BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r."

Transkrypt

1 Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel , fax , Znak pisma: BZP ł^/2015 Uczestnicy postępowania/strona www Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa kompletnego rozwiązania do archiwizacji poczty elektronicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z usługami wdrożeniowymi oraz serwisowymi", sygn. post.: BZP/29/DI/2015 I. W związku z pytaniami uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), dalej ustawy Pzp", Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ"). PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AU. JEROZOLIMSKIE 7, WARSZAW/

2 Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/ Oferent wnosi o wyjaśnienie czy w zakresie definicji czasu naprawy i czasu reakcji godziny podjęcia czynności liczone są w godzinach roboczych czy zwykłych? Odpowiedź pyt. 1 Zamawiający wyjaśnia iż w zakresie definicji czasu naprawy i czasu reakcji godziny podjęcia czynności liczone są w godzinach zwykłych tj. zegarowych ust. 1 pkt. 7 - oferent wnosi o uszczegółowienie i wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez przekazanie wiedzy producenta? Jaki ma być zakres tej wiedzy? Odpowiedź pyt. 2 Zamawiający wyjaśnia, iż przekazanie wiedzy producenta zostało określone w pkt 3.8 OPZ ust. 3 pkt. 2) - oferent wnosi o usunięcie zapisu. Wniosek jest uzasadniony tym, iż producenci oprogramowania seryjnego niezmiernie rzadko (o ile w ogóle) zrzekają się wykonywania praw osobistych. Realizacja Przedmiotu Umowy z zastosowaniem tego zapisu może nie być możliwa za pomocą oprogramowania seryjnego podmiotów trzecich. Odpowiedź pyt. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu ust. 4 pkt. 1) - Oferent wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez oddział przedsiębiorstwa? Czy serwis open source może być świadczony przez samego Wykonawcę? Odpowiedź pyt. 4 Zamawiający wyjaśnia, iż przez oddział przedsiębiorstwa rozumie podmiot posiadający doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do serwisowania zaoferowanego Oprogramowania rozpowszechnianego na licencji open source na terenie Polski, w tym takim podmiotem może być Wykonawca ust. 8 - oferent wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza przypadki wcześniejszego wypowiedzenia licencji Zamawiającemu w przypadku, gdy Zamawiający narusza warunki udzielonej mu zgodnie z Umową licencji. Wniosek jest uzasadniony tym, iż PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE WARSZAW/

3 bardzo często producenci oprogramowania w warunkach licencji zawierają zapisy upoważniające do wypowiedzenia licencji w wyżej wskazanym trybie. Odpowiedź pyt ust 3 pkt 3) - oferent wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zwrot: oraz inne zastrzeżenia powstałe podczas usuwania zgłoszonych głównych zastrzeżeń"? Zdaniem oferenta tryb zgłaszania ponownych uwag dotyczących procedury odbioru końcowego powinien mieć zastosowanie w odniesieniu do powyższego zapisu, jedynie co do ewentualnych wad, które powstały na skutek usuwania zgłoszonych zastrzeżeń. Odpowiedź pyt. 6 Zamawiający potwierdza, iż zgłaszanie ponownych uwag dotyczących procedury odbioru końcowego będzie miało zastosowanie w odniesieniu do innych zastrzeżeń powstałych podczas usuwania zgłoszonych głównych zastrzeżeń", jedynie co do ewentualnych wad, które powstały na skutek usuwania zgłoszonych zastrzeżeń Oferent wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie rękojmi na oprogramowanie podmiotów trzecich? Zasadność takiej zmiany znajduje odzwierciedlenie w tym, iż rękojmia jest zgodnie z kodeksem cywilnym świadczona bezpośrednio przez Wykonawcę, który w przypadku oprogramowania podmiotów trzecich nie jest w stanie jej zrealizować, bowiem nie jest uprawniony do ingerowania w strukturę oprogramowania. Ponadto licencjobiorcy w zasadzie nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, gdyż po pierwsze, w wypadku udzielenia licencji nie mamy do czynienia ze sprzedażą w rozumieniu art. 535 KC, po drugie zaś oprogramowanie nie jest rzeczą, po trzecie, przy udzielaniu licencji w żadnym wypadku nie dochodzi do sprzedaży (cesji) praw, gdyż pozostają one przy licencjodawcy. Wynika stąd wniosek, że z tytułu wad jakościowych oprogramowania nie można podnosić roszczeń opartych na rękojmi za wady rzeczy (lub prawa) sprzedanej, gdyż udzielenie licencji nie jest sprzedażą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jest zaś umową od niej odrębną i specyficzną. Co za tym idzie, nie można sądzić, że program komputerowy podlega tradycyjnej sprzedaży, gdy idzie o udzielenie komuś prawa do korzystania z tego programu na wskazanym polu eksploatacji. Odpowiedź pyt. 7 PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL

4 8. 10 ust Oferent wnosi o wyjaśnienie jakie są zasady dostępu do pomieszczeń? Brak wskazania w chwili obecnej zakresu obowiązków koniecznych do spełnienia by taki dostęp uzyskać nie pozwala oferentom na ocenę możliwości spełnienia tych warunków a tym samym zrealizowania Przedmiotu Zamówienia. Odpowiedź pyt. 8 Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie realizacji przedmiotu umowy udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia dostępu do pomieszczeń lub infrastruktury informatycznej ust oferent wnosi o zmianę zapisu poprzez usunięcie słów wyłącznie".. Zdaniem oferenta wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy spowodowanych wyłącznie niewłaściwą obsługą systemu lub wyłącznie działaniem osób trzecich przy jednoczesnym zaistnieniu jeszcze dodatkowych przesłanek odnoszących się do tego samego zdarzenia jest zbyt daleko idące i może powodować niemożność powołania się na przesłanki wskazane w ust. 13 jako wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy. Odpowiedź pyt ust Oferent wnosi o wyjaśnienie czy wystarczającym dla spełnienia obowiązku określonego w tym ustępie będzie dowód wykupienia wsparcia serwisowego tj. np. Umowa? Odpowiedź pyt. 10 Zamawiający wyjaśnia, iż jako dowód wykupienia wsparcia serwisowego zostanie uznane oświadczenie określone w 10 ust. 18 IPU. Zamawiający nie wymaga przedstawiania dodatkowych dokumentów w tym zakresie Oferent wnosi o wprowadzenie w 11 wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 25 % łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie. Limit taki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na możliwość zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający w ust. 11 przywołanego paragrafu ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż naliczone kary umowne. Odpowiedź pyt. 11 PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE 7, WARSZAWA BGK.PL

5 12. Oferent wnosi zapytanie o zmianę treści 11 ust. 3, 6, 7 i 8 wzoru Umowy poprzez zastąpienie określenia opóźnienia" we wszystkich opisanych w przedmiotowym ustępie karach umownych na karę za wstąpienie opóźnienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy". Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na możliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogólnymi zasadami k. cywilnego i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 476 k.c. Obecny zapis prowadzi do naruszenia art 56 i art kodeksu cywilnego oraz k.c., art k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp. Zgodnie z orzecznictwem ustalonym na gruncie art. 473 k.c., nie można uznać, że przesłanka oznaczenia okoliczności została spełniona wówczas, gdy postanowienie umowne określa wyłącznie, że dłużnik ma zapłacić karę umowną za opóźnienie. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13:,,[w] języku potocznym pojęcie opóźnienie" i zwłoki" używane są zamiennie i traktowane jako synonimy. Z samego posłużenia się zwrotem za opóźnienie" nie można wyprowadzać niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności powoda za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji wynikającej z art KC w zw. z art. 471 KC". W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że "[j]eśli zatem pozwany rozumie postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie prac powoda w ten sposób, że jest to odpowiedzialność absolutna obejmująca także przyczyny opóźnienia leżące po stronie pozwanego, to takie postanowienie umowne należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji uznać za bezwzględnie nieważne na podstawie art KC". Przedstawione stanowisko podziela Sąd Najwyższy, który w wyroku z 6 października 2010 r., II CSK 180/10, wydanym na gruncie umowy, która przewidywała karę umowną za każdy dzień opóźnienia wskazuje, że odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej bez względu na przyczynę niewykonania zobowiązania powinna być w umowie wyraźnie określona, nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika". Odnosząc się bezpośrednio do kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie, Sąd Najwyższy wskazuje 12 tej umowy, dotyczącego kary umownej, nie wskazuje, aby powód przyjął rozszerzoną, odpowiedzialność w zakresie kary umownej". Odpowiedź pyt ust. 4 - Oferent wnosi o wyjaśnienie, na jakim etapie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający może się zgłosić z żądaniem uruchomienia funkcjonalności i do jakiego okresu odnosi się kara? Zdaniem oferenta Zamawiający jest zobligowany do sprawdzenia istnienia funkcjonalności najpóźniej z dniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, którego dokonanie jest dowodem akceptacji wykonanego oprogramowania. Zapis ten daje Zamawiającemu zbyt daleko idące uprawnienie do niewystarczającego sprawdzania Przedmiotu Umowy i późniejsze zgłaszanie zastrzeżeń dając sobie dodatkowo możliwość PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL

6 naliczania z tego tytułu kar umownych Wykonawcy. Zdaniem Oferenta zapis ten powinien zostać usunięty. Odpowiedź pyt. 13 Zamawiający wyjaśnia, iż żądanie uruchomienia funkcjonalności może zostać przekazane w całym okresie wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować oraz wdrożyć rozwiązanie w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego ust. 7 - Oferent wnosi o możliwość wprowadzenia uprzedniego wezwania Wykonawcy do przedłożenia polisy przed naliczeniem kary umownej. Oferent realizując ogromną liczbę kontraktów najczęściej posiada polisę a jej niezłożenie nie jest spowodowanie jej brakiem. Odpowiedź pyt ust. 8 - oferent wnosi o usunięcie zapisu, który jest powtórzeniem części zapisu z ust 7. Odpowiedź pyt. 15 Zamawiający zwraca uwagę, iż zapisy zawarte w 11 ust. 7 odnoszą się kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z niezbędnymi dokumentamii, natomiast zapisy zawarte w 11 ust. 8 odnoszą się kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ust. 2 pkt. 1) - oferent wnosi o usunięcie tej przesłanki do wypowiedzenia umowy. Przesłanka jest zbyt daleko idąca i daje Zamawiającemu władczą możliwość oceny sytuacji finansowej Wykonawcy, która może być dokonana pochopnie. CO więcej, zwłaszcza w odniesieniu do przesłanki wszczęcia postępowania naprawczego, które skutkuje realizacją wszystkich dotychczasowych zobowiązań, narażenie tym zapisem Wykonawcy na jego pogorszenie sytuacji finansowej jest nieuprawnione. Odpowiedź pyt. 16 PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE 7, WARSZAWA BGK.PL 6

7 ust. 2 pkt 2) Oferent wnosi o zmianę zapisu w następujący sposób: w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy na kwotę opiewającą co najmniej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy". Odpowiedź pyt ust. 2 pkt 3) - Oferent wnosi o zwiększenie wartości naliczonych należnych kar uprawniających do wypowiedzenia umowy do 25% wartości Przedmiotu Umowy. Odpowiedź pyt ust. 3 - Oferent wnosi o zmianę zapisu w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakichkolwiek warunków realizacji przedmiotu Umowy pomimo uprzedniego dodatkowego wezwania do zmiany sposobu świadczenia skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy za 30 dniowym wypowiedzeniem na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, w szczególności, gdy nastąpi zwłoka w Usunięciu Wady z zastrzeżonym gwarantowanym Czasem Naprawy określonym w Umowie lub załącznikach wynosząca powyżej 30 dni. Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego rozwiązania Umowy w powyższym trybie dopiero po bezskutecznym upływie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia warunków Umowy" Odpowiedź pyt ust. 6 pkt. 1 - oferent wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez trwałą niemożliwość wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę? Odpowiedź pyt. 20 Zamawiający wyjaśnia, iż przez trwałą niemożliwość wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę rozumie wszelkie okoliczności powstałe po stronie Wykonawcy uniemożliwiające mu dalszą realizację przedmiotu Umowy. PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE 7, WARSZAWA BGK.PL 7

8 oferent wnosi o wyjaśnienie podstaw dla których Zamawiający wprowadza ograniczenie jawności, skoro umowa jest jawna i postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego również? Co za tym idzie zobowiązanie do zachowania poufności ewentualnie mogłoby dotyczyć jedynie dokumentów i informacji które wykraczają poza te, które stanowią dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedź pyt. 21 Zamawiający wyjaśnia, iż ograniczenie jawności wprowadzone jest jedynie do dokumentacji i informacji, które Wykonawca uzyska bezpośrednio w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 22. Dotyczy >załącznik nr 1 do SIWZ<, >1. OBECNY PROFIL ROZWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE POCZTY EXCHANGE:< punkt 1.9. W celu oszacowania wydajności oraz metody podłączenia się do infrastruktury czy Zamawiający może przedstawić więcej informacji o zasobach dyskowych udostępnionych na potrzeby Systemu Archiwizacji? Prosimy o podanie: - jaka jest wydajność zasobów dyskowych? (np. liczba i typ dysków, liczba operacji l/o) - Jakie media oraz protokoły są dostępne dla urządzeń zewnętrznych? (np. FC, 8Gb) - Czy wskazane zasoby mogą być zaprezentowane jako urządzenia typ RAW do serwerów ESX? Odpowiedź pyt. 22 Zamawiający informuje, iż udostępniane zasoby dyskowe na potrzeby rozwiązania to: - journaling: RAID5 (3D+1P) na dyskach SAS rpm, łączna liczba dysków w puli 32; - archiwum: RAID6 (6D+2P) na dyskach NL-SAS 7.00 rpm, łaczna liczba dysków w puli 24; - dostęp do zasobów blokowy; - wystawiane z macierzy po FC (4x8 Gbps); - w sieci SAN (dual fabric); - dostęp symmetric active-active; - z możliwością udostępniania jako urządzenia typu RAW; PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL 8

9 23. Dotyczy >załącznik nr 1 do SIWZ<, >1. OBECNY PROFIL ROZWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE POCZTY EXCHANGE:< punkt Czy istnieje możliwość agregacji zasobów dwóch maszyn wirtualnych (liczba core i RAM) w jedną maszynę wirtualną? Czy w takim przypadku można wykorzystać licencję MS Windows 2012 R2 na innym serwerze fizycznym? Odpowiedź pyt. 23 Zamawiający dopuszcza możliwość agregacji zasobów w jedną maszynę wirtualną pod warunkiem spełnienia wymagań dla Systemu Archiwizacji opisanych w OPZ. Zamawiający określił posiadane zasoby, które mogą być wykorzystane w ramach rozwiązania. Wykonawca musi dostarczyć wszystkie inne zasoby, w tym licencje, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania tego przedsięwzięcia. r (podpis Kierownika Zamawiającego) PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL 9

10