KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 441 wersja ostateczna/2 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2011) 441 final du Concerne toutes les versions linguistiques Ajout d'un document de travail des services KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie przeglądu wykonania dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu morskiego SEC(2011) 1052 final PL PL

2 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie przeglądu wykonania dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu morskiego 1. WPROWADZENIE Emisja czynników zanieczyszczenia powietrza z transportu morskiego w coraz większym stopniu przyczynia się do problemów związanych z jakością powietrza w UE. Kluczowe oddziaływania dotyczą zdrowia ludzkiego i zakwaszenia oraz obejmują obszar wykraczający poza regiony przybrzeżne. W ramach strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza z 2005 r. 1, przewiduje się, iż do 2020 r. wartość emisji siarki ze statków przekroczy wartość emisji pochodzących ze wszystkich źródeł lądowych w UE. Należy zatem podjąć dalsze działania w celu poprawy zdrowia ludzkiego i środowiska. Mając na uwadze międzynarodowy wymiar przemysłu żeglugowego, Komisja wezwała do działania na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w celu wprowadzenia dalszych redukcji emisji. Wezwanie to zostało powtórzone przez współprawodawców przy wprowadzaniu ostatniej zmiany dyrektywy 1999/32/WE w sprawie zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ( dyrektywy ), która reguluje jakość paliw żeglugowych stosowanych na obszarach morskich i w portach UE 2. W niniejszym komunikacie przedstawiono sprawozdanie z postępów poczynionych od 2005 r. przez IMO w zakresie redukcji emisji czynników zanieczyszczenia powietrza, a także z działań następczych podjętych na szczeblu UE na wniosek Komisji. Niniejszy komunikat dotyczy również określonych środków zaproponowanych na podstawie doświadczenia zdobytego w trakcie wdrażania dyrektywy od 2005 r. zgodnie z wezwaniem współprawodawców. Omówiono w nim przesłanki dostosowania odpowiednich przepisów UE do najnowszych przepisów IMO, czyli przyjętej w 2008 r. zmiany załącznika VI do konwencji MARPOL, w ramach której określono nowe ogólnoświatowe normy w zakresie stosowania paliw o niższej zawartości siarki, ale również bardziej rygorystyczne ograniczenia na ustanowionych Obszarach Kontroli Emisji SOx. Ponadto przedstawiono w nim środki zabezpieczające służące promowaniu i ułatwianiu osiągnięcia zgodności z przepisami. Do tych środków należą metody równoważne umożliwiające 1 2 COM (2005) 446 wersja ostateczna. Dyrektywa 2005/33/WE zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE. PL 2 PL

3 przemysłowi żeglugowemu osiągnięcie zgodności z przepisami niezależnie od wykorzystywanych technologii. 2. POSTĘPY POCZYNIONE PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ MORSKĄ W KWESTII ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Zanieczyszczenie generowane przez transport morski jest regulowane załącznikiem VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL 73/78) będącej w gestii Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 3. Do 2008 r. zezwalano w ramach konwencji na stosowanie paliw żeglugowych o zawartości siarki wynoszącej 4,5 % na wszystkich obszarach morskich z wyjątkiem określonych obszarów kontroli emisji siarki (SECA), na których maksymalną zawartość siarki ograniczono do 1,5 % 4. Ze względu na szczególne przyczynianie się emisji ze statków do problemów związanych z zakwaszeniem w północnej Europie, IMO określiła Morze Bałtyckie, Morze Północne i kanał La Manche jako obszary SECA w UE. W następstwie międzynarodowych wezwań do podjęcia dalszych działań w celu redukcji emisji pochodzących z transportu morskiego strony konwencji IMO pod koniec 2008 r. wprowadziły istotną zmianę załącznika VI do konwencji MARPOL 5. W ramach tej zmiany określono stopniową redukcję zawartości siarki w paliwach stosowanych na wszystkich morzach do 0,50 % od 2020 r. i do 0,10 % na obszarach SECA od stycznia 2015 r. 6. Przepisy dotyczące osiągnięcia zgodności nie odnoszą się do żadnej konkretnej technologii, a zgodność z nimi można osiągnąć również przy zastosowaniu alternatywnych metod redukcji emisji, takich jak systemy oczyszczania spalin, lub alternatywnych paliw czystych, takich jak LNG 7. Uzgodnione w 2008 r. nowe przepisy stanowiły ważny krok w kierunku redukcji emisji pochodzących z szybko rozwijającego się sektora żeglugi. W rezultacie przewiduje się, że emisje SO 2 pochodzące z transportu morskiego zmaleją o ponad 90 % na obszarach SECA oraz o ponad 75 % na innych obszarach morskich graniczących z UE 8. Podobnie przewiduje się spadek emisji pyłu zawieszonego (PM 2,5 ) o ponad 60 % i 75 % odpowiednio na obszarach SECA i na pozostałych obszarach morskich. Szacuje się, że korzyści wynikające z porozumienia MARPOL z 2008 r. w zakresie poprawy zdrowia ludzkiego i zmniejszonej umieralności w UE będą kształtować się w 2020 r. co najmniej na poziomie od 15 do 34 mld EUR rocznie. Koszty wdrożenia zmiany wynoszą 2,6 11 mld EUR. Górna granica Ograniczenie zawartości siarki do 4,5 % odpowiada ppm w porównaniu z 10 ppm obecnie dozwolonymi w paliwach transportowych. Faktyczny średni poziom siarki powszechnie stosowany w paliwach żeglugowych do chwili obecnej jest niższy niż wartość maksymalna, tj. wynosi 2,7 %. Wejście w życie globalnego przepisu może przeciągnąć się do 2025 r. zależnie od wyników przeglądu dotyczącego dostępności niezbędnych paliw. W ramach zmienionego załącznika VI do konwencji MARPOL uzgodniono dalsze środki w celu ograniczenia emisji innych zanieczyszczeń, takich jak NOx. Greenhouse gases and air pollutants in the European Union: Baseline projections up to 2030, EC4MACS Interim Assessment (2010). PL 3 PL

4 kosztów wynika z założenia strategii osiągnięcia zgodności z przepisami w oparciu o paliwo, natomiast w przypadku dolnej granicy kosztów założono zastosowanie wyżej wymienionych alternatywnych metod osiągnięcia zgodności z przepisami. Wysoki stosunek korzyści do kosztów odzwierciedla opłacalność środków redukcji emisji ukierunkowanych na źródła morskie w porównaniu ze źródłami lądowymi, w których emisje zostały już w znacznym stopniu zredukowane. 3. ZMIANA DYREKTYWY 1999/32/WE W ramach zmienionej dyrektywy 1999/32/WE reguluje się między innymi zawartość siarki w paliwach stosowanych w transporcie morskim oraz przepisy dotyczące monitorowania i kontroli mające zastosowanie wyłącznie na szczeblu UE. Po uzgodnieniu pod koniec 2008 r. zmiany załącznika VI do konwencji MARPOL w dyrektywie występują znaczące rozbieżności, które należy wyeliminować. Na podstawie oceny skutków przeprowadzonej na potrzeby obecnego przeglądu proponuje się pełne dostosowanie dyrektywy do nowych przepisów IMO dotyczących zawartości siarki w paliwach 9. Dostosowanie to polega na włączeniu bardziej rygorystycznych norm dotyczących siarki mających zastosowanie do obszarów SECA i pozostałych obszarów morskich oraz na dostosowaniu zasad UE do przepisów IMO w kwestii alternatywnych metod osiągania zgodności z przepisami. Tego rodzaju alternatywne lub równoważne środki umożliwią agentom wybór najodpowiedniejszego rozwiązania, w tym zastosowanie systemów oczyszczania spalin lub paliw alternatywnych, takich jak LNG, pod warunkiem, że przyniesie to takie same korzyści pod względem redukcji emisji, jak w przypadku stosowania niskosiarkowych paliw żeglugowych. Takie rozwiązanie zwiększy również innowacyjność w dziedzinie ekologicznych technologii, do czego zachęca się w ramach strategii Europa 2020, jednocześnie umożliwiając operatorom obniżenie kosztów przestrzegania przepisów nawet o 90 % 10. Dodatkowe środki zabezpieczające zapewnią, aby alternatywne metody osiągania zgodności z przepisami, takie jak stosowanie płuczek wieżowych, nie powodowały szkody dla zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. Ponadto biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko obchodzenia zaostrzonych międzynarodowych zasad dotyczących zawartości siarki w paliwach i w oparciu o przegląd wykonania dyrektywy proponuje się wprowadzenie pewnych ukierunkowanych korekt systemów UE w zakresie monitorowania i egzekwowania prawa 11. W załączonym wniosku ustawodawczym przewiduje się możliwość opracowania przez Komisję wiążących zasad dotyczących sposobu monitorowania i sporządzania sprawozdań dla Komisji przez państwa członkowskie; jednak w pierwszej kolejności Komisja przygotowałaby wytyczne dla państw członkowskich dotyczące najlepszego sposobu usprawnienia wykonania dyrektywy. Lepiej zharmonizowane i wzmocnione działania EU w zakresie monitorowania i egzekwowania prawa pomogą umożliwić osiągnięcie znacznych korzyści dla SEC [odniesienie do oceny skutków]. AEA i in., grudzień 2009 r. Streszczenie oceny przedstawianych sprawozdań zawarto w załączniku 1. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w ocenie skutków uzupełniającej wniosek w sprawie zmiany dyrektywy. PL 4 PL

5 zdrowia i środowiska oraz przyczynią się do ustanowienia równych szans i uczciwej konkurencji na arenie międzynarodowej 12. Ponadto, aby utrzymać związek między bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi paliwa na obszarach SECA (w których obecnie przewiduje się maksymalną zawartość siarki w paliwie żeglugowym wynoszącą 1,5 %, a od 2015 r. 0,1 %) a normami mającymi zastosowanie do statków pasażerskich wykonujących regularną usługę na trasach poza obszarami SECA (obecnie wynoszącymi 1,5 %) i w oparciu o wyniki oceny skutków, Komisja proponuje zachowanie bardziej rygorystycznych norm dotyczących statków pasażerskich wykonujących usługi poza obszarami SECA. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm dotyczących paliwa w odniesieniu do statków pasażerskich zostanie opóźnione o 5 lat w stosunku do obszarów SECA, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z dostępnością paliwa. 4. ŚRODKI TOWARZYSZĄCE O ile korzyści płynące z wprowadzenia przedmiotowej międzynarodowej normy środowiskowej są znaczące, to jednak z osiągnięciem zgodności z nowymi przepisami wiążą się liczne wyzwania dla większości bezpośrednio zainteresowanych sektorów przemysłu. Komisja będzie nadal monitorować ewentualne oddziaływania na sektor żeglugi, w szczególności na sektor żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, aby zapewnić odpowiednią reakcję polityczną w przypadku wystąpienia zakłóceń w łańcuchu logistycznym lub w przypadku istotnej zmiany transportu z morskiego na lądowy. Przewidziane w zmienionym załączniku VI do konwencji MARPOL, a później w zmienionej dyrektywie, wykorzystywanie dodatkowych sposobów osiągnięcia zgodności z przepisami w oparciu o zastosowanie technologii takich jak płuczki wieżowe, alternatywne paliwa (LNG) oraz energia elektryczna pobierana z lądu, wymagałoby inwestycji kapitałowych ze strony zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Możliwe, że zajdzie konieczność motywowania do takich inwestycji, w szczególności w przypadku realizacji szerszej gamy celów w zakresie zrównoważonej żeglugi wykraczających poza osiągnięcie zgodności z załącznikiem VI do konwencji MARPOL. W tym celu określono szereg krótkoterminowych środków towarzyszących, aby zapewnić wsparcie dla sektora. W ramach bieżącej perspektywy finansowej w krótkim okresie wsparcie jest już dostępne dzięki istniejącym instrumentom finansowania transportu UE, tj. programu transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) i programu Marco Polo II. W związku z tym w ramach programu TEN-T nadal będą wspierane projekty ukierunkowane na osiąganie szerszych korzyści, na przykład na podejmowanie kwestii związanych ze środowiskiem, takich jak realizacja projektów, badań i działań pilotażowych wprowadzających nowe technologie, innowacyjną infrastrukturę i urządzenia sprzyjające wdrażaniu LNG. Priorytetem programu Marco Polo II są projekty ukierunkowane na wdrożenie i stosowanie innowacyjnych technologii lub 12 Więcej szczegółowych informacji na temat przedmiotowego wniosku ustawodawczego zawarto w uzupełniającym uzasadnieniu. PL 5 PL

6 praktyk operacyjnych w znacznym stopniu redukujących emisje ze statków do atmosfery, takich jak stosowanie paliw niskosiarkowych, alternatywnych paliw takich jak LNG, technologii służących redukcji emisji (płuczki wieżowe) lub statków korzystających z energii elektrycznej pobieranej z lądu. Ponadto inwestycje ukierunkowane na badania, rozwój technologiczny i innowacje w celu redukcji emisji ze statków i promowania efektywności energetycznej można by finansować w ramach europejskiego programu ekologicznego transportu specjalnego programu pożyczkowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Można by również przewidzieć korzystanie z funduszy państw członkowskich w celu wsparcia środków takich jak modernizacja urządzeń do kontroli zanieczyszczenia powietrza lub silników okrętowych na statkach przed wejściem w życie nowych norm, lub rozwój infrastruktury lądowej w celu przetwarzania pozostałości lub na potrzeby stacji paliwowych LNG dla statków. Każde tego rodzaju wsparcie musi być zgodne odpowiednio z obowiązującymi Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 13 i Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata Jeżeli chodzi o sformułowanie średnio- i długoterminowych środków towarzyszących, Komisja Europejska opracowuje podejście zakładające podjęcie kompleksowych działań, takich jak niezbędnik zrównoważonego transportu wodnego, w ramach którego potraktowano by wyzwania środowiskowe, z którymi boryka się sektor, z szerszej perspektywy i w zintegrowany sposób. W ramach przedmiotowego podejścia politycznego zbadano by środki, takie jak twarde i miękkie środki regulacyjne, ekologiczne technologie wykorzystywane na statkach, odpowiednia ekologiczna infrastruktura, instrumenty gospodarcze i instrumenty finansowania, badania i innowacje oraz międzynarodowa współpraca. Środki te zostaną wprowadzone po przyjęciu białej księgi przedstawiającej plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu 15, nowej polityki TEN-T i wytycznych opartych na dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami, w tym z właściwymi organami państw członkowskich. Ten zestaw zintegrowanych środków może zostać na dalszym etapie rozbudowany w mającym się wkrótce ukazać dokumencie roboczym służb Komisji uzupełniającym niniejszy komunikat. 5. WNIOSKI I KOLEJNE KROKI Nowe środki (uzgodnione w załączniku VI do konwencji MARPOL IMO w 2008 r.) stanowią ważny krok naprzód w zakresie redukcji emisji do atmosfery pochodzących z szybko rozwijającego się sektora transportu morskiego. Niniejszy wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 1999/32/WE pozwoli dostosować prawo UE do najnowszych przepisów IMO mających zastosowanie na obszarach SECA i na pozostałych obszarach morskich oraz do przepisów dotyczących równoważnych Dz.U. C 82 z , s.1. Dz.U. C 54 z , s. 13. Biała księga Komisji Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144 z dnia PL 6 PL

7 metod osiągnięcia zgodności z przepisami. Ponadto w ramach wniosku normy dotyczące paliwa dla statków pasażerskich wykonujących usługi poza obszarami SECA zostaną dostosowane do norm mających zastosowanie na obszarach SECA oraz zostanie wzmocniony system monitorowania i egzekwowania prawa. Wniosek przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w obowiązującej Strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza UE do strategii Europa Tym samym w ramach wniosku zapewnione zostaną korzyści dla obywateli EU i środowiska oraz jednocześnie promowane będą ekologiczne technologie i wzrost wynikający z zastosowania zrównoważonych systemów transportu niskowęglowego. Ponadto za sprawą niezbędnika zrównoważonego transportu wodnego wsparte zostaną wspólne starania wszystkich zainteresowanych stron w celu położenia większego nacisku na stworzenie prawdziwie innowacyjnego i zrównoważonego sektora żeglugi, który może przyczynić się do wzrostu gospodarczego przy ograniczonym do minimum oddziaływaniu na środowisko. Komisja przeprowadziła wstępną ocenę dodatkowych środków, których celem jest redukcja emisji SOx, pyłu zawieszonego i NOx, na przykład poprzez rozszerzenie obszarów SECA i poprzez wprowadzenie obszarów kontroli emisji NOx (NECA). Stosunek korzyści do kosztów był obiecujący, jednak Komisja nie jest w stanie przedstawić formalnych wniosków w celu ustanowienia dodatkowych obszarów kontroli emisji. Obszary kontroli emisji można ustanowić w prawie UE wyłącznie po ich międzynarodowym uzgodnieniu przez IMO w oparciu o procedury określone w konwencji MARPOL. Ponadto Komisja nie ma uprawnień do składania wniosków w IMO, w związku z czym obecny komunikat i wniosek ustawodawczy ograniczają się do wcześniej ustanowionych obszarów kontroli emisji i zmiany załącznika VI do konwencji MARPOL z 2008 r. Komisja zauważa jednak z uznaniem, że niektóre państwa członkowskie są w trakcie składania wniosku o wyznaczenie obszarów NECA. Komisja będzie ściśle współpracować z tymi oraz z pozostałymi państwami członkowskimi w celu wsparcia w razie potrzeby takich i innych dodatkowych środków w ramach prowadzonego obecnie przeglądu Strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza UE, który ma się zakończyć najpóźniej w 2013 r SEC (2011) 342 wersja ostateczna. PL 7 PL

8 Załącznik 1: Streszczenie sprawozdania z wykonania dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych Kontekst Dyrektywę 1999/32/WE odnoszącą się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach 17 przyjęto w dniu 26 kwietnia 1999 r. i kilkakrotnie zmieniano. Najważniejszej zmiany związanej z normami dotyczącymi paliwa żeglugowego dokonano w 2005 r. 18. Termin osiągnięcia zgodności przepisów krajowych ze zmianą wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. W oparciu o art. 7 ust. 2 zmienionej dyrektywy 1999/32/WE Komisja przeprowadziła przegląd szeregu ogólnych i szczegółowych kwestii w oparciu o swoje doświadczenie w zakresie wykonania dyrektywy. W ramach przeglądu uwzględniono w pełnym zakresie nowe normy dotyczące jakości paliw żeglugowych oraz związane z nimi kontrole emisji przyjęte przez IMO pod koniec 2008 r. W niniejszym załączniku streszczono główne wyniki przedmiotowego przeglądu, a więcej szczegółowych informacji można znaleźć w uzupełniającym sprawozdaniu z oceny skutków 19. Transpozycja Państwa członkowskie miały obowiązek przetransponowania dyrektywy do prawodawstwa krajowego do dnia 11 sierpnia 2006 r. W tych ramach czasowych jedynie trzy państwa członkowskie zgłosiły krajowe środki transpozycji. Siedem państw członkowskich przedstawiło informacje dotyczące transpozycji w ciągu półtora roku, natomiast ostatnią transpozycję zgłoszono w kwietniu 2010 r. W odpowiedzi na późne dokonywanie transpozycji lub na jej brak Komisja wszczęła 16 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, z których wszystkie są obecnie zamknięte. Przedstawianie sprawozdań przez państwa członkowskie Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie muszą każdego roku dostarczyć Komisji sprawozdanie z pobierania próbek i analiz w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami dyrektywy pod względem zawartości siarki w paliwach. W tym artykule wymaga się również od państw członkowskich zgłoszenia średniej zawartości siarki w paliwach żeglugowych stosowanych na ich terenie, które nie są objęte zakresem dyrektywy. Do Komisji wpłynęło 26 sprawozdań za rok 2007, tj. za pierwszy pełny rok kalendarzowy następujący po terminie transpozycji. Do tej pory za rok 2008 wpłynęło 25 sprawozdań, a za rok W oczekiwaniu na decyzję w sprawie wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w latach rozesłano szereg przypomnień. Komisja przy wsparciu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu corocznie analizowała sprawozdania państw członkowskich. Analiza wykazała, że sprawozdania otrzymane od państw członkowskich różnią się znacząco pod względem struktury i treści, a w wielu z nich brakowało ważnych informacji, co w Dz.U. L 121 z , s. 13. Dz.U. L 191 z , s. 59. [SEC odniesienie]. PL 8 PL

9 znacznym stopniu utrudniło dokonanie oceny. Najważniejsze wydają się następujące kwestie: w niewielu sprawozdaniach wprowadzono rozróżnienie między pobieraniem próbek i wynikami analizy paliw przeznaczonych do stosowania w żegludze i podobnych paliw stosowanych w instalacjach lądowych; liczba pobranych próbek i częstotliwość pobierania próbek w UE jest bardzo mała (na ogół 1 próbka na statków) i nie wystarcza do zapewnienia reprezentatywnej oceny jakości stosowanego i sprzedawanego paliwa oraz prawidłowego wykonania dyrektywy; próbki prawie wyłącznie stosowano w celu monitorowania zawartości siarki w paliwach objętych zakresem stosowania dyrektywy, co stanowi jedynie częściowe spełnienie wymogu określonego w art. 7 ust. 1 dyrektywy; problemy dotyczące pobierania próbek i analizy wydają się wynikać również z braku przejrzystych przepisów dotyczących częstotliwości i metod analitycznych, jakie należy stosować; w równym stopniu ograniczone były informacje dotyczące kontroli dzienników okrętowych i kwitów bunkrowych. Przeprowadzone przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu oddzielne badanie wykazało jednak, że kwity bunkrowe są zasadniczo dosyć wiarygodne. Zawartość siarki w paliwach żeglugowych W odpowiedzi na wnioski ze strony agentów niezależne podmioty systematycznie badają dostawy paliwa bunkrowego. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu otrzymała przetworzone w celu zachowania anonimowości informacje statystyczne dotyczące próbek paliw zbadanych w 2008 r. Ponadto Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu zleciła przeprowadzenie badania paliw stosowanych w statkach pasażerskich wykonujących usługi na Morzu Śródziemnym i w Zatoce Biskajskiej. Nie są to obszary SECA i statki pasażerskie wykonujące regularne usługi mają obowiązek stosowania paliwa o zawartości siarki nieprzekraczającej 1,5 %. Główne wyniki można podsumować następująco: norma 1,5 % dotycząca obszarów SECA: w 5 10 % zbadanych próbek zawartość siarki przekraczała dozwolony poziom. W około 60 % przypadków przekroczenia dozwolonego poziomu nie przekroczono jednak statystycznego poziomu ufności; norma 0,1 % dla statków cumujących : w przypadku 25 % próbek przekroczono maksymalny poziom zawartości siarki; norma 1,5 % dla statków pasażerskich poza obszarami SECA: z wyjątkiem Francji i do pewnego stopnia Hiszpanii średnia zawartość siarki w paliwie wynosiła 2,3 3,3 %. Istnieją znaczące różnice stopnia zgodności, który nie jest jeszcze zadowalający. W szczególności głównym powodem do obaw są paliwa stosowane na statkach pasażerskich w niektórych częściach Morza Śródziemnego. Wnioski PL 9 PL

10 Obecna praktyka w zakresie sprawozdawczości państw członkowskich bardzo utrudnia dokonanie oceny zgodności z dyrektywą 1999/32/WE. Przepisy przedmiotowej dyrektywy dotyczące sprawozdawczości i pobierania próbek paliwa wymagają wyjaśnienia i opracowania wytycznych. PL 10 PL

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot.

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. siarki Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.12.2014 r. COM(2014) 740 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a Strategia ZIT. Piotr Zygadło Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a Strategia ZIT. Piotr Zygadło Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a Strategia ZIT Piotr Zygadło Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Podstawy prawne Obowiązek sporządzania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z Umowy Partnerstwa Wszystkie projekty

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY

Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Dokumenty, na podstawie których opracowano

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Energia elektryczna Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać

Bardziej szczegółowo

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Geneza i przyczyny powstania inicjatywy Lata 1975 2000 - ruch lotniczy zwiększył się prawie trzykrotnie Lata 1997-1999 - Komisja Europejska rozpoczęła analizy wzrostu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych *

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * C 117 E/226 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.5.2010 Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * P6_TA(2009)0160 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca generalny: Jan SIMONS

Sprawozdawca generalny: Jan SIMONS C 318/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.10.2011 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przeglądu polityki kredytowej EBI w sektorze transportu (opinia z inicjatywy własnej)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2015 r. COM(2015) 7 final 2013/0105 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II Oczyszczanie gazów w odlotowych przy spalaniu węgla w kamiennego Technologia PIOS ( Przemysłowa Instalacja Oczyszczania Spalin ) Mateusz Kania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020)

ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) Ustka, 22 listopada 2013 r. Cele tematyczne realizowane przez PO RYBY 2014 2020 CT 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r. Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r. EFMR 2014-2020 Budżet EFRM na lata 2014 2020, wg cen bieżących, może wynosić 6,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo