Ćwiczenie Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, monitoring, wizualizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, monitoring, wizualizacja"

Transkrypt

1 Ćwiczenie Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, SYSTEMY AUTOMATYZACJI BUDYNKÓW KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Temat: Street Lighting Inteligentne oświetlenie uliczne - integracja, Narzędzia: Pakiet LonMaker, urządzenia sterujące inteligentnym oświetleniem stanowisko laboratoryjne (router i.lon 100, sterowniki lamp), pakiet Macromedia Contribute Zakres materiału Do ćwiczenia potrzebna jest znajomość: 1. technologii i oprogramowania LonWorks, 2. podstaw wizualizacji w systemach automatyki budynkowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości realizacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym za pomocą technologii LonWorks oraz zapoznanie się z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację tego procesu. Podczas ćwiczenia należy odpowiednio zintegrować sieć sterowania w pakiecie LonMaker z urządzeniem i.lon.100e3 Internet Server. Kolejną częścią ćwiczenia jest zaprojektowanie prostego systemu wizualizacji dla oświetlenia ulicznego wykorzystującego jako medium transmisji sieć zasilającą - PL (PowerLine). Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego Na stanowisku zostały zamontowane następujące komponenty: Oświetlenie uliczne Philips Selenium SGP Lampy wykorzystywane w ćwiczeniu laboratoryjnym to model Selenium SGP firmy Philips. Jednak lampy te zostały zmodyfikowane w taki sposób, że w ich wnętrzu znajduje się sterownik Candelon oraz elektronicznie regulowany balast Selec Ideowy schemat elektryczny lampy przedstawiony został na rysunku nr 1. Moduł Candelon 100 jest węzłem sieci LonWorks, wyposażonym w interfejs PowerLine (PL) pozwalający na komunikację z wykorzystaniem sieci zasilającej oprawy. Dzięki temu w projekcie sieci sterującej lampy posiadają szereg zmiennych wejściowych (NVI), wyjściowych (NVO) oraz bloków funkcjonalnych. Ich szczegółowa specyfikacja znajduje się w dokumentacji technicznej zamieszczonej w odpowiednim folderze niniejszego ćwiczenia ( Candelon Node SelcNode.pdf). KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 1/21

2 Router i.lon.100e3 Internet Server Rysunek nr 1. Schemat ideowy elektryczny inteligentnej lampy. Rysunek nr 2. Zdjęcie przedstawiające router i.lon.100e3 Internet Server. i.lon.100e3 Internet Server, przedstawiony na rysunku nr 2, jest zaawansowanym, wielofunkcyjnym urządzeniem, łączącym w sobie elementy sterowników PLC, serwerów SCADA oraz zawierającym interfejsy PL lub TP/FT, IP-852. Router jest modułem i interfejsem sieciowy, służącym do łączenia urządzeń w sieci LonWorks, M-Bus, Modbus oraz IP. Posiada on wbudowany Web serwer umożliwiający dostęp do różnych danych oraz pozwalający na odpowiednie zarządzanie i konfigurację procesów zachodzących w sieci sterującej. Przykładowo można zrealizować harmonogramowanie, alarmowanie oraz KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 2/21

3 logowanie danych przez aplikacje. Dodatkowo zaimplementowano mechanizm obsługi skrzynki pocztowej, co umożliwia powiadomienia użytkownika o zdarzeniach za pomocą wiadomości . Konfiguracja routera i.lon.100e3 Internet Server Program ćwiczenia 1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, następnie wpisać adres IP urządzenia: Na ekranie komputera powinna wyświetlić się strona internetowa routera i.lon.100. Należy kliknąć na przycisk Service, zostanie wyświetlone okno logowania. W odpowiednim polu należy podać login: ilon, oraz hasło: nimda-1, 3. Nastąpi przekierowanie do okna panelu konfiguracyjnego routera i.lon100. Następnie należy wybrać odpowiednią zakładkę Service/Network/Lonworks. W zakładce wyświetlone zostaną takie dane jak NeuronID urządzenia jako Device ( z interfejsem PowerLine) oraz jako Router ( komunikacja IP-852), 4. W wierszu poleceń systemu MS Windows należy uruchomić ipconfig (Menu Start -> Uruchom: cmd -> ipconfig). Na ekranie zostanie wyświetlony adres IP komputera, który jest używany w niniejszym ćwiczeniu. Przykładowy wynik użytej komendy ipconfig został przedstawiony na rysunku nr 3, Rysunek nr 3. Widok okien programu Echelon IP-852 Configuration Server. 5. Uruchomić program Configuration Server IP (Menu Start -> Programy ->Echelon IP-852 Configuration Server). Program ten służy do konfiguracji parametrów niezbędnych do zrealizowania sieci sterującej LonWorks z wykorzystaniem jako medium transmisji sieci IP. Należy w nim wskazać tzw. Configuration Server oraz wszystkie urządzenia odpowiedzialne za routowanie protokołu LonTalk, które KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 3/21

4 powinny mieć dostęp do integrowanej sieci i biorą udział w procesie sterowania projekcie sieci LonWorks. Widok ekranu z uruchomionym programem Configuration Server został przedstawiony na rysunku nr 3, 6. Należy upewnić się czy adres IP Configuration Server a, w nowo organizowanym kanale, jest taki sam jak adres IP komputera używanego w niniejszym ćwiczeniu, a wykorzystywany port to 1629, 7. W celu dodania nowego urządzenia do powstającego kanału, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę New Channel, następnie wybrać polecenie New Device. W kanele pojawi się nowa ikonka obrazująco nowo dodawane urządzenie, której należy nadać własną nazwę (np. PC), 8. W celu skonfigurowania parametrów nowo dodawanego urządzenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę utworzoną w punkcie 7 niniejszej instrukcji, a następnie wybrać polecenie Device Properties. Na ekranie zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 4. Jeśli dodawanym urządzeniem jest komputer PC używany w niniejszym ćwiczeniu w polu IP address or host name należy wpisać jego adres IP. Natomiast jeśli dodawanym urządzeniem jest i.lon.100 we wspomnianym polu należy wpisać adres IP routera (podany wcześniej w niniejszej instrukcji). Pole Port w obu przypadkach powinno posiadać wartość Rysunek nr 4. Widok okna konfiguracyjnego nowego urządzenia w kanale IP. 9. Jeśli do organizowanego kanału zostały dodane oba wcześniej wymienione urządzenia, należy kliknąć w opcję Network umieszczoną na pasku narzędzi programu Echelon IP-852 Configuration Server i wybrać polecenie Enable. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 4/21

5 Wybór wspomnianego polecenia powinien skutkować zmianą koloru ikon dodanych do kanału. Jeśli wszystkie ikony dodanych urządzeń będą posiadały kolor zielony oznaczać to będzie, że proces rejestracji przebiegł pomyślnie. Rysunek nr 5. Widok okna programu LonWorks Interfaces Wskazówka: Jeśli ikona reprezentująca komputer PC nie chce zmienić się na kolor zielony, pomocnym może okazać się następujące rozwiązanie. Uruchomić aplikację LonWorks Interfaces znajdującą się w Panelu Sterowania. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 5. Z listy znajdującej się po lewej stronie wyświetlonego okna wybrać interfejs o nazwie SL, następnie kliknąć na przycisk test znajdujący się w pasku narzędzi. W kolejnym wyświetlonym na ekranie oknie zaznaczyć jedyną dostępną opcję Enter the IP-852 Configuration Server IP address w polu IP Address należy wpisać adres komputera PC używanego w niniejszym ćwiczeniu, a w polu Port numer portu używanego przez Configuration Server (1629). Następnie należy kliknąć na przycisk OK. Po wykonaniu opisanych czynności należy przełączyć się do programu Echelon IP-852 Configuration Server, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę New Channel i wybrać polecenie Update Members. Widok okna programu Echelon IP-852 Configuration Server poprawnie skonfigurowanego został przedstawiony na rysunku nr 6. Rysunek nr 6. Widok okna programu Echelon IP-852 Configuration Server, który obrazuje poprawny przebieg procesu konfiguracji elementów wchodzących w skład organizowanego kanału IP. UWAGA: Podczas testowania danego interfejsu z użyciem programu LonWorks Interfaces należy uprzednio wyłączyć pakiet LonMaker, jeśli jest włączony. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 5/21

6 Zadania do samodzielnego wykonania 1. Wykonać nowy projekt sieci LonWorks za pomocą pakietu LonMaker. Jako interfejs komunikacyjny wskazać ten, który był testowany za pomocą programu LonWorks Interfaces prawdopodobnie jego nazwa to SL, 2. W nowo powstałym projekcie sieci sterowania w programie MS Viso, kliknąć prawym przyciskiem myszy na obiekt Channel 1 reprezentujący kanał i wybrać polecenie Properties. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 7. W polu Transceiver Type: należy wybrać rodzaj kanału IP-10L, a w polu Name: nadać nazwę np. Kanal IP. Następnie zatwierdzić zmiany klikając w przycisk OK, Rysunek nr 7. Widok okna ustawień kanału. 3. Zaobserwować zmiany, 4. Z palety Shapes wybrać ikonkę Router i dodać ją do projektu. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno jak na rysunku nr 8. Należy uzupełnić poszczególne pola zgodnie z zamieszczonym rysunkiem oraz kliknąć przycisk Dalej>. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 9. Jako sposób podania wartości Service Pin w procesie komisjonowania należy wybrać Manual. W celu sprawdzenia wartości jaką należy podać w polu Neuron ID należy za pomocą przeglądarki IE zalogować się do routera i.lon.100, a w nim do zakładki Service/Network/LonWorks, i sprawdzić wartość Value koło Neuron ID: IP-852 Router IP side zostało to przedstawione na rysunku nr 10. Odpowiednią wartość bez żadnych znaków oddzielających wpisać w pole Neuron ID oraz kliknąć przycisk Zakończ, Wykonane operacje pozwoliły na dodanie do projektu urządzenia pełniącego funkcję routera pomiędzy siecią Internet (kanałem IP) a siecią zasilającą (kanałem PL). Jest to niezbędne w dalszych pracach ponieważ komputer PC oraz router i.lon.100 łączą się za pośrednictwem kanału IP. Natomiast lampy, które zostaną później dodane wykorzystują KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 6/21

7 do komunikacji ze sobą oraz routerem kanał PL. Aby mieć możliwość używania komputera w procesie sterowania lampami niezbędne jest routowanie sygnałów. Rysunek nr 8. Widok okna dodawania nowego routera. Rysunek nr 9. Widok okna wyboru metody wprowadzenia wartości Service Pin. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 7/21

8 Rysunek nr 10. Widok okna ustawień routera i.lon W projekcie dodać nowy podsystem ikonka Subsystem z palety Shapes. W pakiecie MS Visio zostanie utworzona nowa zakładka, tak jak zostało to przedstawione na rysunku nr 11, Rysunek nr 11. Widok okna definicji kanału komunikacyjnego oraz dodanego wcześniej nowego podsystemu o nazwie PL_Side reprezentowanego jako zaznaczona zakładka. 6. Do nowego dodanego podsystemu należy dodać kanał komunikacyjny ikonka Channel z palety Shapes. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno Channel Definition przedstawione na rysunku nr 11. Z dwóch dostępnych opcji należy wybrać Shape represents an existing channel, ponieważ zostanie wykorzystany kanał komunikacyjny reprezentujący sieć zasilającą dodany wcześniej podczas procesu dodawania routera do projektu sieci LonWorks, a nie jest tworzony nowy kanał komunikacyjny. Jako Channel Name należy wybrać z rozwijanej listy nazwę kanału podaną w punkcie 4 niniejszej instrukcji jeśli zostało to wykonane zgodnie z rysunkiem nr 8 nazwa tego kanału to PowerLine a typ transceivera to PL-20N. Procedurę zakończyć klawiszem OK, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 8/21

9 7. Do wykonanego w punkcie 6 niniejszej instrukcji kanału komunikacyjnego należy dodać nowy węzeł sieci LonWorks (ikonka Device z palety Shapes), którym jest urządzenie ilon. Moduł i.lon.100 używany w niniejszym ćwiczeniu jest nie tylko routerem, ale pełni również rolę węzła sieci LonWorks posiadającego pewną ilość swobodnie programowalnych przez integratora sieci funkcji mogących zostać wykorzystanych w projekcie. W celu poprawnego dodania węzła sieci ilon można posłużyć się informacjami zamieszczonymi na rysunkach nr 12 16, Rysunek nr 12. Widok okna dodawania nowego urządzenia. Rysunek nr 13. Widok okna, w którym należy wskazać plik XIF dla nowo dodawanego urządzenia. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 9/21

10 Rysunek nr 14. Widok okna ustawień urządzenia i.lon.100. Rysunek nr 15. Widok okna wyboru metody wprowadzenia wartości Service Pin. Rysunek nr 16. Widok okna ustawień konfiguracyjnych nowo dodawanego urządzenia. 8. Kolejno należy dodać do projektu sieci LonWorks znajdujące się w składzie stanowiska laboratoryjnego lampy będące również węzłami sieci. Podczas KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 10/21

11 dodawania nowego urządzenia w tym przypadku należy wskazać ścieżkę do pliku XIF zostało to przedstawione na rysunku nr 17 Ścieżka:C:\... Rysunek nr 17. Widok okna, w którym należy wskazać plik XIF dla nowo dodawanego urządzenia. 9. Wartość NeuronID w odpowiednim oknie należy wprowadzić ręcznie. NeuronID Lamp 1.5: , 10. Podczas kolejnych poziomów konfiguracji zaznaczyć odpowiednie opcje tak jak zostało to przedstawione na rysunku nr 18, Rysunek nr 18. Widok okna ustawień konfiguracyjnych nowo dodawanego urządzenia. 11. Wykorzystując wzorzec urządzenia z wcześniejszych punktów niniejszej instrukcji należy skomisjonować kolejną lampę, jej NeuronID: CF100, 12. Dodane i skomisjonowane lampy należy załączyć za pomocą opcji Browse dostępnej w pakiecie LonMaker (dostęp np. prawy klawisz myszy na Device) wykorzystując zmienną nvilampvalue, UWAGA: Nie należy przełączać stanu lamp w krótkich odstępach czasowych! Po załączeniu lampy sodowej na napięcie, rozpoczyna się wyładowanie w gazie pomocniczym i dopiero po odparowaniu sodu, wyładowanie w parach sodu staje się dominujące. Pełną wydajność świetlną uzyskuje się po kilku minutach. Szybkie przełączanie może doprowadzić do uszkodzenia lamp. Aplikacja i.lon100 Configuration Utility i.lon 100 Configuration Utility jest aplikacja, przedstawioną na rysunku nr 19, pozwalającą na konfigurację zaawansowanych funkcji węzła sieci i.lon.100. Służy między innymi do parametryzacji zmiennych sieciowych, reguł konwersji typów lub udostępniania zmiennych dla usługi ilon100 Internet Service. W celu uzyskania możliwości zarządzania zmiennymi sieciowymi innych urządzeń niż węzeł i.lon.100 wchodzących w skład projektu sieci LonWorks z poziomu przeglądarki Internet Explorer, należy je dodać w zakładce External Points aplikacji i.lon 100 Configuration Utility okno dodawania zmiennych zostało przedstawione na rysunku nr 20. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 11/21

12 Rysunek nr 19. Widok okna aplikacji i.lon 100 Configuration Utility. Rysunek nr 20. Widok okna dodawania zmiennych zewnętrznych w aplikacji i.lon 100 Configuration Utility. Program ćwiczenia 1. Zalogować się do WebServera urządzenia i.lon.100 w tym celu w przeglądarce Internet Explorer należy wprowadzić adres IP urządzenia: , następnie kliknąć w przycisk Service, Ekran powitalny pozwala na wybór pomiędzy usługami Service oraz Standard. Wybór przycisku Standard przekierowuje do uprzednio stworzonej wizualizacji sieci sterującej. Wybór przycisku Service pozwala na zalogowanie się do stron zawierających parametry konfiguracyjne, wymagane jest podanie loginu i hasła (ilon; nimda-1). KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 12/21

13 2. Wybrać pod stronę Data Points znajdującą się w zakładce Configure. Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona przedstawiona na rysunku nr 21 zawierająca wszystkie dostępne przez węzeł sieci i.lon.100 zmienne sieciowe, Rysunek nr 21. Widok strony zawierającej zmienne sieciowe dostępne przez węzeł sieci i.lon.100. UWAGA: Wszystkie zmiany wykonywane w i.lon 100 Internet Server za pomocą przeglądarki należy każdorazowo potwierdzić kliknięciem przycisku Submit. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Dla zmiennych nvilampvalue lampy 1 i 2 dodać wartości wstępnie ustalone tzw. presety: LOW (40.0 1), MED. (60.0 1, HIG (80.0 1). Zmiany zatwierdzić przyciskiem Submit. 2. Ustawić harmonogram z wykorzystaniem preset ów zmiennych nvilampvalue. W tym celu należy przełączyć się do pod strony Event Scheduler w zakładce Configure na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona przedstawiona na rysunku nr 22. Przyciski Add Scheduler/Delete Scheduler oznaczone na wspomnianym rysunku cyfrą 1 służą do dodania lub usunięcia harmonogramu. Po kliknięciu w fragment schematu oznaczonego cyfrą 2, wyświetli się kolejna pod strona, pozwalająca na wybór zmiennych sieciowych, które będą sterowane przez harmonogram. Cyfrą 3 oznaczono fragment schematu odpowiedzialny za wyświetlenie nowej strony, pozwalającej na wybór konkretnych dni, godzin w których dany harmonogram ma zostać zrealizowany. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 13/21

14 Rysunek nr 22. Widok strony konfiguracyjnej mechanizmu harmonogramowania. UWAGA: Nie należy przełączać stanu lamp w krótkich odstępach czasowych! Po załączeniu lampy sodowej na napięcie, rozpoczyna się wyładowanie w gazie pomocniczym i dopiero po odparowaniu sodu, wyładowanie w parach sodu staje się dominujące. Pełną wydajność świetlną uzyskuje się po kilku minutach. Szybkie przełączanie może uszkodzić Lampy Wizualizacja za pomocą ilon Vision i.lon.100 oferuje możliwość opracowania własnej wizualizacji procesu sterowania w postaci stron internetowych i udostępnienia jej użytkownikom np. za pomocą sieci Internet. Do osiągnięcia tego celu może zostać wykorzystany pakiet ilon Vision, który jest specjalnie opracowanym dodatkiem do programu Macromedia Contribute. Program ćwiczenia 1. Skonfigurować połączenie pomiędzy pakietem ilon Vision a urządzeniem i.lon100 wykorzystać informację przedstawione na rysunkach nr oraz w pliku ilon100e3--users guide.pdf str , KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 14/21

15 Rysunek nr 23. Widok okna dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. Rysunek nr 24. Widok okna konfiguracyjnego dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. Rysunek nr 25. Widok okna konfiguracyjnego dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. 2. Po odpowiednim uzupełnieniu danych w polach z okna przedstawionego na rysunku nr 25 należy kliknąć na przycisk Advanced, 3. Należy upewnić się, że opcja Use FTP Performance Optimisation zostało odznaczone, tak jak to zostało pokazane na rysunku nr 26, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 15/21

16 Rysunek nr 26. Widok okna zaawansowanych ustawień dostępnych podczas dodawania nowego połączenia w programie Macromedia Contribute. 4. W oknie User Information Window wpisać nazwę i adres , 5. Jeśli wszystkie wprowadzone informację są poprawne zatwierdzić okno podsumowujące, 6. W celu opuszczenia kreatora wybrać przycisk Done. Nastąpi przekierowanie do okna głównego programu Macromedia Contribute oraz zostanie wyświetlony komunikat pytający o wcześniej zdefiniowany login i hasło, 7. Po nawiązaniu połączenia można dodać własną stronę, w tym celu należy wybrać przycisk New Page dostępny na pasku Contribute na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku nr 27, Rysunek nr 27. Widok okna dodawania nowej strony w programie Macromedia Contribute. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 16/21

17 8. Następnie należy postępować zgodnie z punktami zawartymi w pliku ilon100e3-- users guide.pdf str Przykładowy widok strony umożliwiającej monitoring i sterowania lampami został przedstawiony na rysunku nr 28, Rysunek nr 28. Widok okna edycji strony umożliwiającej monitoring i sterowania lampami. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Dodać nową stronę menu.htm, 2. Do dodanej strony dodać pasek Menubar (ilon\menubar). Wybrać przycisk Properties dostępny w pasku menu, następnie Edit Item\User Defined\wybór Choose\ Browse\ swój katalog strony 3. Przejść do edycji strony start.htm do tego celu wykorzystać przycisk Choose. Korzystając z przycisku Properties zaznaczyć opcję Menu aby było wyświetlane na wszystkich stronach w projekcie. 4. Dodać stronę welcome.htm. Wykorzystując przycisk Properties dostępny w Menu Menu\Properties należy wykonać powiązanie dodanej strony z ją z Menu. Strona welcom.htm powinna zawierać następujące elementy: powitanie, datę, godzinę, grafikę (np. Logo AGH), wyświetlać wartości zmiennych Azimuth i Elevation (konfigurowalne za pomocą przeglądarki IE w WebServe rze modułu i.lon.100 zakładka Service -> Setup - > Time opcje Altitude, Longitude, Wskazówka: Interaktywne elementy strony dodaje się poprzez wybór odpowiedniego typu elementu dostępnego po naciśnięciu przycisku ilon, następnie należy wybrać Select DP (Select Data Point) i wskazać odpowiednią zmienną sieciową, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 17/21

18 5. Dodać stronę status.htm, w której należy umieścić następujące informacje pochodzące ze zmiennych sieciowych dostępnych w niniejszym ćwiczeniu lamp: temperatura balastu, wartość RMS VOLT, zadawanie wartości zmiennych sieciowych nvilampvalue za pomocą wykonanych wcześniej preset ów: LOW, MID, HIG, ON, OFF, 6. Stronę status.htm należy również powiązać z menu przykładowy widok strony status.htm został przedstawiony na rysunku nr 29, Rysunek nr 29. Widok przykładowej strony status.htm. 7. Zaznajomić się z fragmentem dokumentacji technicznej modułu Selc Node, dotyczącym opisu zmiennych sieciowych wykorzystywanych w niniejszym ćwiczeniu lamp. Zwrócić uwagę na opis zmiennej nvolampstatus, nvolampstatus (SNVT_state 83);- Bit wise format as shown in Lonmaker browser: 0 This variable shows a bit field in the format of Bit 15: Spare Bit 14: Spare Bit 13: Spare Bit 12: Test Mode Active. Bit 11: Spare Bit 10: Spare Bit 9: Weak lamp Weak lamp is set if the lamp voltage exceeds 129V. Bit 8: Faulty lamp This is set if the lamp does not ignite after 60 ignition attempts (10 minutes) or if the lamp voltage does not exceed 50V within 10 minutes of ignition or above fixed thresholds under certain conditions representing abnormal lamp operation, more than 10 times. Bit 7: High lamp voltage alarm Bit 6: Spare Bit 5: High RMS volt alarm Bit 4: Low RMS volt alarm Bit 3: High ballast temperature alarm Bit 2: Run hours alarm Bit 1: Checksum error in the last data transfer from the ballast. Bit 0: Ballast communication failure KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 18/21

19 Zmienne konfiguracyjne: ncihighrmsalarm (SNVT_volt_ac); Default 270V This value is configurable by the integrator. If the Mains RMS voltage raises above this value (ncihighrmsalarm) an alarm is generated in the SNVT, nvolampvaluefb.bit ncilowrmsalarm (SNVT_volt_ac); Default 210V This value is configurable by the integrator. If the Mains RMS voltage falls below this value an alarm is generated in the SNVT nvolampvaluefb.bit4. 8. W WebServe rze modułu i.lon.100 przejść do zakładki Data Points. Dla zmiennych nvolampstatus dodać odpowiednie nastawy (presets): Status_OK, Low_RMS_Voltage, High_RMS_Voltage, Faulty_Lamp, Weak_Lamp, 9. Dodać do projektu wizualizacji w programie Macromedia Contribute stronę symulator.htm, która powinna zawierać następujące elementy: narzędzie CheckBox, dostępne po wybraniu przycisku ilon, umożliwiające zadawanie stanów zdefiniowanych za pomocą nastaw (presets), narzędzie TextField, dostępne po wybraniu przycisku ilon, umożliwiające wprowadzanie wartości progu alarmu HighRMS oraz LowRMS, z użyciem zmiennych konfiguracyjnych ncihighrmsalarm oraz ncilowrmsalarm, narzędzie TextField, dostępne po wybraniu przycisku ilon, umożliwiające dodanie okna statusu dla zmiennej nvolampstatus. Wskazówka: zaznaczyć opcję show presets, Wprowadzenie do zmiennej ncihighrmsalarm wartości 230 V powinno skutkować pojawieniem się alarmu HighRMS w rejestrze statusu. Komplet okien dodanych w wcześniejszych punktach powinien utworzyć symulator stanów lampy z zadawaniem wartości poprzez narzędzie CheckBox i jej podglądem za pomocą narzędzia TextField. Narzędzie Alarm Configurator Web Server umożliwiający konfiguracje modułu i.lon.100, dostęp za pomocą przeglądarki Internet Explorer, pozwala na definiowanie własnych alarmów dla zdarzeń i osiąganych wartości przez zmienne w sieci LonWorks. W zakładce Conigure -> Alarm Generator udostępniono narzędzie do konfiguracji alarmu. Najpierw należy zdefiniować i dodać własny alarm poprzez kliknięcie przycisku Add alarm, a następnie wprowadzić parametry dla wejścia alarmu oraz punktu porównania. Zmienna wyjściowa NVL_nvoDeviceAlarm dostępna w module i.lon.100 w bloku NodeObject widok strony konfiguracyjnej Alarm Generator został przedstawiony na rysunku nr 30. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 19/21

20 Rysunek nr 30. Widok strony konfiguracyjnej mechanizmu Alarm Generator. Konwersja typów zmiennych sieciowych Moduł i.lon.100 za pomocą dołączonego plugin u i.lon 100 Configuration Utility pozwala na konwersję typów zmiennych sieciowych. Przykładowo zmienna sieciowa typu SNVT_alarm może zostać skonwertowana na zmienną sieciową typu SNVT_switch, zgodnie z ustalonymi regułami (ang. rules) oraz w odpowiednio zdefiniowanych przypadkach (ang. cases). Integrator za pomocą dołączonego pakietu ustala odpowiednie reguły i przypadki. Możliwość konwersji typów pozwala na całkowitą integracje różnych urządzeń oraz zwiększenie funkcjonalności systemu. Narzędzie do konfiguracji typów znajduje się w rozwijanym menu dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonę reprezentującą ilon Device w programie LonMaker. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Dodać mechanizm alarmu do zmiennej nvolampstatus. Jako Compare Point wybrać zdefiniowaną wcześniej nastawę (preset) Status_OK. Zmienna wyjściowa alarmu to NVL_nvoDeviceAlarm_2, 2. W oparciu o dokumentację techniczną zawartą w pliku ilon100e3--users guide.pdf rozdział Type Translator - str , wykonać konwersji typu SNVT_alarm2 na typ SNVT_switch za pomocą aplikacji ilon100 Configuration Utilities Plugin według diagramu przedstawionego na rysunku nr 31, 3. Wykorzystując wcześniej opracowany symulator, przetestować działanie mechanizmu alarm, KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 20/21

21 Rysunek nr 31. Diagram przedstawiający mechanizm konwersji typu SNVT_alarm2 na SNVT_switch. Narzędzie Alarm Notifier WebServer modułu i.lon,100 umożliwia konfigurację mechanizmu informowania użytkownika o wystąpieniu zjawiska alarmu poprzez generowanie wiadomości . Narzędzie umożliwiające skonfigurowanie tej funkcjonalności jest dostępne pod poleceniem Alarm Notifier znajdującym się w zakładce Configure. W celu poprawnej konfiguracji serwera SMTP (mailing) należy posiadać adres IP konta udostępniającego możliwość komunikacji poprzez port 25 oraz login i hasło. Model urządzenia i.lon.100 używany w niniejszym ćwiczeniu nie ma możliwości zmiany portu komunikacji dla adresu IP serwera SMTP. Obecnie większość popularnych serwerów poczty udostępnia port 587 lub 465 (w przypadku połączeń SSL), natomiast port 25 jest zablokowany. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Zapoznać się z rozdziałem Providing an Alarm Notification zamieszczonym w dokumentacji technicznej modułu i.lon str. 93. Na podstawie zawartych w tym rozdziale informacji należy skonfigurować usługę o wystąpieniu stanu alarmu dla zmiennej NVL_nvoDeviceAlarm_2, UWAGA: Podczas konfiguracji usługi należy odznaczyć opcję Acknowledgement Required dostępną na stronie Alarm Notifier w Input Values pod Show Advanced. Aktywna opcja powoduje, że powiadomienia są wysyłane do momentu potwierdzenia alarmu, nawet jeśli jest on już nieaktywny, co powoduje zapełnienie skrzynki pocztowej. KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII 21/21

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Thecus N4200 FW v3.00.09

Thecus N4200 FW v3.00.09 Thecus N4200 FW v3.00.09 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

2.5 x5. 3.5 x3. Thecus N0503. Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS. FW v3.02.01

2.5 x5. 3.5 x3. Thecus N0503. Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS. FW v3.02.01 2.5 x5 3.5 x3 Thecus N0503 Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS FW v3.02.01 Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik uzytkownika. go1984. Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn Niemcy. Telefon : (+49)(0)5921 7139925 Telefax : (+49)(0)5921 7139929

Przewodnik uzytkownika. go1984. Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn Niemcy. Telefon : (+49)(0)5921 7139925 Telefax : (+49)(0)5921 7139929 Przewodnik uzytkownika go1984 Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn Niemcy Telefon : (+49)(0)5921 7139925 Telefax : (+49)(0)5921 7139929 go1984 http://www.go1984.com Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Ten samouczek jest drugim z serii samouczków, w którym przedstawiamy sposoby integracji systemu DOMIQ z urządzeniami Mobotix. Tematem przewodnim tego samouczka jest realizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006 NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional www.moeller.pl Środowisko XSoft-Professional Notatka aplikacyjna NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1. WSTĘP UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie zdejmuj osłony obudowy. Naprawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo