abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; or uncontrolled disposal of waste wysypywanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; or uncontrolled disposal of waste wysypywanie"

Transkrypt

1 A 183-day rule zasada 183 dni (kiedy pobyt czasowy osoby zagranicznej przekracza okres 183 dni w danym roku kalendarzowym) A 1 (first class) 1. pierwszorzêdny; 2. najlepszy; ~ at Lloyd s br. statek z najwy sz¹ ocen¹ A1 w rejestrze Lloyda AAA bond obligacja zaklasyfikowana przez agencjê zajmuj¹c¹ siê ocen¹ obligacji, do grupy papierów o najwy szym stopniu pewnoœci ich wykupu i p³atnoœci odsetek A.B.A. (American Bankers Association) Amerykañskie Stowarzyszenie Bankowców A.B.A. (American Bar Association) Amerykañska Rada Adwokacka ABIL (allowable business investment loss) dopuszczalna strata na inwestycji a fortiori (much more; with stronger reason) tym bardziej a mensa et thora (from board and bed) od ³o a i sto³u a priori (from the cause to the effect) a priori; z przyczyn o skutkach a vinculo matrimonii (from the bond of matrimony) od chwili zawarcia zwi¹zku ma³ eñskiego abandon 1. zrzec siê (prawa, maj¹tku); odst¹piæ; 2. pozostawiaæ zrezygnowaæ, zaniechaæ, zaprzestaæ; 3. zrezygnowaæ ze z³o enia pozwu w s¹dzie; 4. porzucaæ; 5. dokonaæ abandonu, abandonowaæ; 6. odstêpowaæ od powództwa; to ~ an action zaniechaæ postêpowania prawnego; odst¹piæ od powództwa; to ~ an appeal zaniechaæ z³o enia apelacji; odst¹piæ od wszczêtej ju apelacji; to~anapplication (prawo patentowe) zrezygnowaæ ze zg³oszenia; to ~ an attempt zaniechaæ usi- ³owañ (starañ); to ~ a claim zrzec siê roszczenia; wycofaæ roszczenie; to ~ an enterprise zrezygnowaæ z prowadzenia przedsiêbiorstwa; to ~ an invention zrezygnowaæ z wynalazku; to ~ an option zrzec siê premii gie³dowej; to ~ one s domicile porzucaæ swoje miejsce zamieszkania; to ~ possession zrezygnowaæ z posiadania; to ~ the defence zrzec siê obrony abandoned 1. porzucony, opuszczony, opustosza³y; 2. zaniechany abandonee osoba, na rzecz której dokonano abandonu abandoner osoba dokonuj¹ca abandonu; abandonatariusz abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; rezygnacja 4. zaniedbanie; 5. odst¹pienie; zrzeczenie siê roszczenia; ~ dumping or uncontrolled disposal of waste wysypywanie lub niekontrolowane unieszkodliwianie odpadów; ~ of action zrzeczenie siê powództwa; ~ of (the) appeal zaniechanie z³o enia skargi apelacyjnej; odst¹pienie od wszczêtej ju apelacji; ~ of an attempt zaniechanie starañ; ~ of a business zaniechanie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (firmy, interesów); ~ of a child (young person) porzucenie dziecka (m³odocianej osoby); ~of domicile opuszczenie miejsca sta³ego zamieszkania; ~ of the Exchequer zrzeczenie siê (towaru) na rzecz Pañstwa; ~ of factory sites opuszczenie terenów fabrycznych; ~ of fixed assets kasacja œrodków trwa³ych; ~ of option zrzeczenie siê premii gie³dowej; ~ of position porzucenie (stanowiska) pracy (posady); ~ of right of recourse rezygnacja z prawa regresu; notice of ~ zawiadomienie o zrzeczeniu siê (o abandonie) abate 1. wygasaæ, traciæ wa noœæ; 2. uniewa- niaæ, anulowaæ; 3. zmniejszaæ, os³abiaæ, obni aæ; 4. potr¹caæ; 5. udzielaæ (np. rabatu), maleæ (cena); 6. obni aæ (zapis wobec braku wystarczaj¹cej masy spadkowej); ~ a fee zwolniæ od op³aty; ~ a nuisance obaliæ postêpowanie pozwanego, które jest sprzeczne z interesami powoda; ~ the purchase price obni aæ cenê kupna abated contribution zmniejszony wk³ad finansowy; obni ony aport abatement 1. pomoc w pope³nieniu przestêpstwa; 2. uniewa nienie, anulowanie, obalenie; 3. walka (z czymœ); zwalczanie (czegoœ); 4. zawieszenie; 5. zredukowanie, redukcja, obni - 1

2 abattoir tax ka; 6. odparcie naruszenia porz¹dku; 7. obni - ka podatku, ulga podatkowa, upust; ~ of action zawieszenie postêpowania; ~ of a fee zwolnienie od op³aty; ~ of a legacy obni enie proporcjonalne, zmniejszenie dokonanego zapisu spadkowego z powodu niewystarczaj¹cej masy spadkowej; obni enie legatu; ~ofnuisance odparcie samowolnego naruszenia posiadania; ~ of purchase money obni ka ceny zakupu; ~ of taxobni enie podatku; claim for ~ ¹danie uniewa nienia, powództwo (roszczenie) o uniewa nienie; debts ~ uchylenie zad³u enia; plea in ~ zarzut formalny (odnosz¹cy siê do czasu, miejsca lub sposobu wytoczenia powództwa a nie meritum sprawy); tax ~ zmniejszenie (obni ka) podatku; ulga podatkowa; to allow (make) an ~ udzielaæ rabatu abattoir tax podatek od uboju zwierz¹t ABC inventory analysis klasyfikacja produktów w spisie inwentarza wg liczby ich sprzeda y ABC weapons broñ atomowa, bakteriologiczna i chemiczna abdicate 1. abdykowaæ; 2. zrzekaæ siê (prawa, odpowiedzialnoœci); to ~ the throne zrzec siê tronu abdication 1. rezygnacja; 2. zrzeczenie siê (stanowiska); ~ of responsibility zrzeczenie siê odpowiedzialnoœci; ~ of the throne zrzeczenie siê tronu; instrument of ~ dokument rezygnacji abduct uprowadzaæ, porwaæ abduction uprowadzenie, porwanie abductor sprawca uprowadzenia abet 1. podjudzaæ, pod egaæ; 2. pomagaæ (w pope³nieniu przestêpstwa) abetment 1. pod eganie; 2. pomaganie (w pope³nieniu przestêpstwa) abettor wspó³sprawca (w przestêpstwie) abeyance 1. stan niepewnoœci (zawieszenia); 2. wakat, brak w³aœciciela nieruchomoœci; in ~ w stanie nierozstrzygniêtym, w zawieszeniu; to hold a decision in ~ trzymaæ decyzjê w zawieszeniu; to hold in ~ zadecydowaæ o zawieszeniu abide 1. mieszkaæ, rezydowaæ, przebywaæ; 2. otrzymywaæ (czegoœ); 3. obstawaæ (przy czymœ); 4. postêpowaæ zgodnie (z czymœ), respektowaæ; to ~ by dotrzymywaæ czegoœ; respektowaæ coœ, przestrzegaæ czegoœ; to~by an agreement dotrzymywaæ (stosowaæ siê do) umowy; to ~ by an arbitral award respektowaæ orzeczenie arbitra owe; to ~ by a decision przestrzegaæ decyzji abolition ability 1. zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, mo- noœæ; 2. zdolnoœæ, kompetencje, umiejêtnoœæ; ~ies mo liwoœci; pokrycie; œrodki pieniê ne; zasoby; ~ to earn zdolnoœæ zarobkowa; ~ to earn one s livelihood zdolnoœæ zarobienia na utrzymanie; ~topaywyp³acalnoœæ; zdolnoœæ p³atnicza; ~ to pay principle zasada zdolnoœci p³atniczej; ~ to work zdolnoœæ do pracy; employ ~ zdolnoœæ zatrudnienia; proof of ~ dowód zdolnoœci prawnej; to the best of one s ~ jak mo na najlepiej ab initio od pocz¹tku; the contract is void ~ umowa jest niewa na od samego pocz¹tku ab intestato bez testamentu; ~ heir spadkobierca beztestamentowy abjure 1. odwo³ywaæ pod przysiêg¹, 2. wyrzekaæ siê (kraju), wypieraæ siê able 1. zdolny, uzdolniony, sprawny; 2. maj¹cy zdolnoœæ prawn¹, uprawniony; 3. kompetentny; ~ argument s³uszne ¹danie; uzasadnione roszczenie; ~ to earn zdolny do zarobkowania; ~ to meet competition zdolny sprostaæ konkurencji; ~ to pay wyp³acalny; ~ to work zdolny do pracy able-bodied zdrowy (o cz³owieku); ~ population ludnoœæ zdolna do pracy ABM-Treaty Uk³ad o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej z 1972 r. abnormal 1. nieprawid³owy, niew³aœciwy; 2. anormalny, nienormalny; ~ capital movements anormalne ruchy kapita³u; ~ discount nadmierny rabat; ~ movements of prices anormalne ruchy cen; ~ return nadmierny dochód; ~ structure of interest rates nieprawid³owa struktura stóp procentowych abode pobyt, miejsce sta³ego pobytu, miejsce zamieszkania; habitual (place of) ~ zwyczajowe miejsce pobytu; permanent ~ sta³e miejsce pobytu; place of ~ miejsce pobytu; right of ~ in the United Kingdom prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie; temporary ~ tymczasowe miejsce pobytu; without fixed ~ bez sta³ego miejsca zamieszkania; to take up one s ~ zamieszkaæ abolish 1. znosiæ, usuwaæ, likwidowaæ, obalaæ; 2. uniewa niaæ, uchylaæ; to ~ customs duties znieœæ op³aty celne; to ~ frontiers znieœæ granice; to ~ imprisonment for debt uchyliæ pozbawienie wolnoœci za d³ug; to~areserve uchyliæ zastrze enie; to ~ restrictions znosiæ ograniczenia (restrykcje) abolition 1. zniesienie, usuniêcie, likwidacja, obalenie; 2. uniewa nienie, uchylenie; ~of the death penalty zniesienie kary œmierci; ~ 2

3 aboriginal absent of double taxation eliminacja (zniesienie) podwójnego opodatkowania; ~ of duties zniesienie op³at celnych; ~ of fiscal frontiers zniesienie barier fiskalnych; ~ of post zniesienie (obalenie) stanowiska; ~ of provisions uniewa nienie postanowieñ (np. umowy), uchylenie warunków; ~ of restrictions zniesienie restrykcji (ograniczeñ); ~ of safeguard measures zniesienie œrodków ochronnych; ~ of slavery zniesienie niewolnictwa; ~ of tariffs zniesienie taryf celnych; ~ of trade barriers zniesienie barier handlowych; declaration on the ~ of the death penalty deklaracja w sprawie zniesienia kary œmierci; Schengen Agreement on the gradual ~ of checks at their common borders Uk³ad z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach aboriginal 1. miejscowy, lokalny; 2. pierwotny; A~ Management Board miejscowy zarz¹d wykonawczy (odpowiednik lokalnego urzêdu zatrudnienia); ~ worker pracownik miejscowy (tutejszy) aborigines aborygeni, tubylcy abortion 1. przerwanie ci¹ y, aborcja; 2. poronienie; justifiable ~ aborcja usprawiedliwiona (ze wzglêdów medycznych lub innych); unjustified ~ aborcja nieusprawiedliwiona (podlegaj¹ca karze); to perform an ~ wykonaæ zabieg aborcji abortionist osoba wykonuj¹ca zabieg aborcji abortive 1. poroniony (pomys³); 2. nieskuteczny, nieudany, chybiony (o zamiarach, planach); ~ takeover bid nieudana oferta przejêcia (firmy, kontrolnego pakietu akcji); the plans proved ~ plany okaza³y siê byæ nieudane about in documentary credit circa w kredycie dokumentowym about-turn zwrot o 180 stopni (w pogl¹dach, opiniach) above 1. powy ej, nad, ponad; 2. wiêcej ni, bardziej ni ; ~ the average powy ej œredniej; ~- enterprise level agreement ponadzak³adowy uk³ad zbiorowy pracy; ~ the line item pozycja przed opodatkowaniem (nad kresk¹) (zyski i straty nadzwyczajne s¹ wpisywane w sprawozdaniu spó³ki nad kresk¹); ~ the line promotion du a promocja; ~ mentioned wy ej wspomniany; ~ named wy ej wymieniony; ~ par powy ej wartoœci nominalnej; powy ej kursu nominalnego; as stated ~ jak podano to powy ej; those ~ me ci nade mn¹ abrasion of coins œcieranie siê monet abreast 1. w jednym rzêdzie, ramiê przy ramieniu; 2. obok; to keep ~ nad¹ aæ (za czymœ), byæ na bie ¹co abridge 1. skracaæ, upraszczaæ, ograniczaæ, streszczaæ; 2. pozbawiaæ; ~d edition skrócone wydanie; ~d prospectus skrócony projekt emisyjny abridgement 1. skrót, streszczenie; 2. ograniczenie, skrócenie, zmniejszenie; 3. wyci¹g, wypis (z dokumentów, akt); ~ of a right ograniczenie prawa abroad za granic¹; at home and ~ w kraju i za granic¹; demand ~ popyt zagraniczny; stay ~ pobyt za granic¹; to go ~ wyjechaæ za granicê abrogate 1. odwo³ywaæ; 2. znosiæ, kasowaæ; 3. uniewa niaæ, uchylaæ; to ~ a derogation uchylaæ derogacjê; to be ~d zostaæ uchylonym (uniewa nionym) abrogation 1. odwo³anie; 2. zniesienie, abrogacja; 3. uniewa nienie, uchylenie abscond 1. ukrywaæ siê przed prawem; 2. zbiec; to ~ from justice wymykaæ siê wymiarowi sprawiedliwoœci; the debtor is about to ~ d³u nik zamierza ukrywaæ siê przed prawem absconding debtor ukrywaj¹cy siê d³u nik absence 1. nieobecnoœæ, absencja; 2. niestawiennictwo; 3. brak, kontumacja; ~ due to illness nieobecnoœæ z powodu choroby; ~ from duty (work) nieobecnoœæ (niestawienie siê) w pracy; ~ of consideration brak pokrycia; brak œwiadczenia; ~ of contracts stan braku zamówieñ; ~ of misstatement brak niedok³adnoœci; ~ of quorum brak kworum; ~ rate wskaÿnik nieobecnoœci; ~ without justification nieobecnoœæ nieuzasadniona; ~ without leave nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona; nieobecnoœæ bez zezwolenia; ~ without notification nieobecnoœæ bez uprzedzenia; ~ without valid excuse nieobecnoœæ bez wa nego usprawiedliwienia; nieobecnoœæ bez wa nego powodu; in the ~ of z braku; w braku; in the ~ of (an) agreement to the contrary z braku umowy przeciwnej; in the ~ of evidence z braku dowodów; in the ~ of statute z braku ustawy; on leave of ~ na urlopie; unauthorized ~ nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona; unexcused ~ nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona; to be sentenced in one s ~ zostaæ skazanym pod nieobecnoœæ absent nieobecny; ~ with leave nieobecny usprawiedliwiony; ~ without leave nieobecny nieusprawiedliwiony; samowolne oddalenie siê; to be ~ with leave mieæ nieobecnoœæ usprawiedliwion¹; to be ~ without leave mieæ nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹; to ~ oneself (from work) nie stawiæ siê (w pracy) 3

4 absentee abuse absentee 1. nieobecny; 2. przebywaj¹cy poza miejscem zamieszkania absentee 1. absencja, nieobecnoœæ; 2. niestawienie siê do pracy; ~ incidence wskaÿnik nieobecnoœci; ~ landlord (owner) w³aœciciel nieruchomoœci, który nie mieszka w lub blisko nieruchomoœci, któr¹ dzier awi; ~s list lista nieobecnoœci absenteeism 1. absencja, nieobecnoœæ; 2. wskaÿnik nieobecnoœci; 3. ~ rate wskaÿnik nieobecnoœci (w statystyce) absolute 1. absolutny, doskona³y; 2. bezwarunkowy, bezwzglêdny; 3. ca³kowity, zupe³ny; 4. wy³¹czny; ~ advantage korzyœæ absolutna; ~ assignment przejêcie ca³kowite; ~ bill of sale bezwarunkowy dowód przekazania w³asnoœci; ~ discharge zwolnienie bezwarunkowe; ca³kowite oczyszczenie z zarzutów; ~ endorsement indos bezwarunkowy; ~ guaranty gwarancja bezwarunkowa; gwarancja p³atnoœci; ~ liability ca³kowita (nieograniczona) odpowiedzialnoœæ; ~ liquidity ratio wspó³czynnik p³ynnoœci; ~ entitled wy³¹cznie uprawniony; ~ majority bezwzglêdna wiêkszoœæ; ~ monopoly monopol absolutny (ca³kowity); ~ ownership pe³na (wy³¹czna) w³asnoœæ; ~ presumption domniemanie nie do obalenia; ~ priority absolutne pierwszeñstwo (w pe³nym zaspokojeniu wierzycieli przed akcjonariuszami); ~ privilege immunitet; nietykalnoœæ; ~ proof dowód absolutny; ~ right wy³¹czne (pe³ne) prawo; ~ title nieograniczony (wy- ³¹czny) tytu³; be ~ly liable byæ wy³¹cznie odpowiedzialnym; by an ~ majority bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów; decree ~ ostateczny wyrok w sprawie o rozwód absolve 1. uwolniæ (od odpowiedzialnoœci, kary); 2. oczyœciæ, uniewinniæ; be ~d from (all) liability zostaæ uwolnionym od (pe³nej) odpowiedzialnoœci absorb 1. absorbowaæ; 2. wch³aniaæ, poch³aniaæ; 3. przyjmowaæ; to ~ buying power wch³aniaæ (absorbowaæ) si³ê nabywcz¹; one (existing) company ~s another jedna (istniej¹ca) spó³ka przejmuje drug¹; ~ed overhead expense rozliczone koszty ogólne absorbing 1. absorpcyjny; 2. poch³aniaj¹cy, wci¹gaj¹cy; ~ capacity zdolnoœæ absorpcyjna (np. rynku); ~ company spó³ka nabywaj¹ca; capable of ~ zdolny do wch³oniêcia absorption 1. zaanga owanie, zaabsorbowanie; 2. absorpcja; 3. wch³anianie; ~ capacity zdolnoœæ absorpcji; ~ costing wyprowadzanie kosztów z wyprodukowanych jednostek, odnosz¹ce siê zarówno do kosztów zmiennych jak i sta³ych; ~ of buying power wch³anianie si³y nabywczej; ~ of excess of purchasing power wch³anianie nadmiaru si³y nabywczej; ~ point stan nasycenia; granica ch³onnoœci (np. rynku); freight ~ wliczenie kosztów transportu do ceny; labour market ~ ch³onnoœæ rynku pracy absorptive capacity ch³onnoœæ (np. rynku); ~of the market ch³onnoœæ rynku abstain, to ~ from voting wstrzymaæ siê od g³osowania abstention wstrzymanie siê od g³osu; powstrzymywanie siê; ~ (from voting) wstrzymanie siê od g³osowania; 10 votes for, five against and two ~s 10 g³osów za, piêæ przeciw i dwa wstrzymuj¹ce abstract 1. wyci¹g, wypis; 2. streszczenie, podsumowanie; ~ of account wyci¹g z konta; ~of record wyci¹g z akt s¹dowych; ~ of title zaœwiadczenie z ksiêgi wieczystej; wyci¹g hipoteczny; to file the ~ wnieœæ (sk³adaæ, przedstawiæ) wypis (wyci¹g); odk³adaæ do akt wyci¹g (wypis) abstract 1. sporz¹dzaæ wyci¹g (wypis); 2. streszczaæ, podsumowywaæ; 3. sprzeniewierzaæ; to ~ an account sporz¹dzaæ wyci¹g z konta abstraction 1. wyci¹g, wypis; 2. sprzeniewierzenie, zagarniêcie; fraudulent ~ nieuczciwe zagarniêcie (przyw³aszczenie) abundance of labour supply nadu ycie si³y roboczej abuse 1. nadu ycie; 2. obelga; zniewaga; 3. wykorzystywanie seksualne; ~ control program program kontroli nadu yæ; ~ detection wykrycie nadu ycia; ~ detection report doniesienie o wykryciu nadu ycia; ~ detection reports system system informacji o wykrywaniu nadu yæ; ~ of authority nadu ycie w³adzy; ~ of discretion nadu ycie zasady swobodnej oceny dowodów; ~ of distress bezprawne u ywanie rzeczy na podstawie prawa zatrzymania; ~of drugs nadu ycie narkotyków; ~ of law doctrine doktryna nadu ycia prawa; ~ of legal right nadu ycie prawa podmiotowego (uprawnienia); ~ of office nadu ycie stanowiska; ~ of patent nadu ycie prawa patentowego; ~ of power nadu ycie w³adzy; nadu ycie zasady swobodnej oceny dowodów; ~ of process nadu ycie prawa procesowego (w celu przed³u enia postêpowania); ~ of rights nadu ycie prawa podmiotowego; evident ~ in relation to the applicant oczywiste nadu ycie w odniesieniu do wnioskodawcy 4

5 abuse acceptance abuse 1. nadu ywaæ; 2. obrzucaæ obelgami, ubli- aæ; 3. gwa³ciæ, wykorzystywaæ seksualnie; 4. maltretowaæ; to ~ dominant position nadu ywaæ pozycji dominuj¹cej abuser osoba pope³niaj¹ca wykroczenie (nadu ycie) abusive 1. obel ywy, obraÿliwy; 2. negatywny, z³y, niew³aœciwy; ~ clause in a contract niew³aœciwa klauzula kontraktu; ~ company behaviour zachowanie antykonkurencyjne; ~ language zniewagi; obel ywe s³owa; ~ practice (by a commercial enterprise) nadu ycie (przez przedsiêbiorstwo handlowe); ~ use nadu ycie (prawa w³asnoœci intelektualnej) abut 1. opieraæ siê (na czymœ); 2. graniczyæ (z czymœ), przylegaæ (do czegoœ); to ~ (up)on stykaæ siê (z czymœ); przylegaæ do (czegoœ), opieraæ siê (o coœ); ~ting owner w³aœciciel stykaj¹cych siê nieruchomoœci; ~ting property nieruchomoœæ (posiad³oœæ) przylegaj¹ca abuttals 1. posiad³oœci granicz¹ce ze sob¹; 2. czêœæ budynku stykaj¹ca siê z budynkiem s¹siednim abutter w³aœciciel przylegaj¹cej nieruchomoœci Acapulco spread bardzo skomplikowana transakcja z licznymi prowizjami accede 1. przystêpowaæ; 2. przy³¹czaæ siê; 3. zgadzaæ siê, wyra aæ zgodê, przystawaæ; 4. obejmowaæ (maj¹tek, stanowisko); to~to an international agreement przyst¹piæ do umowy miêdzynarodowej; to ~ to an office obj¹æ urz¹d; to ~ to terms przystaæ na warunki; zgadzaæ siê na warunki; to ~ to a treaty przyst¹piæ do traktatu; States invited to ~pañstwa zaproszone do przyst¹pienia acceding 1. przystêpuj¹cy, przy³¹czaj¹cy siê; 2. wyra aj¹cy zgodê; ~ country kraj przystêpuj¹cy accelerate 1. przyspieszaæ; 2. rozpêdzaæ accelerated, A~ Cost Recovery System (ACRS) system przyspieszonego zwrotu kosztów; ~ depreciation przyspieszona amortyzacja (deprecjacja); ~ duty elimination przyspieszone zniesienie c³a; ~ express goods pilna przesy³ka ekspresowa (towarowa); ~implementation schedule harmonogram przyspieszonego wdra ania; ~ repayment sp³ata przyspieszona acceleration 1. akceleracja; 2. przyspieszenie; ~ clause klauzula przyspieszenia nale nych p³atnoœci danego zobowi¹zania; ~ effect efekt akceleracji; ~ principle zasada akceleracji (przyspieszenia) accept 1. zgadzaæ siê; 2. akceptowaæ (przyjmowaæ do wiadomoœci); to ~ at face value akceptowaæ wg. wartoœci nominalnej; to ~ guaranty rêczyæ (gwarantowaæ); to ~ in blank akceptowaæ in blanco; to ~ liability przyjmowaæ odpowiedzialnoœæ (zobowi¹zanie); to ~ on board przyznaæ utrzymanie; to ~ an order przyj¹æ zamówienie (zlecenie); to~aproposal przyj¹æ propozycjê; to ~ service przyj¹æ dorêczenie; to ~ the tender przyj¹æ ofertê; to ~ the terms akceptowaæ warunki acceptability 1. dopuszczalnoœæ; 2. akceptowalnoœæ; 3. mo liwoœæ przyjêcia; ~ of a certificate wa noœæ (akceptowalnoœæ) œwiadectwa; ~ of a proposal dopuszczalnoœæ (akceptowalnoœæ) wniosku (propozycji) acceptable 1. mo liwy (nadaj¹cy siê) do przyjêcia, dopuszczalny; 2. dogodny; ~ as collateral nadaj¹cy siê do przyjêcia jako zabezpieczenie dodatkowe (rzecz, któr¹ po yczaj¹cy jest gotów oddaæ, je eli nie bêdzie w stanie zwróciæ po yczki); ~ documents dopuszczalne dokumenty; dokumenty mo liwe do przyjêcia; ~ quality level (AQL) poziom jakoœci mo liwy do przyjêcia; ~ with sponsorship dopuszczalny za porêczeniem acceptance 1. akceptacja, zgoda, zaakceptowanie; 2. przyjêcie; 3. akcept; 4. am. weksel krajowy; ~ bill trata dokumentowa, na warunkach dokumenty w zamian za akcept ; ~ by signature akcept przez podpis; ~ charge prowizja akceptacyjna; ~ credit kredyt akceptacyjny; akredytywa akceptacyjna; ~ date data przyjêcia; ~ for honour (by intervention) przyjêcie zaprotestowanego weksla; akceptacja weksla niehonorowanego, przyjêcie weksla (przez wyrêczenie); ~ house bank akceptacyjny; ~ in blank akcept in blanco; ~ liability zobowi¹zanie z tytu³u akceptu; ~ of application przyjêcie podania; ~ of a bid przyjêcie oferty; ~ of conditions przyjêcie (akceptacja) warunków; ~ of the declaration przyjêcie zg³oszenia; ~ of a draft akceptacja weksla; ~ of evidence przyjêcie dowodów (zeznania); ~ of liability akceptacja zobowi¹zania; ~ of an offer przyjêcie oferty; ~ of service przyjêcie pozwu; ~ of tender przyjêcie oferty; ~ supra protest przyjêcie zaprotestowanego weksla; akceptacja weksla niehonorowanego; ~ test próba przy odbiorze; ~ testing kontrola odbiorcza; sprawdzenie przed przyjêciem; ~ trial próba zdawczo-odbiorcza; accomodation ~ akcept grzecznoœciowy (weksla); blank ~ akcept in blanco; collateral ~ akceptacja za porêczeniem (z awalem); akcept zabezpieczaj¹cy; conditional ~ 5

6 accepted przyjêcie warunkowe; general ~ akcept bezwarunkowy; in default of ~ wobec braku przyjêcia (np. weksla); instrument of ~ dokument przyjêcia; non-~ odmowa akceptu; refusal of ~ odmowa przyjêcia (akceptacji); returned for want of ~ zwrot z braku akceptacji; trade ~ weksel (akcept) handlowy; unconditional ~ przyjêcie bezwarunkowe; (up)on ~ za przyjêciem; voluntary ~ of risk dobrowolne przyjêcie ryzyka; to honour (meet) an ~ wykupiæ weksel; to present for ~ przedstawiæ do akceptacji; to provide with ~ zapewniæ akceptacjê (akcept) accepted 1. przyjêty; 2. zaakceptowany; ~ bill akcept; przyjêty weksel; ~ draft przyjêty weksel; ~ fact przyjêty fakt; ~ service przyjêty pozew accepter, acceptor akceptant (weksla), trasant; ~ for honor (by intervention, supra protest) akceptant przez wyrêczenie (zaprotestowanego weksla) accepting, ~ bank bank akceptuj¹cy; ~ commission prowizja akceptacyjna; ~ house dom akceptacyjny; bank akceptacyjny specjalizuj¹cy siê w finansowaniu handlu zagranicznego access 1. kontakt osobisty; 2. wspó³ ycie; 3. dostêp, dojœcie; 4. dojazd, prawo dostêpu; ~ (to children) kontakt (z dzieæmi); ~ charges op³aty za dostêp do sieci; ~ dividends dywidendy dostêpne; ~ and interconnection dostêp i wzajemne po³¹czenie; ~ of third parties to the market for the contract products dostêp stron trzecich do rynku produktów objêtych umow¹; ~ on a commercial basis dostêp na zasadach handlowych; ~ to files dostêp do akt; ~ to the courts dostêp do s¹dów; prawo wniesienia skargi; ~ to the data bank dostêp do banku danych; ~ to Information Act ustawa o dostêpie do informacji; ~ to the labour market dostêp do rynku pracy; ~ to the market dostêp do rynku; ~ to records dostêp do akt; ~ to the sea dostêp do morza; ~ systems systemy dostêpu; difficult of ~ trudno dostêpny; improved ~ poprawa dostêpnoœci; improved ~ from the exterior poprawa dostêpnoœci z zewn¹trz; infrastructure to improve ~ infrastruktura poprawiaj¹ca dostêpnoœæ (regionu); infrastruktura u³atwiaj¹ca dostêp; market ~ dostêp do rynku; third party ~ dostêp strony trzeciej; unrestricted ~ dostêp nieograniczony; right of ~ prawo dostêpu; droga konieczna; to deny ~ odmawiaæ dostêpu; to have ~ to the defendant mieæ dostêp do oskar onego; to have ~ to the files mieæ dostêp do akt accessory accessary wspó³sprawca accessibility to employment dostêpnoœæ (mo - liwoœæ) zatrudnienia accessible 1. dostêpny; 2. osi¹galny accession 1. po ytki; 2. dojœcie (np. w³adzy); 3. objêcie (np. w³adzy); 4. przy³¹czenie siê, przyst¹pienie, akcesja; A~ Act Akt Przyst¹pienia (do Unii Europejskiej); ~ compensatory amounts akcesyjne kwoty wyrównawcze; ~ criteria warunki akcesji; warunki przyst¹pienia; ~ negotiations negocjacje akcesyjne; negocjacje o przyst¹pieniu; ~ofproperty nabycie praw maj¹tkowych; ~ partnership Partnerstwo dla Cz³onkostwa; ~ rate wskaÿnik przyrostu (mat.); ~ to a convention przyst¹pienie do konwencji; ~ to the EEC przyst¹pienie do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; ~ to an estate wejœcie w posiadanie maj¹tku; objêcie maj¹tku; ~ to power objêcie w³adzy; ~ to a treaty przyst¹pienie do traktatu (uk³adu); ~ to the throne objêcie tronu, wst¹pienie na tron; ~ treaty traktat zjednoczeniowy; traktat akcesyjny; traktat stowarzyszeniowy; credit debt ~ przyst¹pienie do d³ugu kredytowego; declaration of ~ deklaracja o przyst¹pieniu (np. do Wspólnoty Europejskiej); oœwiadczenie o przyst¹pieniu; eligible for ~ spe³niaj¹cy warunki umo liwiaj¹ce przyst¹pienie (konieczne do przyst¹pienia); instrument of ~ dokument przyst¹pienia; necessary adjustments prior to ~ niezbêdne dostosowania przed przyst¹pieniem; pre-~ instruments instrumenty (dokumenty) przedakcesyjne; pre-~ phase faza przedakcesyjna; faza przyst¹pieniowa; pre-~ strategy strategia przedakcesyjna; Pre-A~ Structural Instrument Przedakcesyjny Instrument Strukturalny; short-term A~ Partnership priorities krótkoterminowe priorytety Partnerstwa dla Cz³onkostwa; Treaty of A~ Traktat o Przyst¹pieniu; traktat zjednoczeniowy; traktat akcesyjny accessory 1. wspó³winny (nie bêd¹cy bezpoœrednio sprawc¹ przestêpstwa); pomocnik w pope³nieniu przestêpstwa; 2. pod egacz; 3. poplecznik; ~ after the fact paser; poplecznik (usuwaj¹cy œlady pope³nionego przestêpstwa); ~ before the fact pod egacz; pomocnik (dzia³aj¹cy przed pope³nieniem przestêpstwa); ~ right prawo zale ne; acting as an ~ after the fact wystêpowanie w roli poplecznika; acting as an ~ before the fact wystêpowanie w roli pomocnika accessory 1. dodatkowy, pomocniczy; 2. ubocz- 6

7 accident accommodation ny; ~ charges koszty dodatkowe; ~ circumstances dodatkowe okolicznoœci; ~ claim dodatkowe (uboczne) roszczenie; ~ contract umowa dodatkowa; aneks do umowy; ~ expenses koszty dodatkowe; ~ obligation zobowi¹zanie dodatkowe; property ~ to immovable property maj¹tek przynale ny do nieruchomoœci; to be ~ to byæ wspó³winnym (przestêpstwa) accident 1. wypadek; 2. przypadek, wydarzenie; ~ and health insurance ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od wypadków; ~ annuity renta wypadkowa; ~ at work wypadek przy pracy; uraz zawodowy; ~ benefit renta wypadkowa; zasi³ek powypadkowy; ~ claim roszczenie wypadkowe; ~ compensation odszkodowanie wypadkowe; ~ damage szkoda wypadkowa; ~ (frequency) rate wskaÿnik wypadkowoœci; ~ fund fundusz wypadkowy; ~ hazard zagro enie wypadkiem; ~ insurance ubezpieczenie wypadkowe (od nieszczêœliwych wypadków); ~ on the job wypadek przy pracy; ~ prevention zapobieganie nieszczêœliwym wypadkom; ~- prone (o osobie) czêsto bior¹cy udzia³ w wypadkach; ~ proneness podatnoœæ na wypadki; sk³onnoœæ do wypadków; ~ rate wskaÿnik wypadkowoœci; ~ ratio wskaÿnik wypadkowoœci; ~ report raport z wypadku; ~ risk ryzyko wypadku; ~ while travelling to or from work wypadek w drodze lub z pracy; an ~ occurred wydarzy³ siê wypadek; automobile ~ wypadek samochodowy; cause of ~ przyczyna wypadku; compensation for ~s at work odszkodowanie z tytu³u wypadku przy pracy; death by ~ œmieræ na skutek wypadku; double ~ benefit podwójna renta wypadkowa (w przypadku gdy osoby zgin¹ jednoczeœnie w tym samym wypadku, to wtedy wyp³acane jest podwójne odszkodowanie); failing to stop after an ~ niezatrzymanie siê po spowodowaniu wypadku; fatal ~ wypadek œmiertelny; in an ~ w wypadku (np. samochodowym, kolejowym); industrial ~ wypadek przy pracy (w miejscu pracy); uraz zawodowy; injured in an ~ ranny w wypadku; investigation of ~s œledztwo (dochodzenie) w sprawie wypadku; major ~ powa ny wypadek; motoring ~ wypadek samochodowy; non-occupational ~ wypadek nie zwi¹zany z prac¹ zawodow¹; notice of ~ zawiadomienie o wypadku; pension for ~ at work renta powypadkowa; prevention of ~s zapobieganie nieszczêœliwym wypadkom; railway br. (railroad am.) ~ wypadek kolejowy; road (street) ~ wypadek drogowy; scene of ~ miejsce wypadku; the party at fault in an ~ strona odpowiedzialna (winna) w wypadku; to have (meet with) an ~ ulec wypadkowi; to settle claims arising from an ~ zaspokoiæ roszczenie z powodu wypadku accidental 1. przypadkowy, niezamierzony; 2. uboczny; ~ death benefit zasi³ek z powodu zgonu w wyniku wypadku; ~ damage przypadkowe uszkodzenie; ~ death zgon przypadkowy; ~ case wypadek losowy; nieoczekiwane zdarzenie acclamation aklamacja (przyjêcie wniosku bez g³osowania); elected by ~ wybrany przez aklamacjê; voting by ~ g³osowanie przez aklamacjê accommodate 1. przystosowywaæ (siê), dostosowaæ; 2. uzgadniaæ; 3. zakwaterowaæ, daæ nocleg; 4. udzielaæ (po yczki); 5. za³agodziæ (spór), pogodziæ (strony); to ~ demand zaspokajaæ popyt; to ~ passengers on a flight zabraæ pasa erów danym lotem; to ~ sb. with a loan udzieliæ komuœ po yczki accommodating 1. dogodny; 2. przystêpny; on ~ terms na dogodnych warunkach accommodation 1. przystosowanie, dostosowanie; 2. kwatera, nocleg; 3. po yczka (przewa- nie krótkoterminowa); 4. porozumienie; ~acceptance akcept grzecznoœciowy (weksla); przyjêcie weksla przez grzecznoœæ ; ~address adres grzecznoœciowy (czasowego pobytu); adres do korespondencji; ~ allowance dodatek mieszkaniowy (przystosowawczy); ~ bill weksel grzecznoœciowy; ~ credit us³ugi kredytowe; œwiadczenie kredytowe; przyznanie kredytu; ~ endorsement indos grzecznoœciowy; ~ expenses koszty zakwaterowania; ~ indorsement indos grzecznoœciowy; ~ land czêœæ gruntu przylegaj¹cego do budynku wykorzystywana przez mieszkañców (np. ogródki); ~ maker porêczyciel grzecznoœciowy; ~ note weksel grzecznoœciowy; ~ occupied by employee œwiadczenie lokalowe na rzecz pracownika; ~ of conflicting interests pogodzenie sprzecznych interesów; ~ of a loan udzielenie po yczki; ~ paper weksel grzecznoœciowy; ~ party wystawca weksla grzecznoœciowego; ~ unit jednostka mieszkalna (blok, domek jednorodzinny); bank ~ po yczka bankowa; co-operative member s right of ownership of a living ~ w³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; hotel ~ zakwaterowanie w hotelu; to find ~ znaleÿæ miejsce noclegowe 7

8 accompany accompan/y towarzyszyæ; ~ied by ³¹cznie z ; w towarzystwie ; ~ied by documents ³¹cznie z dokumentami accompanying ~ document dokument towarzysz¹cy; ~ dependent osoba bêd¹ca na utrzymaniu; ~ letter list towarzysz¹cy (przewodni, za³¹czony); documents ~ the carriage dokumenty towarzysz¹ce przewozowi accomplice wspó³sprawca, wspó³winny accomplish wykonaæ, spe³niæ, osi¹gn¹æ, wype³niæ, zrealizowaæ; to ~ a task wykonaæ zadanie; ~ed fact fakt dokonany accomplishment wykonanie, osi¹gniêcie spe³nienie, dokonanie; ~s umiejêtnoœci; ~ of goals osi¹gniêcie celów; ~ of the market urzeczywistnienie rynku accord 1. zgoda, porozumienie; 2. ugoda (pozas¹dowa) 3. uk³ad; ~ and satisfaction stwierdzenie, e zwolnienie z zaci¹gniêtego zobowi¹zanie mo e mieæ miejsce wy³¹cznie w drodze o odszkodowanie; by common ~ za wspólnym porozumieniem; common ~ wspólne porozumienie; in ~ with stosowanie do; zgodnie z; of one s own ~ z w³asnej woli (inicjatywy); dobrowolnie; with one ~ jednomyœlnie; jak jeden m¹ accordance zgodnoœæ, zgoda; in ~ with zgodnie z; stosownie do; in ~ with Article zgodnie z Artyku³em; in ~ with the principles of the UN Charter zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; in ~ with the provisions of the Article zgodnie z postanowieniami artyku³u; in ~ with your instructions zgodnie z twoimi instrukcjami (zaleceniami); votes weighted in ~ with g³osy wa one zgodnie z according to zgodnie z, stosownie do, wed³ug czegoœ; ~ the article zgodnie z paragrafem; ~ circumstances stosownie do okolicznoœci; ~ the contract zgodnie z umow¹; wed³ug umowy; ~ law zgodnie z prawem; wed³ug prawa; ~ plan zgodnie z planem; ~ schedule zgodnie z harmonogramem; ~ the urgency of the matter w zale noœci od pilnoœci sprawy account 1. rachunek (w banku); 2. bilans; 3. konto; 4. ocena; 5. rozliczenie; 6. termin rozliczenia przy gie³dowych transakcjach terminowych; 7. raport; ~ agreed upon rachunek uzgodniony; ~ analysis wyci¹g z konta; ~ balance saldo rachunku (bankowego); ~ book ksiêga rachunkowa (handlowa); ~ classification klasyfikacja (podzia³) kont; ~ closed rachunek zamkniêty; ~ credit rachunek kredytowy; konto kredytowe; ~ current (A/C) rachunek bie ¹cy, kontokorent (rachunek bankowy account za pomoc¹ którego dokonywane s¹ wszystkie operacje miêdzy klientem a bankiem, a po- yczki mog¹ byæ terminowe lub bezterminowe); ~ customer klient rachunku; ~ day br. dzieñ rozrachunkowy; dzieñ likwidacji wszystkich transakcji papierami wartoœciowymi na gie³dach w Londynie i Nowym Yorku; ~ executive pracownik firmy prowadz¹cy rachunki klientów; ~ exposure ekspozycja kiêgowa; ~ fee condition sposób p³atnoœci za obs³ugê konta; ~ files dokumentacja rachunku; ~ holder posiadacz rachunku bankowego; ~ in arrears rachunek zaleg³oœci p³atniczych; ~ in foreign currency rachunek walutowy; konto dewizowe; ~ management zarz¹dzanie kontem; ~ manager pracownik firmy odpowiedzialny za obs³ugê bud etu lub bud etów jej g³ównych klientów; ~ movement mutacja (zmiana stosunku finansowego miêdzy bankiem a posiadaczem rachunku w banku na skutek zmian na rachunku); ~ number numer konta; ~ of charges rachunek kosztów; ~ of disbursements rachunek wydatków; zestawienie wyp³at; ~ of expenses rachunek kosztów i nak³adów; ~ of goods purchased rachunek towarów zakupionych; ~ of sales rachunek sprzeda y; A~ Payee na rachunek odbiorcy (adnotacja na czeku); ~ payee only na rachunek odbiorcy; ~ period okres obrachunkowy; ~ rendered rachunek niezap³acony; ~representative sprzedawca odpowiedzialny bezpoœrednio za obs³ugê klientów g³ównych; ~ sales (A/S.) rachunek sprzeda y; ~ stated rachunek uzgodniony; ~ statement wyci¹g z konta bankowego; ~ supervisor pracownik firmy odpowiedzialny za obs³ugê bud etu lub bud etów jej g³ównych klientów; ~ turnover obrót na koncie (na rachunku); ~ with a bank rachunek (konto) w banku; abstract of ~ wyci¹g z konta (rachunku); acceptance ~ konto akceptów; active ~ konto aktywów; advance ~ rachunek zaliczkowy; advance in current ~ kredyt w rachunku bie ¹cym; agricultural unit of ~ rolnicza jednostka obrachunkowa; amount paid on ~ kwota wp³acona na rachunek (konto); balance of ~ bilans; saldo; balance of payments on current ~ bilans obrotów bie ¹cych; równowaga p³atnoœci bie ¹cych; bank ~ konto bankowe; rachunek bankowy; bank ~ details dane szczegó³owe rachunku bankowego; bill ~ konto wekslowe; business on joint ~ dzia³alnoœæ na wspólny rachunek; cash ~ konto gotówkowe (kasowe); konto gotówki w³asnej; rachunek gotówkowy; 8

9 account account konto kasy; charge ~ rachunek na kredyt; rachunek otwarty bez zabezpieczenia; collection ~ rachunek zbiorczy, rachunek rozliczeñ z odbiorcami; collective ~ konto zbiorcze; commission ~ rachunek prowizji; contra (counter) ~ rachunek przeciwstawny; cost ~ rachunek kosztów; current ~ rachunek bie ¹cy; current ~ advance kredyt w rachunku bie ¹cym; current ~ balance bilans obrotów bie ¹cych; równowaga p³atnoœci bie ¹cych; current ~ balance on a transaction basis bie ¹cy bilans na bazie transakcyjnej; current ~ credit kredyt w rachunku bie ¹cym; current ~ deficit deficyt obrotów bie ¹cych; dead ~ martwy (uœpiony) rachunek; dealing for the ~ transakcja terminowa; ~ transakcja gie³dowa na termin rozliczeniowy; definition of the unit of ~ definicja jednostki rozrachunkowej; deposit ~ rachunek depozytów (depozytowy); detailed ~ rachunek szczegó³owy; wyszczególnienie rachunku; discretionary ~ konto klienta prowadzone przez maklera; dormant ~ martwy (uœpiony) rachunek; earmarked ~ konto docelowe; konto z wk³adem docelowym; European unit of ~ europejska jednostka rozliczeniowa; external ~ rachunek transakcji zagranicznych; bilans zewnêtrzny (kraju); rachunek zagraniczny wolny (konto w brytyjskim banku osoby mieszkaj¹cej w innym kraju); extract of ~ wyci¹g z konta (rachunku); final ~ rachunek koñcowy; rozliczenie koñcowe (ostateczne); for (on) joint ~ na wspólny rachunek; for ~ only wy³¹cznie na rachunek; for one s own ~ na w³asny rachunek; for the ~ and risk of na rachunek i ryzyko ; foreign ~ rachunek zagraniczny; from a- gent s cash ~ zabezpieczenie gotówkowe z konta gotówkowego agenta celnego; from agent s guarantee ~ p³atnoœæ z konta gwarancyjnego agenta celnego; giro ~ rachunek yrowy; half-yearly ~ rachunek pó³roczny; holder of an ~ posiadacz rachunku (konta) bankowego; impersonal ~ konto nieosobowe; individual guarantee ~ gwarancja indywidualna; investment ~ rachunek inwestycyjny; invisible ~ bilans niewidoczny; bilans obrotów nietowarowych; item of ~ pozycja rachunku; itemized ~ szczegó³owe wyliczenie pozycji na rachunku; rachunek szczegó³owy; joint ~ (J/A) rachunek wspólny; liability ~ konto pasywów; loan ~ rachunek kredytowy (po yczek); management ~ rachunek z zarz¹du spó³ki; midmonth (fortnightly) ~ rachunek na po³owê miesi¹ca (co dwa tygodnie); money of ~ pieni¹dz bankowy; pieni¹dz depozytowy; nominal ~ br. rachunek nominalny (rachunek przejœciowy dochodów i wydatków zamykany na koniec okresu obrachunkowego); non-technical ~ ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciela; on ~ na poczet; na kredyt; on own ~ na w³asne konto; na w³asny rachunek; open ~ rachunek otwarty; opening of an ~ otwarcie rachunku (konta) bankowego; other ~s inne rachunki bankowe; overdraft on current ~ kredyt w rachunku bie ¹cym; overdrawn ~ rachunek przekroczony; payment on ~ p³atnoœæ na rachunek (konto); personal ~ rachunek osobisty; public ~s br. rachunki instytucji publicznych; purchase ~ rachunek zakupów; real ~ konto rzeczowe (aktywne) pozycja bilansu; realization ~ rachunek likwidacyjny przedsiêbiorstwa; reconciliation ~ konto wyrównawcze; rendering an ~ przed³o enie rachunku; reserve ~ rachunek rezerw; konto rezerwowe; running ~ rachunek bie ¹cy; salary ~ konto p³ac (wynagrodzeñ); sales ~ rachunek sprzeda y; savings ~ rachunek oszczêdnoœciowy; semi- -annual (sixmonthly) ~ rachunek pó³roczny (szeœciomiesiêczny); settled ~ rachunek uregulowany; settling (settlement) of ~ op³acenie (uregulowanie) rachunku; special ~ rachunek specjalny; Special Drawing (Rights) A~ rachunek specjalnych praw ci¹gnienia (SDR-ów); Special Settlement A~ specjalne konto rozliczeniowe; state of an ~ stan rachunku; statement of ~ wyci¹g z rachunku (konta); subsidiary ~ rachunek pomocniczy; subsidy ~ konto subwencji; substitution ~ konto substytucji; sundry ~ rachunek pozycji ró ne ; tax exempt special savings ~ rachunek oszczêdnoœciowy zwolniony od opodatkowania; trading ~ rachunek operacji handlowych; transaction on joint ~ transakcja na wspólny rachunek; trust ~ rachunek powierniczy; unit of ~ jednostka rozliczeniowa; unit of ~ based on a basket of currencies jednostka rozliczeniowa oparta na koszyku walut pañstw; unsettled ~ suma nale- na; rachunek nieuregulowany; yearly ~ rachunek na koniec roku; to adjust ~s regulowaæ rachunki; rozliczaæ rachunki; uzgodniæ konto (rachunki); to audit an ~ skontrolowaæ rachunek; to balance an ~ zamkn¹æ rachunek bilansem pozycji; to be in business on one s own ~ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek (na w³asne ryzyko); to call to ~ ¹daæ rozliczenia; to close an ~ zamkn¹æ rachunek (konto); to credit an ~ zapisaæ na 9

10 account konto rachunku; uznaæ rachunek; to debit an ~ zapisaæ w ciê ar rachunku; obci¹ yæ rachunek; to draw on the ~ podejmowaæ z rachunku; to draw up an ~ wystawiæ rachunek; to enter a sum to ~ zapisaæ sumê na rachunek; to give an ~ of z³o yæ sprawozdanie z (czegoœ); zdaæ sprawê z (czegoœ); to hold (keep) an ~ with a bank mieæ konto w banku; to make up an ~ zamkn¹æ rachunek; to open an ~ otworzyæ rachunek (konto); to operate an ~ prowadziæ rachunek (w banku); to overdraw an ~ przekroczyæ stan konta; to pay into an ~ wp³acaæ na konto; to pay on ~ wp³acaæ na konto (rachunek); to settle an ~ uregulowaæ (rozliczyæ) rachunek; to take into ~ braæ pod uwagê; to transfer money to an ~ przelaæ pieni¹dze na rachunek (konto); to withdraw from an ~ podj¹æ z konta account, to ~ for rozliczaæ; wynosiæ; opiewaæ na sumê; stanowiæ accountability 1. odpowiedzialnoœæ, poczytalnoœæ; 2. koniecznoœæ rozliczenia; ~ for one s actions odpowiedzialnoœæ za swoje czyny; area of ~ zakres odpowiedzialnoœci accountable 1. odpowiedzialny (przed kimœ); 2. daj¹cy siê usprawiedliwiæ, wyt³umaczalny; ~ delay usprawiedliwione opóÿnienie; usprawiedliwiona zw³oka; ~ receipt kwit rozliczeniowy; to make sb. ~ for sth uczyniæ kogoœ odpowiedzialnym (za coœ) accountancy rachunkowoœæ; ~ and control system system rozliczania i kontroli; ~ data network sieæ przetwarzania danych rachunkowych; chartered ~ profession zawód dyplomowanego ksiêgowego; Farm A~ Data Network (FADN) Sieæ Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych accountant 1. ksiêgowy; 2. rewident (bieg³y) ksiêgowy; 3. kontroler; ~ in bankruptcy syndyk masy upad³oœci; ~ s report raport ksiêgowy; certified (chartered) ~ br. rewident; ekspert ksiêgowy; cost ~ ksiêgowy ds. kosztów; professional ~ dyplomowany ksiêgowy; to call in an ~ wezwaæ ksiêgowego accounting 1. ksiêgowanie, ksiêgowoœæ; 2. rachunkowoœæ; 3. sprawozdawczoœæ finansowa; 4. analiza dzia³alnoœci gospodarczej; ~ analysis ksiêgowa analiza (np. akcji); ~ and valuation methods metody wyceny i rachunkowoœci; ~ basis podstawa wymiaru; ~ books ksiêgi rachunkowe; ~ by function standardowy rachunek kosztów bezpoœrednich; ~ center oœrodek rozliczeniowy; ~ clerk ksiêgowy; ~ currency waluta rozliczeniowa; ~ cycle cykl accounts rozliczeniowy, cykl w rachunkowoœci; ~department wydzia³ ksiêgowoœci; ~ document dokumentacja ksiêgowa; ~ equation równanie bilansowe; ~ identity ksiêgowe zbilansowanie debetu i kredytu; ~ law ustawa o rachunkowoœci; ~ loss strata bilansowa; ~ machine maszyna do ksiêgowania; ~ manual podrêcznik ksiêgowoœci (ksiêga) prowadzona rêcznie; ~ methods metody ksiêgowania; ~ of payments deficit deficyt bilansu p³atniczego; ~ operations operacje ksiêgowe; ~ period okres rozliczeniowy (obrachunkowy); ~ price cena rozrachunkowa; cena rozliczeniowa; ~ principles (rules) zasady rachunkowoœci; zasady ksiêgowania; ~ provision for depreciation amortyzacja ustalana dla celów podatkowych; ~ rate of return ksiêgowa stopa zwrotu z inwestycji; ~ records zapisy ksiêgowe; ewidencja ksiêgowa; dokumenty stosowane przy wype³nianiu deklaracji podatkowych; ksiêgi rachunkowe; ~ requirements wymogi ksiêgowoœci; ~ rules zasady rachunkowoœci; zasady ksiêgowania; ~ standards standardy ksiêgowoœci; ~ system system rachunkowoœci; ~ transaction operacja rachunkowa (dzia³alnoœæ gospodarcza lub wydarzenie wymagaj¹ce zapisu ksiêgowego); ~ year rok sprawozdawczy (obrachunkowy); business ~ rachunkowoœæ handlowa; cost ~ ewidencja kosztów; current cost ~ rachunkowoœæ kosztów w cenach bie ¹cych; false ~ fa³szywa ksiêgowoœæ; financial ~ ksiêgowoœæ finansowa; for ~ purposes dla celów rachunkowoœci; generally accepted ~ principles ogólnie przyjête zasady rachunkowoœci; historical cost ~ ksiêgowanie wed³ug kosztów historycznych; industrial ~ rachunkowoœæ przedsiêbiorstwa przemys³owego; inflation ~ rachunkowoœæ przy uwzglêdnieniu inflacji; management ~ rachunkowoœæ zarz¹dcza; operational ~ rachunkowoœæ operacyjna; tax ~ rachunkowoœæ podatkowa; ~ and statutory auditing rachunkowoœæ i audyt ustawowy accounts 1. sprawozdanie finansowe; 2. ksiêgowoœæ, rachunkowoœæ; 3. rozliczenia; 4. dowody kasowe; 5. ksiêgi handlowe; ~ clerk ksiêgowy; ~ current wyci¹g z konta; ~ department dzia³ ksiêgowoœci; analytical ~ ksiêgowoœæ analityczna; annual ~ rozliczenia (sprawozdania) roczne; bilans roczny; bank ~ rachunki bankowe; commercial ~ of the producer ksiêgowoœæ handlowa producenta; consolidated ~ skonsolidowane sprawozdania finansowe; entry in the ~ zaksiêgowanie; gro- 10

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2006 PREFACE The accession of Poland to the European Union, as well as the Polish economy entering the free market, carries along numerous requirements to refer to the language

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo