posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Auchan E-commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN, NIP: (zwaną dalej: Organizatorem ). 3. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem strony 4. Konkurs trwa: od dnia 08 marca 2014 r. do dnia 13 marca 2014 r. 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. 2. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego która jednocześnie spełnia następujące warunki: posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich. 3. Uczestnikami Konkursu, o których mowa w 5 nie mogą być pracownicy, osoby na stale współpracujące i członkowie organów Organizatora lub członkowie najbliższych rodzin tych osób; pod pojęciem członków najbliższych rodzin rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia włącznie. 4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 3. Warunki udziału w Konkursie i jego zasady 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać łącznie następujące czynności:

2 wykonać własnoręcznie zdjęcie bukietu kwiatów otrzymanego od osoby trzeciej lub przekazywanego osobie trzeciej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet; zdjęcie należy wykonać w jednym z wymienionych formatów plików graficznych (JPG, PNG, GIF, RAW, TIFF, PNG) oraz przesłać z adresu , który został podany podczas rejestracji, na stronie sklepu Organizatora, na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska do dnia Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko 1 fotografię. 3. Fotografie mogą być kolorowe lub czarno białe. 4. Każdy Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. 5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptacje Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci szansę na otrzymanie Nagrody. 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych przez Uczestników treści pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu oraz naruszające prawa osób trzecich. 7. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem zostaną usunięte z Konkursu, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestnika Konkursu. 4. Nagrody 1. Nagrodami w konkursie jest 10 szt. kodów rabatowych o wartości 19,90 zł. Po jednym dla każdego z Laureatów Konkursu. 2. Warunkiem skorzystania z bonu, o którym mowa w ust. 1 pkt. powyżej, jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym Organizatora do dnia Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać zamówione do miejsca, które znajduje się w zasięgu działalności Organizatora. Wartość kodu zostanie odjęta od całkowitego kosztu zamówienia po wpisaniu kodu w formularzu podczas finalizacji zakupów. 3. Nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

3 4. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 5. Zasady wyłaniania Laureatów 1. Głosowanie na Laureatów zostanie przeprowadzone na profilu Klubu AuchanDirect na portalu Facebook. Będzie trwało od dnia do dnia Nagrodę zdobędą prace 10 Uczestników które w terminie głosowania zdobędą największą ilość głosów like. 2. Podczas głosowania na prace poprzez mechanizm like portalu Facebook zabronione jest korzystanie ze skryptów lub mechanizmów powodujących fałszywe nabijanie głosów like oraz łamanie Regulaminu portalu społecznościowego Facebook. 3. Wyłonienie laureatów nastąpi w dniu Zawiadamianie Laureata i wydanie nagrody 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestników, najpóźniej w terminie 3 dni od daty dokonania wyboru Laureatów. 2. Wydanie nagrody, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wyłonienia. 3. Nagroda w postaci bonu zostanie przypisana do konta Laureata w AuchanDirect.pl 4. Informacje o Laureatach (imię oraz nazwisko) zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze w Internecie, na stronie Organizatora oraz na stronie fanpage'u Klub AuchanDirect na Facebooku, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu i akceptując zasady wynikające z niniejszego Regulaminu. 5. Z chwilą uzyskania przez Laureata nagrody na własność Auchan Direct przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonego materiału w tym wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby), materiału konkursowego dostarczonego Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: a. Wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej, b. Utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi,

4 c. Zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych, d. Publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, e. Nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, f. Wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej, g. Wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie, h. Publicznego wystawiania pracy konkursowej, w tym publicznego udostępniania ich w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, i. Najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej. 7. Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu. 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres z dopiskiem Reklamacja Bukiet na Dzień Kobiet 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 4. Reklamacje rozpoznaje Komisja Reklamacyjna, w skład, której wchodzą osoby wskazane przez Organizatora. 5. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 6. Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji em, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 8. Dane osobowe uczestników Konkursu Administratorem danych osobowych Uczestników jest Auchan Direct z siedzibą w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno. Dane będą wykorzystane w celach związanych z konkursem, ogłoszeniem wyników oraz odbiorem nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla

5 wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody. Każdemu z Uczestników przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 9. Postanowienia końcowe 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie od dnia 06 marca 2014 r. 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo