KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 441 wersja ostateczna/2 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2011) 441 final du Concerne toutes les versions linguistiques Ajout d'un document de travail des services KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie przeglądu wykonania dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu morskiego SEC(2011) 1052 final PL PL

2 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie przeglądu wykonania dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu morskiego 1. WPROWADZENIE Emisja czynników zanieczyszczenia powietrza z transportu morskiego w coraz większym stopniu przyczynia się do problemów związanych z jakością powietrza w UE. Kluczowe oddziaływania dotyczą zdrowia ludzkiego i zakwaszenia oraz obejmują obszar wykraczający poza regiony przybrzeżne. W ramach strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza z 2005 r. 1, przewiduje się, iż do 2020 r. wartość emisji siarki ze statków przekroczy wartość emisji pochodzących ze wszystkich źródeł lądowych w UE. Należy zatem podjąć dalsze działania w celu poprawy zdrowia ludzkiego i środowiska. Mając na uwadze międzynarodowy wymiar przemysłu żeglugowego, Komisja wezwała do działania na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w celu wprowadzenia dalszych redukcji emisji. Wezwanie to zostało powtórzone przez współprawodawców przy wprowadzaniu ostatniej zmiany dyrektywy 1999/32/WE w sprawie zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ( dyrektywy ), która reguluje jakość paliw żeglugowych stosowanych na obszarach morskich i w portach UE 2. W niniejszym komunikacie przedstawiono sprawozdanie z postępów poczynionych od 2005 r. przez IMO w zakresie redukcji emisji czynników zanieczyszczenia powietrza, a także z działań następczych podjętych na szczeblu UE na wniosek Komisji. Niniejszy komunikat dotyczy również określonych środków zaproponowanych na podstawie doświadczenia zdobytego w trakcie wdrażania dyrektywy od 2005 r. zgodnie z wezwaniem współprawodawców. Omówiono w nim przesłanki dostosowania odpowiednich przepisów UE do najnowszych przepisów IMO, czyli przyjętej w 2008 r. zmiany załącznika VI do konwencji MARPOL, w ramach której określono nowe ogólnoświatowe normy w zakresie stosowania paliw o niższej zawartości siarki, ale również bardziej rygorystyczne ograniczenia na ustanowionych Obszarach Kontroli Emisji SOx. Ponadto przedstawiono w nim środki zabezpieczające służące promowaniu i ułatwianiu osiągnięcia zgodności z przepisami. Do tych środków należą metody równoważne umożliwiające 1 2 COM (2005) 446 wersja ostateczna. Dyrektywa 2005/33/WE zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE. PL 2 PL

3 przemysłowi żeglugowemu osiągnięcie zgodności z przepisami niezależnie od wykorzystywanych technologii. 2. POSTĘPY POCZYNIONE PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ MORSKĄ W KWESTII ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Zanieczyszczenie generowane przez transport morski jest regulowane załącznikiem VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL 73/78) będącej w gestii Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 3. Do 2008 r. zezwalano w ramach konwencji na stosowanie paliw żeglugowych o zawartości siarki wynoszącej 4,5 % na wszystkich obszarach morskich z wyjątkiem określonych obszarów kontroli emisji siarki (SECA), na których maksymalną zawartość siarki ograniczono do 1,5 % 4. Ze względu na szczególne przyczynianie się emisji ze statków do problemów związanych z zakwaszeniem w północnej Europie, IMO określiła Morze Bałtyckie, Morze Północne i kanał La Manche jako obszary SECA w UE. W następstwie międzynarodowych wezwań do podjęcia dalszych działań w celu redukcji emisji pochodzących z transportu morskiego strony konwencji IMO pod koniec 2008 r. wprowadziły istotną zmianę załącznika VI do konwencji MARPOL 5. W ramach tej zmiany określono stopniową redukcję zawartości siarki w paliwach stosowanych na wszystkich morzach do 0,50 % od 2020 r. i do 0,10 % na obszarach SECA od stycznia 2015 r. 6. Przepisy dotyczące osiągnięcia zgodności nie odnoszą się do żadnej konkretnej technologii, a zgodność z nimi można osiągnąć również przy zastosowaniu alternatywnych metod redukcji emisji, takich jak systemy oczyszczania spalin, lub alternatywnych paliw czystych, takich jak LNG 7. Uzgodnione w 2008 r. nowe przepisy stanowiły ważny krok w kierunku redukcji emisji pochodzących z szybko rozwijającego się sektora żeglugi. W rezultacie przewiduje się, że emisje SO 2 pochodzące z transportu morskiego zmaleją o ponad 90 % na obszarach SECA oraz o ponad 75 % na innych obszarach morskich graniczących z UE 8. Podobnie przewiduje się spadek emisji pyłu zawieszonego (PM 2,5 ) o ponad 60 % i 75 % odpowiednio na obszarach SECA i na pozostałych obszarach morskich. Szacuje się, że korzyści wynikające z porozumienia MARPOL z 2008 r. w zakresie poprawy zdrowia ludzkiego i zmniejszonej umieralności w UE będą kształtować się w 2020 r. co najmniej na poziomie od 15 do 34 mld EUR rocznie. Koszty wdrożenia zmiany wynoszą 2,6 11 mld EUR. Górna granica Ograniczenie zawartości siarki do 4,5 % odpowiada ppm w porównaniu z 10 ppm obecnie dozwolonymi w paliwach transportowych. Faktyczny średni poziom siarki powszechnie stosowany w paliwach żeglugowych do chwili obecnej jest niższy niż wartość maksymalna, tj. wynosi 2,7 %. Wejście w życie globalnego przepisu może przeciągnąć się do 2025 r. zależnie od wyników przeglądu dotyczącego dostępności niezbędnych paliw. W ramach zmienionego załącznika VI do konwencji MARPOL uzgodniono dalsze środki w celu ograniczenia emisji innych zanieczyszczeń, takich jak NOx. Greenhouse gases and air pollutants in the European Union: Baseline projections up to 2030, EC4MACS Interim Assessment (2010). PL 3 PL

4 kosztów wynika z założenia strategii osiągnięcia zgodności z przepisami w oparciu o paliwo, natomiast w przypadku dolnej granicy kosztów założono zastosowanie wyżej wymienionych alternatywnych metod osiągnięcia zgodności z przepisami. Wysoki stosunek korzyści do kosztów odzwierciedla opłacalność środków redukcji emisji ukierunkowanych na źródła morskie w porównaniu ze źródłami lądowymi, w których emisje zostały już w znacznym stopniu zredukowane. 3. ZMIANA DYREKTYWY 1999/32/WE W ramach zmienionej dyrektywy 1999/32/WE reguluje się między innymi zawartość siarki w paliwach stosowanych w transporcie morskim oraz przepisy dotyczące monitorowania i kontroli mające zastosowanie wyłącznie na szczeblu UE. Po uzgodnieniu pod koniec 2008 r. zmiany załącznika VI do konwencji MARPOL w dyrektywie występują znaczące rozbieżności, które należy wyeliminować. Na podstawie oceny skutków przeprowadzonej na potrzeby obecnego przeglądu proponuje się pełne dostosowanie dyrektywy do nowych przepisów IMO dotyczących zawartości siarki w paliwach 9. Dostosowanie to polega na włączeniu bardziej rygorystycznych norm dotyczących siarki mających zastosowanie do obszarów SECA i pozostałych obszarów morskich oraz na dostosowaniu zasad UE do przepisów IMO w kwestii alternatywnych metod osiągania zgodności z przepisami. Tego rodzaju alternatywne lub równoważne środki umożliwią agentom wybór najodpowiedniejszego rozwiązania, w tym zastosowanie systemów oczyszczania spalin lub paliw alternatywnych, takich jak LNG, pod warunkiem, że przyniesie to takie same korzyści pod względem redukcji emisji, jak w przypadku stosowania niskosiarkowych paliw żeglugowych. Takie rozwiązanie zwiększy również innowacyjność w dziedzinie ekologicznych technologii, do czego zachęca się w ramach strategii Europa 2020, jednocześnie umożliwiając operatorom obniżenie kosztów przestrzegania przepisów nawet o 90 % 10. Dodatkowe środki zabezpieczające zapewnią, aby alternatywne metody osiągania zgodności z przepisami, takie jak stosowanie płuczek wieżowych, nie powodowały szkody dla zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. Ponadto biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko obchodzenia zaostrzonych międzynarodowych zasad dotyczących zawartości siarki w paliwach i w oparciu o przegląd wykonania dyrektywy proponuje się wprowadzenie pewnych ukierunkowanych korekt systemów UE w zakresie monitorowania i egzekwowania prawa 11. W załączonym wniosku ustawodawczym przewiduje się możliwość opracowania przez Komisję wiążących zasad dotyczących sposobu monitorowania i sporządzania sprawozdań dla Komisji przez państwa członkowskie; jednak w pierwszej kolejności Komisja przygotowałaby wytyczne dla państw członkowskich dotyczące najlepszego sposobu usprawnienia wykonania dyrektywy. Lepiej zharmonizowane i wzmocnione działania EU w zakresie monitorowania i egzekwowania prawa pomogą umożliwić osiągnięcie znacznych korzyści dla SEC [odniesienie do oceny skutków]. AEA i in., grudzień 2009 r. Streszczenie oceny przedstawianych sprawozdań zawarto w załączniku 1. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w ocenie skutków uzupełniającej wniosek w sprawie zmiany dyrektywy. PL 4 PL

5 zdrowia i środowiska oraz przyczynią się do ustanowienia równych szans i uczciwej konkurencji na arenie międzynarodowej 12. Ponadto, aby utrzymać związek między bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi paliwa na obszarach SECA (w których obecnie przewiduje się maksymalną zawartość siarki w paliwie żeglugowym wynoszącą 1,5 %, a od 2015 r. 0,1 %) a normami mającymi zastosowanie do statków pasażerskich wykonujących regularną usługę na trasach poza obszarami SECA (obecnie wynoszącymi 1,5 %) i w oparciu o wyniki oceny skutków, Komisja proponuje zachowanie bardziej rygorystycznych norm dotyczących statków pasażerskich wykonujących usługi poza obszarami SECA. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm dotyczących paliwa w odniesieniu do statków pasażerskich zostanie opóźnione o 5 lat w stosunku do obszarów SECA, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z dostępnością paliwa. 4. ŚRODKI TOWARZYSZĄCE O ile korzyści płynące z wprowadzenia przedmiotowej międzynarodowej normy środowiskowej są znaczące, to jednak z osiągnięciem zgodności z nowymi przepisami wiążą się liczne wyzwania dla większości bezpośrednio zainteresowanych sektorów przemysłu. Komisja będzie nadal monitorować ewentualne oddziaływania na sektor żeglugi, w szczególności na sektor żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, aby zapewnić odpowiednią reakcję polityczną w przypadku wystąpienia zakłóceń w łańcuchu logistycznym lub w przypadku istotnej zmiany transportu z morskiego na lądowy. Przewidziane w zmienionym załączniku VI do konwencji MARPOL, a później w zmienionej dyrektywie, wykorzystywanie dodatkowych sposobów osiągnięcia zgodności z przepisami w oparciu o zastosowanie technologii takich jak płuczki wieżowe, alternatywne paliwa (LNG) oraz energia elektryczna pobierana z lądu, wymagałoby inwestycji kapitałowych ze strony zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Możliwe, że zajdzie konieczność motywowania do takich inwestycji, w szczególności w przypadku realizacji szerszej gamy celów w zakresie zrównoważonej żeglugi wykraczających poza osiągnięcie zgodności z załącznikiem VI do konwencji MARPOL. W tym celu określono szereg krótkoterminowych środków towarzyszących, aby zapewnić wsparcie dla sektora. W ramach bieżącej perspektywy finansowej w krótkim okresie wsparcie jest już dostępne dzięki istniejącym instrumentom finansowania transportu UE, tj. programu transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) i programu Marco Polo II. W związku z tym w ramach programu TEN-T nadal będą wspierane projekty ukierunkowane na osiąganie szerszych korzyści, na przykład na podejmowanie kwestii związanych ze środowiskiem, takich jak realizacja projektów, badań i działań pilotażowych wprowadzających nowe technologie, innowacyjną infrastrukturę i urządzenia sprzyjające wdrażaniu LNG. Priorytetem programu Marco Polo II są projekty ukierunkowane na wdrożenie i stosowanie innowacyjnych technologii lub 12 Więcej szczegółowych informacji na temat przedmiotowego wniosku ustawodawczego zawarto w uzupełniającym uzasadnieniu. PL 5 PL

6 praktyk operacyjnych w znacznym stopniu redukujących emisje ze statków do atmosfery, takich jak stosowanie paliw niskosiarkowych, alternatywnych paliw takich jak LNG, technologii służących redukcji emisji (płuczki wieżowe) lub statków korzystających z energii elektrycznej pobieranej z lądu. Ponadto inwestycje ukierunkowane na badania, rozwój technologiczny i innowacje w celu redukcji emisji ze statków i promowania efektywności energetycznej można by finansować w ramach europejskiego programu ekologicznego transportu specjalnego programu pożyczkowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Można by również przewidzieć korzystanie z funduszy państw członkowskich w celu wsparcia środków takich jak modernizacja urządzeń do kontroli zanieczyszczenia powietrza lub silników okrętowych na statkach przed wejściem w życie nowych norm, lub rozwój infrastruktury lądowej w celu przetwarzania pozostałości lub na potrzeby stacji paliwowych LNG dla statków. Każde tego rodzaju wsparcie musi być zgodne odpowiednio z obowiązującymi Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 13 i Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata Jeżeli chodzi o sformułowanie średnio- i długoterminowych środków towarzyszących, Komisja Europejska opracowuje podejście zakładające podjęcie kompleksowych działań, takich jak niezbędnik zrównoważonego transportu wodnego, w ramach którego potraktowano by wyzwania środowiskowe, z którymi boryka się sektor, z szerszej perspektywy i w zintegrowany sposób. W ramach przedmiotowego podejścia politycznego zbadano by środki, takie jak twarde i miękkie środki regulacyjne, ekologiczne technologie wykorzystywane na statkach, odpowiednia ekologiczna infrastruktura, instrumenty gospodarcze i instrumenty finansowania, badania i innowacje oraz międzynarodowa współpraca. Środki te zostaną wprowadzone po przyjęciu białej księgi przedstawiającej plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu 15, nowej polityki TEN-T i wytycznych opartych na dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami, w tym z właściwymi organami państw członkowskich. Ten zestaw zintegrowanych środków może zostać na dalszym etapie rozbudowany w mającym się wkrótce ukazać dokumencie roboczym służb Komisji uzupełniającym niniejszy komunikat. 5. WNIOSKI I KOLEJNE KROKI Nowe środki (uzgodnione w załączniku VI do konwencji MARPOL IMO w 2008 r.) stanowią ważny krok naprzód w zakresie redukcji emisji do atmosfery pochodzących z szybko rozwijającego się sektora transportu morskiego. Niniejszy wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 1999/32/WE pozwoli dostosować prawo UE do najnowszych przepisów IMO mających zastosowanie na obszarach SECA i na pozostałych obszarach morskich oraz do przepisów dotyczących równoważnych Dz.U. C 82 z , s.1. Dz.U. C 54 z , s. 13. Biała księga Komisji Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144 z dnia PL 6 PL

7 metod osiągnięcia zgodności z przepisami. Ponadto w ramach wniosku normy dotyczące paliwa dla statków pasażerskich wykonujących usługi poza obszarami SECA zostaną dostosowane do norm mających zastosowanie na obszarach SECA oraz zostanie wzmocniony system monitorowania i egzekwowania prawa. Wniosek przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w obowiązującej Strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza UE do strategii Europa Tym samym w ramach wniosku zapewnione zostaną korzyści dla obywateli EU i środowiska oraz jednocześnie promowane będą ekologiczne technologie i wzrost wynikający z zastosowania zrównoważonych systemów transportu niskowęglowego. Ponadto za sprawą niezbędnika zrównoważonego transportu wodnego wsparte zostaną wspólne starania wszystkich zainteresowanych stron w celu położenia większego nacisku na stworzenie prawdziwie innowacyjnego i zrównoważonego sektora żeglugi, który może przyczynić się do wzrostu gospodarczego przy ograniczonym do minimum oddziaływaniu na środowisko. Komisja przeprowadziła wstępną ocenę dodatkowych środków, których celem jest redukcja emisji SOx, pyłu zawieszonego i NOx, na przykład poprzez rozszerzenie obszarów SECA i poprzez wprowadzenie obszarów kontroli emisji NOx (NECA). Stosunek korzyści do kosztów był obiecujący, jednak Komisja nie jest w stanie przedstawić formalnych wniosków w celu ustanowienia dodatkowych obszarów kontroli emisji. Obszary kontroli emisji można ustanowić w prawie UE wyłącznie po ich międzynarodowym uzgodnieniu przez IMO w oparciu o procedury określone w konwencji MARPOL. Ponadto Komisja nie ma uprawnień do składania wniosków w IMO, w związku z czym obecny komunikat i wniosek ustawodawczy ograniczają się do wcześniej ustanowionych obszarów kontroli emisji i zmiany załącznika VI do konwencji MARPOL z 2008 r. Komisja zauważa jednak z uznaniem, że niektóre państwa członkowskie są w trakcie składania wniosku o wyznaczenie obszarów NECA. Komisja będzie ściśle współpracować z tymi oraz z pozostałymi państwami członkowskimi w celu wsparcia w razie potrzeby takich i innych dodatkowych środków w ramach prowadzonego obecnie przeglądu Strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza UE, który ma się zakończyć najpóźniej w 2013 r SEC (2011) 342 wersja ostateczna. PL 7 PL

8 Załącznik 1: Streszczenie sprawozdania z wykonania dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych Kontekst Dyrektywę 1999/32/WE odnoszącą się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach 17 przyjęto w dniu 26 kwietnia 1999 r. i kilkakrotnie zmieniano. Najważniejszej zmiany związanej z normami dotyczącymi paliwa żeglugowego dokonano w 2005 r. 18. Termin osiągnięcia zgodności przepisów krajowych ze zmianą wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. W oparciu o art. 7 ust. 2 zmienionej dyrektywy 1999/32/WE Komisja przeprowadziła przegląd szeregu ogólnych i szczegółowych kwestii w oparciu o swoje doświadczenie w zakresie wykonania dyrektywy. W ramach przeglądu uwzględniono w pełnym zakresie nowe normy dotyczące jakości paliw żeglugowych oraz związane z nimi kontrole emisji przyjęte przez IMO pod koniec 2008 r. W niniejszym załączniku streszczono główne wyniki przedmiotowego przeglądu, a więcej szczegółowych informacji można znaleźć w uzupełniającym sprawozdaniu z oceny skutków 19. Transpozycja Państwa członkowskie miały obowiązek przetransponowania dyrektywy do prawodawstwa krajowego do dnia 11 sierpnia 2006 r. W tych ramach czasowych jedynie trzy państwa członkowskie zgłosiły krajowe środki transpozycji. Siedem państw członkowskich przedstawiło informacje dotyczące transpozycji w ciągu półtora roku, natomiast ostatnią transpozycję zgłoszono w kwietniu 2010 r. W odpowiedzi na późne dokonywanie transpozycji lub na jej brak Komisja wszczęła 16 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, z których wszystkie są obecnie zamknięte. Przedstawianie sprawozdań przez państwa członkowskie Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie muszą każdego roku dostarczyć Komisji sprawozdanie z pobierania próbek i analiz w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami dyrektywy pod względem zawartości siarki w paliwach. W tym artykule wymaga się również od państw członkowskich zgłoszenia średniej zawartości siarki w paliwach żeglugowych stosowanych na ich terenie, które nie są objęte zakresem dyrektywy. Do Komisji wpłynęło 26 sprawozdań za rok 2007, tj. za pierwszy pełny rok kalendarzowy następujący po terminie transpozycji. Do tej pory za rok 2008 wpłynęło 25 sprawozdań, a za rok W oczekiwaniu na decyzję w sprawie wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w latach rozesłano szereg przypomnień. Komisja przy wsparciu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu corocznie analizowała sprawozdania państw członkowskich. Analiza wykazała, że sprawozdania otrzymane od państw członkowskich różnią się znacząco pod względem struktury i treści, a w wielu z nich brakowało ważnych informacji, co w Dz.U. L 121 z , s. 13. Dz.U. L 191 z , s. 59. [SEC odniesienie]. PL 8 PL

9 znacznym stopniu utrudniło dokonanie oceny. Najważniejsze wydają się następujące kwestie: w niewielu sprawozdaniach wprowadzono rozróżnienie między pobieraniem próbek i wynikami analizy paliw przeznaczonych do stosowania w żegludze i podobnych paliw stosowanych w instalacjach lądowych; liczba pobranych próbek i częstotliwość pobierania próbek w UE jest bardzo mała (na ogół 1 próbka na statków) i nie wystarcza do zapewnienia reprezentatywnej oceny jakości stosowanego i sprzedawanego paliwa oraz prawidłowego wykonania dyrektywy; próbki prawie wyłącznie stosowano w celu monitorowania zawartości siarki w paliwach objętych zakresem stosowania dyrektywy, co stanowi jedynie częściowe spełnienie wymogu określonego w art. 7 ust. 1 dyrektywy; problemy dotyczące pobierania próbek i analizy wydają się wynikać również z braku przejrzystych przepisów dotyczących częstotliwości i metod analitycznych, jakie należy stosować; w równym stopniu ograniczone były informacje dotyczące kontroli dzienników okrętowych i kwitów bunkrowych. Przeprowadzone przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu oddzielne badanie wykazało jednak, że kwity bunkrowe są zasadniczo dosyć wiarygodne. Zawartość siarki w paliwach żeglugowych W odpowiedzi na wnioski ze strony agentów niezależne podmioty systematycznie badają dostawy paliwa bunkrowego. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu otrzymała przetworzone w celu zachowania anonimowości informacje statystyczne dotyczące próbek paliw zbadanych w 2008 r. Ponadto Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu zleciła przeprowadzenie badania paliw stosowanych w statkach pasażerskich wykonujących usługi na Morzu Śródziemnym i w Zatoce Biskajskiej. Nie są to obszary SECA i statki pasażerskie wykonujące regularne usługi mają obowiązek stosowania paliwa o zawartości siarki nieprzekraczającej 1,5 %. Główne wyniki można podsumować następująco: norma 1,5 % dotycząca obszarów SECA: w 5 10 % zbadanych próbek zawartość siarki przekraczała dozwolony poziom. W około 60 % przypadków przekroczenia dozwolonego poziomu nie przekroczono jednak statystycznego poziomu ufności; norma 0,1 % dla statków cumujących : w przypadku 25 % próbek przekroczono maksymalny poziom zawartości siarki; norma 1,5 % dla statków pasażerskich poza obszarami SECA: z wyjątkiem Francji i do pewnego stopnia Hiszpanii średnia zawartość siarki w paliwie wynosiła 2,3 3,3 %. Istnieją znaczące różnice stopnia zgodności, który nie jest jeszcze zadowalający. W szczególności głównym powodem do obaw są paliwa stosowane na statkach pasażerskich w niektórych częściach Morza Śródziemnego. Wnioski PL 9 PL

10 Obecna praktyka w zakresie sprawozdawczości państw członkowskich bardzo utrudnia dokonanie oceny zgodności z dyrektywą 1999/32/WE. Przepisy przedmiotowej dyrektywy dotyczące sprawozdawczości i pobierania próbek paliwa wymagają wyjaśnienia i opracowania wytycznych. PL 10 PL

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot.

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. siarki Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej przyczyni się do redukcji SO 2 na morzach?

Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej przyczyni się do redukcji SO 2 na morzach? Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej przyczyni się do redukcji SO 2 na morzach? Daniel Chojnacki Counsel Szczecin, 9 czerwca 2016 r. Agenda Wpływ dwutlenku siarki na środowisko czy regulacje są potrzebne?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 27.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.9.2016 r. COM(2016) 617 final 2016/0296 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej na 70. i 71. posiedzeniu Komitetu

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) 12614/15 CCG 28 DELACT 128 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 29 września 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 23.5.2017 2013/0448(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) 13408/13 TRANS 466 MAR 126 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska Wojciech Ignalewski Spodziewamy się, że do 2050 roku przewozy towarowe śródlądowymi drogami wodnymi

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.3.2012 r. COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie programu znakowania efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a Strategia ZIT. Piotr Zygadło Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a Strategia ZIT. Piotr Zygadło Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a Strategia ZIT Piotr Zygadło Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Podstawy prawne Obowiązek sporządzania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z Umowy Partnerstwa Wszystkie projekty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 2 lutego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) L 132/58 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Deklaracja dotycząca inwestowania w. badania nad astmą Londyn- Malaga

Deklaracja dotycząca inwestowania w. badania nad astmą Londyn- Malaga Deklaracja dotycząca inwestowania w badania nad astmą Londyn- Malaga Wprowadzenie Astma jest schorzeniem wpływającym na codzienne życie 30 milionów Europejczyków i 300 milionów osób na świecie, przy czym

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.12.2014 r. COM(2014) 740 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D042120/03.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D042120/03. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en) 14506/15 ENV 735 ENT 253 MI 753 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 23 listopada 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D042120/03

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU W RAMACH ZARZĄDZANIA UNIĄ ENERGETYCZNĄ

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU W RAMACH ZARZĄDZANIA UNIĄ ENERGETYCZNĄ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 572 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU W RAMACH ZARZĄDZANIA UNIĄ

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.9.2016 r. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca do podpisania w imieniu Unii umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rzepka. Sopot

Wojciech Rzepka. Sopot Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy katalizator liberalizacji rynku przewozów kolejowych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 20 r. (08. 06) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOTA Od: Prezydencja Do: Coreper/Rada Nr poprz. dok. 0088/2/

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I P7_TA-PROV(2011)0294 Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań I certyfikacji Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy Kraków, Polska, 11 12 września 2008 KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET Normalizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim Tomasz Poskrobko Etapy rozwoju PE w UE Traktat rzymski tworzący EWG (1957) Strategia lizbońska (1999) Strategia z Goteborga (2001) Środowiskowe plany działania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu Inwestycje w środki trwałe w poddziałaniu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE

Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE 29.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 36/43 P7_TA(2013)0077 Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo