abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; or uncontrolled disposal of waste wysypywanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; or uncontrolled disposal of waste wysypywanie"

Transkrypt

1 A 183-day rule zasada 183 dni (kiedy pobyt czasowy osoby zagranicznej przekracza okres 183 dni w danym roku kalendarzowym) A 1 (first class) 1. pierwszorzêdny; 2. najlepszy; ~ at Lloyd s br. statek z najwy sz¹ ocen¹ A1 w rejestrze Lloyda AAA bond obligacja zaklasyfikowana przez agencjê zajmuj¹c¹ siê ocen¹ obligacji, do grupy papierów o najwy szym stopniu pewnoœci ich wykupu i p³atnoœci odsetek A.B.A. (American Bankers Association) Amerykañskie Stowarzyszenie Bankowców A.B.A. (American Bar Association) Amerykañska Rada Adwokacka ABIL (allowable business investment loss) dopuszczalna strata na inwestycji a fortiori (much more; with stronger reason) tym bardziej a mensa et thora (from board and bed) od ³o a i sto³u a priori (from the cause to the effect) a priori; z przyczyn o skutkach a vinculo matrimonii (from the bond of matrimony) od chwili zawarcia zwi¹zku ma³ eñskiego abandon 1. zrzec siê (prawa, maj¹tku); odst¹piæ; 2. pozostawiaæ zrezygnowaæ, zaniechaæ, zaprzestaæ; 3. zrezygnowaæ ze z³o enia pozwu w s¹dzie; 4. porzucaæ; 5. dokonaæ abandonu, abandonowaæ; 6. odstêpowaæ od powództwa; to ~ an action zaniechaæ postêpowania prawnego; odst¹piæ od powództwa; to ~ an appeal zaniechaæ z³o enia apelacji; odst¹piæ od wszczêtej ju apelacji; to~anapplication (prawo patentowe) zrezygnowaæ ze zg³oszenia; to ~ an attempt zaniechaæ usi- ³owañ (starañ); to ~ a claim zrzec siê roszczenia; wycofaæ roszczenie; to ~ an enterprise zrezygnowaæ z prowadzenia przedsiêbiorstwa; to ~ an invention zrezygnowaæ z wynalazku; to ~ an option zrzec siê premii gie³dowej; to ~ one s domicile porzucaæ swoje miejsce zamieszkania; to ~ possession zrezygnowaæ z posiadania; to ~ the defence zrzec siê obrony abandoned 1. porzucony, opuszczony, opustosza³y; 2. zaniechany abandonee osoba, na rzecz której dokonano abandonu abandoner osoba dokonuj¹ca abandonu; abandonatariusz abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; rezygnacja 4. zaniedbanie; 5. odst¹pienie; zrzeczenie siê roszczenia; ~ dumping or uncontrolled disposal of waste wysypywanie lub niekontrolowane unieszkodliwianie odpadów; ~ of action zrzeczenie siê powództwa; ~ of (the) appeal zaniechanie z³o enia skargi apelacyjnej; odst¹pienie od wszczêtej ju apelacji; ~ of an attempt zaniechanie starañ; ~ of a business zaniechanie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (firmy, interesów); ~ of a child (young person) porzucenie dziecka (m³odocianej osoby); ~of domicile opuszczenie miejsca sta³ego zamieszkania; ~ of the Exchequer zrzeczenie siê (towaru) na rzecz Pañstwa; ~ of factory sites opuszczenie terenów fabrycznych; ~ of fixed assets kasacja œrodków trwa³ych; ~ of option zrzeczenie siê premii gie³dowej; ~ of position porzucenie (stanowiska) pracy (posady); ~ of right of recourse rezygnacja z prawa regresu; notice of ~ zawiadomienie o zrzeczeniu siê (o abandonie) abate 1. wygasaæ, traciæ wa noœæ; 2. uniewa- niaæ, anulowaæ; 3. zmniejszaæ, os³abiaæ, obni aæ; 4. potr¹caæ; 5. udzielaæ (np. rabatu), maleæ (cena); 6. obni aæ (zapis wobec braku wystarczaj¹cej masy spadkowej); ~ a fee zwolniæ od op³aty; ~ a nuisance obaliæ postêpowanie pozwanego, które jest sprzeczne z interesami powoda; ~ the purchase price obni aæ cenê kupna abated contribution zmniejszony wk³ad finansowy; obni ony aport abatement 1. pomoc w pope³nieniu przestêpstwa; 2. uniewa nienie, anulowanie, obalenie; 3. walka (z czymœ); zwalczanie (czegoœ); 4. zawieszenie; 5. zredukowanie, redukcja, obni - 1

2 abattoir tax ka; 6. odparcie naruszenia porz¹dku; 7. obni - ka podatku, ulga podatkowa, upust; ~ of action zawieszenie postêpowania; ~ of a fee zwolnienie od op³aty; ~ of a legacy obni enie proporcjonalne, zmniejszenie dokonanego zapisu spadkowego z powodu niewystarczaj¹cej masy spadkowej; obni enie legatu; ~ofnuisance odparcie samowolnego naruszenia posiadania; ~ of purchase money obni ka ceny zakupu; ~ of taxobni enie podatku; claim for ~ ¹danie uniewa nienia, powództwo (roszczenie) o uniewa nienie; debts ~ uchylenie zad³u enia; plea in ~ zarzut formalny (odnosz¹cy siê do czasu, miejsca lub sposobu wytoczenia powództwa a nie meritum sprawy); tax ~ zmniejszenie (obni ka) podatku; ulga podatkowa; to allow (make) an ~ udzielaæ rabatu abattoir tax podatek od uboju zwierz¹t ABC inventory analysis klasyfikacja produktów w spisie inwentarza wg liczby ich sprzeda y ABC weapons broñ atomowa, bakteriologiczna i chemiczna abdicate 1. abdykowaæ; 2. zrzekaæ siê (prawa, odpowiedzialnoœci); to ~ the throne zrzec siê tronu abdication 1. rezygnacja; 2. zrzeczenie siê (stanowiska); ~ of responsibility zrzeczenie siê odpowiedzialnoœci; ~ of the throne zrzeczenie siê tronu; instrument of ~ dokument rezygnacji abduct uprowadzaæ, porwaæ abduction uprowadzenie, porwanie abductor sprawca uprowadzenia abet 1. podjudzaæ, pod egaæ; 2. pomagaæ (w pope³nieniu przestêpstwa) abetment 1. pod eganie; 2. pomaganie (w pope³nieniu przestêpstwa) abettor wspó³sprawca (w przestêpstwie) abeyance 1. stan niepewnoœci (zawieszenia); 2. wakat, brak w³aœciciela nieruchomoœci; in ~ w stanie nierozstrzygniêtym, w zawieszeniu; to hold a decision in ~ trzymaæ decyzjê w zawieszeniu; to hold in ~ zadecydowaæ o zawieszeniu abide 1. mieszkaæ, rezydowaæ, przebywaæ; 2. otrzymywaæ (czegoœ); 3. obstawaæ (przy czymœ); 4. postêpowaæ zgodnie (z czymœ), respektowaæ; to ~ by dotrzymywaæ czegoœ; respektowaæ coœ, przestrzegaæ czegoœ; to~by an agreement dotrzymywaæ (stosowaæ siê do) umowy; to ~ by an arbitral award respektowaæ orzeczenie arbitra owe; to ~ by a decision przestrzegaæ decyzji abolition ability 1. zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, mo- noœæ; 2. zdolnoœæ, kompetencje, umiejêtnoœæ; ~ies mo liwoœci; pokrycie; œrodki pieniê ne; zasoby; ~ to earn zdolnoœæ zarobkowa; ~ to earn one s livelihood zdolnoœæ zarobienia na utrzymanie; ~topaywyp³acalnoœæ; zdolnoœæ p³atnicza; ~ to pay principle zasada zdolnoœci p³atniczej; ~ to work zdolnoœæ do pracy; employ ~ zdolnoœæ zatrudnienia; proof of ~ dowód zdolnoœci prawnej; to the best of one s ~ jak mo na najlepiej ab initio od pocz¹tku; the contract is void ~ umowa jest niewa na od samego pocz¹tku ab intestato bez testamentu; ~ heir spadkobierca beztestamentowy abjure 1. odwo³ywaæ pod przysiêg¹, 2. wyrzekaæ siê (kraju), wypieraæ siê able 1. zdolny, uzdolniony, sprawny; 2. maj¹cy zdolnoœæ prawn¹, uprawniony; 3. kompetentny; ~ argument s³uszne ¹danie; uzasadnione roszczenie; ~ to earn zdolny do zarobkowania; ~ to meet competition zdolny sprostaæ konkurencji; ~ to pay wyp³acalny; ~ to work zdolny do pracy able-bodied zdrowy (o cz³owieku); ~ population ludnoœæ zdolna do pracy ABM-Treaty Uk³ad o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej z 1972 r. abnormal 1. nieprawid³owy, niew³aœciwy; 2. anormalny, nienormalny; ~ capital movements anormalne ruchy kapita³u; ~ discount nadmierny rabat; ~ movements of prices anormalne ruchy cen; ~ return nadmierny dochód; ~ structure of interest rates nieprawid³owa struktura stóp procentowych abode pobyt, miejsce sta³ego pobytu, miejsce zamieszkania; habitual (place of) ~ zwyczajowe miejsce pobytu; permanent ~ sta³e miejsce pobytu; place of ~ miejsce pobytu; right of ~ in the United Kingdom prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie; temporary ~ tymczasowe miejsce pobytu; without fixed ~ bez sta³ego miejsca zamieszkania; to take up one s ~ zamieszkaæ abolish 1. znosiæ, usuwaæ, likwidowaæ, obalaæ; 2. uniewa niaæ, uchylaæ; to ~ customs duties znieœæ op³aty celne; to ~ frontiers znieœæ granice; to ~ imprisonment for debt uchyliæ pozbawienie wolnoœci za d³ug; to~areserve uchyliæ zastrze enie; to ~ restrictions znosiæ ograniczenia (restrykcje) abolition 1. zniesienie, usuniêcie, likwidacja, obalenie; 2. uniewa nienie, uchylenie; ~of the death penalty zniesienie kary œmierci; ~ 2

3 aboriginal absent of double taxation eliminacja (zniesienie) podwójnego opodatkowania; ~ of duties zniesienie op³at celnych; ~ of fiscal frontiers zniesienie barier fiskalnych; ~ of post zniesienie (obalenie) stanowiska; ~ of provisions uniewa nienie postanowieñ (np. umowy), uchylenie warunków; ~ of restrictions zniesienie restrykcji (ograniczeñ); ~ of safeguard measures zniesienie œrodków ochronnych; ~ of slavery zniesienie niewolnictwa; ~ of tariffs zniesienie taryf celnych; ~ of trade barriers zniesienie barier handlowych; declaration on the ~ of the death penalty deklaracja w sprawie zniesienia kary œmierci; Schengen Agreement on the gradual ~ of checks at their common borders Uk³ad z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach aboriginal 1. miejscowy, lokalny; 2. pierwotny; A~ Management Board miejscowy zarz¹d wykonawczy (odpowiednik lokalnego urzêdu zatrudnienia); ~ worker pracownik miejscowy (tutejszy) aborigines aborygeni, tubylcy abortion 1. przerwanie ci¹ y, aborcja; 2. poronienie; justifiable ~ aborcja usprawiedliwiona (ze wzglêdów medycznych lub innych); unjustified ~ aborcja nieusprawiedliwiona (podlegaj¹ca karze); to perform an ~ wykonaæ zabieg aborcji abortionist osoba wykonuj¹ca zabieg aborcji abortive 1. poroniony (pomys³); 2. nieskuteczny, nieudany, chybiony (o zamiarach, planach); ~ takeover bid nieudana oferta przejêcia (firmy, kontrolnego pakietu akcji); the plans proved ~ plany okaza³y siê byæ nieudane about in documentary credit circa w kredycie dokumentowym about-turn zwrot o 180 stopni (w pogl¹dach, opiniach) above 1. powy ej, nad, ponad; 2. wiêcej ni, bardziej ni ; ~ the average powy ej œredniej; ~- enterprise level agreement ponadzak³adowy uk³ad zbiorowy pracy; ~ the line item pozycja przed opodatkowaniem (nad kresk¹) (zyski i straty nadzwyczajne s¹ wpisywane w sprawozdaniu spó³ki nad kresk¹); ~ the line promotion du a promocja; ~ mentioned wy ej wspomniany; ~ named wy ej wymieniony; ~ par powy ej wartoœci nominalnej; powy ej kursu nominalnego; as stated ~ jak podano to powy ej; those ~ me ci nade mn¹ abrasion of coins œcieranie siê monet abreast 1. w jednym rzêdzie, ramiê przy ramieniu; 2. obok; to keep ~ nad¹ aæ (za czymœ), byæ na bie ¹co abridge 1. skracaæ, upraszczaæ, ograniczaæ, streszczaæ; 2. pozbawiaæ; ~d edition skrócone wydanie; ~d prospectus skrócony projekt emisyjny abridgement 1. skrót, streszczenie; 2. ograniczenie, skrócenie, zmniejszenie; 3. wyci¹g, wypis (z dokumentów, akt); ~ of a right ograniczenie prawa abroad za granic¹; at home and ~ w kraju i za granic¹; demand ~ popyt zagraniczny; stay ~ pobyt za granic¹; to go ~ wyjechaæ za granicê abrogate 1. odwo³ywaæ; 2. znosiæ, kasowaæ; 3. uniewa niaæ, uchylaæ; to ~ a derogation uchylaæ derogacjê; to be ~d zostaæ uchylonym (uniewa nionym) abrogation 1. odwo³anie; 2. zniesienie, abrogacja; 3. uniewa nienie, uchylenie abscond 1. ukrywaæ siê przed prawem; 2. zbiec; to ~ from justice wymykaæ siê wymiarowi sprawiedliwoœci; the debtor is about to ~ d³u nik zamierza ukrywaæ siê przed prawem absconding debtor ukrywaj¹cy siê d³u nik absence 1. nieobecnoœæ, absencja; 2. niestawiennictwo; 3. brak, kontumacja; ~ due to illness nieobecnoœæ z powodu choroby; ~ from duty (work) nieobecnoœæ (niestawienie siê) w pracy; ~ of consideration brak pokrycia; brak œwiadczenia; ~ of contracts stan braku zamówieñ; ~ of misstatement brak niedok³adnoœci; ~ of quorum brak kworum; ~ rate wskaÿnik nieobecnoœci; ~ without justification nieobecnoœæ nieuzasadniona; ~ without leave nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona; nieobecnoœæ bez zezwolenia; ~ without notification nieobecnoœæ bez uprzedzenia; ~ without valid excuse nieobecnoœæ bez wa nego usprawiedliwienia; nieobecnoœæ bez wa nego powodu; in the ~ of z braku; w braku; in the ~ of (an) agreement to the contrary z braku umowy przeciwnej; in the ~ of evidence z braku dowodów; in the ~ of statute z braku ustawy; on leave of ~ na urlopie; unauthorized ~ nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona; unexcused ~ nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona; to be sentenced in one s ~ zostaæ skazanym pod nieobecnoœæ absent nieobecny; ~ with leave nieobecny usprawiedliwiony; ~ without leave nieobecny nieusprawiedliwiony; samowolne oddalenie siê; to be ~ with leave mieæ nieobecnoœæ usprawiedliwion¹; to be ~ without leave mieæ nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹; to ~ oneself (from work) nie stawiæ siê (w pracy) 3

4 absentee abuse absentee 1. nieobecny; 2. przebywaj¹cy poza miejscem zamieszkania absentee 1. absencja, nieobecnoœæ; 2. niestawienie siê do pracy; ~ incidence wskaÿnik nieobecnoœci; ~ landlord (owner) w³aœciciel nieruchomoœci, który nie mieszka w lub blisko nieruchomoœci, któr¹ dzier awi; ~s list lista nieobecnoœci absenteeism 1. absencja, nieobecnoœæ; 2. wskaÿnik nieobecnoœci; 3. ~ rate wskaÿnik nieobecnoœci (w statystyce) absolute 1. absolutny, doskona³y; 2. bezwarunkowy, bezwzglêdny; 3. ca³kowity, zupe³ny; 4. wy³¹czny; ~ advantage korzyœæ absolutna; ~ assignment przejêcie ca³kowite; ~ bill of sale bezwarunkowy dowód przekazania w³asnoœci; ~ discharge zwolnienie bezwarunkowe; ca³kowite oczyszczenie z zarzutów; ~ endorsement indos bezwarunkowy; ~ guaranty gwarancja bezwarunkowa; gwarancja p³atnoœci; ~ liability ca³kowita (nieograniczona) odpowiedzialnoœæ; ~ liquidity ratio wspó³czynnik p³ynnoœci; ~ entitled wy³¹cznie uprawniony; ~ majority bezwzglêdna wiêkszoœæ; ~ monopoly monopol absolutny (ca³kowity); ~ ownership pe³na (wy³¹czna) w³asnoœæ; ~ presumption domniemanie nie do obalenia; ~ priority absolutne pierwszeñstwo (w pe³nym zaspokojeniu wierzycieli przed akcjonariuszami); ~ privilege immunitet; nietykalnoœæ; ~ proof dowód absolutny; ~ right wy³¹czne (pe³ne) prawo; ~ title nieograniczony (wy- ³¹czny) tytu³; be ~ly liable byæ wy³¹cznie odpowiedzialnym; by an ~ majority bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów; decree ~ ostateczny wyrok w sprawie o rozwód absolve 1. uwolniæ (od odpowiedzialnoœci, kary); 2. oczyœciæ, uniewinniæ; be ~d from (all) liability zostaæ uwolnionym od (pe³nej) odpowiedzialnoœci absorb 1. absorbowaæ; 2. wch³aniaæ, poch³aniaæ; 3. przyjmowaæ; to ~ buying power wch³aniaæ (absorbowaæ) si³ê nabywcz¹; one (existing) company ~s another jedna (istniej¹ca) spó³ka przejmuje drug¹; ~ed overhead expense rozliczone koszty ogólne absorbing 1. absorpcyjny; 2. poch³aniaj¹cy, wci¹gaj¹cy; ~ capacity zdolnoœæ absorpcyjna (np. rynku); ~ company spó³ka nabywaj¹ca; capable of ~ zdolny do wch³oniêcia absorption 1. zaanga owanie, zaabsorbowanie; 2. absorpcja; 3. wch³anianie; ~ capacity zdolnoœæ absorpcji; ~ costing wyprowadzanie kosztów z wyprodukowanych jednostek, odnosz¹ce siê zarówno do kosztów zmiennych jak i sta³ych; ~ of buying power wch³anianie si³y nabywczej; ~ of excess of purchasing power wch³anianie nadmiaru si³y nabywczej; ~ point stan nasycenia; granica ch³onnoœci (np. rynku); freight ~ wliczenie kosztów transportu do ceny; labour market ~ ch³onnoœæ rynku pracy absorptive capacity ch³onnoœæ (np. rynku); ~of the market ch³onnoœæ rynku abstain, to ~ from voting wstrzymaæ siê od g³osowania abstention wstrzymanie siê od g³osu; powstrzymywanie siê; ~ (from voting) wstrzymanie siê od g³osowania; 10 votes for, five against and two ~s 10 g³osów za, piêæ przeciw i dwa wstrzymuj¹ce abstract 1. wyci¹g, wypis; 2. streszczenie, podsumowanie; ~ of account wyci¹g z konta; ~of record wyci¹g z akt s¹dowych; ~ of title zaœwiadczenie z ksiêgi wieczystej; wyci¹g hipoteczny; to file the ~ wnieœæ (sk³adaæ, przedstawiæ) wypis (wyci¹g); odk³adaæ do akt wyci¹g (wypis) abstract 1. sporz¹dzaæ wyci¹g (wypis); 2. streszczaæ, podsumowywaæ; 3. sprzeniewierzaæ; to ~ an account sporz¹dzaæ wyci¹g z konta abstraction 1. wyci¹g, wypis; 2. sprzeniewierzenie, zagarniêcie; fraudulent ~ nieuczciwe zagarniêcie (przyw³aszczenie) abundance of labour supply nadu ycie si³y roboczej abuse 1. nadu ycie; 2. obelga; zniewaga; 3. wykorzystywanie seksualne; ~ control program program kontroli nadu yæ; ~ detection wykrycie nadu ycia; ~ detection report doniesienie o wykryciu nadu ycia; ~ detection reports system system informacji o wykrywaniu nadu yæ; ~ of authority nadu ycie w³adzy; ~ of discretion nadu ycie zasady swobodnej oceny dowodów; ~ of distress bezprawne u ywanie rzeczy na podstawie prawa zatrzymania; ~of drugs nadu ycie narkotyków; ~ of law doctrine doktryna nadu ycia prawa; ~ of legal right nadu ycie prawa podmiotowego (uprawnienia); ~ of office nadu ycie stanowiska; ~ of patent nadu ycie prawa patentowego; ~ of power nadu ycie w³adzy; nadu ycie zasady swobodnej oceny dowodów; ~ of process nadu ycie prawa procesowego (w celu przed³u enia postêpowania); ~ of rights nadu ycie prawa podmiotowego; evident ~ in relation to the applicant oczywiste nadu ycie w odniesieniu do wnioskodawcy 4

5 abuse acceptance abuse 1. nadu ywaæ; 2. obrzucaæ obelgami, ubli- aæ; 3. gwa³ciæ, wykorzystywaæ seksualnie; 4. maltretowaæ; to ~ dominant position nadu ywaæ pozycji dominuj¹cej abuser osoba pope³niaj¹ca wykroczenie (nadu ycie) abusive 1. obel ywy, obraÿliwy; 2. negatywny, z³y, niew³aœciwy; ~ clause in a contract niew³aœciwa klauzula kontraktu; ~ company behaviour zachowanie antykonkurencyjne; ~ language zniewagi; obel ywe s³owa; ~ practice (by a commercial enterprise) nadu ycie (przez przedsiêbiorstwo handlowe); ~ use nadu ycie (prawa w³asnoœci intelektualnej) abut 1. opieraæ siê (na czymœ); 2. graniczyæ (z czymœ), przylegaæ (do czegoœ); to ~ (up)on stykaæ siê (z czymœ); przylegaæ do (czegoœ), opieraæ siê (o coœ); ~ting owner w³aœciciel stykaj¹cych siê nieruchomoœci; ~ting property nieruchomoœæ (posiad³oœæ) przylegaj¹ca abuttals 1. posiad³oœci granicz¹ce ze sob¹; 2. czêœæ budynku stykaj¹ca siê z budynkiem s¹siednim abutter w³aœciciel przylegaj¹cej nieruchomoœci Acapulco spread bardzo skomplikowana transakcja z licznymi prowizjami accede 1. przystêpowaæ; 2. przy³¹czaæ siê; 3. zgadzaæ siê, wyra aæ zgodê, przystawaæ; 4. obejmowaæ (maj¹tek, stanowisko); to~to an international agreement przyst¹piæ do umowy miêdzynarodowej; to ~ to an office obj¹æ urz¹d; to ~ to terms przystaæ na warunki; zgadzaæ siê na warunki; to ~ to a treaty przyst¹piæ do traktatu; States invited to ~pañstwa zaproszone do przyst¹pienia acceding 1. przystêpuj¹cy, przy³¹czaj¹cy siê; 2. wyra aj¹cy zgodê; ~ country kraj przystêpuj¹cy accelerate 1. przyspieszaæ; 2. rozpêdzaæ accelerated, A~ Cost Recovery System (ACRS) system przyspieszonego zwrotu kosztów; ~ depreciation przyspieszona amortyzacja (deprecjacja); ~ duty elimination przyspieszone zniesienie c³a; ~ express goods pilna przesy³ka ekspresowa (towarowa); ~implementation schedule harmonogram przyspieszonego wdra ania; ~ repayment sp³ata przyspieszona acceleration 1. akceleracja; 2. przyspieszenie; ~ clause klauzula przyspieszenia nale nych p³atnoœci danego zobowi¹zania; ~ effect efekt akceleracji; ~ principle zasada akceleracji (przyspieszenia) accept 1. zgadzaæ siê; 2. akceptowaæ (przyjmowaæ do wiadomoœci); to ~ at face value akceptowaæ wg. wartoœci nominalnej; to ~ guaranty rêczyæ (gwarantowaæ); to ~ in blank akceptowaæ in blanco; to ~ liability przyjmowaæ odpowiedzialnoœæ (zobowi¹zanie); to ~ on board przyznaæ utrzymanie; to ~ an order przyj¹æ zamówienie (zlecenie); to~aproposal przyj¹æ propozycjê; to ~ service przyj¹æ dorêczenie; to ~ the tender przyj¹æ ofertê; to ~ the terms akceptowaæ warunki acceptability 1. dopuszczalnoœæ; 2. akceptowalnoœæ; 3. mo liwoœæ przyjêcia; ~ of a certificate wa noœæ (akceptowalnoœæ) œwiadectwa; ~ of a proposal dopuszczalnoœæ (akceptowalnoœæ) wniosku (propozycji) acceptable 1. mo liwy (nadaj¹cy siê) do przyjêcia, dopuszczalny; 2. dogodny; ~ as collateral nadaj¹cy siê do przyjêcia jako zabezpieczenie dodatkowe (rzecz, któr¹ po yczaj¹cy jest gotów oddaæ, je eli nie bêdzie w stanie zwróciæ po yczki); ~ documents dopuszczalne dokumenty; dokumenty mo liwe do przyjêcia; ~ quality level (AQL) poziom jakoœci mo liwy do przyjêcia; ~ with sponsorship dopuszczalny za porêczeniem acceptance 1. akceptacja, zgoda, zaakceptowanie; 2. przyjêcie; 3. akcept; 4. am. weksel krajowy; ~ bill trata dokumentowa, na warunkach dokumenty w zamian za akcept ; ~ by signature akcept przez podpis; ~ charge prowizja akceptacyjna; ~ credit kredyt akceptacyjny; akredytywa akceptacyjna; ~ date data przyjêcia; ~ for honour (by intervention) przyjêcie zaprotestowanego weksla; akceptacja weksla niehonorowanego, przyjêcie weksla (przez wyrêczenie); ~ house bank akceptacyjny; ~ in blank akcept in blanco; ~ liability zobowi¹zanie z tytu³u akceptu; ~ of application przyjêcie podania; ~ of a bid przyjêcie oferty; ~ of conditions przyjêcie (akceptacja) warunków; ~ of the declaration przyjêcie zg³oszenia; ~ of a draft akceptacja weksla; ~ of evidence przyjêcie dowodów (zeznania); ~ of liability akceptacja zobowi¹zania; ~ of an offer przyjêcie oferty; ~ of service przyjêcie pozwu; ~ of tender przyjêcie oferty; ~ supra protest przyjêcie zaprotestowanego weksla; akceptacja weksla niehonorowanego; ~ test próba przy odbiorze; ~ testing kontrola odbiorcza; sprawdzenie przed przyjêciem; ~ trial próba zdawczo-odbiorcza; accomodation ~ akcept grzecznoœciowy (weksla); blank ~ akcept in blanco; collateral ~ akceptacja za porêczeniem (z awalem); akcept zabezpieczaj¹cy; conditional ~ 5

6 accepted przyjêcie warunkowe; general ~ akcept bezwarunkowy; in default of ~ wobec braku przyjêcia (np. weksla); instrument of ~ dokument przyjêcia; non-~ odmowa akceptu; refusal of ~ odmowa przyjêcia (akceptacji); returned for want of ~ zwrot z braku akceptacji; trade ~ weksel (akcept) handlowy; unconditional ~ przyjêcie bezwarunkowe; (up)on ~ za przyjêciem; voluntary ~ of risk dobrowolne przyjêcie ryzyka; to honour (meet) an ~ wykupiæ weksel; to present for ~ przedstawiæ do akceptacji; to provide with ~ zapewniæ akceptacjê (akcept) accepted 1. przyjêty; 2. zaakceptowany; ~ bill akcept; przyjêty weksel; ~ draft przyjêty weksel; ~ fact przyjêty fakt; ~ service przyjêty pozew accepter, acceptor akceptant (weksla), trasant; ~ for honor (by intervention, supra protest) akceptant przez wyrêczenie (zaprotestowanego weksla) accepting, ~ bank bank akceptuj¹cy; ~ commission prowizja akceptacyjna; ~ house dom akceptacyjny; bank akceptacyjny specjalizuj¹cy siê w finansowaniu handlu zagranicznego access 1. kontakt osobisty; 2. wspó³ ycie; 3. dostêp, dojœcie; 4. dojazd, prawo dostêpu; ~ (to children) kontakt (z dzieæmi); ~ charges op³aty za dostêp do sieci; ~ dividends dywidendy dostêpne; ~ and interconnection dostêp i wzajemne po³¹czenie; ~ of third parties to the market for the contract products dostêp stron trzecich do rynku produktów objêtych umow¹; ~ on a commercial basis dostêp na zasadach handlowych; ~ to files dostêp do akt; ~ to the courts dostêp do s¹dów; prawo wniesienia skargi; ~ to the data bank dostêp do banku danych; ~ to Information Act ustawa o dostêpie do informacji; ~ to the labour market dostêp do rynku pracy; ~ to the market dostêp do rynku; ~ to records dostêp do akt; ~ to the sea dostêp do morza; ~ systems systemy dostêpu; difficult of ~ trudno dostêpny; improved ~ poprawa dostêpnoœci; improved ~ from the exterior poprawa dostêpnoœci z zewn¹trz; infrastructure to improve ~ infrastruktura poprawiaj¹ca dostêpnoœæ (regionu); infrastruktura u³atwiaj¹ca dostêp; market ~ dostêp do rynku; third party ~ dostêp strony trzeciej; unrestricted ~ dostêp nieograniczony; right of ~ prawo dostêpu; droga konieczna; to deny ~ odmawiaæ dostêpu; to have ~ to the defendant mieæ dostêp do oskar onego; to have ~ to the files mieæ dostêp do akt accessory accessary wspó³sprawca accessibility to employment dostêpnoœæ (mo - liwoœæ) zatrudnienia accessible 1. dostêpny; 2. osi¹galny accession 1. po ytki; 2. dojœcie (np. w³adzy); 3. objêcie (np. w³adzy); 4. przy³¹czenie siê, przyst¹pienie, akcesja; A~ Act Akt Przyst¹pienia (do Unii Europejskiej); ~ compensatory amounts akcesyjne kwoty wyrównawcze; ~ criteria warunki akcesji; warunki przyst¹pienia; ~ negotiations negocjacje akcesyjne; negocjacje o przyst¹pieniu; ~ofproperty nabycie praw maj¹tkowych; ~ partnership Partnerstwo dla Cz³onkostwa; ~ rate wskaÿnik przyrostu (mat.); ~ to a convention przyst¹pienie do konwencji; ~ to the EEC przyst¹pienie do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; ~ to an estate wejœcie w posiadanie maj¹tku; objêcie maj¹tku; ~ to power objêcie w³adzy; ~ to a treaty przyst¹pienie do traktatu (uk³adu); ~ to the throne objêcie tronu, wst¹pienie na tron; ~ treaty traktat zjednoczeniowy; traktat akcesyjny; traktat stowarzyszeniowy; credit debt ~ przyst¹pienie do d³ugu kredytowego; declaration of ~ deklaracja o przyst¹pieniu (np. do Wspólnoty Europejskiej); oœwiadczenie o przyst¹pieniu; eligible for ~ spe³niaj¹cy warunki umo liwiaj¹ce przyst¹pienie (konieczne do przyst¹pienia); instrument of ~ dokument przyst¹pienia; necessary adjustments prior to ~ niezbêdne dostosowania przed przyst¹pieniem; pre-~ instruments instrumenty (dokumenty) przedakcesyjne; pre-~ phase faza przedakcesyjna; faza przyst¹pieniowa; pre-~ strategy strategia przedakcesyjna; Pre-A~ Structural Instrument Przedakcesyjny Instrument Strukturalny; short-term A~ Partnership priorities krótkoterminowe priorytety Partnerstwa dla Cz³onkostwa; Treaty of A~ Traktat o Przyst¹pieniu; traktat zjednoczeniowy; traktat akcesyjny accessory 1. wspó³winny (nie bêd¹cy bezpoœrednio sprawc¹ przestêpstwa); pomocnik w pope³nieniu przestêpstwa; 2. pod egacz; 3. poplecznik; ~ after the fact paser; poplecznik (usuwaj¹cy œlady pope³nionego przestêpstwa); ~ before the fact pod egacz; pomocnik (dzia³aj¹cy przed pope³nieniem przestêpstwa); ~ right prawo zale ne; acting as an ~ after the fact wystêpowanie w roli poplecznika; acting as an ~ before the fact wystêpowanie w roli pomocnika accessory 1. dodatkowy, pomocniczy; 2. ubocz- 6

7 accident accommodation ny; ~ charges koszty dodatkowe; ~ circumstances dodatkowe okolicznoœci; ~ claim dodatkowe (uboczne) roszczenie; ~ contract umowa dodatkowa; aneks do umowy; ~ expenses koszty dodatkowe; ~ obligation zobowi¹zanie dodatkowe; property ~ to immovable property maj¹tek przynale ny do nieruchomoœci; to be ~ to byæ wspó³winnym (przestêpstwa) accident 1. wypadek; 2. przypadek, wydarzenie; ~ and health insurance ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od wypadków; ~ annuity renta wypadkowa; ~ at work wypadek przy pracy; uraz zawodowy; ~ benefit renta wypadkowa; zasi³ek powypadkowy; ~ claim roszczenie wypadkowe; ~ compensation odszkodowanie wypadkowe; ~ damage szkoda wypadkowa; ~ (frequency) rate wskaÿnik wypadkowoœci; ~ fund fundusz wypadkowy; ~ hazard zagro enie wypadkiem; ~ insurance ubezpieczenie wypadkowe (od nieszczêœliwych wypadków); ~ on the job wypadek przy pracy; ~ prevention zapobieganie nieszczêœliwym wypadkom; ~- prone (o osobie) czêsto bior¹cy udzia³ w wypadkach; ~ proneness podatnoœæ na wypadki; sk³onnoœæ do wypadków; ~ rate wskaÿnik wypadkowoœci; ~ ratio wskaÿnik wypadkowoœci; ~ report raport z wypadku; ~ risk ryzyko wypadku; ~ while travelling to or from work wypadek w drodze lub z pracy; an ~ occurred wydarzy³ siê wypadek; automobile ~ wypadek samochodowy; cause of ~ przyczyna wypadku; compensation for ~s at work odszkodowanie z tytu³u wypadku przy pracy; death by ~ œmieræ na skutek wypadku; double ~ benefit podwójna renta wypadkowa (w przypadku gdy osoby zgin¹ jednoczeœnie w tym samym wypadku, to wtedy wyp³acane jest podwójne odszkodowanie); failing to stop after an ~ niezatrzymanie siê po spowodowaniu wypadku; fatal ~ wypadek œmiertelny; in an ~ w wypadku (np. samochodowym, kolejowym); industrial ~ wypadek przy pracy (w miejscu pracy); uraz zawodowy; injured in an ~ ranny w wypadku; investigation of ~s œledztwo (dochodzenie) w sprawie wypadku; major ~ powa ny wypadek; motoring ~ wypadek samochodowy; non-occupational ~ wypadek nie zwi¹zany z prac¹ zawodow¹; notice of ~ zawiadomienie o wypadku; pension for ~ at work renta powypadkowa; prevention of ~s zapobieganie nieszczêœliwym wypadkom; railway br. (railroad am.) ~ wypadek kolejowy; road (street) ~ wypadek drogowy; scene of ~ miejsce wypadku; the party at fault in an ~ strona odpowiedzialna (winna) w wypadku; to have (meet with) an ~ ulec wypadkowi; to settle claims arising from an ~ zaspokoiæ roszczenie z powodu wypadku accidental 1. przypadkowy, niezamierzony; 2. uboczny; ~ death benefit zasi³ek z powodu zgonu w wyniku wypadku; ~ damage przypadkowe uszkodzenie; ~ death zgon przypadkowy; ~ case wypadek losowy; nieoczekiwane zdarzenie acclamation aklamacja (przyjêcie wniosku bez g³osowania); elected by ~ wybrany przez aklamacjê; voting by ~ g³osowanie przez aklamacjê accommodate 1. przystosowywaæ (siê), dostosowaæ; 2. uzgadniaæ; 3. zakwaterowaæ, daæ nocleg; 4. udzielaæ (po yczki); 5. za³agodziæ (spór), pogodziæ (strony); to ~ demand zaspokajaæ popyt; to ~ passengers on a flight zabraæ pasa erów danym lotem; to ~ sb. with a loan udzieliæ komuœ po yczki accommodating 1. dogodny; 2. przystêpny; on ~ terms na dogodnych warunkach accommodation 1. przystosowanie, dostosowanie; 2. kwatera, nocleg; 3. po yczka (przewa- nie krótkoterminowa); 4. porozumienie; ~acceptance akcept grzecznoœciowy (weksla); przyjêcie weksla przez grzecznoœæ ; ~address adres grzecznoœciowy (czasowego pobytu); adres do korespondencji; ~ allowance dodatek mieszkaniowy (przystosowawczy); ~ bill weksel grzecznoœciowy; ~ credit us³ugi kredytowe; œwiadczenie kredytowe; przyznanie kredytu; ~ endorsement indos grzecznoœciowy; ~ expenses koszty zakwaterowania; ~ indorsement indos grzecznoœciowy; ~ land czêœæ gruntu przylegaj¹cego do budynku wykorzystywana przez mieszkañców (np. ogródki); ~ maker porêczyciel grzecznoœciowy; ~ note weksel grzecznoœciowy; ~ occupied by employee œwiadczenie lokalowe na rzecz pracownika; ~ of conflicting interests pogodzenie sprzecznych interesów; ~ of a loan udzielenie po yczki; ~ paper weksel grzecznoœciowy; ~ party wystawca weksla grzecznoœciowego; ~ unit jednostka mieszkalna (blok, domek jednorodzinny); bank ~ po yczka bankowa; co-operative member s right of ownership of a living ~ w³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; hotel ~ zakwaterowanie w hotelu; to find ~ znaleÿæ miejsce noclegowe 7

8 accompany accompan/y towarzyszyæ; ~ied by ³¹cznie z ; w towarzystwie ; ~ied by documents ³¹cznie z dokumentami accompanying ~ document dokument towarzysz¹cy; ~ dependent osoba bêd¹ca na utrzymaniu; ~ letter list towarzysz¹cy (przewodni, za³¹czony); documents ~ the carriage dokumenty towarzysz¹ce przewozowi accomplice wspó³sprawca, wspó³winny accomplish wykonaæ, spe³niæ, osi¹gn¹æ, wype³niæ, zrealizowaæ; to ~ a task wykonaæ zadanie; ~ed fact fakt dokonany accomplishment wykonanie, osi¹gniêcie spe³nienie, dokonanie; ~s umiejêtnoœci; ~ of goals osi¹gniêcie celów; ~ of the market urzeczywistnienie rynku accord 1. zgoda, porozumienie; 2. ugoda (pozas¹dowa) 3. uk³ad; ~ and satisfaction stwierdzenie, e zwolnienie z zaci¹gniêtego zobowi¹zanie mo e mieæ miejsce wy³¹cznie w drodze o odszkodowanie; by common ~ za wspólnym porozumieniem; common ~ wspólne porozumienie; in ~ with stosowanie do; zgodnie z; of one s own ~ z w³asnej woli (inicjatywy); dobrowolnie; with one ~ jednomyœlnie; jak jeden m¹ accordance zgodnoœæ, zgoda; in ~ with zgodnie z; stosownie do; in ~ with Article zgodnie z Artyku³em; in ~ with the principles of the UN Charter zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; in ~ with the provisions of the Article zgodnie z postanowieniami artyku³u; in ~ with your instructions zgodnie z twoimi instrukcjami (zaleceniami); votes weighted in ~ with g³osy wa one zgodnie z according to zgodnie z, stosownie do, wed³ug czegoœ; ~ the article zgodnie z paragrafem; ~ circumstances stosownie do okolicznoœci; ~ the contract zgodnie z umow¹; wed³ug umowy; ~ law zgodnie z prawem; wed³ug prawa; ~ plan zgodnie z planem; ~ schedule zgodnie z harmonogramem; ~ the urgency of the matter w zale noœci od pilnoœci sprawy account 1. rachunek (w banku); 2. bilans; 3. konto; 4. ocena; 5. rozliczenie; 6. termin rozliczenia przy gie³dowych transakcjach terminowych; 7. raport; ~ agreed upon rachunek uzgodniony; ~ analysis wyci¹g z konta; ~ balance saldo rachunku (bankowego); ~ book ksiêga rachunkowa (handlowa); ~ classification klasyfikacja (podzia³) kont; ~ closed rachunek zamkniêty; ~ credit rachunek kredytowy; konto kredytowe; ~ current (A/C) rachunek bie ¹cy, kontokorent (rachunek bankowy account za pomoc¹ którego dokonywane s¹ wszystkie operacje miêdzy klientem a bankiem, a po- yczki mog¹ byæ terminowe lub bezterminowe); ~ customer klient rachunku; ~ day br. dzieñ rozrachunkowy; dzieñ likwidacji wszystkich transakcji papierami wartoœciowymi na gie³dach w Londynie i Nowym Yorku; ~ executive pracownik firmy prowadz¹cy rachunki klientów; ~ exposure ekspozycja kiêgowa; ~ fee condition sposób p³atnoœci za obs³ugê konta; ~ files dokumentacja rachunku; ~ holder posiadacz rachunku bankowego; ~ in arrears rachunek zaleg³oœci p³atniczych; ~ in foreign currency rachunek walutowy; konto dewizowe; ~ management zarz¹dzanie kontem; ~ manager pracownik firmy odpowiedzialny za obs³ugê bud etu lub bud etów jej g³ównych klientów; ~ movement mutacja (zmiana stosunku finansowego miêdzy bankiem a posiadaczem rachunku w banku na skutek zmian na rachunku); ~ number numer konta; ~ of charges rachunek kosztów; ~ of disbursements rachunek wydatków; zestawienie wyp³at; ~ of expenses rachunek kosztów i nak³adów; ~ of goods purchased rachunek towarów zakupionych; ~ of sales rachunek sprzeda y; A~ Payee na rachunek odbiorcy (adnotacja na czeku); ~ payee only na rachunek odbiorcy; ~ period okres obrachunkowy; ~ rendered rachunek niezap³acony; ~representative sprzedawca odpowiedzialny bezpoœrednio za obs³ugê klientów g³ównych; ~ sales (A/S.) rachunek sprzeda y; ~ stated rachunek uzgodniony; ~ statement wyci¹g z konta bankowego; ~ supervisor pracownik firmy odpowiedzialny za obs³ugê bud etu lub bud etów jej g³ównych klientów; ~ turnover obrót na koncie (na rachunku); ~ with a bank rachunek (konto) w banku; abstract of ~ wyci¹g z konta (rachunku); acceptance ~ konto akceptów; active ~ konto aktywów; advance ~ rachunek zaliczkowy; advance in current ~ kredyt w rachunku bie ¹cym; agricultural unit of ~ rolnicza jednostka obrachunkowa; amount paid on ~ kwota wp³acona na rachunek (konto); balance of ~ bilans; saldo; balance of payments on current ~ bilans obrotów bie ¹cych; równowaga p³atnoœci bie ¹cych; bank ~ konto bankowe; rachunek bankowy; bank ~ details dane szczegó³owe rachunku bankowego; bill ~ konto wekslowe; business on joint ~ dzia³alnoœæ na wspólny rachunek; cash ~ konto gotówkowe (kasowe); konto gotówki w³asnej; rachunek gotówkowy; 8

9 account account konto kasy; charge ~ rachunek na kredyt; rachunek otwarty bez zabezpieczenia; collection ~ rachunek zbiorczy, rachunek rozliczeñ z odbiorcami; collective ~ konto zbiorcze; commission ~ rachunek prowizji; contra (counter) ~ rachunek przeciwstawny; cost ~ rachunek kosztów; current ~ rachunek bie ¹cy; current ~ advance kredyt w rachunku bie ¹cym; current ~ balance bilans obrotów bie ¹cych; równowaga p³atnoœci bie ¹cych; current ~ balance on a transaction basis bie ¹cy bilans na bazie transakcyjnej; current ~ credit kredyt w rachunku bie ¹cym; current ~ deficit deficyt obrotów bie ¹cych; dead ~ martwy (uœpiony) rachunek; dealing for the ~ transakcja terminowa; ~ transakcja gie³dowa na termin rozliczeniowy; definition of the unit of ~ definicja jednostki rozrachunkowej; deposit ~ rachunek depozytów (depozytowy); detailed ~ rachunek szczegó³owy; wyszczególnienie rachunku; discretionary ~ konto klienta prowadzone przez maklera; dormant ~ martwy (uœpiony) rachunek; earmarked ~ konto docelowe; konto z wk³adem docelowym; European unit of ~ europejska jednostka rozliczeniowa; external ~ rachunek transakcji zagranicznych; bilans zewnêtrzny (kraju); rachunek zagraniczny wolny (konto w brytyjskim banku osoby mieszkaj¹cej w innym kraju); extract of ~ wyci¹g z konta (rachunku); final ~ rachunek koñcowy; rozliczenie koñcowe (ostateczne); for (on) joint ~ na wspólny rachunek; for ~ only wy³¹cznie na rachunek; for one s own ~ na w³asny rachunek; for the ~ and risk of na rachunek i ryzyko ; foreign ~ rachunek zagraniczny; from a- gent s cash ~ zabezpieczenie gotówkowe z konta gotówkowego agenta celnego; from agent s guarantee ~ p³atnoœæ z konta gwarancyjnego agenta celnego; giro ~ rachunek yrowy; half-yearly ~ rachunek pó³roczny; holder of an ~ posiadacz rachunku (konta) bankowego; impersonal ~ konto nieosobowe; individual guarantee ~ gwarancja indywidualna; investment ~ rachunek inwestycyjny; invisible ~ bilans niewidoczny; bilans obrotów nietowarowych; item of ~ pozycja rachunku; itemized ~ szczegó³owe wyliczenie pozycji na rachunku; rachunek szczegó³owy; joint ~ (J/A) rachunek wspólny; liability ~ konto pasywów; loan ~ rachunek kredytowy (po yczek); management ~ rachunek z zarz¹du spó³ki; midmonth (fortnightly) ~ rachunek na po³owê miesi¹ca (co dwa tygodnie); money of ~ pieni¹dz bankowy; pieni¹dz depozytowy; nominal ~ br. rachunek nominalny (rachunek przejœciowy dochodów i wydatków zamykany na koniec okresu obrachunkowego); non-technical ~ ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciela; on ~ na poczet; na kredyt; on own ~ na w³asne konto; na w³asny rachunek; open ~ rachunek otwarty; opening of an ~ otwarcie rachunku (konta) bankowego; other ~s inne rachunki bankowe; overdraft on current ~ kredyt w rachunku bie ¹cym; overdrawn ~ rachunek przekroczony; payment on ~ p³atnoœæ na rachunek (konto); personal ~ rachunek osobisty; public ~s br. rachunki instytucji publicznych; purchase ~ rachunek zakupów; real ~ konto rzeczowe (aktywne) pozycja bilansu; realization ~ rachunek likwidacyjny przedsiêbiorstwa; reconciliation ~ konto wyrównawcze; rendering an ~ przed³o enie rachunku; reserve ~ rachunek rezerw; konto rezerwowe; running ~ rachunek bie ¹cy; salary ~ konto p³ac (wynagrodzeñ); sales ~ rachunek sprzeda y; savings ~ rachunek oszczêdnoœciowy; semi- -annual (sixmonthly) ~ rachunek pó³roczny (szeœciomiesiêczny); settled ~ rachunek uregulowany; settling (settlement) of ~ op³acenie (uregulowanie) rachunku; special ~ rachunek specjalny; Special Drawing (Rights) A~ rachunek specjalnych praw ci¹gnienia (SDR-ów); Special Settlement A~ specjalne konto rozliczeniowe; state of an ~ stan rachunku; statement of ~ wyci¹g z rachunku (konta); subsidiary ~ rachunek pomocniczy; subsidy ~ konto subwencji; substitution ~ konto substytucji; sundry ~ rachunek pozycji ró ne ; tax exempt special savings ~ rachunek oszczêdnoœciowy zwolniony od opodatkowania; trading ~ rachunek operacji handlowych; transaction on joint ~ transakcja na wspólny rachunek; trust ~ rachunek powierniczy; unit of ~ jednostka rozliczeniowa; unit of ~ based on a basket of currencies jednostka rozliczeniowa oparta na koszyku walut pañstw; unsettled ~ suma nale- na; rachunek nieuregulowany; yearly ~ rachunek na koniec roku; to adjust ~s regulowaæ rachunki; rozliczaæ rachunki; uzgodniæ konto (rachunki); to audit an ~ skontrolowaæ rachunek; to balance an ~ zamkn¹æ rachunek bilansem pozycji; to be in business on one s own ~ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek (na w³asne ryzyko); to call to ~ ¹daæ rozliczenia; to close an ~ zamkn¹æ rachunek (konto); to credit an ~ zapisaæ na 9

10 account konto rachunku; uznaæ rachunek; to debit an ~ zapisaæ w ciê ar rachunku; obci¹ yæ rachunek; to draw on the ~ podejmowaæ z rachunku; to draw up an ~ wystawiæ rachunek; to enter a sum to ~ zapisaæ sumê na rachunek; to give an ~ of z³o yæ sprawozdanie z (czegoœ); zdaæ sprawê z (czegoœ); to hold (keep) an ~ with a bank mieæ konto w banku; to make up an ~ zamkn¹æ rachunek; to open an ~ otworzyæ rachunek (konto); to operate an ~ prowadziæ rachunek (w banku); to overdraw an ~ przekroczyæ stan konta; to pay into an ~ wp³acaæ na konto; to pay on ~ wp³acaæ na konto (rachunek); to settle an ~ uregulowaæ (rozliczyæ) rachunek; to take into ~ braæ pod uwagê; to transfer money to an ~ przelaæ pieni¹dze na rachunek (konto); to withdraw from an ~ podj¹æ z konta account, to ~ for rozliczaæ; wynosiæ; opiewaæ na sumê; stanowiæ accountability 1. odpowiedzialnoœæ, poczytalnoœæ; 2. koniecznoœæ rozliczenia; ~ for one s actions odpowiedzialnoœæ za swoje czyny; area of ~ zakres odpowiedzialnoœci accountable 1. odpowiedzialny (przed kimœ); 2. daj¹cy siê usprawiedliwiæ, wyt³umaczalny; ~ delay usprawiedliwione opóÿnienie; usprawiedliwiona zw³oka; ~ receipt kwit rozliczeniowy; to make sb. ~ for sth uczyniæ kogoœ odpowiedzialnym (za coœ) accountancy rachunkowoœæ; ~ and control system system rozliczania i kontroli; ~ data network sieæ przetwarzania danych rachunkowych; chartered ~ profession zawód dyplomowanego ksiêgowego; Farm A~ Data Network (FADN) Sieæ Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych accountant 1. ksiêgowy; 2. rewident (bieg³y) ksiêgowy; 3. kontroler; ~ in bankruptcy syndyk masy upad³oœci; ~ s report raport ksiêgowy; certified (chartered) ~ br. rewident; ekspert ksiêgowy; cost ~ ksiêgowy ds. kosztów; professional ~ dyplomowany ksiêgowy; to call in an ~ wezwaæ ksiêgowego accounting 1. ksiêgowanie, ksiêgowoœæ; 2. rachunkowoœæ; 3. sprawozdawczoœæ finansowa; 4. analiza dzia³alnoœci gospodarczej; ~ analysis ksiêgowa analiza (np. akcji); ~ and valuation methods metody wyceny i rachunkowoœci; ~ basis podstawa wymiaru; ~ books ksiêgi rachunkowe; ~ by function standardowy rachunek kosztów bezpoœrednich; ~ center oœrodek rozliczeniowy; ~ clerk ksiêgowy; ~ currency waluta rozliczeniowa; ~ cycle cykl accounts rozliczeniowy, cykl w rachunkowoœci; ~department wydzia³ ksiêgowoœci; ~ document dokumentacja ksiêgowa; ~ equation równanie bilansowe; ~ identity ksiêgowe zbilansowanie debetu i kredytu; ~ law ustawa o rachunkowoœci; ~ loss strata bilansowa; ~ machine maszyna do ksiêgowania; ~ manual podrêcznik ksiêgowoœci (ksiêga) prowadzona rêcznie; ~ methods metody ksiêgowania; ~ of payments deficit deficyt bilansu p³atniczego; ~ operations operacje ksiêgowe; ~ period okres rozliczeniowy (obrachunkowy); ~ price cena rozrachunkowa; cena rozliczeniowa; ~ principles (rules) zasady rachunkowoœci; zasady ksiêgowania; ~ provision for depreciation amortyzacja ustalana dla celów podatkowych; ~ rate of return ksiêgowa stopa zwrotu z inwestycji; ~ records zapisy ksiêgowe; ewidencja ksiêgowa; dokumenty stosowane przy wype³nianiu deklaracji podatkowych; ksiêgi rachunkowe; ~ requirements wymogi ksiêgowoœci; ~ rules zasady rachunkowoœci; zasady ksiêgowania; ~ standards standardy ksiêgowoœci; ~ system system rachunkowoœci; ~ transaction operacja rachunkowa (dzia³alnoœæ gospodarcza lub wydarzenie wymagaj¹ce zapisu ksiêgowego); ~ year rok sprawozdawczy (obrachunkowy); business ~ rachunkowoœæ handlowa; cost ~ ewidencja kosztów; current cost ~ rachunkowoœæ kosztów w cenach bie ¹cych; false ~ fa³szywa ksiêgowoœæ; financial ~ ksiêgowoœæ finansowa; for ~ purposes dla celów rachunkowoœci; generally accepted ~ principles ogólnie przyjête zasady rachunkowoœci; historical cost ~ ksiêgowanie wed³ug kosztów historycznych; industrial ~ rachunkowoœæ przedsiêbiorstwa przemys³owego; inflation ~ rachunkowoœæ przy uwzglêdnieniu inflacji; management ~ rachunkowoœæ zarz¹dcza; operational ~ rachunkowoœæ operacyjna; tax ~ rachunkowoœæ podatkowa; ~ and statutory auditing rachunkowoœæ i audyt ustawowy accounts 1. sprawozdanie finansowe; 2. ksiêgowoœæ, rachunkowoœæ; 3. rozliczenia; 4. dowody kasowe; 5. ksiêgi handlowe; ~ clerk ksiêgowy; ~ current wyci¹g z konta; ~ department dzia³ ksiêgowoœci; analytical ~ ksiêgowoœæ analityczna; annual ~ rozliczenia (sprawozdania) roczne; bilans roczny; bank ~ rachunki bankowe; commercial ~ of the producer ksiêgowoœæ handlowa producenta; consolidated ~ skonsolidowane sprawozdania finansowe; entry in the ~ zaksiêgowanie; gro- 10

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru A A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru Lloyds a abandon a claim odstępować od roszczenia; zrzekać się roszczenia abandon

Bardziej szczegółowo

DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS

DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING FINANCE LAW IWONA KIENZLER English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość

Bardziej szczegółowo

ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH. Vol. I. 2 edition NOWYCH HASE C.H. BECK

ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH. Vol. I. 2 edition NOWYCH HASE C.H. BECK ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH Vol. I nd 2 edition 5000 NOWYCH HASE C.H. BECK DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH Vol. I nd 2 edition ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY

Bardziej szczegółowo

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania A abandonment costs koszty likwidacji (np. firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement obniżka podatku abbreviated form forma skrócona

Bardziej szczegółowo

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia A absolute suretyship agreement umowa porêczenia solidarnego absolute total loss rzeczywista strata ca³kowita absorption of insurance absorpcja ubezpieczenia abuse of law nadu ycie prawa abusive clause

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms KOMSJA NADZORU UBEZPECZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYCH / NSURANCE AND PENSON FUNDS SUPERVSORY COMMSSON Wykaz stosowanych pojęć ndex of Terms Agent ubezpieczeniowy przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Preface to the Second Edition

Preface to the Second Edition Preface to the Second Edition The first edition of the Dictionary of Finance Terms for Professionals has been widely recognized by the Readers as useful publication in its field. The second edition has

Bardziej szczegółowo

S³ownik. rachunkowoœci, audytu i podatków. angielsko-polski polsko-angielski. 2. wydanie rozszerzone. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

S³ownik. rachunkowoœci, audytu i podatków. angielsko-polski polsko-angielski. 2. wydanie rozszerzone. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków Roman Kozierkiewicz 2. wydanie rozszerzone angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C.H. Beck S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków angielsko-polski polsko-angielski

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo