Ćwiczenie Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, monitoring, wizualizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, monitoring, wizualizacja"

Transkrypt

1 Ćwiczenie Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, SYSTEMY AUTOMATYZACJI BUDYNKÓW KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Temat: Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, Narzędzia: Pakiet LonMaker, urządzenia sterujące inteligentnym oświetleniem stanowisko laboratoryjne (router i.lon 100, sterowniki lamp), pakiet Macromedia Contribute Zakres materiału Do ćwiczenia potrzebna jest znajomość: 1. technologii i oprogramowania LonWorks, 2. podstaw wizualizacji w systemach automatyki budynkowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości realizacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym za pomocą technologii LonWorks oraz zapoznanie się z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację tego procesu. Podczas ćwiczenia należy odpowiednio zintegrować sieć sterowania w pakiecie LonMaker z urządzeniem i.lon.100e3 Internet Server. Kolejną częścią ćwiczenia jest zaprojektowanie prostego systemu wizualizacji dla oświetlenia ulicznego wykorzystującego jako medium transmisji sieć zasilającą - PL (PowerLine). Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego Na stanowisku zostały zamontowane następujące komponenty: Oświetlenie uliczne Philips Selenium SGP Lampy wykorzystywane w ćwiczeniu laboratoryjnym to model Selenium SGP firmy Philips. Jednak lampy te zostały zmodyfikowane w taki sposób, że w ich wnętrzu znajduje się sterownik Candelon oraz elektronicznie regulowany balast Selec Ideowy schemat elektryczny lampy przedstawiony został na rysunku nr 1. Moduł Candelon 100 jest węzłem sieci LonWorks, wyposażonym w interfejs PowerLine (PL) pozwalający na komunikację z wykorzystaniem sieci zasilającej oprawy. Dzięki temu w projekcie sieci sterującej lampy posiadają szereg zmiennych wejściowych (NVI), wyjściowych (NVO) oraz bloków funkcjonalnych. Ich szczegółowa specyfikacja znajduje się w dokumentacji technicznej zamieszczonej w odpowiednim folderze niniejszego ćwiczenia ( Candelon Node SelcNode.pdf). KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 1/21

2 Router i.lon.100e3 Internet Server Rysunek nr 1. Schemat ideowy elektryczny inteligentnej lampy. Rysunek nr 2. Zdjęcie przedstawiające router i.lon.100e3 Internet Server. i.lon.100e3 Internet Server, przedstawiony na rysunku nr 2, jest zaawansowanym, wielofunkcyjnym urządzeniem, łączącym w sobie elementy sterowników PLC, serwerów SCADA oraz zawierającym interfejsy PL lub TP/FT, IP-852. Router jest modułem i interfejsem sieciowy, służącym do łączenia urządzeń w sieci LonWorks, M-Bus, Modbus oraz IP. Posiada on wbudowany Web serwer umożliwiający dostęp do różnych danych oraz pozwalający na odpowiednie zarządzanie i konfigurację procesów zachodzących w sieci sterującej. Przykładowo można zrealizować harmonogramowanie, alarmowanie oraz KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 2/21

3 logowanie danych przez aplikacje. Dodatkowo zaimplementowano mechanizm obsługi skrzynki pocztowej, co umożliwia powiadomienia użytkownika o zdarzeniach za pomocą wiadomości . Konfiguracja routera i.lon.100e3 Internet Server Program ćwiczenia 1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, następnie wpisać adres IP urządzenia: Na ekranie komputera powinna wyświetlić się strona internetowa routera i.lon.100. Należy kliknąć na przycisk Service, zostanie wyświetlone okno logowania. W odpowiednim polu należy podać login: ilon, oraz hasło: nimda-1, 3. Nastąpi przekierowanie do okna panelu konfiguracyjnego routera i.lon100. Następnie należy wybrać odpowiednią zakładkę Service/Network/Lonworks. W zakładce wyświetlone zostaną takie dane jak NeuronID urządzenia jako Device ( z interfejsem PowerLine) oraz jako Router ( komunikacja IP-852), 4. W wierszu poleceń systemu MS Windows należy uruchomić ipconfig (Menu Start -> Uruchom: cmd -> ipconfig). Na ekranie zostanie wyświetlony adres IP komputera, który jest używany w niniejszym ćwiczeniu. Przykładowy wynik użytej komendy ipconfig został przedstawiony na rysunku nr 3, Rysunek nr 3. Widok okien programu Echelon IP-852 Configuration Server. 5. Uruchomić program Configuration Server IP (Menu Start -> Programy ->Echelon IP-852 Configuration Server). Program ten służy do konfiguracji parametrów niezbędnych do zrealizowania sieci sterującej LonWorks z wykorzystaniem jako medium transmisji sieci IP. Należy w nim wskazać tzw. Configuration Server oraz wszystkie urządzenia odpowiedzialne za routowanie protokołu LonTalk, które KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 3/21

4 powinny mieć dostęp do integrowanej sieci i biorą udział w procesie sterowania projekcie sieci LonWorks. Widok ekranu z uruchomionym programem Configuration Server został przedstawiony na rysunku nr 3, 6. Należy upewnić się czy adres IP Configuration Server a, w nowo organizowanym kanale, jest taki sam jak adres IP komputera używanego w niniejszym ćwiczeniu, a wykorzystywany port to 1629, 7. W celu dodania nowego urządzenia do powstającego kanału, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę New Channel, następnie wybrać polecenie New Device. W kanele pojawi się nowa ikonka obrazująco nowo dodawane urządzenie, której należy nadać własną nazwę (np. PC), 8. W celu skonfigurowania parametrów nowo dodawanego urządzenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę utworzoną w punkcie 7 niniejszej instrukcji, a następnie wybrać polecenie Device Properties. Na ekranie zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 4. Jeśli dodawanym urządzeniem jest komputer PC używany w niniejszym ćwiczeniu w polu IP address or host name należy wpisać jego adres IP. Natomiast jeśli dodawanym urządzeniem jest i.lon.100 we wspomnianym polu należy wpisać adres IP routera (podany wcześniej w niniejszej instrukcji). Pole Port w obu przypadkach powinno posiadać wartość Rysunek nr 4. Widok okna konfiguracyjnego nowego urządzenia w kanale IP. 9. Jeśli do organizowanego kanału zostały dodane oba wcześniej wymienione urządzenia, należy kliknąć w opcję Network umieszczoną na pasku narzędzi programu Echelon IP-852 Configuration Server i wybrać polecenie Enable. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 4/21

5 Wybór wspomnianego polecenia powinien skutkować zmianą koloru ikon dodanych do kanału. Jeśli wszystkie ikony dodanych urządzeń będą posiadały kolor zielony oznaczać to będzie, że proces rejestracji przebiegł pomyślnie. Rysunek nr 5. Widok okna programu LonWorks Interfaces Wskazówka: Jeśli ikona reprezentująca komputer PC nie chce zmienić się na kolor zielony, pomocnym może okazać się następujące rozwiązanie. Uruchomić aplikację LonWorks Interfaces znajdującą się w Panelu Sterowania. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 5. Z listy znajdującej się po lewej stronie wyświetlonego okna wybrać interfejs o nazwie SL, następnie kliknąć na przycisk test znajdujący się w pasku narzędzi. W kolejnym wyświetlonym na ekranie oknie zaznaczyć jedyną dostępną opcję Enter the IP-852 Configuration Server IP address w polu IP Address należy wpisać adres komputera PC używanego w niniejszym ćwiczeniu, a w polu Port numer portu używanego przez Configuration Server (1629). Następnie należy kliknąć na przycisk OK. Po wykonaniu opisanych czynności należy przełączyć się do programu Echelon IP-852 Configuration Server, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę New Channel i wybrać polecenie Update Members. Widok okna programu Echelon IP-852 Configuration Server poprawnie skonfigurowanego został przedstawiony na rysunku nr 6. Rysunek nr 6. Widok okna programu Echelon IP-852 Configuration Server, który obrazuje poprawny przebieg procesu konfiguracji elementów wchodzących w skład organizowanego kanału IP. UWAGA: Podczas testowania danego interfejsu z użyciem programu LonWorks Interfaces należy uprzednio wyłączyć pakiet LonMaker, jeśli jest włączony. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 5/21

6 Zadania do samodzielnego wykonania 1. Wykonać nowy projekt sieci LonWorks za pomocą pakietu LonMaker. Jako interfejs komunikacyjny wskazać ten, który był testowany za pomocą programu LonWorks Interfaces prawdopodobnie jego nazwa to SL, 2. W nowo powstałym projekcie sieci sterowania w programie MS Viso, kliknąć prawym przyciskiem myszy na obiekt Channel 1 reprezentujący kanał i wybrać polecenie Properties. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 7. W polu Transceiver Type: należy wybrać rodzaj kanału IP-10L, a w polu Name: nadać nazwę np. Kanal IP. Następnie zatwierdzić zmiany klikając w przycisk OK, Rysunek nr 7. Widok okna ustawień kanału. 3. Zaobserwować zmiany, 4. Z palety Shapes wybrać ikonkę Router i dodać ją do projektu. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno jak na rysunku nr 8. Należy uzupełnić poszczególne pola zgodnie z zamieszczonym rysunkiem oraz kliknąć przycisk Dalej>. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 9. Jako sposób podania wartości Service Pin w procesie komisjonowania należy wybrać Manual. W celu sprawdzenia wartości jaką należy podać w polu Neuron ID należy za pomocą przeglądarki IE zalogować się do routera i.lon.100, a w nim do zakładki Service/Network/LonWorks, i sprawdzić wartość Value koło Neuron ID: IP-852 Router IP side zostało to przedstawione na rysunku nr 10. Odpowiednią wartość bez żadnych znaków oddzielających wpisać w pole Neuron ID oraz kliknąć przycisk Zakończ, Wykonane operacje pozwoliły na dodanie do projektu urządzenia pełniącego funkcję routera pomiędzy siecią Internet (kanałem IP) a siecią zasilającą (kanałem PL). Jest to niezbędne w dalszych pracach ponieważ komputer PC oraz router i.lon.100 łączą się za pośrednictwem kanału IP. Natomiast lampy, które zostaną później dodane wykorzystują KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 6/21

7 do komunikacji ze sobą oraz routerem kanał PL. Aby mieć możliwość używania komputera w procesie sterowania lampami niezbędne jest routowanie sygnałów. Rysunek nr 8. Widok okna dodawania nowego routera. Rysunek nr 9. Widok okna wyboru metody wprowadzenia wartości Service Pin. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 7/21

8 Rysunek nr 10. Widok okna ustawień routera i.lon W projekcie dodać nowy podsystem ikonka Subsystem z palety Shapes. W pakiecie MS Visio zostanie utworzona nowa zakładka, tak jak zostało to przedstawione na rysunku nr 11, Rysunek nr 11. Widok okna definicji kanału komunikacyjnego oraz dodanego wcześniej nowego podsystemu o nazwie PL_Side reprezentowanego jako zaznaczona zakładka. 6. Do nowego dodanego podsystemu należy dodać kanał komunikacyjny ikonka Channel z palety Shapes. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno Channel Definition przedstawione na rysunku nr 11. Z dwóch dostępnych opcji należy wybrać Shape represents an existing channel, ponieważ zostanie wykorzystany kanał komunikacyjny reprezentujący sieć zasilającą dodany wcześniej podczas procesu dodawania routera do projektu sieci LonWorks, a nie jest tworzony nowy kanał komunikacyjny. Jako Channel Name należy wybrać z rozwijanej listy nazwę kanału podaną w punkcie 4 niniejszej instrukcji jeśli zostało to wykonane zgodnie z rysunkiem nr 8 nazwa tego kanału to PowerLine a typ transceivera to PL-20N. Procedurę zakończyć klawiszem OK, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 8/21

9 7. Do wykonanego w punkcie 6 niniejszej instrukcji kanału komunikacyjnego należy dodać nowy węzeł sieci LonWorks (ikonka Device z palety Shapes), którym jest urządzenie ilon. Moduł i.lon.100 używany w niniejszym ćwiczeniu jest nie tylko routerem, ale pełni również rolę węzła sieci LonWorks posiadającego pewną ilość swobodnie programowalnych przez integratora sieci funkcji mogących zostać wykorzystanych w projekcie. W celu poprawnego dodania węzła sieci ilon można posłużyć się informacjami zamieszczonymi na rysunkach nr 12 16, Rysunek nr 12. Widok okna dodawania nowego urządzenia. Rysunek nr 13. Widok okna, w którym należy wskazać plik XIF dla nowo dodawanego urządzenia. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 9/21

10 Rysunek nr 14. Widok okna ustawień urządzenia i.lon.100. Rysunek nr 15. Widok okna wyboru metody wprowadzenia wartości Service Pin. Rysunek nr 16. Widok okna ustawień konfiguracyjnych nowo dodawanego urządzenia. 8. Kolejno należy dodać do projektu sieci LonWorks znajdujące się w składzie stanowiska laboratoryjnego lampy będące również węzłami sieci. Podczas KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 10/21

11 dodawania nowego urządzenia w tym przypadku należy wskazać ścieżkę do pliku XIF zostało to przedstawione na rysunku nr 17 Ścieżka:C:\... Rysunek nr 17. Widok okna, w którym należy wskazać plik XIF dla nowo dodawanego urządzenia. 9. Wartość NeuronID w odpowiednim oknie należy wprowadzić ręcznie. NeuronID Lamp 1.5: , 10. Podczas kolejnych poziomów konfiguracji zaznaczyć odpowiednie opcje tak jak zostało to przedstawione na rysunku nr 18, Rysunek nr 18. Widok okna ustawień konfiguracyjnych nowo dodawanego urządzenia. 11. Wykorzystując wzorzec urządzenia z wcześniejszych punktów niniejszej instrukcji należy skomisjonować kolejną lampę, jej NeuronID: CF100, 12. Dodane i skomisjonowane lampy należy załączyć za pomocą opcji Browse dostępnej w pakiecie LonMaker (dostęp np. prawy klawisz myszy na Device) wykorzystując zmienną nvilampvalue, UWAGA: Nie należy przełączać stanu lamp w krótkich odstępach czasowych! Po załączeniu lampy sodowej na napięcie, rozpoczyna się wyładowanie w gazie pomocniczym i dopiero po odparowaniu sodu, wyładowanie w parach sodu staje się dominujące. Pełną wydajność świetlną uzyskuje się po kilku minutach. Szybkie przełączanie może doprowadzić do uszkodzenia lamp. Aplikacja i.lon100 Configuration Utility i.lon 100 Configuration Utility jest aplikacja, przedstawioną na rysunku nr 19, pozwalającą na konfigurację zaawansowanych funkcji węzła sieci i.lon.100. Służy między innymi do parametryzacji zmiennych sieciowych, reguł konwersji typów lub udostępniania zmiennych dla usługi ilon100 Internet Service. W celu uzyskania możliwości zarządzania zmiennymi sieciowymi innych urządzeń niż węzeł i.lon.100 wchodzących w skład projektu sieci LonWorks z poziomu przeglądarki Internet Explorer, należy je dodać w zakładce External Points aplikacji i.lon 100 Configuration Utility okno dodawania zmiennych zostało przedstawione na rysunku nr 20. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 11/21

12 Rysunek nr 19. Widok okna aplikacji i.lon 100 Configuration Utility. Rysunek nr 20. Widok okna dodawania zmiennych zewnętrznych w aplikacji i.lon 100 Configuration Utility. Program ćwiczenia 1. Zalogować się do WebServera urządzenia i.lon.100 w tym celu w przeglądarce Internet Explorer należy wprowadzić adres IP urządzenia: , następnie kliknąć w przycisk Service, Ekran powitalny pozwala na wybór pomiędzy usługami Service oraz Standard. Wybór przycisku Standard przekierowuje do uprzednio stworzonej wizualizacji sieci sterującej. Wybór przycisku Service pozwala na zalogowanie się do stron zawierających parametry konfiguracyjne, wymagane jest podanie loginu i hasła (ilon; nimda-1). KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 12/21

13 2. Wybrać pod stronę Data Points znajdującą się w zakładce Configure. Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona przedstawiona na rysunku nr 21 zawierająca wszystkie dostępne przez węzeł sieci i.lon.100 zmienne sieciowe, Rysunek nr 21. Widok strony zawierającej zmienne sieciowe dostępne przez węzeł sieci i.lon.100. UWAGA: Wszystkie zmiany wykonywane w i.lon 100 Internet Server za pomocą przeglądarki należy każdorazowo potwierdzić kliknięciem przycisku Submit. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Dla zmiennych nvilampvalue lampy 1 i 2 dodać wartości wstępnie ustalone tzw. presety: LOW (40.0 1), MED. (60.0 1, HIG (80.0 1). Zmiany zatwierdzić przyciskiem Submit. 2. Ustawić harmonogram z wykorzystaniem preset ów zmiennych nvilampvalue. W tym celu należy przełączyć się do pod strony Event Scheduler w zakładce Configure na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona przedstawiona na rysunku nr 22. Przyciski Add Scheduler/Delete Scheduler oznaczone na wspomnianym rysunku cyfrą 1 służą do dodania lub usunięcia harmonogramu. Po kliknięciu w fragment schematu oznaczonego cyfrą 2, wyświetli się kolejna pod strona, pozwalająca na wybór zmiennych sieciowych, które będą sterowane przez harmonogram. Cyfrą 3 oznaczono fragment schematu odpowiedzialny za wyświetlenie nowej strony, pozwalającej na wybór konkretnych dni, godzin w których dany harmonogram ma zostać zrealizowany. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 13/21

14 Rysunek nr 22. Widok strony konfiguracyjnej mechanizmu harmonogramowania. UWAGA: Nie należy przełączać stanu lamp w krótkich odstępach czasowych! Po załączeniu lampy sodowej na napięcie, rozpoczyna się wyładowanie w gazie pomocniczym i dopiero po odparowaniu sodu, wyładowanie w parach sodu staje się dominujące. Pełną wydajność świetlną uzyskuje się po kilku minutach. Szybkie przełączanie może uszkodzić Lampy Wizualizacja za pomocą ilon Vision i.lon.100 oferuje możliwość opracowania własnej wizualizacji procesu sterowania w postaci stron internetowych i udostępnienia jej użytkownikom np. za pomocą sieci Internet. Do osiągnięcia tego celu może zostać wykorzystany pakiet ilon Vision, który jest specjalnie opracowanym dodatkiem do programu Macromedia Contribute. Program ćwiczenia 1. Skonfigurować połączenie pomiędzy pakietem ilon Vision a urządzeniem i.lon100 wykorzystać informację przedstawione na rysunkach nr oraz w pliku ilon100e3--users guide.pdf str , KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 14/21

15 Rysunek nr 23. Widok okna dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. Rysunek nr 24. Widok okna konfiguracyjnego dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. Rysunek nr 25. Widok okna konfiguracyjnego dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. 2. Po odpowiednim uzupełnieniu danych w polach z okna przedstawionego na rysunku nr 25 należy kliknąć na przycisk Advanced, 3. Należy upewnić się, że opcja Use FTP Performance Optimisation zostało odznaczone, tak jak to zostało pokazane na rysunku nr 26, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 15/21

16 Rysunek nr 26. Widok okna zaawansowanych ustawień dostępnych podczas dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. 4. W oknie User Information Window wpisać nazwę i adres , 5. Jeśli wszystkie wprowadzone informację są poprawne zatwierdzić okno podsumowujące, 6. W celu opuszczenia kreatora wybrać przycisk Done. Nastąpi przekierowanie do okna głównego programu Macromedia Contribute oraz zostanie wyświetlony komunikat pytający o wcześniej zdefiniowany login i hasło, 7. Po nawiązaniu połączenia można dodać własną stronę, w tym celu należy wybrać przycisk New Page dostępny na pasku Contribute na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 27, Rysunek nr 27. Widok okna dodawania nowej strony w programie Macromedia Contribute. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 16/21

17 8. Następnie należy postępować zgodnie z punktami zawartymi w pliku ilon100e3-- users guide.pdf str Przykładowy widok strony umożliwiającej monitoring i sterowania lampami został przedstawiony na rysunku nr 28, Rysunek nr 28. Widok okna edycji strony umożliwiającej monitoring i sterowania lampami. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Dodać nową stronę menu.htm, 2. Do dodanej strony dodać pasek Menubar (ilon\menubar). Wybrać przycisk Properties dostępny w pasku menu, następnie Edit Item\User Defined\wybór Choose\ Browse\ swój katalog strony 3. Przejść do edycji strony start.htm do tego celu wykorzystać przycisk Choose. Korzystając z przycisku Properties zaznaczyć opcję Menu aby było wyświetlane na wszystkich stronach w projekcie. 4. Dodać stronę welcome.htm. Wykorzystując przycisk Properties dostępny w Menu Menu\Properties należy wykonać powiązanie dodanej strony z ją z Menu. Strona welcom.htm powinna zawierać następujące elementy: powitanie, datę, godzinę, grafikę (np. Logo AGH), wyświetlać wartości zmiennych Azimuth i Elevation (konfigurowalne za pomocą przeglądarki IE w WebServe rze modułu i.lon.100 zakładka Service -> Setup - > Time opcje Altitude, Longitude, Wskazówka: Interaktywne elementy strony dodaje się poprzez wybór odpowiedniego typu elementu dostępnego po naciśnięciu przycisku ilon, następnie należy wybrać Select DP (Select Data Point) i wskazać odpowiednią zmienną sieciową, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 17/21

18 5. Dodać stronę status.htm, w której należy umieścić następujące informacje pochodzące ze zmiennych sieciowych dostępnych w niniejszym ćwiczeniu lamp: temperatura balastu, wartość RMS VOLT, zadawanie wartości zmiennych sieciowych nvilampvalue za pomocą wykonanych wcześniej preset ów: LOW, MID, HIG, ON, OFF, 6. Stronę status.htm należy również powiązać z menu przykładowy widok strony status.htm został przedstawiony na rysunku nr 29, Rysunek nr 29. Widok przykładowej strony status.htm. 7. Zaznajomić się z fragmentem dokumentacji technicznej modułu Selc Node, dotyczącym opisu zmiennych sieciowych wykorzystywanych w niniejszym ćwiczeniu lamp. Zwrócić uwagę na opis zmiennej nvolampstatus, nvolampstatus (SNVT_state 83);- Bit wise format as shown in Lonmaker browser: 0 This variable shows a bit field in the format of Bit 15: Spare Bit 14: Spare Bit 13: Spare Bit 12: Test Mode Active. Bit 11: Spare Bit 10: Spare Bit 9: Weak lamp Weak lamp is set if the lamp voltage exceeds 129V. Bit 8: Faulty lamp This is set if the lamp does not ignite after 60 ignition attempts (10 minutes) or if the lamp voltage does not exceed 50V within 10 minutes of ignition or above fixed thresholds under certain conditions representing abnormal lamp operation, more than 10 times. Bit 7: High lamp voltage alarm Bit 6: Spare Bit 5: High RMS volt alarm Bit 4: Low RMS volt alarm Bit 3: High ballast temperature alarm Bit 2: Run hours alarm Bit 1: Checksum error in the last data transfer from the ballast. Bit 0: Ballast communication failure KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 18/21

19 Zmienne konfiguracyjne: ncihighrmsalarm (SNVT_volt_ac); Default 270V This value is configurable by the integrator. If the Mains RMS voltage raises above this value (ncihighrmsalarm) an alarm is generated in the SNVT, nvolampvaluefb.bit ncilowrmsalarm (SNVT_volt_ac); Default 210V This value is configurable by the integrator. If the Mains RMS voltage falls below this value an alarm is generated in the SNVT nvolampvaluefb.bit4. 8. W WebServe rze modułu i.lon.100 przejść do zakładki Data Points. Dla zmiennych nvolampstatus dodać odpowiednie nastawy (presets): Status_OK, Low_RMS_Voltage, High_RMS_Voltage, Faulty_Lamp, Weak_Lamp, 9. Dodać do projektu wizualizacji w programie Macromedia Contribute stronę symulator.htm, która powinna zawierać następujące elementy: narzędzie CheckBox, dostępne po wybraniu przycisku ilon, umożliwiające zadawanie stanów zdefiniowanych za pomocą nastaw (presets), narzędzie TextField, dostępne po wybraniu przycisku ilon, umożliwiające wprowadzanie wartości progu alarmu HighRMS oraz LowRMS, z użyciem zmiennych konfiguracyjnych ncihighrmsalarm oraz ncilowrmsalarm, narzędzie TextField, dostępne po wybraniu przycisku ilon, umożliwiające dodanie okna statusu dla zmiennej nvolampstatus. Wskazówka: zaznaczyć opcję show presets, Wprowadzenie do zmiennej ncihighrmsalarm wartości 230 V powinno skutkować pojawieniem się alarmu HighRMS w rejestrze statusu. Komplet okien dodanych w wcześniejszych punktach powinien utworzyć symulator stanów lampy z zadawaniem wartości poprzez narzędzie CheckBox i jej podglądem za pomocą narzędzia TextField. Narzędzie Alarm Configurator Web Server umożliwiający konfiguracje modułu i.lon.100, dostęp za pomocą przeglądarki Internet Explorer, pozwala na definiowanie własnych alarmów dla zdarzeń i osiąganych wartości przez zmienne w sieci LonWorks. W zakładce Conigure -> Alarm Generator udostępniono narzędzie do konfiguracji alarmu. Najpierw należy zdefiniować i dodać własny alarm poprzez kliknięcie przycisku Add alarm, a następnie wprowadzić parametry dla wejścia alarmu oraz punktu porównania. Zmienna wyjściowa NVL_nvoDeviceAlarm dostępna w module i.lon.100 w bloku NodeObject widok strony konfiguracyjnej Alarm Generator został przedstawiony na rysunku nr 30. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 19/21

20 Rysunek nr 30. Widok strony konfiguracyjnej mechanizmu Alarm Generator. Konwersja typów zmiennych sieciowych Moduł i.lon.100 za pomocą dołączonego plugin u i.lon 100 Configuration Utility pozwala na konwersję typów zmiennych sieciowych. Przykładowo zmienna sieciowa typu SNVT_alarm może zostać skonwertowana na zmienną sieciową typu SNVT_switch, zgodnie z ustalonymi regułami (ang. rules) oraz w odpowiednio zdefiniowanych przypadkach (ang. cases). Integrator za pomocą dołączonego pakietu ustala odpowiednie reguły i przypadki. Możliwość konwersji typów pozwala na całkowitą integracje różnych urządzeń oraz zwiększenie funkcjonalności systemu. Narzędzie do konfiguracji typów znajduje się w rozwijanym menu dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonę reprezentującą ilon Device w programie LonMaker. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Dodać mechanizm alarmu do zmiennej nvolampstatus. Jako Compare Point wybrać zdefiniowaną wcześniej nastawę (preset) Status_OK. Zmienna wyjściowa alarmu to NVL_nvoDeviceAlarm_2, 2. W oparciu o dokumentację techniczną zawartą w pliku ilon100e3--users guide.pdf rozdział Type Translator - str , wykonać konwersji typu SNVT_alarm2 na typ SNVT_switch za pomocą aplikacji ilon100 Configuration Utilities Plugin według diagramu przedstawionego na rysunku nr 31, 3. Wykorzystując wcześniej opracowany symulator, przetestować działanie mechanizmu alarm, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 20/21

21 Rysunek nr 31. Diagram przedstawiający mechanizm konwersji typu SNVT_alarm2 na SNVT_switch. Narzędzie Alarm Notifier WebServer modułu i.lon,100 umożliwia konfigurację mechanizmu informowania użytkownika o wystąpieniu zjawiska alarmu poprzez generowanie wiadomości . Narzędzie umożliwiające skonfigurowanie tej funkcjonalności jest dostępne pod poleceniem Alarm Notifier znajdującym się w zakładce Configure. W celu poprawnej konfiguracji serwera SMTP (mailing) należy posiadać adres IP konta udostępniającego możliwość komunikacji poprzez port 25 oraz login i hasło. Model urządzenia i.lon.100 używany w niniejszym ćwiczeniu nie ma możliwości zmiany portu komunikacji dla adresu IP serwera SMTP. Obecnie większość popularnych serwerów poczty udostępnia port 587 lub 465 (w przypadku połączeń SSL), natomiast port 25 jest zablokowany. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Zapoznać się z rozdziałem Providing an Alarm Notification zamieszczonym w dokumentacji technicznej modułu i.lon str. 93. Na podstawie zawartych w tym rozdziale informacji należy skonfigurować usługę o wystąpieniu stanu alarmu dla zmiennej NVL_nvoDeviceAlarm_2, UWAGA: Podczas konfiguracji usługi należy odznaczyć opcję Acknowledgement Required dostępną na stronie Alarm Notifier w Input Values pod Show Advanced. Aktywna opcja powoduje, że powiadomienia są wysyłane do momentu potwierdzenia alarmu, nawet jeśli jest on już nieaktywny, co powoduje zapełnienie skrzynki pocztowej. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 21/21

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http W artykule przedstawiamy pierwszy z możliwych sposobów uinternetowienia systemu podlewania ogrodowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C02. Integracja systemu automatyki budynkowej zrealizowanego w technologii LonWorks

Ćwiczenie ABIS-C02. Integracja systemu automatyki budynkowej zrealizowanego w technologii LonWorks AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.AGH.EDU.PL Temat:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client 1. Wstęp W tym przykładzie, funkcja tunelu VPN konfigurowana będzie z wykorzystaniem widoku standard

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Na przykładzie panelu ASTRAADA HMI AS43TFT1525 i Sterownika ASTRAADA ONE ECC2220 Poniższy dokument ma na celu pokazanie przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wykorzystywane w technologii LonWorks - pakiet LonMaker, urządzenia magistralowe technologii LonWorks stanowisko laboratoryjne.

Oprogramowanie wykorzystywane w technologii LonWorks - pakiet LonMaker, urządzenia magistralowe technologii LonWorks stanowisko laboratoryjne. Temat: Narzędzia: Sterownik oświetlenia IRC Oprogramowanie wykorzystywane w technologii LonWorks - pakiet LonMaker, urządzenia magistralowe technologii LonWorks stanowisko laboratoryjne. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wireless-N Mini Router

Konfiguracja Wireless-N Mini Router Konfiguracja Wireless-N Mini Router Przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić IP komputera w sieci wewnętrznej. W systemie Windows należy kliknąć w menu Start następnie Uruchom, pokaże się

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo