, powiększone o prowizje należne Inkasentowi w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. Koszty te zostaną pokryte (w zakresie w jakim nie zostały uprzednio pokryte przez dłużnika zobowiązanego z Weksla) poprzez potrącenie z wypłacanej Klientowi sumy wekslowej, przy czym: a. Inkasent zobowiązany jest poinformować Klienta, jeżeli według jego wstępnych szacunków różnica pomiędzy kosztami pomocy prawnej a kosztami, które zostaną poniesione przez zobowiązanego zgodnie z nakazem zapłaty lub wyrokiem sądu przekroczą [ 5% sumy wekslowej dochodzonej z wszystkich Weksli] oraz b. niezależnie od wysokości szacowanych kosztów, przed podjęciem takich czynności Inkasent może zwrócić się do Klienta o wpłatę zaliczki na poczet takich czynności, załączając wyliczenie szacowanych kosztów. Jeżeli, w terminie 7 dni od otrzymania którejkolwiek z informacji, o których mowa w lit. a)lub b) powyżej, Klient, odpowiednio, poinformuje Depozytariusza, że nie zamierza ponosić kosztów, o których mowa w lit. a) lub nie wpłaci zaliczki, o której mowa w lit. b), Depozytariusz nie będzie zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek czynności w celu dochodzenia należności z Weksla i będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Jeżeli, w terminie 7 dni od otrzymania którejkolwiek z informacji, o których mowa w lit. a) lub b) powyżej, Klient, odpowiednio, poinformuje Depozytariusza, że nie zamierza ponosić kosztów, o których mowa w lit. a) lub nie wpłaci zaliczki, o której mowa w lit. b), Depozytariusz nie będzie zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek czynności w celu dochodzenia należności z Weksla i będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5 5.17 Klient jest zobowiązany współpracować z Depozytariuszem w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania Umowy, także poprzez podejmowanie czynności prawnych lub faktycznych wskazanych przez Depozytariusza, uzasadnionych prawidłowym wykonywaniem Umowy. 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WYDANIE WEKSLI 6.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń Klienta przysługujących mu w związku z jakimkolwiek Wekslem. 6.2 Umowa może być wypowiedziana przez Klienta na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza także odwołanie pełnomocnictwa określonego w pkt 2.1, jedynie z ważnych powodów, za które Strony uznają następujące przypadki: a) uzasadnioną na piśmie utratę zaufania Klienta wobec Depozytariusza spowodowaną wykroczeniem przez Depozytariusza poza zakres umocowania pełnomocnictwem określonym w pkt 2.1 lub rażącym naruszeniem Umowy przez Depozytariusza; lub b) ogłoszenie upadłości Depozytariusza 6.3 Umowa może być wypowiedziana przez Depozytariusza na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza także wypowiedzenie pełnomocnictwa określonego w pkt 2.1, w przypadku: a) wskazanym w pkt lub b) zaprzestania wykonywania przez Inkasenta działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług objętych Umową c) rażącego naruszenia Umowy przez Klienta. 6.4 Jeżeli przed wypowiedzeniem Umowy Depozytariusz podjął jakiekolwiek czynności niezbędne dla dochodzenia praw Klienta z któregokolwiek Weksla, Opłata za Depozyt i Inkaso oraz koszty, opłaty lub prowizje określone w pkt 5.14 są należne Depozytariuszowi w pełnej wysokości i płatne na rachunek bankowy Depozytariusza wskazany w pkt w terminie 7 dni od wypowiedzenia Umowy. 6.5 Depozytariusz wyda Weksle na żądanie Klienta także przed terminem wygaśnięcia Umowy, z zastrzeżeniem uprzedniego uiszczenia pełnej Opłaty za Depozyt i Inkaso. Takie żądanie Klienta będzie traktowane jako jego oświadczenie woli o przedterminowym rozwiązaniu Umowy. 7. POUFNOŚĆ Strony zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie informacji uzyskanych od drugiej Strony lub od osób trzecich, ale dotyczących drugiej Strony, w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy, chyba że ujawnienie informacji jest uzasadnione dla prawidłowego wykonania Umowy lub wymagane jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 8. POWIADOMIENIA 8.1 Wszelkie żądania (dyspozycje) Klienta składane na podstawie Umowy powinny pod rygorem nieważności być składane na piśmie, a jego podpis zgodne z wzorami podpisów zawartym w Załączniku 2 do Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za czynności podjęte na podstawie dyspozycji opatrzonej podpisem, który był na pierwszy rzut oka (to jest bez potrzeby szczegółowego porównania ani przeprowadzenia badania grafologicznego) zgodny z wzorem zawartym w Załączniku 3.

6 8.2 Wszelkie pozostałe powiadomienia, wnioski lub żądania składane pomiędzy Stronami w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy dokonywane będą w formie pisemnej, listem poleconym lub przesyłka kurierską na adres Strony podany w komparycji Umowy lub pocztą elektroniczną na następujący adres . Klient: Depozytariusz:. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9.2 Zmiana adresu podanego w pkt. 8.2 lub danych Klienta podlegających ujawnieniu w Rejestrze nie stanowi zmiany Umowy. 9.3 Objęcie przedmiotem Umowy innych weksli nabytych przez Klienta wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 9.4 Depozytariusz nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Klienta. 9.5 Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z przepisami tego prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu jej zawarcia. 9.6 W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami dotyczącego wykonywania Umowy lub z niej wynikającego, Strony dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania zaistniałego sporu w drodze negocjacji i porozumienia, w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia przez jedną ze Stron. 9.7 Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób, o którym mowa w pkt. 9.6, będzie on poddany rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny dla miejsca zamieszkania (siedziby) Strony pozwanej. 9.8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta i Depozytariusza. PODPISY Klient Depozytariusz

7 ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA W związku z zawarciem dnia pomiędzy Stronami umowy świadczenia usług w przedmiocie pośredniczenia w wykupie i dochodzeniu roszczeń z weksli trasowanych wystawionych przez, z terminem wykupu (dalej Weksle ), zwanej dalej Umową Świadczenia Usług [ ] (zwany dalej Klientem ) udziela niniejszym pełnomocnictwa Net Investing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 5K/ Warszawa, NIP: , REGON: , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości PLN, zwanej dalej Inkasentem do występowania w jego imieniu w następujących sprawach: a) występowania wobec wystawcy lub trasata każdego Weksla z roszczeniem o wykup każdego z Weksli, to jest o zapłatę sumy wekslowej na rzecz Klienta, począwszy od daty wykupu danego Weksla, na rachunek bankowy Inkasenta podany w Umowie Świadczenia Usług, b) reprezentowania Klienta wobec wystawcy Weksla, trasata oraz osób trzecich w zakresie praw i obowiązków Klienta wynikających z Weksli, c) dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z którymkolwiek Wekslem względem wystawcy, trasata lub innej osoby; d) udzielenia dalszego pełnomocnictwa, w tym procesowego, celem dochodzenia roszczeń na rzecz Klienta, o których mowa w lit. od a) do c) powyżej; e) składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń oraz podejmowania jakichkolwiek czynności wymaganych według uznania Inkasenta dla realizacji umocowania określonego w lit. od a) do d) powyżej. Powyższe pełnomocnictwo jest ważne do odwołania, przy czym jego odwołanie może nastąpić jedynie wraz z wypowiedzeniem powołanej na wstępie Umowy Świadczenia Usług. Klient

8 ZAŁĄCZNIK 2 WZÓR OŚWIADCZENIA NABYWCY WEKSLA Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że w związku z zawarciem umowy, na mocy której nabyłem prawa do Weksli przechowywanych w depozycie (zwanym dalej Depozytem ) przez Net Investing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Depozytariuszem ) przystępuję niniejszym do umowy depozytowej (zwanej dalej Umową ) zawartej r. pomiędzy Depozytariuszem a... (zwanym dalej Zbywcą ), w miejsce Zbywcy ze skutkiem w momencie doręczenia Depozytariuszowi moich danych podlegających wpisowi do Rejestru (zgodnie z definicją w Umowie). W związku z tym bezwarunkowo wstępuję we wszystkie prawa i zobowiązania Zbywcy wobec Depozytariusza z tytułu Umowy, w tym także zobowiązanie zapłaty opłat z tytułu prowadzenia Depozytu, wymagalnych w przyszłości a także, o ile nie została dotychczas uiszczona przez Zbywcę, w dacie niniejszego oświadczenia. [dane nabywcy] podpis nabywcy potwierdzam zbycie Weksli oraz zamiar przeniesienia praw z Umowy na nabywcę zgodnie z opisem powyżej podpis Zbywcy

9 ZAŁĄCZNIK 3 WZÓR PODPISU KLIENTA

UMOWA DEPOZYTOWA. (B) Zamiarem Klienta jest powierzenie Weksli do depozytu prowadzonego przez Depozytariusza;

UMOWA DEPOZYTOWA. (B) Zamiarem Klienta jest powierzenie Weksli do depozytu prowadzonego przez Depozytariusza; WZÓR UMOWA DEPOZYTOWA NR zawarta dnia w Warszawie, pomiędzy:., zamieszkałym w,., legitymującym się dowodem osobistym o numerze., zwanym dalej Klientem a Net Investing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Stalowej Woli w dniu...roku, pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Stalowej Woli w dniu...roku, pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Stalowej Woli w dniu...roku, pomiędzy: Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą pod adresem 37-450 Stalowa Wola ul. Okulickiego 56c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa ) została zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach Projekt umowy sprzedaży zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Zielonej Górze UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania],

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania], UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Niniejsza Umowa Sprzedaży Udziałów (zwana w dalszej części Umową ) została podpisana w [miejscowość] dnia [data] roku (zwana w dalszej części Datą Umowy ) przez i pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Załącznik nr 5 do umowy z dnia.. 2017 r. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Zawarta w dniu 2017 roku, w.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Strona 1 z 5 Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: (1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: Eurobrokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 223B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu 2017 roku, pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-051, ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR)

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) zawarta w dniu... roku, w (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Gminą Żychlin (99-320

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia... roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz Info Baza sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora Załącznik do uchwały nr 48/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 14.05.2014 r. Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora maj 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy:

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: POROZUMIENIE Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa odnowienia linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu 28.01.2016 pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 7 do OPZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (ADMINISTRATOREM DANYCH) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym UMOWA LOCK-UP zawarta w [miejscowość] pomiędzy: HubStyle S.A. z siedzibą w [ ], adres: [ ], ulica [ ], REGON 220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy [ ] zł, kapitał wpłacony [ ] zł), zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. UMOWA NR../ /../2017 ( Umowa ) zawarta w dniu.. 2017 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy:

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: UMOWA NR ZTM.EZ.. zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń [ ], legitymującym się [ ] serii [ ] o numerze

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 6 do Umowy UMOWA Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu roku... w Rzeszowie, zwana dalej Umową pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo