Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zamawiający żąda, aby wykonawca, który wygra postępowanie zawarł z nim umowę na poniższych warunkach:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zamawiający żąda, aby wykonawca, który wygra postępowanie zawarł z nim umowę na poniższych warunkach:"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zamawiający żąda, aby wykonawca, który wygra postępowanie zawarł z nim umowę na poniższych warunkach: UMOWA NR w sprawie realizacji zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego zawarta w dniu r. w Rzeszowie, pomiędzy: Województwem Podkarpackim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów z jednej strony, zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1..., 2..., a..., mającą siedzibę w...,..., zarejestrowaną pod numerem... w... z drugiej strony, zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: , , o następującej treści: 1 Przedmiot umowy: 1. W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (znak sprawy: RR.II.0787/2/40/08), prowadzonego zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamawia u wykonawcy, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania ewaluacyjnego pt.: Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , zwanego dalej zadaniem. 2. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do umowy oraz oferta wykonawcy z dnia r. 2 Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie w terminie do 84 dni licząc od dnia zawarcia umowy (obowiązkowy termin wykonania zamówienia). Opóźnienie w wykonaniu zadania wynoszące więcej niż 14 dni, licząc od dnia następującego po upływie obowiązkowego terminu wykonania zamówienia, stanowi podstawę dla zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w 7 pkt 9 umowy. str. 1 z 6

2 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania pracy z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie, terminowo i zgodnie ze standardami kodeksu ESOMAR-u, b) stosowania procedur i postrzegania właściwych standardów jakości określonych w dokumencie Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, wprowadzonym przez OFBOR w Polsce, c) zachowania tajemnicy co do uzyskanych wyników badań oraz danych i informacji otrzymanych od zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z zamawiającym na każdym etapie wykonania zadania. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji zadania. 5. Jeżeli w toku wykonywania zadania wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w zakresie określonym w załączniku do umowy lub w terminie określonym w 2 pkt 1 umowy, niezwłocznie pisemnie powiadomi zamawiającego o ww. niebezpieczeństwie wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas opóźnienia. 6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 7. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, za działania lub zaniechania podmiotów, którym wykonawca powierzył wykonanie zadania wykonawca odpowiada jak za własne. 8. Skład zespołu badawczego nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia zamawiającemu przez wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez zamawiającego. 9. Naruszenia postanowień, o których mowa w pkt. 6 i 8 umowy stanowi podstawę dla zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w 7 pkt 9 umowy. 10. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 1) ze strony zamawiającego:.. 2) ze strony wykonawcy: Zmiana osób, o których mowa w pkt. 10, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 12. Wszelkie dostawy związane z realizacją zamówienia odbywać się będą środkiem transportu wykonawcy, na jego ryzyko i koszt do siedziby zamawiającego. 1. Cena: 3 Cena, warunki płatności : 1.1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za wykonane zadanie cenę netto, zgodnie z ofertą wykonawcy, w wysokości. zł Do powyższej ceny wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT, stosując stawkę procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu wykonania zamówienia Cena, o której mowa w punkcie poprzedzającym ustalona została przez wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich warunków dotyczących wykonania zadania. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia Wynagrodzenie określone w pkt. 1.2, zaspokaja wszelkie roszczenia wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem zadania Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1.2 jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , projekt: Wsparcie procesu str. 2 z 6

3 ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w roku Warunki płatności: 2.1. Należności wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z rachunku zamawiającego na rachunek wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę złożenia w banku przez zamawiającego dokumentu polecenie przelewu o ile na koncie znajdować się będą niezbędne środki na pokrycie polecenia Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.2 umowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia w którym zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę. Adresem dla doręczenia zamawiającemu faktury jest: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez zamawiającego, o którym mowa w 4 umowy, bez zastrzeżeń Nr rachunku bankowego wykonawcy, na który zamawiający dokona zapłaty za wykonane zamówienie, będzie umieszczony na fakturze Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia wynoszącej więcej niż 1 dzień zamawiający zapłaci wykonawcy, na jego żądanie, ustawowe odsetki. Zwłoka w zapłacie wynosząca mniej niż 14 dni nie może być uznana za rażące naruszenie postanowień umowy i nie stanowi podstawy dla wykonawcy do rozwiązania przez niego umowy w oparciu o 7 pkt 9 umowy umowy. 4 Postanowienia dotyczące odbioru zadania: 1. W terminie do 14 dni od dnia wykonania zadania zostanie sporządzony protokół odbioru zadania, podpisany przez wykonawcę i komisję odbioru składającą się z przedstawicieli zamawiającego. 2. Protokół odbioru, o którym mowa w pkt. 1, powinien zawierać w szczególności: a) dzień i miejsce odbioru zadania, b) oświadczenie wszystkich członków komisji odbioru o braku, albo o istnieniu wad w wykonaniu zadania, c) w przypadku stwierdzenia wad zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym przez komisję odbioru, w ramach wynagrodzenia, określonego w 3 pkt Stwierdzenie przez komisję odbioru usunięcia przez wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Zwłoka w usunięciu wad wynosząca więcej niż 7 dni licząc od upływu terminu, o którym mowa w 4 pkt 2c umowy, stanowi podstawę dla zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w 7 pkt 9 umowy. 5 Kary umowne: 1. Strony umowy ustalają zgodnie następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak również w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy: 1.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu zamówienia wynoszące mniej niż 8 dni karę w wysokości 0,50% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po upływie obowiązkowego terminu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem 5 pkt 1.2. umowy. Wartość brutto zamówienia ustala się zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy przyjmując do obliczeń cenę, o której mowa 3 pkt 1.1 umowy. str. 3 z 6

4 1.2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu zamówienia wynoszące więcej niż 7 dni karę w wysokości 1,00% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po upływie obowiązkowego terminu wykonania zamówienia. Postanowienia 5 pkt 1.1 umowy nie stosuje się. Wartość brutto zamówienia ustala się zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy przyjmując do obliczeń cenę, o której mowa 3 pkt 1.1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od wykonawcy na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie zamawiającego/ wykonawcy, w którym to wezwaniu zamawiający/ wykonawca podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr rachunku bankowego na który należy wpłacić karę. 6 Siła wyższa: 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu okoliczności siły wyższej Okoliczności siły wyższej to takie okoliczności, które są: poza racjonalną kontrolą stron umowy, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę umowy, która się na te okoliczności powołuje. 2. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron umowy nie jest w stanie wywiązywać się ze swych zobowiązań umownych w związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej, druga strona musi być poinformowana pisemnie o tym fakcie w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności. 3. Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązywanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 14 dni, każda ze stron umowy może jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez żadnych konsekwencji prawno-finansowych. 7 Warunki ogólne: 1. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy zamawiający i wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty wykonawcy i Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (znak sprawy: RR.II.0787/2/40/08). 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy. 4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. 6. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez wykonawcę podany ze skutkiem doręczenia. str. 4 z 6

5 7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 8. Strony zawierają umowę na czas określony. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez strony umowy. Umowa wygasa jeśli wystąpią łącznie wszystkie przesłanki, o których mowa niżej: a) zadanie zostanie wykonane; b) zamawiający zapłaci za wykonane zadanie; Dzień w którym wystąpią łącznie ww. przesłanki będzie terminem wygaśnięcia umowy. 9. Strony umowy mogą jednostronnie rozwiązać umowę przed terminem wygaśnięcia umowy, o którym mowa wyżej, jedynie z ważnych przyczyn dotyczących rażącego naruszenia bądź naruszania jej postanowień, przy czym strony obowiązuje zachowanie 7-dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem 6 pkt 3 niniejszej umowy. 10. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem stron umowy sporządzonym na piśmie. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. Egzemplarz umowy składa się z sześciu stron każda ze stron egzemplarza umowy jest opatrzona pieczęcią firmową zamawiającego oraz jest podpisana przez osoby reprezentujące strony umowy. 12. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia r. (znak sprawy: RR.II.0787/2/40/08) oraz załącznik: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opatrzony pieczęcią firmową zamawiającego oraz podpisany przez osoby reprezentujące wykonawcę i zamawiającego. 8 Postanowienia dotyczące praw autorskich: 1. W ramach wynagrodzenia określonego w 3 pkt 1, wykonawca przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem zadania. 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w pkt. 1 następuje z chwilą podpisania przez strony umowy protokołu odbioru, o którym mowa w 4 pkt 1 i zapłaty wynagrodzenia określonego w 3 pkt 1 umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, b) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych, d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, e) tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, f) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 3. W ramach wynagrodzenia określonego w 3 pkt 1 umowy, wykonawca przenosi na zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem zadania. 4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 4 pkt 1 i zapłaty wynagrodzenia określonego w 3 pkt 1 zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania zostały utrwalone. str. 5 z 6

6 5. Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże zamawiającemu wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem zadania. --- Podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych: WYKONAWCY: ZAMAWIAJĄCEGO: str. 6 z 6

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Wzór umowy. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych Wzór umowy W SPRAWIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI STRZELCE OPOLSKIE pod nazwą: Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo